40 câu TRỌNG âm từ đề cô TRANG ANH tập 1 image marked image marked

16 175 7
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2019, 13:08

BÀI TẬP TRỌNG ÂM Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position ofprimary stress in each of the following questions Question 1: A presentation B acquaintance C enthusiasm D suspicious Question 2: A district B harrow C tobacco D peasant ĐỀ THI THỬ THPTQG 2019 – CÔ TRANG ANH – ĐỀ – TẬP Question 3: A romantic B marriage C majority D attractiveness Question 4: A birthday B schoolboy C carefully D imagine ĐỀ THI THỬ THPTQG 2019 – CÔ TRANG ANH – ĐỀ – TẬP Question 5: A tragic B professor C mature D degree Question A atomic B obviously C informal D approaching ĐỀ THI THỬ THPTQG 2019 – CÔ TRANG ANH – ĐỀ – TẬP Question 7: A volunteer B vocation C attendance D compulsory Question 8: A organization B orphanage C mountainous D time-consuming ĐỀ THI THỬ THPTQG 2019 – CÔ TRANG ANH – ĐỀ – TẬP Question A comfortable B excellent C communicate D confident Question 10 A interesting B future C difficult D effective ĐỀ THI THỬ THPTQG 2019 – CÔ TRANG ANH – ĐỀ – TẬP Question 11:A campus B roommate C graduate D opportunity Question 12:A thoroughly B challenging C daunting D project ĐỀ THI THỬ THPTQG 2019 – CÔ TRANG ANH – ĐỀ – TẬP Question 13:A interview B impression C company Question 14:A sponsor B spirit C announce D formally D survey ĐỀ THI THỬ THPTQG 2019 – CÔ TRANG ANH – ĐỀ 7– TẬP Question 15:A expectedly B support C available Question 16:A playwright B active C global D population D tonight ĐỀ THI THỬ THPTQG 2019 – CÔ TRANG ANH – ĐỀ 8– TẬP Question 17: A punishment B behavior C influence D regional Question 18: A acquaintance B symbolize C etiquette D socialize ĐỀ THI THỬ THPTQG 2019 – CÔ TRANG ANH – ĐỀ 9– TẬP Question 19 A photograph B photography C photographer D enthusiast Question 20 A reserve B leopard C wildlife D beauty ĐỀ THI THỬ THPTQG 2019 – CÔ TRANG ANH – ĐỀ 10– TẬP Question 21 A teacher B lesson C action D police Question 22 A importance B happiness C employment D relation ĐỀ THI THỬ THPTQG 2019 – CÔ TRANG ANH – ĐỀ 11– TẬP Question 23: A permanent B attend C complete D relationship Question 24: A endanger B geometry C opposite D geography ĐỀ THI THỬ THPTQG 2019 – CÔ TRANG ANH – ĐỀ 12– TẬP Q u e st i o n : A oc e anic B advantage ous C c om pu ls or y D in fl ue nt ial Question 26: A instrument B recipe C commitment D candidate ĐỀ THI THỬ THPTQG 2019 – CÔ TRANG ANH – ĐỀ 13– TẬP Question 27: A Eternal B islander C terrorist D subsidy Question 28: A optimistic B pessimistic C inhabitant D intervention ĐỀ THI THỬ THPTQG 2019 – CÔ TRANG ANH – ĐỀ 14– TẬP Question 29: A majority B Ceremony C photography D astronomy Question 30: A telegraph B telegraphy C diplomat D competent ĐỀ THI THỬ THPTQG 2019 – CÔ TRANG ANH – ĐỀ 15– TẬP Question 31: A interview B intellectual C similarity D engineer Question 32: A capture B picture C ensure D pleasure ĐỀ THI THỬ THPTQG 2019 – CÔ TRANG ANH – ĐỀ 16– TẬP Question 33: A measurement B information C economic D engineer Question 34: A surgery B discover C irrigate D vaporize ĐỀ THI THỬ THPTQG 2019 – CÔ TRANG ANH – ĐỀ 17– TẬP Question 35: A catastrophic B preservation C fertilizer D electro is Question 36: A conserve B achieve C employ D waver ĐỀ THI THỬ THPTQG 2019 – CÔ TRANG ANH – ĐỀ 18– TẬP Question 37: A category B accompany C experience D compulsory Question 38: A reply B appear C protect D order ĐỀ THI THỬ THPTQG 2019 – CÔ TRANG ANH – ĐỀ 19– TẬP Question 39: A geographical B economics C compulsory D education Question 40: A obsolete B complete C compete D deplete ĐỀ THI THỬ THPTQG 2019 – CÔ TRANG ANH – ĐỀ 20– TẬP ĐÁP ÁN BÀI TẬP TRỌNG ÂM Câu 1: Đáp án A Kiến thức trọng âm A presentation /,prezen ' teiʃn/: từ có trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba Vì theo quy tắc –tion làm trọng âm rơi vào trước âm B acquaintance /ə ' kweintəns/: từ có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai Vì theo quy tắc –ance khơng ảnh hưởng đến trọng âm từ trọng âm không rơi vào âm /ə/ C enthusiasm /en ' ɵuzi,æzəm/: từ có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai Vì theo quy tắc trọng âm rơi vào nguyên âm dài /u:/ D suspicious /sə’spiʃəs/: từ có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai Vì theo quy tắc –ious làm trọng âm rơi vào trước âm  Đáp án A trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba, phương án lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai Câu 2: Đáp án C Kiến thức trọng âm A district /’distrikt/: từ có trọng âm rơi vào âm tiết thứ Vì theo quy tắc tất âm mà ngắn hết trọng âm rơi vào âm tiết đầu B harrow /’hỉrəʊ/: từ có trọng âm rơi vào âm tiết thứ Vì theo quy tắc trọng âm khơng rơi vào âm /əʊ/ C tobacco /tə’bỉkəʊ/: từ có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai Vì theo quy tắc trọng âm không rơi vào âm /ə/ âm /əʊ/ D peasant /’pez ənt/: từ có trọng âm rơi vào âm tiết thứ Vì theo quy tắc trọng âm không rơi vào âm /ə/  Phương án C trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba, phương án lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ Câu B Kiến thức trọng âm A romantic /rə(ʊ)'mỉntik/: từ có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai Vì theo quy tắc –ic làm trọng âm rơi vào trước âm B marriage /'mỉrɪdʒ/: từ có trọng âm rơi vào âm tiết thứ Vì theo quy tắc – age khơng ảnh hưởng đến trọng âm từ C majority /mə'dʒɔriti/: từ có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai Vì theo quy tắc –y làm trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba tính từ cuối lên D attractiveness /ə'trỉktivnis/: từ có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai Vì theo quy tắc – ness không ảnh hưởng đến trọng âm từ đuôi – ive làm trọng âm rơi vào trước âm => Phương án B trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, phương án lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai Câu D Kiến thức trọng âm A birthday /'bɔ:θ,dei/: từ có trọng âm rơi vào âm tiết thứ Vì theo quy tắc danh từ ghép trọng âm rơi vào danh từ thứ B schoolboy /'sku:lbɔi/: từ có trọng âm rơi vào âm tiết thứ Vì theo quy tắc danh từ ghép trọng âm rơi vào danh từ thứ C carefully /'k  əfuli/: từ có trọng âm rơi vào âm tiết thứ Vì theo quy tắc – ly –ful không ảnh hưởng đến trọng âm từ D imagine /i'mỉdʒin/: từ có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai Vì theo quy tắc đa số động từ có ba âm tiết trọng âm khơng rơi vào âm tiết đầu Như vậy, từ “imagine” ta xác định trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai thứ ba Âm thứ hai có chứa nguyên âm ngắn /ỉ/ âm thứ ba có chứa ngun âm ngắn /i/ nên trọng âm rơi vào âm tiết thứ => Phương án D trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai, phương án lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ Câu 5: Đáp án A Kiến thức trọng âm A tragic /’trædʒɪk/: từ có trọng âm rơi vào âm tiết thứ Vì theo quy tắc -ic làm trọng âm rơi vào trước âm B professor /prə’fesər/: từ có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai Vì theo quy tắc đuôi -er không ảnh hưởng đến trọng âm từ trọng âm không rơi vào âm /ə/ C mature /mə’tjuə/: từ có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai Vì theo quy tắc -ure không ảnh hưởng đến trọng âm từ trọng âm không rơi vào âm /ə/ D degree /dɪ'gri:/: từ có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai Vì theo quy tắc trọng âm rơi vào nguyên âm dài /i:/ => Phương án A trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, phương án lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai Câu 6: Đáp án B Kiến thức trọng âm A atomic /ə'tɔmik/: từ có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai Vì theo quy tắc -ic làm trọng âm rơi vào trước âm B obviously /'ɔbviəsli/: từ có trọng âm rơi vào âm tiết thứ Vì theo quy tắc -ly khơng ảnh hưởng đến trọng âm từ đuôi -ious làm trọng âm rơi vào trước âm C informal /in’fɔ:məl/: từ có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai Vì theo quy tắc hậu tố -al tiền tố in- không ảnh hướng đến trọng âm từ D approaching /ə'prout∫iη/: từ có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai Vì theo quy tắc -ing khơng ảnh hướng đến trọng âm từ trọng âm không rơi vào âm /ə/ âm /ou/, có hai âm /ə/ /ou/ trọng âm rơi vào âm /ou/ => Phương án B trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, phương án lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai Câu A Kiến thức phát âm A volunteer / ˌvɒlən'tiər/: từ trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba Vì theo quy tắc đuôi – eer nhận trọng âm B vocation /voʊ'kei∫ən/: từ trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai Vì theo quy tắc – ion làm trọng âm rơi vào trước âm C attendance /ə'tendəns/: từ trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai Vì theo quy tắc –ance khơng ảnh hưởng đến trọng âm từ trọng âm không rơi vào âm /ə/ D compulsory /kəm'pʌlsəri/: từ trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai Vì theo quy tắc đuôi –y làm trọng âm dịch ba âm từ cuối lên => Phương án A trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba, phương án lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai Câu A Kiến thức phát âm A organization /ˌɔ:gənai'zei∫n/: từ trọng âm rơi vào âm tiết thứ tư Vì theo quy tắc đuôi –ion làm trọng âm rơi vào trước âm B orphanage /'ɔ:fənidʒ/: từ trọng âm rơi vào âm tiết thứ Vì theo quy tắc – age không ảnh hưởng đến trọng âm từ trọng âm không rơi vào âm /ə/ C mountainous /'maʊntənəs/: từ trọng âm rơi vào âm tiết thứ Vì theo quy tắc –ous khơng ảnh hưởng đến trọng âm từ trọng âm rơi vào nguyên âm đôi /aʊ/ D time-consuming /'taimkənˌsju:miɳ/: từ trọng âm rơi vào âm tiết thứ Vì theo quy tắc tính từ ghép (N-Ving) trọng âm rơi vào danh từ => Phương án A trọng âm rơi vào âm tiết thứ tư, phương án lại trọng âm rơi vào âm thứ Câu 9: Đáp án C Kiến thức trọng âm A comfortable /'kʌmftəbl/ : từ trọng âm rơi vào âm tiết đầu Vì theo quy tắc tất âm mà ngắn hết trọng âm rơi vào âm tiết đầu B excellent /'eksələnt/ : từ trọng âm rơi vào âm tiết đầu Vì theo quy tắc trọng âm không rơi vào âm /ə/ C communicate /kə'mju:nikeit/ : từ trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai Vì theo quy tắc -ate làm trọng âm dịch chuyển ba âm tính từ cuối lên D confident /'kɒnfidənt/: từ trọng âm rơi vào âm tiết đầu Vì theo quy tắc tất âm mà ngắn hết trọng âm rơi vào âm tiết đầu => Phương án c trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai lại thứ Câu 10: Đáp án D Kiến thức trọng âm A interesting /'intristiη/: từ trọng âm rơi vào âm tiết đầu Vì theo quy tắc tất âm mà ngắn hết trọng âm rơi vào âm tiết đầu B future /'fju:t∫ə/: từ trọng âm rơi vào âm tiết đầu Vì theo quy tắc trọng âm khơng rơi vào âm /ə/ trọng âm ưu tiên rơi vào nguyên âm dài C difficult /'difikəlt/: từ trọng âm rơi vào âm tiết đầu Vì theo quy tắc tất âm mà ngắn hết trọng âm rơi vào âm tiết đầu D effective /i'fektiv/: từ trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai Vì theo quy tắc - ive làm trọng âm rơi vào trước âm => Phương án D trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai, phương án lại trọng âm rơi vào âm thứ Câu 11: Đáp án D Kiến thức trọng âm A campus /‘kæmpəs/: từ trọng âm rơi vào âm tiết thứ Vì theo quy tắc trọng âm khơng rơi vào âm /ə/ B roommate /'ru:m,meit/: từ trọng âm rơi vào âm tiết thứ Vì theo quy tắc với danh từ ghép trọng âm rơi vào danh từ đầu C graduate /‘grædʒʊeɪt/: từ trọng âm rơi vào âm tiết thứ Vì theo quy tắc –ate làm trọng âm dịch chuyển ba âm tính từ cuối lên D opportunity /ɒpə’tju:nɪti/: từ trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba Vì theo quy tắc –y làm trọng âm dịch chuyển ba âm tính từ cuối lên => Phương án D trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba, phương án lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ Câu 12: Đáp án D Kiến thức trọng âm A thoroughly /’θʌrəli/: từ trọng âm rơi vào âm tiết thứ Vì theo quy tắc đuôi –ly không ảnh hưởng đến trọng âm từ trọng âm không rơi vào âm /ə/ B challenging /’t∫ælindʒiη/: từ trọng âm rơi vào âm tiết thứ Vì theo quy tắc –ing khơng ảnh hưởng đến trọng âm từ tất âm mà ngắn hết trọng âm rơi vào âm tiết thứ C daunting /’dɔ:ntiη/: từ trọng âm rơi vào âm tiết thứ Vì theo quy tắc đuôi –ing không ảnh hưởng đến trọng âm từ trọng âm rơi vào nguyên âm dài /ɔ:/ D project /’prɒdʒekt/ /prə’dʒekt/ : từ có trọng âm rơi vào âm thứ danh từ làm âm thứ hai động từ Câu 13: Đáp án B Kiến thức trọng âm A interview /'ɪntəvju:/: từ trọng âm rơi vào âm tiết thứ B impression /ɪm'pre∫(ə)n/ : từ trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai Vì theo quy tắc đuôi -ion làm trọng âm rơi vào trước âm C company /'kʌmp(ə)ni/: từ trọng âm rơi vào âm tiết thứ Vì theo quy tắc -y lam trọng âm dịch ba âm tính từ cuối1ên D formally /'fɔ:məli/: từ trọng âm rơi vào âm tiết thứ Vì theo quy tắc -ly -al không ảnh hưởng đến trọng âm từ => Phương án B trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai, phương án lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ Câu 14: Đáp án C Kiến thức trọng âm A sponsor /'spɒnsə/: từ trọng âm rơi vào âm tiết thứ Vì theo quy tắc trọng âm không rơi vào âm /ə/ B spirit /'spɪrɪt/: từ trọng âm rơi vào âm tiết thứ Vi theo quy tắc tất âm mà ngắn hết trọng âm rơi vào âm tiết đầu C announce /ə'naʊns/: từ trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai Vì theo quy tắc trọng âm khơng rơi vào âm /ə/ trọng âm rơi vào nguyên âm đơi /aʊ/ D survey /sə'veɪ/: động từ trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai, survey/'sə:veɪ/ la danh từ trọng âm rơi vào âm tiết thứ Câu 15: Đáp án D Kiến thức trọng âm A expectedly /iks’pektidli/: từ trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai Vì theo quy tắc -ly -ed không ảnh hưởng đến trọng âm từ trọng âm rơi vào phần kết thúc với nhiều phụ âm /kt/ B support /sə'pɔ:t/: từ trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai Vì theo quy tắc trọng âm không rơi vào âm /ə/ trọng âm rơi vào nguyên âm dài /ɔ:/ C available /ə'veɪləb(ə)l/: từ trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai Vi theo quy tắc trọng âm không rơi vào đuôi —able âm /ə/ D population /pɒpjʊ’leɪ∫(ə)n/: từ trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba Vì theo quy tắc đuôi -ion làm trọng âm rơi vào trước âm => Phương án D có trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba, phương án lại có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai Câu 16: Đáp án D Kiến thức trọng âm A playwright /’pleɪraɪt/: từ trọng âm rơi vào âm tiết thứ Vì theo quy tắc danh từ ghép trọng âm rơi vào từ đầu B active /'ỉktiv/: từ trọng âm rơi vào âm tiết thứ Vì theo quy tắc –ive làm trọng âm rơi vào trước âm C global /’gloubl/: từ trọng âm rơi vào âm tiết thứ Vì theo quy tắc đuôi –al không ảnh hưởng đến trọng âm từ D tonight /tə'nait/: từ trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai Vì theo quy tắc trọng âm không rơi vào âm /ə/ trọng âm rơi vào ngun âm đơi /ai/ => Phương án D có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai, phương án lại có trọng âm rơi vào âm tiết thứ Câu 17: Đáp án B Kiến thức trọng âm A punishment /'pʌni∫mənt/: từ trọng âm rơi vào âm tiết đầu Vì theo quy tắc tất âm mà ngắn hết trọng âm rơi vào âm tiết đầu B behavior /bɪ’heɪvjə~/: từ trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai Vì theo quy tắc trọng âm ưu tiên rơi vào nguyên âm đôi C influence /'inflʊəns/: từ trọng âm rơi vào âm tiết đầu Vì theo quy tắc -ce làm trọng âm dịch chuyển ba âm tính từ lên D regional / 'ri:dʒənl/ : từ trọng âm rơi vào âm tiết đầu Vì theo quy tắc –al khơng ảnh hưởng đến trọng âm từ, đuôi -ion làm trọng âm rơi vào trước âm => Câu B trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai, lại thứ Câu 18: Đáp án A Kiến thức trọng âm A acquaintance /'kəweintəns/: từ trọng âm rơi vào âm tiết thứ Vì theo quy tắc trọng âm ưu tiên rơi vào nguyên âm đôi B symbolize /‘simbəlaiz/: từ trọng âm rơi vào âm tiết đầu Vì theo quy tắc -ize làm trọng âm dịch chuyển ba âm tính từ lên C etiquette /'etiket/ /'etikət/: từ trọng âm rơi vào âm tiết đầu Vì theo quy tắc tất âm mà ngắn hết trọng âm rơi vào âm tiết đầu D socialize /’səʊ∫əlaiz/ : từ trọng âm rơi vào âm tiết đầu Vì theo quy tắc - ize làm trọng âm dịch chuyển ba âm tính từ đuôi lên => Câu A trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai, lại thứ Câu 19: Đáp án A Kiến thức trọng âm A photograph /'fəʊtəgɑ:f/ B photography /fə'tɒgrəfi/ C photographer /fə'tɒgrəfə/ D enthusiast /ɪn'θju:ziæst/ => Phương án A trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, phương án lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ Câu 20: Đáp án A Kiến thức trọng âm vào âm tiết đầu A reserve /rɪ’ə:v/ : từ trọng âm rơi vào âm tiết thứ Vì theo quy tắc trọng âm ưu tiên rơi vào nguyên âm dài B leopard /'lepəd/: từ trọng âm rơi vào âm tiết đầu Vì theo quy tắc trọng âm không rơi vào âm /ə/ C wildlife /'wʌɪl(d)laɪf/: từ trọng âm rơi vào âm tiết đầu Vì theo quy tắc danh từ ghép trọng âm rơi vào từ đầu D beauty /‘bju:ti/: từ trọng âm rơi vào âm tiết đầu Vì theo quy tắc trọng âm ưu tiên rơi vào nguyên âm dài => Phương án A trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, phương án lại âm rơi vào âm tiết đầu Câu 21: Đáp án D Kiến thức trọng âm với từ hai âm tiết A teacher /‘ti:t∫ə(r)/: từ trọng âm rơi vào âm tiết thứ Vì theo quy tắc trọng âm khơng rơi vào âm /ə/ trọng âm ưu tiên rơi vào nguyên âm dài B lesson /'lesn/: Từ trọng âm rơi vào âm tiết thứ Vì theo quy tắc âm mà ngắn hết trọng âm rơi vào âm tiết đầu C action / 'æk∫n/ : Từ trọng âm rơi vào âm tiết thứ Vì theo quy tắc có -ion trọng âm rơi vào trước âm D police /pə'li:s/ : Từ trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai Vì theo quy tắc trọng âm khơng rơi vào âm /ə/ trọng âm ưu tiên rơi vào nguyên âm dài => Phần D trọng âm âm tiết thứ 2, từ lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ Câu22: Đáp án B Kiến thức trọng âm với từ âm tiết hậu tố A importance /ɪm’pɔ:tns/: Từ trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai Vì theo quy tắc trọng âm ưu tiên rơi vao nguyên âm dài B happiness /'hæpinəs/: Từ trọng âm rơi vào âm tiết thứ Vì theo quy tắc âm mà ngắn hết trọng âm rơi vào âm tiết đầu C employment /ɪm’pɔɪmənt/ : Từ trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai Vì theo quy tắc trọng âm khơng rơi vào đuôi -ment ưu tiên rơi vào nguyên âm dài D relation /rɪ'leɪ∫n/: Từ trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai Vì theo quy tắc có -ion trọng âm rơi vào trước âm => Phần B trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, từ lại trọng âm âm tiết thứ hai Câu 23: Đáp án A Kiến thức trọng âm A permanent /'pɜ:mənənt/ (a) vĩnh cửu => từ trọng âm rơi vào âm tiết thứ Vì theo quy tắc trọng âm không rơi vào âm /ə/ trọng âm rơi vào nguyên âm dài B attend /ə‘tend/ (v): tham gia => từ trọng âm rơi vào âm tiết thứ Vì theo quy tắc trọng âm không rơi vào âm /ə/ C complete /kəm'pli:t/ (v) hoàn thành => từ trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai Vì theo quy tắc trọng âm không rơi vào âm /ə/ trọng âm rơi vào nguyên âm dài D relationship /ri'leɪ∫n∫ɪp/ (n) mối quan hệ => từ trọng âm rơi vào âm tiết đầu Vì theo quy tắc -ship không ảnh hưởng đến trọng âm từ, đuôi –ion làm trọng âm rơi vào trước âm => Câu A trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, đáp án lại rơi vào âm tiết thứ hai Câu 24: Đáp án C Kiến thức trọng âm A endanger /ɪn'deɪndʒə(r)/ (v) huy hiếm, gặp nguy bị đe dọa => từ trọng âm rơi vào âm tiết thứ tiền tố en- hậu tố -er đầu không ảnh hưởng đến trọng âm từ B geometry /dʒi'ɒmətri/ (n) hình học => từ trọng âm rơi vào âm tiết thứ Vì theo quy tắc đuôi -y làm trọng âm dịch chuyển ba âm tính từ cuối lên C opposite /'ɒpəzɪt/ (adj) đối diện => từ trọng âm rơi vào âm tiết đầu Vì theo quy tắc tất âm mà ngắn hết trọng âm rơi vào âm tiết đầu D geography /dʒi'ɒgrəfi/ (n) địa lí => từ trọng âm rơi vào âm tiết thứ Vì theo quy tắc đuôi -y làm trọng âm dịch chuyển ba âm tính từ cuối lên => Câu C trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, đáp án lại rơi vào âm tiết thứ hai Câu 25: Đáp án C Kiến thức trọng âm A oceanic /, əʊsɪ'ænɪk/: từ trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba Vì theo quy tắc -ic làm trọng âm rơi vào trước -ic B advantageous /advən'teɪdʒəs/: từ trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba Vì theo quy tắc -eous làm trọng âm rơi vào trước âm C compulsory /kəm'pʌls(ə)ri/: từ trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai Vì theo quy tắc -y làm trọng âm dich chuyền ba âm tính từ lên D influential /,ɪnflʊ'en∫(ə)l/: từ trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba Vì theo quy tắc -ial làm trọng âm rơi vào trước âm =>Câu C trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai, đáp án lại rơi vào âm tiết thứ ba Câu 26: Đáp án C Kiến thức trọng âm A instrument /'ɪnstrʊm(ə)nt/: từ trọng âm rơi vào âm tiết thứ Vì theo quy tắc tất âm mà ngắn hết trọng âm rơi vào âm tiết đầu B recipe /'resɪpi/: từ trọng âm rơi vào âm tiết thứ Vì theo quy tắc tất âm mà ngắn hết trọng âm rơi vào âm tiết đầu C commitment /kə'mɪtm(ə)nt/: từ trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai Vì theo quy tắc trọng âm không rơi vào âm /ə/ D candidate /'kændɪdə/: từ trọng âm rơi vào âm tiết thứ Vì theo quy tắc -ate làm trọng âm dịch chuyển ba âm tính từ lên => Câu C trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai, đáp án lại trọng âm rơi vào âm tiết đầu Câu 27: Đáp án A Kiến thức trọng âm A eternal /i't3:nl/: từ trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai Vì theo quy tắc trọng âm ưu tiên rơi vào nguyên âm dài B islander/'ailəndə[r]/: từ trọng âm rơi vào âm tiết thứ Vi theo quy tắc trọng âm không rơi vào âm /a/ trọng âm rơi vào nguyên âm đôi C terrorist/'terərist/: từ trọng âm rơi vào âm tiết đầu Vì theo quy tắc tất âm mà ngắn hết trọng âm rơi vào âm tiết đầu D subsidy/'sʌbsidi/: từ trọng âm rơi vào âm tiết đầu Vì theo quy tắc tất âm mà ngắn hết trọng âm rơi vào âm tiết đầu => Phần A trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai, lại rơi vào âm thứ Câu 28: Đáp án C Kiến thức trọng âm A optimistic/,ɒpti'mistik/: từ trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba Vì theo quy tắc -ic làm trọng âm rơi vào trước âm B pessimistic /,pesi'mistik/: từ trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba Vì theo quy tắc đuôi -ic làm trọng âm rơi vào trước âm C inhabitant/in'hỉbitənt/: từ trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai Vì theo quy tắc tiền tố khơng ảnh hưởng đến âm từ tất âm mà ngắn hết trọng âm rơi vào âm tiết đầu D intervention/,intə'ven∫n/: từ trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba Vi theo quy tắc đuôi -ion làm trọng âm rơi vào trước âm => Phần C trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai, lại thứ ba Câu 29: Đáp án B Kiến thức trọng âm A Majority/mə'dʒɒrɪti/: từ trọng âm rơi vào âm tiết thứ Vì theo quy tắc -y làm trọng âm dịch chuyển âm tính từ cuối lên B Ceremony/’serəməni/: từ trọng âm rơi vào âm tiết thứ Vì theo quy tắc -y làm trọng âm dịch chuyển âm tính từ cuối lên Nhưng lai có quy tắc trọng âm khơng rơi vào âm /ə/ C Photography /fə'tɒgrəfi/: từ trọng âm rơi vào âm tiết thứ Vì theo quy tắc đuôi -y làm âm dịch chuyển âm tính từ cuối lên D Astronomy/ə'strɒnəmi/: từ âm rơi vào âm tiết thứ Vì theo quy tắc -y làm trọng âm dịch chuyển âm tính từ cuối lên => Phương án B trọng âm rơi vào âm tiết thứ Còn phương án lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ Câu 30: Đáp án B A Telegraph /’teligra:f/ : từ trọng âm rơi vào âm tiết đầu Vì theo quy tắc -graph làm trọng âm dịch âm tính từ đuôi lên B Telegraphy /ti'legrəfi/: từ trọng âm rơi vào âm tiết thứ Vì theo quy tắc -y làm trọng âm dịch chuyển âm tính từ cuối lên C Diplomat /'dɪpləmæt/: từ trọng âm rơi vào âm tiết đầu Vì theo quy tắc tất âm mà ngắn hết trọng âm rơi vào âm tiết đầu D Competent/'kɔmpitənt/: từ trọng âm rơi vào âm tiết đầu Vì theo quy tắc tất âm mà ngắn hết trọng âm rơi vào âm tiết đầu => Phương án B trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai, phương án lại âm rơi vào âm tiết thứ Câu 31: Đáp án A Kiến thức trọng âm A interview /'ɪntəvju:/ (n+v): vấn B intellectual /,ɪntəl'ekt∫uəl/ (adj): thuộc đầu óc, thuộc trí tuệ C similarity /.sɪmɪ'lỉrəti/ (n): giống nhau, tương tự D engineer /,endʒɪ'nɪər/ (n): kĩ sư => Câu A trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, đáp án lại rơi vào âm tiết thứ Câu 32: Đáp án C Kiến thức trọng âm A capture /'kæp.t∫ər/ (n+v): bắt giữ (Từ trọng âm rơi vào âm tiết đầu Vì theo quy tắc trọng âm không rơi vào âm /ə/) B picture /'pɪk.t∫ər/ (n): tranh (Từ trọng âm rơi vào âm tiết đầu Vì theo quy tắc trọng âm không rơi vào âm /ə/) C ensure /ɪn'∫ʊr/ (v): đảm bảo (Từ trọng âm rơi vào âm tiết thứ Vì theo quy tắc trọng âm không rơi vào tiền tố en-) D pleasure /'ple.ʒər/ (n): niềm vui thích, niềm hân hạnh.(Từ trọng âm rơi vào âm tiết đầu Vì theo quy tắc trọng âm không rơi vào âm /ə/) => Câu C trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, đáp án lại rơi vào âm tiết thứ Câu 33: Đáp án A Kiến thức trọng âm A measurement /'meʒə~mənt/ (n) đo lường => Từ trọng âm rơi vào âm tiết đầu Vì -ment không ảnh hưởng tới trọng âm từ quy tắc trọng âm không rơi vào âm /ə/ B information /,infə'mei∫n/ (n) thông tin => Từ trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba theo quy tắc đuôi ion làm trọng âm rơi vào trước âm C economic /,i:kə'nɔmik/ (a) thuộc kinh tế => Từ trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba theo quy tắc -ic làm trọng âm rơi vào trước âm D engineer /,endʒɪ'nɪər/ (n) kĩ sư => Từ trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba theo quy tắc -eer làm trọng âm roi vào => Câu A trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, đáp án lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba Câu 34: Đáp án B Kiến thức trọng âm A surgery /'sɜ:dʒəri/ (n): phẫu thuật => Từ trọng âm rơi vào âm thứ Vì theo quy tắc -y làm trọng âm dịch chuyển ba âm tính từ cuối lên B discover /dɪ'skʌvər/ (v): khám phá => Từ trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai Vì theo quy tắc trọng âm không rơi vào âm /ə/ không rơi vào tiền tố dis- C irrigate /'ɪrɪgeɪt/ (v): tưới ( ất, ruộng) => Từ trọng âm rơi vào âm thứ Vì theo quy tắc đuôi ate làm trọng âm dịch chuyển ba âm tính từ cuối lên D vaporize /'veɪ.pər.aɪz/ (v): bốc (nước) => Từ trọng âm rơi vào âm thứ Vì theo quy tắc -ize làm trọng âm dịch chuyển ba âm tính từ cuối lên => Câu B trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai, đáp án lại rơi âm tiết thứ Câu 35: Đáp án C Kiến thức trọng âm A catastrophic /,kætə'strɒfik/: từ trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba Vì theo quy tắc -ic làm trọng âm rơi vào trước âm B preservation /prezə'vei∫n/: từ trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba Vì theo quy tắc đuôi -ion làm trọng âm rơi vào trước âm C fertilizer /'f3:təlaizə[r]/: từ trọng âm rơi vào âm tiết đầu Vì theo quy tắc -er không ảnh hưởng đến trọng âm từ, đuôi -ize làm trọng âm dịch chuyển ba âm tính từ đuôi lên D electronic /i,lek'trɒnik/: từ trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba Vì theo quy tắc -ic làm trọng âm rơi vào trước âm => Câu C trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, đáp án lại trọng âm rơi vào âm thứ ba Câu 36: Đáp án D Kiến thức trọng âm A conserve /kən's3:v/: từ trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai Vì theo quy tắc âm ưu tiên rơi vào nguyên âm dài B achieve/ə't∫i:v/: từ âm rơi vào âm tiết thứ hai Vì theo quy tắc trọng âm ưu tiên rơi vào nguyên âm dài C employ /im'plɔi/: từ âm rơi vào âm tiết thứ hai Vì theo quy tắc trọng âm ưu tiên rơi vào nguyên âm đôi D waver /'weivə[r]/: từ trọng âm rơi vào âm tiết thứ Vì theo quy tắc trọng âm ưu tiên rơi vào nguyên âm đôi => Phần D trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, đáp án lại rơi vào âm thứ hai Câu 37: Đáp án A Kiến thức trọng âm A category /'kætəgəri/: hàng, loại => từ trọng âm rơi vào âm tiết đầu Vì theo quy tắc -y làm trọng âm dịch chuyển ba âm tính từ lên quy tắc trọng âm không rơi vào âm /ə/ B accompany /ə'kʌmpəni /: cùng, hộ tống=> từ trọng âm rơi vào âm tiết thứ Vì theo quy tắc đuôi -y làm trọng âm dịch chuyển ba âm tính từ lên C experience /ɪk'spɪriəns /: kinh nghiệm, trải nghiệm => từ trọng âm rơi vào âm tiết thứ Vì theo quy tắc -ce làm trọng âm dịch chuyển ba âm tính từ lên D compulsory /kəm'pʌlsəri /: bắt buộc => từ trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai Vì theo quy tắc đuôi -y làm trọng âm dịch chuyển ba âm tính từ lên => Câu A trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, đáp án lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai Câu 38: Đáp án D Kiến thức trọng âm A Reply /rɪ'p1aɪ/ trả lời => từ trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai Vì theo quy tắc trọng âm ưu tiên rơi vào nguyên âm đôi B Appear /ə'pɪər/ xuất => từ trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai Vì theo quy tắc trọng âm ưu tiên rơi vào nguyên âm đôi C Protect /prə'tekt/ bảo vệ=> từ trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai Vì theo quy tắc trọng âm khơng rơi vào âm /ə/ D Order /'ɔ:rdər/ thứ tự => từ trọng âm rơi vào âm tiết thứ Vì theo quy tắc trọng âm ưu tiên rơi vào nguyên âm dài => Phương án D có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1, từ lại âm rơi vào âm tiết thứ hai Câu 39: Đáp án C Kiến thức trọng âm A geographical /dʒiə’græfikl/: từ trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba Vì theo quy tắc –al khơng ảnh hưởng đến trọng âm từ, đuôi –ic làm trọng âm rơi vào âm trước B economics /,i:kənɒmiks/: từ trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba Vì theo quy tắc đuôi –ics làm trọng âm rơi vào trước âm C compulsory /kəm’pʌlsəri/: từ trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai Vì theo quy tắc –y làm trọng âm dịch chuyển ba âm tính từ đuôi lên D education /,edjʊ’kei∫n/: từ trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba Vì theo quy tắc –ion làm trọng âm rơi vào âm trước hậu tố  Phương án C trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai lại thứ ba Câu 40: Đáp án A Kiến thức trọng âm A obsolete /’ɒbsəli:t/ B complete /kəm’pli:t/ C compete /kəm’pi:t D deplete /di’pli:t/ Phương án B, C, D trọng âm rơi vào âm tiết thứ theo quy tắc: trọng âm không rơi vào âm /ə/ trọng âm ưu tiên rơi vào nguyên âm dài  đáp án A ... hưởng đến trọng âm từ trọng âm rơi vào nguyên âm dài /ɔ:/ D project /’prɒdʒekt/ /prə’dʒekt/ : từ có trọng âm rơi vào âm thứ danh từ làm âm thứ hai động từ Câu 13: Đáp án B Kiến thức trọng âm A interview... /pə'li:s/ : Từ trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai Vì theo quy tắc trọng âm khơng rơi vào âm /ə/ trọng âm ưu tiên rơi vào nguyên âm dài => Phần D trọng âm âm tiết thứ 2, từ lại trọng âm rơi vào âm tiết... /'taimkənˌsju:miɳ/: từ trọng âm rơi vào âm tiết thứ Vì theo quy tắc tính từ ghép (N-Ving) trọng âm rơi vào danh từ => Phương án A trọng âm rơi vào âm tiết thứ tư, phương án lại trọng âm rơi vào âm thứ Câu 9:
- Xem thêm -

Xem thêm: 40 câu TRỌNG âm từ đề cô TRANG ANH tập 1 image marked image marked , 40 câu TRỌNG âm từ đề cô TRANG ANH tập 1 image marked image marked

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn