40 câu PHÁT âm từ đề cô TRANG ANH tập 2 image marked image marked

8 491 16
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2019, 13:08

BÀI TẬP PHÁT ÂM Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions Question 1: A arranged B aged C changed D managed Question 2: A canal B survival C mental D cultural ĐỀ THI THỬ THPTQG 2019 – CÔ TRANG ANH – ĐỀ – TẬP Question 3: A graduate B mandatory C explode D persuade Question 4: A chooses B clothes C encourages D boxes ĐỀ THI THỬ THPTQG 2019 – CÔ TRANG ANH – ĐỀ – TẬP Question 5: A dweller B overcrowded C network D waste Question 6: A learned B used C aged D cleaned ĐỀ THI THỬ THPTQG 2019 – CÔ TRANG ANH – ĐỀ 3– TẬP Question 7: A nourish B flourish C courageous D courage Question 8: A tickled B Published C produced D replaced ĐỀ THI THỬ THPTQG 2019 – CÔ TRANG ANH – ĐỀ 4– TẬP Question 9: A speeds B baths C forgoes D drags Question 10: A application B combustion C.navigation D.recognition ĐỀ THI THỬ THPTQG 2019 – CÔ TRANG ANH – ĐỀ 5– TẬP Question 11: A dangerous B ransom C exchange D ancient Question 12: A theaters B authors C attends D shifts ĐỀ THI THỬ THPTQG 2019 – CÔ TRANG ANH – ĐỀ 6– TẬP Question 13: A ghost B danger C digging D glove Question 14: A attempts B learns C obeys D studies ĐỀ THI THỬ THPTQG 2019 – CÔ TRANG ANH – ĐỀ 7– TẬP Question 15: A deep B Sheer C keep D meet Question 16: A transmitted B used C planted D flooded ĐỀ THI THỬ THPTQG 2019 – CÔ TRANG ANH – ĐỀ 8– TẬP Question 17: A idiot B idea C idol D ideal Question 18: A managed B concentrated C graduated D hatred ĐỀ THI THỬ THPTQG 2019 – CÔ TRANG ANH – ĐỀ 9– TẬP Question 19: A police B policy C polite D pollute Question 20: A attained B resolved C disused D decreased ĐỀ THI THỬ THPTQG 2019 – CÔ TRANG ANH – ĐỀ 10– TẬP Question 21: A secondary B complimentary C vocabulary D supplementary Question 22: A concerned B cleaned C learned D opened ĐỀ THI THỬ THPTQG 2019 – CÔ TRANG ANH – ĐỀ 11– TẬP Question 23: A athlete B capital C stalk D talent Question 24: A performed B finished C interviewed D delivered ĐỀ THI THỬ THPTQG 2019 – CÔ TRANG ANH – ĐỀ 12– TẬP Question 25: A emblem B member C regret D theme Question 26: A definitions B documents C combs D doors ĐỀ THI THỬ THPTQG 2019 – CÔ TRANG ANH – ĐỀ 13– TẬP Question 27: A August B gerund C purpose D suggest Question 28: A solutions B hospitals C families D projects ĐỀ THI THỬ THPTQG 2019 – CÔ TRANG ANH – ĐỀ 14– TẬP Question 29: A dream B mean C peace D steady Question 30: A developed B introduced C influenced D raised ĐỀ THI THỬ THPTQG 2019 – CÔ TRANG ANH – ĐỀ 15– TẬP Question 31: A established B destroyed C encouraged D remembered Question 32: A savour B devour C favour D flavour ĐỀ THI THỬ THPTQG 2019 – CÔ TRANG ANH – ĐỀ 16– TẬP Question 33: A academic B apply C apology D achieve Question 34: A impresses B abolishes C influences D heightens ĐỀ THI THỬ THPTQG 2019 – CÔ TRANG ANH – ĐỀ 17– TẬP Question 35: A appreciate B psychology C programme D respectively Question 36: A understated B washed C produced D confessed ĐỀ THI THỬ THPTQG 2019 – CÔ TRANG ANH – ĐỀ 18– TẬP Question 37: A Culture B student C institution D university Question 38: A kites B hopes C balls D kicks ĐỀ THI THỬ THPTQG 2019 – CÔ TRANG ANH – ĐỀ 19– TẬP Question 39: A bachelor B chapter C chemistry D teacher Question 40: A bushes B wishes C researches D headaches ĐỀ THI THỬ THPTQG 2019 – CÔ TRANG ANH – ĐỀ 20– TẬP ĐÁP ÁN BÀI TẬP PHÁT ÂM Câu 1: Đáp án B Kiến thức phát âm đuôi -ed Một số từ kết thúc -ed dùng làm tính từ/ danh từ, -ed phát âm /id/: aged /eidʒid/ (a): cao tuổi, lớn tuổi aged /eidʒd/ (Vpast]: trở nên già, làm cho già cỗi blessed /blesid/: thần thánh, thiêng liêng crooked /krʊkid/: cong, oằn, vặn vẹo dogged /dɒgid/: gan góc, gan lì, bền bỉ naked /neikid/: trơ trụi, trần truồng learned /13:nid/(a): có học thức, thông thái, uyên bác learned /lɜ:nd/ (Vpast): học ragged /rægid/: rách tả tơi, bù xù wicked /wikid/: tinh quái, ranh manh, nguy hại wretched /ret∫id/: khốn khổ, bần cùng, tồi tệ 10 beloved /bɪ'lʌvɪd/: yêu thương 11 cursed /kɜ:sid/: tức giận , khó chịu 12 rugged / rʌgid/ : xù xì, gồ ghề 13 sacred /seɪkrɪd/: thiêng liêng, trân trọng 14 legged /legɪd/: có chân 15 hatred /‘heɪtrɪd/: lòng hận thù 16 crabbed /'krỉbid/: càu nhàu, gắt gỏng Câu 2: Đáp án A Kiến thức phát âm nguyên âm A canal /kə'næl/ B survival /sə'vaɪvəl/ C mental /'mentəl/ D cultural /'kʌlt∫ərəl/ Câu 3: Đáp án A Kiến thức phát âm phụ âm A graduate /'grædʒuət/ B mandatory /'mændətəri/ C explode /ɪk'spləʊd/ D persuade /pə'sweɪd/ Câu 4: Đáp án B Kiến thức phát âm đuôi -s “-s” phát âm là: + /s/: âm tận trước /p/, /k/, /f/, /θ/, /s/,/t/ + /iz/: trước -s : ch, sh, ss, x, ge, se + /z/: âm tận trước nguyên âm phụ âm lại Ta có: A chooses /t∫u:ziz/ B clothes /kləʊðz/ C encourages /ɪn'kʌrɪdʒiz/ D boxes /bɒksiz/ Câu 5: Đáp án B Kiến thức phát âm phụ âm A dweller /‘dwələr/ C overcrowded /,əʊvə'kraʊdɪd/ C network /'netwɜ:k/ D waste /weɪst/ Câu 6: Đáp án B Kiến thức phát âm -ed A learned /lɜ:nid/ (a): có học thức, thông thái, uyên bác learned /lɜ:nd /(Vpast): học B used /ju:st/ C aged /eidʒid/ (a): cao tuổi, lớn tuổi aged /eidʒd/ (Vpast): trở nên già, làm cho già cỗi D cleaned /kli:nd/ Câu 7: đáp án C Kiến thức nguyên âm A nourish /'nʌrɪ∫/ B flourish /'flʌrɪ∫/ C Courageous /kə'reɪdʒəs / D courage /'kʌrɪdʒ / Câu8: đáp án A Kiến thức cách phát âm đuôi - ed A tickled/'tɪkld/ B published /'pʌbɪ∫t/ C produced/prə'dju:st/ D replaced /rɪ'pleɪst/ Câu 9: Đáp án B Kiến thức cách phát âm đuôi -s A speeds /spi:dz/ B baths /bɑ:θs/ C forgoes /fɔ:'gəʊz/ D drags /drægz/ Câu 10: Đáp án B Kiến thức cách phát dm phụ âm A application /,æplɪ'keɪ∫n/ B combustion /kəm'bʌst∫ən/ C navigation /,nævɪ'geɪ∫n/ D Recognition /,rekəg'nɪ∫n/ Note: trước “tion” âm “s” đuôi “tion” thường thay đổi cách đọc Câu1 1: đáp án B Kiến thức phát âm nguyên âm A dangerous /'deinddʒrəs/ B ransom /'rænsəm/ C exchange /iks't∫einddʒ/ D ancient /'ein∫ənt/ Câu 12: đáp án D Kiến thức cách phát âm đuôi -s “-s” phát âm là: + /s/: âm tận trước /p/, /k/, /f/, /θ/, /s/,/t/ + /iz/: trước -s 1à : ch, sh, ss, x, ge, se, ce + /z/: âm tận trước nguyên âm phụ âm lại => Đáp án D kết thúc âm /t/ đọc /s/, đáp án lại thuộc trường hợp /z/ Câu 13: Đáp án B Kiến thức phát âm phụ âm A ghost /goʊst/ B.danger/'deɪndʒər/ C digging /dɪgɪŋ/ D glove /glʌv/ Câu 14: Đáp án A Kiến thức cách phát âm đuôi -s A attempts /ə‘tempts/ B learns /lɜ:rnz/ C obeys /ə'beɪz/ D studies /'stʌdiz/ Câu 15: đáp án B Kiến thức phát âm nguyên âm A deep /di:p/ B sheer /∫ɪə/ C keep /ki:p/ Câu 16: đáp án B Kiến thức cách phát âm - ed A transmitted /trỉnz'mɪtid/ B used /ju:st/ C planted /pla:ntid/ D flooded /flʌdid/ Câu 17: Đáp án A Kiến thức phát âm nguyên âm D meet /mi:t/ A idiot /'ɪdiət/ B idea /aɪ'dɪə/ C idol /'aɪdəl/ D ideal /aɪ’dɪel Câu 18: Đáp án A Kiến thức cách đọc -ed A managed /’mỉnɪdʒt/ B concentrated /’kɒnsəntreɪtɪd/ C graduated /'grædʒueɪtɪd/ D hatred /’heɪtrɪd/ Câu 19: đáp án B Kiến thức cách phát âm nguyên âm A police /pə'li:s/ B policy /'pɒləsi/ C polite /pə'laɪt/ D pollute /pə‘lu:t/ Câu 20: đáp án D Kiến thức cách phát âm đuôi -ed A attained /ə'teɪnd/ B resolved /rɪ'za:lvd/ C disused /,dɪs'ju:zd/ D decreased /dɪ'kri:st/ Câu 21: Đáp án C Kiến thức phát âm A secondary /'sekəndri/ B complementary /,kɒmplɪ'mentri/ C.vocabulary /və'kæbjələri/ D supplementary /,sʌplɪ’mentri/ Câu 22: Đáp án C Kiến thức cách phát âm đuôi -ed A concerned /kən'sɜ:rnd/ B cleaned /kli:nd/ C learned /lɜ:nid/ D opened /’əʊpənd/ Câu 23: đáp án C Kiến thức phát âm nguyên âm ngắn A athlete /'æθ1i:t/ B capital /'kæpɪtl/ C stalk /stɔ:k/ D talent /'tælənt/ Câu 24: đáp án B Kiến thức cách phát âm đuôi -ed A performed /pə'fɔ:md/ B finished /'fɪnɪ∫t/ C interviewed /'ɪntəvju:d/ D delivered /dɪ'lɪvərd/ Câu 25: Đáp án D Kiến thức nguyên âm A emblem /'embləm/ B member (n) /‘membər/ C regret /rɪ‘gret/ D theme (n) /θi:m/ Câu 26: Đáp án B Kiến thức cách phát âm đuôi -s A definitions /,defɪ'nɪ∫nz/ B documents /'dɑ:kjumənts/ C combs /koʊmz/ D doors /dɔ:rz/ Câu 27: đáp án C Kiến thức phát âm nguyên âm A August /'ɔ:gəst/ B gerund /'dʒerənd/ C purpose /'pɜ:pəs/ D suggest /sə'dʒest/ Câu 28: đáp án D Kiến thức cách phát âm đuôi -s A solutions /sə'lu:∫nz/ B hospitals /'hɒspɪtlz/ C families /'fæməliz/ D projects /'prɒdʒekts/ Câu 29: Đáp án D Kiến thức cách phát âm nguyên âm A dream /dri:m/ B mean /mi:n/ C peace /pi:s/ D steady /'stedi/ Câu 30: Đáp án D Kiến thức cách phát âm đuôi “ed” A developed /dɪ’veləpt/ B introduced /,ɪntrə'dju:st/ C influenced /'ɪnfluənst/ D raised /reɪzd/ Câu 31: đáp án A Kiến thức cách phát âm đuôi - ed A established /ɪ'stæblɪ∫t/ B destroyed /dɪ'strɔɪd/ C encouraged /ɪn'kʌrɪdʒd/ D remembered /rɪ'membərd/ Câu 32: đáp án B Kiến thức phát âm nguyên âm A savour /’seɪvər/ B devour /dɪ'vaʊər/ C favour /'feɪvər/ D flavour /'fleɪvər/ Câu 33: Đáp án A Kiến thức phát âm nguyên âm A academic /,ækə'demɪk/ C apology /ə'pɒlədʒi/ B apply /ə'plaɪ/ D achieve /ə't∫i:v/ Câu 34: Đáp án D Kiến thức cách đọc đuôi - s/es A impresses /ɪm'presiz/ C influences /'ɪn.flu.ənsiz/ B abolishes /ə'bɒlɪ∫iz/ D heightens /'haɪ.tənz/ Câu 35: đáp án B Kiến thức phụ âm A appreciate /ə'pri:∫ieɪt/ B psychology /saɪ'ka:lədʒi/ C programme /'proʊgræm/ D respectively /rɪ'spektɪvli/ Câu 36: đáp án A Kiến thức cách phát âm -ed A understanded /,ʌndər'stỉndid/ B washed /wa: ∫t/ C produced /prə'du:st/ D confessed /kən'fest/ Câu 37: Đáp án A Kiến thức nguyên âm ngắn A culture /kʌlt∫ər/ B student /'stju:dnt/ C institution /,ɪnstɪ'tju:∫n/ D university /,ju:nɪ’vɜ:səti// Câu 38: Đáp án C Kiến thức cách phát âm đuôi -s/es A kites /kaɪts/ B hopes /həʊps/ C balls /bɔ:lz/ D kicks /kɪks/ Câu 39: đáp án C Kiến thức phát âm phụ âm A bachelor /’bæt∫ələ/ B chapter /'t∫æptə/ C chemistry /'kemistri/ D teacher /'ti:t∫ə/ Câu 40: đáp án D Kiến thức cách phát âm đuôi -es A bushes /bʊ∫iz/ B wishes /wi∫iz/ C researches /ri'sə:t∫iz/ D headaches /'hedeɪks/ ... THPTQG 20 19 – CÔ TRANG ANH – ĐỀ 11– TẬP Question 23 : A athlete B capital C stalk D talent Question 24 : A performed B finished C interviewed D delivered ĐỀ THI THỬ THPTQG 20 19 – CÔ TRANG ANH – ĐỀ 12 ... – ĐỀ 19– TẬP Question 39: A bachelor B chapter C chemistry D teacher Question 40: A bushes B wishes C researches D headaches ĐỀ THI THỬ THPTQG 20 19 – CÔ TRANG ANH – ĐỀ 20 – TẬP ĐÁP ÁN BÀI TẬP PHÁT... ĐỀ THI THỬ THPTQG 20 19 – CÔ TRANG ANH – ĐỀ 18– TẬP Question 37: A Culture B student C institution D university Question 38: A kites B hopes C balls D kicks ĐỀ THI THỬ THPTQG 20 19 – CÔ TRANG ANH
- Xem thêm -

Xem thêm: 40 câu PHÁT âm từ đề cô TRANG ANH tập 2 image marked image marked , 40 câu PHÁT âm từ đề cô TRANG ANH tập 2 image marked image marked

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn