NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN LOÀI NẤM LỚN THUỘC NGÀNH MYXOMYCOTA, ASCOMYCOTA, BASIDIOMYCOTA Ở NÚI NGỌC LINH, TỈNH QUẢNG NAM

266 25 0
  • Loading ...
1/266 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/07/2019, 02:09

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - TRẦN THỊ PHÚ NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN LOÀI NẤM LỚN THUỘC NGÀNH MYXOMYCOTA, ASCOMYCOTA, BASIDIOMYCOTA Ở NÚI NGỌC LINH, TỈNH QUẢNG NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ THỰC VẬT HỌC Hà Nội - năm 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - TRẦN THỊ PHÚ NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN LOÀI NẤM LỚN THUỘC NGÀNH MYXOMYCOTA, ASCOMYCOTA, BASIDIOMYCOTA Ở NÚI NGỌC LINH, TỈNH QUẢNG NAM Chuyên ngành: Thực vật học Mã số: 9.42.01.11 LUẬN ÁN TIẾN SĨ THỰC VẬT HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: GS.TSKH TRỊNH TAM KIỆT PGS.TS NGUYỄN KHẮC KHƠI Hà Nội - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, số liệu luận án trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cám ơn ban giám đốc Học viện Khoa học Công nghệ, ban lãnh đạo Khoa Sinh thái, tài nguyên môi trường, ban lãnh đạo Trường Đại học Quảng Nam tạo điều kiện thuận lợi để tơi hồn thành luận án Q thầy giáo GS.TSKH Trịnh Tam Kiệt, PGS.TS Nguyễn Khắc Khôi tận tình hướng dẫn giúp đỡ tơi suốt trình nghiên cứu, học tập thực luận án, cho tơi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc Anh chị em đồng nghiệp khoa Lý Hóa Sinh trường Đại học Quảng Nam bạn động viên, giúp đỡ tơi hồn thành luận án này, tơi xin gởi lòng biết ơn chân thành Tơi xin gởi đến lòng biết ơn anh chị em hội Nấm học Việt Nam cung cấp nhiều tài liệu quý giúp tơi xác định lồi nấm lớn, cảm ơn bạn đồng nghiệp, cảm ơn chuyên gia Nấm học nước trao đổi nhiều kinh nghiệm quý báu việc xác định loài Ban lãnh đạo huyện Nam Trà My, lãnh đạo người dân xã Trà Nam, Trà Linh, Trà Cang, Trà Tập, Trà Don, Trà Dơn, Trà Leng tập thể giáo viên, học sinh trường THCS Trà Linh, quý vị giúp đỡ tơi việc tìm kiếm, thu thập mẫu nấm, cho phép gởi lời biết ơn chân thành đến q vị Gia đình nguồn động viên vơ hạn, tơi xin gởi lòng tri ân đến gia đình, cha mẹ, anh chị em, cháu, người bên cạnh tôi, luôn sẵn sàng giúp đỡ, động viên tinh thần cho tơi hồn thành luận án MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU Tính cấp thiết luận án Mục đích luận án Ý nghĩa khoa học thực tiễn luận án Những điểm luận án Chương Tổng quan tài liệu 1.1 Một số hệ thống nấm 1.1.1 Hệ thống nấm theo Gaümann 1.1.2 Một số hệ thống nấm 1.1.3 Hệ thống nấm theo Ainsworth, Bisby 1.1.4 Hệ thống nấm “Dictionary of the fungi” P.M Kirk (2008) 1.1.5 Hệ thống nấm “Danh lục loài nấm lớn Việt Nam” Trịnh Tam Kiệt 2014 1.2 Tình hình nghiên cứu nấm lớn thuộc ngành Myxomycota, Ascomycota, Basidiomycota giới 1.3 Tình hình nghiên cứu nấm lớn thuộc ngành Myxomycota, Ascomycota, Basidiomycota Việt Nam 12 Chương Đối tượng, nội dung, phương pháp nghiên cứu điều kiện tự nhiên, xã hội vùng núi Ngọc Linh, tỉnh Quảng Nam 2.1 Đối tượng, địa điểm thời gian nghiên cứu 19 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu 19 2.1.2 Địa điểm nghiên cứu 19 2.1.3 Thời gian nghiên cứu 19 2.2 Nội dung nghiên cứu 19 2.2.1 Nghiên cứu đặc điểm hình thái, cấu trúc hiển vi số nấm lớn thuộc ngành Myxomycota, Ascomycota, Basidiomycota núi Ngọc Linh, tỉnh Quảng Nam 19 2.2.2 Xây dựng danh lục thành phần loài nấm lớn ngành Myxomycota, Ascomycota, Basidiomycota núi Ngọc Linh, tỉnh Quảng Nam 19 2.2.3 Nghiên cứu đa dạng nấm lớn thuộc ngành Myxomycota, Ascomycota, Basidiomycota núi Ngọc Linh, tỉnh Quảng Nam 20 2.2.4 Phân tích giá trị tài nguyên nấm lớn thuộc ngành Myxomycota, Ascomycota, Basidiomycota núi Ngọc Linh, tỉnh Quảng Nam 20 2.2.5 Xây dựng khoá định loại đến ngành, lớp, bộ, họ chi loài 20 2.2.6 Mơ tả số lồi mới, lồi có giá trị kinh tế quan trọng 20 2.3 Phương pháp nghiên cứu 20 2.3.1 Phương pháp thu thập mẫu nấm lớn 20 2.3.2 Cách bảo quản nấm từ địa điểm thu thập phòng thí nghiệm 22 2.3.3 Phương pháp sử lý mẫu vật 22 2.3.4 Phương pháp phân tích đặc điểm hình thái mẫu nấm 23 2.3.5 Phương pháp phân tích cấu trúc hiển vi mẫu nấm 24 2.3.6 Phương pháp xử lý mẫu nấm kính hiển vi điện tử (SEM) 25 2.3.7 Phương pháp định loại nấm 25 2.3.8 Phương pháp phân tích tính đa dạng nấm 26 2.4 Điều kiện tự nhiên vùng núi Ngọc Linh, tỉnh Quảng Nam 26 2.4.1 Điều kiện tự nhiên núi Ngọc Linh, tỉnh Quảng Nam 26 2.4.2 Điều kiện xã hội núi Ngọc Linh, tỉnh Quảng Nam 30 Chương Kết nghiên cứu thảo luận 3.1 Đặc điểm hình thái cấu trúc hiển vi nấm ngành Myxomycota, Ascomycota, Basidiomycota 32 3.1.1 Đặc điểm hình thái nấm lớn thuộc ngành Myxomycota, Ascomycota, Basidiomycota 32 3.1.2 Một số đặc điểm cấu trúc hiển vi nấm lớn thuộc ngành Myxomycota, Ascomycota, Basidiomycota 45 3.2 Danh lục thành phần loài nấm lớn núi Ngọc Linh, tỉnh Quảng Nam 51 3.2.1 Danh lục thành phần loài nấm lớn núi Ngọc Linh, Tỉnh Quảng Nam 51 3.2.2 Đặc điểm chung khu hệ nấm lớn thuộc ngành Myxomycota, Ascomycota, Basidiomycota núi Ngọc Linh, tỉnh Quảng Nam 67 3.2.3 Các taxon ghi nhận cho khu hệ nấm Việt Nam 70 3.3 Đa dạng nấm lớn thuộc ngành Myxomycota, Ascomycota, Basidiomycota núi Ngọc Linh, tỉnh Quảng Nam 71 3.3.1 Đa dạng thành phần loài 71 3.3.2 Đa dạng phương thức sống nấm lớn núi Ngọc Linh, Quảng Nam 78 3.3.3 Đa dạng yếu tố địa lý cấu thành khu hệ nấm lớn núi Ngọc Linh, Q.Nam 81 3.4 Giá trị tài nguyên nấm lớn thuộc ngành Myxomycota, Ascomycota, Basidiomycota núi Ngọc Linh, tỉnh Quảng Nam 87 3.4.1 Nấm ăn 88 3.4.2 Nấm dược liệu 89 3.4.3 Nấm độc 90 3.4.4 Nấm làm đồ trang trí 91 3.4.5 Nấm có giá trị nghiên cứu sinh lý, hóa sinh 91 3.4.6 Nấm quý có tên sách đỏ Việt Nam 91 3.4.7 Các lồi nấm có khả ứng dụng bảo vệ môi trường 91 3.5 Xây dựng khóa định loại số chi loài nấm lớn thuộc ngành Myxomycota, Ascomycota, Basidiomycota núi Ngọc Linh, tỉnh Quảng Nam 92 3.5.1 Khóa định loại ngành Myxomycota, Ascomycota, Basidiomycota 92 3.5.2 Khóa định loại bậc thuộc ngành Myxomycota 92 3.5.3 Khóa phân loại bậc thuộc ngành Ascomycota 93 3.5.4 Khóa phân loại bậc thuộc ngành Basidiomycota 94 3.6 Mô tả đặc điểm số chi loài nấm lớn núi Ngọc Linh, Quảng Nam 112 3.6.1 Mô tả đặc điểm chi nấm ghi nhận .112 3.6.2 Mô tả đặc điểm loài nấm ghi nhận 113 3.6.3 Mô tả đặc điểm số lồi nấm có giá trị kinh tế quan trọng .119 3.6.4 Mô tả đặc điểm số loài nấm độc 131 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận .139 Kiến nghị .140 Danh mục cơng trình khoa học tác giả liên quan đến luận án .141 TÀI LIỆU THAM KHẢO 142 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT TT Ký hiệu Chú thích ký hiệu Các ký hiệu chung QN Quảng Nam SL Số lượng TL Tỷ lệ VN Việt Nam Ký hiệu phương thức sống nấm WRSF Nấm hoại sinh gây mục trắng gỗ (white rot Saprophytic Fungi) RRSF Nấm hoại sinh gây mục rễ (rot roots Saprophytic Fungi) BRSF Nấm hoại sinh gây mục nâu (brown rot Saprophytic Fungi) SSF Nấm hoại sinh đất (soil Saprophytic Fungi) PF Nấm ký sinh (Parasitic Fungi) 10 BRPF Nấm ký sinh sau hoại sinh gây mục nâu gỗ (brown rot Parasitic Fungi) 11 MPF Nấm ký sinh nhẹ (mild Parasitic Fungi) 12 SBF Nấm cộng sinh (Symbiotic Fungi) Ký hiệu yếu tố địa lý 13 PLTR Cổ nhiệt đới (Paleotropical) 14 PTR Liên nhiệt đới (Pantropical) 15 ATR Nhiệt đới châu Á (Asia Tropical) 16 AATR Nhiệt đới Á Phi (Asia and Africa Tropical) 17 SASCTR Nhiệt đới đông nam Nam Trung Quốc (Southeast Asia and South China Tropical) 18 TRSTR Nhiệt đới cận nhiệt đới (Tropical and subtropical) 19 EA Đông Á (East Asia) 20 STR Cận nhiệt đới (Subtropical) 21 ET Ôn đới Châu Âu (Europe Temperate) 22 AT Ôn đới châu Á (Asia temperate) 23 NAT Ôn đới Bắc Mỹ (North America temperate) 24 NH Bắc bán cầu (North hemisphere) 25 ENAT Ôn đới châu Âu Bắc Mỹ (Europe and North America temperate) 26 EAT Ôn đới châu Âu châu Á (Europe and Asian temperate) 27 CP Yếu tố tồn cầu (Cosmopolite) 28 GMNF chưa tìm thấy tài liệu yếu tố địa lý (Geo-material not found) Ký hiệu giá trị tài nguyên nấm 29 REM Nấm ăn quý (Rare Edible Mushrooms) 30 YEM Nấm ăn non (young Edible Mushrooms ) 31 CEM Nấm ăn có điều kiện (conditional Edible Mushrooms) 32 MF Nấm sử dụng làm dược liệu (Medicinal Fungi) 33 FMF Nấm làm thực phẩm dược liệu (Food and Medicine Fungi) 34 PSF Nấm độc (Poisonous Fungi) 35 DF Nấm làm trang trí (Decorative Fungi) 36 PBF Nấm có giá trị nghiên cứu sinh lý, sinh hóa (Physiological and Biochemical Fungi) 37 VNRB Nấm quý có tên sách đỏ Việt Nam (The Vietnam Red Data Book) 38 MVE Nấm có giá trị cho mơi trường (Mushroom valuable environment) DANH MỤC CÁC BẢNG TT Bảng 2.1 Tên bảng Trang Dân số, lao động xã thuộc núi Ngọc Linh, tỉnh Quảng 30 Nam 2.2 Dân số phân theo dân tộc (người) 30 3.3.1 Phân bố taxon ngành 71 3.3.2 Phân bố taxon ngành Việt Nam, Huế Quảng 72 Nam 3.3.3 Phân bố taxon bậc lớp 73 3.3.4 Phân bố taxon bậc 73 3.3.5 Chỉ số trung bình số họ/bộ, số chi/bộ, lồi/bộ 74 3.3.6 Chỉ số trung bình số chi/họ, lồi/họ, lồi/chi 75 3.3.7 Các họ có số chi đa dạng 76 10 3.3.8 Các họ có số lồi đa dạng 77 11 3.3.9 Các chi có số lồi đa dạng 77 12 3.3.10 Đa dạng phương thức sống nấm 78 13 3.3.11 Đa dạng yếu tố địa lý cấu thành khu hệ nấm núi 81 Ngọc Linh, Quảng Nam 14 3.4.1 Giá trị tài nguyên nấm lớn thuộc ngành Myxomycota, Ascomycota, Basidiomycota núi Ngọc Linh, tỉnh Quảng Nam 87 Hình 126 Tyromyces chioneus Hình 127 Aurantiporus fissilis Hình 128 Cerioporus leptocephalus Hình 129 Picipes melanopus Hình 130 Cerioporus meridionalis Hình 131 Lentinus sp Hình 133 Lentinus tigrinus Hình 132 Panus neostrigosus Hình 134 Lentinus velutinus Hình 135 Panus conchatus Hình 136 Favolus tenuiculus Hình 137 Lentinus levis Hình 138 Lentinus polychrous Hình 139 Panus rudis Hình 140 Pleurotus pulmonarius Hình 141 Trogia venenata Hình 142 Panus similis Hình 143 Pleurotus ostreatus Hình 144 Panus torulosus Hình 145 Anthracophyllum discolor Hình 146 Schizophyllum commune Hình 149 Mycena arcaneliana Hình 147 Mycena olivaceomarginata Hình 148 Marasmiellus ramealis Hình 151 Mycena polyadelpha Hình 150 Anthracophyllum archeri Hình 153 Leucocoprinus cretaceus Hình 152 Marasmiellus candidus Hình 154 Favolaschia cyatheae Hình 155 Phloeomana alba Hình 157 Russula rosea Hình 156 Mycena inclinata Hình 159 Amanita aff xanthogala Hình 6.158 Agaricus placomyces Hình 160 Lepiota erminea Hình 162 Coprinus fuscescens Hình 161 Macrocybe crassa Hình 166 Coprinus sp Hình 163 Calvatia cyathifornis Hình 164 Lycoperdon sp Hình 167 Psathyrella sp Hình 165 Stereum complicatum Hình 169 Cyathus striatus Hình 168 Leucoagaricus crystallifer Hình 170 Bovista sp Hình 173 Disciseda sp Hình 175 Boletus sp Hình 171 Coprinopsis lagopus Hình 172 Phallus indusiatus Hình 174 Coprinellus disseminatus Hình 176 Leucocoprinus cepstipes Hình 178 Psathyrella Hình 177 Coprinellus callinus Hình 180 Coprinopsis picacea candolleana Hình 179 Coprinopsis atramentaria Hình 181 Psathyrella longipes Hình 182 Coprinopsis nivea Hình 183 Parasola conopilus Hình 184 Gymnopilus luteofolius Hình 185 Pulveroboletus sp Hình 186 Hebeloma laterinum Hình 187 Crepidotus hygrophanus Hình 188 Russula rosea Hình 189 Phallus multicolor Hình 190 Xerocomus sp Hình 194 Scleroderma bovista Hình 198 Aureoboletus sp Hình 199 Stereum lobatum Hình 200 Scleroderma citrinum PHỤ LỤC Cấu trúc hiển vi số loài nấm lớn núi Ngọc Linh, Tỉnh Quảng Nam BÀO TỬ HIỂN VI ĐIỆN TỬ Hình Lycoperdon pyriforme Hình Geastrum fimbriatum (pđ 5.000 lần) (phóng đại (pđ) 10.000 lần) Hình Geastrum rufescens (pđ 5.000 lần) Hình Serpula lacrymans (pđ 5.000-10.000 lần) Hình Geastrum rufescens (pđ 3.500 lần) Hình Ganoderma tropicum (pđ 3.500-7.500 lần) Hình Disciseda sp (pđ 2.000-7.500 lần) Hình Amauroderma sp (pđ 3.500 lần) Hình Humphreya coffeata (pđ 3.500-7.500 lần) Hình 11 Amauroderma auriscalpium (pđ 3.500 lần) Hình 12 Haddowia longipes (pđ 1.500 lần) Hình 10 Amauroderma sp (pđ 1.500 lần) Hình 13 Amauroderma auriscalpium (pđ 3.500 lần) Hình 15 Perenniporia sp (pđ 5.000 lần) Hình 14 Haddowia sp (pđ 3.500 lần) Hình 17 Ganoderma cochlear (pđ 7.500 lần) Hình 16 Ganoderma triangulum (pđ 7.500 lần) Hình 18 Ganoderma triangulum (pđ 5.000 lần) Hình 20 Haddowia sp Hình 19 Ganoderma triangulum (pđ 3.500 lần) Hình 21 Ganoderma cochlear (pđ 3.500 lần) (pđ 3.500 lần) Hình 22 Perreniporia sp (pđ 10.000 lần) Hình 23 Perreniporia sp (pđ 7.500 lần) MỘT SỐ HÌNH ẢNH HIỂN VI ĐIỆN TỬ CỦA NẤM LỚN Hình 24 ống cắt ngang Serpula lacrymans (pđ 100 lần) Hình 25 ống cắt dọc Amauroderma auriscalpium (pđ 50 lần) Hình 26 ống cắt dọc Haddowia longipes (pđ 200 lần) BÀO TỬ HIỂN VI (Độ phóng đại 400 lần) Hình 33 Fomitiporia hippophaeicola Hình 34 Pseudomerulius aureus Hình 37 Auricularia mesenterica Hình 35 Aureoboletus citriniporus Hình 36 Phellinus robiniae Hình 38 Russula paludosa Hình 40 Phellinus hartigii Hình 39 Auricularia auricular-judae Hình 42 Pholiota squarrosa Hình 41 Russula rosea Hình 43 Ganoderma annulare Hình 44 Daldinia concentric Hình 45 Leiotrametes lactinea Hình 46 Auricularia mesenterica Hình 47 Agrocybe pediades Hình 48 Ganoderma ungulatum Hình 49 Bào tử Amauroderma Hình 50 Ganoderma Hình Hình 51 Coprinus fuscescens 52 Russula cystidiosa Hình 53 Serpula lacrymans Hình 54 Coprinopsis atramentaria Hình 55 Gymnopilus luteofolius Hình 56 Inocybe asterospora Hình 58 Inocybe rimosa Hình 57 Psathyrella Hình 59 Coprinellus angulatus candolleana Hình 60 Coprinellus micaceus Hình 63 Parasola plicatilis Hình 61 Coprinellus domesticus Hình 62 Parasola auricoma Hình 64 Psathyrella phegophila Hình 65 Agaricus augustus Hình 27 Ống phấn cắt dọc Perreniporia sp (pđ 300 lần) Hình 28 Ống phấn cắt ngang Perreniporia sp (pđ 300 lần) Hình 29 Bào tử vơ tính Perreniporia sp (pđ 5000 lần) Hình 30 Hệ sợi nấm Geastrum fimbriatum (pđ 1000 lần) Hình 31 Yếu tố bất thụ Coriolopsis suberosifusca (pđ 5.000 lần) Hình 32 Hệ sợi nấm Disciseda sp (pđ 1.000 lần) MỘT SỐ HÌNH ẢNH HIỂN VI CỦA NẤM LỚN (Độ phóng đại 400 lần) Hình 66 Sợi cứng Ganoderma adspersum Hình 69 sợi nguyên thủy Cyathus striatus Hình 67 Liệt bào Nigrofomes melanoporus Hình 68 Sợi nấm dạng lơng cứng Amauroderma praetervisum Hình 70 Lơng cứng Phellinus adamantinus Hình 71 Lơng cứng Inonotus tabacinus Hình 72 Liệt bào hình chai Coprinus plicatilis Hình 73 Liệt bào hình chai Inonotus tabacinus
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN LOÀI NẤM LỚN THUỘC NGÀNH MYXOMYCOTA, ASCOMYCOTA, BASIDIOMYCOTA Ở NÚI NGỌC LINH, TỈNH QUẢNG NAM, NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN LOÀI NẤM LỚN THUỘC NGÀNH MYXOMYCOTA, ASCOMYCOTA, BASIDIOMYCOTA Ở NÚI NGỌC LINH, TỈNH QUẢNG NAM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn