12 câu TRÁI NGHĨA từ đề cô QUỲNH TRANG MOON image marked image marked

3 80 2
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2019, 13:06

BÀI TẬP TRÁI NGHĨA Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions Question 1: Most of the guests at the dinner party chose to dress elegantly, but one man wore jeans and a T-shirt; he was later identified as a high school teacher A unsophisticatedly B decently C gaudily D gracefully Question 2: That is a well-behaved boy whose behaviour has nothing to complain about A behaving cleverly B good behavior C behaving nice D behaving improperly ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2019- CÔ QUỲNH TRANG MOON – ĐỀ Question 3: Those who advocate for doctor-assisted suicide say the terminally ill should not have to suffer A support B oppose C annul D convict Question 4: The investigation revealed some rather unexpected results A predictable B positive C surprising D impressive ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2019- CÔ QUỲNH TRANG MOON – ĐỀ Question 5: Fruit and vegetables grew in abundance on the island The islanders even exported the surplus A large quantity B excess C small quantity D sufficiency Question 6: In the Egyptian calendar, the first practical calendar created, the advent of Sirius in the morning sky before sunrise marked the beginning of the annual flooding of the Nile A functional B inefficient C accurate D standard ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2019- CÔ QUỲNH TRANG MOON – ĐỀ Question 7: The format allowed me to offer constructive criticism and ensure that their conversation remained on track during the project A useful B negative C meaningful D positive Question 8: Organized research may discourage novel approaches and inhibit creativity, so seminal discoveries are still likely to be made by inventors in the classic individualistic tradition A common B coherent C varied D unbiased ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2019- CÔ QUỲNH TRANG MOON – ĐỀ Question 9: Ships crossing the oceans can receive signals from satellites that enable them to calculate their position accurately A carelessly B imprecisely C uneasily D untruthfully Question 10: This boy is poorly-educated and doesn’t know how to behave properly A ignorant B uneducated C knowledgeable D rude ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2019- CÔ QUỲNH TRANG MOON – ĐỀ Question 11: During the five-decade history the Asian Games have been advancing in all aspects A holding back B holding at C holding by D holding to Question 12: In remote communities, it's important to replenish stocks before the winter sets in A remake B empty C refill D repeat ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2019- CÔ QUỲNH TRANG MOON – ĐỀ ĐÁP ÁN BÀI TẬP TRÁI NGHĨA 1: A Elegantly (adv): lịch, tao nhã >< unsophisticatedly (adv): giản dị Dịch: Hầu hết vị khách bữa tiệc tối chọn trang phục lịch, người đàn ông mặc quần jean áo phông; sau ông xác định giáo viên trung học 2: D Well-behaved (adj): giáo dục tốt, hạnh kiểm tốt >< behaving improperly: cư xử khơng mực Dịch: Đó cậu bé giáo dục tốt người mà cách ứng xử khơng có để phàn nàn 3: B Advocate (v): ủng hộ >< oppose (v): phản đối Dịch: Những người ủng hộ cho chết nhân đạo nói bệnh nan y không nên phải chịu đựng 4: A Unexpected (adj): bất ngờ, ngồi dự đốn >< predictable (adj): đốn trước Dịch: Cuộc điều tra cho thấy số kết bất ngờ 5: C Abundance (n): nhiều, phong phú, dư thừa >< small quantity: số lượng Dịch: Trái rau phát triển dư thừa đảo Người dân đảo chí xuất thặng dư 6:B Practical (adj): thực tế; thiết thực, có ích >< inefficient (adj): khơng có hiệu Dịch: Trong lịch Ai Cập, lịch thiết thực tạo ra, đời Sirius bầu trời buổi sáng trước mặt trời mọc đánh dấu khởi đầu mùa lũ lụt hàng năm sơng Nile 7: B Constructive (adj): có tính đóng góp, xây dựng >< negative (adj): phản đối, tiêu cực Dịch: Chương trình cho phép tơi đưa lời nhận xét mang tính xây dựng đảm bảo đối thoại họ trì nhịp suốt dự án 8: A Novel (adj): lạ >< common (adj): phổ biến, thông thường Dịch: Sự nghiên cứu có tổ chức ngăn cản cách tiếp cận hạn chế sáng tạo, khám phá tinh túy thực nhà phát minh truyền thống cá nhân cổ điển 9: Đáp án B Accurately: xác >< imprecisely: khơng xác Dịch: Con tàu qua đại dương nhận tín hiệu từ vệ tinh mà cho phép họ định vị cách xác 10: Đáp án C Poorly-educated (adj): khơng giáo dục, vô học >< knowledgeable (adj): am hiểu, tinh thông Dịch: Cậu bé không giáo dục đàng hồng khơng biết cách xử mực 11: A Advance (v): cải thiện; nâng cao >< hold back: thụt lùi Dịch: Trong suốt lịch sử thập kỷ Vận hội châu Á cải tiến tất lĩnh vực 12: B Replenish (v): lại làm đầy, bổ sung >< empty (v): làm cạn; trút Dịch: Ở vùng xa xôi, điều quan trọng phải bổ sung kho trước mùa đông đến ... Question 12: In remote communities, it's important to replenish stocks before the winter sets in A remake B empty C refill D repeat ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2019- CÔ QUỲNH TRANG MOON – ĐỀ ĐÁP ÁN... how to behave properly A ignorant B uneducated C knowledgeable D rude ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2019- CÔ QUỲNH TRANG MOON – ĐỀ Question 11: During the five-decade history the Asian Games have been... QUỲNH TRANG MOON – ĐỀ ĐÁP ÁN BÀI TẬP TRÁI NGHĨA 1: A Elegantly (adv): lịch, tao nhã >< unsophisticatedly (adv): giản dị Dịch: Hầu hết vị khách bữa tiệc tối chọn trang phục lịch, người đàn ông mặc
- Xem thêm -

Xem thêm: 12 câu TRÁI NGHĨA từ đề cô QUỲNH TRANG MOON image marked image marked , 12 câu TRÁI NGHĨA từ đề cô QUỲNH TRANG MOON image marked image marked

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn