CẤU TRÚC XÃ HỘI CỦA DÂN CƯ LÀNG NGHỀ ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG HIỆN NAY (Nghiên cứu trường hợp hai làng nghề ở huyện Thường Tín, TP. Hà Nội)

191 40 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/07/2019, 03:17

H C VI N CHÍNH TR QU C GIA H CHÍ MINH NGUY N NG C ANH C U TRÚC XÃ H I C A CƯ DÂN LÀNG NGH Đ NG B NG SÔNG H NG HI N NAY (Nghiên c u trư ng h p hai làng ngh huy n Thư ng Tín, thành ph Hà N i) LU N ÁN TI N SĨ XÃ H I H C HÀ N I - 2014 H C VI N CHÍNH TR QU C GIA H CHÍ MINH NGUY N NG C ANH C U TRÚC XÃ H I C A CƯ DÂN LÀNG NGH Đ NG B NG SÔNG H NG HI N NAY (Nghiên c u trư ng h p hai làng ngh huy n Thư ng Tín, thành ph Hà N i) Chuyên ngành: Xã h i h c Mã s : 62 31 30 01 LU N ÁN TI N SĨ XÃ H I H C Ngư i hư ng d n khoa h c: GS.TS Lê Ng c Hùng HÀ N I - 2014 L I CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên c u c a riêng Các s li u, k t qu nêu lu n án trung th c, có ngu n g c rõ ràng đư c trích d n đ y đ theo quy ñ nh Tác gi lu n án Nguy n Ng c Anh M!C L!C Trang M" Đ#U Chương 1: T%NG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN C&U 1.1 Hư ng nghiên c u v c u trúc xã h i - dân s làng ngh 1.2 Hư ng nghiên c u v c u trúc xã h i - gia ñình làng ngh 1.3 Hư ng nghiên c u v c u trúc xã h i - ngh nghi p làng ngh 1.4 Hư ng nghiên c u v c u trúc xã h i - dân s làng ngh Chương 2: CƠ S" LÝ LU N V C U TRÚC XÃ H I C A CƯ DÂN LÀNG NGH 2.1 Các khái ni m b n 2.2 M t s lý thuy t 2.3 M t s quan ñi m c a Đ ng sách c a Nhà nư c liên quan ñ n ñ tài Chương 3: TH(C TR)NG C U TRÚC XÃ H I C A CƯ DÂN LÀNG NGH 3.1 M t s ñ c ñi m c a làng ngh ñ ng b ng sơng H ng 3.2 Đ c m kinh t - xã h i làng ngh huy n Thư ng tín 3.3 Đ c m kinh t - xã h i c a xã V n Điêm xã Duyên Thái 3.4.Các phân h c u trúc xã h i c a làng ngh ñ g V n Đi m làng ngh sơn mài H Thái 3.5 Phân tích mơ hình cơng ty ngh mơ hình gia đình ngh c a làng ngh g V n ñi m làng ngh sơn mài H thái Chương 4: CÁC Y U T TÁC Đ NG Đ N C U TRÚC XÃ H I CƯ DÂN LÀNG NGH VÀ G*I Ý M T S GI+I PHÁP 4.1 M t s y u t tác ñ ng ñ n c u trúc xã h i cư dân làng ngh 4.2 M t s v n ñ ñ t g i ý m t s gi i pháp 14 14 18 22 26 34 K T LU N DANH M!C CÁC CƠNG TRÌNH C A TÁC GI+ ĐÃ CÔNG B QUAN Đ N LU N ÁN DANH M!C TÀI LI U THAM KH+O PH! L!C CÓ LIÊN 34 53 61 70 70 73 75 80 107 125 125 144 151 154 156 DANH M!C CÁC T, VI T T-T THCS: Trung h c s THPT: Trung h c ph thông TNHH: Trách nhi m h u h n UBND: y ban nhân dân DANH M!C CÁC B+NG S th t B ng 3.1: Tên b ng Trang C u trúc kinh t - ngành theo giá tr t tr ng s n lư ng c a 77 xã V n Đi m, năm 2013 B ng 3.2: C u trúc kinh t - ngành theo giá tr t tr ng s n lư ng c a 79 xã Duyên Thái, năm 2013 B ng 3.3: C u trúc xã h i - gi i tính c a cư dân làng ngh 80 B ng 3.4: C u trúc v th - vai xã h i c a thành viên gia đình 83 làng ngh B ng 3.5: C u trúc xã h i - h c v n c a cư dân làng ngh 86 B ng 3.6: C u trúc xã h i - gia đình theo quy mơ c a làng ngh 89 B ng 3.7: C u trúc xã h i - gia đình ngh theo s lư ng lao ñ ng ngh 91 B ng 3.8: C u trúc xã h i - th h c a gia đình ngh 93 B ng 3.9: C u trúc xã h i - ngh nghi p c a h gia đình 98 B ng 3.10: C u trúc xã h i - m c s ng c a làng ngh 100 B ng 3.11: M c thu nh p trung bình m t tháng c a ch h gia đình, ch 102 s s n xu t B ng 3.12: M c chi tiêu trung bình m t tháng c a ch h gia đình, ch 103 s s n xu t B ng 3.13: Cơ c u chi tiêu hàng năm c a h gia đình làng ngh 104 B ng 3.14: T l t ñánh giá m c ñ thay ñ i m t s khía c nh c a đ i 105 s ng gia đình so v i năm trư c B ng 3.15: C u trúc xã h i-ngh nghi p, theo thâm niên c a gia đình 107 ngh B ng 3.16: M t s ñ c trưng b n c a mơ hình gia đình ngh mơ 120 hình cơng ty ngh B ng 4.1: Thu nh p bình quân hàng tháng c a ch gia đình, ch s s n xu t 125 theo gi i tính B ng 2: Thu nh p c a h gia đình theo đ tu i 126 B ng 4.3: Thu nh p h gia đình làng ngh theo lo i ngh h gia đình 128 B ng 4.4: Thu nh p c a h gia ñình theo s năm làm ngh 129 B ng 4.5: Quy mơ gia đình, theo s lao đ ng làm ngh truy n th ng 131 B ng 4.6: S th h gia đình, theo đ tu i c a ch h gia đình 132 B ng 4.7: Gi i tính c a ch h gia đình v i lo i ngh c a h gia đình 133 B ng 4.8: Đ tu i c a ch h gia ñình v i lo i ngh c a h gia đình 135 B ng 4.9: Y u t tr , kinh t , văn hoá, xã h i v i thu nh p 137 theo ñ a bàn kh o sát B ng 4.10: Y u t tr , kinh t , văn hoá, xã h i v i lo i ngh c a h 139 gia đình, theo ñ a bàn kh o sát B ng 4.11: Ch trương, sách v i thu nh p lo i ngh c a h gia đình theo đ i bàn kh o sát 142 DANH M!C CÁC BI/U Trang Bi u 3.1: C u trúc xã h i - ñ tu i c a ngư i dân làng 82 Bi u 3.2: Đ nh hư ng ngh nghi p cho 87 Bi u 3.3: Cư dân làng ngh phân nhóm theo ngh nghi p c a h gia đình 99 Bi u 3.4: Bi u ñ ngu n l c c a công ty ngh 122 M" Đ#U Tính c0p thi1t c2a ñ tài 1.1 Tính c p thi t v m t th c ti n Các làng ngh Vi t Nam có vai trò quan tr ng phát tri n kinh t - xã h i ñ t nư c nói chung đ i v i n n kinh t - xã h i nơng thơn nói riêng Trong Báo cáo Chính tr t i Đ i h i Đ i bi u toàn qu c l!n th XI c a Đ ng, ñ c p: “Phát tri n m nh công nghi p, d ch v" làng ngh g#n v i b o v môi trư ng Tri n khai chương trình xây d ng nơng thơn m i phù h p v i đ c ñi m t$ng vùng theo bư c ñi c" th , v ng ch#c t$ng giai ño n; gi gìn phát huy nh ng truy n th ng văn hố t t đ%p c a nơng thơn Vi t Nam” [14, tr.197] Các làng ngh phát tri n thúc đ&y q trình chuy n d ch c u kinh t nông nghi p - nông thôn theo hư ng “ly nông b t ly hương” S lan t'a c a làng ngh ñã m r ng quy mơ đ a bàn s n xu t, thu hút nhi u lao ñ ng, kéo theo s phát tri n c a nhi u ngành ngh khác, góp ph!n làm tăng t( tr ng ngành công nghi p, d ch v" Đ ng b ng sơng H ng có l ch s) phát tri n lâu ñ i, nơi di*n s phát tri n m nh m+ c a văn minh lúa nư c - n n nông nghi p truy n th ng c a dân t c Vi t Nam Do v y, làng ngh đ ng b ng sơng H ng có u ki n khách quan đ hình thành phát tri n Các làng ngh ñ ng b ng sơng H ng t$ xa xưa có vai trò quan tr ng vi c s n xu t hàng hóa ph"c v" đ i s ng c a nhân dân V i nh ng l i th v ñi u ki n t nhiên, kinh t , xã h i văn hóa, nhi u làng ngh ñ ng b ng sông H ng ñư c khôi ph"c phát tri n nhanh so v i ñ a phương khác Thành ph Hà N i vùng ñ t ñ a linh nhân ki t, có b dày văn hóa lâu đ i l ch s) dân t c Hà N i t p trung nhi u làng ngh như: làng g m Bát Tràng; làng l"a V n Phúc; làng g m, ngh Sơn Đ ng; làng ngh Chàng Sơn Hà N i tr thành ñ t “trăm ngh ” v-n ñang xu th phát tri n m nh, s ch trương, ñư ng l i ñ i m i c a Đ ng nh ng sách kinh t - xã h i c a Nhà nư c Huy n Thư ng Tín có nhi u làng ngh truy n th ng, v i nh ng s n ph&m n i ti ng như: Ti n g xã Qu t Đ ng, mây tre ñan xã Nh Khê, sơn mài xã Ninh S , ngồi có m t s ngh m i phát tri n m y ch"c năm như: làm xương s$ng xã V n Đi m, len g xã Dun Thái, thêu Th"y ng xã Hòa Bình, đ Trát C!u xã Ti n Phong, Đ n nay, huy n có 46 làng t ng s 126 làng có ngh đư c UBND thành ph Hà N i cơng nh n làng ngh Thư ng Tín h i t" ñ!y ñ ñ c ñi m c a làng ngh nơng thơn vùng đ ng b ng sơng H ng, b i làng ngh đ ng b ng sơng H ng nói chung huy n Thư ng Tín nói riêng b tác đ ng m nh m+ b i q trình th hóa, cơng nghi p hóa, hi n đ i hóa M t khác, huy n Thư ng Tín m i sát nh p vào thành ph Hà N i, nên q trình cơng nghi p hóa, hi n đ i hóa nơng nghi p - nơng thơn c a huy n ch u tác ñ ng m nh t$ s phát tri n kinh t - xã h i c a th Hà N i Do v y, làng ngh huy n Thư ng Tín ch a đ ng nhi u đ c m, tính ch t c a c u trúc xã h i làng ngh truy n th ng, có nh ng đ c m m i c a q trình th hóa, hi n đ i hóa 1.2 Tính c p thi t v m t lý lu n Đ trì phát huy th m nh c a làng ngh , ñáp ng yêu c!u trình h i nh p qu c t , ñ t hi u qu kinh t - xã h i cao phát tri n làng ngh theo hư ng b n v ng, c!n có nh ng nghiên c u xã h i h c v c u trúc xã h i c a cư dân làng ngh C u trúc xã h i m t n i dung b n ñư c nghiên c u xuyên su t l ch s) xã h i h c T$ năm 1840 ñ n cu i nh ng năm 1880, K.Marx ñã tr ng phân tích c u trúc xã h i xem xét c u trúc xã h i n n t ng c a c u trúc kinh t Đ!u th k( XX, nhà xã h i h c ngư i Đ c M.Weber C ng đ4ng Câu 10 Khi g9p nhKng khó khăn, tr ng8i ông (bà) thư ng tham kh o ý ki1n c2a ñ?u tiên? (ch ch n phương án tr l i) Ngư i thân gia đình Cán b Đ ng Ngư i có uy tín dòng h Cán b quy n B n bè c a gia đình Cán b đồn th xã h i Câu 11 Trong gia đình ngư i có vai trò lĩnh v.c sau: Cơng vi c Ơng/bà B /mH Con S n xu t, kinh doanh H c t p c a Đ nh hư ng ngh nghi p cho Trong cư i xin Trong ma chay Mua s#m đ dùng đ#t ti n Cơng vi c c a làng, dòng h Xây nhà, s)a ch a nhà c)a Chuy n ñ i ngh nghi p Câu 12 Ơng (bà) đánh giá cu c s ng c2a gia đình hi n so v i năm trư c ñây th1 nào? N i dung T t Như cũ Kém ñi Vi c làm Thu nh p Chi tiêu cho ñ i s ng Vui chơi gi i trí, du l ch Vi c h c t p đ nâng cao trình đ Đi u ki n chăm sóc s c kh'e Vi c h c hành c a trR em Quan h xã h i Đi n th#p sáng 10 Nư c sinh ho t 11 Đi u ki n v sinh môi trư ng 12 Tr t t an ninh 13 Nhà Câu 13 Xin ông (bà) cho bi1t làng phân cơng lao đ ng ch2 y1u thu c nhóm dư i đây? Lao đ ng ch y u nam gi i Lao ñ ng ch y u n gi i Lao ñ ng ch y u ngư i tay ngh gi'i Lao ñ ng ch y u ngư i m i h c vi c Lao ñ ng ch y u ngư i gia đình Lao ñ ng ch y u ngư i dòng h Lao đ ng ch y u ngư i làng Lao ñ ng ch y u ngư i làng Câu 14 Xin ông (bà) cho bi1t làng ñ tuDi c2a ch2 doanh nghi p s n xu0t là: Dư i 30 tu i T$ 30-40 tu i T$ 41-50 tu i Trên 50 tu i Câu 15 Trong ho8t ñ ng l h i c2a làng ho9c s ki n quan tr ng khác làng, ngư i có vai trò quan tr ng? Chính quy n xã, thơn Đồn th xã, thôn Ngư i cao tu i Các ch s n xu t, kinh doanh l n Các h gia đình gi thơn Ngư i gi'i tay ngh /ngh nhân Câu 16 Trong ho8t ñ ng c ng ñ4ng như: làm ñư ng, tu bD ñình chùa, l h i… c2a làng, ngư i có đóng góp v v t ch0t ch2 y1u? Chính quy n xã, thơn Đồn th xã, thôn Ngư i cao tu i Các ch s n xu t, kinh doanh l n Các h gia đình gi thơn Ngư i gi'i tay ngh /ngh nhân Câu 17 Theo ông/bà, y1u t dư i ñây tác ñ ng ñ1n s phát tri7n c2a làng ngh ? V n s n xu t, kinh doanh Cơ s s n xu t khu riêng m t b ng r ng Nguyên nhiên li u Áp d"ng đư c khoa h c, cơng ngh , máy móc m i s n su t Th trư ng tiêu th" s n ph&m h i nh p qu c t Năng l c kinh nghi m c a ngư i ñ ng ñ!u s s n xu t Tay ngh , chuyên mơn gi'i Ngư i lao đ ng thi t tha v i ngh Th i gian ký h p đ ng đ hồn thành s n ph&m 10 B n s#c văn hóa c a làng ngh 11.Gia đình, dòng h 12 Hi p h i làng ngh 13 Vi c làm c a lao đ ng nơng thơn 14 Năng l c lãnh đ o cán b c p xã, làng 15 Làng ngh g#n v i du l ch 16 Quy trình phong t ng ngh nhân 17 Tìm tòi, sáng t o nhi u m-u mã 18 Đư c vay v n ngân hàng v i sách thơng thống Câu 18 Ơng (bà) cho bi1t ý ki1n c2a v nhKng nh n ñAnh dư i ñây? NhKng nh n ñAnh Đ4ng Không Khó ý đ4ng ý tr l i Các phong t"c t p quán, l* h i truy n th ng ngày đư c gìn gi phát tri n Giáo d"c, y t ngày ñư c quan tâm, chăm sóc t t M i quan h gi a nh ng ngư i dân làng ngày t t T n n xã h i x y làng xã ngày tăng Môi trư ng c a làng ngh ngày ô nhi*m S h làm ngh truy n th ng v-n trì, n đ nh Ngh nhân làng ngày nhi u Chính quy n quan tâm đ n phát tri n làng ngh nhi u Câu 19 Theo ông (bà), ngư i đư c kính n7 làng, xã? M cđ R t Quan Khơng quan tr ng quan NhKng ngư i đư c kính n7 tr ng tr ng làng, xã Ngư i gi'i tay ngh /ngh nhân Ngư i có ch c v" Ngư i gi!u có Ngư i cao tu i Ngư i có uy tín Ch doanh nghi p gi'i Khơng bi t Câu 20 Theo ơng (bà) vai trò c2a Hi p h i làng ngh có quan tr ng đ i v i phát tri7n làng ngh ? R t quan tr ng Quan tr ng Không quan tr ng Câu 21 Theo ông (bà), quan h xã h i phân b dân cư làng d.a trên: 10 năm Hi n 10 năm Quan h xã h i phân b dân cư TT trư c t i làng d.a Theo nhóm ngành/ngh Theo quy mô s n xu t c a h gia đình Theo n dòng h có ngh truy n th ng Theo th i gian làm ngh c a h gia đình Câu 22 Theo ơng (bà) Ch2 s s n xu0t có nên tham gia vào tD ch c? Lãnh đ o quy n, đồn th c p xã T ch c Đ ng Lãnh đ o c p thơn, làng 5.Khơng nên tham gia Lãnh ñ o hi p h i ngh nghi p Câu 23 Đ7 phát tri7n làng ngh b n vKng theo ông (bà) c?n ph i th.c hi n nhKng bi n pháp nào? Quy ho ch làng ngh ph i g#n v i quy ho ch phát tri n nông thôn m i Nâng cao trình đ tay ngh cho th đào t o ngh cho lao đ ng đ ng nơng thôn m i Tăng cư ng qu ng bá s n ph&m c a làng ngh th trư ng nư c Nâng cao vai trò c a hi p h i làng ngh C!n phát tri n du l ch làng ngh Tăng cư ng vai trò c a gia đình, dòng h vi c trì phát tri n làng ngh Nâng cao l c qu n lý c a quy n đ a phương Câu 24 Ơng (bà) d đAnh cho h c ngh truy n th ng c2a làng hay cho h c chuyên môn, nghi p v6? H c ngh truy n th ng c a làng 2.H c cao ñUng, ñ i h c 3.Tùy kh c a Câu 25 Xin ông (bà) cho bi1t s phân cơng lao đ ng gia đình ơng (bà) hi n nay? Vai trò gia Cơng vi c đình (Li t kê cơng vi c ch TT Thành viên TuDi (ki m ti n, d y d , y u) h c t p, gi ti n…) Ông Bà B M% Con trai Con gái Câu 26 Xin ông (bà) cho bi1t m c ñ c2a m i liên h ch2 y1u gia đình, dòng h hi n nay? R0t b n B n ch9t Ít b n Khó tr Các m i quan h ch9t ch9t l i B m% v i Ông bà v i cháu Anh, ch , em dòng h Anh, ch em gia đình Gi a chú, bác, Chú, bác, cô v i cháu Câu 27 Theo ông, bà m i liên h gia đình, dòng h hi n bA chi ph i b i y1u t nào? Tôn ti, th b c gia đình, Truy n d y ngh truy n th ng dòng h Kinh t th trư ng Quan h huy t th ng Đ cao cá nhân Y u t khác Câu 28 NhKng ý ki1n khác ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Xin chân thành c m ơn ông (bà)! PHI U THU TH P THƠNG TIN (Dùng cho h gia đình khơng làm ngh truy n th ng) Ơng, bà kính m n! Đ có thơng tin v C0u trúc xã h i c2a ngư i dân làng ngh huy n Thư ng Tín, thành ph Hà N i hi n nay, đ ngh ơng (bà) cho bi t ý ki n c a b ng cách tr b ng cách đánh X vào tr ng tương ng ho c vi t vào ch ch m ( ) Câu 1: Ơng (bà) vui lòng cho bi1t đơi nét v b n thân? 1.1 Gi i tính Nam N 1.2 Ông (bà) tuDi: 1.3 H c2a ơng (bà) gì: 1.4 Ơng (bà) h c h1t l p nào? T t nghi p ti u h c Trung c p T t nghi p trung h c s Cao ñUng, ñ i h c T t nghi p THPT Trên ñ i h c 1.5 Ông (bà) thu c dân t c nào? Kinh Dân t c khác 1.6 Ơng (bà) theo tơn giáo nào? Khơng theo tôn giáo Thiên chúa giáo Tôn giáo khác (xin ghi rõ): 1.7 Ông (bà) có đ ng viên khơng? Đ ng viên Khơng 1.8 a Ơng (bà) có tham gia công tác tD ch c làng, xã: Đ ng b xã Chính quy n xã Đoàn th xã h i xã Chi b thơn Chính quy n thơn Đồn th thơn Hi p h i làng ngh Các t ch c khác 1.8.b N1u có m c đ ph8m vi ñư c coi tr ng th1 nào? Xã h i Gia đình Làng xóm M cđ R t ñư c coi tr ng Đư c coi tr ng Ít đư c coi tr ng Không bi t Câu 2: Xin ông (bà) cho bi1t m t s thơng tin v gia đình 2.1 S nhân kh&u h gia đình: ………….ngư i 2.2 S th h gia đình …………… 2.3 Ngh c a ơng (bà) hi n (xin ghi rõ) 2.4 Trong làng có t t c m y ngh Câu Theo ông (bà), ngh nghi p c2a ông (bà) hi n có đư c xã h i coi tr ng khơng? R t coi tr ng Ít coi tr ng Coi tr ng Không bi t Câu 4.1 Theo ông (bà) m c s ng c2a gia đình thu c lo8i (so v"i h gia đình làng) Giàu có Khá gi 3.Trung bình 4.Nghèo 4.2 Thu nh p bình quân m t tháng c a ông (bà) ti n? Quy ti n: ñ ng 4.3 Chi tiêu bình qn m t tháng c a ơng (bà) ti n? Quy ti n: ñ ng Câu Hàng năm, h gia đình ơng (bà) thư ng chi phí ch2 y1u cho ho8t ñ ng sau ñây? S n xu t, kinh doanh Ăn u ng, sinh ho t H c t p nâng cao trình đ Du l ch, gi i trí Đào t o ngh nghi p cho lao ñ ng gia đình Chăm sóc s c khoR ch a b nh Câu Ơng (bà) đánh giá m c ñ c8nh tranh (thương hi u) c2a s n phEm làng ngh thA trư ng? Cao Khá Trung bình Y u Câu Ông (bà) vui lòng cho bi1t ý ki1n v vai trò c2a gia đình, dòng h c ng đ4ng? R0t Khơng Quan tr ng Khơng bi1t quan tr ng quan tr ng Gia đình Dòng h C ng ñ4ng Câu Khi g9p nhKng khó khăn, tr ng8i ơng (bà) thư ng tham kh o ý ki1n c2a ñ?u tiên? (ch ch n phương án tr l i) Ngư i thân gia đình Cán b Đ ng Ngư i có uy tín dòng h Cán b quy n B n bè c a gia đình Cán b đồn th xã h i Câu Trong gia đình ngư i có vai trò lĩnh v.c sau: Cơng vi c Ông/bà B /mH Con S n xu t, kinh doanh H c t p c a Đ nh hư ng ngh nghi p cho Trong cư i xin Trong ma chay Mua s#m ñ dùng ñ#t ti n Cơng vi c c a làng, dòng h Xây nhà, s)a ch a nhà c)a Chuy n ñ i ngh nghi p Câu 10 Ông (bà) ñánh giá cu c s ng c2a gia đình hi n so v i năm trư c ñây th1 nào? N i dung T t Như cũ Kém ñi Vi c làm Thu nh p Chi tiêu cho ñ i s ng Vui chơi gi i trí, du l ch Vi c h c t p đ nâng cao trình đ Đi u ki n chăm sóc s c kh'e Quan h xã h i 10 Đi n th#p sáng 11 Nư c sinh ho t 12 Đi u ki n v sinh môi trư ng 13 Tr t t an ninh 14 Nhà Câu 11 Xin ông (bà) cho bi1t làng phân cơng lao đ ng ch2 y1u thu c nhóm dư i đây? Lao ñ ng ch y u nam gi i Lao ñ ng ch y u n gi i Lao ñ ng ch y u ngư i tay ngh gi'i Lao ñ ng ch y u ngư i m i h c vi c Lao ñ ng ch y u ngư i gia đình Lao đ ng ch y u ngư i dòng h Lao đ ng ch y u ngư i làng Lao ñ ng ch y u ngư i làng Câu 12 Xin ơng (bà) cho bi1t làng đ tuDi c2a ch2 doanh nghi p s n xu0t là: Dư i 30 tu i T$ 30-40 tu i T$ 41-50 tu i 4.Trên 50 tu i Câu 13 Trong ho8t ñ ng l h i c2a làng ho9c s ki n quan tr ng khác làng, ngư i có vai trò quan tr ng? Chính quy n xã, thơn Đồn th xã, thôn Ngư i cao tu i Các ch s n xu t, kinh doanh l n Các h gia đình gi thơn Ngư i gi'i tay ngh /ngh nhân Câu 14 Trong ho8t ñ ng c ng ñ4ng như: làm ñư ng, tu bD đình chùa, l h i… c2a làng, ngư i có đóng góp v v t ch0t ch2 y1u? Chính quy n xã, thơn Đồn th xã, thôn Ngư i cao tu i Các ch s n xu t, kinh doanh l n Các h gia đình gi thơn Ngư i gi'i tay ngh /ngh nhân Câu 15 Theo ông/bà, y1u t dư i ñây tác ñ ng ñ1n s phát tri7n c2a làng ngh ? V n s n xu t, kinh doanh Cơ s s n xu t khu riêng m t b ng r ng Nguyên nhiên li u Áp d"ng đư c khoa h c, cơng ngh , máy móc m i s n su t Th trư ng tiêu th" s n ph&m h i nh p qu c t Năng l c kinh nghi m c a ngư i ñ ng ñ!u s s n xu t Tay ngh , chun mơn gi'i Ngư i lao đ ng thi t tha v i ngh Th i gian ký h p đ ng đ hồn thành s n ph&m 10 B n s#c văn hóa c a làng ngh 11.Gia đình, dòng h 12 Hi p h i làng ngh 13 Vi c làm c a lao ñ ng nơng thơn 14 Năng l c lãnh đ o cán b c p xã, làng 15 Làng ngh g#n v i du l ch 16 Quy trình phong t ng ngh nhân 17 Tìm tòi, sáng t o nhi u m-u mã 18 Đư c vay v n ngân hàng v i sách thơng thống Câu 16 Ơng (bà) cho bi1t ý ki1n c2a v nhKng nh n đAnh dư i đây? NhKng nh n đAnh Khơng Đ4ng ý ñ4ng ý Các phong t"c t p quán, l* h i truy n th ng ngày ñư c gìn gi phát tri n Giáo d"c, y t ngày ñư c quan tâm, chăm sóc t t M i quan h gi a nh ng ngư i dân làng ngày t t T n n xã h i x y làng xã ngày tăng Môi trư ng c a làng ngh ngày ô nhi*m S h làm ngh truy n th ng v-n trì, n đ nh Ngh nhân làng ngày nhi u Chính quy n quan tâm ñ n phát tri n làng ngh nhi u Câu 17 Theo ông (bà), ngư i đư c kính n7 làng, xã? M cđ R t Quan Không quan tr ng quan Nh ng ngư!i đư c kính n làng, xã tr ng tr ng Ngư i gi'i tay ngh /ngh nhân Ngư i có ch c v" Ngư i gi!u có Ngư i cao tu i Ngư i có uy tín Ch doanh nghi p gi'i Khó tr l i Khơng bi t Câu 18 Theo ông (bà) vai trò c2a Hi p h i làng ngh có quan tr ng đ i v i phát tri7n làng ngh ? R t quan tr ng Quan tr ng Không quan tr ng Câu 19 Theo ông (bà), quan h xã h i phân b dân cư làng d.a trên: 10 năm Hi n 10 năm Quan h xã h i phân b dân cư TT trư c t i làng d.a Theo nhóm ngành/ngh Theo quy mô s n xu t c a h gia đình Theo n dòng h có ngh truy n th ng Theo th i gian làm ngh c a h gia đình Theo tính ch t c a ngành, ngh Câu 20 Theo ơng (bà) Ch2 s s n xu0t có nên tham gia vào tD ch c? Lãnh đ o quy n, đồn th c p xã Lãnh đ o c p thơn, làng Lãnh ñ o hi p h i ngh nghi p T ch c Đ ng Không tham gia Câu 21 Đ7 phát tri7n làng ngh b n vKng theo ông (bà) c?n ph i th.c hi n nhKng gi i pháp nào? Quy ho ch làng ngh ph i g#n v i quy ho ch phát tri n nơng thơn m i Nâng cao trình đ tay ngh cho th ñào t o ngh cho lao đ ng đ ng nơng thơn m i Tăng cư ng qu ng bá s n ph&m c a làng ngh th trư ng nư c Nâng cao vai trò c a hi p h i làng ngh C!n phát tri n du l ch làng ngh Tăng cư ng vai trò c a gia đình, dòng h vi c trì phát tri n làng ngh Nâng cao l c qu n lý c a quy n đ a phương Câu 22 Ơng (bà) d ñAnh cho h c ngh truy n th ng c2a làng hay cho h c chuyên môn, nghi p v6? H c ngh truy n th ng c a làng 2.H c cao ñUng, ñ i h c 3.Tùy kh c a Câu 23 Xin ông (bà) cho bi1t s phân công lao đ ng gia đình ơng (bà) hi n nay? Vai trò gia đình Cơng vi c (ki m ti n, d y d , h c TT Thành viên TuDi (Li t kê công vi c ch y u) t p, gi ti n…) Ông Bà B M% Con trai Con gái Câu 24 Xin ông (bà) cho bi1t m c ñ c2a m i liên h ch2 y1u gia đình, dòng h hi n nay? R0t b n B n ch9t Ít b n Khó tr Các m i quan h ch9t ch9t l i B m% v i Ông bà v i cháu Anh, ch , em dòng h Anh, ch em gia đình Gi a chú, bác, cô Chú, bác, cô v i cháu Câu 25 Theo ông, bà m i liên h gia đình, dòng h hi n bA chi ph i b i y1u t nào? Tơn ti, th b c gia đình, dòng Truy n d y ngh truy n th ng h Kinh t th trư ng Quan h huy t th ng Đ cao cá nhân Y u t khác Câu 26 NhKng ý ki1n khác ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Xin chân thành c m ơn ông (bà)! HƯ>NG DLN PHMNG V N SÂU (Dành cho ch2 h gia đình, ch2 doanh nghi p) Ơng, bà kính m n! Đ tìm hi u v C0u trúc xã h i c2a ngư i dân làng ngh huy n Thư ng Tín hi n chúng tơi r t mong mu n nh n đư c nh ng ý ki n c a ông (bà) b ng cách tr l i câu h'i nêu dư i Xin chân thành c m ơn ơng (bà)! 1.Thông tin v ngư i tr l i: - H tên: ……………………………………………………………… - Sinh năm………………… Gi i tính: ……………………… ……….… - Trình đ h c v n: …………………………………………………….… - Thôn: ………………………………………………………………….… N i dung câu h
- Xem thêm -

Xem thêm: CẤU TRÚC XÃ HỘI CỦA DÂN CƯ LÀNG NGHỀ ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG HIỆN NAY (Nghiên cứu trường hợp hai làng nghề ở huyện Thường Tín, TP. Hà Nội), CẤU TRÚC XÃ HỘI CỦA DÂN CƯ LÀNG NGHỀ ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG HIỆN NAY (Nghiên cứu trường hợp hai làng nghề ở huyện Thường Tín, TP. Hà Nội)