30 câu GIAO TIẾP từ đề cô HƯƠNG FIONA image marked image marked

12 167 5
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2019, 13:06

BÀI TẬP GIAO TIẾP Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best completes each of the following exchanges Question Liz is telling Andrew about her first novel Liz "Guess what? My first novel has just been published " Andrew " _" A It's my pleasure B Congratulations! C Better luck next time! D It's very kind of you Question Mrs Smith and her students are visiting the zoo Mike "Can I feed the gorilla, Mrs Smith?" Mrs Smith " _".The sign says 'No feeding the animals'." A Of course you can B I don't think it works C I'm sure about that D I'm afraid not ( ĐỀ THI THỬ SỐ – Cô HƯƠNG FIONA) Question 3:Ann: "More coffee? Anybody?" Brian: " " A I don't agree, I'm afraid B It's right I think C I'd love to D Yes, please Question 4: - Trang "Thank you very much for inviting me to your house." - Susan : " _" A It's my pleasure B Take a seat C The food is ready D Not now ( ĐỀ THI THỬ SỐ – Cô HƯƠNG FIONA) Question "Let me drive you home." " _" A No problem B Don't worry I'm all right C I usually drive home at five D It's me Question When you see your friend off, you say ' _!' A Lucky you B Have a good journey C Good night D See you later ( ĐỀ THI THỬ SỐ – Cô HƯƠNG FIONA) Question Tom "I'm sorry I won't be able to come" -Mary A.Great! B Oh, that's annoying C Well, never mind D Sounds likes fun Question Tom:" Can you make it at p.m, on Friday for our meeting? " -Tony: " _" A OK, that's fine B Very well, thanks C That's not true I met him three days ago D You have a point there, but I don't think so ( ĐỀ THI THỬ SỐ – Cô HƯƠNG FIONA) Question Hung was invited to Hoa's party He wants to thank her for the lovely party Choose the most suitable response to fill in the blank in the following exchange - Hung: "Thank you very much for a lovely party." - Hoa: " " A Thanks B Have a good day C You are welcome D Cheers Question 10 Student:" Could you help me to fax this report?" Librarian: " " A Sorry I have no idea B It's very kind of you to say so C What rubbish! I don't think it's helpful D Certainly What's the fax number? ( ĐỀ THI THỬ SỐ – Cô HƯƠNG FIONA) Question 11 - "Aren't you afraid of what people will say?" - " " A Of course not B Yes, I C No, I am D Sure, I am Question 12 “Do you mind if I switch the light off?” - “ .” A Yes, I mind it sorry B What if I not mind it? C Yes, please it D I’d rather you didn’t, if you don’t mind ( ĐỀ THI THỬ SỐ – Cô HƯƠNG FIONA) Question 13 - Don’t forget to as I have told you - “ _” A Yes, I won’t B No, I will remember C Yes, I will D No, I won’t Question 14 Maria: “Can I borrow your umbrella for a day?” Ann: “ ” A With pleasure B Ready C Welcome D Yes, I can C I don't hope so D I hope not ( ĐỀ THI THỬ SỐ – Cô HƯƠNG FIONA) Question 15 Jane: "It's going to rain." Mary: " _" A I hope not so B I don't hope either Question 16 "Our team has just won the last football match." - " " A Good idea Thanks for the news B Yes I guess it's very good C Well, that's very surprising! D Yes, it's our pleasure ( ĐỀ THI THỬ SỐ 8– Cô HƯƠNG FIONA) Question 17 Two friends Peter and Linda are talking about pet - Peter: “Well, cats are very good at catching mice around the house.” - Linda: “ .” A Nothing more to say B You can say that again C Yes, I hope so D No, dogs are very good, too Question 18 - "Guess what! I’ve just got invited to my teacher's house for dinner!" - “ ” A Oh, how nice B Really? I don't think so C Well done D What's that? ( ĐỀ THI THỬ SỐ 9– Cô HƯƠNG FIONA) Question 19 Tom: “Can I bring a friend to your party?” – Mary: “ ” A The more the merrier B That’s right C Beggars can’t be choosers D Straight away Question 20 “How would you like your coffee?” – “ .” A It’s well done B Very nice, thank you C One cup That’s enough D The stronger, the better ( ĐỀ THI THỬ SỐ 10– Cô HƯƠNG FIONA) Question 21 - Hung: “Thank you very much for a lovely party.” - Hoa: “ ” A Thanks B Have a good day C You are welcome D Cheers Question 22 Mary has a special meal tonight She has just made friend with Steven, so she wants to invite him to have dinner with her Choose the most suitable response to fill in the blank in the following exchange - Mary: “ Would you like to have dinner with me?” - Steven: “ _” A Yes, it is Isn’t it? B Yes, I’d love to C Yes, so I D I’ve had enough ( ĐỀ THI THỬ SỐ 11– Cô HƯƠNG FIONA) Question 23: John was in Hanoi and wanted to send a parcel to his parents He asked a local passer-by the way to the post-office Choose the most suitable response to fill in the blank in the following exchange - John: “Can you show me the way to the nearest post office, please?” - Passer-by: “ _” A Not way, sorry B Just round the corner over there C Look it up in a dictionary! D There’s no traffic near here Question 24: Lora has just bought a new skirt that she likes very much Choose the most suitable response to fill in the blank in the following exchange - Jane: “You look great in that red skirt, Lora!” - Lora: “ _” A No, I don't think so B Oh, you don't like it, you? C Thanks, I bought it at Macy’s D Thanks, my mum bought it ( ĐỀ THI THỬ SỐ 12– Cô HƯƠNG FIONA) Question 25: Two friends Peter and Linda are talking about pet – Peter: “Well, cats are very good at catching mice around the house.” – Linda: “ _.” A Nothing more to say B You can say that again C Yes, I hope so D No, dogs are very good, too Question 26: “ What an attractive hair style you have got, Mary!” –“ _” A.You are telling a lie B I don’t like your saying C Thank you very much I’m afraid D Thank you for your compliment ( ĐỀ THI THỬ SỐ 13– Cô HƯƠNG FIONA) Question 27 "A motorbike knocked Ted down" – " _" A How terrific! B Poor him! C What a motorbike! D What is it now? Question 28 Waiter: “ ” Customer: “Yes, I’ll have a potato soup, and chicken rice.” A Are you ready to eat? B Are you ready to order? C Could you bring me some dishes? D What you think of our menu ( ĐỀ THI THỬ SỐ 14– Cô HƯƠNG FIONA) Question 29 Jeff: “May I borrow your dictionary for a while?” Bloom: “ ” A You’re welcome B I’m sorry I’m using it C Never mind D Take care Question 30.Anne: “I can’t really stand the noise from the next–door house, especially after 10 p.m.” Mary: “ You should talk to your neighbor.” A Calm down, Anne B I’m sorry I didn’t mean that C I know what you mean D What a girl ( ĐỀ THI THỬ SỐ 15– Cô HƯƠNG FIONA) ĐÁP ÁN BÀI TẬP GIAO TIẾP Question 1: B Tạm dịch: Liz nói chuyện với Andrew tiểu thuyết cô - Liz: “ Đoán xem? Cuốn tiểu thuyết vừa xuất - Andrew: “ ” A Tôi lấy làm hân hạnh B Chúc mừng C Lần sau may mắn D Bạn thật tốt bụng Trong ngữ cảnh này, B phù hợp Chọn B Question 2: D Tạm dịch: Cô Smith sinh viên cô thăm vườn bách thú - Mike: “ Em cho khỉ đột không cô Smith?” - Mrs Smith :“ _ Tấm biển ghi: không cho động vật ăn A Đương nhiên em B Cơ khơng nghĩ làm việc C Cơ chắn điều D Cơ e khơng thể  Trong ngữ cảnh này, D phù hợp Question 3: D Tạm dịch: Ann: Thêm cà phê không bạn? khơng? Brian: “ ” A Tôi không đồng ý, e B Tơi nghĩ điều C Tơi thích điều D Vâng, cảm ơn  Đáp án D phù hợp Question 4: A Tạm dịch: Trang: Cảm ơn bạn mời tơi đến nhà bạn Susan: “ ” A Tôi lấy làm hân hạnh B Mời ngồi C Thức ăn sẵn sang D Không phải  Đáp án A phù hợp Question 5: B Tạm dịch: “ Hãy để chở bạn nhà” “ ” A Không vấn đề B Đừng lo Sẽ ổn C Tôi thường lái xe nhà lúc D Đó tơi  Đáp án B phù hợp Question 6: B Tạm dịch: Khi bạn tiễn bạn mình, bạn nói “ ” A Bạn may mắn B Chúc chuyến vui vẻ C Chúc ngủ ngon D Hẹn gặp lại  Đáp án B phù hợp Question 7: C Tạm dịch: Tom : Xin lỗi Tôi đến được? Mary: “ ” A Tuyệt vời B Oh, thật buồn C Không đâu D Dường thật vui  Đáp án C phù hợp Question 8: A Tạm dịch: Tom: Bạn làm vào lúc chiều ngày thứ cho gặp mặt không? Tony: “ ” A Được, ổn B Rất tốt, cảm ơn C Điều khơng Tôi gặp ba ngày trước D Bạn có điểm đó, tơi khơng nghĩ  Đáp án A phù hợp Question 9: C Tạm dịch: Hung mời đến bữa tiệc Hoa Cậu muốn cảm ơn cô bữa tiệc vui vẻ Chọn câu trả lời phù hợp để điền vào chỗ trống Hung: Cảm ơn bạn bữa tiệc vui vẻ Hoa: “ ” A Cảm ơn B Chúc ngày tốt lành C Khơng có D Chúc mừng  Đáp án C phù hợp Question 10: D Tạm dịch: Học sinh: Cơ giúp em chuyển fax báo cáo giúp em không ạ? Nhân viên thư viện: “ ” A Xin lỗi, khơng có ý kiến B Em thật tốt bụng nói vây C Thật vớ vẩn Tơi khơng nghĩ điều có ích D Chắc chắn Số fax nhỉ?  Đáp ánD phù hợp Question 11: A Tạm dịch: - “ Bạn khơng lo ngại mà người khác nói ” A Tất nhiên khơng B Vâng, C Không, D Chăc chắn Trong ngữ cảnh này, A phù hợp Chọn A Question 12: C Tạm dịch: “ Bạn có phiền không tắt điện?”A Vâng, cảm thấy có lỗi B Nếu tơi khơng phiền sao?? C Vâng, làm D Tôi nghĩ bạn không nên làm bạn không phiền  Trong ngữ cảnh này, C phù hợp Question 13: C Tạm dịch: - Đừng qn làm tơi nói với bạn - “ ” A Vâng, thắng B Không, nhớ C Vâng, D Không, thắng => Đáp án C phù hợp Question 14: A Tạm dịch: Maria: Có thể mượn bạn ngày khơng? Anna: “ ” A Rất sẵn lòng B Sẵn sàng C Chào mừng D Có, tơi  Đáp án A phù hợp Question 15: C Tạm dịch: Jane: "Trời mưa." Mary: " _" A Tôi hy vọng B Tôi không hy vọng C Tôi không hy vọng D Tôi hy vọng khơng Chỉ có đáp án D nói việc khơng hi vọng văn nói người ta dùng “ I hope not” Question 16: C Tạm dịch: "Đội vừa thắng trận bóng đá cuối cùng." - " " A Ý kiến hay Cảm ơn tin tức B Có Tơi đốn tốt C Chà, thật đáng ngạc nhiên! D Vâng, niềm vui chúng tơi => Đáp án C phù hợp Question 17: B Tạm dịch: Hai người bạn Peter Linda nói thú cưng - Peter: Vâng, mèo giỏi bắt chuột quanh nhà - Linda: A Khơng để nói B Tơi hồn tồn đồng ý C Có, tơi hy vọng D Khơng, chó tốt => Đáp án B Question 18: A Tạm dịch: - "Đốn xem! Tơi mời đến nhà giáo viên để ăn tối!" - A Ồ, thật tuyệt vời B Thật sao? Tơi khơng nghĩ C Làm tốt D Cái vậy? => Đáp án A phù hợp Question 19: A Tom: Tơi mang người bạn đến bữa tiệc bạn không? – Mary: “ ” A Càng đông vui B C khơng lựa chọn khác D => Đáp án A Question 20: D Tạm dịch: Bạn muốn cà phê bạn nào?- A tốt B tuyệt vời, cảm ơn bạn C cốc đủ D Càng đặc, tốt => Đáp án D phù hợp Question 21: C - Hung: “Cảm ơn bạn nhiều bữa tiệc tuyệt vời.” - Hoa: “ ” A Cảm ơn B Chúc ngày tốt lành C Không có D Chúc mừng => Đáp án C Question 22: B Mary có bữa ăn đặc biệt tối Cơ vừa kết bạn với Steven, muốn mời anh ăn tối với cô Chọn câu trả lời phù hợp để điền vào chỗ trống phần trao đổi sau - Mary: Bạn có muốn ăn tối với không? - Steven: “ ” => Đáp án B phù hợp A Vâng, Có phải khơng? B Có, tơi thích C Vâng, tơi D Tơi có đủ Question 23: B John Hà Nội muốn gửi bưu kiện cho cha mẹ Anh ta hỏi người qua đường địa phương đến bưu điện Chọn câu trả lời phù hợp để điền vào chỗ trống phần trao đổi sau - John: Bạn cho tơi đường đến bưu điện gần không? - Người qua đường: A Không cách nào, xin lỗi B Chỉ cần vòng qua góc C Tra cứu từ điển! D Khơng có giao thơng gần => Đáp án B Question 24: D Lora vừa mua váy mà thích Chọn câu trả lời phù hợp để điền vào chỗ trống phần trao đổi sau - Jane: Cameron Bạn trơng thật tuyệt váy đỏ đó, Lora! - Lora: _ A Không, không nghĩ B Ồ, bạn khơng thích nó, phải khơng? C Cảm ơn, tơi mua Macy, D Cảm ơn, mẹ tơi mua => Đáp án D phù hợp Question 25: B Hai người bạn Peter Linda nói thú cưng - Peter: Vâng, mèo giỏi bắt chuột quanh nhà - Linda: A Khơng để nói B Tơi hồn tồn đồng ý C Vâng, tơi hy vọng D Khơng, chó tốt => Đáp án B Question 26: D Thật kiểu tóc hấp dẫn mà bạn có, Mary! A Bạn nói dối B Tơi khơng nói bạn nói C Cảm ơn bạn nhiều Tôi sợ hãi D Cảm ơn bạn khen ngợi => Đáp án D phù hợp Question 27: B "Một xe máy đâm vào Ted" - " _" A Thật tuyệt vời làm sao! B Tội nghiệp cậu ấy! C Thật xe máy! D Bây gì? => Đáp án B Question 28: B Phục vụ: " " Khách hàng: Có, ăn súp khoai tây cơm gà A Bạn sẵn sàng để ăn chưa? B Bạn sẵn sàng để gọi đồ ăn chưa? C Bạn mang cho tơi số ăn? D Bạn nghĩ thực đơn chúng tơi => Đáp án B phù hợp Question 29: B Jeff: Có thể tơi mượn từ điển bạn lúc khơng? Bloom: A Khơng có B Tơi xin lỗi Tơi sử dụng C Đừng bận tâm D Cẩn thận => Đáp án B Question 30: A Anne: Tôi chịu tiếng ồn từ nhà cửa kế bên, đặc biệt sau 10 tối Mary: Bạn nên nói chuyện với hàng xóm bạn A Bình tĩnh, Anne B Tơi xin lỗi Tơi khơng có ý C Tơi hiểu ý bạn D Quả cô gái => Đáp án A phù hợp ... know what you mean D What a girl ( ĐỀ THI THỬ SỐ 15– Cô HƯƠNG FIONA) ĐÁP ÁN BÀI TẬP GIAO TIẾP Question 1: B Tạm dịch: Liz nói chuyện với Andrew tiểu thuyết cô - Liz: “ Đốn xem? Cuốn tiểu thuyết... ( ĐỀ THI THỬ SỐ 14– Cô HƯƠNG FIONA) Question 29 Jeff: “May I borrow your dictionary for a while?” Bloom: “ ” A You’re welcome B I’m sorry I’m using it C Never mind D Take care Question 30. Anne:... B What if I not mind it? C Yes, please it D I’d rather you didn’t, if you don’t mind ( ĐỀ THI THỬ SỐ – Cô HƯƠNG FIONA) Question 13 - Don’t forget to as I have told you - “ _” A Yes, I won’t
- Xem thêm -

Xem thêm: 30 câu GIAO TIẾP từ đề cô HƯƠNG FIONA image marked image marked , 30 câu GIAO TIẾP từ đề cô HƯƠNG FIONA image marked image marked