12 câu ĐỒNG NGHĨA từ đề cô QUỲNH TRANG MOON image marked image marked

7 92 2
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2019, 13:06

BÀI TẬP ĐỒNG NGHĨA Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions Question 1: People in the mountainous areas are still in the habit of destroying forests for cultivation A planting B farming C industry D wood Question 2: It was relatively easy for him to learn baseball because he had been a cricket player A nearly B essentially C comparatively D approximately ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2019- CÔ QUỲNH TRANG MOON – ĐỀ Question 3: In the twentieth century, drug markedly improved health throughout the world A consistently B supposedly C noticeably D recently Question 4: She was a devoted teacher She spent most of her time teaching and taking care of her students A honest B dedicated C polite D lazy ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2019- CÔ QUỲNH TRANG MOON – ĐỀ Question 5: A living cell is a marvel of detailed and complex structure A magnification B invention C swiftness D wonder Question 6: School uniform is compulsory in most of Vietnamese schools A paid B required C divided D depended ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2019- CÔ QUỲNH TRANG MOON – ĐỀ Question 7: His new yacht is certainly an ostentatious display of his wealth A showy B expensive C large D ossified Question 8: Tet marks the beginning of spring and, for agrarian people who depend on the lunar calendar to manage their crops, the start of the year A traditional ones B minority people C farmers D old people ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2019- CÔ QUỲNH TRANG MOON – ĐỀ Question 9: With so many daily design resources, how you stay-up-date with technology without spending too much time on it? A connect to the Internet all day B update new status C use social network daily D get latest information Question 10: Helen Keller, blind and deaf from an early age, developed her sense of smell so finely that she could identify friends by their personal odors A classify B communicate with C describe D recognize ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2019- CÔ QUỲNH TRANG MOON – ĐỀ Question 11: After many year of unsuccessfully endeavoring to form his own orchestra, Glenn Miller finally achieved world fame in 1939 as a big band leader A requesting B trying C offering D deciding Question 12: Face-to-face socializing is not as preferred as virtual socializing among the youth A instant B available C direct D facial ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2019- CÔ QUỲNH TRANG MOON – ĐỀ ĐÁP ÁN BÀI TẬP NGỮ PHÁP 1: A Đổi từ câu trực tiếp sang gián tiếp có từ nghi vấn → giữ nguyên từ nghi vấn, không đảo trợ từ lên trước chủ ngữ, lùi động từ thay đổi trạng ngữ cho phù hợp → chọn A Dịch: Hoa hỏi Nam nơi mà cậu đến tối hơm trước 2: D Come up against: đối mặt với vấn đề Dịch: Bạn đối mặt với vấn đề sơc văn hóa bạn học nước 3: A Adj + as + N + as + to be, S + V + O: mặc dù… nhưng… Dịch: Mặc dù tập nhà khó, chúng tơi cố để hồn thành 4: B Economic policy: sách kinh tế American economic policy: sách kinh tế Mỹ → chọn B Dịch: Chúng tơi thích sách kinh tế Mỹ gần 5: D Diễn tả điều khơng cần thiết phải làm khứ làm → dùng “needn’t have + PII” → chọn D Dịch: Tôi đáng không cần phải tưới vườn Tôi vừa tới xong trời mưa to 6: A Dựa vào vế trước → câu điều kiện loại III → loại C, D Dựa vào ngữ nghĩa → chọn A Dịch: Nếu Nam đậu kỳ thi GCSE, cậu phép thi tuyển vào đại học 7: A Câu hỏi đuôi “Let’s” → chọn “shall we” Chúng ta đến thư viện nhé? 8: C Cấu trúc câu điều kiện hỗn hợp → diễn tả điều kiện khứ vế sau giả định xảy → chọn C Dịch: Nếu biết có kiểm tra ngày hơm qua, không bị phạt 9: B Khi chủ ngữ mệnh đề một, rút gọn V-ing (nếu mang nghĩa chủ động) PII (nếu mang nghĩa bị động) Dựa vào ngữ nghĩa → mệnh đề trước mang nghĩa bị động → chọn B Dịch: Được phát với số lượng lớn Trung Đơng, dầu gọi vàng đen lợi nhuận lớn mà mang lại 10: A Có thể rút gọn mệnh đề quan hệ Hiện phân từ V-ing (nếu mang nghĩa chủ động) Quá khứ phân từ PII (nếu mang nghĩa bị động) Dựa vào ngữ nghĩa → chọn A The scientists working on this project ~ the scientists who work on this project Dịch: Những nhà khoa học mà làm việc cho dự án cố gắng để tìm giải pháp cho vấn đề nhiễm khơng khí 11: C Câu HTĐ → câu hỏi dùng trợ động từ HTĐ (“do”hoặc “does” mệnh đề động từ “stay”) Câu xuất trạng từ “rarely” → coi dạng phủ định → câu hỏi đuôi thể khẳng định → chọn C Dịch: Susan thức khuya không? 12: A Cấu trúc đề nghị, gợi ý: Why not + V (nguyên thể): không ~ Let’s + V Dịch: Tại không hoãn họp tới sáng thứ Năm? 13: D To be used to + V-ing: quen với việc… Dựa vào ngữ nghĩa → Chọn D Dịch: Tôi phải cảnh báo bạn tơi khơng quen với việc bị nói cách thơ lỗ 14: D Dựa vào “since” → HTHT → chọn D Dịch: Tôi chưa gặp lại Lan kể từ nước ngồi 15: A Dùng “that” trước mệnh đề để biến mệnh đề thành danh từ → sau “that” mệnh đề với cấu trúc câu bình thường hồn chỉnh Dựa vào ngữ nghĩa → chọn A Dịch: Việc chất gây ung thư chứa nhiều mặt hàng gia dụng phổ biến nhiều người biết 16: C Cấu trúc: used to + V (nguyên thể): từng… Dịch: Khi cậu bé, anh bị bỏ lại nhà khoảng đồng hồ 17: C Diễn tả dựa đoán điều xảy khứ → dùng “can’t have +PII” Dịch: Kiểu váy khơng thể thiết kế Titan được, khơng mặc sau chết bà 18: B Dựa vào “for” → hồn thành → loại D “Feel” chia HTĐ → loại A Dựa vào “I feel tired” → mục đích muốn nhấn mạnh đến tính liên tục hành động → dùng HTHTTD Dịch: Tơi đứng suốt nhiều đồng hồ cảm thấy mệt mỏi 19: D Do away with: vứt bỏ Dịch: Chúng định vứt bỏ hệ thống cũ sau phát triển hệ thống tốt 20: C Khi chủ ngữ mệnh đề một, rút gọn mệnh đề trước V-ing (nếu mang nghĩa bị động) PII (nếu mang nghĩa bị động) Dựa vào ngữ nghĩa → chọn C When seen ~ when Venus is seen Dịch: Khi nhìn qua kính viễn vọng, Kim bị thay đổi kích cỡ hình dạng 21: C Another (adj): khác (+ N số ít) Other (adj): khác The other: lại Dựa vào ngữ nghĩa → chọn C Dịch: Chiếc quần jean mua cho trai tơi khơng vừa với nó, đến cửa hàng yêu cầu khác 22: B At the airport: sân bay At + place: dùng với nơi nhỏ In + place: dùng với địa danh lớn (như đất nước) Dịch: Bởi điều kiện thời tiết khắc nhiệt, phải đợi nhiều đồng hồ dài sân bay 23: A Thứ tự tính từ tiếng Anh: Opinion – Size – Age – Shape – Color – Origin – Material – Purpose → chọn A Dịch: Chiếc váy lụa dài màu hồng đáng yêu mà bạn trai bạn tặng bạn mua đâu thế? 24: D “Not only” đảo lên đầu câu → theo sau dạng đảo ngữ → chọn D Dịch: Cô khơng vượt qua kỳ thi mà đạt học bổng 25: B Dùng đại từ quan hệ “who” thay cho N người đóng vai trò làm chủ ngữ Dịch: Chú Sam, người mà giàu có, đến thăm trại trẻ mồ cơi chúng tơi 26: D Diễn tả điều không cần thiết phải làm làm → dùng “needn’t have + PII” Dịch: Tôi đến gặp bác sĩ để kiểm tra – Bạn đáng không cần phải đến Bạn kiểm tra tuần trước mà! 27: D Stand in for sb: chỗ ai, thay cho Dịch: Bạn thay tơi dạy lớp tiếng Anh sáng mai khơng John? 28: B Câu có chủ ngữ (Many of the pictures) động từ (are) → chỗ trống dạng rút gọn mệnh đề quan hệ Dựa vào ngữ nghĩa → mệnh đề quan hệ mang nghĩa bị động → chọn “sent” Dịch: Rất nhiều tranh mà gửi từ vũ trụ trưng bày thư viện công cộng 29: B To be in the habit of doing sth: có thói quen làm In pulic places: nhữg nơi cơng cộng Dịch: Nhiều người có thói quen viết điều ngớ ngẩn nơi công cộng 30: A Others: khác The other: khác (đã xác định), lại Other (adj): khác (khơng đứng mình) The others: lại Dịch: Một vài loài rắn đẻ trứng, lồi khác đẻ 31: C To be + the + adj (so sánh nhất) + to V Dịch: Billy cậu bé nhỏ tuổi mà nhận vào câu lạc 32: A Cấu trúc: congratulate sb + on + V-ing: khen ngợi (ai) Dịch: John khen qua kỳ thi với điểm số cao 33: Đáp án A Câu điều kiện loại 1: If S V (e/es), S will V (Unless = If not: Trừ phi, Nếu không) Dùng câu điều kiện loại để diễn tả điều kiện xảy tương lai Dựa vào ngữ nghĩa => chọn A Dịch: Họ qua sông băng đủ dày 34: Đáp án D Khi chủ ngữ mệnh đề một, rút gọn chủ ngữ mệnh đề trước V-ing (nếu mang nghĩa chủ động) PII (nếu mang nghĩa bị động) Dựa vào ngữ nghĩa =>chọn D Dịch: Phát quãng đường xa mà thời gian ngắn, chúng tơi định máy bay thay tàu 35: Đáp án D Cần dùng mệnh đề quan hệ để thay cho danh từ phía trước => B loại Mệnh đề “that” không dùng sau dấu phảy => A loại Chỗ trống cần phải có động từ => loại C Dịch: Hạt bí ngơ, mà cung cấp protein sắt, ăn phổ biến 36: Đáp án D Diễn tả điều nên làm khứ không làm => dùng cấu trúc “should have + PII” Dịch: Các nhà chức trách lẽ nên hành động để ngăn chặn hiệu việc mua bán trai phép động vật hoang dã sản phẩm liên quan Tuy nhiên, họ không làm 37: Đáp án C Can: Will: Must: phải, hẳn Might: có thể, có lẽ Dịch: Bạn khơng ăn từ chiều hơm qua Bạn hẳn đói nhỉ! 38: Đáp án A Tobe under pressure: chịu áp lực Dịch: Học sinh chịu áp lực nhẹ nhờ thay đổi cách thức kiểm tra 39: Đáp án C Advise + ab + (not) to V: khuyên (không) nên làm Dịch: Luật sư Mary khun khơng nên nói điều vụ tai nạn 40: A “Income” danh từ không đếm → động từ chia ngơi số → loại B, D Vì chủ ngữ vật dựa vào ngữ nghĩa → câu mang nghĩa bị động → chọn A Dịch: ¼ thu nhập tơi dùng để trả nợ đại học 41: A Have sth for breakfast: ăn vào bữa sáng Dịch: Sáng cậu ăn vào bữa sáng vậy? 42: B So sánh với tính từ dài: to be + more + tính từ + than Đáp án A loại sau “any” “girl” phải chia số nhiều → chọn B Dịch: “Bạn có biết gái xinh đẹp khơng?” – “Có, Victoria, xinh cô gái khác nhóm ấy.” 43: A Neither nor: khơng không, cả… không (động từ chia theo chủ ngữ gần nhất) Both and: (động từ theo sau chia số nhiều) Either or: Dịch: Cả Long anh trai cậu không đến bữa tiệc tối qua Họ bận 44: A S + asked + O + to V: bảo, yêu cầu làm → chọn A Dịch: Tơi bảo sếp cho phép nghỉ ngày để khám bệnh 45: C Trật tự tính từ tiếng Anh: OSACOMP (Opinion – Size – Age – Color – Origin – Material – Purpose) Dịch: Chú mang tóc giả màu đỏ nhựa buồn cười mũi đỏ 46: D Suffer from sth: trải qua, chịu đựng Dịch: Oxfams có gắng gửi lương thực tới nước nơi mà người dân phải chịu đựng bệnh dinh dưỡng ... giải pháp cho vấn đề nhiễm khơng khí 11: C Câu HTĐ → câu hỏi dùng trợ động từ HTĐ (“do”hoặc “does” mệnh đề động từ “stay”) Câu xuất trạng từ “rarely” → coi dạng phủ định → câu hỏi đuôi thể khẳng... Tôi chưa gặp lại Lan kể từ cô nước 15: A Dùng “that” trước mệnh đề để biến mệnh đề thành danh từ → sau “that” mệnh đề với cấu trúc câu bình thường hồn chỉnh Dựa vào ngữ nghĩa → chọn A Dịch: Việc... lớn mà mang lại 10: A Có thể rút gọn mệnh đề quan hệ Hiện phân từ V-ing (nếu mang nghĩa chủ động) Quá khứ phân từ PII (nếu mang nghĩa bị động) Dựa vào ngữ nghĩa → chọn A The scientists working on
- Xem thêm -

Xem thêm: 12 câu ĐỒNG NGHĨA từ đề cô QUỲNH TRANG MOON image marked image marked , 12 câu ĐỒNG NGHĨA từ đề cô QUỲNH TRANG MOON image marked image marked

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn