HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP VÀ PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HOÀNG HIẾN

85 23 0
  • Loading ...
1/85 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/07/2019, 02:33

Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - ISO 9001:2015 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: KẾ TỐN KIỂM TOÁN Sinh viên : Vũ Ngọc Hà Giảng viên hướng dẫn: ThS Phạm Thị Kim Oanh HẢI PHÒNG - 2018 Vũ Ngọc Hà_QT1801K Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân lập Hải Phòng BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - HỒN THIỆN CƠNG TÁC LẬP VÀ PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN TẠI CƠNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỒNG HIẾN KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: KẾ TỐN – KIỂM TOÁN Sinh viên : Vũ Ngọc Hà Giảng viên hướng dẫn: Th.S Phạm Thị Kim Oanh HẢI PHÒNG - 2018 Vũ Ngọc Hà_QT1801K Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân lập Hải Phòng BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Vũ Ngọc Hà Mã SV: 1412401008 Lớp: QT1801K Ngành: Kế toán – Kiểm tốn Tên đề tài: Hồn thiện cơng tác lập phân tích Bảng cân đối kế tốn Cơng ty TNHH Thương Mại Hồng Hiến Vũ Ngọc Hà_QT1801K Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân lập Hải Phòng NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI Nội dung yêu cầu cần giải nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp ( lý luận, thực tiễn, số liệu cần tính tốn vẽ) Tìm hiểu lý luận cơng tác lập phân tích Bảng cân đối kế toán doanh nghiệp sản xuất kinh doanh Tìm hiểu thực tế cơng tác lập phân tích Bảng cân đối kế tốn đơn vị thực tập Đánh giá ưu khuyết điểm công tác kế tốn nói chung cơng tác lập phân tích Bảng cân đối kế tốn nói riêng, sở đề xuất biện pháp giúp đơn vị thực tập làm tốt công tác hạch toán kế toán Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính tốn Sưu tầm, lựa chọn số liệu tài liệu phục vụ cơng tác lập phân tích Bảng cân đối kế tốn năm 2016 Cơng ty TNHH Thương Mại Hoàng Hiến …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Địa điểm thực tập tốt nghiệp Cơng ty TNHH Thương Mại Hồng Hiến …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Vũ Ngọc Hà_QT1801K Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân lập Hải Phòng CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Người hướng dẫn thứ nhất: Họ tên: Phạm Thị Kim Oanh Học hàm, học vị: Thạc sĩ Cơ quan công tác: Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Nội dung hướng dẫn: Hồn thiện cơng tác lập phân tích Bảng cân đối kế tốn Cơng ty TNHH Thương Mại Hồng Hiến Người hướng dẫn thứ hai: Họ tên: Học hàm, học vị: Cơ quan công tác: Nội dung hướng dẫn: Đề tài tốt nghiệp giao ngày 13 tháng 08 năm 2018 Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày 02 tháng 11 năm 2018 Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN Sinh viênNgười hướng dẫn Hải Phòng, ngày tháng năm 2018 Hiệu trưởng GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị Vũ Ngọc Hà_QT1801K Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân lập Hải Phòng CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc PHIẾU NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN TỐT NGHIỆP Họ tên giảng viên: Th.S Phạm Thị Kim Oanh Đơn vị công tác: Khoa Quản trị kinh doanh Họ tên sinh viên: Vũ Ngọc Hà - QT1801K; Chuyên ngành: KT - KT Đề tài tốt nghiệp: Hồn thiện cơng tác lập phân tích Bảng cân đối kế tốn Cơng ty TNHH Thương Mại Hoàng Hiến Nội dung hướng dẫn: Tìm hiểu lý luận cơng tác lập phân tích BCĐKT theo QĐ 48/2006/QĐBTC sửa đổi theo TT138/2011/TT-BTC, điểm TT133/2016/TTBTC; Tìm hiểu thực tế cơng tác lập phân tích BCĐKT đơn vị thực tập; Đánh giá ưu khuyết điểm công tác lập phân tích BCĐKT, sở đề xuất biện pháp giúp đơn vị thực tập làm tốt cơng tác hạch tốn kế tốn Tinh thần thái độ sinh viên trình làm đề tài tốt nghiệp Chịu khó sưu tầm lựa chọn số liệu tài liệu phục vụ đề tài; Ln hồn thành tiến độ qui định; Có trách nhiệm với công việc giao; 2.Đánh giá chất lượng đồ án/khóa luận (so với nội dung yêu cầu đề nhiệm vụ Đ.T T.N mặt lý luận, thực tiễn, tính tốn số liệu…) Khóa luận tốt nghiệp có bố cục hợp lý, khoa học; Đã khái qt hóa lý luận cơng tác lập phân tích BCĐKT theo theo QĐ 48/2006/QĐ-BTC sửa đổi theo TT138/2011/TT-BTC, điểm TT133/2016/TT-BTC BCĐKT;  Phản ánh qui trình lập phân tích BCĐKT Cơng ty TNHH Thương Mại Hồng Hiến với số liệu logic, phong phú;  Đã đánh giá ưu nhược điểm công tác kế tốn Cơng ty TNHH Thương Mại Hồng Hiến cở sở tác giả đề xuất số biện pháp phù hợp giúp đơn vị hoàn thiện cơng tác kế tốn nói chung cơng tác lập, phân tích BCĐKT nói riêng Ý kiến giảng viên hướng dẫn tốt nghiệp Được bảo vệ Khơng bảo vệ Điểm hướng dẫn Hải Phòng, ngày 31 tháng 10 năm 2018 Giảng viên hướng dẫn Th.S Phạm Thị Kim Oanh Vũ Ngọc Hà_QT1801K Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân lập Hải Phòng LỜI MỞ ĐẦU Trong kinh tế thị trường phát triển mạnh mẽ nay, kế toán trở thành công cụ đặc biệt quan trọng Bằng hệ thống khoa học kế tốn thể tính ưu việt việc bao qt tồn tình hình tài q trình sản xuất kinh doanh cơng ty cách đầy đủ, xác Cũng giống nhiều doanh nghiệp khác, để hòa nhập với kinh tế thị trường, Công ty TNHH Thương mại Hồng Hiến ln trọng cơng tác hạch tốn kế tốn cho ngày hồn thiện đạt kết tốt Bảng cân đối kế tốn có vai trò quan trọng, báo cáo tổng hợp phản ánh tổng quát giá trị tài sản có nguồn vốn hình thành tài sản doanh nghiệp thời điểm định Bảng cân đối kế toán việc phân tích tình hình tài giúp cho doanh nghiệp đối tượng quan tâm thấy rõ thực trạng hoạt động tài chính, kết hoạt động sản xuất kinh doanh kỳ doanh nghiệp Qua q trình thực tập Cơng ty TNHH Thương mại Hồng Hiến, nhận thấy cơng tác phân tích Bảng cân đối kế tốn chưa tiến hành q trình lập Bảng cân đối kế tốn Cơng ty gặp số hạn chế nên cơng tác kế tốn chưa cung cấp đầy đủ thơng tin phục vụ hoạt động quản lý tài doanh nghiệp, dẫn đến nhà quản trị chưa đưa định quản trịđúng đắn Cộng thêm với việc nhận thức tầm quan trọng việc lập phân tích Bảng cân đối kế tốn, em mạnh dạn sâu nghiên cứu đề tài “Lập phân tích Bảng cân đối kế tốn Cơng ty TNHH Thương mại Hoàng Hiến” Ngoài phần mở đầu kết luận, khóa luận tốt nghiệp chia thành chương sau: Chương 1: Lý luận chung công tác lập phân tích Bảng cân đối kế tốn doanh nghiệp Chương 2: Thực tế công tác lập phân tích Bảng cân đối kế tốn Cơng ty TNHH Thương mại Hoàng Hiến Vũ Ngọc Hà_QT1801K Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Chương 3: Một số giải pháp để hồn thiện cơng tác lập phân tích Bảng cân đối kế tốn Cơng ty TNHH Thương mại Hồng Hiến Bài khóa luận em hồn thành nhờ giúp đỡ tạo điều kiện Ban lãnh đạo cô, chú, bác Công ty, đặc biệt bảo tận tình giảng viên hướng dẫn Tuy nhiên, hạn chế định trình độ thời gian nên viết em khơng tránh khỏi thiếu sót Vì em mong nhận góp ý, bảo thầy để khóa luận em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Vũ Ngọc Hà_QT1801K Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân lập Hải Phòng CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CƠNG TÁC LẬP VÀ PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP I.Một số vấn đề chung hệ thống Báo cáo tài (BCTC) doanh nghiệp (DN) 1.Khái niệm cần thiết Báo cáo tài cơng tác quản lý kinh tế 1.1 Khái niệm Báo cáo tài Báo cáo tài (BCTC) hệ thống báo cáo lập theo chuẩn mực chế độ kế toán hành phản ánh thơng tin kinh tế, tài chủ yếu đơn vị Theo đó, báo cáo tài chứa đựng thơng tin tổng hợp tình hình tài sản, nguồn vốn chủ sở hữu cơng nợ tình hình tài chính, kết kinh doanh kỳ doanh nghiệp 1.2 Sự cần thiết BCTC công tác quản lý kinh tế Các nhà quản trị muốn đưa định kinh doanh họ vào điều kiện dự đoán tương lai, dựa thơng tin có liên quan đến q khứ kết kinh doanh mà doanh nghiệp đạt Những thơng tin đáng tin cậy doanh nghiệp lập BCTC Xét tầm vi mô, khơng thiết lập hệ thống BCTC phân tích tình hình tài kế tốn hay tình hình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn Mặt khác, nhà đầu tư chủ nợ, khách hàng, khơng có sở để biết tình hình tài doanh nghiệp họ khó đưa định hợp tác kinh doanh có định có rủi ro cao Xét tầm vĩ mô, Nhà nước quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, ngành khơng có hệ thống BCTC Vì chu kỳ kinh doanh doanh nghiệp bao gồm nhiều nghiệp vụ kinh tế có nhiều hóa đơn, chứng từ, Việc kiểm tra chứng từ, hóa đơn khó khăn, tốn độ xác khơng cao Vì vậy, Nhà nước phải dựa Vũ Ngọc Hà_QT1801K Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân lập Hải Phòng vào hệ thống BCTC để điều tiết quản lý kinh tế, kinh tế nước ta kinh tế thị trường có điều tiết Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa Do đó, hệ thống BCTC cần thiết kinh tế, đặc biệt kinh tế thị trường nước ta 2.Mục đích vai trò Báo cáo tài 2.1 Mục đích Báo cáo tài Báo cáo tài dùng để cung cấp thơng tin tình hình tài chính, tình hình kinh doanh luồng tiền doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu quản lý chủ doanh nghiệp, quan Nhà nước nhu cầu hữu ích người sử dụng việc đưa định kinh tế Báo cáo tài phải cung cấp đầy đủ thông tin doanh nghiệp về: -Tài sản -Nợ phải trả vốn chủ sở hữu -Doanh thu, thu nhập khác, chi phí kinh doanh chi phí khác -Lãi, lỗ phân chia kết kinh doanh -Thuế khoản phải nộp cho Nhà nước -Các tài sản khác có liên quan đến đơn vị kế tốn -Các luồng tiền Ngồi thơng tin này, doanh nghiệp cần phải cung cấp thông tin khác “Bản thuyết minh Báo cáo tài chính” nhằm giải thích thêm tiêu phản ánh Báo cáo tài tổng hợp sách kế tốn áp dụng để ghi nhận nhiệm vụ kinh tế phát sinh, lập trình bày Báo cáo tài 2.2 Vai trò Báo cáo tài BCTC nguồn thơng tin quan trọng khơng doanh nghiệp mà chủ yếu phục vụ cho đối tượng bên doanh nghiệp như: Các quan nhà nước, nhà đầu tư đầu tư tiềm năng, kiểm toán viên độc lập đối tượng có liên quan, Nhờ thông tin mà đối tượng sử dụng đánh giá xác lực doanh nghiệp Vũ Ngọc Hà_QT1801K 10 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Nhận xét: Qua số liệu tính tốn ta có số nhận xét sau: Tài sản ngắn hạn năm 2016 tăng so với năm 2015 1.451.170.910 đồng Tài sản ngắn hạn tăng chủ yếu Hàng tồn kho tăng Cụ thể: Chỉ tiêu “Hàng tồn kho” năm 2015 3.804.643.965 đồng chiếm tỷ trọng 25,81% tổng tài sản, năm 2016 5.973.100.008 đồng chiếm tỷ trọng 36,64% Vậy Hàng tồn kho năm 2016 so với năm trước tăng 2.168.456.038 đồng Do năm 2016 Công ty mở rộng thị trường nên mua thêm nhiều hàng hóa bán, dẫn tới hàng tồn kho tăng Đây coi biểu tốt Công ty năm 2016 Hơn nữa, Công ty cam kết với nhà cung cấp nhập hàng theo đợt để hưởng chiết khấu thương mại Nên đến kỳ Cơng ty nhập hàng hóa với số lượng định, điều thúc đẩy Công ty cần tìm kiếm thêm nhiều thị trường để bán số hàng nhập Chỉ tiêu “Tiền khoản tương đương với tiền” năm 2016 so với năm 2015 tăng 938.528.072 đồng, tương đương với tỷ lệ tăng 45,26% Xét góc độ khả tốn biểu tốt Cơng ty có lượng tiền dự trữ tăng lên để đáp ứng nhu cầu tốn Cơng ty, doanh nghiệp có nhu cầu tốn Nhưng xét góc độ hiệu sử dụng vốn việc tồn quỹ nhiều lại làm cho hiệu sử dụng vốn giảm Chỉ tiêu “Tài sản ngắn hạn khác” tăng so với năm trước 178.964.986 đồng, tương đương với tỷ lệ tăng 70,05% Chỉ tiêu “Các khoản phải thu ngắn hạn” năm 2016 giảm 1.834.778.191 đồng so với năm 2015, tương ứng với tỷ lệ giảm 25,20% Nguyên nhân doanh nghiệp có sách, kế hoạch thu hồi nợ, làm giảm khoản phải thu khách hàng Đây coi cố gắng lớn Công ty việc đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ, điều giúp cho Công ty ngày có thêm vốn để quay vòng kinh doanh, khơng bị lệ thuộc nhiều vào nguồn vốn vay Do đó, thời gian tới Công ty cần phát huy ưu điểm để phấn đấu giảm tỷ trọng khoản mục tổng Tài sản Vũ Ngọc Hà_QT1801K 71 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân lập Hải Phòng b, Phân tích biến động cấu nguồn vốn Công ty TNHH Thương mại Hồng Hiến Cơng tác đánh giá tình hình tài Công ty không đầy đủ dựa vào phân tích biến động cấu tài sản Vì vậy, để hiểu rõ tình hình tài Cơng ty, cần phải kết hợp phân tích biến động cấu nguồn vốn Dưới bảng phân tích tình hình biến động cấu nguồn vốn Công ty TNHH Thương mại Hồng Hiến Phân tích cấu nguồn vốn thấy, để có vốn cho hoạt động kinh doanh, Công ty huy động từ nguồn mức độ ảnh hưởng nhân tố đến biến động nguồn vốn Qua thấy mức độ hoạt động tài khả tốn khoản nợ Cơng ty Thơng qua số liệu tính tốn ta thấy Tổng nguồn vốn năm 2016 so với năm 2015 tăng 1.564.315.068 đồng, tương ứng với tỷ lệ tăng 10,61% Điều chứng tỏ năm 2016 khả đáp ứng nhu cầu vốn Công ty tăng lên, Cơng ty có điều kiện mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh Sự tăng nguồn vốn phụ thuộc vào hai yếu tố Nợ phải trả Vốn chủ sở hữu “Vốn chủ sở hữu” năm 2016 tăng so với năm 2015 448.485.632 đồng, Đi sâu vào phân tích ta thấy vốn chủ sở hữu tăng lợi nhuận sau thuế tăng điều chứng tỏ năm 2016 Cơng ty làm ăn có lãi so với năm qua Do làm cho vốn chủ sở hữu tăng Đây biểu tốt, doanh nghiệp cần phát huy kỳ tới Chỉ tiêu “Nợ phải trả” Công ty năm 2015 6.748.937.951 đồng, chiếm tỷ trọng 45,79% tổng số nguồn vốn Đến năm 2016 tiêu tăng lên 7.864.767.387 đồng, chiếm 48,24% Điều chứng tỏ Cơng ty chưa tốn khoản nợ vay, xem chiều hướng không tốt, doanh nghiệp cần khắc phục thời gian tới Vũ Ngọc Hà_QT1801K 72 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Biểu 17: Bảng phân tích tình hình biến động cấu nguồn vốn Công ty TNHH Thương mại Hồng Hiến Đơn vị tính: VNĐ Tỷ trọng Chênh lệch Chỉ tiêu A - Nợ phải trả I Nợ ngắn hạn II Nợ dài hạn B - Vốn chủ sở hữu I Vốn chủ sở hữu Tổng cộng nguồn vốn Vũ Ngọc Hà_QT1801K Số đầu năm Số cuối năm 6.748.937.951 6.748.937.951 7.989.781.026 7.989.781.026 14.738.718.977 7.864.767.387 1.115.829.436 7.864.767.387 1.115.829.436 8.438.266.658 448.485.632 8.438.266.658 448.485.632 16.303.034.045 1.564.315.068 Số tiền (đ) 73 Tỷ lệ (%) 16,53 16,53 5,61 5,61 10,61 Số đầu năm (%) 45,79 45,79 54,21 54,21 100 Số cuối năm (%) 48,24 48,24 51,76 51,76 100 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân lập Hải Phòng c, Phân tích tình hình tài doanh nghiệp thơng qua số số tài Từ số liệu Bảng cân đối kế toán, ta lập Bảng phân tích khả tốn Cơng ty sau Biểu số 18: Bảng phân tích khả tốn Chỉ tiêu Hệ số toán tổng quát Hệ số toán nợ ngắn hạn Hệ số tốn nhanh Cơng thức tính Năm Năm Chênh 2016 2015 lệch 2,0729 2,1838 (0,11) 1,8901 1,9876 (0,09) 0,3830 0,3073 0,07 Hệ số toán tổng quát: Năm 2016 2,0729 thấp so với năm 2015 2,1838 Hệ số cho biết năm 2016, đồng tiền vay có 2,0729 đồng tài sản đảm bảo Tuy giảm hai năm hệ số lớn chứng tỏ Cơng ty có đủ khả toán khoản vay Hệ số toán nợ ngắn hạn: Thể mức độ đảm bảo Tài sản ngắn hạn với Nợ ngắn hạn Năm 2015, đồng Nợ ngắn hạn đảm bảo 1,9876 đồng Tài sản ngắn hạn, năm 2016 đồng Nợ ngắn hạn đảm bảo toán 1,8901 đồng Tài sản ngắn hạn Hệ số toán nợ ngắn hạn năm 2016 thấp so với năm 2015, dấu hiệu báo trước khó khăn tiềm ẩn tài mà doanh nghiệp gặp phải tương lai Hệ số toán nhanh: Đây nói thước đo việc huy động tài sản có khả chuyển đổi thành tiền để toán khoản nợ ngắn hạn Hệ số 0,3073 năm 2015 tăng lên 0,3830 vào năm 2016 Hệ số Vũ Ngọc Hà_QT1801K 74 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân lập Hải Phòng năm nhỏ cho thấy Cơng ty gặp khó khăn việc tốn nợ đến hạn Tóm lại: Thơng qua việc phân tích, ta thấy tình hình tài doanh nghiệp có chiều hướng xấu đi, Cơng ty cần cố gắng quản lý tài sản tốt để tăng khả tốn khoản nợ đến hạn Chính nên doanh nghiệp cần tiến hành phân tích Bảng cân đối kế tốn nói riêng Báo cáo tài nói chung cuối niên độ kế tốn nhằm tìm hướng giải đắn tương lai 3.Ý kiến thứ ba: Công ty TNHH Thương mại Hồng Hiến nên áp dụng phần mềm kế tốn vào cơng tác hạch tốn kế tốn Trong thời buổi kinh tế thị trường nay, việc cung cấp thông tin đòi hỏi xác kịp thời Hơn khối lượng nghiệp vụ kinh tế phát sinh Công ty ngày nhiều, Công ty sử dụng hình thức kế tốn thủ cơng Điều tạo thêm gánh nặng cho kế toán viên, xảy sai sót trình hạch tốn, đưa thơng tin khơng xác làm ảnh hưởng đến định lãnh đạo Công ty Hiện thị trường có nhiều phần mềm kế toán dành cho doanh nghiệp, vừa dễ sử dụng mà giá lại phù hợp Có thể kể đến số phần mềm hay sử dụng như: MISA, FAST Accounting, BRAVO, Acc Pro, v v Vũ Ngọc Hà_QT1801K 75 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Phần mềm kế tốn MISA SME.NET 2012 Phần mềm kế toán MISA SME.NET 2012 gồm 13 phân hệ, thiết kế cho doanh nghiệp vừa nhỏ, với mục đích giúp cho doanh nghiệp khơng cần đầu tư nhiều chi phí, khơng cần hiểu biết nhiều tin học kế toán mà sử dụng làm chủ hệ thống phần mềm kế toán, quản lý nghiệp vụ phát sinh Phần mềm dễ sử dụng ln cập nhật chế độ tài Đặc biêt hơn, phần mềm hỗ trợ tạo mẫu, phát hành, in, quản lý sử dụng hóa đơn theo Nghị định 51/2010/NĐ-CP Biểu số 19:Giao diện làm việc phần mềm kế toán MISA SME.NET 2012 Vũ Ngọc Hà_QT1801K 76 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Phần mềm kế tốn BRAVO 6.3SE Phần mềm kế tốn Bravo có nhiều tính trội, cho phép doanh nghiệp triển khai hiệu phần hành thuộc nghiệp vụ kế toán theo dõi sổ sách kế toán, nắm rõ việc thu, mua, bán hàng hóa, quản lý tài sản hàng tồn kho, tính giá thành sản phẩm, Đặc biệt, phần mềm cho phép liên kết liệu số liệu, có chức tìm tự sửa lỗi liệu, tự lưu số liệu theo lịch lập Hơn nữa, người dùng điều chỉnh tự do, tùy theo nhu cầu doanh nghiệp để xây dựng chương trình riêng Biếu số 20:Giao diện làm việc phần mềm kế toán Bravo 6.3SE Phần mềm kế toán Fast Accounting Đây phần mềm hướng đến doanh nghiệp vừa nhỏ Mỗi năm phần mềm nâng cấp cho phiên với nhiều tính tiện ích Fast Accounting cho phép doanh nghiệp theo dõi dòng tiền, quản lý công nợ, quản lý hàng tồn kho, cung cấp chương trình tính giá thành nhiều phương pháp, cho phép quản lý số liệu liên năm, quản lý số liệu nhiều đơn Vũ Ngọc Hà_QT1801K 77 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân lập Hải Phòng vị nhiều thời kỳ khác Ngồi ra, phần mềm có tính đa tác vụ, tự động hóa xử lý số liệu, tiện ích nhập liệu, hỗ trợ tốc độ lập báo cáo Biểu số 21: Giao diện làm việc phần mềm kế toán Fast Accounting Qua tìm hiểu số phần mềm kế tốn hay dùng, sử dụng cho doanh nghiệp vừa nhỏ, đặc biệt phù hợp với hình thức kinh doanh Cơng ty, em thấy phần mềm kế tốn MISA phù hợp Bên cạnh tính hữu hiệu, giá hợp lý, MISA phần mềm phổ biến thường đưa vào nội dung giảng dạy trường đại học trung tâm kế tốn Vì vậy, áp dụng phần mềm q trình hạch tốn kế tốn thuận tiện nhiều, giảm áp lực nhân viên kế toán Vũ Ngọc Hà_QT1801K 78 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân lập Hải Phòng KẾT LUẬN Cùng với xu hướng phát triển chung kinh tế, Công ty TNHH Thương Mại ngày phát triển khẳng định tên tuổi kinh tế phát triển Việt Nam Được nhờ đội ngũ lãnh đạo sáng suốt cống hiến nhân viên cơng ty Bên cạnh có giúp đỡ sách mở Đảng Nhà nước ta năm gần Để từ với cơng ty nước giúp Việt Nam ngày khẳng định vị giới Qua nội dung trình bày thấy tranh tồn cảnh cơng ty cấu tổ chức, kết kinh doanh, máy nhân sự, máy kế tốn, phần hành kế tốn… cơng ty Đặc biệt em tìm hiểu sâu cơng việc kế toán em làm tương lai Trong khóa luận vận dụng kiến thức lĩnh hội trình học tập kết hợp với thời gian thực tập cơng ty giúp em phân tích tìm hiểu sâu cơng việc phần hành kế tốn Là bước trang bị cho cơng việc sau chúng em Trong thời gian thực tập Cơng ty, em tìm hiểu ưu nhược điểm cơng tác hạch tốn kế tốn lập Báo cáo tài trình bày Vận dụng kiến thức học, em xin nêu số ý kiến nhằm hoàn thiện cơng tác lập phân tích Bảng cân đối kế tốn Cơng ty TNHH Thương mại Hồng Hiến Ý kiến thứ nhất: Nâng cao trình độ cho nhân viên kế tốn Ý kiến thứ hai: Cơng ty TNHH Thương mại Hồng Hiến nên thực cơng tác phân tích Bảng cân đối kế tốn Ý kiến thứ ba: Cơng ty TNHH Thương mại Hồng Hiến nên áp dụng phần mềm kế tốn vào cơng tác hạch tốn kế toán Sinh vi ên Vũ Ngọc Hà Vũ Ngọc Hà_QT1801K 79 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân lập Hải Phòng DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.Nguyễn Văn Cơng (2005), Chun khảo Báo cáo tài lập, đọc, kiểm tra, phân tích Báo cáo Tài chính,Nhà xuất Tài 2.Quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ Tài việc ban hành chế độ kế tốn Doanh nghiệp 3.Bộ Tài (2003), Chuẩn mực Kế tốn số 21- Trình bày Báo cáo Tài chính, theo Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30/12/2003 Bộ trưởng Bộ Tài Thơng tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 Bộ Tài Chính việc ban hành chế độ kế tốn Doanh nghiệp vừa nhỏ 5.Công ty TNHH Thương mại Hồng Hiến: Tài liệu, sổ sách, Báo cáo tài Vũ Ngọc Hà_QT1801K 80 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân lập Hải Phòng MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC LẬP VÀ PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN TRONG DOANH NGHIỆP I Một số vấn đề chung hệ thống Báo cáo tài (BCTC) doanh nghiệp (DN) Khái niệm cần thiết Báo cáo tài cơng tác quản lý kinh tế 1.1 Khái niệm Báo cáo tài 1.2 Sự cần thiết BCTC công tác quản lý kinh tế Mục đích vai trò Báo cáo tài 10 2.1 Mục đích Báo cáo tài 10 2.2 Vai trò Báo cáo tài 10 Đối tượng áp dụng 12 Yêu cầu Báo cáo tài 12 Những nguyên tắc lập trình bày Báo cáo tài 12 5.1 Hoạt động liên tục 12 5.2 Cơ sở dồn tích 13 5.3 Tính quán 13 5.4 Trọng yếu tập hợp 13 5.5 Bù trừ 13 5.6 Có thể so sánh 14 Hệ thống Báo cáo tài theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 Bộ trưởng Bộ Tài 14 6.1 Hệ thống Báo cáo tài theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC 14 6.2 Trách nhiệm lập trình bày Báo cáo tài 15 6.3 Kỳ lập Báo cáo tài 15 6.4 Thời hạn nộp Báo cáo tài 15 II Bảng cân đối kế toán phương pháp lập Bảng cân đối kế toán 16 Vũ Ngọc Hà_QT1801K 81 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Bảng cân đối kế toán kết cấu Bảng cân đối kế toán 16 1.1 Khái niệm Bảng cân đối kế toán 16 1.2 Tác dụng Bảng cân đối kế toán 16 1.3 Nguyên tắc lập trình bày Bảng cân đối kế toán 16 1.4 Kết cấu nội dung Bảng cân đối kế toán 17 Cơ sở số liệu, trình tự phương pháp lập Bảng cân đối kế toán 21 2.1 Cơ sở số liệu Bảng cân đối kế toán 21 2.2 Trình tự lập Bảng cân đối kế toán 21 2.3 Phương pháp lập Bảng cân đối kế toán 22 III Phân tích Bảng cân đối kế toán 29 Sự cần thiết việc phân tích BCĐKT 29 Các phương pháp phân tích BCĐKT 29 2.1 Phương pháp so sánh: Đây phương pháp sử dụng phổ biến phân tích kinh tế Dùng để xác định xu hướng, mức độ biến động tiêu kinh tế Trong phương pháp thường dùng kỹ thuật so sánh sau: 30 2.2 Phương pháp tỷ lệ 30 2.3 Phương pháp cân đối 30 Nội dung phân tích Bảng cân đối kế tốn 31 3.1 Đánh giá tình hình tài doanh nghiệp thơng qua tiêu chủ yếu BCĐKT 31 IV Sự khác tiêu Bảng cân đối kế tốn thơng tư 133 định 48/2006/QĐ-BTC 33 CHƯƠNG 2: THỰC TẾ CƠNG TÁC LẬP VÀ PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN CỦA CƠNG TY TNHH 34 THƯƠNG MẠI HOÀNG HIẾN 34 I Tổng quát Công ty TNHH Thương mại Hoàng Hiến 34 Lịch sử hình thành phát triển Cơng ty TNHH Thương mại Hoảng Hiến 34 Những thuận lợi,khó khăn cơng ty trình hoạt động 34 Những thành tích mà cơng ty đạt năm gần 35 Vũ Ngọc Hà_QT1801K 82 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Mơ hình tổ chức máy cơng ty 35 Đặc điểm tổ chức cơng tác kế tốn cơng ty 36 5.1 Mô hình tổ chức máy kế tốn cơng ty 36 Sơ đồ 1.2: Sơ đồ tổ chức máy kế tốn cơng ty 37 5.2 Hình thức kế tốn, chế độ sách phương pháp kế tốn áp dụng công ty 38 II.Thực trạng cơng tác lập Bảng Cân đối kế tốn Cơng ty TNHH Thương mại Hồng Hiến 40 1.Căn lập bảng CĐKT Công ty TNHH Thương mại Hoàng Hiến 40 2.Quy trình lập bảng CĐKT Cơng ty TNHH Thương mại Hoàng Hiến 40 3.Nội dung bước lập bảng CĐKT Cơng ty TNHH Thương mại Hồng Hiến 40 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC LẬP VÀ PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN TẠI CƠNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỒNG HIẾN 65 I.Một số định hướng phát triển Cơng ty TNHH Thương mại Hồng Hiến thời gian tới 65 II.Những ưu điểm hạn chế cơng tác kế tốn nói chung cơng tác lập phân tích Bảng cân đối kế tốn nói riêng Cơng ty TNHH Thương mại Hồng Hiến 65 1.Những ưu điểm 65 Mặt hạn chế 66 III Một số ý kiến nhằm hồn thiện cơng tác lập phân tích Bảng cân đối kế tốn Cơng ty TNHH Thương mại Hoàng Hiến 67 Ý kiến thứ nhất: Nâng cao trình độ cho nhân viên kế toán 67 2.Ý kiến thứ hai: Công ty TNHH Thương mại Hồng Hiến nên thực cơng tác phân tích Bảng cân đối kế toán 68 Vũ Ngọc Hà_QT1801K 83 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Ý kiến thứ ba: Cơng ty TNHH Thương mại Hồng Hiến nên áp dụng phần mềm kế tốn vào cơng tác hạch toán kế toán 75 KẾT LUẬN 79 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 80 Vũ Ngọc Hà_QT1801K 84 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân lập Hải Phòng DANH MỤC BẢNG BIỂU Biểu số 1: Mẫu bảng cân đối kế toán (Theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC sửa đổi theo Thông tư số 138/2011/TT-BTC) 19 Biểu số 2:BẢNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG VÀ CƠ CẤU TÀI SẢN 31 Biểu số 3:BẢNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG VÀ CƠ CẤU NGUỒN VỐN 32 Biểu số 4: HĐGTGT số 000018 42 Biểu số 5: Phiếu nhập kho 43 Biểu số 6: Phiếu xuất kho 44 Biểu số 7: HĐ GTGT 0000185 45 Biểu số 8: Sổ nhật kí chung 46 Biểu số 9: Trích sổ TK 156 47 Biểu số 10: Trích sổ TK 131 48 Biểu số 11: Trích sổ tổng hợp TK 131 49 Biểu số 12: Trích sổ TK 331 50 Biểu số 13: Trích sổ tổng hợp TK 331 51 Biểu số 14: Bảng cân đối tài khoản năm 2016 55 Biểu số 15: Bảng cân đối kế toán năm 2016 62 Biểu 16: Bảng phân tích tình hình biến động cấu tài sản Công ty TNHH Thương mại Hoàng Hiến 70 Biểu 17: Bảng phân tích tình hình biến động cấu nguồn vốn Cơng ty TNHH Thương mại Hoàng Hiến 73 Biểu số 18: Bảng phân tích khả tốn 74 Biểu số 19:Giao diện làm việc phần mềm kế toán MISA SME.NET 2012 76 Biếu số 20:Giao diện làm việc phần mềm kế toán Bravo 6.3SE 77 Biểu số 21: Giao diện làm việc phần mềm kế toán Fast Accounting 78 Vũ Ngọc Hà_QT1801K 85
- Xem thêm -

Xem thêm: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP VÀ PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HOÀNG HIẾN, HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP VÀ PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HOÀNG HIẾN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn