18 câu sửa lỗi SAI từ đề cô QUỲNH TRANG MOON image marked image marked

5 130 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2019, 13:06

BÀI TẬP SỬA LỖI SAI Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the undelined part that needs correction in each of the following questions Question 1: Upon reaching the destination, a number of personnel is expected to change their reservations and proceed to Hawaii A reaching B is C to change D proceed to Question 2: However type of raw materials is used in making paper, the process is essentially the same A However B is used C paper D essentially Question 3: There were too many books on the shelves that I didn’t know which one to choose A on B to choose C were D too ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2019- CÔ QUỲNH TRANG MOON – ĐỀ Question 4: They had a discussion about training not only the new employees but also giving them some challenges A about B training not only C giving D some challenges Question 5: The University of Kentucky has held this prestigious title until 1989, when it was granted to the University of Georgia A has held B it C was granted D to Question 6: They are the shocking news in newspapers that is what people are talking about this morning A They are B is C are D about ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2019- CÔ QUỲNH TRANG MOON – ĐỀ Question 7: It was suggested that Pedro studies the material more thoroughly before attempting to pass the exam A studies B more C attempting D to pass Question 8: If you have some sufficient knowledge of English, you can make yourself understand almost everywhere A some B of C understand D almost Question 9: Caroline has worn her new yellow dress only once since she buys it A has worn B yellow C once D buys ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2019- CÔ QUỲNH TRANG MOON – ĐỀ Question 10: I believe that (A) only very self-confident, (B) knowledge and attentive students (C) will prefer 100% of (D) eye contact time A only very B knowledge C will prefer D eye contact time Question 11: Fifty minutes are the maximum length of time allotted for the exam A are B length C maximum D allotted Question 12: Exceeding speed limits and fail to wear safety belts are two common causes of automobile death A Exceeding B fail C safety belts D causes ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2019- CÔ QUỲNH TRANG MOON – ĐỀ Question 13: The number of students attending universities to study economics have increased steadily in the last few years A economics B of students C have D attending Question 14: For its establishment, ASEAN Tourism Association has played an important role in promoting and developing ASEAN Tourism services A Tourism Association B played C in promoting and developing D For its Question 15: A person's body postures, movements but positions often tell us exactly what they mean A what B but C exactly D A person's ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2019- CÔ QUỲNH TRANG MOON – ĐỀ Question 16: Excavations in some villages on the east bank of the Euphrates River have revealed an ancient community that had been laying under later reconstructions of the city of Babylon A had been laying B on the east bank C revealed D later Question 17: He takes four paracetamol everyday, not knowing that will seriously damage his liver A not knowing B everyday C four paracetamol D that Question 18: Our teacher encourages us using a dictionary whenever we are unsure of the meaning of a word A of B using C meaning of a word D whenever ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2019- CÔ QUỲNH TRANG MOON – ĐỀ ĐÁP ÁN BÀI TẬP SỬA LỖI SAI 1: B A number of + N + V (chia số nhiều) Chữa lỗi: is → are Dịch: Khi đến đích, số nhân viên dự định thay đổi việc đặt chỗ họ tiến tới Hawaii 2: A “Type” danh từ → trước khơng dùng “however” Chữa lỗi: However → Whatever Dịch: Bất kể loại nguyên liệu sử dụng để làm giấy, trình giống 3: D Cấu trúc “so… that…” (quá… mà…) Chữa lỗi: too → so Dịch: Có nhiều sách kệ mà chọn để đọc 4: B Dựa vào nghĩa câu, “training” “giving” hành động mang tính chất, vai trò tương đương câu → “not only…but also…” phải đứng trước V-ing Chữa lỗi: training not only → not only training Dịch: Họ có buổi thảo luận không việc đào tạo nhân viên mà việc tạo cho họ vài thử thách 5: A “Until 1989” mốc thời gian khứ → kiện đẫ xảy kết thúc khứ → dùng QKĐ Chữa lỗi: has held → held Dịch: Đại học Kentucky giữ danh hiệu uy tín năm 1989, mà cấp cho đại học Geargia 6: A Danh từ đề cập đến câu “news” – danh từ không đếm → dùng danh từ số Chữa lỗi: They are → It is Dịch: Đó tin gây sốc báo chí, mà người bàn tán sáng 7: A Cấu trúc: It was suggested that + S + V (nguyên thể): gợi ý nên làm Chữa lỗi: studies → study Dịch: Pedro gợi ý nen học tài liệu ký lưỡng trước cố gắng để đỗ kỳ thi 8: C Dựa vào ngữ nghĩa → chọn C Chữa lỗi: understand → understood Dịch: Nếu bạn có kiến thức sâu rộng tiếng Anh, bạn khiến cho hiểu hầu hết nơi (có thể giao tiếp được) 9: D Dựa vào “since” → câu HTHT → sau “since” động từ chia QKĐ Chữa lỗi: buys → bought Dịch: Caroline mặc váy vàng cô lần kể từ mua 10: B Cấu trúc song hành, sau dấu phẩy liên từ “and” tính từ nên danh từ “knowledge” phải chuyển dạng tính từ Chữa lỗi: knowledge → knowledgeable Dịch: Tơi tin có học sinh tự tin, am hiểu tâm thích 100% thời gian giao tiếp ánh mắt 11: A Chủ ngữ số lượng “fifty minutes” → chia động từ dạng số Chữa lỗi: are → is Dịch: Năm mươi phút thời gian tối đa phân bổ cho thi 12: B Ta dùng danh động từ (V-ing) danh từ để làm chủ ngữ câu Chữa lỗi: fall → falling Dịch: Vượt giới hạn tốc độ khơng đeo dây an tồn hai nguyên nhân phổ biến gây tử vong cho người lái ô tô 13: Đáp án C The number + N (đếm số nhiều) + V (chia số ít) Chữa lỗi: have => has Dịch: Số lượng sinh viên vào Đại học để theo học ngành Kinh tế tăng lên nhanh chóng năm gần 14: Đáp án D For + khoảng thời gian Sine + mốc thời gian/ mốc kiện Chữa lỗi: For => Since Dịch: Kể từ thành lập, Hiệp hội Du lịch ASEAN đóng vai trò quan trọng việc thúc đẩy phát triển dịch vụ Du lịch ASEAN 15: Đáp án B “But” dùng để nối danh từ, vế câu có ý nghĩa tương phản => không phu fhojwp với ngữ nghĩa Chữa lỗi: but => and Dịch: Dáng điệu, chuyển động tư thường nói cho biết xác họ có ý 16: A Dùng QKĐ để diễn tả hành động xảy khứ Chữa lỗi: had been laying → laid Dịch: Các khai quật làng bờ tây sông Euphrates cho thấy cộng đồng cổ đại mà nằm bên cơng trình tái kiến tạo sau thành phố Babylon 17: B Đi với động từ thường “take” → cần dùng trạng từ “Everyday” tính từ nên khơng phù hợpChữa lỗi: everyday → ever day Dịch: Anh ta uống bốn viên paracetamol hàng ngày, khơng biết điều làm tổn thương gan nghiêm trọng 18: B Encourage sb to V: khuyến khích làm Chữa lỗi: using → to use Dịch: Giáo viên khuyến khích chúng tơi sử dụng từ điển không chắn nghĩa từ ... “since” → câu HTHT → sau “since” động từ chia QKĐ Chữa lỗi: buys → bought Dịch: Caroline mặc váy vàng cô lần kể từ cô mua 10: B Cấu trúc song hành, sau dấu phẩy liên từ “and” tính từ nên danh từ “knowledge”... Chữa lỗi: has held → held Dịch: Đại học Kentucky giữ danh hiệu uy tín năm 1989, mà cấp cho đại học Geargia 6: A Danh từ đề cập đến câu “news” – danh từ không đếm → dùng danh từ số Chữa lỗi: They... – ĐỀ ĐÁP ÁN BÀI TẬP SỬA LỖI SAI 1: B A number of + N + V (chia số nhiều) Chữa lỗi: is → are Dịch: Khi đến đích, số nhân viên dự định thay đổi việc đặt chỗ họ tiến tới Hawaii 2: A “Type” danh từ
- Xem thêm -

Xem thêm: 18 câu sửa lỗi SAI từ đề cô QUỲNH TRANG MOON image marked image marked , 18 câu sửa lỗi SAI từ đề cô QUỲNH TRANG MOON image marked image marked

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn