Đánh giá kết quả của phẫu thuật phaco đặt kính nội nhãn toric điều trị đục TTT có kèm theo loạn thị giác mạc

152 166 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2019, 11:55

MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Các mức độ kính nội nhãn Acrysof toric 52 Bảng 3.1 Một số đặc điểm bệnh nhân trước phẫu thuật 64 Bảng 3.2 Phân chia tuổi bệnh nhân nhóm 64 Bảng 3.3 TL LogMAR trung bình UCVA BCVA nhóm 66 Bảng 3.4 Nhãn áp trung bình trước phẫu thuật (mmHg) 66 Bảng 3.5 Khúc xạ giác mạc trung bình (D) 66 Bảng 3.6 Loạn thị giác mạc trung bình (D) 67 Bảng 3.7 Thị lực sau phẫu thuật chưa chỉnh kính nhóm I 68 Bảng 3.8 Thị lực sau phẫu thuật chưa chỉnh kính trung bình nhóm I .69 Bảng 3.9 Thị lực sau phẫu thuật có chỉnh kính nhóm I 69 Bảng 3.10 Thị lực sau phẫu thuật có chỉnh kính trung bình nhóm I 70 Bảng 3.11 Nhãn áp trước sau phẫu thuật (mmHg) 70 Bảng 3.12 Khúc xạ cầu trụ thời điểm (D) 71 Bảng 3.13 Phân tích kết điều trị loạn thị theo phương pháp Alpin 71 Bảng 3.14 Phân bố trục kính nội nhãn toric (%) 72 Bảng 3.15 Lệch trục kính nội nhãn toric trung bình thời điểm (độ) 73 Bảng 3.16 Mức độ lệch trục kính nội nhãn thời điểm 73 Bảng 3.17 Mức độ xoay kính nội nhãn toric thời điểm (độ) 74 Bảng 3.18 Chiều xoay kính nội nhãn toric so với ngày .74 Bảng 3.19 Liên quan độ lệch trục kính nội nhãn toric đến khúc xạ cầu 75 Bảng 3.20 Liên quan độ lệch trục kính nội nhãn toric đến độ loạn thị tồn dư 75 Bảng 3.21 Liên quan độ lệch trục kính nội nhãn toric đến trục loạn thị tồn dư 76 Bảng 3.22 Biến chứng phẫu thuật 78 Bảng 3.23 Biến chứng sớm sau phẫu thuật 78 Bảng 3.24 Biến chứng muộn sau phẫu thuật 79 Bảng 3.25 Tỷ lệ kết chức 79 Bảng 3.26 So sánh thị lực khơng chỉnh kính hai nhóm theo mức độ 81 Bảng 3.27 So sánh thị lực có chỉnh kính hai nhóm theo mức độ .82 Bảng 3.28 So sánh thị lực logMAR trung bình hai nhóm 82 Bảng 3.29 So sánh nhãn áp trung bình nhóm (mmHg) 83 Bảng 3.30 So sánh khúc xạ cầu trung bình hai nhóm (D) 83 Bảng 3.31 So sánh loạn thị tồn dư trung bình hai nhóm (D) 84 Bảng 3.32 So sánh tỷ lệ mức loạn thị tồn dư hai nhóm .84 Bảng 3.33 Tỷ lệ vector J0 J45 theo mức độ nhóm 85 Bảng 3.34 So sánh loạn thị gây vết mổ hai nhóm (D) 85 Bảng 3.35 Liên quan loạn thị gây vết mổ (IIA) loạn thị tồn dư nhóm II 87 Bảng 3.36 So sánh nhu cầu đeo kính nhìn xa nhóm 87 Bảng 3.37 So sánh cảm giác chói lóa quầng sáng nhóm 88 Bảng 3.38 Mức độ hài lòng theo thang điểm 10 88 Bảng 4.1 Tuổi trung bình bệnh nhân theo số tác giả 89 Bảng 4.2 Độ loạn thị trước phẫu thuật số nghiên cứu 92 Bảng 4.3 Tỷ lệ mức kết TL sau phẫu thuật 99 Bảng 4.4 Tỷ lệ mức loạn thị tồn dư sau phẫu thuật kính nội nhãn toric theo số tác giả 102 Bảng 4.5 Mức độ lệch trục kính nội nhãn Acrysof toric theo số tác giả 111 Bảng 4.6 Loạn thị gây phẫu thuật theo số tác giả 126 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 3.1 Phân bố bệnh nhân theo giới tính nhóm .65 Biểu đồ 3.2 So sánh mức độ đục thể thủy tinh nhóm 65 Biểu đồ 3.3 Thị lực trước phẫu thuật chưa chỉnh kính nhóm 65 Biểu đồ 3.4 Thị lực trước phẫu thuật chỉnh chỉnh kính 66 Biểu đồ 3.5 Phân loại theo mức độ loạn thị 68 Biểu đồ 3.6 Kiểu loạn thị thuận, ngược, chéo 68 Biểu đồ 3.7 Tỷ lệ mức độ công suất kính nội nhãn toric .68 Biểu đồ 3.8 Vector loạn thị J0 J45 trước sau phẫu thuật năm 71 Biểu đồ 3.9 Tỷ lệ kiểu lệch trục kính nội nhãn toric 74 Biểu đồ 3.10 Sự thay đổi kiểu loạn thị tồn dư 78 Biểu đồ 3.11 So sánh loạn thị trước mổ sau mổ năm nhóm II 85 Biểu đồ 3.12 So sánh kết loạn thị năm theo vector J0 J45 hai nhóm .85 DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 Hình 1.2 Hình 1.3 Hình 1.4 Hình 1.5 Hình 1.6 Hình 1.7 Hình 1.8 Hình 1.9 Hình 1.10 Hình 1.11 Hình 1.12 Hình 1.13 Hình 1.14 Hình 1.15 Hình 1.16 Hình 1.17 Hình 2.1 Hình 2.2: Hình 2.3 Hình 2.4 Hình 2.5 Hình 2.6 Hình 2.7 Hình 2.8 Hình 4.1 Hình 4.2 Hình 4.3 Hình 4.4 Hình 4.5 Hình 4.6 Chóp sturm Bản đồ GM loại loạn thị 11 Các loại loạn thị 12 Bản đồ công suất trục đồ tiếp tuyến 15 Sơ đồ kỹ thuật phương pháp OCCI 21 Tác động đường rạch lên GM 22 Nguyên lý cấu tạo kính nội nhãn Toric 26 Nguyên tắc điều chỉnh loạn thị kính nội nhãn toric 27 Loạn thị GM với hình nơ cân xứng 28 Dụng cụ đánh dấu trục ngang GM 31 Đánh dấu trục loạn thị GM 32 Trục IOL đặt trùng với trục loạn thị .32 Càng IOL dạng móc 36 Càng IOL dạng 36 Kính nội nhãn Microsil 38 Kính nội nhãn Acrysof toric 38 Tính linh động cấu tạo kính nội nhãn acrysof Toric .39 Kính nội nhãn Acrysof toric (I) kính nội nhãn Acrysof IQ (II) 47 Đo độ loạn thị GM đo công suất cầu kính nội nhãn thiết bị IOL Master 49 Chụp đồ giác mạc máy chụp OPD Scan II 50 Bảng tính cơng suất kính nội nhãn toric 51 Quy ước đánh dấu trục loạn thị GM .53 Phẫu thuật phaco đặt kính nội nhãn Acrysof toric 55 Phẫu thuật phaco đặt kính nội nhãn Acrysof IQ .56 Đo trục kính nội nhãn toric phần mềm MB-ruler 58 Bảng tính thơng sơ IOL acrysof toric (Alcon) 95 Kết vector loạn thị J0 J45 trước mổ sau mổ tháng tác giả Mendicute J 103 Nhãn cầu xoay từ tư ngồi sang tư nằm 107 Sử dụng đèn khe sinh hiển vi đánh giá trục 108 Phương pháp đánh giá trục loạn thị phần mềm chụp ảnh kỹ thuật số .109 Đo quang sai GM quang sai nội nhãn để đánh giá trục kính nội nhãn toric 109 ĐẶT VẤN ĐỀ Những tiến vượt bậc ngày phẫu thuật phaco ngày làm tăng chất lượng thị giác sau phẫu thuật Ranh giới phẫu thuật thể thủy tinh (TTT) phẫu thuật khúc xạ bị xóa nhòa Các phẫu thuật viên nhãn khoa quan niệm phẫu thuật TTT kỹ thuật tổng hợp bao gồm vấn đề điều chỉnh khúc xạ nhằm đạt kết khúc xạ sau phẫu thuật mắt thị Để đạt mục tiêu này, ngồi việc tính tốn cơng suất cầu TTT xác việc khử hết loạn thị có sẵn mắt trở thành vấn đề thực cần thiết Nghiên cứu nhiều tác giả giới Blasco T Chang F, Hill W…, cho thấy bệnh nhân phẫu thuật TTT, tỷ lệ loạn thị giác mạc (GM) ≥ chiếm từ 25% - 30% Nếu khơng chẩn đốn điều chỉnh loạn thị mà phẫu thuật đặt kính nội nhãn thơng thường có số lớn bệnh nhân tồn dư loạn thị, sau phẫu thuật bệnh nhân thấy nhìn mờ nhòe, lóa mắt nhức mỏi mắt…[1], [2], [3] Để đáp ứng yêu cầu ngày cao chất lượng thị giác giảm phụ thuộc vào kính đeo sau phẫu thuật TTT, việc phẫu thuật thay TTT bị đục, cần phải có phương pháp điều trị tật loạn thị kèm Các phương pháp sử dụng đường rạch phẫu thuật kinh tuyến cong, sử dụng cặp vết phẫu thuật xuyên đối xứng, phẫu thuật rạch giảm căng vùng rìa GM … điều trị loạn thị mức độ nhẹ trung bình có nhược điểm điều chỉnh xác, hiệu khơng cao có nhiều tác dụng phụ tác động xâm lấn nhiều đến cấu trúc bề mặt giác [4], [5], [6] Phương pháp sử dụng loại kính nội nhãn toric phương pháp có nhiều ưu điểm: xác, điều trị độ loạn thị cao, tiên đoán kết phẫu thuật gây tác dụng phụ biến chứng sau phẫu thuật Các nghiên cứu giới cho thấy điều chỉnh loạn thị kính nội nhãn toric cho kết thị lực (TL) cao sau phẫu thuật, độ loạn thị tồn dư thấp, chất lượng thị giác tốt giảm khả phụ thuộc vào kính đeo Nghiên cứu tác giả Bauer, Holland, Alio JL… cho thấy có từ 90 – 95% đạt TL ≥ 20/40, loạn thị tồn dư sau phẫu thuật ≤ 0,5 D chiếm tới 71% đến 81% [7], [8], [9] Ở Việt Nam, số lượng bệnh nhân phẫu thuật phaco điều trị đục TTT nhiều, nhiên nghiên cứu điều chỉnh loạn thị phối hợp phẫu thuật phaco hạn chế chưa có nghiên cứu đầy đủ phương pháp điều chỉnh loạn thị GM kính nội nhãn toric Vì chúng tơi tiến hành nghiên cứu nhằm mục tiêu: Đánh giá kết phẫu thuật phaco đặt kính nội nhãn toric điều trị đục TTT có kèm theo loạn thị giác mạc So sánh kết phẫu thuật phaco đặt kính nội nhãn toric kính nội nhãn thơng thường điều trị đục TTT có kèm theo loạn thị giác mạc Chương TỔNG QUAN Loạn thị giác mạc Khái niệm loạn thị [10], [11] Loạn thị tật khúc xạ xảy tia từ nguồn điểm xa không hội tụ vào điểm đơn quang hệ mắt Hệ quang học loạn thị xem hệ thống gồm kính trụ có cơng suất khác nhau, ghép chồng lên Ảnh điểm qua hệ thống thấu kính khơng điểm mà trở thành hai tiêu tuyến vng góc với cách khoảng định không gian ba chiều Mỗi tiêu tuyến vuông góc với kinh tuyến loạn thị tạo Tiêu tuyến trước tạo kinh tuyến có cơng suất hội tụ cao nhất, tiêu tuyến sau tạo kinh tuyến có cơng suất hội tụ thấp Chóp ánh sáng dựa hai đường tiêu gọi chóp Sturm, khoảng hai tiêu tuyến mặt cắt hẹp gọi vòng mờ Khoảng cách hai tiêu tuyến biểu mức độ loạn thị Khoảng cách lớn độ loạn thị cao Hình 1.1 Chóp sturm (Nguồn: Kohnen T (2008)) [12] F1: đường tiêu trước; F2: đường tiêu sau; S: vòng mờ Loạn thị toàn phần nhãn cầu tổng hợp tất loạn thị gây phận cấu thành quang hệ mắt Nhìn chung có hai nguồn gây loạn thị GM TTT, GM đóng vai trò quan trọng Sự điều tiết TTT biến đổi cấu trúc TTT đục TTT gây ảnh hưởng định đến loạn thị tổng thể mắt [13] Một số tác giả cho xơ hóa buồng dịch kính giãn lồi cực sau khơng đóng góp phần vào chế gây nên loạn thị, nhiên không nhiều [14] Mỗi yếu tố gây nên phần loạn thị, loạn thị không Trong số trường hợp tác động bề mặt khúc xạ làm giảm tác động bề mặt khác, tổng hợp toàn yếu tố tạo nên loạn thị tổng hợp mắt Trên mắt phẫu thuật thay thể thủy tinh, yếu tố gây loạn thị thể thủy tinh khơng còn, thay vào ảnh hưởng kính nội nhãn loạn thị tổng thể mắt Mặc dù nghiêng lệch kính nội nhãn gây loạn thị nhỏ Tác giả Baumeister M cộng đo độ nghiêng độ lệch tâm mắt đặt kính nội nhãn sau phân tích tương quan mức độ lệch tâm độ nghiêng kính nội nhãn tới giá trị quang sai thấy nghiêng lệch không ảnh hưởng cách có ý nghĩa đến giá trị phân tích quang sai nhãn cầu Do mắt mổ thay thể thủy tinh, yếu tố loạn thị giác mạc coi yếu tố ảnh gây nên loạn thị mắt [15] Loạn thị giác mạc Giác mạc giữ vị trí quan trọng quang hệ mắt quy định phần lớn công suất khúc xạ mắt Mặt trước GM có cơng suất khúc xạ khoảng 49 D Mặt sau làm giảm bớt khoảng D, làm cơng suất tổng thể GM trung bình khoảng 43 D, chiếm khoảng 3/4 công suất khúc xạ toàn hệ thống Một thay đổi nhỏ bán kính cong bề mặt GM 10 gây nên thay đổi lớn lực khúc xạ GM Bán kính cong GM theo chiều ngang khoảng 7,8 mm theo chiều dọc 7,7 mm nên tạo độ loạn thị thuận sinh lý khoảng 0,5 D Loạn thị thực xảy bán kính cong GM kinh tuyến chênh đủ lớn GM có hai hướng kinh tuyến vng góc với nhau: Một kinh tuyến có cơng suất tối đa (bán kính cong nhỏ nhất) kinh tuyến có cơng suất tối thiểu (bán kính cong lớn nhất) Loạn thị GM nguyên nhân gây nên loạn thị mắt Tỷ lệ loạn thị giác mạc Từ năm 1922, Cavara có thống kê số lượng lớn dân chúng, tỷ lệ mắt có loạn thị GM > 1D 34,63%, có tới 9,23% mắt loạn thị GM > 2D Theo nghiên cứu Hoffmann PC 15448 bệnh nhân mổ đục TTT, có 8% mắt có loạn thị > 2D 2,6% mắt có loạn thị > 3D [16] Tác giả Blasco T tổng hợp 4540 mắt mổ phaco vào năm 2009, có 22,2% có loạn thị > 1,25D [1] Theo nghiên cứu Hill W có tới 28% loạn thị > 1D, 14% loạn thị > 1,5D, từ - < 3D chiếm 5.44%, - < 4D chiếm 1.66%, từ - < 5D chiếm 0.56%, từ - < 6D chiếm 0.25%, loạn thị ≥ 6D chiếm 0.18% [17] Như theo nhiều nghiên cứu tác giả giới, tỷ lệ loạn thị GM nói chung loạn thị GM bệnh nhân đến phẫu thuật thay TTT nhân tạo cao, chiếm từ 25 – 35% Phân loại loạn thị giác mạc [10], [11], [18], [19] Loạn thị GM phân hai hình thái loạn thị loạn thị loạn thị không 1.1.1.1 Loạn thị GM bị loạn thị ví bề mặt cong bóng bầu dục Về mặt lý thuyết, gọi loạn thị công suất khúc xạ thay đổi từ 34 Can, I., Takmaz, T., Yıldız, Y., Bayhan, H A., Soyugelen, G., & Bostancı, B (2010) Coaxial, microcoaxial, and biaxial microincision cataract surgery: prospective comparative study Journal of Cataract & Refractive Surgery, 36(5), 740-746 35 Pakravan, M., Nikkhah, H., Yazdani, S., Shahabi, C., & SedighRahimabadi, M (2009) Astigmatic outcomes of temporal versus nasal clear corneal phacoemulsification Journal of ophthalmic & vision research, 4(2), 79 36 Rainer, G., Menapace, R., Vass, C., Annen, D., Findl, O., & Schmetterer, K (1999) Corneal shape changes after temporal and superolateral 3.0 mm clear corneal incisions Journal of Cataract & Refractive Surgery, 25(8), 1121-1126 37 Rho, C R., & Joo, C.-K (2012) Effects of steep meridian incision on corneal astigmatism in phacoemulsification cataract surgery Journal of Cataract & Refractive Surgery, 38(4), 666-671 38 Rao, S N., Konowal, A., Murchison, A E., & Epstein, R J (2002) Enlargement of the temporal clear corneal cataract incision to treat preexisting astigmatism Journal of Refractive Surgery, 18(4), 463-467 39 Khokhar, S., Lohiya, P., Murugiesan, V., & Panda, A (2006) Corneal astigmatism correction with opposite clear corneal incisions or single clear corneal incision: comparative analysis Journal of Cataract & Refractive Surgery, 32(9), 1432-1437 40 Mendicute, J., Irigoyen, C., Ruiz, M., Illarramendi, I., FerrerBlasco, T., & Montés-Micó, R (2009) Toric intraocular lens versus opposite clear corneal incisions to correct astigmatism in eyes having cataract surgery Journal of Cataract & Refractive Surgery, 35(3), 451-458 41 Tadros, A., Habib, M., Tejwani, D., Von Lany, H., & Thomas, P (2004) Opposite clear corneal incisions on the steep meridian in phacoemulsification: early effects on the cornea Journal of Cataract & Refractive Surgery, 30(2), 414-417 42 Buzard, K A., Laranjeira, E., & Fundingsland, B R (1996) Clinical results of arcuate incisions to correct astigmatism Journal of Cataract & Refractive Surgery, 22(8), 1062-1069 43 Budak, K., Friedman, N J., & Koch, D D (1998) Limbal relaxing incisions with cataract surgery Journal of Cataract & Refractive Surgery, 24(4), 503-508 44 Kaufmann, C., Peter, J., Ooi, K., Phipps, S., Cooper, P., Goggin, M., & Group, Q E A S (2005) Limbal relaxing incisions versus on-axis incisions to reduce corneal astigmatism at the time of cataract surgery Journal of Cataract & Refractive Surgery, 31(12), 2261-2265 45 Mingo-Botín, D., Muñoz-Negrete, F J., Kim, H R W., MorcilloLaiz, R., Rebolleda, G., & Oblanca, N (2010) Comparison of toric intraocular lenses and peripheral corneal relaxing incisions to treat astigmatism during cataract surgery Journal of Cataract & Refractive Surgery, 36(10), 1700-1708 46 Nguyễn Thị Tịnh Anh (2006) Khảo sát kỹ thuật rạch GM đối xứng để thay đổi độ loạn thị GM trước mổ phẫu thuật phaco, Luận án chuyên khoa cấp II, Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh 47 Hà Trung Kiên (2006), “Nghiên cứu thay đổi khúc xạ GM sau phẫu thuật phacoemulsification theo đường rạch khác nhau”, Luận văn thạc sỹ y học, Đại học Y Hà Nội 48 Nguyễn Mạnh Quỳnh (2008), “Nghiên cứu điều chỉnh loạn thị GM dựa theo vị trí đường rạch phẫu thuật phaco”, Luận văn thạc sỹ y học, Đại học Y Hà Nội 49 Alpins NA Astigmatism analysis by the Alpins method J Cataract Refract Surg 2001; 27:31–49 50 Jin, H., Limberger, I.-J., Ehmer, A., Guo, H., & Auffarth, G U (2010) Impact of axis misalignment of toric intraocular lenses on refractive outcomes after cataract surgery Journal of Cataract & Refractive Surgery, 36(12), 2061-2072 51 Visser, N., Bauer, N J., & Nuijts, R M (2013) Toric intraocular lenses: hisTorical overview, patient selection, IOL calculation, surgical techniques, clinical outcomes, and complications Journal of Cataract & Refractive Surgery, 39(4), 624-637 52 Ruhswurm, I., Scholz, U., Zehetmayer, M., Hanselmayer, G., Vass, C., & Skorpik, C (2000) Astigmatism correction with a foldable Toric intraocular lens in cataract patients Journal of Cataract & Refractive Surgery, 26(7), 1022-1027 53 Sun, X.-Y., Vicary,D , Montgomery, P., & Griffiths, M (2000) Toric intraocular lenses for correcting astigmatism in 130 eyes Ophthalmology, 107(9), 1776-1781 54 Leyland, M., Zinicola, E., Bloom, P., & Lee, N (2001) Prospective evaluation of a plate haptic Toric intraocular lens Eye, 15(2), 202-205 55 Patel, C., Ormonde, S., Rosen, P H., & Bron, A J (1999) Postoperative intraocular lens rotation: a randomized comparison of plate and loop haptic implants Ophthalmology, 106(11), 2190-2196 56 Chang,D F (2008) Comparative rotational stability of single-piece open-loop acrylic and plate-haptic silicone Toric intraocular lenses Journal of Cataract & Refractive Surgery, 34(11), 1842-1847 57 De Silva,D J., Ramkissoon, Y.D , & Bloom, P A (2006) Evaluation of a Toric intraocular lens with a Z-haptic Journal of Cataract & Refractive Surgery, 32(9), 1492-1498 58 Ahmed, I I K., Rocha, G., Slomovic, A R., Climenhaga, H., Gohill, J., Grégoire, A., Group, C T S (2010) Visual function and patient experience after bilateral implantation of Toric intraocular lenses Journal of Cataract & Refractive Surgery, 36(4), 609-616 59 Dardzhikova, A., Shah, C R., & Gimbel, H V (2009) Early experience with the AcrySof Toric IOL for the correction of astigmatism in cataract surgery Canadian Journal of Ophthalmology/Journal Canadien d'Ophtalmologie, 44(3), 269-273 60 Zuberbuhler, B., Signer, T., Gale, R., & Haefliger, E (2008) Rotational stability of the AcrySof SA60TT Toric intraocular lenses: a cohort study BMC ophthalmology, 8(1), 61 Visser, N., Berendschot, T T., Bauer, N J., Jurich, J., Kersting, O., & Nuijts, R M (2011) Accuracy of Toric intraocular lens implantation in cataract and refractive surgery Journal of Cataract & Refractive Surgery, 37(8), 1394-1402 62 Entabi, M., Harman, F., Lee, N., & Bloom, P A (2011) Injectable 1-piece hydrophilic acrylic Toric intraocular lens for cataract surgery: efficacy and stability Journal of Cataract & Refractive Surgery, 37(2), 235-240 63 Buratto L, Phacoemulsification: Principle and technique SLACK Incorporated, 6900 Grove Road, Thorofare, NJ 1998, pp.314-315 64 Jaffe NS, Clayman HM: The pathophysiology of corneal astigmatism after cataract extraction Trans Am Acad Ophthalmol Otolaryngol.1975; 79: 615-630 65 Kohnen T, Nuijts R, Levy P et al (2009) Visual function after bilateral implantation of apodized diffractive aspheric multifocal intraocular lenses with a +3.0 D addition J Cataract Refract Surg, 35 (12), 2062-9 66 Esmenjaud E, Fraimout TL (1994) “Phacoemulsification les 300 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 premiers car” Bull.Soc.Opht.France.6-7(633-637) Prajna NV1, Ellwein LB, Selvaraj S, Manjula K, Kupfer C (2000), “The madurai intraocular lens study IV: posterior capsule opacification” Am J Ophthalmol,2000 Sep;130(3):304-9 Khúc Thị Nhụn (2006), " Nghiên cứu phẫu thuật tán nhuyễn TTT siêu âm phối hợp đặt TTT nhân tạo qua đường rạch GM bậc thang phía thái dương” Luận án Tiến sỹ Y học, Trường Đại học Y Hà Nội Vũ Mạnh Hà (2014), “Nghiên cứu phẫu thuật đục TTT hai phương pháp phaco đường rạch nhỏ tỉnh Hà Giang”, Luận án tiến sỹ y học, Đại học Y Hà Nội Hoàng Trần Thanh (2010), “Nghiên cứu đặc điểm lâm sang, cận lâm sang cận thị cao người trưởng thành kết điều trị phương pháp tán nhuyễn thể thủy tinh”, Luận án tiến sỹ y học, Đại học Y Hà Nội Đặng Ngọc Hoàng (2012), “ Nghiên cứu đánh giá kết phẫu thuật tán nhuyễn thủy tinh thể với đường rạch giác mạc 2,2 mm”, Luận văn thạc sỹ y học, Đại học Y Hà Nội Vũ Văn Đạt (2017), “So sánh kết phẫu thuật phaco đặt kính nội nhãn dùng đườn rạch giác mạc 2,2 mm với đường rạch giác mạc 2,8 mm Bệnh viên Mắt tỉnh Hà Nam”, Luận văn bác sỹ chuyên khoa cấp II, Đại học Y Hà Nội Thái Thành Nam (2000), "Đánh giá kết điều trị đục TTT kỹ thuật nhũ tương hóa" Luận văn chuyên khoa cấp II, Trường Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh Hoffmann, P C., Auel, S., & Hütz, W W (2011) Results of higher power toric intraocular lens implantation Journal of Cataract & Refractive Surgery, 37(8), 1411-1418 Miyake, T., Kamiya, K., Amano, R., Iida, Y., Tsunehiro, S., & Shimizu, K (2014) Long-term clinical outcomes of toric intraocular lens implantation in cataract cases with preexisting astigmatism Journal of Cataract & Refractive Surgery, 40(10), 1654-1660 Trần Thế Hưng (2005), “Nghiên cứu thay đổi nhãn áp sau mổ tán nhuyễn thể thủy tinh đục, đặt thể thủy tinh nhân tạo hậu phòng”, Luận văn thạc sỹ y học, Đại học Y Hà Nội 77 Farooqui, J H., Koul, A., Dutta, R., & Shroff, N M (2015) Management of moderate and severe corneal astigmatism with AcrySof® toric intraocular lens implantation–Our experience Saudi Journal of Ophthalmology, 29(4), 264-269 78 Alio J, David P Pi Javier Tom Vector analysis of astigmatic changes after cataract surgery with toric intraocular lens implantation J Cataract Refract Surg 2011; 37:1038–1049 79 Đặng Xuân Nguyên (2005), “Đánh giá kết phẫu thuật tán nhuyễn thể thủy tinh đục, đặt thể thủy tinh nhân tạo mắt có hội chứng giả bong bao”, Luận văn thạc sỹ y học, Đại học Y Hà Nội 80 Mannes K; Zeyen T; “Reduction in IOP after clear corneal phacoemulsification in normal patients”, Bull Soc belge Ophtalmol., 282, 19-23, 2001 81 Weinand, F., Jung, A., Stein, A., Pfützner, A., Becker, R., & Pavlovic, S (2007) Rotational stability of a single-piece hydrophobic acrylic intraocular lens: new method for high-precision rotation control Journal of Cataract & Refractive Surgery, 33(5), 800-803 82 Carey, P J., Leccisotti, A., McGilligan, V E., Goodall, E A., & Moore, C T (2010) Assessment of toric intraocular lens alignment by a refractive power/corneal analyzer system and slitlamp observation Journal of Cataract & Refractive Surgery, 36(2), 222-229 83 Chua, W.-H., Yuen, L H., Chua, J., Teh, G., & Hill, W E (2012) Matched comparison of rotational stability of 1-piece acrylic and platehaptic silicone toric intraocular lenses in Asian eyes Journal of Cataract & Refractive Surgery, 38(4), 620-624 84 Prinz, A., Neumayer, T., Buehl, W., Vock, L., Menapace, R., Findl, O., & Georgopoulos, M (2011) “Rotational stability and posterior capsule opacification of a plate-haptic and an open-loop-haptic intraocular lens” Journal of Cataract & Refractive Surgery, 37(2), 251-257 85 Linnola, R J., Werner, L., Pandey, S K., Escobar-Gomez, M., Znoiko, S L., & Apple,D J (2000) “Adhesion of fibronectin, vitronectin, laminin, and collagen type IV to intraocular lens materials in pseudophakic human autopsy eyes”: Journal of Cataract & Refractive Surgery, 26(12), 1792-1806 86 Kaufmann, C., Peter, J., Ooi, K., Phipps, S., Cooper, P., Goggin, M., & Group, Q E A S (2005) Limbal relaxing incisions versus on-axis incisions to reduce corneal astigmatism at the time of cataract surgery Journal of Cataract & Refractive Surgery, 31(12), 2261-2265 87 Rho, C R., & Joo, C.-K (2012) Effects of steep meridian incision on corneal astigmatism in phacoemulsification cataract surgery Journal of Cataract & Refractive Surgery, 38(4), 666-671 88 Rainer, G., Menapace, R., Vass, C., Annen, D., Findl, O., & Schmetterer, K (1999) Corneal shape changes after temporal and superolateral 3.0 mm clear corneal incisions Journal of Cataract & Refractive Surgery, 25(8), 1121-1126 89 Pakravan, M., Nikkhah, H., Yazdani, S., Shahabi, C., & SedighRahimabadi, M (2009) Astigmatic outcomes of temporal versus nasal clear corneal phacoemulsification Journal of ophthalmic & vision research, 4(2), 79 90 Borasio, E., Mehta, J S., & Maurino, V (2006) Surgically induced astigmatism after phacoemulsification in eyes with mild to moderate corneal astigmatism: temporal versus on-axis clear corneal incisions Journal of Cataract & Refractive Surgery, 32(4), 565-572.76,78-82,8593,95-106,110- MỘT SỐ HÌNH ẢNH BỆNH NHÂN TRONG NGHIÊN CỨU Bệnh nhân Thái Huy D, trước mổ Bệnh nhân Thái Huy D, sau mổ ngày Bệnh nhân Thái Huy D , sau mổ tháng Bệnh nhân Thái Huy D, sau mổ tháng Bệnh nhân Thái Huy D, sau mổ tháng Bệnh nhân Thái Huy D, sau mổ năm BN Đào Xuân D, trước mổ Trục đánh dấu 88o BN Đào Xuân D, sau mổ ngày Trục kính nội nhãn 88o BN Đào Xuân D, sau mổ tháng, trục 86o BN Đào Xuân D, sau mổ tháng Trục kính nội nhãn 88o BN Đào Xuân D, sau mổ năm Trục kính nội nhãn 88o BN Nguyễn Thị T, sau mổ tháng Trục Kính nội nhãn 80o BN Nguyễn Thị T, sau mổ năm Trục Kính nội nhãn 79o BN Nguyễn An H, sau mổ tháng Trục kính nội nhãn 84o BN Nguyễn An H, sau mổ năm Trục kính nội nhãn 83o ... giá kết phẫu thuật phaco đặt kính nội nhãn toric điều trị đục TTT có kèm theo loạn thị giác mạc So sánh kết phẫu thuật phaco đặt kính nội nhãn toric kính nội nhãn thơng thường điều trị đục TTT có. .. suất kính nội nhãn toric 51 Quy ước đánh dấu trục loạn thị GM .53 Phẫu thuật phaco đặt kính nội nhãn Acrysof toric 55 Phẫu thuật phaco đặt kính nội nhãn Acrysof IQ .56 Đo trục kính nội. .. nhân phẫu thuật TTT, tỷ lệ loạn thị giác mạc (GM) ≥ chiếm từ 25% - 30% Nếu không chẩn đoán điều chỉnh loạn thị mà phẫu thuật đặt kính nội nhãn thơng thường có số lớn bệnh nhân tồn dư loạn thị,
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá kết quả của phẫu thuật phaco đặt kính nội nhãn toric điều trị đục TTT có kèm theo loạn thị giác mạc , Đánh giá kết quả của phẫu thuật phaco đặt kính nội nhãn toric điều trị đục TTT có kèm theo loạn thị giác mạc , Hình 2.2: Đo độ loạn thị GM và đo công suất cầu của kính nội nhãn bằng thiết bị IOL Master., Hệ số thành công (Index of success): Difference vector / TIA. Giá trị tốt nhất của chỉ số này bằng 0, Nhận xét: Sau khi chỉnh kính, TL trước phẫu thuật tăng lên. Nhóm TL > 20/200 ở nhóm I tăng lên 47,5% và nhóm II tăng lên 38,75%. Giữa 2 nhóm không có sự khác biệt với p > 0,05., Trong nghiên cứu của chúng tôi, tỷ lệ phẫu thuật mắt phải là (53,75%) trái là 46,25% gần tương đồng như nhau. Theo các báo cáo thì thông thường không có sự chênh lệch về tỷ lệ phẫu thuật mắt phải trái, hoặc nếu chênh lệch thì không nhiều: Khúc Thị Nhụn (2

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm