Giáo an Hóa học 12.2019-2020

345 125 1
  • Loading ...
1/345 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2019, 09:39

Tiết:01 ÔN TẬP ĐẦU NĂM Ngày soạn :23/8/2018 I MỤC TIÊU: Kiến thức: Điểm thuyết cấu tạo hoá học, đồng đẳng, đồng phân, Đặc điểm cấu tạo, tính chất hố học Hiđrocacbon ancol, phenol, anđehit, axit cacboxylic * Trọng tâm:tính chất hố học Hiđrocacbon.ancol, phenol, anđehit, axit cacboxylic Kỹ năng: Viết phương trình hóa học mơ tả tính chất hóa học Thái độ:Rèn thái độ học tập mơn, lòng say mê nghiên cứu khoa học II CHUẨN BỊ Phương pháp Phương pháp dạy học hợp đồng Phương tiện , thiết bị chiếu, máy tính Laptop, sách tập Hóa Học 11 III TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: Ổn định tổ chức: Lớp 12A1 12A3 Ngày dạy Tiết/ngày Sĩ số HS vắng Kiểm tra cũ: Kết hợp 3.Bài mới: Hoạt động (2 phút) I Hoạt động Khởi động Hoạt động GV Hoạt động HS GV: Hóa Học hữu nghành hóa học HS: Lắng nghe ,bị kích thích tái kiến nghiên cứu hợp chất hữu cơ, Để học thức đầu hiểu hợp chất hữu khơng thể bỏ qua nội dung : Thuyết cấu tạo ; Đồng phân ; Đặc điểm cấu tạo tính chất loại hiđrocacbon … Vậy em tái lại kiến thức cách hồn thành hợp đồng Hoạt động 2(30 phút) : II Hình thành kiến thức Hoạt động GV Hoạt động HS GV: Chuyển giao nhiệm vụ học tập HS: Kí biên hợp đồng cách cho hs kí biên hợp đồng (theo mẫu) GV: Quan sát trình thực nhiệm vụ học tập HS giúp đỡ HS cần thiết HS: Thực nhiệm vụ học tập thơng qua việc hồn thành hợp đồng HS:Trao đổi,chia sẻ kết học tập từ hoàn thành hợp đồng cách tốt GV: Đánh giá kết thực nhiệm vụ học tập GV: Nhận xét kết thực nhiệm vụ học tập HS Thơng qua mức độ hồn thành hợp đồng chốt kiến thức HS:Báo cáo kết thảo luận: HS nộp hợp đồng ,thảo luận GV: Có thể cơng khai đáp án hợp đồng(phía dưới) Stt Thuyết cấu tạo Văn hợp đồng Đại diện bên A: Giáo Viên Đại diện bên B: Học Sinh Thời gian thực hợp đồng: Địa điểm: Lớp học Bắt buộc + Hóa trị nguyên tố: C,H,O,N HCHC ? + Liên kết nguyên tử nguyên tố phân tử có mối quan hệ đến tính chất ? + Liên kết chủ yếu hoá hữu liên kết ? +Các chất gọi đồng phân? +Các chất sau chất đồng phân ? CH3-O-CH3 ; C2H5 –O-CH3 ; C2H5OH ; CH3OH ; + Hãy viết đồng phân có chất có cơng thức phân tử sau: C4H10? Đồng phân Đặc điểm cấu tạo tính chất đặc trưng loại hiđrocacbon Stt Tự chọn( A B) A CH2 = CH- C≡CH cộng tối đa phân tử H2 ? B CH ≡ CH- C≡CH cộng tối đa phân tử Br2 ? A CH≡CH phản ứng dung dịch AgNO3 /NH3 theo tỷ lệ nào? B CH2 = CH- C≡CH có phản ứng với dung dịch AgNO3 /NH3 khơng? Hợp đồng kết thúc vào hồi….Giờ ….phút + An kan + An ken + An kin +Aren (Hi đrocacbon thơm) Bản hợp đồng Hoàn thiện Stt Thuyết cấu tạo Đáp án Bắt buộc + Hóa trị nguyên tố: C,H,O,N HCHC ? Đáp án Cacbon có hố trị Hiđro ln có hố trị Oxi ln có hố trị Nitơ ln có hố trị Đáp án + Liên kết nguyên tử nguyên tố phân tử có mối quan hệ đến tính chất ? + Liên kết chủ yếu hoá hữu liên kết ? +Các chất gọi đồng phân? Đồng phân +Các chất sau chất đồng phân ? CH3-O-CH3 ; C2H5 –OCH3 ; C2H5OH ; CH3OH ; + Hãy viết đồng phân có chất có cơng thức phân tử sau: C4H10? Liên kết nguyên tố cố định, thay đổi thứ tự hay vị trí liên kết làm biến đổi thành chất khác đồng nghĩa tính chất thay đổi theo Trong hóa hữu liên kết chủ yếu liên kết cộng hố trị Các chất có công thức phân tử khác công thức cấu tạo gọi đồng phân CH3-O-CH3 ; C2H5OH CH3-CH2-CH2-CH3 CH3- CH-CH3 Đặc điểm cấu tạo tính chất đặc trưng loại hiđrocac bon CH3 + An kan - Ankan hợp chất hữu no mạch hở nên tính chất điển hình dễ tham gia phản AS CH3-CH3 + Cl2    CH3-CH2Cl + HCl + An ken - Anken hợp chất hữu không no mạch hở có liên kết đơi phân tử nên tính chất điển hình dẽ tham gia phản ứng cộng CH2=CH2 + Br2 → CH2Br-CH2Br - Ankin hợp chất hữu khơng no mạch hở có liên kết ba phân tử nên tính chất hố học điển hình dễ tham gia phản ứng cộng + An kin CHCH + Br2 → CHBr=CHBr CHBr=CHBr + Br2 → CHBr2-CHBr2 Ngồi tham gia phản ứng nguyên tử kim loại vào H C nối ba.(Ag) 2CH3-CCH +Ag2O → 2CH3-CCAg +H2O +Aren (Hi đrocacbon thơm) Aren hợp chất hữu có dạng mạch vòng khép kín với ba liên kết đơi liên hợp với vừa có tính chất khơng no vừa có tính chất no C6H6 + 3H2 → C6H12 C6H6 + 3Cl2 → C6H6Cl6 C6H6 + Br2 → C6H5Br + HBr Stt A CH2 = CH- C≡CH Tự chọn( A B) cộng tối đa phân tử H2 ? Đáp án B CH ≡ CH- C≡CH cộng tối đa phân tử Br2 ? A CH≡CH phản ứng dung dịch AgNO3 /NH3 theo tỷ lệ nào? 1:2 B CH2 = CH- C≡CH có phản ứng với Có dung dịch AgNO3 /NH3 không? Hợp đồng kết thúc vào hồi….Giờ ….phút Hoạt động (10 phút): III Hoạt động luyện tập Hoạt động GV Hoạt động HS GV: Tổ chức cho học sinh hoàn thành HS: thực luyện tập thông qua hệ thống bài tập bảng sau tập GV: Gọi ngẫu nhiên HS lên bảng trình bày lời giải HS: Lên bảng trình bày lời giải GV: tổ chức hs khác nhận xét,chốt kiến thức cho điểm (nếu cần) Stt Hồn thành tập sau: Tìm điểm sai CTCT sau: CH2 = CH- CH =CH ; CH2 = CH- CH ≡CH ; CH ≡ CH- C≡CH2 Cho chất: CH3- CHO ; CH3- CH2- CHO ; CH3- CH2- OH ; CH2= CH – CH2-OH Xác định chất đồng phân nhau? Hoàn thành PTPƯ: CH2 = CH2 + HCl → CH2 = CH2 + H2O → CH ≡ CH + H2 → CH3 – CH3 + Cl2 ( tỷ lệ 1:1) → Đáp án CH2 = CH- CH =CH2 ; CH2 = CH- C ≡CH ; CH ≡ CH- C≡CH CH3- CH2- CHO ; CH2= CH – CH2-OH CH2 = CH2 + HCl →CH3 – CH2-Cl CH2 = CH2 + H2O →CH3 – CH2- OH CH ≡ CH + 2H2 →CH3 –CH3 CH3 – CH3 + Cl2 ( tỷ lệ 1:1) → CH3 –CH2-Cl + HCl 4.Củng cố: - Hãy viết đồng phân có chất có cơng thức phân tử sau: C4H6? Hướng dẫn nhà: Tìm hiểu trước Este Tiết:02 ESTE Ngày soạn :23/8/2018 I MỤC TIÊU: Kiến thức: Biết :  Khái niệm, đặc điểm cấu tạo phân tử, danh pháp (gốc - chức) este  Tính chất hố học : Phản ứng thuỷ phân (xúc tác axit) phản ứng với dung dịch kiềm (phản ứng xà phòng hố)  Phương pháp điều chế phản ứng este hoá  ứng dụng số este tiêu biểu Hiểu : Este không tan nước có nhiệt độ sơi thấp axit đồng phân Trọng tâm  Đặc điểm cấu tạo phân tử cách gọi tên theo danh pháp (gốc – chức)  Phản ứng thủy phân este axit kiềm 2.Kĩ  Viết công thức cấu tạo este có tối đa nguyên tử cacbon  Viết phương trình hố học minh hoạ tính chất hoá học este no, đơn chức  Phân biệt este với chất khác ancol, axit, phương pháp hố học  Tính khối lượng chất phản ứng xà phòng hố Thái độ:Rèn thái độ học tập mơn, lòng say mê nghiên cứu khoa học II CHUẨN BỊ Phương pháp Phương pháp dạy học Trực quan Kỹ thuật đặt câu hỏi … Phương tiện , thiết bị Giáoviên: CH3COOC2H5, H2SO4, NaOH, ống nghiệm, ống sinh hàn, ống hút, giá ống nghiệm… Học sinh: dầu dán, III TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: Ổn định tổ chức: Lớp 12A1 12A3 Ngày dạy Tiết/ngày Sĩ số HS vắng Kiểm tra cũ: Kết hợp 3.Bài mới: Hoạt động (3 phút) I Hoạt động Khởi động Hoạt động GV Hoạt động HS GV: Vào đề câu hỏi phát vấn:Khi nói HS: Lắng nghe ,bị kích thích tò mò muốn khám este có người nói vui “ gần phá HS: HS nghiên cứu SGK để nắm khái niệm este trước mặt xa tựa chân trời ngược lại” Vậy este ? loại chất ?ai biết chia sẻ Hoạt động II Hoạt động hình thành kiến thức khái niệm, danh pháp Hoạt động GV Hoạt động HS GV:Chuyển giao nhiệm vụ học tập : HS: Hình thành nhóm theo quy luật cách chia hs thành nhóm theo số Rồi nhận nhiệm vụ học tập làm việc theo nhóm thứ tự bàn học lớp + Nhóm 1,3,5 tìm hiểu khái niệm ,cấu HS: Thực nhiệm vụ học tập thông qua làm việc tạo este cho biết chất sau chất nhóm khơng phải este: HCOOH ; HCOOCH3 ; +thỏa thuận quy tắc làm việc nhóm CH3COOH ; CH3COOCH3 ;C6H5COOC2H5 +Tiến hành giải nhiệm vụ ; CH3COOC2H5 + Chuẩn bị báo cáo kết + Nhóm 2,4,6 tìm hiểu CTCT , danh pháp este Gọi tên chất sau : : HCOOH ; HCOOCH3 ; CH3COOH ; CH3COOCH3 ; CH3COOC2H5 HS:Báo cáo kết thảo luận HS cử đại diện báo cáo sản phẩm ,kết thực nhiệm vụ, Hs nhóm khác tham gia thảo luận + Nhóm 1,3,5 báo cáo + Nhóm 2,4,6 báo cáo GV:Đánh giá kết thực nhiệm vụ học tập Nhận xét kết thực nhiệm vụ học tập HS Thơng qua mức độ hồn thành u cầu nhiệm vụ học tập ;phân tích ,nhận xét ,đánh giá kết thực ý kiến thảo luận HS chốt kiến thức Khái niệm: * HS: H SO 4; C2H5OH + CH3COOH � t CH3COOC2H5 +H2O Etyl axetat H SO 4; CH3COOH + HO-[CH2]2-CH(CH3)2 � t CH3COO-[CH2]2-CH(CH3)2 + H2O Isoamyl axetat  Khái niệm: Este axit cacboxilic sản phẩm thay nhóm –OH axit nhóm –OR ’ với R’ gốc hiđrocacbon) 2.CTCT: HS: Este axit đơn chức rượu đơn chức: R - C – O - R’ O R: gốc HC H R’ gốc HC Este no đơn chức: CmH2mO2 hay CnH2n+1COOCn’H2n’+1 Với m 2; m = n + n’+1; n  o; n’  3.Danh pháp: Tên gốc hiđrocacbon(từ rượu) + tên gốc axit có at C2H5COOCH3 → Metyl propionat CH3COOCH3 → Metyl axetat HCOOC2H5→ Etyl fomat HCOOCH3→ Metyl fomat Hoạt động 2: (5 phút) III.Tìm hiểu Tính chất vật lí: Hoạt động GV Hoạt động HS GV: Yêu cầu hs tìm hiểu sgk nêu lên HS tìm hiểu sgk: - Este có mùi thơm trái số tính chất vật lý este - Este có độ sơi thấp so với axit tương ứng - Các este thường có mùi đặc trưng: - Chỉ nhứng este đơn giản tan nước + isoamyl axetat có mùi dầu chuối; + etyl butirat etyl propionat có mùi dứa; + geranyl axetat có mùi hoa hồng GV: Hướng dẫn HS tính nhiệt độ sơi thấp HS: khơng có liên kết hiđro Sắp xếp nhiệt độ sôi: GV: Yêu cầu hs so sánh nhiệt độ sôi chất sau: HCOOCH3 < C2H5OH < CH3COOH; CH3COOH; HCOOCH3; C2H5OH 4.Củng cố: Cho hs làm tập sgk : a) S b)S c)Đ d) Đ e) S Bài tập : a CTPT C3H6O2 5.Hướng dẫn nhà : Nắm cũ, trả lời câu hỏi SGKTr Ngày27 / 08 /2018 PHT PHỤ TRÁCH TỔ Nguyễn Thị Tố Nga Tiết:03 ESTE Ngày soạn :28/8/2018 TIẾT I CHUẨN BỊ Phương pháp Phương pháp dạy học Trực quan , phương pháp dạy học nhóm … Phương tiện , thiết bị Giáoviên: CH3COOC2H5, H2SO4, NaOH, ống nghiệm, ống sinh hàn, ống hút, giá ống nghiệm… Học sinh: dầu dán, II TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: Ổn định tổ chức: Lớp 12A1 12A3 Ngày dạy Tiết/ngày Sĩ số HS vắng Kiểm tra cũ: Trình bày khái niệm este, lấy ví dụ minh họa , ? So sánh nhiệt độ sôi chất sau : CH3COOH ; C2H5OH ; HCOOCH3 3.Bài mới: Hoạt động 3: (15 phút) IV.Nghiên cứu Tính chất Hóa học: Hoạt động GV Hoạt động HS + GV :Làm thí nghiệm H HS: Hình thành nhóm theo quy luật Rồi nhận nhiệm vụ học tập làm việc theo nhóm CH3COOC2H5 + H2O CH3COOC2H5 + NaOH HS: Thực nhiệm vụ học tập thông qua làm việc Hướng dẫn HS phân tích phản ứng este nhóm (phản ứng thuận nghịch) +thỏa thuận quy tắc làm việc nhóm Theo nguyên lý cân lơsatơlie + +Tiến hành giải nhiệm vụ Yêu cầu Hs viết PTPƯ H + Chuẩn bị báo cáo kết R - C – O - R’+ H-OH O GV:Chuyển giao nhiệm vụ học tập : cách chia hs thành nhóm theo số thứ tự bàn học lớp + Nhóm 1,3,5 tìm hiểu Về phản ứng thủy phân môi trường axit GV: yêu cầu hs hoàn thành số PTPƯ H+ HCOOCH3 + H-OH H+ CH3 COOCH3 + H-OH H+ CH3 COOC2H5 + H-OH + Nhóm 2,4,6 tìm hiểu Về phản ứng thủy HS:Báo cáo kết thảo luận HS cử đại diện báo cáo sản phẩm ,kết thực nhiệm vụ, Hs nhóm khác tham gia thảo luận + Nhóm 1,3,5 báo cáo + Nhóm 2,4,6 báo cáo phân mơi trường bazơ GV: u cầu hs hồn thành số PTPƯ HCOOCH3 + Na-OH → CH3 COOCH3 + K-OH→ CH3 COOC2H5 + Na-OH→ GV:Đánh giá kết thực nhiệm vụ học tập Nhận xét kết thực nhiệm vụ học tập HS Thông qua mức độ hoàn thành yêu cầu nhiệm vụ học tập ;phân tích ,nhận xét ,đánh giá kết thực ý kiến thảo luận HS chốt kiến thức GV: Hướng dẫn hs nghiên cứu phản ứng thủy phân môi trường kiềm tương tự môi trường axits( Chú ý : phản ứng chiều) GV: lưu ý hs CH2=CH-COOCH3 + H2 → …… 1.Thuỷ phân este: HS: Quan sát nhận xét * Trong môi trường axit: H+ R - C – O - R’+ H-OH O Este R - C – OH+ R’OH O axit rượu *HS H+ HCOOCH3 + H-OH CH3 COOCH3 + H-OH CH3 COOC2H5 + H-OH HCOOH + CH3OH H+ CH3COOH + CH3OH H+ CH3COOH+ C2H5OH *Thuỷ phân môi trường kiềm: RCOOR’ + NaOH  RCOONa + R’-OH HS: HCOOCH3 + Na-OH→HCOONa + CH3OH CH3 COOCH3 + K-OH→CH3COOK + CH3OH CH3 COOC2H5 + Na-OH→CH3COONa+ C2H5OH Phản ứng gốc HC: Nếu gốc H.C khơng no có phản ứng cộng H2 phản ứng trùng hợp Hoạt động IV Tìm hiểu Điều chế- ứng dụng este Hoạt động GV Hoạt động HS GV: Cho hs tìm hiểu cách điều chế HS Các este thường điều chế qua sgkbằng Điều chế: cách đun sôi hỗn hợp gồm ancol axit Dùng phản ứng este hoá ’ t , H 2SO cacboxylic, có axit H2SO4 đặc làm xúc tác RCOOH + R’OH ����� ����� � RCOOR + � (phản ứng este hoá) H2O GV: cho hs đọc sgk rút số ứng dụng HS: giải thích có ứng dụng ứng dụng: -Dùng làm dung mơi tách ,chiết : có khả hòa tan nhiều chất hữu - sản xuất chất dẻo (polime) pu,uxt n CH3COOCH=CH2 tu,uu ur ( CH-CH2) n │ CH3COO pu,uxt nCH2=C(CH3)-COOCH3 tu,uu ur  CH  C (CH 3)  COOCH3 n 4.Củng cố: Đốt cháy hoàn toàn lượng hỗn hợp hai este no, đơn chức cần 3,976 lit O2 (đktc) thu 6,38g CO2 Cho lượng este tác dụng vừa đủ với KOH thu hỗn hợp ancol 3,92g muối axit hữu Tìm CTCT este 5.Hướng dẫn nhà : Nắm cũ, trả lời câu hỏi SGKTr Ngày 04 / 09 /2018 PHT PHỤ TRÁCH TỔ Nguyễn Thị Tố Nga Tự chọn 28(A1) BÀI TẬP VỀ NHẬN BIẾT ION TRONG DUNG DỊCH Số tiết: 01 Ngày soạn :28 /04/2017 I Mục tiêu học: 1.Kiến thức Biết dạng tập nhận biết ion dung dịch 2.Kĩ - Viết phương trình ion thu gọn ion Giải tập định tính định lượng nhận biết ion 3.Thái đô Rèn luyện tính cẩn thận, lòng u thích mơn hóa phương pháp nghiên cứu khoa học II Chuẩn bị: 1.Phương pháp Dạy học nhóm , thuyết trình, đàm thoại … 2.Phương tiện , thiết bị Giáo viên : Giáo án, hệ thống tập… Học sinh : ôn tập nhà III Tiến trình dạy: Ổn định lớp: Lớp Ngày dạy Tiết/ngày 12A1 2.Kiểm tra cũ: kết hợp Sĩ số HS vắng 331 Bài Hoạt động 2(2 phút) : I Hoạt động khởi động Hoạt động GV Hoạt động HS GV: Nhận biết ion HS: Lắng nghe ,bị kích thích tái kiến thức dạng tập không dễ với hầu đầu hết em học sinh.Vậy nhận biết Tò mò ,muốn tìm hiểu ion có dạng tập ta nghiên cứu học hôm Hoạt động 2(40 phút) : II Hình thành kiến thức- Luyện tập Hoạt động GV Hoạt động HS GV:Chuyển giao nhiệm vụ học tập : HS: Hình thành nhóm theo quy luật cách chia hs thành nhóm theo Rồi nhận nhiệm vụ học tập làm việc theo nhóm số thứ tự bàn học lớp + Nhóm 1,3 làm tập 1: Ví dụ 1: Bằng phương pháp hóa học phân biệt: NaOH, HCl, Na2SO3, HS: Thực nhiệm vụ học tập thông qua làm Na2SO4, NaNO3 việc nhóm +thỏa thuận quy tắc làm việc nhóm +Tiến hành giải nhiệm vụ + Sau hồn thành nội dung HS hình thành nhóm theo phân cơng GV + Nhóm 2,4 làm tập 2: Ví dụ 2: Bằng phương pháp hóa học phân biệt: Na2CO3, HCl, NaCl, Na2SO4, H2SO4 GV: Quan sát trình thực nhiệm vụ HS giúp đỡ HS cần thiết GV:Đánh giá kết thực nhiệm vụ học tập Nhận xét kết thực nhiệm vụ học tập HS Thơng qua mức độ hồn thành u cầu nhiệm vụ học tập ;phân tích ,nhận xét ,đánh giá kết thực ý kiến thảo luận HS chốt kiến thức HS:Báo cáo kết thảo luận HS cử đại diện báo cáo sản phẩm ,kết thực nhiệm vụ, Hs nhóm khác tham gia thảo luận Nhóm 1,3 Báo cáo: HS Giải tập1: Lời giải Phân tích: NaOH bazo; HCl axit; Na2SO3 muối gốc axit yếu; Na2SO4, NaNO3 muối gốc axit mạnh Dựa vào bảng nhận biết anion, thứ tự nhận biết sau: Na2 SO3, HCl, NaOH, Na2SO4, NaNO3 Lấy chất làm mẫu thử Mỗi lần làm thí nghiệm thay mẫu thử Cho HCl vào mẫu thử Mẫu sủi bọt khí Na2SO3 Na2SO3 + 2HCl → 2NaCl + SO2 ↑+ H2O Cho q tím vào mẫu lại: Mẫu làm q tím hóa đỏ HCl, mẫu làm q tím hóa xanh NaOH Cho dung dịch BaCl2 vào mẫu lại Mẫu 332 xuất kết tủa trắng Na2SO4 BaCl2 + Na2SO4 → BaSO4 ↓+ 2NaCl Mẫu lại khơng có tượng NaNO3 Nhóm 2,4 Báo cáo: Hướng dẫn giải Lời giải Phân tích: H2SO4, HCl axit; Na2CO3 muối axit yếu; Na2SO4, NaCl muối axit mạnh Dựa vào bảng nhận biết anion, thứ tự nhận biết sau: Na2CO3, HCl H2SO4 (nhóm I), Na2SO4 NaCl (nhóm II) Lấy chất làm mẫu thử Mỗi lần làm thí nghiệm thay mẫu thử Cho HCl vào mẫu thử Mẫu sủi bọt khí Na2CO3 Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + CO2 ↑+ H2O Cho q tím vào mẫu lại: Mẫu làm q tím hóa đỏ HCl H2SO4 (nhóm I), mẫu làm q tím khơng đổi màu Na2SO4 NaCl (nhóm II) Cho dung dịch BaCl2 vào nhóm I Mẫu xuất kết tủa trắng H2SO4 BaCl2 + H2SO4 → BaSO4 ↓+ 2HCl Mẫu lại khơng có tượng HCl Cho dung dịch BaCl2 vào nhóm II Mẫu xuất kết tủa trắng Na2SO4 BaCl2 + Na2SO4 → BaSO4 ↓+ 2NaCl Mẫu lại khơng có tượng NaCl 4.Củng cố: GV: yêu cầu hs năm kĩ giải tập nhận biết ion dung dịch 5.Hướng dẫn nhà: giao tập Chỉ dùng dung dịch sau để tách lấy riêng Al khỏi hỗn hợp Al, MgO, CuO, Fe3O4 FeO mà khối lượng Al không thay đổi? A H2SO4 đặc nóng B H2SO4 lỗng C H2SO4 đặc nguội D NaOH Có chất rắn lọ riêng biệt gồm NaOH, Al, Mg Al 2O3 Nếu dùng thêm thuốc thử để phân biệt chất trên, thuốc thử chọn A dung dịch HCl B dd HNO3 đặc, nguội C H2O D dd KOH 333 Tự chọn 22(A2,5) Tự chọn 29(A1) BÀI TẬP VỀ NHẬN BIẾT CÁC CHẤT KHÍ Số tiết: 01 Ngày soạn :28 /04/2017 I Mục tiêu học: 1.Kiến thức Biết dạng tập nhận biết các chất khí 2.Kĩ - Viết phương trình ion thu gọn ion Giải tập định tính định lượng nhận biết chất khí 3.Thái Rèn luyện tính cẩn thận, lòng u thích mơn hóa phương pháp nghiên cứu khoa học II Chuẩn bị: 1.Phương pháp Dạy học nhóm , thuyết trình, đàm thoại … 2.Phương tiện , thiết bị Giáo viên : Giáo án, hệ thống tập… Học sinh : ơn tập nhà III Tiến trình dạy: Ổn định lớp: Lớp Ngày dạy Tiết/ngày 12A1 12A2 12A5 2.Kiểm tra cũ: kết hợp Sĩ số HS vắng Bài Hoạt động 2(2 phút) : I Hoạt động khởi động Hoạt động GV Hoạt động HS GV: Nhận biết chất khí HS: Lắng nghe ,bị kích thích tái kiến thức dạng tập không dễ với đầu hầu hết em học sinh.Vậy nhận biết Tò mò ,muốn tìm hiểu 334 chất khí có dạng tập ta nghiên cứu học hôm Hoạt động 2(40 phút) : II Hình thành kiến thức- Luyện tập Hoạt động GV Hoạt động HS GV:Chuyển giao nhiệm vụ học tập HS: Hình thành nhóm theo quy luật : Rồi nhận nhiệm vụ học tập làm việc theo nhóm cách chia hs thành nhóm theo số thứ tự bàn học lớp cùngc nhiệm vụ + Nhóm 1,3 làm tập 1: HS: Thực nhiệm vụ học tập thông qua làm việc Bằng phương pháp hóa học nhóm phân biệt: CO2 ; N2 ;SO2 ; NH3 ; +thỏa thuận quy tắc làm việc nhóm Cl2 ; NO ;NO2;H2S; HCl +Tiến hành giải nhiệm vụ + Sau hoàn thành nội dung HS hình thành nhóm theo phân công GV HS:Báo cáo kết thảo luận GV: Quan sát trình thực nhiệm vụ HS giúp đỡ HS cần thiết HS cử đại diện báo cáo sản phẩm ,kết thực nhiệm vụ, Hs nhóm khác tham gia thảo luận Các Nhóm Báo cáo: Lời giải Khí CO2: Dùng dung dịch nước vơi có dư, tượng xảy làm đục nước vơi - Khí SO2: Có mùi hắc khó ngửi, làm phai màu hoa hồng Làm màu dung dịch nước Brôm Làm màu dung dịch thuốc tím 5SO2 + 2KMnO4 + 2H2O 2MnSO4 + K2SO4 2H2SO4 + - Khí NH3: Có mùi khai, làm cho quỳ tím tẩm ướt hố xanh - Khí clo: Dùng dung dịch KI + Hồ tinh bột để thử clo làm dung dịch từ màu trắng chuyển thành màu xanh Cl2 + KI 2KCl + I2 - Khí H2S: Có mùi trứng thối, dùng dung dịch Pb(NO3)2 để tạo thành PbS kết tủa màu đen - Khí HCl: Làm giấy quỳ tẩm ướt hố đỏ 335 GV:Đánh giá kết thực nhiệm vụ học tập Nhận xét kết thực nhiệm vụ học tập HS Thơng qua mức độ hồn thành yêu cầu nhiệm vụ học tập ;phân tích ,nhận xét ,đánh giá kết thực ý kiến thảo luận HS chốt kiến thức sục vào dung dịch AgNO3 tạo thành kết tủa màu trắng AgCl - Khí N2: Đưa que diêm đỏ vào làm que diêm tắt - Khí NO ( khơng màu ): Để ngồi khơng khí hố màu nâu đỏ - Khí NO2 ( màu nâu đỏ ): Mùi hắc, làm quỳ tím tẩm ướt hố đỏ 4NO2 + 2H2O + O2 4HNO3 4.Củng cố: GV: yêu cầu hs năm kĩ giải tập nhận biết ion dung dịch 5.Hướng dẫn nhà: giao tập Để làm khơ khí H2S, ta dùng A Ca(OH)2 B CuSO4 khan C P2O5 D CaO Để nhận biết thành phần khí nitơ có lẫn tạp chất hiđroclorua, ta dẫn khí qua: (1) dd bạc nitrat; (2) dd NaOH; (3) nước cất có vài giọt q tím; (4) nước vơi Phương pháp A (1) B (1); (2); (3); (4) C (1); (3) D (1), (2), (3) Để làm khơ khí amoniac người ta dùng hóa chất A vôi sống B axit sunfuric đặc C đồng sunfat khan D P2O5 Ngày 03 / 05 /2017 TỔ TRƯỞNG Lã Trọng Thắng 336 Tự chọn 16 CROM , ĐỒNG Ngày soan:10/04/2015 I.MỤC TIÊU: Giải tập crom ,đồng Giải tập hợp chất crom đồng Rèn kĩ giải tập crom ,đồng II CHUẨN BỊ CỦA GV- HS Phương pháp Nêu vấn đề gợi mở Phương tiện , thiết bị: Giáo viên Học sinh: III TIẾN TRÌNH BÀI HỌC Ổn định lớp: Lớp Ngày dạy Sỹ số HS vắng 12A1 12A4 2.Kiểm tra cũ:Kết hợp dạy 3.Bài mới: Hoạt động thầy Hoạt động trò Trong câu sau đây, câu không đúng? A Crom kim loại có tính khử mạnh sắt B Crom kim loại nên tạo oxit bazơ C Crom có tính chất hố học giống nhơm D Crom có hợp chất giống hợp chất lưu huỳnh Trong câu sau đây, câu đúng? 337 A Crom kim loại có tính khử mạnh sắt B Crom kim loại nên tạo oxit bazơ C Trong tự nhiên, crom có dạng đơn chất D Phương pháp điều chế crom điện phân Cr 2O3 nóng chảy Trong cấu hình electron nguyên tử ion crom sau đây, cấu hình electron khơng A 24Cr: (Ar)3d54s1 C 24Cr: B 24Cr2+: (Ar)3d4 (Ar)3d44s2 D 24Cr3+: (Ar)3d3 Trong cấu hình electron nguyên tử ion crom sau đây, cấu hình electron A 24Cr: (Ar)3d44s2 C 24Cr2+: (Ar)3d34s1 B 24Cr2+: (Ar)3d24s2 D 24Cr3+: (Ar)3d3 Cho 100 gam hợp kim Fe, Cr, Al tác dụng với dung dịch NaOH dư thoát 5,04 lít khí (đktc) phần rắn khơng tan Lọc lấy phần khơng tan đem hồ tan hết dung dịch HCl dư (khơng có khơng khí) 38,8 lít khí (đktc) Thành phần % khối lượng chất hợp kim A 13,66%Al; 82,29% Fe 4,05% Cr B 4,05% Al; 83,66%Fe 12,29% Cr C 4,05% Al; 82,29% Fe 13,66% Cr D 4,05% Al; 13,66% Fe 82,29% Cr Phát biểu không đúng? A Crom nguyên tố thuộc ô thứ 24, chu kì IV, nhóm VIB, có cấu hình electron [Ar] 3d54s1 B Nguyên tử khối crom 51,996; cấu trúc tinh thể lập phương tâm diện C Khác với kim loại phân nhóm chính, crom tham gia liên kết electron phân lớp 4s 3d D Trong hợp chất, crom có mức oxi hóa đặc trưng +2, +3 +6 Phát biểu khơng đúng? A Crom có màu trắng, ánh bạc, dễ bị mờ không khí B Crom kim loại cứng (chỉ thua kim cương), cắt thủy tinh C Crom kim loại khó nóng chảy (nhiệt độ nóng chảy 1890 oC) D Crom thuộc kim loại nặng (khối lượng riêng 7,2 g/cm 3) Phản ứng sau không đúng? A Cr + 2F2  CrF4 B 2Cr + 3Cl2  t  2CrCl3 C 2Cr + 3S  t  Cr2S3 D 3Cr + N2  t  Cr3N2 Đốt cháy bột crom oxi dư thu 2,28 gam oxit Khối lượng 338 crom bị đốt cháy là: A 0,78 gam B 1,56 gam C 1,74 gam D 1,19 gam 10 Cho sơ đồ phản ứng sau : Cu + HNO3   muối + NO + nước Số nguyên tử đồng bị oxi hoá số phân tử HNO3 bị khử A B C D 11 Cho 19,2g Cu vào lít dung dịch gồm H2SO4 0,5M KNO3 0,2M thấy giải phóng khí NO Viết phương trình hóa học cho phản ứng xảy tính thể tích khí NO đktc A 1,12 lít B 2,24 lít C 4,48 lít D 3,36 lít 12 Một đồng nặng 140,8g ngâm dung dịch AgNO thời gian lấy rửa nhẹ sấy khô cân 171,2g Thể tích dung dịch AgNO 32% (D=1,2 g/ml) tác dụng với đồng A 177 lít B 177 ml C 88,5 lít D 88,5 ml 13 Cho 19,2g kim loại M tác dụng với dung dịch HNO lỗng, dư thu 4,48 lít khí NO (đktc) M kim loại ? A Mg C Fe B Cu D Zn 14 Cho 7,68g đồng tác dụng hết với HNO loãng thấy có khí NO Khối lượng muối nitrat sinh dung dịch gam ? A 21,56 B 21,65 C 22,56 D 22,65 15 Đốt 12,8g đồng khơng khí thu chất rắn X Hoà tan chất rắn X vào dung dịch HNO3 0,5M thu 448 ml khí NO (đktc) Khối lượng chất rắn X A 15,52g B 10,08g C 16g D 24 g Củng cố: hệ thống hoá học .Hướng dẫn nhà :Về nhà học 339 Tổ trưởng chuyên môn Lã Trọng Thắng Tự chọn 17 Ngày soan:10/04/2015 I.MỤC TIÊU: Giải tập nhận biết Rèn kĩ giải tập nhận biết II CHUẨN BỊ CỦA GV- HS Phương pháp Nêu vấn đề gợi mở NHẬN BIẾT CÁC CHẤT 340 Phương tiện , thiết bị: Giáo viên Học sinh: III TIẾN TRÌNH BÀI HỌC Ổn định lớp: Lớp Ngày dạy Sỹ số HS vắng 12A1 12A4 2.Kiểm tra cũ:Kết hợp dạy 3.Bài mới: Hoạt động thầy Hoạt động trò Có lọ đựng riêng biệt khí sau: N2, NH3, Cl2, CO2, O2 Để xác định lọ đựng khí NH3 Cl2 cần dùng thuốc thử A q tím ẩm C dd Ca(OH)2 B dung dịch HCl D dung dịch BaCl2 Chỉ có giấy màu ẩm, lửa, giấy tẩm dd muối X người ta phân biệt lọ chứa khí riêng biệt O2, N2, H2S Cl2 có tượng: khí (1) làm tàn lửa cháy bùng lên; khí (2) làm màu giấy; khí (3) làm giấy có tẩm dd muối X hóa đen Kết luận sai A khí (1) O2; X muối CuSO4 B X muối CuSO4; khí (3) Cl2 C khí (1) O2; khí lại N2 D X muối Pb(NO3)2; khí (2) Cl2 Một học sinh đề nghị cách để nhận lọ chứa khí NH lẫn lọ riêng biệt chứa khí N2, O2, Cl2, CO2 là: (1) dùng mẩu giấy q tím ướt; (2) mẩu bơng tẩm nước; (3) mẩu tẩm dd HCl đặc; (4) mẩu Cu(OH) 2; (5) mẩu AgCl Các cách A (1); (3); (5) C (1); (3) B (1); (4); (5) D (1); (2); (3) Để làm khơ khí H2S, ta dùng A Ca(OH)2 B CuSO4 khan C P2O5 D CaO Để nhận biết thành phần khí nitơ có lẫn tạp chất hiđroclorua, ta dẫn khí qua: (1) dd bạc nitrat; (2) dd NaOH; (3) nước cất có vài giọt q tím; (4) nước vơi Phương pháp A (1) C (1); (3) B (1); (2); (3); (4) D (1), (2), (3) Để làm khơ khí amoniac người ta dùng hóa chất A vôi sống B axit sunfuric đặc 341 C đồng sunfat khan D P2O5 Chỉ dùng thuốc thử sau để phân biệt hai khí SO CO2? A H2O B dd Ba(OH)2 C dd Br2 D dd NaOH Để phân biệt ống nghiệm riêng biệt chứa dung dịch : Na 2CO3, H2SO4, HCl, NaCl với lượt thử, cần dùng A Ba B dung dịch BaCl2 C dung dịch AgNO3 D dung dịch Ba(HCO3)2 Hoá chất cần dùng để phân biệt lọ riêng biệt chứa Fe 2O3, Fe3O4 A dung dịch HCl B dung dịch H2SO4 loãng C dung dịch HNO3 loãng D dung dịch H3PO4 loãng 10 Phương pháp phân biệt cặp chất ? A Phân biệt khí CO2 SO2 nước vơi dư B Phân biệt hai dung dịch AlCl3 CrCl3 dung dịch NaOH nước Br2 C Phân biệt AlCl3 ZnCl2 dung dịch NaOH D Phân biệt dung dịch BaCl2 dung dịch CaCl2 Na2CO3 Củng cố: hệ thống hoá .Hướng dẫn nhà : Về nhà học 342 Tự chọn 17 Ngày soan: I.MỤC TIÊU: Giải tập nhận biết Rèn kĩ giải tập nhận biết II CHUẨN BỊ CỦA GV- HS Phương pháp Nêu vấn đề gợi mở Phương tiện , thiết bị: Giáo viên Học sinh: NHẬN BIẾT CÁC CHẤT III TIẾN TRÌNH BÀI HỌC Ổn định lớp: Lớp Ngày dạy Sỹ số HS vắng 12A1 12A2 12A4 2.Kiểm tra cũ:Kết hợp dạy 3.Bài mới: Hoạt động thầy Hoạt động trò 343 Có lọ đựng riêng biệt khí sau: N 2, NH3, Cl2, CO2, O2 Để xác định lọ đựng khí NH3 Cl2 cần dùng thuốc thử A quì tím ẩm C dd Ca(OH)2 B dung dịch HCl D dung dịch BaCl2 Chỉ có giấy màu ẩm, lửa, giấy tẩm dd muối X người ta phân biệt lọ chứa khí riêng biệt O 2, N2, H2S Cl2 có tượng: khí (1) làm tàn lửa cháy bùng lên; khí (2) làm màu giấy; khí (3) làm giấy có tẩm dd muối X hóa đen Kết luận sai A khí (1) O2; X muối CuSO4 B X muối CuSO4; khí (3) Cl2 C khí (1) O2; khí lại N2 D X muối Pb(NO3)2; khí (2) Cl2 Một học sinh đề nghị cách để nhận lọ chứa khí NH lẫn lọ riêng biệt chứa khí N2, O2, Cl2, CO2 là: (1) dùng mẩu giấy q tím ướt; (2) mẩu bơng tẩm nước; (3) mẩu tẩm dd HCl đặc; (4) mẩu Cu(OH) 2; (5) mẩu AgCl Các cách A (1); (3); (5) C (1); (3) B (1); (4); (5) D (1); (2); (3) Để làm khơ khí H2S, ta dùng A Ca(OH)2 B CuSO4 khan C P2O5 D CaO Để nhận biết thành phần khí nitơ có lẫn tạp chất hiđroclorua, ta dẫn khí qua: (1) dd bạc nitrat; (2) dd NaOH; (3) nước cất có vài giọt q tím; (4) nước vơi Phương pháp A (1) C (1); (3) B (1); (2); (3); (4) D (1), (2), (3) Để làm khơ khí amoniac người ta dùng hóa chất A vôi sống B axit sunfuric đặc C đồng sunfat khan D P2O5 Chỉ dùng thuốc thử sau để phân biệt hai khí SO CO2? A H2O B dd Ba(OH)2 C dd Br2 D dd NaOH Để phân biệt ống nghiệm riêng biệt chứa dung dịch : Na 2CO3, H2SO4, HCl, NaCl với lượt thử, cần dùng A Ba B dung dịch BaCl2 C dung dịch AgNO3 D dung dịch Ba(HCO3)2 Hoá chất cần dùng để phân biệt lọ riêng biệt chứa Fe 2O3, Fe3O4 A dung dịch HCl B dung dịch H2SO4 loãng C dung dịch HNO3 loãng D dung dịch H3PO4 loãng 344 10 Phương pháp phân biệt cặp chất ? A Phân biệt khí CO2 SO2 nước vơi dư B Phân biệt hai dung dịch AlCl3 CrCl3 dung dịch NaOH nước Br2 C Phân biệt AlCl3 ZnCl2 dung dịch NaOH D Phân biệt dung dịch BaCl2 dung dịch CaCl2 Na2CO3 Củng cố: hệ thống hoá .Hướng dẫn nhà : Về nhà học 345 ... dụng ngơn ngữ hóa học - Năng lực vận dụng kiến thức vào sống - Năng lực làm việc độc lập - Năng lực hợp tác, làm việc theo nhóm - Năng lực thực hành hóa học - Năng lực tính hóa hóa học Tích hợp... trưng loại hiđrocac bon CH3 + An kan - Ankan hợp chất hữu no mạch hở nên tính chất điển hình dễ tham gia phản AS CH3-CH3 + Cl2    CH3-CH2Cl + HCl + An ken - Anken hợp chất hữu không no mạch... dạy học Trực quan , phương pháp dạy học nhóm … Phương tiện , thiết bị Giáoviên: CH3COOC2H5, H2SO4, NaOH, ống nghiệm, ống sinh hàn, ống hút, giá ống nghiệm… Học sinh: dầu dán, II TIẾN TRÌNH BÀI HỌC:
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo an Hóa học 12.2019-2020, Giáo an Hóa học 12.2019-2020

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn