42 câu PHÁT âm từ đề cô vũ MAI PHƯƠNG image marked image marked

9 99 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2019, 13:08

BÀI TẬP PHÁT ÂM Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following Questions Question 1: A killed B cured C crashed D waived Question 2: A bush B rush C pull D lunar (Đề số - Môn Tiếng Anh - Vũ Mai Phương - Moon.vn) Question 3: A material B crucial C partial D financial Question 4: A reign B leisure C neighbor D vein (Đề số - Môn Tiếng Anh - Vũ Mai Phương - Moon.vn) Question 5: A aboard B keyboard C cupboard D overboard Question 6: A pressure B assure C assist D possession (Đề số - Môn Tiếng Anh - Vũ Mai Phương - Moon.vn) Question A attract B argument C apply D vacancy Question A eliminate B expedition C separate D preparation (Đề số - Môn Tiếng Anh - Vũ Mai Phương - Moon.vn) Questions A passion B discussion C expression D decision Questions 10 A crisis B oases C goose D horse (Đề số - Môn Tiếng Anh - Vũ Mai Phương – Ngoaingu24h) Question 11 A attacks B medals C concerns D fingers Question 12 A suggestion B Question C perfection D digestion (Đề số - Môn Tiếng Anh - Vũ Mai Phương – Ngoaingu24h) Question 13: A followed B exploited C packaged D reserved Question 14: A literature B important C available D conservation (Đề số – Sách tham khảo - Vũ Mai Phương ) Question 15: A earned B looked C moved D preferred Question 16: A fame B baby C many D plane (Đề số – Sách tham khảo - Vũ Mai Phương ) Question 17: A transfer B career C variety D afraid Question 18: A surfaces B temples C exercises D pages (Đề số – Sách tham khảo - Vũ Mai Phương ) Question 19: A leaves B brings C looks D plays Question 20: A watched B promoted C invited D decided C decision D expression (Đề số – Sách tham khảo - Vũ Mai Phương ) Question 21: A discussion B passion Question 22: A warned B decided C sacred D hatred (Đề số – Sách tham khảo - Vũ Mai Phương ) Question 23: A shoulder B should C would D could Question 24: A humor B honest C hotel D hurry (Đề số – Sách tham khảo - Vũ Mai Phương ) Question 25: A academic B grade C behave D examination Question 26: A exhaust B height C honest D heir (Đề số – Sách tham khảo - Vũ Mai Phương ) Question 27: A followed B exploited C packaged D reserved Question 28: A literature B important C available D conservation (Đề số 8– Sách tham khảo - Vũ Mai Phương ) Question 29: A scary B back C algebra D national Question 30: A crisis B oasis C goose D horse (Đề số 9– Sách tham khảo - Vũ Mai Phương ) Question 31: A challenge B chemical C achieve D approach Question 32: A effective B habit C climate D dolphin (Đề số 10– Sách tham khảo - Vũ Mai Phương ) Question 33: A experienced B worked C watched D arrived Question 34: A bought B caught C ought D laughed (Đề số 11– Sách tham khảo - Vũ Mai Phương ) Question 35: A although B thank C these D without Question 36: A tool B good C tooth D food (Đề số 12– Sách tham khảo - Vũ Mai Phương ) Question 37: A repeats B amuses C attacks D coughs Question 38: A capable B ancient C angle D danger (Đề số 13– Sách tham khảo - Vũ Mai Phương ) Question 39: A compulsory B comfortable C accompany D welcome Question 40: A telecast B.telemetry C.telescope D teleology (Đề số 14– Sách tham khảo - Vũ Mai Phương ) Question 41: A oceanic B commercial C necessary D technician Question 42: A amount B astound C mouthful D shoulder (Đề số 15– Sách tham khảo - Vũ Mai Phương ) ĐÁP ÁN BÀI TẬP PHÁT ÂM Question Chọn đáp án C Đáp án C phát âm /t/, lại phát âm /d/ Question Chọn đáp án B Question Chọn đáp án A Giải thích: Đáp án A đọc là/əl/, đáp án lại đọc /ʃl/ A /məˈtɪəriəl/ : nguyên liệu B /ˈkruːʃl/ :quan trọng, cần thiết C /ˈpɑːʃl/ : phần, phận D /faɪˈnỉnʃl/ :thuộc tài Question Chọn đáp án B Giải thích: Đáp án B đọc là/e/, đáp án lại đọc /ei/ A /reɪn/ : triều đại B /ˈleʒə(r)/ : lúc rảnh rỗi C /ˈneɪbə(r)/ : hàng xóm D /veɪn/ : mạch (máu) Question Chọn đáp án C A aboard /əˈbɔːd/ (adv): lên/ vào (tàu/ thuyền/ máy bay/ xe buýt) B keyboard /ˈkiːbɔːd/ (n): bàn phím; phím C cupboard /ˈkʌbəd/ (n): tủ bếp, chạn bếp D overboard /ˈəʊvəbɔːd/ (adv): xuống nước, xuống biển Question Chọn đáp án C Đáp án C phát âm /s/, lại phát âm /ʃ/ Question Chọn đáp án B Kỹ năng: Ngữ âm Giải thích: Đáp án B: argument /'ɑ:gjumənt/ (n): thảo luận Các đáp án khác: Attract /ə'trækt/ (v): thu hút Apply /ə'plai/ (v): đáp ứng Vacancy /'veikənsi/ (n): chỗ trống Ta thấy có B phiên âm / ɑ: /, lại / ə / Question Chọn đáp án A Kỹ năng: Ngữ âm Giải thích: Đáp án A: eliminate /i'limineit/ (v): loại bỏ, trừ Các đáp án khác: Expedition /,ekspi'diʃn/ (n): thám hiểm Separate /'seprit/ (v): phân chia, tách Preparation /,prepə'reiʃn/ (n): chuẩn bị Ta thấy có A phiên âm /i/, lại /e/ Question Answer D Kỹ năng: Ngữ âm Giải thích: Đáp án D decision, phát âm /ʒn/, lại phát âm /ʃn/ A Passion /ˈpæʃn/ (n) đam mê B Discussion /dɪˈskʌʃn/ (n) tranh luận C Expression /ɪkˈspreʃn/ (n) biểu cảm D Decision /dɪˈsɪʒn/ (n) định Question 10 Answer B Giải thích: b Đáp án B.oases, phát âm /z/, lại phát âm /s/ A Crisis /ˈkraɪsɪs/(n) khủng hoảng B Oases /əʊˈeɪsiːz/(n) vùng đất có nước mà cối sinh sơi sa mạc C Goose /ɡuːs/ (n) ngỗng D Horse /hɔːrs/ (n) ngựa Question 11 Answer A Kỹ năng: Từ Vựng Giải thích: A attacks/əˈtỉks/ B medals/ˈmed.əlz/ C concerns/kənˈsɜːnz/ D fingers/ˈfɪŋ.ɡərz/ Question 12 Answer C Kỹ năng: Từ Vựng Giải thích: A suggestion/səˈdʒes.tʃən/ B Question/ˈkwes.tʃən/ C perfection/pəˈfek.ʃən/ D digestion/daɪˈdʒes.tʃən/ Question 13: Đáp án B exploited, phát âm /ɪd/, lại phát âm 1à/d/ A followed /'fa:loʊd/ (v) theo B exploited /ɪk'splɔɪtɪd/ (v) khai thác C packaged /'pỉkɪdʒd/ (v) đóng gói D reserved /rɪ'zɜ:rvd/ (adj) ngại ngùng, xấu hổ Question 14: Đáp án D conservation, phát âm /eɪ/, lại phát âm 1à /ə/ A literature /'lɪtrət∫ʊr/ (n) văn học B important /ɪm'pɔ:rtənt/ (adj) quan trọng C available /ə'veɪləbl/ (adj) có sẵn D conservation /.ka:nsər'veɪ∫n/ (n) bảo tồn Question 15: Đáp án B looked, phát âm /t/, lại phát âm /d/ A earned /ɜ:rnd/ (v) kiếm tiền B looked /lʊkt/ (v) nhìn C moved /mu:vd/ (v) di chuyển D preferred /prɪ'fɜ:rd/ (v) thích Question 16: Đáp án C many, phát âm /e/, lại phát âm /eɪ/ A fame /feɪm/ (n) danh vọng B baby /'beɪbi/ (n) trẻ nhỏ C many / 'meni/ (v) nhiều D plane /pleɪn/ (n) máy bay Question 17: Đáp án A transfer, phát âm la /ỉ/, lại phát âm 1à /ə/ A transfer /træns'fɜ:r/ (v) di chuyển B career /kə'rɪə/ (n) nghề nghiệp C variety /və'raɪəti/ (n) đa dạng D afraid /ə'freɪd/ (adj) sợ hãi Question 18: Đáp án B temples, phát âm /z/, lại phát âm /ɪz/ A surfaces /'sɜ:fɪsɪz/ (n) bề mặt B temples / 'templz/ (n) đền, miếu C exercises /'eksərsaɪzɪz/ (n) tập D pages /peɪdʒɪz/ (n) trang giấy Với từ có phiên âm kết thúc /p, t, k, f, θ/ thêm ‘s’ dạng số nhiều ta phát âm /s/ Với từ có phiên âm kết thúc /t∫, ʒ, dʒ, z, s, ∫/ thêm ‘s’ dạng số nhiều ta phát âm /ɪz/ Các trường hợp lại phát âm /z/ Question 19 Đáp án C, phát âm /s/ lại phát âm /z/ A leaves /1i:vz/ (v) rời B brings /brɪŋz/ (v) mang đến C looks /lʊks/ (v) nhìn D plays /pleɪz/ (v) chơi Với từ có phiên âm kết thúc /p, t, k, f/ thêm ‘s’ ta phát âm /s/ Với từ có phiên âm kết thúc /t∫, dʒ, z, s, ∫/ thêm ‘es’ ta phét âm /ɪz/ Còn lại thêm ‘s’ ta phát âm /z/ Question 20 Đáp án A, phát âm /t/ lại phát âm /ɪd/ A watched /wɑ:t∫t/ (v) xem B promoted /prə'moʊtɪd/ (v) xúc tiến C invited /ɪn'vaɪtɪd/ (v) mời D decided /dɪ'saɪdɪd/ (v) định Với từ có phiên âm kết thúc /p, k, f, t∫, s, ∫/ thêm ‘ed’ dạng khứ, ta phát âm /t/ Với từ có phiên âm kết thúc /t, d/ thêm ‘ed’ dạng khứ, ta phát âm /ɪd/ Các trường hợp lại, ta phát âm /d/ Question 21: Đáp án C decision, phát âm /ʒn/, lại phát âm la /∫n/ A discussion /dɪ'skʌ∫n/ (n) tranh luận B passion /'pæ∫n/ (n) đam mê C decision /dɪ'sɪʒn/ (n) định D expression /ɪk'spre∫n/ (n) biểu cảm Question 22 Đáp án A warned, phát âm /d/, lại phát âm /ɪd/ A warned /wɔ:nd/ (Vqk) cảnh cao B decided /dɪ’saɪdɪd/ (adj) rõ ràng C sacred /'seɪkrɪd/ (adj) thiêng liêng D hatred /'heɪtrɪd/ (n) ghét bỏ Question 23 Đáp án A shoulder, phát âm /oʊ/, lại phát âm /ʊ/ A shoulder /'∫oʊldər/ (n) bờ vai B should /∫ʊd/ nên C would /wʊd/ (trong khứ) D could /kʊd/ (trong khứ) Question 24 Đáp án B honest, âm câm, lại phát âm /h/ A humor /'hju:mər/ (n) khiếu hài hước B honest /'ɑ:nɪst/ (adj) thành thật C hotel /hoʊ'tel/ (n) khách sạn D hurry /'hɜ:ri/ (adj/ n/v) mải, vội vã Question 25: Đáp án A academic, phát âm /ə/, lại phát âm /eɪ/ A academic /,ækə'demɪk/ (adj) liên quan đến học thuật B grade /greɪd/ (n) mức độ, xếp hạng tổ chức C behave /bɪ'heɪv/ (v) cư xử D examination /ɪg,zỉmɪ'neɪ∫n/ (n) kì thi Question 26: Đáp án B height, phát âm /h/, lại khơng phát âm (âm câm) A exhaust /ɪg'zɔ:st/ (n) khí thải B height /haɪt/ (n) chiều cao C honest /'a:nɪst/ (adj) trung thực D heir /er/ (n) người thừa kế Question 27 Đáp án B exploited, phát âm /ɪd/, lại phát âm /d/ A followed /’fɑ:loʊd/ (v) theo B exploited /ɪk'splɔɪtɪd/ (v) khai thác C packaged / 'pỉkɪdʒd/ (v) đóng gói D reserved /rɪ'zɜ:rvd/ (adj) ngại ngùng, xấu hổ Question 28 Dáp án D conservation, phát âm /eɪ/, lại phát âm /ə/ A literature /'lɪtrət∫ʊr/ (n) văn học B important /ɪm'pɔ:rtənt/ (adj) quan trọng C available /ə'veɪləbl/ (adj) có sẵn D conservation /,kɑ:nsər'veɪ∫n/ (n) bảo tồn Question 29 Đáp án A scary, phát âm /e/, lại phát âm /ỉ/ A scary /'skeri/ (adj) đáng sợ B back /bỉk/ (adj) phía sau C algebra /'ỉldʒɪbrə/ (11) mơn đại số D national / 'nỉ∫nəl/ (adj) thuộc quốc gia Question 30 Đáp án B oasis, phát âm /z/, lại phát âm /s/ A crisis /'kraɪsɪs/ (n) khủng hoảng B oasis / əʊ'eɪsi:z/ (n) ốc đảo, vùng đất có nước mà cối sinh sôi sa mạc C goose /gu:s/ (n) ngỗng D horse /hɔ:rs/ (n) ngựa Question 31 Đáp án B chemical, phát âm /k/ lại phát âm /t∫/ A challenge /'t∫ælɪndʒ/ (n) thử thách B chemical /’kemɪk1/ (n) hóa chất C achieve /ə't∫i:v/ (v) đạt D approach /ə'proʊt∫/ (n) cách thức Question 32 Đáp án C climate, phát âm /aɪ/ lại phát âm /ɪ/ A effective /ɪ'fektɪv/ (adj) hiệu B habit /'hỉbɪt/ (n) thói quen C climate /'klaɪmət/ (n) thời tiết D dolphin /'dɑ:lfɪn/ (n) cá voi Question 33 Đáp án d arrived, phát âm /d/, lại phát âm /t/ A experienced /ɪk'spɪriənst/ (adj) có kinh nghiệm B worked /wɜ:rkt/ (Vqk work) làm việc C watched /wɑ:t∫t/ (Vqk watch) xem D arrived /ə'raɪvd/ (Vqk arrive) đến Với từ có phiên âm kết thúc /p, k, f, t∫, ∫, s/ thi thêm ‘ed’ dạng khứ, ta phát âm /t/ Với từ có phiên âm kết thúc /t, d/ thêm ‘ed’ dạng khứ, ta phát âm /ɪd/ Các trường hợp lại, ta phát âm /d/ Question 34 Đáp án D laughed, phát âm /a:/, lại phát âm /ɔ:/ A bought /bɔ:t/ (Vqk buy): mua B caught /kɔ:t/ (Vqk catch): bắt kịp C ought /ɔ:t/ nên D laughed /1a:ft/ (v) cười Question 35 Đáp án B.thank, phát âm 1à/θ/, lại phát âm /ð/ A although /ɔ:l'ðəʊ/ B thank /θæŋk/ cảm ơn C these /ði:z/ D without /wɪ'ðaʊt/ khơng có Question 36 Đáp án B good, phát âm /ʊ/, lại phát âm /u:/ A tool /tu:l/ công cụ C tooth /tu:θ/ B good /gʊd/ tốt D food /fu:d/ đồ ăn Question 37 Đáp án B amuses, phát âm /ɪz/, lại phát âm /s/ A repeats /rɪ'pi:ts/ (v) nói theo B amuses /ə'mju:zɪz/ (v) làm cười C attacks /ə'tæks/ (v) cơng D coughs /kɔ:fs/ (v) ho Với từ có phiên âm kết thúc /p, t, k, f, θ/ thêm ‘s’ ta phát âm /s/ Với từ có phiên âm kết thúc /t∫, ∫, ʒ, dʒ, z, s/ thêm ‘s’ dạng số nhiều ta phát âm /ɪz/ Các trường hợp lại phát âm /z/ Question 38 Đáp án C angle, phat am /ae/, lại phát âm /e1/ A capable /'keɪpəbl/ (adj) B ancient /'eɪn∫ənt/ (adj) cổ xưa C angle /'ỉŋgl/ (n) góc D danger /'deɪndʒər/ (n) mối nguy hiểm Question 39 Đáp án C accompany, phát âm /ʌ/, lại phát âm /ə/ A compulsory /kəm'pʌlsəri/ (adj) bắt buộc B comfortable / 'kʌmfətəbl/ (adj) thoải mái C accompany /ə'kʌmp9ni/ (v) D welcome /'welkəm/ (v) chào đón Question 40 Đáp án D teleology, phát âm /ti:li/, phương án lại phát âm /teli/ A telecast (n) /'telikỉst/ chiếu B telemetry (n) /te'limətri/ phép đo từ xa C telescope (n) / 'telɪskoʊp/ kính thiên văn D teleology (n) /,ti:li'ɑ:lədʒi/ thuyết cứu cánh Question 41 Đáp án C necessary, phát âm /s/, lại phát âm /∫/ A oceanic /,əʊ∫i’ænɪk/ (adj): thuộc biển, đại dương B commercial /kə'mɜ:∫l/ (adj): thuộc thương mại C necessary /'nesəsəri/ (adj) cần thiết D technician /tek'nɪ∫n/ (n): kỹ thuật viên Question 42 Đáp án D shoulder, phát âm /əʊ/ lại phát âm /aʊ/ A amount /ə'maʊnt/ lượng B astound /ə'staʊnd/ (v) làm người khác ngạc nhiên C mouthful /'maʊθfʊl/ (n) đầy miệng D shoulder /'∫əʊldə(r)/ (n) vai ... nhiều ta phát âm /s/ Với từ có phiên âm kết thúc /t∫, ʒ, dʒ, z, s, ∫/ thêm ‘s’ dạng số nhiều ta phát âm /ɪz/ Các trường hợp lại phát âm /z/ Question 19 Đáp án C, phát âm /s/ lại phát âm /z/ A... dạng khứ, ta phát âm /t/ Với từ có phiên âm kết thúc /t, d/ thêm ‘ed’ dạng khứ, ta phát âm /ɪd/ Các trường hợp lại, ta phát âm /d/ Question 21: Đáp án C decision, phát âm /ʒn/, lại phát âm la /∫n/... Với từ có phiên âm kết thúc /p, t, k, f/ thêm ‘s’ ta phát âm /s/ Với từ có phiên âm kết thúc /t∫, dʒ, z, s, ∫/ thêm ‘es’ ta phét âm /ɪz/ Còn lại thêm ‘s’ ta phát âm /z/ Question 20 Đáp án A, phát
- Xem thêm -

Xem thêm: 42 câu PHÁT âm từ đề cô vũ MAI PHƯƠNG image marked image marked , 42 câu PHÁT âm từ đề cô vũ MAI PHƯƠNG image marked image marked

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn