40 câu PHÁT âm từ đề các sở GIÁO dục đào tạo image marked image marked

12 56 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2019, 13:08

BÀI TẬP PHÁT ÂM Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions Question A laughs B machines C parents D photographs Question A arrived B mended C invited D planted (ĐỀ THI THỬ SỞ GD&ĐT BẠC LIÊU - LẦN 1) Question 3: A arrived B finished C talked D passed Question 4: A young B plough C couple D cousin (ĐỀ THI THỬ SỞ GD&ĐT NAM ĐỊNH - LẦN 1) Question 5: A decided B hatred C sacred D warned Question 6: A manufacture B mature C pasture D agriculture (ĐỀ THI THỬ SỞ GD&ĐT BẠC LIÊU - LẦN 2) Question 7: A souvenir B around C south D thousand Question 8: A hoped B looked C admired D missed (ĐỀ THI THỬ SỞ GD&ĐT NINH BÌNH - LẦN 1) Question A practiced B increased C subscribed D searched Question 10 A advent B adverb C advertise D advance (ĐỀ THI THỬ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI - LẦN 1) Question 11 A looked B laughed C stepped D moved Question 12 A feature B measure C feather D pleasure (ĐỀ THI THỬ SỞ GD&ĐT HẢI PHÒNG - LẦN 1) Question 13: A great B meat C beat D teach Question 14: A depression B pressure C progress D assure (ĐỀ THI THỬ DỰ BỊ SỞ 01) Question 15: A complete B command C common D community Question 16: A smooth B path C month D depth (ĐỀ THI THỬ DỰ BỊ SỞ 02) Question 17: A frustrate B busy C punctual D rubbish Question 18: A leisure B pressure C treasure D pleasure (ĐỀ THI THỬ DỰ BỊ SỞ 03) Question 19: A species B specify C relative D letter Question 20: A none B bank C blown D brand (ĐỀ THI THỬ DỰ BỊ SỞ 04) Question 21: A challenge B chemical C achieve D approach Question 22: A effective B habit C climate D dolphin (ĐỀ THI THỬ DỰ BỊ SỞ 05) Question 23: A although B thank C these D without Question 24: A tool B good C tooth D food (ĐỀ THI THỬ DỰ BỊ SỞ 06) Question 25: A repeats B amuses C attacks D coughs Question 26: A capable B ancient C angle D danger (ĐỀ THI THỬ DỰ BỊ SỞ 07) Question 27: A compulsory B comfortable C accompany D welcome Question 28: A telecast B.telemetry C.telescope D teleology (ĐỀ THI THỬ DỰ BỊ SỞ 08) Question 29: A structure B pasture C pleasure D mature Question 30: A unwrapped B sacrificed C approached D obliged (ĐỀ THI THỬ SỞ GD&ĐT BẮC NINH - LẦN 1) Question 31: A daunted B installed C committed D confided Question 32: A core B more C pause D pot (ĐỀ THI THỬ SỞ GD&ĐT HẢI PHÒNG - LẦN 2) Question 33 A painting B daily C fairly D faithful Question 34 A distinguished B relaxed C attacked D attracted (ĐỀ THI THỬ SỞ GD&ĐT NINH BÌNH - LẦN 2) Question 35 A pressure B future C enthusiasm D resume Question 36 A played B tried C smiled D wanted (ĐỀ THI THỬ SỞ GD&ĐT TIỀN GIANG - LẦN 2) Question 37: A enjoyed B shared C sacrificed D appalled Question 38: A bridegroom B obliged C primary D kindergarten (ĐỀ THI THỬ SỞ GD&ĐT BẮC GIANG) Question 39: A watches B involves C changes D misses Question 40: A deal B cream C sea D threat (ĐỀ THI THỬ SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚC) ĐÁP ÁN BÀI TẬP PHÁT ÂM Question B Kiến thức: Cách phát âm đuôi “s” Giải thích: Cách phát âm “s”: + phát âm /s/ từ tận phụ âm vơ KHƠNG rung: /θ/, /f/, /k/, /p/, /t/ + phát âm /z/ tận âm lại A laughs /la:fs/ B machines /mə'fi:nz/ C parents /'peərənts/ D photographs /ˈfoʊtəɡra:fs/ Âm “s” từ “machines” phát âm /z/, từ lại phát âm /s/ Đáp án: B Question A Kiến thức: Cách phát âm “ed” Giải thích: Cách phát âm đuôi “ed”: + Đuôi “ed” phát âm /ıd/ động từ có phát âm kết thúc /t/ hay /d/ + Đuôi “ed” phát âm /t/ động từ có phát âm kết thúc /s/,/f/,/p/,/ʃ/,/tʃ/,/k/ + Đuôi “ed” phát âm /d/ với trường hợp lại A arrived /ə'raivd/ B mended /mendid / C invited /in'vaitid / D planted /pla:ntid/ Âm “ed” từ “arrived” phát âm /d/, từ lại phát âm /id/ Đáp án: A Question 3: A arrived /ə'raivd/ finished /'fini∫t/ talked/ /tɔ:kt/ passed /pɑ:st/ Cách phát âm đuôi “ed”: - Được phát âm /ɪd/ âm tận trước /t/, /d/ - Được phát âm /t/ âm tận trước /s/, /p/, /f/, /ʃ/, /tʃ/, /k/ - Được phát âm /d/ âm tận trước âm lại Ở đáp án A, phần gạch chân phát âm /d/ Ở đáp án khác, phần gạch chân phát âm /t/ Chọn A Question 4: B young /jʌŋ/ plough /plaʊ/ couple /'kʌpl/ cousin /'kʌzn/ Từ gạch chân câu B phát âm /aʊ/ phần lại / ʌ/ Chọn B Question D Kiến thức: Phát âm “-ed” Giải thích: Quy tắc phát âm “-ed”: - Phát âm /ɪd/ với động từ kết thúc âm /t/ /d/ - Phát âm /t/ với động từ kết thúc âm vô /k/, /p/, /s/, /f/, /tʃ/, /ʃ/ - Phát âm /d/ với động từ kết thúc âm lại decided /dɪˈsaɪdɪd/ hatred /ˈheɪtrɪd/ sacred /ˈseɪkrɪd/ warned /wɔːnd/ Câu B, C rơi vào trường hợp ngoại lệ, đuôi “ed” phát âm /ɪd/ Phần gạch chân câu D phát âm /d/, lại phát âm /ɪd/ Chọn D Question B Kiến thức: Phát âm “-ure” Giải thích: manufacture /ˌmỉnjuˈfỉktʃə(r)/ mature /məˈtʃʊə(r)/ pasture /ˈpɑːstʃə(r)/ agriculture /ˈæɡrɪkʌltʃə(r)/ Phần gạch chân câu B phát âm /ʊə(r)/, lại phát âm /ə(r)/ Chọn B Question A Kiến thức: Phát âm “ou” Giải thích: souvenir /ˌsuːvəˈnɪə(r)/ around /əˈraʊnd/ south /saʊθ/ thousand /ˈθaʊznd/ Phần gạch chân câu A phát âm /uː/, lại phát âm /aʊ/ Chọn A Question C Kiến thức: Phát âm “ed” Giải thích: Quy tắc phát âm đuôi “ed”: - Phát âm /t/: Khi động từ có phát âm kết thúc /s/, /f/, /p/, /ʃ/, /tʃ/, /k/ - Phát âm /ɪd/: Khi động từ có phát âm kết thúc /t/ hay /d/ - Phát âm /d/ với trường hợp lại hoped /həʊpt/ looked /lʊkt/ admired /ədˈmaɪə(r)d/ missed /mɪst/ Phần gạch chân câu C phát âm /d/, lại phát âm /t/ Chọn C Question C Kiến thức: Phát âm “-ed” Giải thích: Quy tắc phát âm đuôi “-ed”: - /ɪd/ âm tận trước /t/, /d/ - /t/ âm tận trước /p/, /f/, /k/, /s/, /tʃ/, /ʃ/ - /d/ âm tận trước âm lại practiced /ˈprỉktɪs/ increased /ɪnˈkriːs/ subscribed /səbˈskraɪb/ searched /sɜːtʃ/ Phần gạch chân phương án C phát âm /d/, lại phát âm /d/ Chọn C Question 10 D Kiến thức: Phát âm “ad” Giải thích: advent /ˈỉdvent/ adverb /ˈỉdvɜːb/ advertise /ˈỉdvətaɪz/ advance /ədˈvɑːns/ Phần gạch chân phương án D phát âm /əd/, lại phát âm /æd/ Chọn D Question 11: D Kiến thức: Phát âm “ed” Giải thích: Quy tắc phát âm “ed”: – Phát âm /ɪd/ đồng từ tận hai phụ âm /t/, /d/ – Phát âm /t/ động từ tận phụ âm vô /p/, k/, /f/, /s/, /ʃ/, /tʃ/ – Phát âm /d/ động từ tận phụ âm hữu /b/, /g/, /v/, /z/, /ʒ/, /dʒ/, /ð/, /m/, /n/, /ŋ, /l/, /r/ nguyên âm A looked /lʊkt/ B laughed /lʊkt/ C stepped /step/ D moved /muːvd/ Phần gạch chân phương án D phát âm /d/, phương án lại phát âm /t/ Chọn D Question 12: A Kiến thức: Phát âm “ea” Giải thích: A feature /ˈfiːtʃə(r)/ B measure /ˈmeʒə(r)/ C feather /ˈfeðə(r)/ D pleasure /ˈpleʒə(r)/ Phần gạch chân phương án A phát âm /iː/, phương án lại phát âm /e/ Chọn A Question 13 A Kiến thức: Phát âm "-ea" Giải thích: great /ɡreɪt/ meat /miːt/ beat /biːt/ teach /tiːtʃ/ Phần gạch chân câu A phát âm /eɪ/, lại phát âm /iː/ Chọn A Question 14 C Kiến thức: Phát âm "-ss" Giải thích: depression /dɪˈpreʃn/ pressure /ˈpreʃə(r)/ progress /ˈprəʊɡres/ assure /əˈʃʊə(r)/ Phần gạch chân câu C phát âm /s/, lại phát âm /ʃ/ Chọn C Question 15 C Kiến thức: Phát âm “o” Giải thích: complete /kəmˈpliːt/ command /kəˈmɑːnd/ common /ˈkɒmən/ community /kəˈmjuːnəti/ Ghi chú: Chữ [o] không nhấn trọng âm thường đọc /ə/ Phần gạch chân câu C phát âm /ɒ/, lại phát âm /ə/ Chọn C Question 16 A Kiến thức: Phát âm “th” Giải thích: smooth /smuːð/ path /pɑːθ/ month /mʌnθ/ depth /depθ/ Phần gạch chân câu A phát âm /ð/, lại phát âm /θ/ Chọn A Question 17 B Kiến thức: Phát âm [u] Giải thích: frustrate /frʌˈstreɪt/ busy /ˈbɪzi/ punctual /ˈpʌŋktʃuəl/ rubbish /ˈrʌbɪʃ/ Chữ [u] phương án A, C, D đọc /ʌ/, [u] phương án B đọc /ɪ/ Chọn B Question 18 B Kiến thức: Phát âm [s] Giải thích: leisure /ˈleʒə(r)/ pressure /ˈpreʃə(r)/ treasure /ˈtreʒə(r)/ pleasure /ˈpleʒə(r)/ Chữ [s] phương án A, C, D đọc /ʒ/, [s] phương án B đọc /ʃ/ Chọn B Question 19 A species /ˈspiːʃiːz/ specify /ˈspesɪfaɪ/ relative /ˈrelətɪv/ letter /ˈletə(r)/ [e] phương án A phát âm /i:/, phương án lại [e] phát âm /e/ Chọn A Question 20 B none /nʌn/ bank /bæŋk/ blown /bləʊn/ brand /brænd/ Quy tắc: [n] đứng trước [k] đọc /ŋ/ [n] phương án B phát âm /ŋ/, phương án lại [n] phát âm /n/ Chọn B Question 21 Đáp án B chemical, phát âm /k/ lại phát âm /t∫/ A challenge /'t∫ælɪndʒ/ (n) thử thách B chemical /’kemɪk1/ (n) hóa chất C achieve /ə't∫i:v/ (v) đạt D approach /ə'proʊt∫/ (n) cách thức Question 22 Đáp án C climate, phát âm /aɪ/ lại phát âm /ɪ/ A effective /ɪ'fektɪv/ (adj) hiệu B habit /'hæbɪt/ (n) thói quen C climate /'klaɪmət/ (n) thời tiết D dolphin /'dɑ:lfɪn/ (n) cá voi Question 23 Đáp án B.thank, phát âm 1à/θ/, lại phát âm /ð/ A although /ɔ:l'ðəʊ/ B thank /θæŋk/ cảm ơn C these /ði:z/ D without /wɪ'ðaʊt/ khơng có Question 24 Đáp án B good, phát âm /ʊ/, lại phát âm /u:/ A tool /tu:l/ cơng cụ C tooth /tu:θ/ B good /gʊd/ tốt D food /fu:d/ đồ ăn Câu 25 Đáp án B amuses, phát âm /ɪz/, lại phát âm /s/ A repeats /rɪ'pi:ts/ (v) nói theo B amuses /ə'mju:zɪz/ (v) làm cười C attacks /ə'tỉks/ (v) cơng D coughs /kɔ:fs/ (v) ho Với từ có phiên âm kết thúc /p, t, k, f, θ/ thêm ‘s’ ta phát âm /s/ Với từ có phiên âm kết thúc /t∫, ∫, ʒ, dʒ, z, s/ thêm ‘s’ dạng số nhiều ta phát âm /ɪz/ Các trường hợp lại phát âm /z/ Câu 26 Đáp án C angle, phat am /ae/, lại phát âm /e1/ A capable /'keɪpəbl/ (adj) B ancient /'eɪn∫ənt/ (adj) cổ xưa C angle /'ỉŋgl/ (n) góc D danger /'deɪndʒər/ (n) mối nguy hiểm Câu 27 Đáp án C accompany, phát âm /ʌ/, lại phát âm /ə/ A compulsory /kəm'pʌlsəri/ (adj) bắt buộc B comfortable / 'kʌmfətəbl/ (adj) thoải mái C accompany /ə'kʌmp9ni/ (v) D welcome /'welkəm/ (v) chào đón Câu 28 Đáp án D teleology, phát âm /ti:li/, phương án lại phát âm /teli/ A telecast (n) /'telikæst/ chiếu B telemetry (n) /te'limətri/ phép đo từ xa C telescope (n) / 'telɪskoʊp/ kính thiên văn D teleology (n) /,ti:li'ɑ:lədʒi/ thuyết cứu cánh Question 29 D Kiến thức: Phát âm '-ure' Giải thích: A structure /ˈstrʌktʃə/ B pasture /ˈpɑːstʃə/ C pleasure /ˈpleʒə/ D mature /məˈtʃʊə/ Phần gạch chân đáp án D phát âm /ʊə/, lại /ə/ Chọn D Question 30 D Kiến thức: Phát âm '-ed' Giải thích: Cách phát âm đuôi “ed”: + Đuôi “ed” phát âm /ɪd/ động từ có phát âm kết thúc /t/ hay /d/ + Đuôi “ed” phát âm /t/ động từ có phát âm kết thúc /s/,/f/,/p/,/ʃ/,/tʃ/,/k/ + Đuôi “ed” phát âm /d/ với trường hợp lại A unwrapped /ʌnˈrỉpt/ B sacrificed /ˈsækrɪfaɪst/ C approached /əˈprəʊtʃt/ D obliged /əˈblaɪdʒd/ Phần gạch chân đáp án D phát âm /d/, lại /t/ Chọn D Question 31 B Kiến thức: Phát âm “ed” Giải thích: Cách phát âm “ed”: + Đuôi “ed” phát âm /t/ động từ có phát âm kết thúc /tʃ/, /θ/, /ʃ/, /s/, /k/,/p/,/f/ + Đuôi “ed” phát âm /id/ động từ có phát âm kết thúc /t/, /d/ + Đuôi “ed” phát âm /d/ với trường hợp lại A daunted /dɔːntɪd/ B installed /ɪnˈstɔːld/ C committed /kəˈmɪtɪd/ D confided /kənˈfaɪdɪd/ Phần gạch chân đáp án B phát âm /d/, lại /ɪd/ Chọn B Question 32 D Kiến thức: Phát âm “o” Giải thích: A core /kɔː(r)/ B more /mɔː(r)/ C pause /pɔːz/ D pot /pɒt/ Phần gạch chân đáp án D phát âm /ɒ/, lại /ɔː/ Chọn D Question 33 C Kiến thức: Phát âm “-ai” Giải thích: A painting /ˈpeɪntɪŋ/ B daily /ˈdeɪli/ C fairly /ˈferli/ D faithful /ˈfeɪθfl/ Phần gạch chân đáp án C phát âm /e/, lại /eɪ/ Chọn C Question 34 D Kiến thức: Phát âm “-ed” Giải thích: Quy tắc: Cách phát âm đuôi “ed”: - Đuôi “ed” phát âm /ɪd/ động từ có phát âm kết thúc /t/ hay /d/ - Đuôi “ed” phát âm /t/ động từ có phát âm kết thúc /s/,/f/,/p/,/ʃ/,/tʃ/,/k/ - Đuôi “ed” phát âm /d/ với trường hợp lại A distinguished /dɪˈstɪŋɡwɪʃt/ B relaxed /rɪˈlækst/ C attacked /əˈtækt/ D attracted /əˈtræktɪd/ Phần gạch chân đáp án D phát âm /ɪd/, lại /t/ Chọn D Question 35 A Kiến thức: Phát âm “-u” Giải thích: A pressure /ˈpreʃər/ B future /ˈfjuːtʃər/ C enthusiasm /ɪnˈθjuːziæzəm/ D resume /rɪˈzjuːm/ Phần gạch chân đáp án A phát âm /ə/, lại /juː/ Chọn A Question 36 D Kiến thức: Phát âm “-ed” Giải thích: A played /pleɪd/ B tried /traɪd/ C smiled /smaɪld/ D wanted /ˈwɒntɪd/ Cách phát âm đuôi “-ed”: - Đuôi “ed” phát âm /ɪd/ động từ có phát âm kết thúc /t/ hay /d/ - Đuôi “ed” phát âm /t/ động từ có phát âm kết thúc /s/,/f/,/p/,/ʃ/,/tʃ/,/k/ - Đuôi “ed” phát âm /d/ với trường hợp lại Phần gạch chân đáp án D phát âm /ɪd/m lại /d/ Chọn D Question 37 C Kiến thức: Phát âm “-ed” Giải thích: A enjoyed /ɪnˈdʒɔɪd/ B shared /ʃeəd/ C sacrificed /ˈsỉkrɪfaɪst/ D appalled /əˈpɔːld/ Quy tắc: Cách phát âm đuôi “ed”: - Đuôi “ed” phát âm /ɪd/ động từ có phát âm kết thúc /t/ hay /d/ - Đuôi “ed” phát âm /t/ động từ có phát âm kết thúc /s/,/f/,/p/,/ʃ/,/tʃ/,/k/ - Đi “ed” phát âm /d/ với trường hợp lại Phần gạch chân đáp án C phát âm /t/, lại /d/ Chọn C Question 38 D Kiến thức: Phát âm “-i” Giải thích: A bridegroom /ˈbraɪdɡruːm/ B obliged /əˈblaɪdʒd/ C primary /ˈpraɪməri/ D kindergarten /ˈkɪndəɡɑːtn/ Phần gạch chân đáp án D phát âm /ɪ/, lại /aɪ/ Chọn D Question 39 B Kiến thức: Cách phát âm “-es” Giải thích: Quy tắc 1: Phát âm /s/ tận từ chữ -p, -k, -t, -f Quy tắc 2: Phát âm /iz/ tận từ chữ -s,-ss,-ch,-sh,-x,-z,-o,-ge,-ce Quy tắc 3: Phát âm /z/ tận từ chữ lại watches /wɒtʃiz/ involves /ɪnˈvɒlvz/ changes /tʃeɪndʒiz/ misses /mɪsiz/ Phần gạch chân câu B phát âm /z/, lại phát âm /iz/ Chọn B Question 40 D Kiến thức: Cách phát âm “-ea” Giải thích: deal /diːl/ cream /kriːm/ sea /siː/ threat /θret/ Phần gạch chân câu D phát âm /e/, lại phát âm /i:/ Chọn D ... /ˈfoʊtəɡra:fs/ Âm “s” từ “machines” phát âm /z/, từ lại phát âm /s/ Đáp án: B Question A Kiến thức: Cách phát âm đuôi “ed” Giải thích: Cách phát âm “ed”: + Đi “ed” phát âm /ıd/ động từ có phát âm kết... phát âm /əd/, lại phát âm /ỉd/ Chọn D Question 11: D Kiến thức: Phát âm “ed” Giải thích: Quy tắc phát âm “ed”: – Phát âm /ɪd/ đồng từ tận hai phụ âm /t/, /d/ – Phát âm /t/ động từ tận phụ âm vô... Kiến thức: Phát âm “ed” Giải thích: Cách phát âm “ed”: + Đi “ed” phát âm /t/ động từ có phát âm kết thúc /tʃ/, /θ/, /ʃ/, /s/, /k/,/p/,/f/ + Đuôi “ed” phát âm /id/ động từ có phát âm kết thúc
- Xem thêm -

Xem thêm: 40 câu PHÁT âm từ đề các sở GIÁO dục đào tạo image marked image marked , 40 câu PHÁT âm từ đề các sở GIÁO dục đào tạo image marked image marked

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn