34 câu PHÁT âm từ đề cô HOÀNG XUÂN image marked image marked

9 115 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2019, 13:07

BÀI TẬP PHÁT ÂM Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions Question 1: A wanted B developed C needed D included Question 2: A use B umbrella C under D sun (ĐỀ LUYỆN THI THPT QG – CƠ HỒNG XN – ĐỀ 1) Question 3: A wear B pear C bear D beard Question 4: A enough B high C through D though (ĐỀ LUYỆN THI THPT QG – CƠ HỒNG XN – ĐỀ 2) Question 5: A sleeps B books C laughs D pens Question 6: A machine B teacher C kitchen D choose (ĐỀ LUYỆN THI THPT QG – CƠ HỒNG XN – ĐỀ 3) Question 7: A great B meat C beat D teach Question 8: A depression B pressure C progress D assure (ĐỀ LUYỆN THI THPT QG – CƠ HỒNG XUÂN – ĐỀ 4) Question 9: A complete B command C common D community Question 10: A smooth B path C month D depth (ĐỀ LUYỆN THI THPT QG – CƠ HỒNG XN – ĐỀ 5) Question 11: A frustrate B busy C punctual D rubbish Question 12: A leisure B pressure C treasure D pleasure (ĐỀ LUYỆN THI THPT QG – CƠ HỒNG XN – ĐỀ 6) Question 13: A species B specify C relative D letter Question 14: A none B bank C blown D brand (ĐỀ LUYỆN THI THPT QG – CƠ HỒNG XN – ĐỀ 7) Question 15: A cough B ground C house D mouth Question 16: A garbage B doubt C climb D debt (ĐỀ LUYỆN THI THPT QG – CƠ HỒNG XN – ĐỀ 8) Question 17: A wait B train C said D paid Question 18: A whole B when C which D while (ĐỀ LUYỆN THI THPT QG – CƠ HỒNG XUÂN – ĐỀ 9) Question 19: A houses B rises C horses D chooses Question 20: A anger B hungry C evening D single (ĐỀ LUYỆN THI THPT QG – CƠ HỒNG XN – ĐỀ 10) Question 21: A accurate B accident C success D accept Question 22: A post B polite C alone D comb (ĐỀ LUYỆN THI THPT QG – CƠ HỒNG XN – ĐỀ 11) Question 23: A initiate B ideal C item D identify Question 24: A holiday B honest C height D hobby (ĐỀ LUYỆN THI THPT QG – CƠ HỒNG XN – ĐỀ 12) Question 25: A more B bore C autumn D shop Question 26: A initial B century C picture D suggestion (ĐỀ LUYỆN THI THPT QG – CƠ HỒNG XN – ĐỀ 13) Question 27: A attain B faithful C certain D rain Question 28: A examination B exhibit C exhaust D fix (ĐỀ LUYỆN THI THPT QG – CƠ HỒNG XUÂN – ĐỀ 14) Question 29 A duck B luck C nurse D pub Question 30 A sword B allow C draw D swim (ĐỀ LUYỆN THI THPT QG – CƠ HỒNG XN – ĐỀ 15) Question 31 A hear B dear C pear D clear Question 32 A yogurt B yesterday C yearly D psychology (ĐỀ LUYỆN THI THPT QG – CƠ HỒNG XN – ĐỀ 16) Question 33 A calm B calculate C come D century Question 34 A thoroughly B astronaut C compete D atmosphere (ĐỀ LUYỆN THI THPT QG – CƠ HỒNG XN – ĐỀ 17) ĐÁP ÁN BÀI TẬP PHÁT ÂM Question B Kiến thức: Phát âm “-ed” Giải thích: wanted /ˈwɒntɪd/ developed /dɪˈveləpt/ needed /ˈniːdɪd/ included /ɪnˈkluːdɪd/ Phần gạch chân câu B phát âm /t/ lại /id/ Cách phát âm đuôi “-ed” tiếng Anh /id/ /t/ /d/ (1) /t/ = T, TE Tận phụ âm vô (1) tận phụ âm hữu E.g: wanted, invited (1)/p/ = P, PE B – rubbed (2) /d/ = D, DE E.g: stopped, typed G – damaged E.g: needed, decided (2) /k/ = K, KE L – called E.g: looked, liked M – claimed (3) /f/ = F, PH, GH N – cleaned E.g: laughed, sniffed R – offered (4) /s/ = SS, CE, X V – loved E.g: fixed, kissed, danced Z – amazed (5) /tʃ/ = CH (2) tận nguyên âm E.g: watched E.g: played, freed, fried, tried, (6) /ʃ/ = SH followed, continued E.g: wished, washed Question A Kiến thức: Phát âm “-u” Giải thích: use /ju:z/ umbrella /ʌm'brelə/ under /'ʌndə[r]/ sun /sʌn/ Phần gạch chân câu A phát âm /ju:/ lại /ʌ/ Chọn A Question D Kiến thức: Phát âm "-ea" Giải thích: wear /weə(r)/ pear /peə(r)/ bear /beə(r)/ beard /bɪəd/ Phần gạch chân câu D phát âm /ɪə/, lại phát âm /eə/ Chọn D Question A Kiến thức: Phát âm "-gh" Giải thích: enough /ɪˈnʌf/ high /haɪ/ through /θruː/ though /ðəʊ/ Phần gạch chân câu A phát âm /f/, lại âm câm Chọn A Question D Kiến thức: Phát âm “-s” Giải thích: Cách phát âm đuôi “s”: + phát âm /s/ từ tận phụ âm vơ KHƠNG rung: /θ/, /f/, /k/, /p/, /t/ + phát âm /z/ tận âm lại A sleeps /sliːps/ B books /bʊks/ C laughs /lɑːfs/ D pens /penz/ Phần gạch chân đáp án D phát âm /z/, lại /s/ Chọn D Question A Kiến thức: Phát âm “ch” Giải thích: A machine /məˈʃiːn/ B teacher /ˈtiːtʃə(r)/ C kitchen /ˈkɪtʃɪn/ D choose /tʃuːz/ Phần gạch chân đáp án phát âm /ʃ/, lại /tʃ/ Chọn A Question A Kiến thức: Phát âm "-ea" Giải thích: great /ɡreɪt/ meat /miːt/ beat /biːt/ teach /tiːtʃ/ Phần gạch chân câu A phát âm /eɪ/, lại phát âm /iː/ Chọn A Question C Kiến thức: Phát âm "-ss" Giải thích: depression /dɪˈpreʃn/ pressure /ˈpreʃə(r)/ progress /ˈprəʊɡres/ assure /əˈʃʊə(r)/ Phần gạch chân câu C phát âm /s/, lại phát âm /ʃ/ Chọn C Question C Kiến thức: Phát âm “o” Giải thích: complete /kəmˈpliːt/ command /kəˈmɑːnd/ common /ˈkɒmən/ community /kəˈmjuːnəti/ Ghi chú: Chữ [o] không nhấn trọng âm thường đọc /ə/ Phần gạch chân câu C phát âm /ɒ/, lại phát âm /ə/ Chọn C Question 10 A Kiến thức: Phát âm “th” Giải thích: smooth /smuːð/ path /pɑːθ/ month /mʌnθ/ depth /depθ/ Phần gạch chân câu A phát âm /ð/, lại phát âm /θ/ Chọn A Question 11 Kiến thức: Phát âm [u] Giải thích: frustrate /frʌˈstreɪt/ busy /ˈbɪzi/ punctual /ˈpʌŋktʃuəl/ rubbish /ˈrʌbɪʃ/ Chữ [u] phương án A, C, D đọc /ʌ/, [u] phương án B đọc /ɪ/ Chọn B Question 12 Kiến thức: Phát âm [s] Giải thích: leisure /ˈleʒə(r)/ pressure /ˈpreʃə(r)/ treasure /ˈtreʒə(r)/ pleasure /ˈpleʒə(r)/ Chữ [s] phương án A, C, D đọc /ʒ/, [s] phương án B đọc /ʃ/ Chọn B Question 13 A species /ˈspiːʃiːz/ specify /ˈspesɪfaɪ/ relative /ˈrelətɪv/ letter /ˈletə(r)/ [e] phương án A phát âm /i:/, phương án lại [e] phát âm /e/ Chọn A Question 14 B none /nʌn/ bank /bæŋk/ blown /bləʊn/ brand /brænd/ Quy tắc: [n] đứng trước [k] đọc /ŋ/ [n] phương án B phát âm /ŋ/, phương án lại [n] phát âm /n/ Chọn B Question 15 A A cough /kɒf/ B ground /ɡraʊnd/ C house /haʊs/ D mouth /maʊθ/ [ou] phương án A phát âm /ɒ/, phương án lại [ou] phát âm /aʊ/ Chọn A Question 16 A A garbage /ˈɡɑːbɪdʒ/ B doubt /daʊt/ C climb /klaɪm/ D debt /det/ [b] phương án A phát âm /b/, phương án lại [b] khơng phát âm Chọn A Question 17 C A wait /weɪt/ B train /treɪn/ C said /sed/ D paid /peɪd/ [ai] phương án C phát âm /e/, phương án lại [ai] phát âm /eɪ/ Chọn C Question 18 A A whole /həʊl/ B when /wen/ C which /wɪtʃ/ D while /waɪl/ [wh] phương án A phát âm /h/, phương án lại [wh] phát âm /w/ Chọn A Question 19 C A houses /ˈhaʊzɪz/ B rises /raɪzɪz/ C horses /hɔːsɪz/ D chooses /tʃuːzɪz/ [ses] phương án C phát âm /sɪz/, phương án lại [ses] phát âm /zɪz/ Chú ý: house /haʊs/ => houses /ˈhaʊzɪz/ Chọn C Question 20 C A anger /ˈæŋɡə(r)/ B hungry /ˈhʌŋɡri/ C evening /ˈiːvnɪŋ/ D single /ˈsɪŋɡl/ [ng] phương án A phát âm /ŋ/, phương án lại [ng] phát âm /ŋɡ/ Chọn C Question 21 A A accurate /ˈækjərət/ B accident /ˈæksɪdənt/ C success /səkˈses/ D accept /əkˈsept/ [cc] phương án A phát âm /k/, phương án lại [cc] phát âm /ks/ Chọn A Question 22 B A post /pəʊst/ B polite /pəˈlaɪt/ C alone /əˈləʊn/ D comb /kəʊm/ [o] phương án B phát âm /ə/, phương án lại [o] phát âm /əʊ/ Quy tắc: từ có âm tiết , trọng âm rơi vào âm tiết thứ mà âm tiết thứ có chứa nguyên âm => nguyên âm âm tiết đọc /ə/ Chọn B Question 23 A A initiate /ɪˈnɪʃieɪt/ B ideal /aɪˈdiːəl/ C item /ˈaɪtəm/ D identify /aɪˈdentɪfaɪ/ [i] phương án A phát âm /ɪ/, phương án lại [i] phát âm /aɪ/ Chọn A Question 24 B A holiday /ˈhɒlədeɪ/ B honest /ˈɒnɪst/ C height /haɪt/ D hobby /ˈhɒbi/ [h] phương án B không phát âm (âm câm), phương án lại [h] phát âm /h/ Chọn B Question 25 D A more /mɔː(r)/ B bore /bɔː(r)/ C autumn /ˈɔːtəm/ D shop /ʃɒp/ [o] phương án D phát âm /ɒ/, phương án lại [o] phát âm /ɔː/ Chọn D Question 26 A A initial /ɪˈnɪʃl/ B century /ˈsentʃəri/ C picture /ˈpɪktʃə(r)/ D suggestion /səˈdʒestʃən/ Quy tắc: t + ia t phát âm /ʃ/ t + u (mà âm tiết chứa –tu- khơng nhận trọng âm) t đọc / tʃ/ s + t + ion t phát âm /tʃ/ [t] phương án A phát âm /ʃ/, phương án lại [t] phát âm /tʃ/ Chọn A Question 27 C A attain /əˈteɪn/ B faithful /ˈfeɪθfl/ C certain /ˈsɜːtn/ D rain /reɪn/ Quy tắc: [ai] nằm âm tiết nhấn trọng âm phát âm /eɪ/ [ai] nằm âm tiết khơng nhấn trọng âm thường phát âm /ə/ [ai] phương án C không phát âm (thực tế phát âm /ə/, phương án lại [ai] phát âm /eɪ/ Chọn C Question 28 D A examination /ɪɡˌzæmɪˈneɪʃn/ B exhibit /ɪɡˈzɪbɪt/ C exhaust /ɪɡˈzɔːst/ D fix /fɪks/ [x] phương án D phát âm /ks/, phương án lại [x] phát âm /gz/ Chọn D Question 29 C A duck /dʌk/ B luck /lʌk/ C nurse /nɜːs/ D pub /pʌb/ [u] phương án C phát âm /ɜː/, phương án lại [u] phát âm /ʌ/ Chọn C Question30 D A sword /sɔːd/ B allow /əˈlaʊ/ C draw /drɔː/ D swim /swɪm/ [w] phương án D phát âm /w/, phương án lại [w] khơng phát âm (âm câm) Chọn D Question 31 C A hear /hɪə(r)/ B dear /klɪə(r)/ C pear /peə(r)/ D clear /klɪə(r)/ [ea] phương án C phát âm /eə/, phương án lại [ea] phát âm /ɪə/ Chọn C Question 32 D A yogurt /ˈjɒɡət/ B yesterday /ˈjestədeɪ/ C yearly /ˈjɪəli/ D psychology /saɪˈkɒlədʒi/ [y] phương án D phát âm /aɪ/, phương án lại [y] phát âm /j/ Chọn D Question 33 D A calm /kɑːm/ B calculate /ˈkælkjuleɪt/ C come /kʌm/ D century /ˈsentʃəri/ [c] phương án D phát âm /s/, phương án lại [c] phát âm /k/ Chọn D Question 34 A A thoroughly /ˈθʌrəli/ B astronaut /ˈæstrənɔːt/ C compete /kəmˈpiːt/ D atmosphere /ˈætməsfɪə(r)/ [o] phương án A phát âm /ʌ/, phương án lại [o] phát âm /ə/ Chọn A ... tắc: [ai] nằm âm tiết nhấn trọng âm phát âm /eɪ/ [ai] nằm âm tiết không nhấn trọng âm thường phát âm /ə/ [ai] phương án C không phát âm (thực tế phát âm /ə/, phương án lại [ai] phát âm /eɪ/ Chọn... /kəʊm/ [o] phương án B phát âm /ə/, phương án lại [o] phát âm /əʊ/ Quy tắc: từ có âm tiết , trọng âm rơi vào âm tiết thứ mà âm tiết thứ có chứa nguyên âm => nguyên âm âm tiết đọc /ə/ Chọn B Question... chân câu A phát âm /ju:/ lại /ʌ/ Chọn A Question D Kiến thức: Phát âm "-ea" Giải thích: wear /weə(r)/ pear /peə(r)/ bear /beə(r)/ beard /bɪəd/ Phần gạch chân câu D phát âm /ɪə/, lại phát âm /eə/
- Xem thêm -

Xem thêm: 34 câu PHÁT âm từ đề cô HOÀNG XUÂN image marked image marked , 34 câu PHÁT âm từ đề cô HOÀNG XUÂN image marked image marked

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn