NGHIÊN cứu ỨNG DỤNG tạo HÌNH đốt SỐNG BẰNG bơm CEMENT có BÓNG CHO BỆNH NHÂN xẹp đốt SỐNG DO LOÃNG XƯƠNG

163 103 3
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2019, 12:08

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI ĐỖ MẠNH HÙNG nghiªn cøu ứng dụng tạo hình đốt sống bơm cement có bóng cho bệnh nhân xẹp đốt sống loãng xơng LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC HÀ NỘI – 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI ĐỖ MẠNH HÙNG nghiªn cøu ứng dụng tạo hình đốt sống bơm cement có bóng cho bệnh nhân xẹp đốt sống loãng xơng Chuyên ngành: Chấn thương chỉnh hình tạo hình Mã số: 62720129 LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Nguyễn Văn Thạch HÀ NỘI – 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi tên Đỗ Mạnh Hùng, nghiên cứu sinh khóa 32 Trường Đại học Y Hà Nội, chuyên ngành Chấn thương chỉnh hình Tạo hình, xin cam đoan: Đây luận án thân trực tiếp thực hướng dẫn Thầy PGS TS Nguyễn Văn Thạch Công trình khơng trùng lặp với nghiên cứu khác công bố Việt Nam Các số liệu thông tin nghiên cứu hồn tồn xác, trung thực khách quan, xác nhận chấp thuận sở nơi nghiên cứu Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm trước pháp luật cam kết Hà Nội, ngày tháng 06 năm 2018 Tác giả Đỗ Mạnh Hùng MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ Chương 1: TỔNG QUAN .3 1.1 Giải phẫu học cột sống ứng dụng 1.1.1 Thân đốt sống 1.1.2 Cung đốt sống 1.1.3 Mỏm đốt sống lỗ đốt sống 1.1.4 Đặc điểm chung đốt sống ngực 1.1.5 Đặc điểm chung đốt sống thắt lưng 1.2 Loãng xương xẹp thân đốt sống loãng xương .6 1.2.1 Định nghĩa phân loại loãng xương .6 1.2.2 Sinh bệnh học gãy xương xẹp thân đốt sống loãng xương .7 1.2.3 Tổn thương giải phẫu xẹp thân đốt sống loãng xương 1.2.4 Cơ chế vật lý xẹp thân đốt sống .9 1.2.5 Hậu học xẹp thân đốt sống loãng xương .10 1.2.6 Hậu lâm sàng xẹp thân đốt sống loãng xương 11 1.3 Triệu chứng lâm sàng xẹp thân đốt sống loãng xương 13 1.3.1 Triệu chứng .13 1.3.2 Triệu chứng thực thể .14 1.4 Triệu chứng cận lâm sàng xẹp thân đốt sống 15 1.4.1 Đo mật độ xương chẩn đốn lỗng xương 15 1.4.2 Các phương pháp xét nghiệm loãng xương 16 1.4.3 Chụp X quang thường quy 17 1.4.4 Chụp cắt lớp vi tính .19 1.4.5 Chụp cộng hưởng từ 19 1.5 Các phương pháp điều trị xẹp thân đốt sống loãng xương .22 1.5.1 Điều trị nội khoa 22 1.5.2 Điều trị Y học cổ truyền 23 1.5.3 Phẫu thuật cho bệnh nhân loãng xương 23 1.5.4 Tạo hình thân đốt sống bơm xi măng có bóng 25 Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 37 2.1 Đối tượng nghiên cứu 37 2.1.1 Tiêu chuẩn chọn bệnh nhân nghiên cứu 37 2.1.2 Tiêu chuẩn loại trừ bệnh nhân nghiên cứu 37 2.2 Phương pháp nghiên cứu .38 2.2.1 Cỡ mẫu nghiên cứu .38 2.2.2 Nội dung nghiên cứu .38 2.2.3 Kỹ thuật tạo hình đốt sống qua da bơm xi măng có bóng 43 2.2.4 Đánh giá kết điều trị .57 2.3 Các biến số nghiên cứu 64 2.4 Phương pháp thu thập, xử lý số liệu 64 2.5 Vấn đề đạo đức nghiên cứu y sinh học 65 Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 66 3.1 Đặc điểm nhóm bệnh nhân nghiên cứu .66 3.1.1 Đặc điểm nhân học .66 3.1.2 Đặc điểm lâm sàng 67 3.1.3 Đặc điểm cận lâm sàng 70 3.2 Phương pháp điều trị 75 3.2.1 Phân bố bệnh nhân theo số lượng đốt sống bơm xi măng 75 3.2.2 Phân bố bệnh nhân theo kỹ thuật bơm xi măng có bóng 75 3.2.3 Mối tương quan thể tích bơm xi măng mật độ xương .76 3.2.4 Tai biến bơm xi măng có bóng 77 3.2.5 Mối liên quan tai biến bơm phân loại XTĐS 77 3.2.6 Biến chứng sau bơm xi măng có bóng 78 3.2.7 Thời gian xuất xẹp thân đốt sống sau bơm xi măng 78 3.2.8 Yếu tố nguy gây xẹp thân đốt sống sau bơm xi măng 79 3.3 Kết điều trị 79 3.3.1 Kết chỉnh hình cột sống 79 3.3.2 Kết lâm sàng 87 Chương 4: BÀN LUẬN .94 4.1 Đặc điểm chung bệnh nhân 94 4.1.1 Phân bố bệnh nhân theo tuổi 94 4.1.2 Phân bố bệnh nhân theo giới 94 4.2 Đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng 95 4.2.1 Đặc điểm lâm sàng 95 4.2.2 Đặc điểm cận lâm sàng 99 4.3 Kỹ thuật tạo hình thân đốt sống qua da .104 4.3.1 Kỹ thuật vô cảm 104 4.3.2 Bơm xi măng có bóng qua cuống bên bên 104 4.3.3 Kỹ thuật chọc Troca lựa chọn dụng cụ 106 4.3.4 Vị trí đặt bóng áp lực bơm bóng 107 4.3.5 Lượng xi măng bơm vào đốt sống .108 4.3.6 Số lượng đốt sống bơm xi măng thời gian phẫu thuật 109 4.3.7 Bơm xi măng hóa học xi măng sinh học .110 4.3.8 Tai biến trình bơm xi măng 111 4.3.9 Biến chứng sau bơm xi măng có bóng .113 4.4 Kết điều trị bơm xi măng có bóng .117 4.4.1 Hiệu chỉnh hình đốt xẹp .117 4.4.2 Hiệu lâm sàng sau bơm xi măng có bóng 122 4.5 Vấn đề kinh tế điều trị bơm xi măng có bóng 127 KẾT LUẬN 129 KIẾN NGHỊ .131 NHỮNG CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT LX MĐX THTĐS XTĐS Loãng xương Mật độ xương Tạo hình thân đốt sống Xẹp thân đốt sống DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Thống kê biến chứng tai biến số nghiên cứu .32 Bảng 3.1 Đặc điểm nhân học đối tượng nghiên cứu 66 Bảng 3.2 Đặc điểm bệnh loãng xương đối tượng nghiên cứu .67 Bảng 3.3 Các yếu tố liên quan đến xẹp thân đốt sống loãng xương 68 Bảng 3.4 Diễn biến lâm sàng 69 Bảng 3.5 Trung bình điểm SF-36 trước bơm xi măng 70 Bảng 3.6 Phân loại xẹp thân đốt sống X quang 70 Bảng 3.7 Đặc điểm đốt xẹp X-quang 71 Bảng 3.8 Số lượng đốt xẹp thân đốt sống dựa MRI .71 Bảng 3.9 Đặc điểm đốt sống bị tổn thương 72 Bảng 3.10 Phân loại vị trí đốt xẹp dựa MRI 73 Bảng 3.11 Hình thái đốt tổn thương dựa CT scanner 73 Bảng 3.12 Điểm T-score đối tượng nghiên cứu 74 Bảng 3.13 Số lượng đốt bơm đối tượng nghiên cứu .75 Bảng 3.14 Kỹ thuật bơm xi măng đốt .75 Bảng 3.15 Tai biến bơm xi măng 77 Bảng 3.16 Mối liên quan tai biến bơm xi măng theo loại XTĐS .77 Bảng 3.17 Biến chứng sau bơm xi măng có bóng 78 Bảng 3.18 Số đo chiều cao đốt sống 79 Bảng 3.19 Số đo chiều cao đốt sống theo phân loại XTĐS .80 Bảng 3.20 Hiệu khôi phục chiều cao sau bơm 81 Bảng 3.21 Bảng mức độ phục hồi theo phân loại xẹp thân đốt sống 82 Bảng 3.22 Sự chuyển độ phân loại Genant sau bơm xi măng có bóng 83 Bảng 3.23 Kết chỉnh hình cột sống 83 Bảng 3.24 Bảng phục hồi góc chiều cao theo vị trí đốt sống bị xẹp 85 Bảng 3.25 Bảng phục hồi góc chiều cao trung bình theo giới 86 93 Meunier P.J, Christiansen C, Riis B P (1993), Factors affecting peak bone mass in Japanese female, roceedings of the 4th International symposium on osteoporosis and consensus development conference, 36-37 Peck W.A (1988), "Epidemiology and clinical presentation of osteoporosis” Chesnut III.C.H.Proceedings of the 1st Asian symposium on osteoporosis", Excerpta Medica Asia Ltd, HongKong, 1-5 Avioli L.V (1994), Clinician’s manual on osteoporosis, Sandoz pharmaceuticals science press, London, 1-60 Nguyễn Đình Khoa (2017), "Loãng xương thứ phát: thực trạng giải pháp" Hội nghị khoa học thường niên 2017, Hội loãng xương thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 08 năm 2017, Bộ y tế, 57-58 Robbins S.L, Kumar V, Cottran R.S (1989), "Osteoprosis", Robbins Pathologic Bases of disease: 4th Edition-W.B, Sauders Company, 1324-1326 Wark J.D (1996), "Osteoporotic fractures: background and prevention strategies", J.the.climacteric and postmenopause 23, 193-207 Huilin Yang, Hao Liu, Shenghao Wang et al (2016), "Review of percutaneous Kyphoplasty in China", The Spine Journal 41(19B), 52-58 Yang H, Wang G, Liu J, et al (2010), "Balloon kyphoplasty in the treatment of osteoporotic vertebral compression fracture nonunion", Ortho-pedics 33, 24 Maldague BE, Noel HM, Malghem JJ (1978), "The intravertebral vacuum cleft: a sign of ischemic vertebral collapse", Radiology 129, 23-29 Dawei Song, Bin Meng, Guangdong Chen, et al (2017), "Secondary balloon kyphoplasty for new vertebral compression fracture after initial single-level balloon kyphoplasty for osteoporotic vertebral compression fracture", Eur Spine J 26, 1842-1851 Daniel C., Karen T., Avram E., et al (2006), "Risk of subsequent vertebral body compression fractures after balloon kyphoplasty", Kyphon Broch William F Lavelle, Mohamammed A Khaleel, Robert Cheney, et al (2008), "Effect of kyphoplasty on survival after vertebral compression fractures", The Spine Journal 8, 763-769 Alain W, Jacques C, Jean M S (1996), "Spinal metastases: indications for and results of percutaneous injection of Actylic surgical xi măng", Radiology 199(1), 241-247 Phạm Thị Hoa Lê Văn Phước (2008), CT cột sống, NXB Y Học, 118-124 Kanis J.A., E.V McCloskey (1990), "Epidemiology of vertebral osteoporosic", Bone 13, 1-3 Ulrich Josef Albert Spiegl, R Beisse, S Hauck, et al (2009), "Value of MRI imaging prior to a kyphoplasty for osteoporptic insufficiency fractures", Eur Spine J 18, 1287-1292 Carl Hans F., Thomas Grieser, Bernd Wiedenhofer, et al (2010), "The role of kyphoplasty in the management of osteogenesis imperfecta risk or benefit?", Eur Spine J 19(2), 144-148 Vũ Thị Thanh Thủy (1996), Nghiên cứu số yếu tố liên quan đến nguy lùn đốt sống loãng xương phụ nữ sau mãn kinh, Luận án phó tiến sỹ khoa học y dược Nguyễn Thị Bay (2008), "Quan điểm Y học cổ truyền lỗng xương", Hội nghị tầm nhìn Châu Á loãng xương, Hội Y học TP HCM, 69-70 Cook SD, et al (2001), "Lumbosacral fixation using expandable pedicle screws an alternative in reoperation and osteoporosis", Spine J 1(2), 109-114 Hyung Jin Chung, Kook Jin Chung, Hoi Soo Yoon, et al (2008), "Comparative study of balloon kyphoplasty with unilateral versus bilateral approach in osteoporotic vertebral compression fractures", Int Orthop 32(6), 817–820 Nicolas Amoretti, Pierre Yves Marcy, Virginie Lesbats Jacquot, et al (2009), "Combined CT and flouroscopic guidance of balloon kyphoplasty versus flouroscopy-only procedures", Skeletal Radiol 38, 703-707 Kaywan Izadpanad, Gerhard Konrad, Norbert P.Sukamp, et al (2009), "Computer navigation in balloon kyphoplasty reduces the intraoperative radiation exposure", Spine Journal 34(12), 1325-1329 Jianru Wang, Hiu Liu, Kuibo Zhang, et al (2015), "Reducing radiation exposure during kyphoplasty with the use of a remote control injection system", Spine Journal 40(2), 127-132 Panagiotis Korovessis, Konstantinos Vardakastanis, et al (2013), "Balloon kyphoplasty verus kiva vertebral augmentation comparison of techniques for osteoporotic vertebral body fractures", Spine Journal 38(4), 292-299 Antoine G T, John M M, David C F (2006), "Biomechanical efficacy of unipedicular versus bipedicular vertebroplasty for the management of osteoporotic compression fractures", Spine J 24(17), 1772-1776 Masato N, Norikazu H, Kousou M (2002), "Percutaneous transpedicular vertebroplasty with calcium phosphate xi măng in the treatment of osteoporotic vertebral compression and burst fracture", J.Neurosurg: Spine 97, 287-293 Garfin SR, et al (2001), "Early results of 300 kyphoplasties for the treatment of painful vertebral body compression fracture (VCF)", Proceedings of AAOS, 258 Carlson GD, et al (2002), "Is there increased risk of adjacent segment vertebral compression fracture (VCF) after Kyphoplasty", Proceedings of AAOS, 254 Mitchell W, et al (2001), "Clinical outcomes with kyphoplasty for osteoporotic vertebral compression fractures", Proceedings of the North American Spine Society 16th Annual Meeting 27B Yuan HA, et al (2000), "Early clinical outcomes with kyphoplasty, the minimally invasive reduction and fixation of painful osteoporotic vertebral body compression fracture VCF", Published on-line: www.spineuniverse.com Gregor Voggenreiter (2005), "Balloon Kyphoplasty is Effective in Deformity Correction of Osteoporotic Vertebral Compression Fractures", Spine J 30(24), 2806-2812 Garfin SR, et al (2006), "Balloon Kyphoplasty for Symptomatic Vertebral Body Compression Fractures Results in Rapid, Significant, and Sustained Improvements in Back Pain, Function, and Quality of Life for Elderly Patients", Spine J 31(19), 2213-2220 Taylor RS, et al (2007), "Balloon kyphoplasty in the management of vertebral compression fractures: an updated systematic review and meta-analysis", Eur Spine J 16, 1085-1100 Hwan Mo Lee, et al (2012), "Comparative analysis of clinical outcomes in patients with osteoporotic vertebral compression fractures (OVCFs): conservative treatment versus balloon kyphoplasty", The Spine Journal 12, 998-1005 Phạm Minh Thông Phạm Mạnh Cường (2008), "Đánh giá hiệu phương pháp tạo hình đốt sống qua da điều trị xẹp đốt sống bệnh lý", Kỷ yếu cơng trình nghiên cứu khoa học Bệnh viện Bạch Mai 1, 62-68 Nguyễn Văn Thạch (2010), "Đánh giá kết tạo hình đốt sống bơm xi măng sinh học bệnh nhân xẹp đốt sống loãng xương bệnh viện Việt Đức", Kỷ yếu Hội nghị Hội Chấn thương chỉnh hình Việt Nam lần thứ IX, Hội chấn thương chỉnh hình Việt Nam, 88-90 Võ Văn Nho cộng (2012), "Tạo hình thân đốt sống phương pháp bơm xi măng sinh học qua da điều trị đau xẹp đốt sống bệnh nhân loãng xương", Hội nghị khoa học thường niên lần thứ VII, Hơi lỗng xương thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng năm 2012, Bộ Y tế, 25-32 Trịnh Văn Cường Nguyễn Quốc Bảo (2017), "Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng kết điều trị xẹp đốt sống loãng xương bơm xi măng sinh học qua cuống", Y học thành phố Hồ Chí Minh 21(6), 213-217 Nguyễn Văn Thạch (2010), "Tạo hình đốt sống bơm xi măng sinh học có bóng bệnh nhân xẹp đốt sống loãng xương bệnh viện Việt Đức", Kỷ yếu Hội nghị Hội Chấn thương chỉnh hình Việt Nam lần thứ IX, Hội chấn thương chỉnh hình Việt Nam, 90-92 Đỗ Mạnh Hùng cộng (2017), "Tỷ lệ xẹp đốt sống thứ phát sau tạo hình đốt sống bơm xi măng có bóng cho bệnh nhân xẹp đốt sống lỗng xương", Tạp chí chấn thương chỉnh hình Việt Nam Số đặc biệt, 290-294 McCann H, LePine M, Glaser J (2006), "Biomechanical comparison of augmentation techniques for insufficiency fractures", Spine Journal 31(15), 499-502 Baron Zarate, Jorge Gutierrez, Ajay K Wakhloo, et al (2012), "Cinical evaluation of a new kyphoplasty technique with directed xi măng flow", J Spinal Disord Tech 25(3), 61-66 Thomas J Vogl, Robert Pflugmacher, Johannes Hierholzer, et al (2013), "Coment directed kyphoplasty reduces xi măng leakage as compared with vertebroplasty", Spine Journal 38(20), 1730-1736 Panagiotis Korovessis, Konstantions Vardakastanis, et al (2014), "Is Kiva implant advantageous to balloon kyphoplasty in treating osteolytic metastasis to the spine? Comparison of percutaneous minimal invasive spine techniques", Spine Journal 39(4), 231-239 Alexander C Disch, Werner Schmoelz (2014), "Xi măng augmentation in a thoracolumbar fracture model", Spine Journal 39(19), 1147-1153 Sean M Tutton, Robert Pflugmacher, Mark Davidian, et al (2015), "KAST study: The kiva system as a vertebral augmenttation treatment a safety and effectiveness trial", Spine Journal 40(12), 865-875 Urlings TA, Vander Linden E, et al (2013), "Elasstoplasty: first experience in 12 patients", Cardiovasc Intervent Radiol 36(2), 479-483 Gasbarrini A, Ghermandi R, et al (2017), "Elastoplasty as a promising novel technique vertebral augmentation with an elastic silicone-based polymer", Acta Orthop Traumatol Turc, 51(3), 209-214 Dengwei He, Lijun Wu, Xiaoyong Sheng, et al (2013), "Internal fixation with percutaneous kyphoplasty compared with simple percutaneous kyphoplasty for thoracolumbar burst fractures in elderly patients: a prospective randomized controlled trial", Eur Spine J 22, 2256-2263 Mathieu Saget, Simon Teyssedou, Remi Prebet, et al (2014), "Acrylic kyphoplasty in recent nonosteoporotic fractures of the thoracolumbar junction", J Spinal Disord Tech 27(6), 226-233 Edwin King YW, Cari Marisa Whyne, Devin Singh, et al (2015), "A Biomechanical assessment of kyphoplasty as a stand alone treatment in a human cadaveric burst fracture model", Spine Journal 40(14), 808-813 Jeong-Taik Kwon M.D Jung-Hoon Lee M.D., Young-Baeg Kim M.D, et al (2007), "Segmental Deformity Correction after Balloon Kyphoplasty in the Osteoporotic Vertebral Compression Fracture", J Korean Neurosurg Soc 42(5), 371–376 Belkoff S.M et al (1999), "An invitro biomechanical evaluation of bone xi măngs used in percutaneous vertebroplasty", Bone 25(2), 23-26 H Deramond, C Depriseter, P Galibert (2003), "Percutaneous vertebroplasty: indications, technique, and complications", W.B Saunders company, 346-357 Ledlie JT, Renfro MB (2006), "Kyphoplasty treatment of vertebral fractures: 2-year outcomes show sustained benefits", Spine Journal 31(1), 57-64 Jan Van Meirhaeghe, Leonard Bastian, Steven Boonen, et al (2013), "A randomized trial of balloon kyphoplasty and nonsurgical management for treating acute vertebral compression fractures", Spine Journal 38(12), 971-983 Nguyễn Vũ Kiều Đình Hùng (2014), "Kết điều trị xẹp đốt sống lỗng xương phương pháp bơm xi măng khơng bóng qua da tạo hình thân đốt sống khoa ngoại bệnh viện đại học Y Hà Nội", Y học thành phố Hồ Chí Minh 18(6), 81-85 Stoffel M, Wolf I, Ringel F, et al (2007), "Treatment of painful osteoporotic compression and burst fractures using kyphoplasty: a prospective observational design", J Neurosurg Spine 6(4), 313-319 Fribourg D, Tang C, Sra P, et al (2004), "Incidence of subsequent vertebral fracture after kyphoplasty", Spine Journal 29(20), 2270-2276 James S Harop, et al (2004), "Primary and secondary osteoporosis’ incidence ò subsequent vertebral compression fractures after kyphoplasty", Spine J 29, 2120-2125 Nguyễn Văn Tuấn Nguyễn Đình Ngun (2007), "Lỗng Xương: ngun nhân, chẩn đốn, điều trị phòng ngừa", Hội Lỗng xương Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Ngọc Lan (2011), Lỗng xương nguyên phát, Bệnh học xương khớp nội khoa, NXB Giáo dục, 274-285 Michael J Gardner, Demetris Demetrakopoulos, Michael K Shindle, et al (2006), "Osteoporosis and Skeletal Fractures", HSS J 2(1), 62-69 Phillips FM, Pfeifer BA, Lieberman IH, et al (2003), "Minimally invasive treatments of osteoporotic vertebral compression fractures: vertebroplasty and kyphoplasty", Instr Course Lect 52, 559-567 Phạm Mạnh Cường (2006), Nghiên cứu áp dụng bước đầu đánh giá hiệu phương pháp tạo hình đốt sống qua da điều trị số tổn thương đốt sống vùng lưng thắt lưng, Luận văn tốt nghiệp bác sỹ nội trú bệnh viện Matthew J.M et al (2009), "Vertebroplasty and kyphoplasty for the treatment of vertebral compression fractures : an evidenced-based review of the literature", The spine journal, 501-508 Voormolen M.H.J et al (2006), "Pain response in the first trimester after percutaneous vertebroplasty in patients with osteoporotic vetebral compression fracture with or witout bone marrow edema", AJNR Am Neuroradiol 27, 1579-1585 Steinmann J, Tingey CT, Cruz G, et al (2005), "Biomechanical comparison of unipedicular versus bipedicular kyphoplasty", Spine Journal 30(2), 201-205 BK Song, JP Eun, YM Oh (2009), "Clinical and radiological comparison of unipedicular versus bipedicular balloon kyphoplasty for the treatment of vertebral compression fractures", Osteoporos Int 20, 1717-1723 Liang Yan, Renqui Jiang, Baorong He, et al (2014), "A comparision between unilateral transerse process pedicle and bilateral puncture techniques in percutaneous kyphoplasty", Spine Journal 39(26), 19-26 Song Wang, Qing Wang, Jianping Kang, et al (2014), "An imaging anatomical study on percutaneous kyphoplasty for lumbar via a unilateral transverse process pedicle approach", Spine Journal 39(9), 701-706 Guillaume Saliou, Pierre Lehmann, Jean Noel Vallee (2008), "Controlled Segmental balloon kyphoplasty a new technique for patients with heterogeneous vertebral bone density", Spine Journal 33(7), 216-222 Pradhan BB, Bae HW, Kropf MA, et al (2006), "Kyphoplasty reduction of osteoporotic vertebral compression fractures: correction of local kyphosis versus overall sagittal alignment", Spine Journal 31(4), 435-441 Zheng Zhaomin, Luk Keith D K., Kuang Guanming, et al (2007), "Vertebral Augmentation With a Novel Vessel-X Bone Void Filling Container System and Bioactive Bone Xi măng", Spine Journal 32(19), 2076-2082 Hulme PA, Boyd SK, Heini PF, et al (2009), "Differences in endplate deformation of the ajdacent and augmennted vertebral following xi măng augmentation", Eur Spine J 18, 614-623 Trần Trung Kiên Nguyễn Thái Sơn (2013), "Kết bước đầu điều trị gãy kín cột sống lỗng xương bơm xi măng sinh học", Tạp chí chấn thương chỉnh hình Việt Nam Số đặc biệt, 40-43 Wilke HJ, Mehnert U, Claes LE, et al (2006), "Biomechanical evaluation of vertebroplasty and kyphoplasty with polymethyl methacrylate or calcium phosphate xi măng under cyclic loading", Spine Journal 31(25), 2934-2941 Perry A, Mahar A, Massie J, et al (2005), "Biomechanical evaluation of kyphoplasty with calcium sulfate xi măng in a cadaveric osteoporotic vertebral compression fracture model", Spine Journal 5(5), 489-493 Thomas R Blattert, Leonie Jestaedt, Arnulf Weckbach (2009), "Suitablity of a calcium phosphate xi măng in osteoporotic vertebral body fracture augmentation", Spine Journal 34(2), 108-114 Hulme P, Krebs J, Ferguson S, et al (2006), "Vertebroplasty and kyphoplasty: a systematic review of 69 studies", Spine Journal 31, 1983-2001 Yohan Robinson, Sven Kevin Tschöke, Philip F Stahel, et al (2008), "Complications and safety aspects of kyphoplasty for osteoporotic vertebral fractures: a prospective follow-up study in 102 consecutive patients", Patient Saf Surg 2, David L Greene, Roman Isaac, Michael Neuwirth, et al (2007), "The eggshell technique for prevention of xi măng leakage during kyphoplasty", J Spinal Disord Tech 20(3), 229-232 Eck J.C, Nachtigall D, Humphreys S.C (2008), "Comparision of vertebroplasty and balloon kyphoplasty for treatment of vertebral compression fractures: a metalanalysis of the literature", Spine Journal 8, 488-497 Ina Tran, Ulrich Gerkens, et al (2013), "First report of a life threatening cardiac complication after percutaneous balloon kyphoplasty", Spine Journal 38(5), 316-318 Hu Ren, Yong Shen, Ying-ze Zhang, et al (2010), "Correlative factor analysis on the complications resulting from xi măng leakage after percutaneous kyphoplasty in the treatment of osteoporotic vertebral compression fracture", J Spinal Disord Tech 23(7), 9-15 Erdinc Civelek, Tufan Cansever, Cem Yilmaz, et al (2014), "The retrospective analysis of the effect of balloon kyphoplasty to the adjacent-segment fracture in 171 patients", J Spinal Disord Tech 27(2), 98-104 Lavelle WF, Cheney R (2006), "Recurrent fracture after vertebral kyphoplasty", Spine Journal 6(5), 488-493 Maurits SS, Allard JF, Verdonschot JJ, et al (2009), "Biomechanical evaluation of the vertebral jack tool and the inflatable bone tamp for reduction of osteoporotic spine fractures", Spine Journal 34(18), 640-644 Belkoff SM, Jasper LE, Stevens SS (2002), "An ex vivo evaluation of an inflatable bone tamp used to reduce fractures within vertebral bodies under load", Spine Journal 27(15), 1640-1643 Đỗ Mạnh Hùng Nguyễn Văn Thạch (2016), "Kết điều trị tạo hình đốt sống bơm xi măng có bóng cho bệnh nhân xẹp đốt sống lỗng xương", Tạp chí chấn thương chỉnh hình Việt Nam Số đặc biệt, 42-49 oggenreiter G (2005), "Balloon kyphoplasty is effective in deformity correction of osteoporotic vertebral compression fractures", Spine Journal 30(24), 28062812 Tae-One Lee, Dae-Jean Jo, and Sung-Min Kim (2007), "Outcome and Efficacy of Height Gain and Sagittal Alignment after Kyphoplasty of Osteoporotic Vertebral Compression Fractures", J Korean Neurosurg Soc 42(4), 271-275 Masahiro Kawanishi Kunio Yokoyama, Makoto Yamada, et al (2015), "Postoperative change in saittal balance after kyphoplasty for the treatment of osteoporotic vertebral compression fracture", Eur Spine J 24, 744-749 Garfin SR, Buckley RA, Ledlie J, et al (2006), "Balloon kyphoplasty for symptomatic vertebral body compression fractures results in rapid, significant, and sustained improvements in back pain, function, and quality of life for elderly patients", Spine Journal 31(19), 2213-2220 Mastrangelo G, Fedeli U, Fadda E, et al (2005), "Increased cancer risk among surgeons in an orthopaedic hospital", Occup Med 55, 498-500 Phillips FM, Ho E, Campbell-Hupp M, et al (2003), "Early radiographic and clinical results of balloon kyphoplasty for the treatment of osteoporotic vertebral compression fractures", Spine Journal 28(19), 2260-2265 Xigong Li, Huilin Yang, Tiansi Tang, et al (2012), "Compearison of kyphoplasty and vertebroplasty for treatment of painful osteoporotic vertebral compression fractures", J Spinal Disord Tech 25(3), 142-149 Ansgar Lange, Dipl Oec, Christian Kasperk, et al (2014), "Survival and cost comparison of kyphoplasty and percutaneous vertebroplasty using german claims data", Spine Journal 39(4), 318-326 Gerard Wen Wei Ee, Jiang Lei, Chang Ming Guo, et al (2015), "Comparison of clinical outcomes and radiographic measurements in different treatment modalities for osteoporotic compression fractures", J Spinal Disord Tech 28(6), 328-335 O Strom, C Leonard, D Marsh, et al (2010), "Cost-effectiveness of balloon kyphoplasty in patients with sysptomatic vertebral compression fractures in a UK setting", Osteoporos Int 21, 1599-1608 Phụ lục 1: Bệnh án minh họa Bệnh nhân Trần Thị C, nữ 66 tuổi, Mã số bệnh án 11057 Bệnh nhân bị tai nạn ngã ngồi trượt chân cách ngày vào viện 16 ngày Khám vào viện: bệnh nhân đau lưng dội, VAS lưng diểm Bệnh nhân ngồi dậy, hay lại Vỗ hông lưng đau ngang mức L2, khơng có dấu hiệu thần kinh khu trú, vận động chân được, không bị rối loạn tiểu tiện Trên XQ quy ước thẳng nghiêng phát xẹp đốt sống L2, chiều cao tường trước 13 mm, tường 12 mm, tường sau 21 mm Góc xẹp thân đốt sống 15º, góc Cobb 11º , góc gù cột sống 8º XQ cột sống thắt lưng thẳng nghiêng phát xẹp đốt L2 Trên phim MRI có hình ảnh phù nề thân đốt sống L2, T-Scores – 3.9 Trên CT scanner có hình ảnh tổn thương phần tường sau đốt sống L2, chèn ép ống sống nhẹ Vì bệnh nhân đau lưng dội, khơng có dấu hiệu thần kinh khu trú, tổn thương mức độ vừa tường sau đốt sống, tuổi cao, nên định bơm xi măng có bóng đốt L2 MRI phù nề thân đốt L2 CT scanner tổn thương tường sau Hinh ảnh nở bóng can thiệp Bệnh nhân bơm xi măng có bóng đốt L2 qua cuống bên Áp lực bơm 320 PSI, bơm ml xi măng qua cuống bên Đốt sống chỉnh hình rõ rệt sau bơm: chiều cao tường trước 20 mm, tường 19 mm, tường sau 21 mm Góc xẹp thân đốt sống 5º, góc Cobb 4º , góc gù cột sống 4º Bệnh nhân giảm đau sau bơm Sau can thiệp 24 tháng, điểm VAS điểm, thang điểm MacNab đạt kết tốt Tất nhóm thang điểm SF-36 cải thiện rõ rệt sau bơm Chúng không ghi nhận tai biến rò xi măng hay biến chứng Hình ảnh XQ thẳng nghiêng sau bơm xi măng có bóng đốt L2 ... tiễn số lượng bệnh nhân lớn, hiệu phương pháp, có báo cáo nước, tơi nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu ứng dụng tạo hình đốt sống bơm cement có bóng cho bệnh nhân xẹp đốt sống loãng xương nhằm hai... sàng bệnh nhân bị xẹp đốt sống loãng xương Đánh giá kết điều trị bơm cement có bóng cho bệnh nhân xẹp đốt sống loãng xương 3 Chương TỔNG QUAN 1.1 Giải phẫu học cột sống ứng dụng [] Cột sống. .. VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI ĐỖ MNH HNG nghiên cứu ứng dụng tạo hình đốt sống bơm cement có bóng cho bệnh nhân xẹp đốt sèng lo·ng x¬ng Chun ngành: Chấn thương chỉnh hình tạo hình
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN cứu ỨNG DỤNG tạo HÌNH đốt SỐNG BẰNG bơm CEMENT có BÓNG CHO BỆNH NHÂN xẹp đốt SỐNG DO LOÃNG XƯƠNG , NGHIÊN cứu ỨNG DỤNG tạo HÌNH đốt SỐNG BẰNG bơm CEMENT có BÓNG CHO BỆNH NHÂN xẹp đốt SỐNG DO LOÃNG XƯƠNG

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm