ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ WEBGIS VÀ ẢNH VIỄN THÁM QUẢN LÝ TIẾN ĐỘ XUỐNG GIỐNG VÀ CẢNH BÁO PHÒNG TRỪ DỊCH HẠI LÚA Ở TỈNH AN GIANG

125 25 0
  • Loading ...
1/125 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/07/2019, 03:18

SỞ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ AN GIANG TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐỀ TÀI/DỰ ÁN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ WEBGIS VÀ ẢNH VIỄN THÁM QUẢN LÝ TIẾN ĐỘ XUỐNG GIỐNG VÀ CẢNH BÁO PHÒNG TRỪ DỊCH HẠI LÚA Ở TỈNH AN GIANG Mã số: 373.2011.6 Cơ quan chủ trì đề tài/dự án: Trƣờng Đại học Cần Thơ Chủ nhiệm đề tài: PGs TS VÕ QUANG MINH An Giang, 2013 TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ SỞ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ AN GIANG BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐỀ TÀI/DỰ ÁN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ WEBGIS VÀ ẢNH VIỄN THÁM QUẢN LÝ TIẾN ĐỘ XUỐNG GIỐNG VÀ CẢNH BÁO PHÒNG TRỪ DỊCH HẠI LÚA Ở TỈNH AN GIANG Mã số: 373.2011.6 Chủ nhiệm đề tài/dự án: Cơ quan chủ trì đề tài/dự án: Sở Khoa học Công nghệ An Giang An Giang, 2013 DANH SÁCH NHỮNG THÀNH VIÊN THAM GIA NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI VÀ ĐƠN VỊ PHỐI HỢP CHÍNH Danh sách thành viên tham gia chính: Họ tên Đơn vị cơng tácvà lĩnh vực chuyên môn PGS TS Võ Quang Minh PTN GIS & Viễn thám, Bộ môn Tài Nguyên Đất Chủ nhiệm, phân tích đánh giá số liệu ThS Trƣơng Chí Quang PTN GIS & Viễn thám, Bộ mơn Tài Ngun Đất Xử lý liệu, lập trình ThS Huỳnh T Thu Hƣơng PTN GIS & Viễn thám, Bộ môn Tài Nguyên Đất Xây dựng đồ, tổng hợp liệu, báo cáo KS Trần Thanh Dân PTN GIS & Viễn thám, Bộ môn Tài Nguyên Đất Thu thập liệu ảnh, xử lý liệu ảnh KS Lê Văn Thạnh Học viên cao học ngành QLĐĐ K19 Xử lý liệu, lập trình Nội dung nghiên cứu cụ thể đƣợc giao Đơn vị phối hợp chính: Tên đơn vị ngồi nƣớc Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh An Giang Nội dung phối hợp nghiên cứu Họ tên ngƣời đại diện đơn vị - Tập huấn lấy tiêu thí - Nguyễn Hữu An nghiệm cho cộng tác - Nguyễn Phƣớc Thành viên - Phạm Thị Ngại - Điều tra, khảo sát, thu thập liệu thực địa ii LỜI CẢM ƠN Nhóm nghiên cứu xin chân thành cảm ơn đến: - Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh An Giang hỗ trợ cung cấp thông tin, số liệu để chúng tơi hồn thành đƣợc cơng trình nghiên cứu - Các cộng tác viên phụ trách điểm thí nghiệm đồng ruộng bẫy đèn địa bàn tỉnh An Giang - PGS TS Nguyễn Văn Huỳnh, trƣờng Đại Học Cần Thơ phối hợp thực biên soạn nội dung chuyên đề khoa học dịch hại lúa làm tài liệu đăng WEB - Sự hỗ trợ tích cực từ Sở Khoa học Công nghệ tỉnh An Giang - Cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến bạn học viên cao học sinh viên nhiệt tình tham gia nghiên cứu Chủ nhiệm đề tài iii TÓM LƢỢC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Đề tài đƣợc thực nhằm cung cấp cho nhà hoạch định sách tỉnh An Giang thông tin thƣờng xuyên tình trạng sinh trƣởng, diện tích canh tác tình hình dịch hại lúa thuộc địa bàn tỉnh An Giang Từ đó, họ đƣa sách thích hợp để phát triển chƣơng trình giám sát kịp thời hiệu Đề tài đƣợc thực với mục tiêu nhƣ sau: Nghiên cứu đề xuất phƣơng pháp theo dõi tiến độ xuống giống phục vụ quản lý thời vụ lúa thông qua việc ứng dụng ảnh viễn thám MODIS liệu bổ trợ khác để xác định trạng canh tác, phân bố trà lúa tiến độ xuống giống định kỳ phục vụ quản lý thời vụ thời điểm vùng khác tỉnh Xây dựng phần mềm cảnh báo dịch hại phƣơng pháp WEBGIS nhằm mục đích cung cấp thông tin bảo vệ thực vật giúp đề xuất giải pháp cảnh báo dịch hại lúa kịp thời, ứng phó nhanh chóng giúp ngƣời dân phòng trừ hiệu Đề tài xây dựng hoàn chỉnh phƣơng pháp sử dụng ảnh viễn thám MODIS công tác xây dựng đồ tiến độ xuống giống lúa phục vụ quản lý thời vụ lúa đồ cảnh báo dịch hại định kỳ ngày/lần phục vụ công tác bảo vệ thực vật lúa địa bàn tỉnh An Giang Kết kiểm tra đối chiếu đồ kết đƣợc xây dựng theo phƣơng pháp viễn thám nói với liệu khảo sát thực tế liệu báo cáo thống kê từ cộng tác viên địa phƣơng cho thấy có tƣơng quan cao kết giải đoán với liệu báo cáo thực địa Kết đề tài hoàn chỉnh nội dung xây dựng hệ thống quản lý sở liệu phục vụ cảnh báo ứng phó dịch hại lúa phục vụ cho tỉnh An Giang phƣơng pháp WEBGIS với đầy đủ chức hệ thống WebGIS Website đƣợc upload lên Internet địa chỉ: http://chicucbvtvangiang.gov.vn Sản phẩm từ đề tài nghiên cứu sẵn sàng cho việc chuyển giao cho quan thụ hƣởng bao gồm 1) Phần mềm cài đặt; 2) Sách hƣớng dẫn sử dụng; 3) Bộ liệu sở thu thập xử lý từ kết đề tài Chi cục BVTV An Giang đơn vị tiếp nhận chịu trách nhiệm quản lý đồng thời triển khai website đến câu lạc nông dân Website câu lạc nơng dân Hội Nông Dân Chi Cục BVTV đảm nhiệm điểm Internet đƣợc Sở KHCN chuyển giao iv MỤC LỤC Trang DANH SÁCH THÀNH VIÊN THAM GIA ii LỜI CẢM ƠN iii TÓM LƢỢC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU iv MỤC LỤC v BẢNG CHÚ GIẢI CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT, ĐƠN VỊ ĐO vii DANH MỤC CÁC BẢNG viii DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ ix MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu có ngồi nƣớc 1.2 Trình độ cơng nghệ mà dự án cần hồn thiện so với nƣớc quốc tế 1.3 Mục tiêu hồn thiện cơng nghệ CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 2.1 Phƣơng pháp nghiên cứu 2.2 Nội dung nghiên cứu 2.2.1 Theo dõi tiến độ xuống giống phục vụ quản lý thời vụ lúa 2.2.2 Thu thập liệu sở phục vụ cho công tác xây dựng đồ tiến độ xuống giống WEBGIS 10 2.2.3 Xây dựng hệ thống quản lý sở liệu phục vụ cảnh báo ứng phó dịch hại 12 2.2.4 Hội thảo đánh giá kết 15 2.2.5 Tập huấn nông dân cán địa phƣơng _ chuyển giao kết 15 v CHƢƠNG 3: KẾT QUẢ THỰC HIỆN 16 3.1 Nội dung khoa học công nghệ thực 16 3.1.1 Theo dõi tiến độ xuống giống phục vụ quản lý thời vụ lúa 16 3.1.2 Thu thập liệu sở phục vụ cho công tác xây dựng đồ tiến độ xuống giống WEBGIS 19 3.1.3 Xây dựng hệ thống quản lý sở liệu phục vụ cảnh báo ứng phó dịch hại 21 3.2 Các kết đạt đƣợc 23 3.2.1 Kết theo dõi tiến độ xuống giống phục vụ quản lý thời vụ lúa 23 3.2.2 Kết thu thập liệu sở phục vụ cho công tác xây dựng đồ tiến độ xuống giống WEBGIS 48 3.2.3 Xây dựng hệ thống quản lý sở liệu phục vụ cảnh báo ứng phó dịch hại 53 3.2.4 Hội thảo đánh giá kết 71 3.2.5 Kết tập huấn nông dân cán địa phƣơng _ chuyển giao công nghệ 71 3.3 Các sản phẩm đề tài 73 3.3.1 Các sản phầm KH&CN dự án 73 3.3.2 Những tác động kinh tế, xã hội môi trƣờng 69 3.3.3 Mức độ sẵn sàng chuyển giao, thƣơng mại hóa kết nghiên cứu 70 3.3.4 Kế hoạch sử dụng viễn thám công nghệ WEBGIS để quản lý tiến độ xuống giống cảnh báo phòng trừ dịch hại lúa tỉnh An Giang 77 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 79 BÁO CÁO THỐNG KÊ KẾT QUẢ THỰC HIỆN 81 TÀI LIỆU THAM KHẢO 92 PHỤ LỤC vi BẢNG CHÚ GIẢI CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT, ĐƠN VỊ ĐO Từ viết tắt Tiếng Anh Tiếng Việt AM AVHRR Ante Meridiem Advanced Very High Resolution Radiometer Coastal Zone Color Scanner Buổi sáng CZCS ĐBSCL DN DVI ENVI EOS IDL IR KTNN MODIS NASA Digital Number Difference Vegetation Index The Environment for Visualizing Images Earth Observing System Interactive Data Language Infrared spectroscopy Moderate Resolution Spectroradiometer NIR PM PVI R ROI National Aeronautics and Space Administration The Normalized Difference Vegetation Index Near-infared Post Meridiem Perpendicular Vegetation Index Red Region Of Interest RVI SAVI The Ratio Vegetation Index The Soil Adjusted Vegetation Index TSAVI Transformed Soil Adjusted Vegetation Index UTM Universal Transverse Mercator VCI WGS-84 Vegetation condition index World Geodetic System 84 NDVI vii Đồng Bằng Sông Cửu Long Giá trị số Chỉ số thực vật Môi trƣờng để quan sát hình ảnh Ngơn ngữ tƣơng tác liệu Hồng ngoại phản xạ Khí tƣợng nơng nghiệp Dụng cụ đo xạ quang phổ hình ảnh có độ phân giải trung bình Chỉ số khác biệt thực vật Hồng ngoại gần Buổi tối Chỉ số thực vật vng góc Màu đỏ Vùng mẫu Tỉ lệ số thực vật Chỉ số đất có đề hiệu chỉnh thực vật Chỉ số chuyển đổi có hiệu chỉnh thực vật Hệ tọa độ chuyển đổi tổng hợp Mỹ Chỉ số trạng thái thực vật Hệ tọa độ giới xây dựng năm 1984 DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng Khoảng giá trị NDVI đƣợc sử dụng để phân loại sử dụng đất Bảng Các kênh phổ MODIS đƣợc sử dụng tính tốn số NDVI 23 Bảng Diện tích canh tác lúa huyện thuộc tỉnh An Giang giải đoán từ ảnh chuỗi ảnh MODIS năm 2011 2012 30 Bảng Các giai đoạn sinh trƣởng lúa tƣơng ứng với số ngày sau sạ 39 Bảng Tổng hợp loại dịch hại phổ biến lúa tƣơng ứng với giai đoạn sinh trƣởng lúa đồng 41 Bảng Kết tính tốn độ xác kết giải đốn đƣợc tính tốn cho đồ cấu mùa vụ lúa tỉnh An Giang năm 2012 45 Bảng Sự tƣơng quan kết giải đoán từ ảnh MODIS số liệu điều tra tiến độ xuống giống vụ Thu Đông 2011 tỉnh An Giang 45 Bảng Sự tƣơng quan kết giải đoán từ ảnh MODIS số liệu điều tra tiến độ xuống giống vụ Đông Xuân 2011-2012 tỉnh An Giang 46 Bảng Sự tƣơng quan kết giải đoán từ ảnh MODIS số liệu điều tra tiến độ xuống giống vụ Hè Thu 2012 tỉnh An Giang 46 Bảng 10 Sự tƣơng quan kết giải đoán từ ảnh MODIS số liệu điều tra tiến độ xuống giống vụ Thu Đông 2012 tỉnh An Giang 46 Bảng 11 Các sản phẩm dự án 73 viii DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Trang Hình Sơ đồ bố trí điểm thí nghiệm ruộng có đặt bẫy đèn 11 Hình Sơ đồ nội dung khoa học cơng nghệ thực 16 Hình Qui trình thành lập đồ tiến độ xuống giống phục vụ theo dõi mùa vụ lúa phƣơng pháp viễn thám 17 Hình Qui trình thu thập liệu sở phục vụ cho công tác xây dựng đồ tiến độ xuống giống WEBGIS 20 Hình Sơ đồ xây dựng hệ thống WebGIS 21 Hình Giao diện trang web 24 Hình Kết ảnh viễn thám sau tiền xử lý ảnh 25 Hình Ảnh số sai khác thực vật NDVI 26 Hình Sự thay đổi giá trị NDVI theo thời gian lúa 27 Hình 10 Biến đổi giá trị NDVI năm vùng lúa vụ 27 Hình 11 Biến đổi giá trị NDVI năm vùng lúa vụ 28 Hình 12 Biến đổi giá trị NDVI năm vùng lúa vụ 28 Hình 13 Lịch thời vụ vụ lúa năm 2012 đƣợc giải đoán từ ảnh MODIS NDVI tỉnh An Giang 29 Hình 14 Bản đồ trạng cấu mùa vụ lúa tỉnh An Giang năm 2011 giải đoán từ ảnh MODIS 31 Hình 15 Bản đồ trạng cấu mùa vụ lúa tỉnh An Giang năm 2012 giải đoán từ ảnh MODIS 32 Hình 16 Bản đồ tiến độ xuống giống vụ Thu Đơng 2011 tỉnh An Giang đƣợc giải đốn từ ảnh MODIS 33 Hình 17 Bản đồ tiến độ xuống giống vụ Đông Xuân 2011-2012 tỉnh An Giang đƣợc giải đoán từ ảnh MODIS 34 Hình 18 Bản đồ tiến độ xuống giống vụ Hè Thu 2012 tỉnh An Giang đƣợc giải đoán từ ảnh MODIS 35 ix PHỤ LỤC 4: DANH SÁCH ẢNH VIỄN THÁM MODIS ĐƢỢC THU THẬP STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 29 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Tên ảnh MOD09Q1.A2011249.h28v07.005.2011258061924 MOD09Q1.A2011249.h28v08.005.2011258062422 MOD09Q1.A2011257.h28v07.005.2011266125849 MOD09Q1.A2011257.h28v08.005.2011266125841 MOD09Q1.A2011265.h28v07.005.2011274092240 MOD09Q1.A2011265.h28v08.005.2011274092400 MOD09Q1.A2011273.h28v07.005.2011285131044 MOD09Q1.A2011273.h28v08.005.2011285131019 MOD09Q1.A2011281.h28v07.005.2011293005839 MOD09Q1.A2011281.h28v08.005.2011293005907 MOD09Q1.A2011289.h28v07.005.2011298111057 MOD09Q1.A2011289.h28v08.005.2011298111413 MOD09Q1.A2011297.h28v07.005.2011308014026 MOD09Q1.A2011297.h28v08.005.2011308012908 MOD09Q1.A2011305.h28v07.005.2011314055250 MOD09Q1.A2011305.h28v08.005.2011314054956 MOD09Q1.A2011313.h28v07.005.2011292151718 MOD09Q1.A2011313.h28v08.005.2011292151554 MOD09Q1.A2011291.h28v07.005.2011333141130 MOD09Q1.A2011291.h28v08.005.2011333141111 MOD09Q1.A2011299.h28v07.005.2011341154840 MOD09Q1.A2011299.h28v08.005.2011341154636 MOD09Q1.A2011337.h28v07.005.2011346141711 MOD09Q1.A2011337.h28v08.005.2011346141745 MOD09Q1.A2011345.h28v07.005.2011354073627 MOD09Q1.A2011345.h28v08.005.2011354073844 MOD09Q1.A2011353.h28v07.005.2011362063401 MOD09Q1.A2011353.h28v08.005.2011362062029 MOD09Q1.A2011361.h28v07.005.2012017215129 MOD09Q1.A2011361.h28v08.005.2012017214311 MOD09Q1.A2012001.h28v07.005.2012017222151 MOD09Q1.A2012001.h28v08.005.2012017222925 MOD09Q1.A2012009.h28v07.005.2012019042948 MOD09Q1.A2012009.h28v08.005.2012019044305 MOD09Q1.A2012017.h28v07.005.2012026141650 MOD09Q1.A2012017.h28v08.005.2012026141714 MOD09Q1.A2012025.h28v07.005.2012046193758 MOD09Q1.A2012025.h28v08.005.2012046192705 MOD09Q1.A2012033.h28v07.005.2012042072737 MOD09Q1.A2012033.h28v08.005.2012042072801 MOD09Q1.A2012041.h28v07.005.2012050072741 MOD09Q1.A2012041.h28v08.005.2012050072029 MOD09Q1.A2012049.h28v07.005.2012062222225 MOD09Q1.A2012049.h28v08.005.2012062222235 f Ngày chụp 6/9/2011 6/9/2011 14/9/2011 14/9/2011 22/9/2011 22/9/2011 30/9/2011 30/9/2011 8/10/2011 8/10/2011 16/10/2011 16/10/2011 24/10/2011 24/10/2011 1/11/2011 1/11/2011 9/11/2011 9/11/2011 17/11/2011 17/11/2011 25/11/2011 25/11/2011 3/12/2011 3/12/2011 11/12/2011 11/12/2011 19/12/2011 19/12/2011 27/12/2011 27/12/2011 1/1/2012 1/1/2012 9/1/2012 9/1/2012 17/1/2012 17/1/2012 25/1/2012 25/1/2012 2/2/2012 2/2/2012 10/2/2012 10/2/2012 18/2/2012 18/2/2012 STT 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 Tên ảnh MOD09Q1.A2012057.h28v07.005.2012067160444 MOD09Q1.A2012057.h28v08.005.2012067160414 MOD09Q1.A2012065.h28v07.005.2012075042731 MOD09Q1.A2012065.h28v08.005.2012075042652 MOD09Q1.A2012073.h28v07.005.2012082162911 MOD09Q1.A2012073.h28v08.005.2012082163050 MOD09Q1.A2012081.h28v07.005.2012096142140 MOD09Q1.A2012081.h28v08.005.2012096142230 MOD09Q1.A2012089.h28v07.005.2012107142652 MOD09Q1.A2012089.h28v08.005.2012107143312 MOD09Q1.A2012097.h28v07.005.2012108170233 MOD09Q1.A2012097.h28v08.005.2012108170240 MOD09Q1.A2012105.h28v07.005.2012114151605 MOD09Q1.A2012105.h28v08.005.2012114150828 MOD09Q1.A2012113.h28v07.005.2012122072507 MOD09Q1.A2012113.h28v08.005.2012122070851 MOD09Q1.A2012121.h28v07.005.2012130074258 MOD09Q1.A2012121.h28v08.005.2012130070637 MOD09Q1.A2012129.h28v07.005.2012141231929 MOD09Q1.A2012129.h28v08.005.2012139130451 MOD09Q1.A2012137.h28v07.005.2012146152116 MOD09Q1.A2012137.h28v08.005.2012146153907 MOD09Q1.A2012145.h28v07.005.2012156153103 MOD09Q1.A2012145.h28v08.005.2012156153831 MOD09Q1.A2012153.h28v07.005.2012166170301 MOD09Q1.A2012153.h28v08.005.2012166170243 MOD09Q1.A2012161.h28v07.005.2012170083700 MOD09Q1.A2012161.h28v08.005.2012170083730 MOD09Q1.A2012169.h28v07.005.2012178091749 MOD09Q1.A2012169.h28v08.005.2012178093511 MOD09Q1.A2012177.h28v07.005.2012186072621 MOD09Q1.A2012177.h28v08.005.2012186070617 MOD09Q1.A2012185.h28v07.005.2012195231508 MOD09Q1.A2012185.h28v07.005.2012208235939 MOD09Q1.A2012193.h28v07.005.2012202173043 MOD09Q1.A2012193.h28v08.005.2012202172728 Khơng có liệu MOD09Q1.A2012201.h28v08.005.2012212181129 MOD09Q1.A2012209.h28v07.005.2012219124615 MOD09Q1.A2012209.h28v08.005.2012219124702 MOD09Q1.A2012217.h28v07.005.2012229063649 MOD09Q1.A2012217.h28v08.005.2012229064152 MOD09Q1.A2012225.h28v07.005.2012234055946 MOD09Q1.A2012225.h28v08.005.2012234060030 MOD09Q1.A2012233.h28v07.005.2012242104812 MOD09Q1.A2012233.h28v08.005.2012242104756 MOD09Q1.A2012241.h28v07.005.2012250182449 g Ngày chụp 26/2/2012 26/2/2012 5/3/2012 5/3/2012 13/3/2012 13/3/2012 21/3/2012 21/3/2012 29/3/2012 29/3/2012 6/4/2012 6/4/2012 14/4/2012 14/4/2012 22/4/2012 22/4/2012 30/4/2012 30/4/2012 8/5/2012 8/5/2012 16/5/2012 16/5/2012 24/5/2012 24/5/2012 1/6/2012 1/6/2012 9/6/2012 9/6/2012 17/6/2012 17/6/2012 25/6/2012 25/6/2012 3/7/2012 3/7/2012 11/7/2012 11/7/2012 19/7/2012 19/7/2012 27/7/2012 27/7/2012 4/8/2012 4/8/2012 12/8/2012 12/8/2012 20/8/2012 20/8/2012 28/8/2012 STT 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 129 133 134 135 136 137 138 Tên ảnh MOD09Q1.A2012241.h28v08.005.2012250182445 MOD09Q1.A2012249.h28v07.005.2012258074450 MOD09Q1.A2012249.h28v08.005.2012258074124 MOD09Q1.A2012257.h28v07.005.2012270142808 MOD09Q1.A2012257.h28v08.005.2012270142923 MOD09Q1.A2012265.h28v07.005.2012275151741 MOD09Q1.A2012265.h28v08.005.2012275151039 MOD09Q1.A2012273.h28v07.005.2012297135457 MOD09Q1.A2012273.h28v08.005.2012297135625 MOD09Q1.A2012281.h28v07.005.2012297145236 MOD09Q1.A2012281.h28v08.005.2012297144456 MOD09Q1.A2012289.h28v07.005.2012299173503 MOD09Q1.A2012289.h28v08.005.2012299173402 MOD09Q1.A2012297.h28v07.005.2012306074349 MOD09Q1.A2012297.h28v08.005.2012306074313 MOD09Q1.A2012305.h28v07.005.2012314154638 MOD09Q1.A2012305.h28v08.005.2012314154542 MOD09Q1.A2012313.h28v07.005.2012292090514 MOD09Q1.A2012313.h28v08.005.2012292082310 MOD09Q1.A2012291.h28v07.005.2012331180706 MOD09Q1.A2012291.h28v08.005.2012331180056 MOD09Q1.A2012299.h28v07.005.2012339074939 MOD09Q1.A2012299.h28v08.005.2012339075113 MOD09Q1.A2012337.h28v07.005.2012346141027 MOD09Q1.A2012337.h28v08.005.2012346141049 MOD09Q1.A2012345.h28v07.005.2012355131131 MOD09Q1.A2012345.h28v08.005.2012355130748 MOD09Q1.A2012353.h28v07.005.2012362062435 MOD09Q1.A2012353.h28v08.005.2012362064308 MOD09Q1.A2012361.h28v07.005.2013015225646 MOD09Q1.A2012361.h28v08.005.2013015225642 MOD09A1.A2013001.h28v07.005.2013017013738 MOD09A1.A2013001.h28v08.005.2013017013704 MOD09A1.A2013009.h28v07.005.2013018225033 MOD09A1.A2013009.h28v08.005.2013018225212 MOD09A1.A2013017.h28v07.005.2013026072132 MOD09A1.A2013017.h28v08.005.2013026072200 MOD09A1.A2013025.h28v07.005.2013040092739 MOD09A1.A2013025.h28v08.005.2013040092514 MOD09A1.A2013033.h28v07.005.2013043030556 MOD09A1.A2013033.h28v08.005.2013043032325 MOD09A1.A2013041.h28v07.005.2013051152610 MOD09A1.A2013041.h28v08.005.2013051153246 MOD09A1.A2013049.h28v07.005.2013058064534 MOD09A1.A2013049.h28v08.005.2013058063623 MOD09A1.A2013057.h28v07.005.2013067225435 MOD09A1.A2013057.h28v08.005.2013067225407 h Ngày chụp 28/8/2012 5/9/2012 5/9/2012 13/9/2012 13/9/2012 21/9/2012 21/9/2012 29/9/2012 29/9/2012 7/10/2012 7/10/2012 15/10/2012 15/10/2012 23/10/2012 23/10/2012 31/10/2012 31/10/2012 8/11/2012 8/11/2012 16/11/2012 16/11/2012 24/11/2012 24/11/2012 2/12/2012 2/12/2012 10/12/2012 10/12/2012 18/12/2012 18/12/2012 26/12/2012 26/12/2012 1/1/2013 1/1/2013 9/1/2013 9/1/2013 17/1/2013 17/1/2013 25/1/2013 25/1/2013 2/2/2013 2/2/2013 10/2/2013 10/2/2013 18/2/2013 18/2/2013 26/2/2013 26/2/2013 STT 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 Tên ảnh MOD09A1.A2013065.h28v07.005.2013074083450 MOD09A1.A2013065.h28v08.005.2013074082854 MOD09A1.A2013073.h28v07.005.2013082103410 MOD09A1.A2013073.h28v08.005.2013082104934 MOD09A1.A2013081.h28v07.005.2013107132303 MOD09A1.A2013081.h28v08.005.2013107133640 MOD09A1.A2013089.h28v07.005.2013098093139 MOD09A1.A2013089.h28v08.005.2013098092806 MOD09A1.A2013097.h28v07.005.2013106063908 MOD09A1.A2013097.h28v08.005.2013106063318 MOD09A1.A2013105.h28v07.005.2013114082421 MOD09A1.A2013105.h28v08.005.2013114080817 MOD09A1.A2013113.h28v07.005.2013122184544 MOD09A1.A2013113.h28v08.005.2013122184544 MOD09A1.A2013121.h28v07.005.2013130083923 MOD09A1.A2013121.h28v08.005.2013130090801 MOD09A1.A2013129.h28v07.005.2013141203851 MOD09A1.A2013129.h28v08.005.2013141204030 MOD09A1.A2013137.h28v07.005.2013146125101 MOD09A1.A2013137.h28v08.005.2013146124011 MOD09A1.A2013145.h28v07.005.2013155092706 MOD09A1.A2013145.h28v08.005.2013155092706 MOD09Q1.A2013153.h28v07.005.2012166170301 MOD09Q1.A2013153.h28v08.005.2012166170243 MOD09Q1.A2013161.h28v07.005.2012170083700 MOD09Q1.A2013161.h28v08.005.2012170083730 MOD09Q1.A2013169.h28v07.005.2012178091749 MOD09Q1.A2013169.h28v08.005.2012178093511 MOD09Q1.A2013177.h28v07.005.2012186072621 MOD09Q1.A2013177.h28v08.005.2012186070617 MOD09Q1.A2013185.h28v07.005.2012195231508 MOD09Q1.A2013185.h28v07.005.2012208235939 MOD09Q1.A2013193.h28v07.005.2012202173043 MOD09Q1.A2013193.h28v08.005.2012202172728 MOD09Q1.A2013201.h28v08.005.2012212181129 MOD09Q1.A2013201.h28v08.005.2012212181129 MOD09Q1.A2013209.h28v07.005.2012219124615 MOD09Q1.A2013209.h28v08.005.2012219124702 MOD09Q1.A2013217.h28v07.005.2012229063649 MOD09Q1.A2013217.h28v08.005.2012229064152 MOD09Q1.A2013225.h28v07.005.2012234055946 MOD09Q1.A2013225.h28v08.005.2012234060030 MOD09Q1.A2013233.h28v07.005.2012242104812 MOD09Q1.A2013233.h28v08.005.2012242104756 MOD09Q1.A2013241.h28v07.005.2012250182449 MOD09Q1.A2013241.h28v08.005.2012250182445 i Ngày chụp 5/3/2013 5/3/2013 13/3/2013 13/3/2013 21/3/2013 21/3/2013 29/3/2013 29/3/2013 6/4/2013 6/4/2013 14/4/2013 14/4/2013 22/4/2013 22/4/2013 30/4/2013 30/4/2013 8/5/2013 8/5/2013 16/5/2013 16/5/2013 24/5/2013 24/5/2013 1/6/2013 1/6/2013 9/6/2013 9/6/2013 17/6/2013 17/6/2013 25/6/2013 25/6/2013 3/7/2013 3/7/2013 11/7/2013 11/7/2013 19/7/2013 19/7/2013 27/7/2013 27/7/2013 4/8/2013 4/8/2013 12/8/2013 12/8/2013 20/8/2013 20/8/2013 28/8/2013 28/8/2013 PHỤ LỤC 5: DANH SÁCH HỌC VIÊN THAM DỰ LỚP TẬP HUẤN TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA MÔI TRƢỜNG & TNTN BỘ MÔN TÀI NGUYÊN ĐẤT ĐAI SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT TỈNH AN GIANG CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT AN GIANG Đề tài: "Ứng dụng công nghệ WebGIS ảnh viễn thám quản lý tiến độ xuống giống cảnh báo phòng trừ dịch hại lúa tỉnh An Giang" Tập huấn chuyển giao "Kỹ thuật xây dựng đồ trạng trà lúa từ ảnh viễn thám MODIS Tập huấn chuyển giao WEBSITE đến ngƣời sử dụng" Từ ngày 25/4 đến 27/4 năm 2013 (Dành cho Nông dân cộng tác viên) Stt 10 11 12 13 14 15 16 17 Họ tên Trang Thành Long Nguyễn Minh Nhuần Lê Hoàng Khải Trương Văn Ngon Lâm Thị Mỹ Hạnh Châu Văn Hội Dương Hoàng Ẩn Lê Anh Tuấn Lê Trần Phúc Nguyên Trà Võ Xuân Trường Nguyễn Minh Hậu Lê Hùng Dũ Nguyễn Thị Thu Trang Chung Đức Thắng Trần Văn Tâm Lê Thành Trung Trịnh Quang Nhuận Địa cơng tác P, Mỹ Hòa, TP Long Xun Xã Cái Dầu, Châu Phú Xã Long Điền A, Chợ Mới Ấp Tây Khánh P, Bình Khánh, TP Long Xun Xã Bình Thạnh Đơng, Phú Tân TT Phú Mỹ, Phú Tân TT An Châu, Châu Thành Xã Vĩnh Nhuận, Châu Thành TT Phú Mỹ, Phú Tân Xã Long Điền B, Chợ Mới Xã Vĩnh Lợi, Châu Thành Hội An, Chợ Mới Xã Lê Chánh, Tân Châu Xã Bình Long, Châu Phú Hội nông dân TP Châu Đốc Xã Long Điền, Chợ Mới Điểm 8,8 10 8,8 8,8 7,6 9,2 10 9,2 9,2 9,4 9,4 10 10 7,4 9,4 8,6 8,8 Ghi Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Tổng cộng: 17 học viên tham gia đánh giá Xác nhận Chi cục BVTV An Giang Xác nhận cán giảng dạy PGS TS Võ Quang Minh j TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA MÔI TRƢỜNG & TNTN BỘ MÔN TÀI NGUYÊN ĐẤT ĐAI SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT TỈNH AN GIANG CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT AN GIANG Đề tài: "Ứng dụng công nghệ WebGIS ảnh viễn thám quản lý tiến độ xuống giống cảnh báo phòng trừ dịch hại lúa tỉnh An Giang" Tập huấn chuyển giao: "Kỹ thuật xây dựng đồ trạng trà lúa từ ảnh viễn thám MODIS Tập huấn chuyển giao WEBSITE đến ngƣời sử dụng" Từ ngày 25/4 đến 27/4 năm 2013 (Dành cho cán Bảo vệ Thực vật) Stt 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Họ tên Huỳnh Tấn Hưng Trần Thanh Ngọc Thùy Huỳnh Chí Thiện Nguyễn Thanh Sang Nguyễn Thị Trúc Linh Hồ Lê Văn Nhi Nguyễn Phước Thành Trịnh Minh Thảo Lâm Vũ Trường Giang Tin Na Tô Nguyễn Bền Em Lê Thị Huệ Phan Văn Út Trần Thị Liên Phạm Thị Thu Võ Thị Diễm Trinh Đặng Thị Thanh Hiền Phạm Thị Thảo Nguyên Vũ Công Lương Trịnh Vĩnh Thụy Nguyễn Thu Cúc Nguyễn Thanh Tú Huỳnh Chí Linh Địa cơng tác Trạm BVTV Châu Phú Trạm BVTV Châu Đốc Trạm BVTV Tri Tôn Trạm BVTV Châu Thành KTV Xã Châu Phong - Tân Châu Trạm BVTV Phú Tân Chi cục BVTV An Giang Trạm BVTV Phú Tân Trạm BVTV Tân Châu Trạm BVTV Tri Tôn Trạm BVTV TP Long Xuyên Trạm BVTV Tịnh Biên Trạm BVTV Tịnh Biên Trạm BVTV An Phú Trạm BVTV An Phú Trạm BVTV Châu Thành Trạm BVTV Thoại Sơn Trạm BVTV Châu Đốc Trạm BVTV Thoại Sơn Chợ Mới Trạm BVTV Châu Phú Trạm BVTV Chợ Mới Chi cục BVTV An Giang Điểm 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Ghi Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Tổng cộng: 23 học viên tham gia đánh giá Xác nhận Chi cục BVTV An Giang Xác nhận cán giảng dạy PGS TS Võ Quang Minh k PHỤ LỤC 6: PHIẾU ĐIỀU TRA KHẢO SÁT NGOÀI ĐỒNG Mã số phiếu: …………… Tọa độ X1 : X2 : X3 : X4 : Y1 : Y2 : Y3 : Y4 : Tên người khảo sát : Ngày khảo sát : Họ tên nông dân: Tuổi: Ấp: ………… … Xã: ……….… …… Huyện: ……….………… Tỉnh: Kinh nghiệm canh tác nông nghiệp: ………………………………………(Năm) Thời gian đến sinh sống nơi tại: ………………………………………(Năm) Diện tích đất canh tác tại: ………………………………………………,……(Ha) A ĐẶC ĐIỂM VỀ CƠ CẤU VÀ GIỐNG CANH TÁC Cơ cấu, giống canh tác : □ Chuyên lúa □ Chuyên màu □ Lúa+Màu □ Lúa+Thủy sản □ Cây ăn trái (Mô tả: …………………………………………………………………………………,) Lúa Màu CAQ Khác Giống: Thời gian sinh trƣởng Khối lƣợng sạ (kg hạt giống/ha)/ mật độ Phương pháp trồng: : Cấy : Sạ Ngày sạ (trồng) Ngày thu hoạch (nếu ruộng thu hoạch) Năng suất (kg/m2)/ (Tấn/vụ) Giai đoạn sinh trưởng : Mạ : Đẻ nhánh : Làm đồng :Trổ : Chín : Chuẩn bị thu hoạch Độ sâu ngập tính từ bề mặt ruộng (cm) 10 Chiều cao tính từ bề mặt đất (cm) 11 Điều kiện đất thời điểm khảo sát (Đối với ruộng không ngập): : Bề mặt ruộng khô : Bề mặt ruộng ẩm B LỊCH CANH TÁC Vụ 1(………) Vụ 2(………) Vụ3 (………) l Tháng 10 11 12 PHỤ LỤC 7: DANH SÁCH CÁC ĐIỂM ĐẶT BẪY ĐÈN VÀ TỌA ĐỘ CÁC ĐIỂM TƢƠNG ỨNG ĐƢỢC ĐỊNH VỊ BẰNG GPS Họ tên cộng tác viên Địa TT X Y 510799 1174743 512035 1178629 Anh Hai Ap My Thuan - Xa Vu Chau - TX Chau Doc 511274 1182257 Chi Thuy Khom - Phuong A - TX Chau Doc 510795 1195867 Nguyen Van Khang H An Phu 510167 1202764 Kieu Quyen Ap Phu Hoa - Xa Phu Huu - H An Phu 519208 1182869 Nguyen Phuoc Minh Ap Hoa Loi - Xa Phu Hiep - H Chau Phu 516604 1185368 Nguyen Thi Truc Linh Xa Chau Phong - TX Chau Doc 521887 1193195 Nguyen Tri Thi Ap Long Hiep - Xa Tan An - TX Tan Chau 496470 1165760 Cang Soc Van Ny Ap Po Thi - Xa An Cu - H Tinh Bien 10 541605 1148272 Nguyen Van Do Ap Binh Hoa I - P My - TP Long Xuyen 11 548591 1162317 Cao Van Nhe Ap Long Quoi I - Xa Long Dien - H Cho Moi 12 540135 1164902 Tran Cong Kha Ap Kien Binh - Xa Kien An - H Cho Moi 13 551605 1154206 Nguyen Thanh Nghi Ap An Hung - Xa An Trach Thi -H Cho Moi 14 517462 1198540 Vo Van Dien Ap Phu Binh - Xa Phu Loc - TX Tan Chau 15 539506 1169104 Ngo Thanh Tong TT Phu My - H Phu Tan 16 527979 1180297 Duong Phu Hau Ap Phu Trung - Xa Phu Thanh - H Phu Tan 18 546650 1144453 Phan Chi Cong Khom Tay Khanh - P My Hoa - TP Long Xuyen 20 531235 1156039 - Ap Can Thuan - Xa Can Dang - H Chau Thanh 21 522228 1175438 Nhieu ho nong dan Ap My Thuan - Xa My Phu - H Chau Phu 22 520135 1159227 Nhieu ho nong dan Ap Binh Duc - Xa Binh Phu - H Chau Phu 23 523637 1167681 Nhieu ho nong dan Ap Vinh Thanh - TT Cai Dau - H Chau Phu 24 515677 1153659 - Ap Hoa Phu III - TT An Chau - H Chau Thanh 25 536295 115503 - Ap Phu Hoa - Xa Binh Hoa - H Chau Thanh 26 499830 1153561 - Ap An Loc - Xa Chau Lang - H Tri Ton 27 507763 1140150 - Ap Tan Loi - Xa Tan Tien - H Tri Ton 28 486567 1162007 Nhieu ho nong dan Ap Vinh Hoa - Xa Lac Quoi - H Tri Ton 29 516261 1142403 Tran Hung Cuong Ap Phu Thuan - Xa Tan Phu - Huyen Thoai Son Khom Hoa Hung - TT Nha Bang - H Tinh Bien m PHỤ LỤC 8: Các đồ trà lúa tỉnh An Giang thời điểm quan sát khác theo chu kỳ ngày/lần đƣợc giải đoán từ ảnh MODIS n o p PHỤ LỤC 9: Các đồ cảnh báo dịch hại đƣợc phát triển từ đồ trà lúa tỉnh An Giang theo chu kỳ ngày/lần đƣợc giải đoán từ ảnh MODIS q r s t
- Xem thêm -

Xem thêm: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ WEBGIS VÀ ẢNH VIỄN THÁM QUẢN LÝ TIẾN ĐỘ XUỐNG GIỐNG VÀ CẢNH BÁO PHÒNG TRỪ DỊCH HẠI LÚA Ở TỈNH AN GIANG, ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ WEBGIS VÀ ẢNH VIỄN THÁM QUẢN LÝ TIẾN ĐỘ XUỐNG GIỐNG VÀ CẢNH BÁO PHÒNG TRỪ DỊCH HẠI LÚA Ở TỈNH AN GIANG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn