NGHIÊN cứu GIÁ TRỊ của một số CHỈ số VIÊM TRONG hỗ TRỢ CHẨN đoán NHIỄM KHUẨN HUYẾT

95 122 1
  • Loading ...
1/95 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2019, 12:16

BỘ Y TẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI ĐỖ TT THNH NGHIÊN CứU GIá TRị CủA MộT Số CHỉ Số VIÊM TRONG Hỗ TRợ CHẩN ĐOáN NHIễM KHUẩN HUYếT LUẬN VĂN BÁC SĨ CHUYÊN KHOA CẤP II HÀ NỘI - 2014 BỘ Y TẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NI TT THNH NGHIÊN CứU GIá TRị CủA MộT Số CHỉ Số VIÊM TRONG Hỗ TRợ CHẩN ĐOáN NHIễM KHUÈN HUYÕT Chuyên ngành: Hồi sức cấp cứu Mã số : CK.62.72.31.01 LUẬN VĂN BÁC SĨ CHUYÊN KHOA CẤP II NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS Nguyễn Văn Kính PGS.TS Đặng Quốc Tuấn HÀ NỘI - 2014 LỜI CẢM ƠN Tơi xin bày tỏ lòng cảm ơn tới Ban giám hiệu, phòng Đào tạo sau đại học Trường đại học Y Hà Nội tạo điều kiện thuận lợi cho tơi suốt q trình học tập hồn thiện luận văn Tơi xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn tơi tới PGS.TS Nguyễn Văn Kính PGS.TS Đặng Quốc Tuấn, người thầy trực tiếp hướng dẫn phương pháp nghiên cứu khoa học, đóng góp ý kiến xác đáng cho luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn PGS.TS Nguyễn Đạt Anh, chủ nhiệm Bộ môn Hồi sức cấp cứu trường Đại học Y Hà Nội ln sát tận tình dậy bảo, trau dồi kiến thức giúp đỡ nhiều suốt trình học tập Tơi xin gửi lời cảm ơn tới GS.TS Nguyễn Thị Dụ thầy cô Hội đồng bảo vệ đề cương luận văn đóng góp ý kiến hữu ích cho luận văn tơi Tơi xin tỏ lòng biết ơn chân thành tới PGS.TS Nguyễn Gia Bình y bác sĩ khoa Điều trị tích cực Bệnh viện Bạch Mai tận tình bảo, tạo điều kiện thuận lợi cho suốt thời gian theo học thực đề tài nghiên cứu khoa Điều trị tích cực Bệnh viện Bạch Mai Tôi xin trân trọng cảm ơn lãnh đạo, y bác sĩ nhân viên khoa Cấp cứu, Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch mai tạo điều kiện thuận lợi cho suốt thời gian học tập khoa Cấp cứu Trung tâm chống độc Bạch Mai Tơi bày tỏ lòng cảm ơn với tình cảm chân thành tới Ban giám đốc, lãnh đạo khoa phòng, y bác sĩ nhân viên khoa phòng Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương tạo điều kiện thuận lợi nhất, nhiệt tình bảo cho tơi q trình học tập thực luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp, lớp CKII khóa 26 động viên giúp đỡ tơi q trình học tập làm luận văn Cuối từ tận đáy lòng tơi xin gửi lời biết ơn trân trọng tới người thân gia đình giúp đỡ, động viên tơi vượt qua khó khăn q trình học tập thực luận văn Hà nội, ngày 10 tháng 12 năm 2014 Đỗ Tất Thành LỜI CAM ĐOAN Tôi Đỗ Tất Thành, học viên CKII khóa 26, chuyên ngành Hồi sức cấp cứu, Trung tâm đào tạo đạo tuyến Bệnh viện Bạch Mai, xin cam đoan: Đây luận văn thân trực tiếp thực dƣới hƣớng dẫn PGS.TS Nguyễn Văn Kính PGS.TS Đặng Quốc Tuấn Cơng trình khơng trùng lặp với nghiên cứu khác đƣợc công bố Việt Nam Các số liệu thông tin nghiên cứu hồn tồn xác, trung thực khách quan, đƣợc xác nhận chấp nhận sở nơi nghiên cứu Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật cam kết Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2014 Đỗ Tất Thành DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Tiếng Anh Từ viết tắt ACCP : Chú thích American College of Chest Physicians (Hội bác sỹ lồng ngực Hoa Kỳ) SCCM: Society of Critical Care Medicine (Hội hồi sức Hoa Kỳ) ARDS: Hội chứng nguy suy hô hấp cấp tiến triển CRP: C-reactive protein CD64: Cluster of Diferentition 64(Tế bào bạch cầuCD64) G-CSF: Granulocyte colony-stimulating factor (yếu tố kích thích bạch cầu hạt) IL-1: Interleukin-1 IL-6: Interleukin-6 IL-8 Interleukin-8 IL-10 Interleukin-10 IFN-γ: Gamma iterferon LDL: Low-density lipoprotein(lipoprotein trọng lƣợng phân tử thấp) NF-kB Nuclear factor-kappa B PCT: Procalcitonin SCCM: Society for Critical Care Medicine (Hiệp hội Hồi sức cấp cứu Mỹ) SEPSIS Nhiễm trùng huyết SIRS: Systemetic Inflammatory Respone Syndrom (Hội chứng đáp ứng viêm hệ thống) SNP: single nucleotide polymorphism(đa dạng đơn nucleotid) TNF-α Tumor necrois factor-α (yếu tố hoại tử u alpha) Tiếng Việt Từ viết tắt Chú thích BC : Bạch cầu FiO2: Tỷ lệ % khí oxy khí thở vào P/F: Tỷ lệ PaO2/FiO2 GTTB: Giá trị trung bình HA: Huyết áp NKH: Nhiễm khuẩn huyết PaO2: Áp lực oxy riêng phần máu động mạch PaCO2: Áp lực riêng phần khí CO2 máu động mạch SLBN: Số lƣợng bệnh nhân VK: Vi khuẩn VR: Virus MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1 TỔNG QUAN VỀ NHIỄM TRÙNG HUYẾT 1.1.1 Các định nghĩa liên quan đến nhiễm trùng huyết 1.1.2 Cơ chế bệnh sinh nhiễm trùng huyết 1.1.3 Các biến chứng nhiễm khuẩn huyết 1.2 PROCALCITONIN 10 1.2.1 Lịch sử, nguồn gốc cấu trúc procalcitonin 10 1.2.2 Sự biến đổi nồng độ procalcitonin 12 1.3 C-REACTIVE PROTEIN 14 1.3.1 Lịch sử, nguồn gốc, cấu trúc C-reactive protein 14 1.3.2 Sự biến đổi C-reactive protein 16 1.4 SỐ LƢỢNG BẠCH CẦU 17 1.4.1 Lịch sử, nguồn gốc bạch cầu 17 1.4.2 Biến đổi số lƣợng bạch cầu 18 1.5 CD64 CỦA TẾ BÀO BẠCH CẦU 18 1.5.1 Lịch sử, nguồn gốc, chất CD64 18 1.5.2 Biến đổi CD64 20 1.6 KẾT QUẢ MỘT SỐ NGHIÊN CỨU VỀ GIÁ TRỊ CỦA PROCALCITONIN, CREACTIVE PROTEIN, SỐ LƢỢNG BẠCH CẦU, CD64 TRONG CHẨN ĐOÁN VÀ TIÊN LƢỢNG NHIỄM KHUẨN HUYẾT 20 1.6.1 Kết số nghiên cứu procalcitonin, C-reactive protein, số lƣợng bạch cầu, CD64 chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết 20 1.6.2 Kết số nghiên cứu Procalcitonin, C-Reactive Protein, số lƣợng bạch cầu CD64 tiên lƣợng nhiễm khuẩn huyết 22 CHƢƠNG 2: ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .23 2.1 ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU 23 2.2 ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN NGHIÊN CỨU 25 2.3 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 25 2.3.1 Thiết kế nghiên cứu 25 2.3.2 Cỡ mẫu cách chọn mẫu nghiên cứu 25 2.3.3 Xử lý phân tích số liệu 25 2.4 BIẾN SỐ, CHỈ SỐ NGHIÊN CỨU 25 2.4.1 Các số nghiên cứu 25 2.4.2 Các số khác 26 2.4.3 Các số thực mục tiêu 26 2.5 KỸ THUẬT NGHIÊN CỨU VÀ CÔNG CỤ THU THẬP SỐ LIỆU 28 2.5.1 Kỹ thuật lấy mẫu xét nghiệm công cụ thu thập số liệu 28 2.5.2 Kỹ thuật công cụ xét nghiệm 28 2.6 QUY TRÌNH THU THẬP SỐ LIỆU 30 2.7 TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ 31 2.7.1 Tiêu chuẩn đánh giá số lâm sàng 31 2.7.2 Tiêu chuẩn đánh giá số xét nghiệm 32 2.7.3 Tiêu chuẩn đánh giá kết điều trị 32 2.7.4 Các tiêu chuẩn khác 33 2.8 Phƣơng pháp xử lý phân tích số liệu 33 2.9 Vấn đề đạo đức 33 CHƢƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .34 3.1 ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU 34 3.1.1 Phân bố theo giới 34 3.1.2 Phân bố theo tuổi 34 3.1.3 Phân bố theo nhóm tuổi 35 3.1.4 Phân bố theo mức độ nặng nhiễm khuẩn huyết 35 3.1.5 Phân bố theo tác nhân gây bệnh 36 3.1.6 Phân bố theo nhóm bệnh nhóm nhiễm khuẩn huyết 36 3.1.7 Phân bố theo đƣờng vào nhiễm khuẩn huyết 37 3.1.8 Phân bố theo kết điều trị 37 3.2 GIÁ TRỊ CỦA CÁC CHỈ SỐ NGHIÊN CỨU TRONG CHẨN ĐOÁN NHIỄM KHUẨN HUYẾT 38 3.2.1 Mối tƣơng quan số nghiên cứu theo nhóm bệnh 38 3.2.2 Giá trị số xét nghiệm chẩn đoán phân biệt nhiễm khuẩn huyết với nhiễm virus 40 3.2.3 Mối tƣơng quan số xét nghiệm theo tác nhân gây nhiễm khuẩn huyết 42 3.2.4 Mối tƣơng quan số xét nghiệm nhóm nhiễm khuẩn huyết theo số yếu tố liên quan 43 3.3 GIÁ TRỊ CỦA CÁC CHỈ SỐ NGHIÊN CỨU TRONG TIÊN LƢỢNG NHIỄM KHUẨN HUYẾT 47 3.3.1 Mối tƣơng quan số xét nghiệm theo mức độ nặng nhiễm khuẩn huyết 47 3.3.2 Mối tƣơng quan số xét nghiệm theo kết điều trị nhiễm khuẩn huyết 50 CHƢƠNG 4: BÀN LUẬN 51 4.1 GIÁ TRỊ CỦA CÁC CHỈ SỐ NGHIÊN CỨU TRONG HỖ TRỢ CHẨN ĐOÁN NHIỄM KHUẨN HUYẾT 51 4.1.1 Giá trị số lâm sàng hỗ trợ chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết 51 4.1.2 Giá trị Procalcitonin hỗ trợ chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết 52 4.1.3 Giá trị C-reactive protein hỗ trợ chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết 54 4.1.4 Giá trị số lƣợng bạch cầu hỗ trợ chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết 55 4.1.5 Giá trị CD64 hỗ trợ chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết 56 4.2 GIÁ TRỊ CỦA CÁC CHỈ SỐ XÉT NGHIỆM TRONG TIÊN LƢỢNG NHIỄM KHUẨN HUYẾT 57 4.2.1 Giá trị Procalcitonin tiên lƣợng nhiễm khuẩn huyết 57 4.2.2 Giá trị C-Reactive Protein tiên lƣợng nhiễm khuẩn huyết 58 4.2.3 Giá trị số lƣợng bạch cầu tiên lƣợng nhiễm khuẩn huyết 59 4.2.4 Giá trị CD 64 tiên lƣợng nhiễm khuẩn huyết 60 KẾT LUẬN 62 KIẾN NGHỊ 64 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 28 Liu D, Cai S, Gu X et al(2003) C1 inhibitor prevents endotoxin shock via a direct interaction with lipopolysaccharide J Immunol, 171(5), 2594-601 29 Guerrero R, Velasco F, Rodriguez M et al(1993) Endotoxin-induced pulmonary dysfunction is prevented by C1-esterase inhibitor J Clin Invest, 91(6), 2754-60 30 Schmidt W, Stenzel K, Gebhard M.M et al(1999) C1-esterase inhibitor and its effects on endotoxin-induced leukocyte adherence and plasma extravasation in postcapillary venules Surgery, 125(3), 280-7 31 Jansen P.M, Eisele B, De Jong I.W et al(1998) Effect of C1 inhibitor on inflammatory and physiologic response patterns in primates suffering from lethal septic shock J Immunol, 160(1), 475-84 32 Frantz S, Ertl G, Bauersachs J(2007) Mechanisms of disease: Toll-like receptors in cardiovascular disease Nat Clin Pract Cardiovasc Med, 4(8), 444-54 33 Harrison(2008) Nhiễm trùng huyết sốc nhiễm trùng Nguyên lý y học nội khoa HARRISON, Nhà xuất Y học Nhà xuất Văn hóa Sài gòn, Hồ Chí Minh, 1140-1148 34 Life in the FASTLAND(2014) Sepsis Pathophysiology [online] Available at: http://lifeinthefastlane.com/ccc/sepsis-pathophysiology/, [Accessed December 2014] 35 Eli(2012) Are you pro Procalcitonin [online] Available at: http://haicontroversies.blogspot.com/2012_05_01_archive.html, [Accessed December 2014] 36 Meisner M(2010) Basic information Procalcitonin-Biochemistry and Clinical Analaysis, UNI-MED Verlag AG, Bremen-London-Boston, 9-16 37 Snider R.H.Jr, Nylen E.S, Becker K.L(1997) Procalcitonin and its component peptides in systemic inflammation: immunochemical characterization J Investig Med, 45(9), 552-60 38 Meisner M(2002) Pathobiochemistry and clinical use of procalcitonin Clin Chim Acta, 323(1-2), 17-29 39 Linscheid P, Seboek D, Nylen E.S et al(2003) In vitro and in vivo calcitonin I gene expression in parenchymal cells: a novel product of human adipose tissue Endocrinology, 144(12), 5578-84 40 Oberhoffer M, Stonans I, Russwurm S et al(1999) Procalcitonin expression in human peripheral blood mononuclear cells and its modulation by lipopolysaccharides and sepsis-related cytokines in vitro J Lab Clin Med, 134(1), 49-55 41 Nijsten M.W, Olinga P, The T.H et al(2000) Procalcitonin behaves as a fast responding acute phase protein in vivo and in vitro Crit Care Med, 28(2), 458-61 42 Meisner M(2010) Biochemistry, pathophisiology Procalcitonin- Biochemistry and Clinical Analaysis, UNI-MED Verlag AG, BremenLondon-Boston, 33-38 43 Soreng K.P.D, Levy H.R(2011) Procalcitonin: an Emerging Biomarker of Bacterial Sepsis Clinical Microbiology Newsletter, 33(22) 44 Struck J, De Almeida P, Bergmann A(2002) High concentrations of procalcitonin but not mature calcitonin in normal human milk Horm Metab Res, 34(8), 460-5 45 Cetinkaya M, Ozkan H, Koksal N et al(2009) Comparison of serum amyloid A concentrations with those of C-reactive protein and procalcitonin in diagnosis and follow-up of neonatal sepsis in premature infants J Perinatol, 29(3), 225-31 46 Morgenthaler N.G, Struck J, Fischer-Schulz C et al(2002) Detection of procalcitonin (PCT) in healthy controls and patients with local infection by a sensitive ILMA Clin Lab, 48(5-6), 263-70 47 Hesselink D.A, Burgerhart J.S, Bosmans-Timmerarends H et al(2009) Procalcitonin as a biomarker for severe Plasmodium falciparum disease: a critical appraisal of a semi-quantitative point-of-care test in a cohort of travellers with imported malaria Malar J, 8, 206 48 Meisner M(2010) Use for special indications Procalcitonin- Biochemistry and Clinical Diagnosis, UNI-MED Verlag AG, BremenLondon-Boston, 65-76 49 Thermor Fisher SCIENTIFIC(2012) An introduction to sepsis and PCT [online]Available at: http://www.thermofisher.com/global/en/aboutsepsis /sepsis-procalcitonin.asp#.VLSwRVJxnIV,[Accessed December 2014] 50 Tillett W.S, Francis T(1930) Serological reactions in pneumonia with a non-protein somatic fraction of pneumococcus J Exp Med, 52(4), 561-71 51 Pepys M.B(1981) C-reactive protein fifty years on Lancet, 1(8221), 653-7 52 Gabay C, Kushner I(1999) Acute-phase proteins and other systemic responses to inflammation N Engl J Med, 340(6), 448-54 53 Hengst J.M(2003) The role of C-reactive protein in the evaluation and management of infants with suspected sepsis Adv Neonatal Care, 3(1), 3-13 54 Remi N(2012) Pathophysiology of sepsis [online] Available at: http://www.uptodate.com, [Accessed August 2014] 55 Lagrand W.K, Visser C.A, Hermens W.T et al(1999) C-reactive protein as a cardiovascular risk factor: more than an epiphenomenon? Circulation, 100(1), 96-102 56 De Winter R.J, Koch K.T, Van Straalen J.P et al(2003) C-reactive protein and coronary events following percutaneous coronary angioplasty Am J Med, 115(2), 85-90 57 Pepys M.B, Hirschfield G.M(2003) C-reactive protein: a critical update J Clin Invest, 111(12), 1805-12 58 Nguyễn Đạt Anh, Nguyễn Thị Hƣơng(2011) Các xét nghiệm thường qui áp dụngtrong thực hành lâm sàng, Nhà xuất Y học, Hà Nội 59 Vigushin D.M, Pepys M.B, Hawkins P.N(1993) Metabolic and scintigraphic studies of radioiodinated human C-reactive protein in health and disease J Clin Invest, 91(4), 1351-7 60 Shine B, De Beer F.C, Pepys M.B(1981) Solid phase radioimmunoassays for human C-reactive protein Clin Chim Acta, 117(1), 13-23 61 Sormunen P, Kallio M.J Kilpi T(1999) C-reactive protein is useful in distinguishing Gram stain-negative bacterial meningitis from viral meningitis in children J Pediatr, 134(6), 725-9 62 Reinhart K, Karzai W, Meisner M(2000) Procalcitonin as a marker of the systemic inflammatory response to infection Intensive Care Med, 26(9), 1193-200 63 Ugarte H, Silva E, Mercan D et al(1999) Procalcitonin used as a marker of infection in the intensive care unit Crit Care Med, 27(3), 498-504 64 Povoa P, Almeida E, Moreira P et al(1998) C-reactive protein as an indicator of sepsis Intensive Care Med, 24(10), 1052-6 65 Kostiala I(1984) C-reactive protein response induced by fungal infections J Infect, 8(3), 212-20 66 Markova M, Brodska H, Malickova K et al(2013) Substantially elevated C-reactive protein (CRP), together with low levels of procalcitonin (PCT), contributes to diagnosis of fungal infection in immunocompromised patients Support Care Cancer, 21(10), 2733-42 67 Korppi M, Kroger L(1993) C-reactive protein in viral and bacterial respiratory infection in children Scand J Infect Dis, 25(2), 207-13 68 Peltola H, Jaakkola M(1998) C-reactive protein in early detection of bacteremic versus viral infections in immunocompetent and compromised children J Pediatr, 113(4), 641-6 69 Gosling P, Dickson G.R(1992) Serum c-reactive protein in patients with serious trauma Injury, 23(7), 483-6 70 Larsson S, Thelander U, Friberg S(1992) C-reactive protein (CRP) levels after elective orthopedic surgery Clin Orthop Relat Res, (275), 237-42 71 Wilson C, Heads A, Shenkin A et al(1989) C-reactive protein, antiproteases and complement factors as objective markers of severity in acute pancreatitis Br J Surg, 76(2), 177-81 72 Pearson T.A, Mensah G.A, Alexander R.W et al(2003) Markers of inflammation and cardiovascular disease: application to clinical and public health practice: A statement for healthcare professionals from the Centers for Disease Control and Prevention and the American Heart Association Circulation, 107(3), 499-511 73 Hajdu S.I(2003) A note from history: The discovery of blood cells Ann Clin Lab Sci, 33(2), 237-8 74 Nguyễn Thế Khánh, Phạm Tử Dƣơng(2005) Bạch Cầu Xét nghiệm sử dụng lâm sàng, Nhà xuất bả Y học Hà Nội, 123-128 75 Nimmerjahn F, Ravetch J.V(2006) Fcgamma receptors: old friends and new family members Immunity, 24(1), 19-28 76 Faix J.D(2013) Biomarkers of sepsis Crit Rev Clin Lab Sci, 50(1), 23-36 77 Leino L, Sorvajarvi K, Katajisto J et al(1997) Febrile infection changes the expression of IgG Fc receptors and complement receptors in human neutrophils in vivo Clin Exp Immunol, 107(1), 37-43 78 Dimos V(2011) Intravenous immune globulin (IVIG) in autoimmune and inflammatory disorders: how does it work? [online] Available at: http://allergynotes.blogspot.com/2011_05_01_archive.html, [Accesed December 2014]; 79 Barth E, Fischer G, Schneider E.M et al(2001) Differences in the expression of CD64 and mCD14 on polymorphonuclear cells and on monocytes in patients with septic shock Cytokine, 14(5), 299-302 80 Hoffmann J.J(2011) Neutrophil CD64 as a sepsis biomarker Biochem Med (Zagreb), 21(3), 282-90 81 Song S.H, Kim H.K, Park M.H(2008) Neutrophil CD64 expression is associated with severity and prognosis of disseminated intravascular coagulation Thromb Res, 121(4), 499-507 82 Hoffmann J.J(2009) Neutrophil CD64: a diagnostic marker for infection and sepsis Clin Chem Lab Med, 47(8), 903-16 83 Hussein O.A, El-Toukhy M.A, El-Rahman H.S(2010) Neutrophil CD64 expression in inflammatory autoimmune diseases: its value in distinguishing infection from disease flare Immunol Invest, 39(7), 699-712 84 Allen E, Bakke A.C, Purtzer M.Z et al(2002) Neutrophil CD64 expression: distinguishing acute inflammatory autoimmune disease from systemic infections Ann Rheum Dis, 61(6), 522-5 85 Matsui T, Ohsumi K, Ozawa N et al(2006) CD64 on neutrophils is a sensitive and specific marker for detection of infection in patients with rheumatoid arthritis J Rheumatol, 33(12), 2416-24 86 Katoh N, Nishino J, Nishimura K et al(2013) Normal sequential changes in neutrophil CD64 expression after total joint arthroplasty J Orthop Sci, 18(6), 949-54 87 Ruokonen E, Ilkka L, Niskanen M(2002) Procalcitonin and neopterin as indicators of infection in critically ill patients Acta Anaesthesiol Scand, 46(4) 398-404 88 Muller B, Becker K.L, Schachinger H et al(2000) Calcitonin precursors are reliable markers of sepsis in a medical intensive care unit Crit Care Med, 28(4), 977-83 89 Hatherill M, Tibby S.M, Sykes K et al(1999) Diagnostic markers of infection: comparison of procalcitonin with C reactive protein and leucocyte count Arch Dis Child, 81(5), 417-21 90 Oberhoffer M, Vogelsang H, Russwurm S et al(1999) Outcome prediction by traditional and new markers of inflammation in patients with sepsis Clin Chem Lab Med, 37(3), 363-8 91 Lorrot M, Moulin F, Coste J et al(2000) Procalcitonin in pediatric emergencies: comparison with C-reactive protein, interleukin-6 and interferon alpha in the differentiation between bacterial and viral infections] Presse Med, 29(3), 128-34 92 Gendrel D, Raymond J, Coste J et al(1999) Comparison of procalcitonin with C-reactive protein, interleukin and interferon-alpha for differentiation of bacterial vs viral infections Pediatr Infect Dis J, 18(10), 875-81 93 Nuutila J, Hohenthal U, Laitinen I et al(2007) Simultaneous quantitative analysis of FcgammaRI (CD64) expression on neutrophils and monocytes: a new, improved way to detect infections J Immunol Methods, 328(1-2), 189-200 94 Livaditi O, Kotanidou A, Psarra A et al(2006) Neutrophil CD64 expression and serum IL-8: Sensitive early markers of severity and outcome in sepsis Cytokine, 36(5–6), 283-290 95 Lê Xuân Trƣờng(2011) Giá trị procalcitonin chẩn đoán theo dõi đáp ứng điều trị nhiễm khuẩn huyết, choáng nhiễm khuẩn, Luận án tiến sĩ, Đại Học Y Dƣợc Tp Hồ Chí Minh, Tp Hồ Chí Minh 96 Tạ Minh Hiền(2012) Nghiên cứu mối tương quan nồng độ Procalcitonin huyết tương với mức độ nhiễm khuẩn nặng/sốc nhiễm khuẩn, Đại Học Y Hà Nội, Tp Hà nội 97 Phạm Thị Ngọc Thảo(2013) Nghiên cứu lâm sàng, cận lâm sàng giá trị tiên lượng số cytokin bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết nặng, Đại Học Y Dƣợc Tp Hồ Chí Minh, Tp Hồ Chí Minh 98 Jensen J.U, Heslet L, Jensen T.H et al(2006) Procalcitonin increase in early identification of critically ill patients at high risk of mortality Crit Care Med, 34(10), 2596-602 MẪU BỆNH ÁN NGHIÊN CỨU Mã số bệnh nhân:…………………………………………………………… HÀNH CHÍNH: Họ tên: ……………………………………………Tuổi………… Giới: ……… Địa chỉ: …………………………………………….……………………………… Nghề nghiệp: …………………………………………….………………………… Nơi chuyển đến: …………………………………………….…………………… Ngày vào viện: …… …giờ…………ngày… ………tháng……………năm 2014 Ngày viện(xin về, tử vong): …….giờ……ngày…… tháng………….năm 2014 Số ngày điều trị: II TIỀN SỬ: - Bệnh nền:…………Có………………Khơng……………………………… - Tên bệnh: ………………………………………….…………………… III BỆNH SỬ: - Thời gian đến viện sau khởi phát bệnh: …………………………………… - Tình hình sử dụng kháng sinh trƣớc đó: ……Có…………Khơng………… Thời gian liều kháng sinh dùng: ……………………………………………… - Đƣờng vào vi khuẩn: ……………Có………… Khơng……………… - Vị trí đƣờng vào vi khuẩn: ……………………………………………… - Nhiễm trùng quan: …………… …Có……… Khơng…………………… Vị trí quan nhiễm trùng: ………………………………………………….……… IV CHẨN ĐỐN: - Chẩn đốn tuyến trƣớc: ………………………………………………… - Chẩn đoán vào viện: ……………………………………………… - Chẩn đoán mức độ nặng: NKH.…… NKH nặng… … Sốc………… - Chẩn đoán lúc viện(xin về, tử vong): …………………………………… V KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ: - Tiến triển tốt lên: ……………………Tiến triển nặng lên………………………… - Ra viện…………chuyển tuyến…… …Xin về………… Tử vong…………… VI CÁC CHỈ SỐ LÂM SÀNG VÀ XÉT NGHIỆM: CÁC CHỈ SỐ Mạch(l/ph) Nhiệt độ(oC) Nhịp thở(l/ph) Huyết áp tâm thu/huyết áp tâm trƣơng(mmHg) Huyết áp trung bình(mmHg) Dopamin(µg/kg/ph) Dobutamin(µg/kg/ph) Noradrenalin(µg/kg/ph) adrenalin(µg/kg/ph) Điểm Glassgow(điểm) Số lƣợng nƣớc điểm(ml/24 giờ) Prothrombin(%) Fibrinogen(g/l) APTT INR Số lƣợng hồng cầu(T/l) KẾT QUẢ Huyết sắc tố(Hb) Hematocrit(%) Số lƣợng bạch cầu(G/l) Số lƣợng bạch cầu trung tính(G/l)/ tỷ lệ% Số lƣợng bạch cầu lympho(G/l)/ tỷ lệ% Số lƣợng Tiểu cầu(G/l) Procalcitonin(ng/ml) C-reactive protein(mg/l) CD64(MFI) Ure(mmol/l) Creatinine(µmol/l) Bilirubin tồn phần/trực tiếp(µmol/l) GOPT/GOPT(U/l) pH máu động mạch Lactat PaO2/PaCO2 VII XÉT NGHIỆM CHẨN ĐOÁN VI SINH: Tên xét nghiệm Ngày định Ngày trả kết Kết DANH SÁCH BỆNH NHÂN TRONG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU NHÓM NHIỄM KHUẨN HUYẾT STT Họ tên Tuổi Giới Mã số Ngày vào viện Vũ Thị Th 23 Nữ 140606977 08/06/2014 Võ Thị B 46 Nữ 140807036 01/06/2014 Nguyễn Huy U 76 Nam 140506263 28/05/2014 Đinh Công Ch 45 Nam 140606984 08/06/2014 Nguyễn Thị Thanh V 44 Nữ 140506000 27/05/2014 Nguyễn Thế C 76 Nam 140503833 17/05/2014 Nguyễn Trung K 37 Nam 140504424 20/05/2014 Thân Thị H 62 Nữ 140522018 09/05/2014 Vũ Thị T 27 Nữ 140503914 18/05/2014 10 Đinh Thị S 26 Nữ 140500985 06/05/2014 11 Đõ Thị N 66 Nữ 140404764 28/04/2014 12 Hồ Văn M 58 Nam 140401142 05/04/2014 13 Kiều Văn D 25 Nam 140606426 05/06/2014 14 Phùng Văn Th 37 Nam 140407726 29/04/2014 15 Bùi Văn H 52 Nam 140502507 12/05/2014 16 Phan Xuân S 27 Nam 140404773 18/04/2014 17 Trần Quốc K 20 Nam 140506741 30/05/2014 18 Nguyễn Văn S 56 Nam 140609221 17/06/2014 19 Nguyễn Thị L 65 Nữ 14050048 01/05/2014 20 Hồ Văn T 80 Nam 140304345 20/03/2014 21 Bùi Thị Thu H 43 Nữ 140407138 27/04/2014 22 Phan Chí H 74 Nam 140608908 16/06/2014 23 Phạm Viết Kh 44 Nam 140609740 19/06/2014 24 Ngô Sỹ Ch 71 Nam 140609542 19/06/2014 25 Phan Văn H 40 Nam 140609497 18/06/2014 26 Trần Duy Th 20 Nam 140609806 19/06/2014 27 Nguyễn Tiến Th 31 Nam 140506950 30/05/2014 28 Nguyễn Thị Th 54 Nam 140608493 14/06/2014 29 Nguyễn Văn H 25 Nam 140607833 11/06/2014 30 Cao Văn L 42 Nam 140705901 27/07/2014 31 Phạm Văn H 54 Nam 140705865 27/07/2014 32 Nguyễn Minh T 68 Nam 140608790 16/06/2014 33 Nguyễn Đỗ Th 65 Nam 140607830 11/06/2014 34 Nguyễn Thị H 26 Nữ 140609748 19/06/2014 35 Nguyễn Hữu Ch 76 Nam 140800428 03/08/2014 36 Phạm Ngọc L 39 Nam 140706509 30/07/2014 37 Trần Văn H 58 Nam 140703900 17/07/2014 38 Tạ Nguyễn Ánh H 38 Nữ 140800378 02/08/2014 39 Đinh Thị Tr 25 Nữ 140705525 24/07/2014 40 Nguyễn Xuân V 62 Nam 140407106 26/04/2014 41 Đõ Văn Th 41 Nam 140500982 07/05/2014 42 Đào Văn Đ 43 Nam 140500047 01/05/2014 43 Dƣơng Đức C 59 Nam 140526213 27/05/2014 44 Lê Văn S 40 Nam 140506994 31/05/2014 45 Đậu Đức D 72 Nam 140705863 27/07/2014 46 Nguyễn Văn Tr 52 Nam 140801933 08/08/2014 47 Lại Khắc Đ 49 Nam 140801973 09/08/2014 48 Phùng Văn V 69 Nữ 140705132 23/07/2014 49 Đào Thị H 60 Nữ 140801345 06/08/2014 50 Ngô Thị Th 49 Nữ 140801948 08/08/2014 51 Phạm Văn Th 56 Nam 140803700 17/08/2014 52 Nguyễn Văn M 71 Nam 140803719 18/08/2014 NHÓM NHIỄM VIRUS STT Họ tên Tuổi Giới Mã số Ngày vào viện Phạm Thùy D 27 Nữ 140400675 03/04/2014 Nguyễn Văn M 28 Nam 140305527 25/03/2014 Hoàng Thị Ng 25 Nữ 140402537 10/04/2014 Nguyễn Thị Nhan 27 Nữ 140402407 10/04/2014 Nguyễn Thị Y 29 Nữ 140303971 19/03/2014 Phạm Thị M 29 Nữ 140306732 31/03/2014 Vƣơng Hữu H 29 Nam 140305194 25/03/2014 Phạm Thị H 23 Nữ 140306127 28/03/2014 Hoàng Thị H 28 Nữ 140306073 27/03/2014 10 Hồ Thị T 26 Nữ 140306011 27/03/2014 11 Lê Thị Minh Ph 23 Nữ 140306670 31/03/2014 12 Ngô Thị Thanh L `27 Nữ 140306564 30/03/2014 13 Nguyễn Thị L 29 Nữ 140400511 03/04/2014 14 Nguyễn Thị D 31 Nữ 140400138 01/04/2014 15 Nguyễn Nhƣ Ng 34 Nữ 140400583 03/04/2014 16 Chu Văn Đ 32 Nam 140400779 03/04/2014 17 Đinh Thị D 29 Nữ 140402323 10/04/2014 18 Phạm Thị L 31 Nữ 140402429 10/04/2014 19 Dƣơng Văn T 20 Nam 140402558 10/04/2014 20 Nguyễn Thị Vân A 25 Nữ 140402381 10/04/2014 21 Trần Thị Phƣơng L 24 Nữ 140306106 27/03/2014 22 Trần Vũ Đức T 34 Nam 140400405 02/04/2014 23 Hoàng Văn Th 23 Nam 140305415 25/03/2014 24 Nguyễn Văn N 33 Nam 140306497 29/03/2014 25 Hoàng Hữu Tr 26 Nam 140306710 31/03/2014 26 Nguyễn Thị H 24 Nữ 140402062 09/04/2014 27 Mần Thị O 24 Nữ 140306475 29/03/2014 28 Đặng Thị Kim Ng 29 Nữ 140304275 20/03/2014 29 Nguyễn Thị L 31 Nữ 140309380 20/03/2014 30 Nguyễn Thị H 24 Nữ 140402062 09/04/2014 31 Phạm Thùy D 27 Nữ 140400675 03/04/2014 32 Nguyễn Văn H 28 Nam 140305527 25/03/2014 33 Nguyễn Đăng H 47 Nam 140904643 22/09/2014 34 Trần Tiến D 19 Nam 141001119 06/10/2014 35 Phạm Thị Nh 22 Nữ 141000896 05/10/2014 36 Phạm Thị Minh H 56 Nữ 141000893 05/10/2014 37 Vũ Thị Khánh L 29 Nữ 141001242 06/10/2014 38 Đào Duy S 18 Nam 140906007 28/09/2014 39 Trần Quốc H 21 Nam 140905963 27/09/2010 40 Phạm Hào Q 18 Nam 140906002 27/09/2014 41 Bùi Văn D 52 Nam 140906023 28/09/2014 42 Lê Xuân Th 18 Nam 141002922 14/10/2014 43 Trần Thị Bích L 29 Nữ 141002950 14/10/2014 44 Nguyễn Thị B 43 Nữ 140002984 14/10/2014 45 Vũ Thị G 57 Nữ 141002487 12/10/2014 46 Nguyễn Văn M 27 Nam 141002980 11/10/2014 47 Đinh Xuân C 22 Nam 141002433 14/10/2014 XÁC NHẬN CỦA NGƢỜI HƢỚNG DẪN XÁC NHẬN CỦA PHÒNG KHTH BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI TRUNG ƢƠNG ... Giá trị số lƣợng bạch cầu hỗ trợ chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết 55 4.1.5 Giá trị CD64 hỗ trợ chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết 56 4.2 GIÁ TRỊ CỦA CÁC CHỈ SỐ XÉT NGHIỆM TRONG TIÊN LƢỢNG NHIỄM KHUẨN HUYẾT... điều trị nhiễm khuẩn huyết 50 CHƢƠNG 4: BÀN LUẬN 51 4.1 GIÁ TRỊ CỦA CÁC CHỈ SỐ NGHIÊN CỨU TRONG HỖ TRỢ CHẨN ĐOÁN NHIỄM KHUẨN HUYẾT 51 4.1.1 Giá trị số lâm sàng hỗ trợ chẩn. .. chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết 51 4.1.2 Giá trị Procalcitonin hỗ trợ chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết 52 4.1.3 Giá trị C-reactive protein hỗ trợ chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết 54 4.1.4 Giá
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN cứu GIÁ TRỊ của một số CHỈ số VIÊM TRONG hỗ TRỢ CHẨN đoán NHIỄM KHUẨN HUYẾT , NGHIÊN cứu GIÁ TRỊ của một số CHỈ số VIÊM TRONG hỗ TRỢ CHẨN đoán NHIỄM KHUẨN HUYẾT

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn