ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ điều TRỊ BẰNG BETAMETHASONE TIÊM bắp CHO bà mẹ TRƯỚC SINH dự PHÒNG hội CHỨNG SUY hô hấp ở TRẺ đẻ NON

107 26 0
  • Loading ...
1/107 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2019, 11:47

1 Bộ y tế trờng đại học y hà nội - PHAN THỊ HUỆ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ BẰNG BETAMETHASONE TIÊM BẮP CHO BÀ MẸ TRƯỚC SINH DỰ PHÒNG HỘI CHỨNG SUY HÔ HẤP Ở TRẺ ĐẺ NON LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP BÁC SỸ CHUYÊN KHOA CẤP II Hµ Néi – 2014 Bộ y tế trờng đại học y hà néi -PHAN THỊ HUỆ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ BETAMETHASONE TIÊM BẮP CHO BÀ MẸ TRƯỚC SINH DỰ PHÒNG HỘI CHỨNG SUY HƠ HẤP Ở TRẺ ĐẺ NON Chuyªn ngµnh : M· sè NHI KHOA - SƠ SINH : CK 62 72 16 01 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP BÁC SỸ CHUYÊN KHOA CẤP II Ngêi híng dÉn khoa häc: PGS.TS Phạm Nhật An Hµ Néi - 2014 CÁC CHỮ VIẾT TẮT ĐT : Điều trị FiO2 : Fractional concentration of inspired oxygen (Nồng độ oxy khí thở vào) HFOV : High Frequency Oscillator Ventilation (Th«ng khÝ giao động tần số cao) nCPAP : nasal Continuous Positive Airway Pressure (Thở áp lựcdơngliờn tc qua mũi) MAP : Mean Airway Pressure (Áp lực trung bình đường thở) PaCO2 : Partial pressure of carbonic arterial (Áp lực riêng phần cacbonic máu động mạch) PaO2 : partial pressure of oxygen arterial (Áp lực riêng phần oxy máu động mạch) SHH : Suy h« hÊp RDS : Respiratory Distress Syndrome (Hội chứng suy hô hấp) WHO : World Health Organization (Tổ chức Y tế Thế giới) MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG DANH MỤC BIỂU ĐỒ DANH MỤC HÌNH DANH MỤC SƠ ĐỒ ĐẶT VẤN ĐỀ Hội chứng suy hô hấp (Respiratory Distress Syndrome - RDS) hội chứng phổ biến trẻ đẻ non ngày đầu sau đẻ, bệnh gặp hầu hết trẻ 28 tuần thai RDS nguyên nhân gây tử vong hàng đầu bệnh lý trẻ sơ sinh, ảnh hưởng đến 20% trẻ cân nặng thấp (60% trẻ cân nặng thấp (5 đ) Bnh mng Có Khơng Ph¬ng pháp h trợ HH: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 96 Thở oxy CPAP Thë m¸y Khơng Thời gian thở oxy: .(giờ) Thời gian thở CPAP: (giờ) Thời gian thở máy: .(giờ) Sử dụng surfactant: Có Khơng số liều Nhiễm khuẩn SS: Mẹ - Bệnh viện Không Điều trị thuốc vận mạch: Có Khơng Thời gian điều trị vận mạch: Bệnh phổi mãn tính: Có Khơng Xuất huyết não thât Có Khơng Nếu có: XH độ VRHT Có Khụng Tình trạng lúc viện: Khỏi Chuyển viện Tö vong Tuổi tử vong: (=3 ngày) Nguyên nhân tử vong:1 H/c SHH Nhiễm trùng VRHT XH – quanh NT Khác Thời gian nằm viện: .ngày Hä tên mẹ: Năm sinh m (tính theo năm dơng lịch): Ni :. Số MS trả TT lời Nội dung Tỉnh khác HN NghỊ nghiƯp: 30 31 32 33 34 35 36 37 38 41 42 43 44 CBCC Nội thành Nội trợ Nông dân Cơng nhân NghỊ kh¸c(ghi râ):……………………………………… Số lần khám thai: BƯnh mĐ tríc mang thai: Cã Kh«ng NÕu cã Tim: Cã Kh«ng H« hÊp: Cã Kh«ng ThËn Có Không Bệnh khác(ghi rõ): Bệnh mẹ mang thai: Cã Kh«ng NÕu cã TSG – SG Có Không RTĐ RBN 39 40 Ngoại thành HN Có Có Không Không Bệnh khác(ghi rõ): Thời gian vỡ ối: (giờ) i v non: Cú Khụng Phơng pháp đẻ: Đẻ thờng Mổ lấy thai CHTM 45 46 Khác Chuyển đẻ Chủ động Tự nhiên Điều trị betamethasone: Cã Kh«ng CĐ ĐT betamethasone: Dọa ĐN Chuyển ĐN 3.Ối vỡ non 47 TSG 48 Bệnh lý khác me: Tuổi thai ĐT betamethason: .tuần Thêi gian ĐT betamethasone - đẻ: 49
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ điều TRỊ BẰNG BETAMETHASONE TIÊM bắp CHO bà mẹ TRƯỚC SINH dự PHÒNG hội CHỨNG SUY hô hấp ở TRẺ đẻ NON , ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ điều TRỊ BẰNG BETAMETHASONE TIÊM bắp CHO bà mẹ TRƯỚC SINH dự PHÒNG hội CHỨNG SUY hô hấp ở TRẺ đẻ NON

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn