NGHIÊN cứu đặc điểm lâm SÀNG, KIỂU GEN của BỆNH HBH và CHẨN đoán TRƯỚC SINH BỆNH THALASSEMIA

191 62 0
 • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2019, 12:10

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NGÔ DIỄM NGỌC NGHI£N CøU ĐặC ĐIểM LÂM SàNG, KIểU GEN CủA BệNH HBH Và CHẩN ĐOáN TRƯớC SINH BệNH THALASSEMIA LUN N TIN SĨ Y HỌC HÀ NỘI - 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y H NI NGễ DIM NGC NGHIÊN CứU ĐặC ĐIểM LÂM SàNG, KIểU GEN CủA BệNH HBH Và CHẩN ĐOáN TRƯớC SINH BÖNH α THALASSEMIA Chuyên ngành: Y sinh học - Di truyền Mã số: 62.72.01.11 LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Thị Thanh Hương TS Dương Bá Trực HÀ NỘI - 2017 LỜI CẢM ƠN Sau trình dài, ngày hơm nay, tơi nhìn lại, tơi trân trọng tất đời cho tơi, khơng riêng khía cạnh Tơi chọn lối đi, lĩnh vực chuyên môn, mà từ tơi thực tâm nguyện Hơm nay, với kết luận án này, kết có khơng từ riêng cá nhân tôi, thật trân trọng chân thành cảm ơn tất Lời đầu tiên, xin cảm ơn bệnh ngặt nghèo, số phận, gia đình nghiệt ngã bệnh tật đời thường HỌ, hun đúc tâm huyết, để tơi mang tâm huyết vào đời, vào chuyên môn, đặc biệt quay vào lại với tâm tôi, mà đồng cảm, chia sẻ với HỌ Tôi xin cảm ơn hai người THẦY khoa học, PGS.TS Trần Thị Thanh Hương TS Dương Bá Trực, dìu dắt động viên không ngừng suốt chặng đường lâu dài này, để có sản phẩm khoa học ngày hơm Tôi xin cảm ơn vị LÃNH ĐẠO, ĐỒNG NGHIỆP, Bệnh Viện Nhi Trung Ương nơi công tác, Bộ Môn Y sinh học - Di truyền, Trường Đại Học Y Hà Nội nơi tơi học tập, giúp đỡ tơi hồn thành nhiệm vụ, vinh dự Tôi xin cảm ơn người BẠN yêu quý bên tơi Tơi xin cảm ơn GIA ĐÌNH mình, bố mẹ, chồng hai gái tơi, người mà tất họ dành cho tơi tình u thương vơ bờ bến Cuối cùng, tất cả, xin cảm ơn NGƯỜI, khai sáng, dẫn đường, lối, để nhìn lại TƠI, đây, lời nói này, đường tơi đi, mãi Ngô Diễm Ngọc LỜI CAM ĐOAN Tôi là: Ngô Diễm Ngọc, nghiên cứu sinh khóa 30, Trường Đại học Y Hà Nội, chuyên ngành Y sinh học - Di truyền, xin cam đoan: Đây luận án thân trực tiếp thực hướng dẫn thầy: PGS.TS Trần Thị Thanh Hương TS Dương Bá Trực Công trình khơng trùng lặp với nghiên cứu khác công bố Việt Nam Các số liệu thông tin nghiên cứu hồn tồn xác, trung thực khách quan, xác nhận chấp thuận sở nơi nghiên cứu Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm trước pháp luật cam kết Hà Nội, ngày tháng năm 2017 NGƯỜI CAM ĐOAN Ngô Diễm Ngọc DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt Ý nghĩa PCR Polymerase Chain Reaction C-ARMS-PCR Combine-Amplification Refractory Mutation System-PCR GAP-PCR PCR khoảng cách RT-PCR Reverse transcrip PCR MLPA Multiplex ligation dependent probe amplification Sequencing Giải trình tự gen Multiplex Phản ứng đa mồi ASO Allele specific oligonucleotide dot blot RDB Reserve dot blot DB Dot blot RE - PCR Restriction enzyme - PCR Hb Hemoglobin CO2 Carbon dioxide CO Carbon monoxide MỤC LỤC PHỤ LỤC 10 DANH MỤC BẢNG DANH MỤC BIỂU ĐỒ 95 Lal A., M L Goldrich, D A Haines, et al (2011) Heterogeneity of hemoglobin H disease in childhood N Engl J Med, 364(8)-710-8 96 Chui D H., S Fucharoen and V Chan (2003) Hemoglobin H disease: not necessarily a benign disorder Blood, 101(3)-791-800 97 Nguyen V H., K Sanchaisuriya, K Wongprachum, et al (2014) Hemoglobin Constant Spring is markedly high in women of an ethnic minority group in Vietnam: a community-based survey and hematologic features Blood Cells, 52(4)-161-5 98 Laig M P M., Hundrieser J, Flatz G, Sanguansermsri T, Das BM, Deka R, Yongvanit P, Mularlee N (1990) The distribution of the Hb constant spring gene in Southeast Asian populations Hum Genet, 84(2)-188-190 99 Waye J S., B Eng, M Patterson, et al (1997) Novel mutation of the alpha 2-globin gene initiation codon (ATG >A-G) in a Vietnamese girl with Hb H disease Hemoglobin, 21(5)-469-72 100 Kutlar F., T V Adamkiewicz, R B Markowitz, et al (1998) An alpha2 globin gene initiation codon mutation in a Vietnamese patient with Hb H disease Ann N Y Acad Sci, 850(1)-398-400 101 Zao Y (2001) Alpha 2CD31AGG AAG Arg Lys causing nondeletional Hemotologica, 86(3)-541-542 102 V W (2006) Tertiary structural analysis of the elongated part of an abnormal hemoglobin, hemoglobin Pakse Int J Nanomedicine , 1(1)-105-107 103 Singsanan S., G Fucharoen, O Savongsy, et al (2007) Molecular characterization and origins of Hb Constant Spring and Hb Pakse in Southeast Asian populations Ann Hematol, 86(9)-665-9 104 Pichanun D M T., Klamchuen S, Butthep P, Winichagoon P, Fucharoen S, Svasti S (2010) Molecular screening of the Hbs Constant Spring (codon 142, TAA>CAA, α2) and Paksé (codon 142, TAA>TAT, α2) mutations in Thailand Hemoglobin , 34(6)-582-586 105 Somsri Wiwanitkit V W (2014) Hemoglobin Pakse: prevalence and geographical distribution Asian Pac J Trop Dis, 4(5)-401-3 106 Pornprasert S P S., Treesuwan K (2012) Unmasking Hb Paksé (codon 142, TAA>TAT, α2) and its combinations in patients also carrying Hb Constant Spring (codon 142, TAA>CAA, α2) in northern Thailand Hemoglobin., 36(5)-491-496 107 Viprakasit V T V., Pung-Amritt P, Petrarat S, Suwantol L, Fisher C, Higgs DR (2002) Clinical phenotypes and molecular characterization of Hb H-Paksé disease hematologica, 87(2)-117-125 108 Harano T H K., Imai N, Ueda S, Seki M (1998) An electrophoretically silent hemoglobin variant, Hb Hekinan [alpha 27(B8)Glu Asp] found in a Japanese Hemoglobin, 12(1)-61-65 109 Merault G K L., Desfontaines L, Saint-Martin C, Blouquit Y, Rosa J, Galacteros F (1989) Hemoglobin Hekinan [alpha (2)27(B8)Glu Asp beta 2] detected in Guyana Hemoglobin 13(4)-397-402 110 Zhao W W J., Webber BB, Kutlar A, Tamagnini GP, Kuam B, Huisman TH (1990) Hb Hekinan observed in three Chinese from Macau; identification of the GAG GAT mutation in the alpha 1-globin gene Hemoglobin, 14(6)-627-635 111 Fucharoen S C Y., Ratanasiri T, Fucharoen G, Sanchaisuriya K (2003) Complex interaction of Hb Hekinan [alpha27(B8) Glu-Asp] and Hb E [beta26(B8) Glu-Lys] with a deletional alpha-thalassemia in a Thai family Eur J Haematol, 70(5)-304-309 112 Shih HC S M., Chang YC, Peng CT, Chang TJ, Chang JG (2007) Hb Hekinan in a Taiwanese subject: a G >T substitution at codon 27 of the alpha1-globin gene abolishes an HaeIII site Hemoglobin, 31(4)-495-498 113 Ingram V M and A O Stretton (1959) Genetic basis of the thalassaemia diseases Nature, 184(2)-1903-9 114 Na-Nakorn S., P Wasi, M Pornpatkul, et al (1969) Further evidence for a genetic basis of haemoglobin H disease from newborn offspring of patients Nature, 223(5201)-59-60 115 Ottolenghi S., W G Lanyon, J Paul, et al (1974) The severe form of alpha thalassaemia is caused by a haemoglobin gene deletion Nature, 251(5474)-389-92 116 Orkin S H (1978) The duplicated human alpha globin genes lie close together in cellular DNA Proc Natl Acad Sci U S A, 75(12)-5950-4 117 Higgs D R., L Pressley, J M Old, et al (1979) Negro alphathalassaemia is caused by deletion of a single alpha-globin gene Lancet, 2(8137)-272-6 118 Au W Y., W C Cheung, W H Hu, et al (2005) Hyperbilirubinemia and cholelithiasis in Chinese patients with hemoglobin H disease Ann Hematol, 84(10)-671-4 119 Nguyen Cong Khanh, Dương Bá Trực (1984) Bệnh Beta Thalassemia HbE Viện Bảo Vệ Sức Khỏe trẻ em 1981-1993 Y Học Việt Nam, 4(1)-26-31 120 Ltd J W S (2014) Complications of HbH disease in adulthood British Journal of Haematology, 127(2)-127-146 121 Khanh N C (2008) Huyet hoc lam sang Nhi Khoa, 122 Vichinsky E P (2013) Clinical manifestations of alpha-thalassemia Cold Spring Harb Perspect Med, 3(5)-a011742 123 Chan V., A Ghosh, T K Chan, et al (1984) Prenatal diagnosis of homozygous alpha thalassaemia by direct DNA analysis of uncultured amniotic fluid cells Br Med J (Clin Res Ed), 288(6427)-1327-9 124 DH R (2010) Examination of Blood cell William Hematologoy, 2( 125 Dương Bá Trực (1996) Đặc điểm lâm sàng huyết học bệnh HBH trẻ em Việt Nam, bước đầu tìm hiểu tần suất bệnh α thalassemia Hà Nội Luận án tiến sĩ y học, Đại học Y Hà Nội 126 Yang Y L J., Liu YH, He Y, Li DZ (2014) Screening and diagnosis of Hb Quong Sze [HBA2: c.377T > C (or HBA1)] in a prenatal control program for thalassemia Hemoglobin, 38(3)-158-160 127 Liao C., J Li, X M Xie, et al (2009) Diversity in clinical presentation of hemoglobin H disease induced by the SEA deletion and the hemoglobin Quong Sze Ann Hematol, 88(11)-1145-7 128 Liebhaber S A and Y W Kan (1983) alpha-Thalassemia caused by an unstable alpha-globin mutant J Clin Invest, 71(3)-461-6 129 Ganczakowski M B D., Maitland K et al (1995 ) Thalassaemia in Vanuatu, south-west Pacific: frequency and haematological phenotypes of young children Br J Haematol 89(3)-485-495 130 Slomp J B A., Dousma M, van ZR, Giordano PC, Bergh FA van den (2006) Acute anaemia in a Vietnamese patient with alpha-thalassaemia and a parvovirusinfection Ned Tijdschr Geneeskd, 150(2)-1577-1582 131 Cohen AR G R., Pennell DJ, Cunningham MJ, Vichinsky E (2004) Thalassemia HematologyAmSocHematolEducProgram, 1(1)-14-34 132 Schrier SL B A., Khuhapinant A, Fucharoen S, Aljurf M, Snyder LM, Keifer CR, Ma L, Mohandas N (1997) The unusual pathobiology of hemoglobin constant spring red blood cells Blood, 89(1)-1762-1769 133 PeschleC M., Care`A,MigliaccioG,MigliaccioAR, Salvo G, Samoggia P, Petti S, Guerriero R, Marinucci M, Lazzaro D, Russo G, Mastroberardino G (1985) Haemoglobin switching in human embryos: Asynchrony of zeta-alpha and epsilon-gamma globin switches in primitive and definitive erythropoietic lineage Nature, 313-325 134 Duantida Songdej C B., Douglas R Higgs (2017) An International registry of survivors with Hb Bart's Hydrops fetalis syndrome Blood, 129(10)-1251-1259 135 Chung S W., S C Wong, B J Clarke, et al (1984) Human embryonic zeta-globin chains in adult patients with alpha-thalassemias Proc Natl Acad Sci U S A, 81(19)-6188-91 136 Cheng P J., D C Chu, C H Lee, et al (2003) Prenatal diagnosis of alpha-thalassemia of Southeast Asian deletion with non-radioactive southern hybridization Chang Gung Med J, 26(1)-20-5 137 George E., A B Mokhtar, Z A Azman, et al (1996) Prenatal diagnosis of Hb Bart's hydrops fetalis in West Malaysia: the identification of the alpha thal defect by PCR based strategies Singapore Med J, 37(5)-501-4 138 Alla Joutovsky J H.-N., Michael A Nardi (2004) HPLC Retention Time as a Diagnostic Tool for Hemoglobin Variants and Hemoglobinopathies: A Study of 60000 Samples in a Clinical Diagnostic Laboratory Cllinical Chemistry, 50(5)-1736-47 139 Ho S S., S S Chong, E S Koay, et al (2007) Microsatellite markers within SEA breakpoints for prenatal diagnosis of HbBarts hydrops fetalis Clin Chem, 53(2)-173-9 140 Tongsong T., P Charoenkwan, P Sirivatanapa, et al (2013) Effectiveness of the model for prenatal control of severe thalassemia Prenat Diagn, 33(5)-477-83 141 Can Liao M P., Jin Han, Xin Yang, Li Zhen, Jian Li, Ru Li, Dong-Zhi Li (2014) Prenatal control of Hb Bart’s hydrops fetalis: a two-year experience at a mainland Chinese hospital The Journal of MaternalFetal & Neonatal Medicine, 142 Galanello R S C., Paglietti E., Barella S., Perra C., Doneddu I (1998) Alpha thalassemia carrier identification by DNA analysis in the screening for thalassemia American Journal of Hematology, 59(4)273-278 143 Li D L C., Li J., Xie X., Huang Y & Zhong H (2006) Detection of alpha- thalassemia in beta-thalassemia carriers and prevention of Hb Bart's hydrops fetalis through prenatal screening Haematologica, 91(5)-649-651 144 Dame C A N., Hasan C, Bode U, Eigel A, Hansmann M, Brenner R, Bartmann P (1999) Homozygous alpha-thalassaemia and hypospadias common aetiology or incidental association? Long-term survival of Hb Bart's hydrops syndrome leads to new aspects for counselling of alpha- thalassaemic traits Eur J Pediatr 158(1)-217-220 145 Singer ST S L., Bojanowski J, Quirolo K, Foote D, Vichinsky EP (2000) Changing outcome of homozygous alpha-thalassemia: cautious optimism JPediatrHematolOncol, 22(2)-539-542 146 Yi JS M C., Baker KS (2009) Homozygous alpha-thalassemia treated with intrauterine transfusions and unrelated donor hematopoietic cell transplantation J Pediatr 154(3)-766-768 147 Zhou X H S., Chan GC, Luk CW, Chan V, Hawkins B, Lam YH, Liang RH, Lau YL (2001) Successful mismatched sibling cord blood transplant in Hb Bart's disease Bone Marrow Transplant, 28(1)-105-107 148 Lee SY L C., Ling SC, Shiu YK (2009) Survival of homozygous alpha- thalassemia with aplasia/hypoplasia of phalanges and jejunal atresia J Matern Fetal Neonatal Med, 2(1)-1-3 PHỤ LỤC BỆNH ÁN NGHIÊN CỨU THÔNG TIN HÀNH CHÍNH Họ tên bệnh nhân: Tuổi: Mã số bệnh viện: Tên bố/mẹ: Địa chỉ: PHẢ HỆ VÀ TIỀN SỬ GIA ĐÌNH Giới: Mã số Lab: Điện thoại: Dân tộc: Bố mẹ có quan hệ huyết thống khơng? Có Khơng Gia đình có con? Bệnh nhân thứ mấy? Số mắc bệnh gia đình? TIỀN SỬ VÀ ĐẶC ĐIỂM TRUYỀN MÁU Có tiền sử truyền máu khơng? Có Khơng Phụ thuộc truyền máu? Có Khơng Số lần/tháng/năm: Truyền máu rải rác? Không Số lần/tháng/năm: Có Tuổi bắt đầu truyền máu? TRIỆU CHỨNG LÂM SÀNG Cân nặng (kg): Chiều cao (cm): Da xanh, niêm mạc nhợt: Có Khơng Bộ mặt Thalassemia: Có Khơng Gan to: Có Khơng Số cm DBS: Lách to: Có Khơng Số cm DBS: Triệu chứng khác kèm theo: KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM CẬN LÂM SÀNG VÀ PHÂN TÍCH GEN 5.1 Đặc điểm huyết học (trước truyền máu) RBCx1012/L: MCV (fL): 5.2 Điện di huyết sắc tố HGB (g/L): MCH (pg): HbA1 (%): HbA2 (%): Hb Bart’s (%): HbF (%): 5.3 Phân tích đột biến gen α globin Allen đột biến Bệnh nhân Bố Mẹ Anh/chị em ruột HCT (%): MCHC (%): HbH (%): Hb Khác (%): Allen đột biến Khác BỆNH ÁN NGHIÊN CỨU CHẨN ĐOÁN TRƯỚC SINH BỆNH α THALASSEMIA THƠNG TIN HÀNH CHÍNH Họ tên vợ: Họ tên chồng: Mã số Lab: Địa chỉ: Tuổi: Tuổi: Điện thoại: Dân tộc: Dân tộc: PHẢ HỆ VÀ TIỀN SỬ GIA ĐÌNH Bố mẹ có quan hệ huyết thống khơng? Có Khơng Có tiền sử sinh mắc bệnh α thalassemia? Có Khơng Khơng biết Thể bệnh α-thalassemia chẩn đoán? HbH Hb Bart’sKhơng biết Gia đình có con? Số mắc bệnh gia đình? Phả hệ: TIỀN SỬ THAI SẢN VÀ QUÁ TRÌNH MANG THAI 3.1 Tiền sử thai sản Có tiền sử phù thai khơng? Có Không Số lần phù thai Phát tuần thai: Tiền sử thai sản khác: 3.2 Quá trình mang thai Thai lần thứ mấy? Tuổi thai (theo siêu âm kỳ kinh cuối): Tình trạng thai (theo siêu âm): KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM CẬN LÂM SÀNG VÀ PHÂN TÍCH GEN Người vợ Người chồng Xét nghiệm công thức máu: RBCx1012/L HGB (g/dL) HCT (%) MCV (fL) MCH (pg) MCHC (%) Điện di huyết sắc tố: HbA1 (%) HbA2 (%) HbH (%) HbF (%) HbE (%) Phân tích gen α globin: Kiểu gen Kết luận: KẾT QUẢ CHẨN ĐOÁN TRƯỚC SINH Allen đột biến Allen đột biến Khác Bố Mẹ Thai KẾT QUẢ ĐỐI CHIẾU Kiểu gen Kết trước sinh Bố Mẹ Thai PHỤ LỤC Kết đối chiếu Đình Sau sinh Danh sách mẫu bệnh phẩm sử dụng đánh giá độ nhạy độ đặc hiệu phương pháp GAP-PCR ARMS-PCR Phụ lục 1.1: Danh sách 20 mẫu bệnh phẩm khơng có đột biến gen α globin Số giếng 1,2 3,4 5,6 7,8 9,10 11,12 13,14 15,16 17,18 19,20 21,22 Mã số bệnh nhân WBaT140302 WBaT140503 WBaT140502 WBaT140201 WBaT131106 WBaT131104 WBaT131101 WBaT131007F WBaT131008M WBaT131004M WBaT131005F Số giếng 23,24 25,26 27,28 29,30 31,32 33,34 35,36 37,38 40 41 Mã số bệnh nhân WBaT130907 WBaT130908F WBaT131001F WBaT131002 WBaT131003 WBaT130901M WBaT130902 WBaT130903 Ngoại kiểm 6C Không DNA (BC) Phụ lục 1.2: Danh sách 20 mẫu bệnh phẩm có đột biến gen α globin Số giếng 1,2 3,4 5,6 7,8 9,10 11,12 13,14 15,16 17,18 19,20 21,22 Mã số WBaT131203M WBaT131208F WBaT131208M WbaT131202F WBaT110809 WBaT121107F Ngoại kiểm 6A WBaT131107M Ngoại kiểm 6B Ngoại kiểm 6D WBaT110802 Đột biến ( SEA) ( SEA) ( SEA) ( SEA) (-α HbCs) (-α HbCs) (-α 4.2) ( SEA) (-α 3.7) ( SEA/-α 3.7) (-α 3.7) Số giếng 23,24 25,26 27,28 29,30 31,32 33,34 35,36 37,38 40 41 Mã số WBaT140103M WBaT140102F WBaT140202 WBaT140203 WBaT140204 WBaT140501 WBaT140504 WBaT140505 WBaT140601 Không DNA Đột biến ( α SEA) (-α HbCs) ( α SEA) ( α SEA) ( α SEA) (-α 3.7) (-α 3.7) ( α SEA) ( α SEA) BC PHỤ LỤC Đặc điểm huyết học đột biến gen gia đình sinh mắc HbH có đột biến ( SEA/-αc.2delTα) Ca Bố Mẹ Con Con Bố Mẹ Con Bố Mẹ Con Bố Mẹ Con Bố Mẹ Con TM năm Tuổi (lần) 35 30 33 33 28 27 35 32 12 32 29 0 12 Hb (g/l) MCV (fl) 13.2 11.1 9.1 7.9 13.7 13.0 13.6 11.4 7.3 15.6 11.9 10.8 12.2 11.0 7.3 75.6 76.7 61.3 55.4 63.5 85.4 59.6 75.1 68.4 57.5 74.8 63.9 55.2 74.7 65.0 59.5 MC H (pg) 22.4 24.4 17.0 16.5 19.9 27.2 15.9 23.4 22.1 17.0 25.4 20.0 16.6 24.9 21.2 17.0 HbA1 (%) 96.8 96.5 87.5 79.6 98.0 97.9 90.1 97.8 98.2 84.1 98.1 98.0 90.0 97.1 97.9 84.6 HbA (%) 2.6 3.2 1.6 2.0 2.1 1.6 2.2 1.8 0.7 1.9 2.0 2.0 2.3 2.1 1.4 HbH (%) HBF (%) Hb Bart’s (%) 0 10 13.5 0 8.0 0 5.9 0 0 12.0 0.6 0.3 0.9 0 0.3 0 1.7 0 0.6 0 6.9 0 0 7.6 0 0 0 Kiểu gen ( SEA/αα) (-αc.2delT/αα) ( SEA/-αc.2delT) ( SEA/-αc.2delT) ( SEA/αα) (-αc.2delT/αα) ( SEA/-αc.2delT) (-αc.2delT/αα) ( SEA/αα) ( SEA/-αc.2delT) (-αc.2delT/αα) ( SEA/αα) ( SEA/-αc.2delT) (-αc.2delT/αα) ( SEA/αα) ( SEA/-αc.2delT) PHỤ LỤC Đặc điểm huyết học đột biến gen gia đình sinh mắc HbH có đột biến gặp Số Gia đình Tuổi TM năm (lần) Bố Mẹ Con Bố Mẹ Con Bố Mẹ Con Bố Mẹ Con 29 23 33 28 35 28 6.6 0.3 0.4 Hb MCV (g/dl (fL) ) 7.3 76.6 11.5 79.1 10.7 71.3 60.0 14.6 80.7 10.2 64.1 8.3 66.7 13.3 68.0 11.4 68.8 10.0 59.7 MCH (pg) HbA1 (%) 21.9 25.1 21.1 17.0 26.3 20.6 19.7 20.7 21.0 18.1 66.5 98.0 98.2 92.3 97.7 98.0 86.1 95.3 98.0 61.5 HbA (%) 0.9 2.0 1.8 2.0 2.3 2.0 1.0 4.7 2.0 1.3 HbH (%) Kiểu gen 12.9 0 5.7 0 4.5 37.2 ( αc.426 A>T/αα) ( SEA/αα) ( SEA/-αc.426 A>T ) (-αc.92 G→A/αα) ( SEA/αα) ( SEA/-αc.92 G>A) (αα/-α1) ( SEA/αα) ( SEA/-α1) (-α c.81G>T/αα) ( SEA/αα) ( αSEA/-α c.81G>T) PHỤ LỤC Đặc điểm huyết học đột biến gen gia đình sinh mắc Hb Bart’s sống sau sinh Lâm sàng huyết học Tuổi (năm) Tuổi bắt đầu truyền máu (năm) Tần số truyền máu (lần) Gan lách to Bộ mặt Thalassemia RBC (x106/µL) HGB (g/dL) HCT (%) MCV (fL) MCH (pg) MCHC (g/dL) RDW-SD (fL) RDW-CV (%) HbA1 (%) HbA2 (%) HbF (%) HbH (%) Kiểu gen Bố Mẹ 7.11 14.8 48.6 67.4 20.8 30.5 18.5 97.7 2.3 SEA ( /αα) 5.07 10.7 34.7 68.4 21.1 30.8 15.1 97.8 2.2 SEA ( /αα) Con mắc Hb Bart’s sống sau sinh Sau truyền máu Trước truyền máu Ngay sau đẻ tháng/lần 3cm bờ sườn Rõ 4.28 3.22 10.8 7.4 40.5 28.5 94.6 88.5 25.2 23.0 26.7 26.0 59.8 18.5 22.3 67.2 51.5 1.8 1.4 28.1 31.0 19.0 SEA SEA SEA ( / ) ( / SEA) ... 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NGÔ DIM NGC NGHIÊN CứU ĐặC ĐIểM LÂM SàNG, KIểU GEN CủA BệNH HBH Và CHẩN ĐOáN TRƯớC SINH BệNH THALASSEMIA Chuyên ngành: Y sinh học - Di... mang gen bệnh chẩn đoán trước sinh bệnh α -thalassemia Đây xem biện pháp hiệu cần thiết để phòng bệnh Xuất phát từ lý trên, tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, kiểu gen. .. StripAssay 1.5 Chẩn đoán bệnh α -thalassemia 1.5.1 Tiêu chuẩn chẩn đoán bệnh α -thalassemia Theo tiêu chuẩn hội Thalassemia quốc tế (TIF) 2003, chẩn đoán bệnh α -thalassemia ban đầu dựa vào biểu lâm sàng:
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN cứu đặc điểm lâm SÀNG, KIỂU GEN của BỆNH HBH và CHẨN đoán TRƯỚC SINH BỆNH THALASSEMIA , NGHIÊN cứu đặc điểm lâm SÀNG, KIỂU GEN của BỆNH HBH và CHẨN đoán TRƯỚC SINH BỆNH THALASSEMIA

Từ khóa liên quan