42 câu TRỌNG âm từ đề cô vũ MAI PHƯƠNG image marked image marked

9 92 1
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2019, 13:08

BÀI TẬP TRỌNG ÂM Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position ofprimary stress in each of the following questions Question 1: A conserve B conquer C conceal D contain Question 2: A compulsory B influential C oceanic D advantageous (Đề số - Môn Tiếng Anh - Vũ Mai Phương - Moon.vn) Question 3: A equip B vacant C secure D oblige Question 4: A prevention B implement C fertilize D enterprise (Đề số - Môn Tiếng Anh - Vũ Mai Phương - Moon.vn) Question 5: A adventure B advantage C advertise D adverbial Question 6: A periodic B electric C contagious D suspicious (Đề số - Môn Tiếng Anh - Vũ Mai Phương - Moon.vn) Question A conservationist B prohibition C deforestation D disappointed Question A approximate B congratulate C psychological D Biography (Đề số - Môn Tiếng Anh - Vũ Mai Phương - Moon.vn) Questions A Tremendous B Luminous C Enormous D autonomous Questions 10 A Majesty B Mature C Machine D majority (Đề số - Môn Tiếng Anh - Vũ Mai Phương – Ngoaingu24h) Question 11 A phonetic B dynamic C eccentric D rhetoric Question 12 A marine B machine C malign D canine (Đề số - Môn Tiếng Anh - Vũ Mai Phương – Ngoaingu24h) Question 13: A methodical B academic C compulsory D commercially Question 14: A unfortunately B agricultural C university D representative (Đề số – Sách tham khảo - Vũ Mai Phương ) Question 15: A document B comedian C perspective D location Question 16: A separately B solicitor C spacious D sequence (Đề số – Sách tham khảo - Vũ Mai Phương ) Question 17: A require B consist C achieve D system Question 18: A intervention B necessary C intellectual D productivity (Đề số – Sách tham khảo - Vũ Mai Phương ) Question 19: A sacrifice B impossible C confident D interview Question 20: A vacant B factor C college D device (Đề số – Sách tham khảo - Vũ Mai Phương ) Question 21: A affect B suffer C create D defeat Question 22: A academic B automatic C complicated D multiracial (Đề số – Sách tham khảo - Vũ Mai Phương ) Question 23: A actor B adult C effort D area Question 24: A communicate B industrialize C evaluate D characterize (Đề số – Sách tham khảo - Vũ Mai Phương ) Question 25: A eradicate B technology C incredible D pessimist Question 26: A conical B sacrifice C approval D counterpart C marvellous D compliment C documentary D biodiversity (Đề số – Sách tham khảo - Vũ Mai Phương ) Question 27: A maximum B determine Question 28: A environmentalist B contamination (Đề số 8– Sách tham khảo - Vũ Mai Phương ) Question 29: A intervention B pessimistic C centenarian D vulnerable Question 30: A opponent B horizon C synchronized D canoeing (Đề số 9– Sách tham khảo - Vũ Mai Phương ) Question 31: A surrounding B sensitive C assurance D solution Question 32: A occupation B investigate C miraculous D convenient (Đề số 10– Sách tham khảo - Vũ Mai Phương ) Question 33: A curriculum B currency C compulsory D commitment Question 34: A survive B fashionable C palace D memory (Đề số 11– Sách tham khảo - Vũ Mai Phương ) Question 35: A cartoon B answer C open D paper Question 36: A rhinoceros B correspondence C significant D phenomena (Đề số 12– Sách tham khảo - Vũ Mai Phương ) Question 37: A recommend B fortunately C entertain D disappear Question 38: A curriculum B peninsula C professional D auditorium (Đề số 13– Sách tham khảo - Vũ Mai Phương ) Question 39: A career B prospect C.effort D.labour Question 40: A company B.vacancy C overtired D.estimate C analyze D champion (Đề số 14– Sách tham khảo - Vũ Mai Phương ) Question 41: A electric B continent Question 42: A accessible B apprenticeship C automatic D conventional (Đề số 15– Sách tham khảo - Vũ Mai Phương ) ĐÁP ÁN BÀI TẬP TRỌNG ÂM Question Chọn đáp án B Đáp án B trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, đáp án lại trọng âm âm tiết thứ A conserve /kənˈsɜːv/: giữ gìn, bảo tồn B conquer /ˈkɒŋkə(r)/: xâm chiếm C conceal / kənˈsiːl/: che giấu D contain / kənˈteɪn/:bao gồm, chứa Question Chọn đáp án A Đáp án A trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, đáp án lại trọng âm âm tiết thứ A compulsory / kəmˈpʌlsəri/: bắt buộc B influential /ˌɪnfluˈenʃl/: có ảnh hưởng đến C oceanic / ˌəʊʃiˈỉnɪk/: liên quan đến đại dương D advantageous /ˌỉdvənˈteɪdʒəs/: có lợi Question Chọn đáp án B Giải thích: Đáp án B rơi vào trọng âm 2, lại âm A /ɪˈkwɪp/ : trang bị B /ˈveɪkənt/ : trống C /sɪˈkjʊə(r)/ : cảm thấy an toàn D /əˈblaɪdʒ/ : bắt buộc Question Chọn đáp án A Giải thích: Đáp án A có trọng âm 2, đáp án khác âm A /prɪˈvenʃn/ : ngăn chặn, ngăn cản B /ˈɪmplɪment/ : triển khai, thực C /ˈfɜːtəlaɪz/ : bón phân bón D /ˈentəpraɪz/ : cơng ty, doanh nghiệp Question Chọn đáp án C Đáp án C trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, lại rơi vào âm tiết thứ Chú ý: Động từ tận –ise trọng âm cách âm tiết cuối âm tiết Question Chọn đáp án A Đáp án A trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3, lại rơi vào âm tiết thứ Chú ý: Trọng âm thường trước vần –ious, -ic, -cious Question Chọn đáp án C Kỹ năng: Trọng âm Giải thích: Đáp án C: deforestation /di,fɔris'teiʃn/(n): chặt phá Các đáp án khác: Conservationist /,kɔnsə:'veiʃnist/ (n): người bảo tồn Prohibition /prohibition/: cấm đoán Disaapointed /,disə'pɔintd/ (n): thất vọng Ta thấy có C trọng âm 4, lại trọng âm âm Question Chọn đáp án C Kỹ năng: Trọng âm Giải thích: Đáp án C: psychological /,saikə'lɔdʤikəl/ (adj): thuộc tâm lí Các đáp án khác: Approximate /ə'prɔksimit/: khoảng Congratulate /kən,grætjuleit/(v): chúc mừng Biography /bai'ɔgrəfi/: sinh học Ta thấy có C trọng âm rơi âm 3, lại rơi âm Question Answer B Kỹ năng: Trọng âm Giải thích: Trọng âm từ " Luminous " rơi vào âm tiết thứ Trọng âm từ lại rơi vào âm tiết thứ hai (A:/ trəˈmendəs /; B:/ ˈluːmɪnəs/; C:/ ɪˈnɔːməs /; D:/ ɔːˈtɒnəməs /) Question 10 Answer A Kỹ năng: Trọng âm Giải thích: Trọng âm từ " Majesty " rơi vào âm tiết thứ Trọng âm từ lại rơi vào âm tiết thứ hai (A:/ ˈmỉdʒəsti /; B:/ məˈtʃʊə(r)/; C:/ məˈʃiːn /; D:/ məˈdʒɒrəti /) Question 11 Answer D Kỹ năng: Trọng âm Giải thích: A phonetic/fəˈnet.ɪk/ B dynamic/daɪˈnæm.ɪk/ C eccentric/ɪkˈsen.trɪk/ D rhetoric/ˈret.ər.ɪk/ Question 12 Answer D Kỹ năng: Trọng âm Giải thích: A marine/məˈriːn/ B machine/məˈʃiːn/ C malign/məˈlaɪn/ D canine/ˈkeɪ.naɪn/ Question 13: Đáp án B academic, trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba, lại rơi vào âm tiết thứ hai A methodical /mə'θa:dɪkl/ (adj) có phương pháp B academic /ỉkə'demɪk/ (adj) học thuật C compulsory /kəm'pʌ1səri/ (adj) bắt buộc D commercially /kə'mɜ:r∫əli/ (adv) thương mại Question 14: Đáp án B unfortunately, trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai, lại rơi vào âm tiết thứ ba A unfortunately /ʌn'fɔ:rt∫ənətli/ (adv) không may B agricultural /,ỉgrɪ'kʌlt∫ərəl/ (adj) thuộc nơng nghiệp C university /, ju:nɪ'vɜ:rsəti/ (n) trường đại học D representative /,reprɪ'zentətɪv/ (n) người đại diện Question 15: Đáp án A document, trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, lại rơi vào âm tiết thứ hai A document / 'dɑ:kjumənt/ (n) tài liệu B comedian /kə'mi:diən/ (n) diễn viên hài C perspective /pər'spekɪtv/ (n) quan điểm D location /loʊ'keɪ∫n/ (n) địa điểm Question 16 Đáp án B solicitor, trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai, lại rơi vào âm tiết thứ A separately /'seprətli/ (adv) tách biệt B solicitor /sə'lɪsɪtər/ (n) cố vấn pháp luật C spacious /'speɪ∫əs/ (adj) rộng rãi D sequence /'si:kwəns/ (n) hậu Question 17: Đáp án D system, trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, lại rơi vào âm tiết thứ hai A require /rɪ'kwaɪər/ (v) yêu cầu B consist /kən'sɪst/ (v) bao gồm C achieve /ə't∫i:v/ (v) đạt D system /'sɪstəm/ (n) hệ thống Question 18: Đáp án B necessary, trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, lại rơi vào âm tiết thứ ba A intervention /,ɪntər'ven∫n/ (n) can thiệp B necessary /'nesəseri/ (adj) cần thiết C intellectual /,ɪntər'lekt∫uəl/ (adj) thuộc trí óc D productivity /,pra:dʌk'tɪvəti/ (n) suất Question 19 Đáp án B impossible, trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai, lại rơi vào âm tiết thứ A sacrifice /'sækrɪfaɪs/ (v) hi sinh, cúng tế B impossible /ɪm'pɑ:səbl/ (adj) C confident /'kɑ:nfɪdənt/ (adj) tự tin D interview /'ɪntərvju:/ (n) buổi vấn Question 20 Đáp án D device, trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai, lại rơi vào âm tiết thứ A vacant /'veɪkənt/ (adj) trống B factor / 'fæktər/ (n) nhân tố C college /'kɑ:lɪdʒ/ (n) trường cao đẳng D device /dɪ'vaɪs/ (n) thiết bị Question 21: Đáp án B suffer, trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, lại rơi vào âm tiết thứ hai A affect /ə'fekt/ (v) ảnh hưởng B suffer /'sʌfər/ (v) chịu đựng C create /kri’eɪt/ (v) tạo D defeat /dɪ'fi:t/ (v) đánh thắng Question 22: Đáp án C complicated, trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, lại rơi vào âm tiết thứ ba A academic /ækə'demɪk/ (adj) liên quan đến học thuật B automatic /,ɔ:tə'mætɪk/ (adj) tự động C complicated /'ka:mplɪkeɪtɪd/ (adj) phức tạp D multiracial /‘mʌlti'reɪ∫l/ (adj) đa chủng tộc Question23 Đáp án B adult, trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai, lại rơi vào âm tiết thứ A actor /'æktər/ (n) diễn viên B adult /ə'dʌ1t/ (n) người trưởng thành C effort /'efərt/ (n) nỗ lực D area / 'eriə/ (n) khu vực Question 24 Đáp án D characterize, trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, lại rơi vào âm tiết thứ hai A communicate /kə'mju:nɪkeɪt/ (v) giao tiếp B industrialize /ɪn'dʌstriə1aɪz/ (v) cơng nghiệp hóa c evaluate /ɪ'vỉljueɪt/ (v) đánh giá ` D characterize / 'kærəktəraɪz/ (v) điển hình hóa Question 25: Đáp án D pessimist, trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, lại rơi vào âm tiết thứ hai A eradicate /ɪ'rædɪkeɪt/ (v) phá bỏ thứ xấu B technology /tek'na:lədʒi/ (n) cơng nghệ C incredible /ɪn'kredəbl/ (adj) tin D pessimist /'pesɪmɪst/ (n) người bi quan Question 26: Đáp án C approval, trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai, lại rơi vào âm tiét thứ A conical /’ka:nɪkl/ (adj) hình nón B sacrifice /'sỉkrɪfaɪs/ (v) cúng tế C approval /ə'pru:vl/ (n) đồng ý D counterpart /'kaʊntərpa:rt/ (n) vị trí tương đương Question 27 Đáp án B determine, trọng âm rơi vào âm tiét thứ hai, lại rơi vào âm tiét thứ A maximum /'mæksɪməm/ (adj) lớn B determine /dɪ'tɜ:rmɪn/ (v) xác định C marvellous /'mɑ:rvələs/ (adj) tuyệt vời D compliment /'kɑ:mplɪmənt/ (n) lời khen Question 28 Đáp án C documentary, trọng âm rơi vào âm tiét thứ ba, lại rơi vào âm tiét thứ tư A environmentalist /ɪn,vaɪrən'mentəlɪst/ (n) nhà môi trường học B contamination /kən,tæmɪ'neɪ∫n/ (n) làm bẩn C documentary /,dɑ:kju'mentri/ (n) phim tài liệu D biodiversity /,baɪoʊdaɪ'vɜ:rsəti/ (n) đa dạng sinh học Question 29 Đáp án D vulnerable, trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, lại rơi vào âm tiết thứ ba A intervention /,ɪntər'ven∫n/ (n) can thiệp B pessỉmistic /,pesɪ'mɪstɪk/ (adj) bi quan C centenarian /,sentɪ'neriən/ (n) người từ 100 tuổi trở lên D vulnerable /'vʌlnərəbl/ (adj) dễ bị tổn thương Question 30 Đáp án C synchronized, trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, lại rơi vào âm tiết thứ hai A opponent / ə’poʊnənt/ (n) đối thủ B horizon /hə'raɪzn/ (n) đường chân trời C synchronized /'sɪŋkrənaɪz/ (v) xảy lúc D canoeing /kə'nu:ɪŋ/ (n) môn đua thuyền Question 31 Đáp án B sensitive, trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, lại rơi vào âm tiết thứ hai A surrounding /sə'raʊndɪŋ/ (n) xung quanh B sensitive /'sensətɪv/ (adj) nhạy cảm C assurance /ə'∫ʊrəns/ (n) lời khẳng định, bảo đảm D solution /sə'lu:∫n/ (n) giải pháp Question 32 Đáp án A occupation, trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba, lại rơi vào âm tiết thứ hai A occupation /,ɑ:kju'peɪ∫n/ (n) nghề nghiệp B investigate /ɪn'vestɪgeɪt/ (v) nghiên cứu C miraculous /mɪ'rỉkjələs/ (adj) kì diệu D convenient /kən'vi:niənt/ (adj) tiện lợi Question 33 Đáp án B currency, trọng âm rơi vào âm tiét thứ nhất, lại rơi vào âm tiết thứ hai A curriculum /kə'rɪkjələm/ (n) chương trình học B currency /'kɜ:rənsi/ (n) tiền tệ C compulsory /kəm'pʌlsəri/ (adj) bắt buộc D commitment /kə'mɪtmənt/ (n) tận tâm Question 34 Đáp án A survive, trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai, lại rơi vào âm tiết thú A survive /sər'vaɪv/ (v) sống sót B fashionable /'fỉ∫nəbl/ (adj) thời trang C palace / 'pæləs/ (n) cung điện D memory /'meməri/ (n) trí nhớ Question 35 Đáp án A cartoon, trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai, lại rơi vào âm tiết thứ A cartoon /kɑ:r'tu:n/ (n) phim hoạt hình B answer /'ỉnsər/ (n) Question trả lời C open /'oʊpən/ (adj) mở D paper /'peɪpər/ (n) giấy Question 36 Đáp án B correspondence, trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba, lại rơi vào âm tiết thứ hai A rhinoceros /raɪ'nɑ:sərəs/ (n) tê giác B correspondence /,kɑ:rə'spɑ:ndəns/ (n) thư C significant /sɪg 'nɪfɪkənt/ (adj) quan trọng, đáng kể D phenomena /fə’nɑ:mɪnə/ (n) tượng xã hội chưa hiểu rõ Question 37 Đáp án B fortunately, trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, lại rơi vào âm tiết ba A recommend /,rekə'mend/ (v) tiến cử, gợi ý B fortunately / ' fɔ:rt∫ənətli/ (adv) may mắn thay C entertain /,entər'təɪn/ (v) giải trí D disappear /,dɪsə'pɪə(r)/ (v) biến Question 38 Đáp án D auditorium, trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba, lại rơi vào âm tiết thứ hai A curriculum /kə'rɪkjuləm/ (n) chương trình học B peninsula /pə'nɪnsələ/ (n) bán đảo C professional /prə'fe∫ən1/ (adj) chuyén nghiệp D auditorium /,ɔ:dɪ'tɔ:riəm/ (n) khán đài Question 39 Đáp án A, trọng âm từ career rơi vào âm tiết thứ 2, đáp án lại trọng âm rơi vào âm tiết A career (n) /kə'rɪə(r)/ nghiệp B prospect (n) /'prɑ:spekt/ triển vọng C effort (n) /'efərt/ công sức, nỗ lực D labour (n) /'leɪbər/ lao động Question 40 Đáp án C, trọng âm từ overtired rơi vào âm tiết thứ 3, đáp án lại trọng âm rơi vào âm tiết A company (n) /'kʌmpəni/ công ty B vacancy (n) / 'veɪkənsi/ vị trí trống tuyển dụng C overtired (adj) /,oʊvər'taɪərd/ mệt mỏi D estimate (v) /'estɪmət/ ước tính Question 41 Đáp án A electric, trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai, lại rơi vào âm tiết thứ A electric /ɪ'lektrɪk/ (adj) thuộc điện B continent /'kɒntɪnənt/ (n) châu lục C analyze /’ænəlaɪz/ (v) phân tích D champion / 't∫ỉmpiən/ (n) nhà vơ địch Question 42 Đáp án C automatic, trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba, lại rơi vào âm tiết thứ hai A accessible /ək'səsəbl/ (adj) tiếp cận B apprenticeship /ə'prentɪ∫ɪp/ (n) giai đoạn thực tập sinh C automatic /,ɔ:tə'mỉtɪk/ (adj) tự động D conventional /kən'ven∫ənl/ (adj) thơng thường ... sinh học Ta thấy có C trọng âm rơi âm 3, lại rơi âm Question Answer B Kỹ năng: Trọng âm Giải thích: Trọng âm từ " Luminous " rơi vào âm tiết thứ Trọng âm từ lại rơi vào âm tiết thứ hai (A:/ trəˈmendəs... rơi vào âm tiết thứ nhất, lại rơi vào âm tiết thứ Chú ý: Động từ tận –ise trọng âm cách âm tiết cuối âm tiết Question Chọn đáp án A Đáp án A trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3, lại rơi vào âm tiết... /; D:/ ɔːˈtɒnəməs /) Question 10 Answer A Kỹ năng: Trọng âm Giải thích: Trọng âm từ " Majesty " rơi vào âm tiết thứ Trọng âm từ lại rơi vào âm tiết thứ hai (A:/ ˈmædʒəsti /; B:/ məˈtʃʊə(r)/;
- Xem thêm -

Xem thêm: 42 câu TRỌNG âm từ đề cô vũ MAI PHƯƠNG image marked image marked , 42 câu TRỌNG âm từ đề cô vũ MAI PHƯƠNG image marked image marked

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn