NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH TRÍCH LY TOCOPHEROL, TOCOTRIENOL VÀ γ-ORYZANOL TRONG MỘT SỐ MẪU CÁM GẠO VIỆT NAM

81 30 0
  • Loading ...
1/81 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/07/2019, 03:19

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ - - BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH TRÍCH LY TOCOPHEROL, TOCOTRIENOL VÀ γ-ORYZANOL TRONG MỘT SỐ MẪU CÁM GẠO VIỆT NAM Mã số đề tài: TSV2014-24 Thuộc nhóm ngành khoa học: Khoa học Tự nhiên (TN) Cần Thơ, 12/2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH TRÍCH LY TOCOPHEROL, TOCOTRIENOL VÀ γ-ORYZANOL TRONG MỘT SỐ MẪU CÁM GẠO VIỆT NAM Mã số đề tài: TSV2014-24 Thuộc nhóm ngành khoa học: Khoa học Tự nhiên (TN) Sinh viên thực hiện: Phạm Cảnh Em Giới tính: Nam Dân tộc: Kinh Lớp: KH11Y2A1 Khoa: Khoa học - Tự nhiên Năm thứ: /Số năm đào tạo: Ngành học: Hóa học (chuyên ngành Hóa dược) Người hướng dẫn: Ths Nguyễn Văn Đạt Cần Thơ, 12/2014 DANH SÁCH THÀNH VIÊN NGHIÊN CỨU TT Họ tên Phạm Cảnh Em Đơn vị công tác lĩnh vực chun mơn Khoa KH-TN Lớp: Hóa Dược K37 Trần Minh Quốc Nguyễn Thị Kim Mơ Khoa KH-TN Lớp: Hóa Dược K37 Lê Thị Tường Vi Khoa KH-TN Lớp:Hóa Dược K37 Nguyễn Hữu Phong Nội dung nghiên cứu cụ thể giao Chữ ký - Xây dựng quy trình trích ly thành phần cám gạo phương pháp trích ly dung mơi trực tiếp trích ly dung mơi hỗ trợ vi sóng siêu âm Đánh giá kết - Định lượng thành phần cám gạo HPLC - Viết báo cáo nghiệm thu đề tài - Xây dựng quy trình trích ly thành phần cám gạo phương pháp trích ly dung mơi trực tiếp trích ly dung mơi hỗ trợ vi sóng - Xây dựng quy trình trích ly thành phần cám gạo phương pháp trích ly dung mơi trực tiếp trích ly dung mơi hỗ trợ sóng siêu âm ĐƠN VỊ PHỐI HỢP CHÍNH Tên đơn vị ngồi nước Bộ mơn hóa học - Khoa KHTN Nội dung phối hợp nghiên cứu Cung cấp máy móc, thiết bị, phòng thí nghiệm phục vụ nghiên cứu i Họ tên người đại diện đơn vị Nguyễn Trọng Tuân MỤC LỤC MỤC LỤC ii DANH MỤC BẢNG iv DANH MỤC HÌNH .v PHỤ LỤC vi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vii TÓM TẮT xiii ABSTRACT xiv PHẦN 1: MỞ ĐẦU .1 CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG .1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN CỦA CÁM GẠO HOẠT TÍNH CỦA TOCOPHEROL, TOCOTRIENOL VÀ γ-ORYZANOL CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU TOCOPHEROL, TOCOTRIENOL VÀ γORYZANOL .6 3.1 Dung mơi phương pháp trích ly .6 3.2 Cơng trình nghiên cứu PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN CÁM GẠO BẰNG HPLC 11 4.1 Giới thiệu RP-HPLC 11 4.2 Một số nghiên cứu phân tích cám gạo HPLC 12 PHƯƠNG PHÁP BỀ MẶT ĐÁP ỨNG (RSM) 13 5.1 Giới thiệu 13 5.2 Lý thuyết bước ứng dụng RSM .14 5.2.1 Sàng lọc biến 14 5.2.2 Chọn thiết kế thực nghiệm .14 5.2.3 Mã hóa mức biến 15 5.2.4 Xác định điều kiện tối ưu .16 5.3 Thiết kế thực nghiệm ứng dụng Hóa học 17 5.3.1 Thiết kế nhân tố mức toàn phần 17 5.3.2 Thiết kế phức hợp trung tâm 19 5.3.3 Thiết kế Doehlert 20 CHƯƠNG 3: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 23 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU .23 ii 1.1 Mục tiêu nghiên cứu 23 1.2 Nội dung nghiên cứu 23 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .23 PHẦN 2: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ 25 CHƯƠNG 1: THỰC NGHIỆM 25 PHƯƠNG TIỆN NGHIÊN CỨU 25 1.1 Hóa chất 25 1.2 Thiết bị dụng cụ 25 XÁC ĐỊNH ĐỘ ẨM 25 ĐỊNH LƯỢNG TOCOPHEROL, TOCOTRIENOL VÀ γ-ORYZANOL 26 TỐI ƯU DUNG MƠI TRÍCH LY .26 TỐI ƯU QUY TRÌNH TRÍCH LY BẰNG PHƯƠNG PHÁP BỀ MẶT ĐÁP ỨNG 27 XỬ LÝ SỐ LIỆU 29 CHƯƠNG 2: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 30 XÂY DỰNG PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG CHUẨN Ts, T3s VÀ γ-ORYZANOL 30 TỐI ƯU DUNG MƠI TRÍCH LY .31 TỐI ƯU QUY TRÌNH TRÍCH LY BẰNG PHƯƠNG PHÁP BỀ MẶT ĐÁP ỨNG 34 TINH CHẾ γ-ORYZANOL 47 PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 50 KẾT LUẬN 50 KIẾN NGHỊ 50 TÀI LIỆU THAM KHẢO 52 PHỤ LỤC 56 iii DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Ma trận thực nghiệm dựa thiết kế biến nghiên cứu mức .18 Bảng 2.2 Ma trận thực nghiệm thiết kế phức hợp trung tâm 20 Bảng 2.3 Ma trận Doehlert 22 Bảng 4.1 Điều kiện pha động phân tích HPLC .26 Bảng 4.2 Xác định phạm vi mức biến đổi nhân tố .28 Bảng 5.1 Phương trình đường chuẩn Ts, T3s, γ-oryzanol 31 Bảng 5.2 Hàm lượng Ts, T3s γ-oryzanol ở phương pháp dung môi khác .33 Bảng 5.3 Ma trận kết thí nghiệm phương pháp bề mặt đáp ứng (RSM) 35 Bảng 5.4 Phương trình hồi quy Ts, T3s γ-oryzanol ở phương pháp khác 36 Bảng 5.5 Kết phân tích R2 P mơ hình .36 Bàng 5.6 Phân tích ANOVA mơ hình trích ly dung mơi trực tiếp 42 Bàng 5.7 Phân tích ANOVA mơ hình trích ly hỗ trợ vi sóng .43 Bàng 5.8 Phân tích ANOVA mơ hình trích ly hỗ sóng siêu âm 44 Bảng 5.9 Tổng kết giá trị tối ưu mơ hình 45 Bảng 5.10 Kết trích ly phương pháp hỗ trợ vi sóng 45 Bảng 5.11 Kết trích ly phương pháp trực tiếp sóng siêu âm 46 iv DANH MỤC HÌNH Hình 2.1 Cám gạo Nàng Hương .3 Hình 2.2 Thành phần vitamin E .4 Hình 2.3 Thành phần γ-oryzanol Hình 2.4 Hệ thống HPLC cột pha đảo (ODS) 11 Hình 2.5 Đồ thị mơ hình đáp ứng bậc hai 17 Hình 2.6 Thiết kế thực nghiệm dựa nghiên cứu nhiều biến mức 18 Hình 2.7 Thiết kế trung tâm phức hợp tối ưu biến .19 Hình 2.8 Thiết kế Doehlert tối ưu biến 21 Hình 2.9 Thiết kế Doehlert tối ưu biến 21 Hình 5.1 Đường chẩn γ-oryzanol 31 Hình 5.2 Sắc kí đồ phân tích Ts, T3s γ-Oryzanol RP-HPLC 32 Hình 5.3 Hàm lượng Ts, T3s γ-oryzanol trích ly methanol 33 Hình 5.4 Đồ thị 3D thể ảnh hưởng tỉ lệ methanol/cám gạo (wt/wt) nhiệt độ trích ly (*) .37 Hình 5.5 Đồ thị 3D thể ảnh hưởng tỉ lệ methanol/cám gạo (wt/wt) thời gian trích ly (*) 37 Hình 5.6 Đồ thị 3D thể ảnh hưởng nhiệt độ trích ly thời gian trích ly (*) 37 Hình 5.7 Đồ thị 3D thể ảnh hưởng tỉ lệ methanol/cám gạo (wt/wt) nhiệt độ trích ly (**) .38 Hình 5.8 Đồ thị 3D thể ảnh hưởng tỉ lệ methanol/cám gạo (wt/wt) thời gian trích ly (**) 38 Hình 5.9 Đồ thị 3D thể ảnh hưởng nhiệt độ trích ly thời gian trích ly (**) 38 Hình 5.10 Đồ thị 3D thể ảnh hưởng tỉ lệ methanol/cám gạo (wt/wt) nhiệt độ trích ly (***) .39 Hình 5.11 Đồ thị 3D thể ảnh hưởng tỉ lệ methanol/cám gạo (wt/wt) thời gian trích ly (***) 39 Hình 5.12 Đồ thị 3D thể ảnh hưởng nhiệt độ trích ly thời gian trích ly (***) 39 Hình 5.13 Sự tương quan thực nghiệm dự đoán γ-oryzanol (**) 40 Hình 5.14 Sự tương quan thực nghiệm dự đoán T3s (**) .40 Hình 5.15 Sự tương quan thực nghiệm dự đốn Ts (**) .41 Hình 5.16 Hàm lượng γ-oryzanol phướng pháp khác 46 Hình 5.17 Quy trình tinh chế γ-oryzanol quy mơ phòng thí nghiệm 47 Hình 5.18 Sự kết tinh γ-oryzanol 48 Hình 5.19 Tinh thể γ-oryzanol sau tinh chế 49 v PHỤ LỤC Phụ lục 1: Đường chuẩn Ts 56 Phụ lục 2: Đường chuẩn T3s 57 Phụ lục 3: Đồ thị hệ số tương quan r Ts, T3s γ-oryzanol phương pháp trích ly dung môi trực tiếp .58 Phụ lục 3: Đồ thị hệ số tương quan r Ts, T3s γ-oryzanol phương pháp trích ly hỗ trợ sóng siêu âm 59 Phụ lục 5: Bảng diện tích peak tối ưu dung mơi phương pháp trích ly dung mơi trực tiếp 60 Phụ lục 6: Bảng diện tích peak tối ưu dung mơi phương pháp trích ly hỗ trợ vi sóng 61 Phụ lục 7: Bảng diện tích peak tối ưu dung mơi phương pháp trích ly hỗ trợ sóng siêu âm 62 Phụ lục 8: Bảng diện tích peak tối ưu quy trình trích ly 63 Phụ lục 9: Bảng diện tích peak điều kiện tối ưu loại cám gạo khác .64 vi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt ANOVA CCRD CV DMSO EtOH FFA g HDL HPLC H2SO4 IBM IsOH LC LDL MeCN MeOH MG MPa NaCl NaOH Na2SO4 ODS P r RBO RP-HPLC RSM SFE SPSS TCVN Ts T3s TG THF Từ viết đầy đủ Analysis of variance Central composite rotatable design Coefficient of variation Dimethyl sulfoxide Ethanol Fatty free acid Gam High density lipoprotein High-performance liquid chromatography Sulfuric acid International Business Machines company Isopropyl alcohol Liquid chromatography Low-density lipoprotein Acetonitrile Methanol Monoglycerides Megapascal Sodium chloride Sodium hydroxide Sodium sulfate Octadecylsilane Probability Coefficient of correlation Rice bran oil Reverse phase HPLC Response surface methodology Supercritical fluid extraction Statistical package for the social sciences Tiêu chuẩn Việt Nam Tocopherols Tocotrienols Triglyceride Tetrahydrofuran vii TLC USA UV-Vis v/w wt/wt µg * ** *** Thin layer chromatography United States of American Ultraviolet-Visible Volume/weight Weight/weight Microgam Trích ly dung mơi trực tiếp Trích ly hỗ trợ vi sóng Trích ly hỗ trợ sóng siêu âm viii ĐỀ TÀI CẤP TRƯỜNG Nghiên cứu phát triển giống lúa có hàm lượng Ts, T3s γ-oryzanol cao thông qua khảo sát nhân tố ảnh hưởng đến hàm lượng gen, mơi trường, mùa vụ Nghiên cứu quy trình cơng nghệ trích ly tinh chế γ-oryzanol dựa điều kiện trích ly tối ưu quy trình tinh chế γ-oryzanol cám gạo mà đề tài thực 51 ĐỀ TÀI CẤP TRƯỜNG TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Shin T S And Godber, J S., 1994 Isolation of four tocopherols and four tocotrienols from a variety of natural sources by semi-preparative high-performance liquid chromatography Journal of Chromatography A 678, 49-58 [2] Xu Z And Godber J.S., 1999 Purification and identification of components of γ-oryzanol in ricebran oil Journal of Agricultural and Food Chemistry 47, 27242728 [3] Akihisa T., Yasukawa K., Yamaura M., Ukiya M., Kimura Y., Shimizu N And Arai K., 2000 Triterpene alcohol and sterol ferulates from rice bran and their antiinflammatory effects Journal of Agricultural and Food Chemistry 48, 2313-2319 [4] Packer L., 1995 Nutrition and biochemistry of the lipophilic antioxidants, tocopherol, tocotrienol and carotenoids In: Ong, A.S.H., Niki, E., Packer, L (Eds.), Nutrition, Lipids, Health, and Disease American Oil Chemists’ Society, Champaign, IL, USA [5] Qureshi A A., Mo H., Packer L And Peterson D.M., 2000 Isolation and identification of novel tocotrienols from rice bran with hypocholesterolemic, antioxidant and antitumor properties Journal of Agricultural and Food Chemistry 48, 3130-3140 [6] Bergman C J and Xu Z., 2003 Genotype and environment effects on tocopherols, tocotrienols and gamma-oryzanol contents of Southern US rice Cereal Chemistry, in press [7] Amarasinghe B.M.W.P.K and N.C Gangodavilage, 2004 Rice bran oil extraction in Sri Lanka Trans IChemE, Part C, Food and Bioproducts Processing 82:54-59 [8] Lloyd B.J., T.J Siebenmorgen and K.W Beers, 2000 Effects of commercial processing on antioxidants in rice bran Cereal Chemistry 77:551-555 [9] Rong, N., Ausman, L.M., Nicolosi, R.J., 1997 Oryzanol decreases cholesterol absorption and aortic fatty streaks in hamsters Lipids 32, 303-309 [10] Xu, Z., Hua, N., Godber, J.S., 2001 Antioxidant activity of tocopherols, tocotrienols, and γ-oryzanol components from rice bran against cholesterol oxidation accelerated by 2,20 -Azobis(2-methylpropionamidine) dihydrochloride Journal of Agricultural and Food Chemistry 49, 2077-2081 52 ĐỀ TÀI CẤP TRƯỜNG [11] Nanua, J.N., McGregor, J.U., Godber, J.S., 2000 Influence of high-oryzanol rice bran oil on the oxidative stability of whole milk powder Journal of Dairy Science 83, 2426-2431 [12] Shin T S., Godber J.S., Martin D.E and Wells J.H., 1997 Hydrolytic stability and changes in E vitamers and oryzanol of extruded rice bran during storage Journal of Food Science 62, 704-708 [13] Hu W., Wells J.H., Shin T.-S and Godber J.S., 1996 Comparison of isopropanol and hexane for extraction of tocopherol, tocotrienol and oryzanols from stabilized rice bran Journal of the American Oil Chemists’ Society 73, 1653-1656 [14] Xu Z and Godber J.S., 2000 Comparison of supercritical fluid and solvent extraction methods in extracting γ-oryzanol from rice bran Journal of the American Oil Chemists’ Society 77, 1127-1131 [15] Kim, J.-S., Godber, J.S., 2001 Oxidative stability and tocopherol, tocotrienol levels increased in restructured beef roast with added ricebran oil Journal of Food Quality 24, 17-26 [16] Emmons C.L., Peterson D.M and Paul G.L., 1999 Antioxidant capacity of oat (Avena sativa L.) extracts In vitro antioxidant activity and contents of phenolic and tocol antioxidants Journal of Agricultural and Food Chemistry 47, 4894-4898 [17] Sheu G., 1987 Analysis of soybean varieties for oil and pigments by a new rapid method Master’s Thesis, University of Arkansas, Fayetteville, AR, USA [18] Clark P.K.and Snyder H.E., 1989 Factors affecting the rapid equilibrium method for analysis of total oil in soybean cultivars Journal of the American Oil Chemists’ Society 66, 1316-1320 [19] Chatha S.A.S., Anwar M Manzoor and J.R Bajwa, 2006 Evaluation of antioxidant activity of rice bran extracts using different antioxidant assays Grasasy Aceites 57:328-335 [20] Proctor A and Bowen D.J., 1996 Ambient-temperature extraction of rice bran oil with hexane and isopropanol Journal of the American Oil Chemists’ Society 73, 811-813 [21] Rogers E.J., Rice S.M., Nicolosl R.J., Carpenter D.R., McClelland C.A and Romanczyk Jr., 1993 Identification and quantitation of g-oryzanol components and simultaneous assessment of tocols in rice bran oil Journal of the American Oil Chemists’ Society 70, 301-307 53 ĐỀ TÀI CẤP TRƯỜNG [22] Eitenmiller R.R and Landen W.O Jr., 1998 Vitamin Analysis for the Health and Food Sciences C.H.I.P.S., Weimer, TX, USA p 518 [23] M.-H Chen and C.J Bergman, 2005 A rapid procedure for analysing rice bran tocopherol, tocotrienol and γ-oryzanol contents Journal of Food Composition and Analysis 18, 139-151 [24] Imola G Zigoneamu, 2000 Alpha-Tocopherol: Extraction from rice bran by microwave-assisted method, and entrapment and release polymeric nanoparticles The Department of Biological and Agricultural Engineering, Romania [25] Kim J.-S and Godber J.S., 2001 Oxidative stability and tocopherol, tocotrienol levels increased in restructured beef roast with added ricebran oil Journal of Food Quality 24, 17-26 [26] Chatha, S.A.S., Hussain J.R Bajwa and M Sagir, 2006 Antioxidant activity of different solvent extracts of rice bran at accelerated storage of sunflower oil J Food Lipids 13:424-433 [27] Iqbal S., M.I Bhanger and F Anwar, 2005 Antioxidant properties and components of some commercially available varieties of rice bran in Pakistan Food Chem 93:265-272 [28] Moldenhauer K.A., ET Champagne, DR McCaskill and H Guraya, 2003 Functional products from rice In: Functional Foods (Ed G Mazza), p 71-89 [29] P W Araujo and R.G Brereton, 1996 Trends Anal Chem 15, 63 [30] T Lundstedt, E Seifert, L Abramo, B Thelin, A Nystrom, J Pertensen and R Bergman, 1998 Chemometr Intell Lab Syst 4, [31] G Hanrahan and K Lu, 2006 Crit Rev Anal Chem 36, 141 [32] S.G Gilmour, 2006 Biometrics 62, 323 [33] R.E Bruns, I.S Scarminio and B.B Neto, 2006 Statistical DesignChemometrics, Elsevier, Amsterdam [34] E.G.P da Silva, L.A Portugal, P.S dos Reis, A.S Souza and W.N.L dos Santos, 2007 Anal Chim Acta 597, 179 [35] G.E.P Box and K.B.Wilson, 1951 J R Stat Soc B 13, [36] D.H Doehlert, 1970 Appl Stat 19, 231 54 ĐỀ TÀI CẤP TRƯỜNG [37] A.M.G Campana, L.C Rodrıguez, A.L Gonzalez, F.A Barrero and M.R Ceba, 1997 Anal Chim Acta 348, 237 [38] Yamamato T, 1969 γ-oryzanol, DE Pat 1301002 (to Toyo Koatsu Industries, Inc, Ger) 14 August, Chem Abstr, 71, 128704 55 ĐỀ TÀI CẤP TRƯỜNG PHỤ LỤC Phụ lục 1: Đường chuẩn Ts 56 ĐỀ TÀI CẤP TRƯỜNG Phụ lục 2: Đường chuẩn T3s 57 ĐỀ TÀI CẤP TRƯỜNG Phụ lục 3: Đồ thị hệ số tương quan r Ts, T3s γ-oryzanol phương pháp trích ly dung môi trực tiếp 58 ĐỀ TÀI CẤP TRƯỜNG Phụ lục 3: Đồ thị hệ số tương quan r Ts, T3s γ-oryzanol phương pháp trích ly hỗ trợ sóng siêu âm 59 ĐỀ TÀI CẤP TRƯỜNG α-Tocopherol Lần Lần Lần Methanol 1389058 1435682 1389058 β-Tocopherol Lần Lần Lần 93906 85998 97314 554635 540883 568041 12562 11542 13579 21390 18105 22631 22306 20368 22631 γ-Tocopherol Lần Lần Lần 134519 132244 141530 55239 58187 56542 39531 38909 40202 68595 68884 67121 43519 43376 42083 γ-Oryzanol Lần 26640416 11890252 18242041 13801471 Lần 27266400 11763558 18136322 13949415 Lần 26924055 12124459 18367329 13830503 Lần Lần Lần 18670243 18559111 18870650 4628679 4781685 4631346 5105651 5096081 5147528 6510547 6514867 6577175 Tocotrienol Ethanol 25381 24570 25381 Isopropanol 757031 723647 757031 Ethyl acetate 592494 557040 592494 Hexane 383542 375287 383542 1659827 1675596 1651586 4202407 4299229 4212341 Phụ lục 5: Bảng diện tích peak tối ưu dung mơi phương pháp trích ly dung mơi trực tiếp 60 ĐỀ TÀI CẤP TRƯỜNG α-Tocopherol Lần Lần Lần Methanol 2762840 2744810 2799672 β-Tocopherol Lần Lần Lần 569220 549936 590672 1155664 1151923 1183607 829483 859982 816983 656103 694775 672144 545301 531831 572567 γ-Tocopherol Lần Lần Lần 1184038 1170328 1218641 1354356 1343126 1380390 1022906 1011635 1033382 855258 836133 832489 494960 482660 504290 γ-Oryzanol Lần 42400217 37293205 26260433 27437913 Lần 42440530 37580673 26458633 27604579 Lần 42618141 37382992 26287461 27090305 Lần Lần Lần 20622771 20376323 20815906 18637416 18538533 18231567 12613073 12762211 12875966 7686515 7842192 7428332 Tocotrienol Ethanol 2493323 2527211 2506006 Isopropanol 1867325 1853714 1894777 Ethyl acetate 1291119 1279677 1299367 Hexane 1392120 1355744 1374593 3214950 3215579 3230916 5572931 5495079 5662567 Phụ lục 6: Bảng diện tích peak tối ưu dung mơi phương pháp trích ly hỗ trợ vi sóng 61 ĐỀ TÀI CẤP TRƯỜNG α-Tocopherol Lần Lần Lần Methanol 2412492 2377265 2361950 β-Tocopherol Lần Lần Lần 654204 588409 613303 927008 909770 884876 421628 346256 366624 780521 737774 841877 397087 371150 409623 γ-Tocopherol Lần Lần Lần 1033252 1013634 999763 1364515 1357115 1397787 1260450 1237331 1249204 362193 351945 364640 446807 440577 425061 γ-Oryzanol Lần Lần 40588915 40414485 38282938 39088657 23989265 24272777 Lần 41102205 39730553 24216350 Lần Lần Lần 19024586 18866648 19216486 22735774 22614826 22872060 12409628 12253461 12583863 Tocotrienol Ethanol 2936378 2861351 2899468 Isopropanol 1830831 1777647 1853209 Ethyl acetate 2492675 2462419 2510045 Hexane 1749014 1716895 1676673 32392707 31808850 32201618 32117168 3197553 32556082 6823953 7060774 6873851 4957349 4868001 4798834 Phụ lục 7: Bảng diện tích peak tối ưu dung mơi phương pháp trích ly hỗ trợ sóng siêu âm 62 ĐỀ TÀI CẤP TRƯỜNG 63 STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Tỉ lệ Methanol/cám gạo (wt/wt) Nhiệt độ (ºC) 15 15 20 10 10 20 20 15 10 10 20 15 15 15 15 15 15 23 15 50 50 60 40 60 40 40 50 60 40 60 50 50 67 50 33 50 50 50 50 Thời gian (phút) 10 10 5 15 15 10 15 15 10 10 10 10 10 18 10 10 Trích ly dung mơi trực tiếp γ-Oryzanol 36449875 37207275 29254575 24426150 19408375 23763425 11361000 37017925 17514875 15432025 21207200 35787150 27645100 33136250 32757550 29443925 38154025 33893650 35124425 38816750 T3s 16005640 16720178 14576565 15719825 6430838 16577270 5430485 13719120 16577270 4715948 16005640 14862380 20292865 19578328 13576213 13290398 20435773 14147843 15291103 19435420 Trích ly hỗ trợ vi sóng γ-Oryzanol 47242825 48378925 33230925 27739775 19029675 26982375 13822550 47148150 19881750 17514875 24047450 46485425 31432100 37680650 37207275 33420275 49325675 34272350 37301950 47621525 Phụ lục 8: Bảng diện tích peak tối ưu quy trình trích ly 63 T3s 18149253 19006698 16577270 17863438 9431895 16005640 5144670 16434363 12575860 6716653 11003878 14576565 23008108 22722293 19721235 21293218 23293923 16148548 17434715 22007755 Trích ly hỗ trợ sóng siêu âm γ-Oryzanol T3s 46864125 45254650 35503125 34367025 13633200 17514875 9183475 44781275 13727875 15716050 18745650 44118550 31242750 34745725 27834450 35976500 46012050 36923250 37207275 46864125 27009518 25294628 18577975 22150663 8145728 17434715 10289340 25866258 6573745 5859208 12147138 24580090 18149253 19006698 23865553 23722645 26152073 21007403 20864495 26580795 Trích ly dung mơi trực tiếp Trích ly hỗ trợ vi sóng Trích ly hỗ trợ sóng siêu âm Cám gạo γ-Oryzanol Nàng Hương OM 2514 IR 50404 39479475 22722000 31621450 T3s 18149253 8574450 10432248 γ-Oryzanol 54816825 29917300 45917375 T3s 26152073 10432248 16148548 γ-Oryzanol 47716200 28875875 39479475 Phụ lục 9: Bảng diện tích peak ở điều kiện tối ưu loại cám gạo khác 64 T3s 27152425 11289693 16863085
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH TRÍCH LY TOCOPHEROL, TOCOTRIENOL VÀ γ-ORYZANOL TRONG MỘT SỐ MẪU CÁM GẠO VIỆT NAM, NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH TRÍCH LY TOCOPHEROL, TOCOTRIENOL VÀ γ-ORYZANOL TRONG MỘT SỐ MẪU CÁM GẠO VIỆT NAM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn