NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH MỨC NĂNG LƯỢNG (ME) TỐI ƯU TRONG KHẨU PHẦN NUÔI THỎ LAI TĂNG TRƯỞNG Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

61 21 0
  • Loading ...
1/61 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/07/2019, 01:25

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TRƯỜNG NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH MỨC NĂNG LƯỢNG (ME) TỐI ƯU TRONG KHẨU PHẦN NUÔI THỎ LAI TĂNG TRƯỞNG Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Mã số: TNCS2013-24 Chủ nhiệm đề tài: NCS.Nguyễn Thị Vĩnh Châu Cần Thơ, 03/2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TRƯỜNG NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH MỨC NĂNG LƯỢNG (ME) TỐI ƯU TRONG KHẨU PHẦN NUÔI THỎ LAI TĂNG TRƯỞNG Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Mã số: TNCS2013-24 Xác nhận trường Đại học Cần Thơ (ký, họ tên, đóng dấu) Chủ nhiệm đề tài (ký, họ tên) Nguyễn Thị Vĩnh Châu Cần Thơ, 03/2014 MỤC LỤC Trang MỤC LỤC i DANH MỤC BẢNG BIỂU iii DANH MỤC HÌNH iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT v TÓM LƯỢC vi THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU vii Chương ĐẶT VẤN ĐỀ Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN 2.1 Một số giống thỏ nuôi phổ biến Việt Nam 2.1.1 Các giống thỏ ngoại nhập 2.1.2 Các giống thỏ nội 2.2 Nhu cầu thức ăn cách ăn uống thỏ .6 2.3 Nhu cầu lượng 2.3.1 Nhu cầu lượng 2.3.2 Nhu cầu lượng trì 2.3.3 Nhu cầu lượng sản suất .8 2.3.4 Sự cân lượng thỏ 2.4 Đặc tính tiêu hố thỏ 12 2.5 Sự tiêu hóa xơ 15 2.6 Sự tiêu hóa đạm 17 2.6.1 Sự biến dưỡng nitơ manh tràng .17 2.6.2 Phân mềm tiêu hóa đạm 18 2.7 Sự tiêu hóa tinh bột 18 2.8 Sự tiêu hóa lượng 19 Chương 3: PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH 20 3.1 Phương tiện thí nghiệm 20 3.1.1 Địa điểm thời gian thí nghiệm 20 3.1.2 Chuồng trại dụng cụ thí nghiệm 20 3.1.3 Động vật thí nghiệm .20 3.1.4 Thức ăn thí nghiệm 20 i 3.2 Phương pháp thí nghiệm 21 3.2.1 Bố trí thí nghiệm 21 3.2.2 Chăm sóc ni dưỡng 22 3.2.3 Cách thu thập số liệu lấy mẫu 22 3.2.4 Các tiêu theo dõi thí nghiệm 23 3.2.5 Phương pháp xử lý số liệu 23 Chương 4: KẾT QUẢ THẢO LUẬN .24 4.1 Thành phần dưỡng chất thức ăn phần thí nghiệm 24 4.2 Lượng dưỡng chất tiêu thụ thỏ thí nghiệm 25 4.3 Khối lượng, hệ số chuyển hóa thức ăn chênh lệch thu chi thỏ thí nghiệm .27 4.4 Quầy thịt chất lượng thịt thỏ thí nghiệm 29 4.5 Tỉ lệ tiêu hóa tích lũy đạm thỏ thí nghiệm .31 4.6 Thành phần chất chứa tham số chất chứa manh tràng 34 Chương 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ .36 5.1 Kết luận 36 5.2 Đề nghị 37 TÀI LIỆU THAM KHẢO 38 PHỤ LỤC 44 ii DANH MỤC BẢNG BIỂU Trang Bảng 2.1: Khối lượng trưởng thành số giống thỏ Bảng 2.2: Thành phần thân thịt giống thỏ nuôi thích hợp vùng khí hậu nhiệt đới Bảng 2.3: Năng suất sinh trưởng nhóm thỏ lai ni nơng hộ Bảng 2.4: Năng suất sinh sản nhóm thỏ lai ni nơng hộ Bảng 2.5: Sự thay đổi cách ăn uống thỏ theo tuần tuổi Bảng 2.6: Nhu cầu lượng thỏ .8 Bảng 2.7: Nhu cầu trì thỏ Bảng 2.8: Nhu cầu lượng thỏ Bảng 2.9: Sự cân lượng thỏ thịt 11 Bảng 2.10: Sự cân lượng thỏ sinh sản 11 Bảng 2.11: Đặc tính phần ống tiêu hoá .12 Bảng 2.12: Sự phát triển hệ thống tiêu hoá qua ngày tuổi 13 Bảng 2.13: Thành phần dưỡng chất phân cứng phân mềm giống thỏ 70 ngày tuổi 14 Bảng 2.14: Hàm lượng xơ có thức ăn thí nghiệm thỏ tăng trưởng .15 Bảng 2.15: Sự tiêu hóa xơ manh tràng thỏ 16 Bảng 3.1: Thành phần dưỡng chất thức ăn thí nghiệm 21 Bảng 3.2: Công thức phần thức ăn cho thỏ thí nghiệm 21 Bảng 4.1: Thành phần hóa học ME phần thí nghiệm .24 Bảng 4.2: Lượng dưỡng chất thức ăn tiêu thụ thỏ thí nghiệm .25 Bảng 4.3: Khối lượng lúc đầu, lúc kết thúc thí nghiệm, tăng khối lượng, hệ số chuyển hóa thức ăn chênh lệch thu chi thỏ thí nghiệm 27 Bảng 4.4: Thành phần quầy thịt chất lượng thịt thỏ thí nghiệm 30 Bảng 4.5: Lượng dưỡng chất tiêu thụ, khối lượng, tăng khối lượng hệ số chuyển hóa thức ăn thỏ giai đoạn tiêu hóa .31 Bảng 4.6: Tỉ lệ tiêu hóa dưỡng chất phần cân đạm thỏ với mức lượng trao đổi phần 32 Bảng 4.7: Thành phần chất chứa tham số chất chứa manh tràng thỏ với mức lượng trao đổi phần 34 iii DANH MỤC HÌNH Trang Hình 2.1: Sự sử dụng lượng thỏ 10 Hình 2.2: Ảnh hưởng lượng phần lên tốc độ tăng trưởng Năng lượng tiêu hóa ăn vào 12 Hình 2.3: Cấu tạo ống tiêu hố thỏ 13 Hình 3.1 Các loại thức ăn dùng thí nghiệm 21 Hình 4.1: Lượng tiêu thụ protein thơ lượng trao đổi thỏ thí nghiệm 25 Hình 4.2: Mối liên hệ lượng tiêu thụ chất khô lượng trao đổi với mức lượng phần 26 Hình 4.3: Khối lượng trước, sau thí nghiệm mức tăng khối lượng thỏ thí nghiệm 27 Hình 4.4: Mối liên hệ mức tăng khối lượng mức lượng phần thỏ thí nghiệm 28 Hình 4.5: Mối liên hệ mức tăng khối lượng mức lượng phần thỏ thí nghiệm 29 Hình 4.6: Thịt đùi thịt thăn thỏ mức ME khác 31 Hình 4.7: Mối liên hệ tỉ lệ tiêu hóa với mức lượng trao đổi phần 33 Hình 4.8: Mối liên hệ nitơ tích lũy với mức lượng trao đổi phần 33 Hình 4.9: Xác định tỉ lệ tiêu hóa nitơ tích lũy thỏ thí nghiệm 33 Hình 4.10: Mối liên hệ tham số môi trường manh trành với mức lượng trao đổi phần 35 Hình 4.11: Manh tràng dày thỏ thí nghiệm 35 iv DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu, chữ viết tắt & ADF ADFD Ash CF CFD CP CPI DM DMD DMI DE ĐBSCL EE HSCHTA ICF ME MEI Chữ viết đầy đủ Và Xơ axit Tỉ lệ tiêu hóa xơ axit Tro Xơ thơ Tỉ lệ tiêu hóa xơ thơ Đạm thơ (protein thơ) MEm Năng lượng trì N n NDF NDFD KL PC PM OM OMD TN ABBH Nitrogen (đạm) Số mẫu thức ăn Xơ trung tính Tỉ lệ tiêu hố xơ trung tính Khối lượng Phân cứng Phân mềm Vật chất hữu Tỉ lệ tiêu hóa vật chất hữu Thí nghiệm Axit béo bay Trọng lượng trao đổi W0,75 protein thơ tiêu thụ Vật chất khơ Tỉ lệ tiêu hóa vật chất khô Vật chất khô tiêu thụ Năng lượng tiêu hóa Đồng Bằng Sơng Cửu Long Béo thơ Hệ số chuyển hóa thức ăn Xơ thơ khơng tiêu hố Năng lượng trao đổi Năng lượng trao đổi tiêu thụ TÓM LƯỢC Nghiên cứu xác định mức lượng (ME) tối ưu phần nuôi thỏ lai tăng trưởng Đồng sông Cửu Long thực trại chăn ni số 474 c/18, Khu vực Bình An, Phường Long Hòa, Quận Bình Thủy, Thành phố Cần Thơ phòng thí v nghiệm Bộ mơn Chăn ni, Khoa Nông Nghiệp Sinh Học Ứng Dụng, Trường Đại học Cần Thơ Thí nghiệm bố trí theo thể thức hoàn toàn ngẫu nhiên với nghiệm thức phần với mức ME 2100, 2300, 2500, 2700 2900 kcal/kgDM, lặp lại lần Mỗi đơn vị thí nghiệm có thỏ đực thỏ Thỏ thí nghiệm lai Newzealand white x địa phương lúc tuần tuổi có khối lượng 705-712 g/con Nguồn thức ăn dùng để phối hợp phần gồm cỏ lông tây, rau lang, bắp đậu nành Bốn thỏ đơn vị thí nghiệm ni lồng chuồng có sàn (50 x 50 x 40 cm) cho ăn uống tự Thí nghiệm thực 10 tuần Thí nghiệm thực nhằm đánh giá ảnh hưởng mức độ ME phần đến mức tiêu thụ thức ăn, tăng khối lượng, hệ số chuyển hóa thức ăn, tỉ lệ tiêu hóa, nitơ tích lũy, hoạt động lên men manh tràng hiệu kinh tế thỏ lai tăng trưởng, từ rút kết luận mức độ ME phần tối ưu cho thỏ lai tăng trưởng Đồng sông Cửu Long Kết thí nghiệm cho thấy mức ME phần có ảnh hưởng đến lượng tiêu thụ dưỡng chất, tăng trưởng, tỉ lệ tiêu hóa, tích lũy đạm, chất lượng thịt tham số môi trường manh tràng (P 0,98) Tỉ lệ tiêu hoá vật chất khô, vật chất hữu thành phần xơ tăng dần lượng trao đổi phần tăng từ 2100 đến 2900 kcal/kgDM, có mối quan hệ gần với mức lượng trao đổi phần theo hàm bậc (R2> 0,99) Hàm lượng vật chất khô, vật chất hữu béo thịt tuột tăng lên tăng lượng trao đổi phần tăng từ 2100 đến 2900 kcal/kgDM, khơng có ảnh hưởng đến hàm lượng protein thô thịt tuột tỉ lệ quầy thịt Các tham số chất chứa manh trành ammonia, axit béo bay tăng lên tăng lượng trao đổi phần từ 2100 đến 2900 kcal/kgDM, pH giảm xuống Hàm lượng ammonia, axit béo bay chất chứa manh tràng có mối quan hệ gần với mức lượng phần theo hàm bậc (R2> 0,92) Đối với thỏ lai tăng trưởng Đồng sông Cửu Long nhận phần 17,0% protein thơ nên có mức lượng trao đổi 2500-2700 kcal/kgDM, mức 2500 kcal/kgDM có hiệu kinh tế Nhu cầu tiêu thụ lượng thỏ lai tăng trưởng Đồng sông Cửu Long khoảng 128-158 kcalME/kg thể trọng trao đổi 36 5.2 Đề nghị - Người chăn nuôi thỏ Đồng sơng Cửu Long sử dụng phần có mức lượng trao đổi 2500 kcal/kgDM protein thô 17 %DM để nuôi thỏ lai lấy thịt - Đề nghị tiếp tục nghiên cứu ảnh hưởng nguồn lượng phần để có kết luận đầy đủ - Tiếp tục nghiên cứu ảnh hưởng dưỡng chất khác đến thỏ lai tăng trưởng nuôi Đồng sơng Cửu Long, từ xác định nhu cầu dưỡng chất phối hợp phần tối ưu, nuôi thỏ thịt đạt hiệu cao 37 TÀI LIỆU THAM KHẢO Aboul-Ela S., Abd El-Galil K., Ali F.A (2000) Effect of dietary fiber energy levels on performance of post-weaning rabbits, Proceedings of the th World Rabbit Congress – 4-7 July 2000 – Valencia, Spain - Volume C, pages 61-67 AOAC (1990) Official methods of analysis, 15 th edn Association of Official Analytical Chemist Washington, DC Ayyat M S M R Anous (1995) Magnitude direction of genetic-environmental interaction in rabbits with special reference to live slaughter performance carcass cut-out, World Rabbit Science 3, pp 3-8 Barnett, A J G R L Reid (1957) Studies on the production of volatile fatty acids from grass by rumen liquor in an artificial rumen: the volatile fatty acid production from grass, Journal of Agricultural Science 48, pp 315-321 Biobaku W O., A M Bamgbose C U Achike (2003) “Utilisation of different protein sources for growing rabbits”, Pertanika J Trop Agric Sci 26 (2), pp 73-77 Butcher C, M J Bryant, D H Machin, E Owen J E Owen (1981) The effect of metabolizable energy concentration on performance digestibility in growing rabbits, Trop Anim Prod 6(2): 93-100 Carabano R., M J Fraga, G Santoma J C De Blas (1988), “Effect of diet on composition of cecal contents on excretion composition of soft hard faeces of rabbits”, J Anim Sci 66, pp 901-910 Cervera C J F Carmona (2010) Nutrition the climatic environment In: Nutrition of the rabbit, 2nd edition (C de Blas J Wiseman, Eds), CAB International, pp 267-284 Cheeke P R (1986) “Potentials of rabbit production in tropical subtropical agricultural systems”, J Anim Sci 63, pp 1581-1586 Cheeke P R N M Patton (1980) “Carbohydrate-overload of the hindgut a probable cause of enteritis”, J Appli Rabbit Research 3, pp 20-29 Đào Hùng (2006) Đặc điểm, tính sản xuất ảnh hưởng mức đạm thô tăng trưởng, khả ăn vào, tỉ lệ tiêu hố tích luỹ đạm thỏ lai, Luận án thạc sĩ, Trường Đại học Cần Thơ De Blas C J Wiseman (1998) The nutriton of the rabbit, CAB International, Wallingford, UK Debray L., I Le Huerou-Luron , T Gidenne, L Fortun-Lamothe (2003) Digestive tract development in rabbit according to the dietary energetic source: correlation between whole tract digestion, pancreatic intestinal enzymatic activities, Comp Biochem Physiol A Mol Integr Physiol 135 (3), pp 443-455 Debray L., L Fortun-Lamothe T Gidenne (2002) Influence of low dietary starch/fibre ratio around weaning on intake behaviour, performance health status of young rabbit does, Anim Res 51, pp 63-75 Dong N T K., N V Thu T R Preston (2010) Sweet potato tuber paddy rice as energy supplement for growing rabbits in the Mekong Delta of Vietnam Live stock production, climate change resource depletion, http://www.mekarn.org/workshops/pakse/html/kdong2.htm El-Raffa A M (2004) Rabbit production in hot climates, Proceedings of the 8th World Rabbit Congress, September 7-10, 2004 – Puebla, Mexico, pp 1172-1180 38 Falcão e Cunha, L., Peres, H., Freire, J.P.B Castro-Solla, L (2004) Effects of alfalfa, wheat bran or beet pulp, with or without sunflower oil, on caecal fermentation on digestibility in the rabbit Animal Feed Science Technology 117, 131–149 Fernández-Carmona J., C Cervera E Blas (1996) Prediction of the energy value of rabbit feeds varying widely in fibre content , Animal Feed Science Technology 64 (1), pp 61–75 Fernández-Carmona J., Soriano J., Pascual J J., Cervera C (2004) The prediction of nutritive value of rabbit diets from tables of feed composition, Proceedings of the 8th World Rabbit Congress, September 7-10, 2004 – Puebla, Mexico, pp 818-823 Fraga M J., M Lorente, R M Carabaño J C de Blas (1989) Effect of diet of remating interval on milk production milk composition of the doe rabbit, Anim Prod 48, pp 459466 García J., T Gidenne, L Falcao-E-Cunha C de Blas (2002), Identification of the main factors that influence caecal fermentation traits in growing rabbits, Amin Res 51, pp 165-173 García, J., Carabo, R de Blas, J.C (1999) Effect of fiber source on cell wall digestibility rate of pas-sage in rabbits Journal of Animal Science 77, 898–905 García, J., Carabaño, R., Pérez-Alba, L de Blas, C (2000) Effect of fiber source on cecal fermentation nitrogen recycled through cecotrophy in rabbits Journal of Animal Science 78, 638–646 García, J., Gidenne, T., Falcão e Cunha, L de Blas, C (2002) Identification of the main factors that influ-ence caecal fermentation traits in growing rabbits Animal Research 51, 165–173 Gidenne T L Fortun-Lamothe (2002) Feeding strategy for young rabbit around weaning: a review of digestive capacity nutritional needs, Amin Sci 75, pp 169-184 Gidenne, T Bellier, R (1992) Étude in vivo de l’activité fermentaire caecale chez le lapin Mise au point et validation d’une nouvelle technique de canulation caecale Reproduction Nutrition Development 32, 365–376 Gidenne, T Fortun-Lamothe, L (2002) Feeding strategy for young rabbits around weaning: a review of digestive capacity nutritional needs Animal Science 75, 169–184 Gidenne, T Perez, J.M (1994) Apports de lignines et alimentation du lapin en croissance I Conséquences sur la digestion et le transit Annales de Zootechnie 43, 313–322 Harris D J., P R Cheeke N M Patton (1983) “Feed preferences studies with rabbits fed fourteen different fresh greens”, J Appl Rabbit Research 6, pp 120-124 Henschell M J (1973) “Comparison of the development of proteolytic activity in the abomasum of the preruminant calf with that in the stomach of the young rabbit guinea-pig”, Brit J Nutri 30, pp 285-296 Hernández, P F Gondret (2006), Rabbit meat quality In: Recent advances in rabbit sciences (L Maertens P Coudert, Eds.), Institute for agricultural fisheries research, Animal science unit, Melle – Belgium, pp 269-290 INRA 1984 L’alimentation des Animaux Monogastriques: Porc, Lapin, Volailles Institute de la Recherche Agronomique, Paris, France Just A (1983) The role of the large intestine in the digestion of nutrients amino acid utilisation in monogastrics, International Symposium of Protein Metabolism Nutrition 4, pp 281-309 King J O L (1971) “Inclusion of intestinal antiseptics in rabbit diets”, Brit Veter J 127, pp 523-528 39 Kovacs M., Zs Szendrő, I Csutorás, B Bóta, H Fébel, E Kósa, K Z Bencsné, Á szakács P Horn (2004) Some digestive-physiological parameters of early-weaned rabbits fed nonmedicated diets, Proceedings of the 8th World Rabbit Congress, September 7-10, 2004 – Puebla, Mexico, pp 1097-1102 Lebas F, P Coudert, R Rouvier H de Rochambeau (1986) The rabbit husbvàry, health production, FAO Animal Production Health Series No 21, Rome Lebas F (2004) Reflection on rabbit nutrition with a special emphasis on feed ingredients utilization, Proceedings of the 8th World Rabbit Congress, September 7-10, 2004 – Puebla, Mexico, pp 686-736 Lee, P C., Brooks, S P., Kim, O., Heitlinger, L A Lebenthal, E (1985) Journal of Nutrition, 115, pp 93-103 Maertens L G DeGroote (1988) The influence of the dietary energy content on the performance of post partum breeding, Proceedings of the 4th Congress of the World Rabbit Science Association, Budapest 2, pp 42-52 Maertens L., G De Groote (1984), Digestibility digestible energy content of a number of feedstuffs for rabbits, Proceedings of the 3rd World Rabbit Congress, Rome, Italy, pp 244251 Maertens L., M T Perez, M Villamide, C Cervera, T Gidenne G Xiccato (2002) Nutritive value of raw materials for rabbits: Egran tables 2002, World Rabbit Science 10, pp 157-166 Marounek M., M Skřivan , V Skřivanová, O Savka (2004) Weights of digestive organs, caecal metabolites fermentation stoichiometry in coypus rabbits, Proceedings of the th World Rabbit Congress, pp 1103-1108 Marounek M., S J Vook V Skrivanová (1995) “Distribution of activity of hydrolytic enzymes in the digestive tract of rabbits”, Brit J Nutri 73, pp 463-469 Marykutty T P Nvàakumar (2000) Factors influencing litter traits body weight upto 12 weeks among temperate rabbit breeds in humid tropics, World Rabbit Science 8, pp 67-70 Matics Z., Z Szendrõ, S Hoy, I Nagy, I Radnai, E Biró-Németh M Gyovai (2004) Effect of different management methods on the nursing behaviour of rabbits, World Rabbit Sci 12, pp 95 – 108 McDonald, P., R A Edwards, J F D Greenhagh C A Morgan (2002) Animal Nutrition (6 th edition), Longman Scientific Technical, N Y., USA Nguyen Ba Trung Nguyen Thi Xoan (2010) The growth of F1 hybrid local rabbits fed grasses concentrate Live stock production, climate change resource depletion http://www.mekarn.org/workshops/pakse/html/trung.htm Nguyễn Quang Sức Đinh Văn Bình (2000), “Cẩm nang chăn nuôi thỏ”, Viện Chăn Nuôi Quốc Gia, từ: http://www.vcn.vnn.vn/vcn Nguyễn Thị Hiền Nguyễn Thị Thanh Thảo (2005) Tìm hiểu thành phần dinh dưỡng thịt thỏ, Hội nghị Khoa học Công nghệ lần – Phân ban Công nghệ thực phẩm – Sinh học, Trường Đại học Bách khoa TP HCM Nguyen Thi Kim Dong Nguyen Truong Giang (2008), Effect of different levels of neutral detergent fiber in the diets on feed utilization, growth rate nutrient digestibility of growing crossbred rabbits, MEKARN Workshop 2008: Organic rabbit production from forages, Cantho University Nguyen Thi Kim Dong Nguyen Van Thu (2010) The supplementation of dried cassava chips in growing rabbit diets to improve growth performance economic returns Live stock production, climate change resourse depletion Cantho University, Viet Nam 40 Nguyen Thi Kim Dong, Nguyen Van Thu T.R Preston (2010) Sweet potato tuber paddy rice as energy supplement for growing rabbits in the Mekong Delta of Vietnam Live stock production, climate change resource depletion http://www.mekarn.org/workshops/pakse/html/kdong2.htm Nguyễn Thị Vĩnh Châu, Nguyễn Thị Kim Đông (2010) Nghiên cứu sử dụng cúc dại (wedelia trilobata) làm nguồn thức ăn chăn nuôi thỏ lai tăng trưởng Đồng sông Cửu Long, Kỷ yếu Hội nghị KH Phát triển NN Bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu Tập 1, NXB Nơng Nghiệp, TP HCM, trang 463-469 Nguyen Van Thu Danh Mo (2008) A study of nutritive values of forages as rabbit feed resources by using in vitro digestibility gas production techniques MEKARN Workshop 2008: Organic rabbit production from forages, 25-27 November 2008, Cantho University, Can tho City, Vietnam Nguyễn Văn Thu Nguyễn Thị Kim Đông (2006) Ảnh hưởng rau muống thay cỏ lông tây lên tăng trưởng thỏ lai, Tuyển tập Công Trình Nghiên Cứu Khoa Học, Khoa Nơng Nghiệp Sinh Học Ứng Dụng, Trường Đại học Cần Thơ, pp 269-274 Nguyễn Văn Thu Nguyễn Thị Kim Đông (2009) Ảnh hưởng rau lang rau muống lên khả sinh trưởng, tiêu hóa sản xuất thịt thỏ lai Hội thảo dự án bèo lục bình năm 2009 Khoa NNvàSHUD Trường Dại Học Cần Thơ Nguyễn Văn Thu Nguyễn Thị Kim Đông (2009) Ảnh hưởng rau lang rau muống lên khả sinh trưởng, tiêu hóa sản xuất thịt thỏ lai Hội thảo dự án bèo lục bình năm 2009 Khoa NNvàSHUD Trường Dại Học Cần Thơ Nguyễn Văn Thu Nguyễn Thị Kim Đông (2011) Sách chuyên khảo thỏ - Công nghệ nuôi dưỡng chế biến sản phẩm, Nhà xuất Nơng nghiệp, TP Hồ Chí Minh Nicodemus, N., García, J., Carabaño, R de Blas, C (2006) Effect of a reduction of dietary particle size by substituting a mixture of fibrous by-products for lucerne hay on performance digestión of growing rabbits lactating does Livestock Science 100, 242–250 NRC (1977) Nutrient requirements of rabbits, Second revised edition, Washington, DC, USA Obinne J I F U C Mmereole (2010) Effects of different dietary crude protein energy levels on production performance, carcass characteristics organ weights of rabbits raised under the humid environment of nigeria, Agricultura Tropica et Subtropica 43 (4): 285290 Partridge, G.G., Garthwaite, P.H Findlay, M (1989) Protein energy retention by growing rabbits offered diets with increasing proportions of fibre Journal Agricultural Science, Cambridge 112, 171–178 Piattoni F., L Maertens D Demeyer (1995) Age dependent variation of caecal contents composition of young rabbits, Arch Amin Nutr 48, pp 347-355 Raharjo Y C., P R Cheeke N M Patton (1986b) ‘Evaluation of tropical forages byproduct feeds for rabbit production I Nutrient digestibility effect of heat treatment”, J Appli Rabbit Research 9, pp 56-66 Ren K L., LI Y P., Hu Y S., Liang Q Z., Luo H D (2004) Study of the dietary energy protein content for growing rex rabbits from weaning to marketing, Proceedings - 8th World Rabbit Congress – September 7-10, 2004 – Puebla, Mexico, 959-963 Robert Mc Croskey (2001), Integration of rabbit production into populated areas, especially in hot climates Volume (1), 18-20 Santoma G., J C De Blas, R Carabano M J Fraga (1987) “The effects of different fats their inclusion level in diets for growing rabbits”, Cambridge J Anim Prod., pp 291-300 41 Spreadbury D (1978) “A study of the protein amino acid requirements of the growing New Zealvà White rabbit, with emphasis on lysine the sulphur containing amino acids”, Brit J Nutri 39, pp 603-613 Stephen A G (1977) Digestibility coprophagy in the growing rabbit, Procesdings of the Nutrition Society 36, 4A Toschi I., V Cesari, L Rapetti, L Bava, G Grilli C Castrovilli (2004) Energy utilization partition of nulliparous rabbit does in the last third of pregnancy, Proceedings of the th World Rabbit Congress, September 7-10, 2004 – Puebla, Mexico, pp 1002-1007 Trần Minh Thành (2011) Ảnh hưởng bổ sung phụ phẩm khoai lang kết hợp với bánh dầu dừa phần nuôi thỏ thịt, Luận văn tốt nghiệp Đại học ngành Chăn nuôi, Khoa Nông nghiệp Sinh Học Ứng Dụng Trường Đại học Cần Thơ Trương Hoàng Nam (2008) Ảnh hưởng mức độ bã bia phần tăng trọng tỉ lệ tiêu hóa dưỡng chất thỏ lai, Luận văn tốt nghiệp đại học, Khoa Nông Nghiệp Sinh Học Ứng Dụng, Trường Đại Học Cần Thơ Van Soest P J., Robertson J B., Lewis B A (1991), Symposium: Carbohydrate methodology, metabolism and nutritional implications in dairy cattle: methods for dietary fiber, and nonstarch polysaccharides in relation to animal nutrition, J Dairy Sci 74, pp 3585-3597 Vernay, M (1987) Origin utilization of volatile fatty acids lactate in the rabbit: influence of the faecal excretion pattern British Journal of Nutrition 57, 371–381 Villamide, M.J., Carabaño, R., Maertens, L., Pascual, J., Gidenne, Falcão e Cunha, L Xiccato, G (2009) Prediction of the nutritional value of European compound feeds for rabbits by chemical components in vitro analysis Animal Feed Science Technology 150, 283–294 Wang, X., M Ma, L Sun, C Wang, Y Zhu F Li (2012) Effects of different protein, fibre energy levels on growth performance the development of digestive organs in growing meat rabbit In: Proceedings 10th World Rabbit Congress – September - 6, 2012– Sharm El - Sheikh –Egypt 641- 645 Xiccato, G., A Trocino (2010) Energy Protein Metabolism Requirements Nutrition of the Rabbit, 2nd Edition CAB International, Wallingford, UK., pp 83-84 Xiccato, G., Trocino, A., Fragkiadakis, M Majolini, D (2007) Enquête sur les élevage de lapins en Vénétie: résultats de gestion technique et estimation des rejets azotés Proceedings 12èmes Journées de la Recherche Cunicole, Le Mans, France, pp 167–169 Yu, B., Chiou, P.W.S., Young, Ch.L Huang, H.H (1987) A study of ratty T-type cannule its ileal digestibilities Journal of the Chinese Society of Animal Science 16, 73–81 Robertson, J B and P J Van Soest (1981), The detergent system of analysis and its application to human foods In: The Analysis of Dietary Fiber in Foods (James W P T., Theander O., eds.), Marcel Dekker, Newyork, NY, USA 42 PHỤ LỤC General Linear Model: Truoc TN, Sau TN, versus NT Factor NT Type fixed Levels Values 2100, 2300, 2500, 2700, 2900 Analysis of Variance for Truoc TN, using Adjusted SS for Tests Source NT Error Total DF 10 14 S = 28.6356 Seq SS 110.0 8200.0 8310.0 Adj SS 110.0 8200.0 R-Sq = 1.32% Adj MS 27.5 820.0 F 0.03 P 0.997 R-Sq(adj) = 0.00% Analysis of Variance for Sau TN, using Adjusted SS for Tests Source NT Error Total DF 10 14 S = 102.892 Seq SS 518433 105867 624300 Adj SS 518433 105867 R-Sq = 83.04% Adj MS 129608 10587 F 12.24 P 0.001 R-Sq(adj) = 76.26% Analysis of Variance for Tang trong/ngay/con, using Adjusted SS for Tests Source NT Error Total DF 10 14 S = 1.45686 Seq SS 108.553 21.224 129.778 Adj SS 108.553 21.224 R-Sq = 83.65% Adj MS 27.138 2.122 F 12.79 P 0.001 R-Sq(adj) = 77.10% Analysis of Variance for FCR, using Adjusted SS for Tests Source NT Error Total DF 10 14 S = 0.323989 Seq SS 1.3336 1.0497 2.3833 Adj SS 1.3336 1.0497 R-Sq = 55.96% Adj MS 0.3334 0.1050 F 3.18 P 0.063 R-Sq(adj) = 38.34% Analysis of Variance for DMI, using Adjusted SS for Tests Source NT Error Total DF 10 14 S = 1.59285 Seq SS 1008.22 25.37 1033.60 Adj SS 1008.22 25.37 R-Sq = 97.55% Adj MS 252.06 2.54 F 99.34 P 0.000 R-Sq(adj) = 96.56% 43 Analysis of Variance for OMI, using Adjusted SS for Tests Source NT Error Total DF 10 14 Seq SS 1099.94 19.83 1119.77 S = 1.40803 Adj SS 1099.94 19.83 Adj MS 274.99 1.98 R-Sq = 98.23% F 138.70 P 0.000 R-Sq(adj) = 97.52% Analysis of Variance for CPI, using Adjusted SS for Tests Source NT Error Total DF 10 14 Seq SS 31.2746 0.2442 31.5189 S = 0.156280 Adj SS 31.2746 0.2442 Adj MS 7.8187 0.0244 R-Sq = 99.23% F 320.13 P 0.000 R-Sq(adj) = 98.92% Analysis of Variance for EEI, using Adjusted SS for Tests Source NT Error Total DF 10 14 Seq SS 10.6820 0.0706 10.7526 S = 0.0840280 Adj SS 10.6820 0.0706 Adj MS 2.6705 0.0071 R-Sq = 99.34% F 378.22 P 0.000 R-Sq(adj) = 99.08% Analysis of Variance for CFI, using Adjusted SS for Tests Source NT Error Total DF 10 14 S = 0.535559 Seq SS 61.717 2.868 64.585 Adj SS 61.717 2.868 R-Sq = 95.56% Adj MS 15.429 0.287 F 53.79 P 0.000 R-Sq(adj) = 93.78% Analysis of Variance for NDFI, using Adjusted SS for Tests Source NT Error Total DF 10 14 S = 1.04346 Seq SS 365.048 10.888 375.936 Adj SS 365.048 10.888 R-Sq = 97.10% Adj MS 91.262 1.089 F 83.82 P 0.000 R-Sq(adj) = 95.95% Analysis of Variance for ADFI, using Adjusted SS for Tests Source NT Error Total DF 10 14 Seq SS 79.998 4.691 84.689 Adj SS 79.998 4.691 Adj MS 20.000 0.469 F 42.64 P 0.000 44 S = 0.684877 R-Sq = 94.46% R-Sq(adj) = 92.25% Analysis of Variance for MEI, using Adjusted SS for Tests Source NT Error Total DF 10 14 S = 2.60238 Seq SS 26321.2 67.7 26389.0 Adj SS 26321.2 67.7 R-Sq = 99.74% Adj MS 6580.3 6.8 F 971.64 P 0.000 R-Sq(adj) = 99.64% Analysis of Variance for MEI/LW, using Adjusted SS for Tests Source NT Error Total DF 10 14 S = 5.91956 Seq SS 4837.9 350.4 5188.3 Adj SS 4837.9 350.4 R-Sq = 93.25% Adj MS 1209.5 35.0 F 34.52 P 0.000 R-Sq(adj) = 90.54% Analysis of Variance for MEI/LW0.75, using Adjusted SS for Tests Source NT Error Total DF 10 14 S = 5.18007 Seq SS 7585.3 268.3 7853.6 Adj SS 7585.3 268.3 R-Sq = 96.58% Adj MS 1896.3 26.8 F 70.67 P 0.000 R-Sq(adj) = 95.22% Analysis of Variance for DM than, using Adjusted SS for Tests Source NT Error Total DF 10 14 S = 0.701980 Seq SS 13.4017 4.9278 18.3294 Adj SS 13.4017 4.9278 R-Sq = 73.12% Adj MS 3.3504 0.4928 F 6.80 P 0.007 R-Sq(adj) = 62.36% Analysis of Variance for OM than, using Adjusted SS for Tests Source NT Error Total DF 10 14 S = 0.718383 Seq SS 12.9669 5.1607 18.1276 Adj SS 12.9669 5.1607 R-Sq = 71.53% Adj MS 3.2417 0.5161 F 6.28 P 0.009 R-Sq(adj) = 60.14% Analysis of Variance for CP than, using Adjusted SS for Tests Source NT DF Seq SS 1.2948 Adj SS 1.2948 Adj MS 0.3237 F 0.94 P 0.478 45 Error Total 10 14 3.4309 4.7257 S = 0.585741 3.4309 0.3431 R-Sq = 27.40% R-Sq(adj) = 0.00% Analysis of Variance for EE than, using Adjusted SS for Tests Source NT Error Total DF 10 14 Seq SS 0.0128208 0.0089042 0.0217250 S = 0.0298400 Adj SS 0.0128208 0.0089042 R-Sq = 59.01% Adj MS 0.0032052 0.0008904 F 3.60 P 0.046 R-Sq(adj) = 42.62% Analysis of Variance for Ash than, using Adjusted SS for Tests Source NT Error Total DF 10 14 Seq SS 0.012921 0.059709 0.072629 S = 0.0772713 Adj SS 0.012921 0.059709 Adj MS 0.003230 0.005971 R-Sq = 17.79% F 0.54 P 0.710 R-Sq(adj) = 0.00% Analysis of Variance for DM dui, using Adjusted SS for Tests Source NT Error Total DF 10 14 Seq SS 3.6319 8.0512 11.6831 S = 0.897283 Adj SS 3.6319 8.0512 R-Sq = 31.09% Adj MS 0.9080 0.8051 F 1.13 P 0.397 R-Sq(adj) = 3.52% Analysis of Variance for OM dui, using Adjusted SS for Tests Source NT Error Total DF 10 14 Seq SS 3.6316 8.1402 11.7719 S = 0.902232 Adj SS 3.6316 8.1402 R-Sq = 30.85% Adj MS 0.9079 0.8140 F 1.12 P 0.402 R-Sq(adj) = 3.19% Analysis of Variance for EE dui, using Adjusted SS for Tests Source NT Error Total DF 10 14 Seq SS 0.0064893 0.0071824 0.0136716 S = 0.0267999 Adj SS 0.0064893 0.0071824 R-Sq = 47.47% Adj MS 0.0016223 0.0007182 F 2.26 P 0.135 R-Sq(adj) = 26.45% Analysis of Variance for Ash dui, using Adjusted SS for Tests 46 Source NT Error Total DF 10 14 Seq SS 0.005372 0.050005 0.055376 S = 0.0707139 Adj SS 0.005372 0.050005 R-Sq = 9.70% Adj MS 0.001343 0.005000 F 0.27 P 0.892 R-Sq(adj) = 0.00% Analysis of Variance for CP than_1, using Adjusted SS for Tests Source NT Error Total DF 10 14 S = 0.438210 Seq SS 1.8697 1.9203 3.7900 Adj SS 1.8697 1.9203 R-Sq = 49.33% Adj MS 0.4674 0.1920 F 2.43 P 0.116 R-Sq(adj) = 29.07% Analysis of Variance for DMD, using Adjusted SS for Tests Source NT Error Total DF 10 14 S = 3.73784 Seq SS 307.86 139.71 447.58 Adj SS 307.86 139.71 R-Sq = 68.78% Adj MS 76.97 13.97 F 5.51 P 0.013 R-Sq(adj) = 56.30% Analysis of Variance for OMD, using Adjusted SS for Tests Source NT Error Total DF 10 14 S = 3.66137 Seq SS 354.26 134.06 488.32 Adj SS 354.26 134.06 R-Sq = 72.55% Adj MS 88.56 13.41 F 6.61 P 0.007 R-Sq(adj) = 61.57% Analysis of Variance for CPD, using Adjusted SS for Tests Source NT Error Total DF 10 14 S = 1.53377 Seq SS 6.069 23.525 29.594 Adj SS 6.069 23.525 R-Sq = 20.51% Adj MS 1.517 2.352 F 0.64 P 0.643 R-Sq(adj) = 0.00% Analysis of Variance for EED, using Adjusted SS for Tests Source NT Error Total DF 10 14 S = 2.51378 Seq SS 35.927 63.191 99.118 Adj SS 35.927 63.191 R-Sq = 36.25% Adj MS 8.982 6.319 F 1.42 P 0.296 R-Sq(adj) = 10.75% 47 Analysis of Variance for CFD, using Adjusted SS for Tests Source NT Error Total DF 10 14 Seq SS 397.407 49.708 447.115 S = 2.22953 Adj SS 397.407 49.708 Adj MS 99.352 4.971 R-Sq = 88.88% F 19.99 P 0.000 R-Sq(adj) = 84.44% Analysis of Variance for NDFD, using Adjusted SS for Tests Source NT Error Total DF 10 14 Seq SS 78.875 12.161 91.036 S = 1.10275 Adj SS 78.875 12.161 Adj MS 19.719 1.216 R-Sq = 86.64% F 16.22 P 0.000 R-Sq(adj) = 81.30% Analysis of Variance for ADFD, using Adjusted SS for Tests Source NT Error Total DF 10 14 Seq SS 120.353 18.538 138.891 S = 1.36154 Adj SS 120.353 18.538 R-Sq = 86.65% Adj MS 30.088 1.854 F 16.23 P 0.000 R-Sq(adj) = 81.31% Analysis of Variance for N intake, using Adjusted SS for Tests Source NT Error Total DF 10 14 Seq SS 0.336982 0.006131 0.343112 S = 0.0247602 Adj SS 0.336982 0.006131 R-Sq = 98.21% Adj MS 0.084245 0.000613 F 137.42 P 0.000 R-Sq(adj) = 97.50% Analysis of Variance for N extract, using Adjusted SS for Tests Source NT Error Total DF 10 14 Seq SS 0.074614 0.049660 0.124274 S = 0.0704697 Adj SS 0.074614 0.049660 R-Sq = 60.04% Adj MS 0.018653 0.004966 F 3.76 P 0.041 R-Sq(adj) = 44.06% Analysis of Variance for N retain, using Adjusted SS for Tests Source NT Error Total DF 10 14 Seq SS 0.098301 0.047783 0.146084 Adj SS 0.098301 0.047783 Adj MS 0.024575 0.004778 F 5.14 48 P 0.016 S = 0.0691252 R-Sq = 67.29% R-Sq(adj) = 54.21% Analysis of Variance for %N retain, using Adjusted SS for Tests Source NT Error Total DF 10 14 Seq SS 20.05 121.57 141.62 S = 3.48673 Adj SS 20.05 121.57 Adj MS 5.01 12.16 R-Sq = 14.16% F 0.41 P 0.796 R-Sq(adj) = 0.00% Analysis of Variance for N retain/kg0.75, using Adjusted SS for Tests Source NT Error Total DF 10 14 Seq SS 0.018614 0.053564 0.072178 S = 0.0731873 Adj SS 0.018614 0.053564 R-Sq = 25.79% Adj MS 0.004653 0.005356 F 0.87 P 0.515 R-Sq(adj) = 0.00% Analysis of Variance for Cecum, using Adjusted SS for Tests Source NT Error Total DF 10 14 S = 12.7174 Seq SS 1209.6 1617.3 2826.9 Adj SS 1209.6 1617.3 R-Sq = 42.79% Adj MS 302.4 161.7 F 1.87 P 0.192 R-Sq(adj) = 19.90% Analysis of Variance for pH, using Adjusted SS for Tests Source NT Error Total DF 10 14 S = 0.137574 Seq SS 0.57651 0.18927 0.76577 Adj SS 0.57651 0.18927 R-Sq = 75.28% Adj MS 0.14413 0.01893 F 7.62 P 0.004 R-Sq(adj) = 65.40% Analysis of Variance for CecumDM, using Adjusted SS for Tests Source NT Error Total DF 10 14 S = 0.664134 Seq SS 25.9246 4.4107 30.3354 Adj SS 25.9246 4.4107 R-Sq = 85.46% Adj MS 6.4812 0.4411 F 14.69 P 0.000 R-Sq(adj) = 79.64% Analysis of Variance for CecumOM, using Adjusted SS for Tests Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F 49 P NT Error Total 10 14 23.9564 3.8286 27.7850 S = 0.618757 23.9564 3.8286 5.9891 0.3829 R-Sq = 86.22% 15.64 0.000 R-Sq(adj) = 80.71% Analysis of Variance for CecumAsh, using Adjusted SS for Tests Source NT Error Total DF 10 14 Seq SS 0.058575 0.035542 0.094117 S = 0.0596169 Adj SS 0.058575 0.035542 R-Sq = 62.24% Adj MS 0.014644 0.003554 F 4.12 P 0.032 R-Sq(adj) = 47.13% Analysis of Variance for NH3, using Adjusted SS for Tests Source NT Error Total DF 10 14 S = 4.80930 Seq SS 3067.23 231.29 3298.53 Adj SS 3067.23 231.29 R-Sq = 92.99% Adj MS 766.81 23.13 F 33.15 P 0.000 R-Sq(adj) = 90.18% Analysis of Variance for ABBH, using Adjusted SS for Tests Source NT Error Total DF 10 14 S = 6.46748 Seq SS 4180.0 418.3 4598.3 Adj SS 4180.0 418.3 R-Sq = 90.90% Adj MS 1045.0 41.8 F 24.98 P 0.000 R-Sq(adj) = 87.27% 50
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH MỨC NĂNG LƯỢNG (ME) TỐI ƯU TRONG KHẨU PHẦN NUÔI THỎ LAI TĂNG TRƯỞNG Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG, NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH MỨC NĂNG LƯỢNG (ME) TỐI ƯU TRONG KHẨU PHẦN NUÔI THỎ LAI TĂNG TRƯỞNG Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn