32 câu PHÁT âm từ đề THẦY bùi văn VINH image marked image marked

5 71 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2019, 13:07

BÀI TẬP PHÁT ÂM Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions Question 1: A hair B rain C laid D wait Question 2: A rhythm B psychology C physical D Mythology (ĐỀ THI THỬ SỐ – THẦY BÙI VĂN VINH) Question 3: A crush B push C brush D rush Question 4: A shore B eventually C assure D proficient (ĐỀ THI THỬ SỐ – THẦY BÙI VĂN VINH) Question 5: A tough B enough C thorough D rough Question 6: A release B reign C believe D conceive (ĐỀ THI THỬ SỐ – THẦY BÙI VĂN VINH) Question 7: A cavity B save C cave D behave Question 8: A pension B conclusion C provision D precision (ĐỀ THI THỬ SỐ – THẦY BÙI VĂN VINH) Question 9: A wood B bookbinder C brotherhood D proof Question 10: A sacred B rumoured C bothered D considered C policy D polite C grease D horse (ĐỀ THI THỬ SỐ – THẦY BÙI VĂN VINH) Question 11: A police B pollute Question 12: A sympathy B rose (ĐỀ THI THỬ SỐ 6– THẦY BÙI VĂN VINH) Question 13: A consist B disable C vision D suggest Question 14: A chance B charity C brochure D charter (ĐỀ THI THỬ SỐ7– THẦY BÙI VĂN VINH) Question 15: A bad B fan C calm D cat Question 16: A google B giraffe C girl D garage (ĐỀ THI THỬ SỐ8– THẦY BÙI VĂN VINH) Question 17: A dedicate B fortunate C chamber D elegant Question 18: A skilled B ruined C shaped D cured (ĐỀ THI THỬ SỐ 9– THẦY BÙI VĂN VINH) Question 19: A nervous B birthday C third D worry Question 20: A piracy B privilege C primate D privacy C stops D cuts (ĐỀ THI THỬ SỐ 10– THẦY BÙI VĂN VINH) Question 21:A talks B learns Question 22:A suspicious B summer C swim D sugar (ĐỀ THI THỬ SỐ 11– THẦY BÙI VĂN VINH) Question 23: A photographed B Helped C naked D practiced Question 24: A change C stronger D single B hungry (ĐỀ THI THỬ SỐ 12– THẦY BÙI VĂN VINH) Question 25: A wave B stay Question 26: A attracted B blessed C hate D party C hoped D handed (ĐỀ THI THỬ SỐ 13– THẦY BÙI VĂN VINH) Question 27: A who B wheel C whale D wine Question 28: A yellow B uniform C unfortunate D university (ĐỀ THI THỬ SỐ 14– THẦY BÙI VĂN VINH) Question 29: A identity B obligatory C interview D insurance Question 30: A wished B changed C tipped D produced (ĐỀ THI THỬ SỐ 15– THẦY BÙI VĂN VINH) Question 31: A easy B sea C learn D eat Question 32: A park B yard C card D carry (ĐỀ THI THỬ SỐ 16– THẦY BÙI VĂN VINH) ĐÁP ÁN BÀI TẬP PHÁT ÂM CÂU ĐÁP ÁN GIẢI THÍCH CHI TIẾT ĐÁP ÁN A Đọc âm [eə], lại đọc âm [ei] B Đọc âm [ai], lại đọc âm [I] B Đọc âm [ʊ], lại đọc âm [ʌ] B Đọc âm [tʃ], lại đọc âm [ʃ] C Đọc âm câm, lại đọc âm [f] B Đọc âm [ei], lại đọc âm [i:] A Đọc âm [ỉ], lại đọc âm [eɪ] A Đọc âm [ʃ], lại đọc âm [ʒ] Đọc âm [u:], lại đọc âm [ʊ] A /wʊd/ D B /’bʊk,baɪn.dər/ C /’brʌð.ə.hʊd/ D C /’bɒð.əd/ D /pru:f/ 10 A Đọc âm [ɪd], lại đọc âm [d] A /’seɪ.krɪd/ B /’ru:.məd/ /kən’sɪd.əd/ 11 C Đọc âm [ɒ], lại đọc âm [ə] 12 B Đọc âm [z], lại đọc âm [s] 13 C Đọc âm [ʒ], lại đọc âm [s] 14 C Đọc âm [ʃ], lại đọc [tʃ ] 15 C Đọc âm [a: ], lại đọc âm [ỉ] 16 B Đọc âm [dʒ], lại đọc âm [g] 17 C Đọc âm [ei], lại đọc âm [ə] 18 C Đọc âm [t], lại đọc âm [d] 19 D Đọc âm [ʌ], lại đọc âm [ɜ:] 20 B Đọc âm [i], lại đọc âm [ai] Từ tận “s” có cách đọc sau: + /s/: sau âm vô /f/, /p/, /t/, /k/, /ɵ/ 21 B + /iz/: sau âm gió, âm xuýt /s/, /z/, /ʃ/, /ʒ/, /tʃ/, /(dʒ/ + /z/: sau nguyên âm phụ âm lại Các đáp án A, C, D đọc /s/, riêng B đọc /z/ 22 D A /sə'spiʃəs/ B /'sʌmə(r)/ C /swim/ D /'ʃʊgə(r)/ Đáp án A, B, C đọc /s/; D đọc /ʃ/ Giải thích: Cách phát âm đuôi “-ed”: +/id/: trước -ed âm /t/ /d/ +/t/: trước -ed âm vô /k/, /p/, /f/, /s/, /ʃ/, /tʃ/, /ɵ/ +/d/: trước -ed phụ âm lại nguyên âm Tuy nhiên có số trường hợp bất qui tắc sau: 23 C naked/’neikid/ ragged/'ræɡɪd/ vretched/'retʃd/ crooked/ krʊkɪd/ rugged/'rʌɡɪd/ learned/'lɜ:nɪd/ dogged / 'dɒɡid/ Theo qui tắc đáp án A, B, D, đuôi “-ed" đọc /t/ Riêng đáp án C trường hợp bất quy tắc, đọc là: /id/ 24 A A photographed /ˈfəʊtəɡrɑ:ft/ B helped /helpt/ C naked /’neikid/ D practiced /'præktrs/ Giải thích: A change /tʃeindʒ/ B hungry / ‘hʌŋgri/ C stronger /strɒŋəg(r)/ D single / ‘siŋgl/ Đáp án B, C, D đọc /g/; đáp án A đọc /dʒ/ A wave /weiv/ (v) vẫy, phất, vung vẩy 25 D B stay /stei/ (v) lại, lưu lại C hate /heit/ (v) ghét, khơng thích D party /'pa:ti / (n) bữa tiệc A attracted/ ə'træktid/ (v) thu hút 26 B B blessed / ‘blesid/(a) linh thiêng C hoped/ həʊpt/ (v) hy vọng D handed /'heəndid/ (a) thuận tay 27 A A who/hu:/ (pro) B wheel /wi:l/ (n) bánh xe C whale/weil/ (n) cá voi D wine/wain/ (n) rượu A yellow /'jebəʊ/ (n) màu vàng 28 C B uniform/'ju:nifɔ:m/ (n) đồng phục C unfortunate/ʌn'fɔ:tʃənit (adj) bất hạnh, không may D university/ju:ni'vɜ:səti/ (n) trường đại học Giải thích: 29 A A / ai'dentəti/ B /ə'bligətri/ C /'intəvju:/ D /in'ʃʊərəns/ Đáp án B, C, D đọc /i/; đáp án A đọc /ai/ Giải thích: A./wiʃt/ B./tʃeindʒd/ C./tipt/ D /prə'dju:st/ Đáp án B đọc /d/, đáp án A C, D đọc /t/ 30 B Cách phát âm đuôi “-ed” +/id/: trước -ed âm /t/ /d/ Ví dụ: needed, wanted +/t/: trước -ed âm vô /k/, /p/, /f/, /s/, /ʃ/, /tʃ/, /ɵ/ Ví dụ pack, laughed, washed +/d/: trước -ed phụ âm lại ngun âm Ví dụ described, called Đọc âm [ɜ:], lại đọc âm [i:] 31 32 C D A easy/'i:.zi/ (adj): dễ dàng B sea /si:/ (n): biển C leam /lɜ:n/ (v): học D eat /i:t/ (v): ăn Đọc âm [ỉ], lại đọc âm [a:] A park /pa:k/ (n): công viên B yard /ja:d/ (n): sân, vườn C card /ka:d/ (n): mang vác D carry /'kær.i/ (v): ... produced (ĐỀ THI THỬ SỐ 15– THẦY BÙI VĂN VINH) Question 31: A easy B sea C learn D eat Question 32: A park B yard C card D carry (ĐỀ THI THỬ SỐ 16– THẦY BÙI VĂN VINH) ĐÁP ÁN BÀI TẬP PHÁT ÂM CÂU ĐÁP... A Đọc âm [eə], lại đọc âm [ei] B Đọc âm [ai], lại đọc âm [I] B Đọc âm [ʊ], lại đọc âm [ʌ] B Đọc âm [tʃ], lại đọc âm [ʃ] C Đọc âm câm, lại đọc âm [f] B Đọc âm [ei], lại đọc âm [i:] A Đọc âm [ỉ],... C Đọc âm [ɒ], lại đọc âm [ə] 12 B Đọc âm [z], lại đọc âm [s] 13 C Đọc âm [ʒ], lại đọc âm [s] 14 C Đọc âm [ʃ], lại đọc [tʃ ] 15 C Đọc âm [a: ], lại đọc âm [æ] 16 B Đọc âm [dʒ], lại đọc âm [g]
- Xem thêm -

Xem thêm: 32 câu PHÁT âm từ đề THẦY bùi văn VINH image marked image marked , 32 câu PHÁT âm từ đề THẦY bùi văn VINH image marked image marked

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn