đề cương sinh 11

23 32 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/07/2019, 20:59

1 1.Hãy phân biệt chế hấp thụ nước với chế hấp thụ ion khoáng rễ cây? - Nước hấp thụ vào rễ theo chế thụ động (thẩm thấu) nước di chuyển từ nơi môi trường có nồng độ chất tan thấp (đất)vào mơi trường có nồng độ chất tan cao (tế bào rễ) - Các ion khoáng di chuyển từ đất vào tế bào rễ theo chế:  Thụ động: theo chiều nồng độ từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp  Chủ động: số ion có nhu cầu cao (K+) di chuyển ngược chiều nồng độ phải cần cung cấp lượng Mach go Mach ray Cấu tạo + Là tế bào chết + Thành tế bào có chứa lignin + Các tế bào nối với thành ống dài từ rễ lên + Là tế bào sống, gồm ống rây tế bào kèm + Các ống rây nối đầu với thành ống dài từ xuống rễ Thành phần dịch + Nước, muối khoáng chất hữu tổng hợp rễ [FONT="]E[/FONT] Là sản phẩm đồng hóa lá: + Saccarơzơ, axit amin… + Một số ion khoáng sử dụng lại Động lực [FONT="]E[/FONT] Là phối hợp lực: + Áp suất rễ + Lực hút thoát nước + Lực liên kết phân tử nước với với vách tế bào mạch gỗ [FONT="]E[/FONT] Là chênh lệch áp suất thẩm thấu quan nguồn (lá) quan chứa (rễ) 3.Quá trình đồng hóa nitơ mơ thực vật - Gồm q trình: + Quá trình khử nitrat + Quá trình đồng hóa NO3- mơ thực vật a Q trình khử nitrat - Q trình chuyển hóa NO3- thành NH3 mô thực vật theo sơ đồ sau: NO3- → NO2- → NH3 b Q trình đồng hóa NO3- mơ thực vật: - Amin hóa trực tiếp: axit xêtơ + NH3 → aa - Chuyển vị amin: aa + axit xêtơ → aa + axit xêtơ - Hình thành: aa đicacbơxilic + NH3 → amit Q trình chuyển hóa nitơ đất cố định nitơ.1 Q trình chuyển hóa nitơ đất:Chuyển hóa nitơ hữu gồm: - Q trình amơn hóa: Nitơi hữu + VSV -> NH4+ - Q trình nitrat hóa: NH4 (nhờ Nitrosoman) -> NO2- (nhờ nitrobacter) -> NO3Cây hấp thụ NO3- nhờ lơng hút Q trình cố định nitơ :- Con đường hóa học cố định nitơ:N2 + H2 → NH3- Con đường sinh học cố định nitơ: VSV thực hiện.+ Nhóm VSV sống tự do: Vi khuẩn lam.+ Nhóm VSV sống cộng sinh: vi khuẩn thuộc chi Rhizobium… 4.Quang hợp ? - Quang hợp q trình lượng ánh sáng mặt trời hấp thụ để tạo cacbonhidrat oxy từ khí H2O - Phương trình tổng qt : CO2 + H2O → C6H12O6 +6O2 Hệ sắc tố quang hợp : - Hệ sắc tố quang hợp gồm : + Diệp lục a hấp thu lượng ánh sáng chuyển thành lượng ATP NADPH + Các sắc tố phụ : (Carotenoit) hấp thụ truyề lượng cho diệp lục a - Sơ đồ : Carotenoit → Diệp lục b → Diệp lục a → Diệp lục a trung tâm 8.Pha sáng quang hợpchuyển hóa lượng ánh sáng mà diệp lục hấp thụ thành lượng liên kết hóa học ATP & NADPH - Pha sáng diễn tilacoit có chiếu sáng - Trong pha sáng, lượng ánh sáng sử dụng để thực trình quang phân li nước, O2 giải phóng oxi nước 2H2O > H+ + e- + O2 - ATP NADPH pha sáng sử dụng pha tối để tổng hợp hợp chất hữu 5.Ảnh huong cua cac nguyen to ngoai canh toi quang hop Cường độ ánh sáng - Khi nồng độ CO2 tăng, cường độ ánh sáng tăng → cường độ quang hợp tăng - Điểm bù sáng: Cường độ AS tối thiểu để (QH) = cường độ hô hấp (HH) - Điểm no ánh sáng: Cường độ AS tối đa để cường độ quang hợp đạt cực đại 2 Quang phổ ánh sáng: - Quang hợp diễn mạnh vùng tia đỏ tia xanh tím - Thực vật khơng hấp thụ tia lục - Tia xanh tím kích thích tổng hợp aa, protein - Tia đỏ xúc tiến trình hình thành cacbohidrat II Nồng độ CO2 : - Nồng độ CO2 tăng cường độ tăng - Điểm bù CO2: Nồng độ CO2 tối thiểu để QH =HH - Điểm bão hòa CO2: Khi nồng độ CO2 tối đa để cường độ QH đạt cực đại III Nước: - Là yếu tố quan trọng quang hợp + Nguyên liệu cho QH + Điều tiết đóng mở khí khổng + Mơi trường phản ứng sinh hóa tế bào + Là dung mơi hòa tan chất… IV Nhiệt độ, dinh dưỡng khống : - Ảnh hưởng nhiệt độ : +Nhiệt độ tăng thìcường độ QH tăng + Nhiệt độ tối ưu cho QH thực vật : 250 - 350C + QH ngừng 450 - 500 C - Ảnh hưởng dinh dưỡng khống : Dinh dưỡng khống có ảnh hưởng nhiều mặt đến quang hợp 10.Quang hop va nang suat cay 95 % suất trồngQH định 90 - Năng suất sinh học: tổng lượng chất khơ tích luỹ ngày hecta gieo trồng suốt thời gian sinh trưởng - Năng suất kinh tế: phần suất sinh học tích luỹ quan chứa sản phẩm có giá trị kinh tế người (hạt, quả, củ, ) summerloverain, Tháng mười hai 2010 #1 summerloverainGuest 11.Hô hấp thực vật ? - Hơ hấp thực vật q trình chuyển đổi lượng tế bào sống Trong đó, phân tử cacbohidrat bị phân giải đến CO2 H2O, đồng thời lượng giải phóng phần lượng tích lũy ATP - Phương trình tổng quát : C6H12O6 +6O2 → CO2 + H2O + Q So sánh hô hấp hiếu khí hơ hấp kị khí? Hơ hấp hiếu khí: - Nguyên liệu: chất hữu - Chất nhận e : oxi - Sản phẩm: C02 , H20, lượng - Nơi diễn ra: + vsv nhân thực: mào ti thể + vsv nhân sơ: màng sinh chất * Hơ hấp kị khí:- Ngun liệu: chất hữu - Chất nhận e: phân tử vô NO3-, S04 2-, - Sản phẩm: lượng - Nơi xảy ra: màng sinh chất Phân biệt đường phân với chu trình crep chuỗi truyền electron hơ hấp? Đường phân: - Xảy tế bào chất - Biến đổi từ glucozơ -> axit piruvic ( C3H4O3); ATP NADH - Sản phẩm: C6 H12 O6 -> axit piruvic + ATP + 2NADH Chu trình creb: - Xảy chất ti thể - Biến đổi từ axit piruvic > axetyl - coenzim A -> oxi hóa tạo thành FADH2 NADH; ATP CO2 - Sản phẩm: Axit piruvic > Axêtyl - CoA + CO2 + NADH Axêtyl - CoA > CO2 + NADH + FADH2 + 2ATP Chuỗi truyền e hô hấp: - Xảy màng ti thể - Biến đổi từ NADH; FADH2 > ATP nước - Sản phẩm 10 NADH > 30 ATP + H2O FADH2 > ATP + H2O 13.HÔ HẤP LÀ GÌ - Hơ hấp tập họp q trình, thể lấy ơxi từ bên ngồi vào để ơxi hóa chất tế bào giải phóng lượng cho hoạt động sống, đồng thời thải CO2 ngồi Hơ hấp bao gồm hơ hấp ngồi hơ hấp 14.hướng động : hướng động hình thức phản ứng phận trước tác nhân kích thích theo phương hướng xác định - kiểu hướng động : + Hướng động dương: Vận động sinh dưỡng hướng nguồn kích thích + Hướng động âm: Vận động tránh xa nguồn kích thích 15.I KHÁI NIỆM ỨNG ĐỘNG + Trả lời kích thích khơng định hướng + Các loại ứng động: quang ứng động, hoá ứng động, nhiệt ứng động, điện ứng động, ứng động tổn thương… 16.So sánh trao dổi khí thê thưc vât va thê đông vât? * Giống nhau: -hoạt động theo chế khuếch tán ( chênh lệch nồng độ CO2, O2 thể với mơi trường ngồi) - chất q trình oxi hóa hợp chất hữu đồng thời giải phóng lượng từ hoạt động sống CO2 * Khác nhau: - thực vật khơng có đường trao đổi khí - động vật có đường trao đổi khí riêng( khí quản ví dụ ) - bề mặt trao đổi khí thực vật gồm khí khổng lá, bì khổng ( lỗ vỏ) thân cây, rễ - bề mặt trao đổi khí động vật tùy lồi khác theo chiều tiến hóa sau: + bề mặt thể + hệ thống ống khí + mang + phổi Ngồi thực vật ngồi q trình hơ hấp có q trình quang hợp trao đổi khí với mơi trường bên ngồi 19.Động lực đẩy dòng mạch gỗ: Là phối hợp lực: * Lực đẩy (áp suất rễ) * Lực hút thoát nước * Lực liên kết phân tử nước với với thành mạch gỗ * Động lực dòng mạch rây: - Là chênh lệch áp suất thẩm thấu quan nguồn (lá) quan chứa (rễ, củ, …) 12.bai 15& 16 II TIÊU HỐ Ở ĐỘNG VẬT CHƯA CĨ CƠ QUAN TIÊU HỐ - Động vật chưa có quan tiêu hố động vật đơn bào Tiêu hoá thức ăn động vật đơn bào diễn bên tế bào gọi tiêu hố nội bào Các enzim từ lizoxơm vào khơng bào tiêu hố để thủy phân thức ăn thành chất dinh dưỡng đơn giản để tế bào sử dụng III TIÊU HỐ Ở ĐỘNG VẬT CĨ TÚI TIÊU HỐ - Các lồi ruột khoang giun dẹp có túi tiêu hố - Túi tiêu hóa hình thành từ nhiều tế bào Trong túi tiêu hóa thức ăn tiêu hóa nội bào ngoại bào Nhờ tế bào thành túi tiêu hóa tiết enzim để tiêu hóa hóa học thức ăn Sau thức ăn tiêu hóa dang dở tiếp tục tiêu hóa nội bào tế bào thành túi tiêu hóa IV TIÊU HỐ Ở ĐỘNG VẬT CĨ ỐNG TIÊU HỐ - Ống tiêu hóa gồm nhiều phận với chức khác - Thức ăn theo chiều ống tiêu hóa Khi qua ống tiêu hóa, thức ăn bị biến đổi học hóa học để trở thành chất dinh dưỡng đơn giản hấp thụ vào máu - Các chất khơng tiêu hóa ống tiêu hóa tạo thành phân thải ngồi - Tiêu hóa thức ăn ống tiêu hóa gặp động vật có xương sống số động vật khơng xương sống V ĐẶC ĐIỂM TIÊU HOÁ Ở THÚ ĂN THỊT VÀ THÚ ĂN THỰC VẬT Đặc điểm tiêu hoá thú ăn thịt STT Bộ phận Cấu tạo Chức năng? Miệng Răng cửa Răng nanh to khỏe Răng trước hàm ăn thịt Dạ dày Dạ dày đơn to, khỏe, có enzim tiêu hóa Ruột Ruột non ngắn Ruột già Ruột tịt Đặc điểm tiêu hoá thú ăn thực vật STT Bộ phận Cấu tạo Chức năng? Miệng Tấm sừng Răng cửa nanh Răng trước hàm, hàm Dạ dày Dạ dày thỏ Dạ dày thú nhai lai( Ruột Ruột non dài Manh tràng lớn Ruột già 14.Bai 18 & 19 Hệ tuần hoàn hở - Có đoạn máu khơng lưu thơng mạch máu mà tràn vào khoang thể trộn lẫn với dịch mô tạo thành hỗn hợp máu dịch mô - Máu chảy động mạch với áp lực thấp, tốc độ chậm - Gặp đa số động vật thân mềm (ốc sên, trai ) chân khớp (côn trùng, tơm ) Hệ tuần hồn kín - Máu tim bơm lưu thông liên tục mạch kín, từ động mạch qua mao mạch, tĩnh mạch sau tim Máu trao đổi chất với tế bào thông qua thành mao mạch - Máu chảy động mạch áp lực cao trung bình, tốc độ nhanh - Gặp mực ống, bạch tuộc, giun đốt chân đầu động vật có xương sống - Hệ tuần hồn kín có loại: hệ tuần hồn đơn cá, hệ tuần hồn kép nhóm động vật có phổi *Tính tự động tim - Là khả co dãn tự động theo chu kì nhờ hệ dẫn truyền tim Hệ dẫn truyền tim tập họp sợi đặc biệt có thành tim gồm: nút xong nhỉ, nút thất, bó His mạng puốckin *Chu kỳ hoạt động tim - Tim hoạt động theo chu kì Mỗi chu kì tim pha co tâm nhỉ, sau pha co tâm thất cuối pha dãn chung *Huyết áp - Là áp lực máu tác dụng lên thành mạch tim co bóp đẩy máu vào động mạch - Huyết áp tâm thu ứng với lúc tim co Huyết áp tâm trương ứng với lúc tim giãn - Tất tác nhân làm thay đổi lực co tim, nhịp tim, khối lượng máu, độ quánh máu, đàn hồi mạch máu làm thay đổi huyết áp * Vận tốc máu - Là tốc độ máu chảy giây Vận tốc máu hệ mạch liên quan đến tổng tiết diện mạch chênh lệch huyết áp hai đầu đoạn mạch 15.Bai 20 Vai trò thận - Thận tham gia điều hoà cân áp suất thẩm thấu nhờ khả tái hấp thụ thải bớt nước chất hoà tan máu - thậnàKhi áp suất thẩm thấu máu tăng ăn mặn, đổ nhiều mồ hôi… tăng cường tái hấp thu nước trả máu, đồng thời động vật có cảm giác giúp cân áp suất thẩm thấu.à uống nước vào àkhát nước trì áp suất thẩm thấu.à thận tăng thải nước à- Khi áp suất thẩm thấu máu giảm * Vai trò gan - Gan tham gia điều hồ áp suất thẩm thấu nhờ khả điều hoà nồng độ chất hồ tan máu glucơzơ… - tuyến tụy tiết rầSau bữa ăn, nồng độ glucơzơ máu tăng cao insulin, làm cho gan chuyển glucôzơ thành glicơgen dự trữ, đồng thời nồng độ glucơzơ mákích thích tế bào nhận sử dụng glucơzơ giảm trì ổn định - Khi đói, tế bào sử dụng nhiều tuyết tụy tiết glucagônà nồng độ glucôzơ máu giảm àglucôzơ nồng độ glucôzơàgiúp gan chuyển glicôgen thành glucôzơ đưa vào máu máu tăng lên trì ổn định * VAI TRỊ CỦA HỆ ĐỆM TRONG VIỆC CÂN BẰNG pH NỘI MÔI - Các hoạt động tế bào, quan sản sinh chất CO2, axit lactic… làm thay đổi pH máu làm rối loạn hoạt động thể - pH nội môi trì ổn định nhờ hệ đệm, phổi thận âu hỏi: Tại ăn sắn hay bị say? Để tránh bị say sắn ,khi chế biến cần ý gì? Nguyên nhân tác hại tượng mưa axit? Tại truyền dịch người ta truyền vào tĩnh mạch mà không truyền vào động mạch? 4.Tại bị cảm người ta dùng dây bạc để đánh cảm? Sau đánh cảm dây bạc bị hóa đen, làm cách để dây bạc sáng trở lại? 5.Tại cơm nhai kĩ lại cảm thấy ngọt?vì ăn cơm cháy lại có vị cơm bình thường? bác giúp tớ với nha .hi mong thứ có câu trả lời :x mybiu, 25 Tháng mười 2011 #1 hocmai.sinhhocGuest Một số câu hỏi vận dụng Câu 1: Nguyên nhân chất acid cyanhydric - chất độc mạnh có sắn Chất gây tử vong nhiều nạn nhân khơng cấp cứu kịp thời Thường sau ăn sắn vài giờ, bị ngộ độc cyanhydric, nạn nhân thấy mặt nóng bừng, chóng mặt, váng đầu, ù tai, ngứa ngáy, chân tay nặng, người vật vã, buồn nôn, nôn, đầy bụng, sôi bụng, tiêu chảy, run, co giật, có sốt, chí tử vong Khi có người bị ngộ độc sắn cần phải có biện pháp xử lý kịp thời cách: gây nơn cho nạn nhân, sau cho uống nước đường, nước mía chuyển nạn nhân đến khoa chống độc khoa cấp cứu hồi sức Khi mua chế biến sắn, muốn không bị ngộ độc cần ý: mua sắn tươi vừa dỡ Khi chế biến phải lột vỏ, ngâm vào nước vo gạo mở vung đun để chất độc bay bớt Sắn chưa chế biến phải vùi xuống đất Nên ăn sắn luộc với đường, mật để trung hòa acid cyanhydric Khơng nên ăn sắn luộc vào buổi tối bị ngộ độc, khó xử lý kịp Câu 2: Mưa axít tượng mưa mà nước mưa có độ pH 5,6 Đây hậu trình phát triển sản xuất người tiêu thụ nhiều than đá, dầu mỏ nhiên liệu tự nhiên khác Quá trình tạo nên mưa axít Trong thành phần chất đốt tự nhiên than đá dầu mỏ có chứa lượng lớn lưu huỳnh, khơng khí lại chứa nhiều nitơ Q trình đốt sản sinh khí độc hại :lưu huỳnh đioxit (SO2) nitơ đioxit (NO2) Các khí hòa tan với nước khơng khí tạo thành axit sunfuric (H2SO4) axit nitric(HNO3) Khi trời mưa, hạt axit tan lẫn vào nước mưa, làm độ pH nước mưa giảm Nếu nước mưa có độ pH 5,6 gọi mưa axit Do có độ chua lớn, nước mưa hồ tan số bụi kim loại ơxit kim loại có khơng khí ơxit chì, làm cho nước mưa trở nên độc cối, vật nuôi người Q trình diễn theo phản ứng hố học sau đây: * Lưu huỳnh: S + O2 → SO2; Q trình đốt cháy lưu huỳnh khí oxi sinh lưu huỳnh điơxít SO2 + OH· → HOSO2·; Phản ứng hố hợp lưu huỳnh điơxít hợp chất gốc hiđrôxyl HOSO2· + O2 → HO2· + SO3; Phản ứng hợp chất gốc HOSO2· O2 cho hợp chất gốc HO2· SO3 (lưu huỳnh triơxít) SO3(k) + H2O(l) → H2SO4(l); Lưu huỳnh triơxít SO3 phản ứng với nước tạo axít sulfuric H2SO4 Đây thành phần chủ yếu mưa axít * Nitơ: N2 + O2 → 2NO; 2NO + O2 → 2NO2; 3NO2(k) + H2O(l) → 2HNO3(l) + NO(k); Axít nitric HNO3 thành phần mưa axít Tác hại Mưa axit phát lần vào năm 1948 Thuỵ Điển Người ta thấy mưa axit nguy hại đến môi trường sống, xây dựng, bảo tồn di tích lịch sử Mưa axit ảnh hưởng xấu tới thuỷ vực (ao, hồ) Các dòng chảy mưa axit đổ vào hồ, ao làm độ pH hồ tăng lên, lượng nước ao hồ giảm nhanh chóng, sinh vật hồ, ao suy yếu chết hoàn toàn Hồ, ao trở thành thuỷ vực chết Mưa axit ảnh hưởng xấu tới đất nước mưa ngầm xuống đất làm tăng độ chua đất, hoà tan nguyên tố đất cần thiết cho canxi (Ca), magiê (Mg), làm suy thoái đất, cối phát triển Lá gặp mưa axit bị "cháy" lấm chấm, mầm chết khô, làm cho khả quang hợp giảm, cho suất thấp Mưa axit phá huỷ vật liệu làm kim loại sắt, đồng, kẽm, làm giảm tuổi thọ cơng trình xây dựng, làm lở loét bề mặt đá công trình Mưa axit gây hư hại cơng trình, song đem lại lợi ích đáng kể Các nhà khoa học vừa phát thấy mưa chứa axit sunphuaric làm giảm phát thải methane từ đầm lầy(Đầm lầy nơi sản lượng lớn khí methane), nhờ hạn chế tượng trái đất nóng lên Mưa axit tàn phá cơng trình nghệ thuật: Một điều tra toàn cầu cho thấy thành phần sunphua mưa ngăn cản trái đất ấm lên, việc tác động vào trình sản xuất khí methane tự nhiên vi khuẩn đầm lầy.Methane chiếm 22% yếu tố gây hiệu ứng nhà kính Và vi khuẩn đầm lầy thủ phạm sản xuất Chúng tiêu thụ chất (gồm hydro axetat) than bùn, giải phóng methane vào khí Nhưng đầm lầy ngồi vi khuẩn sinh methane, có vi khuẩn ăn sunphua cạnh tranh thức ăn với chúng Khi mưa axit đổ xuống, nhóm vi khuẩn sử dụng sunphua, đồng thời tiêu thụ phần chất dành cho vi khuẩn sinh methane Do vậy, vi khuẩn sinh methane bị "đói" sản xuất khí nhà kính Nhiều thí nghiệm cho thấy phần sunphua lắng đọng làm giảm q trình sinh methane tới 30% Câu 3: Khi tiêm người ta thường tiêm vào tĩnh mạch lý sau: - Động mạch có áp lực cao, rút kim tiêm thường gây máu - Động mạch nằm sâu thịt nên khó thấy - Tĩnh mạch có lòng mạch rộng nên dễ luồn kim tiêm - Tĩnh mạch nằm nơng động mạch nên dễ tìm thấy Câu 4: Những người bị cảm thể thường sinh hợp chất dạng sunfua có tính độc Khi đánh cảm bạc, lưu huỳnh có lực mạnh với Ag nên xẩy phản ứng tạo Ag2S màu đen, loại chất độc khỏi thể 2Ag + - S - < > Ag2S (đen) Trong nước tiểu có NH3, ngâm dây bạc vào xẩy phản ứng Ag2S + 4NH3 < > 2[Ag(NH3)2]+ + S2Ag2S bị hòa tan , bề mặt Ag lại trở nên sáng trở lại Câu Trong khoang miệng, có tinh bột thức ăn biến đổi hoá học tác dụng enzim amilaza nước bọt Amilaza thủy phân tinh bột thành đường mantôzơ amilaza Tinh bột → mantơzơ Chính mà ta ăn cơm nhai lâu tức đường mantozơ tạo nhiều dẫn đến ta có cảm giác Trong hạt cơm có chứa tinh bột với thành phần amilozo amilopectin tạo đơn phân glucozo, nấu cơm phần đáy nồi chịu nhiệt độ cao nên liên kết glicozit bị đứt gãy làm mạch cacbonhidrat ngắn lại, số bị cắt đến tận glucozo, ăn phần cơm cháy có chứa nhiều cacbonhidrat mạch ngắn nên gây cảm giác (dễ tan dễ bị phân cắt enzim miệng hơn) hocmai.sinhhoc, 25 Tháng mười 2011 #2 hazamakurooGuest Mong thầy giải chi tiết giúp em !! em cần gấp !! Bài : Cho tự thụ phấn 10 ngơ hạt tím có râu thu đc 1920 ngơ đời F1,trong có 1380 cay hạt tím,quả râu;204 hạt tím,ko râu;300 hạt trắng,quả ko râu.Biết gen quy định tính trạng cặp gen phân li độc lập nhau,mỗi có số lượng hạt xem Xác định kiểu gen số lượng cá thể thuộc loại kiểu gen 10 ngô ban đầu Bài : Ở lồi có dãy gồm 30 alen quy đnhj tính trạng bất thụ Tìm số KG tạo mà KG có alen khác ? Bài : tần số tương đối A phần đực 0,8 , 0,4 tần số tương đối a phần đực 0,2 , 0,6 XĐ cấu trúc di truyền QT hệ 2.CTDT trạng thái cân ? Câu hỏi ôn tập sinh học 11 - Sinh lý Động vật theo chương (có lời giải ) Câu hỏi ôn tập sinh học 11 Hệ thống câu hỏi tự luận ôn tập kiến thức Sinh học 11 Tài liệu tham khảo cho giáo viên tư liệu tự học cho học sinh Hệ thống câu hỏi gồm phần : Cảm ứng động vật Bài 1: Hãy nêu chiều hướng tiến hố hình thức cảm ứng động vật? Lời giải + Về quan cảm ứng: từ chỗ chưa có quan chuyên trách đến chỗ có quan chuyên trách thu nhận trả lời kích thích động vật có hệ thần kinh, từ dạng thần kinh lưới đến dạng thần kinh chuỗi, thần kinh hạch cuối dạng thần kinh ống + Về chế cảm ứng (sự tiếp nhận trả lời kích thích): từ chỗ biến đổi cấu trúc phân tử prôtêin gây nên vận động chất nguyên sinh (ở động vật đơn bào) đến tiếp nhận dẫn truyền kích thích trả lời lại kích thích (ở sinh vật đa bào) + động vật có hệ thần kinh: từ phản xạ đơn đến phản xạ chuỗi, từ phản xạ không điều kiện đến phản xạ có điều kiện, nhờ mà thể thích ứng linh hoạt trước đổi thay điều kiện mơi trường Sự hồn thiện hình thức cảm ứng kết trình phát triển lịch sử, bảo đảm cho thể thích nghi để tồn phát triển Bài 2: Điện nghỉ gì? Điện nghỉ hình thành nào? Lời giải Điện nghỉ chênh lệch điện hai bên màng tế bào tế bào nghỉ ngơi, phía màng tế bào tích điện âm so với phía ngồi màng tích điện dương Điện nghỉ hình thành chủ yếu do: + Nồng độ ion kali bên cao bên tế bào + Các cổng kali mở (tính thấm chọn lọc K +) nên K + sát màng tế bào đồng loạt từ tế bào tập trung sát mặt màng tế bào, làm cho mặt ngồi màng tích điện dương so với mặt màng tích điện âm + Bơm Na - K vận chuyển K + từ phía bên ngồi trả vào phía bên màng tế bào giúp trì nồng độ K + bên tế bào cao bên tế bào Bài 3: Trình bày vai trò bơm Na - K ? Lời giải Bơm Na - K chất vận chuyển (bản chất prơtêin) có màng tế bào Bơm có nhiệm vụ chuyển K+ từ phía ngồi trả vào phía màng tế bào làm cho nồng độ K+ bên tế bào ln cao bên ngồi tế bào, trì điện nghỉ Hoạt động bơm Na - K tiêu tốn lượng Năng lượng ATP cung cấp (hình 27.3) Bơm Na B - K có vai trò chế hình thành điện hoạt động Bơm chuyển Na+ từ phía trả phía ngồi màng tế bào trường hợp điện hoạt động xuất Bài 4: Điện hoạt động gì? Điện hoạt động hình thành ? Lời giải - Điện hoạt động biến đổi nhanh điện nghỉ màng tế bào, từ phân cực sang phân cực, đảo cực tái phân cực - Khi bị kích thích, cổng Na + mở rộng nên Na + khuếch tán qua màng vào bên tế bào gây phân cực đảo cực Tiếp đó, cổng K + mở rộng hơn, cổng Na + đóng lại K + qua màng ngồi tế bào dẫn đến tái phân cực Bài 5: Sự lan truyền xung thần kinh sợi thần kinh màng miêlin khác có màng miêlin nào? Tại xung thần kinh lan truyền sợi thần kinh có màng miêlin theo cách nhảy cóc ? Lời giải - Trên sợi thần kinh khơng có màng miêlin, xung thần kinh lan truyền liên tục từ vùng sang vùng khác kề bên - Trên sợi thần kinh có màng miêlin, xung thần kinh lan truyền theo cách nhảy cóc, từ eo Ranvie sang eo Ranvie khác Do lan truyền theo lối nhảy cóc nên tốc độ lan truyền nhanh so với sợi khơng có màng miêlin - Xung thần kinh lan truyền theo cách nhảy cóc phân cực, đảo cực tái phân cực liên tiếp từ eo Ranvie sang eo Ranvie khác Bài 6: Nêu khái niệm xi náp Cấu tạo xi náp hố học ? Q trình chuyển giao xung thần kinh qua xináp gồm giai đoạn ? Lời giải - Xináp diện tiếp xúc tế bào thần kinh với tế bào thần kinh, tế bào thần kinh với loại tế bào khác (tế bào cơ, tế bào tuyến ) - Xináp gồm: màng trước, màng sau, khe xináp chuỳ xináp Chuỳ xináp có túi chứa chất trung gian hố học - Các giai đoạn trình chuyển giao xung thần kinh qua xi nap + Xung thần kinh lan truyền đến chuỳ xináp làm Ca ++ vào chuỳ xináp + Ca++ làm cho túi chứa chất trung gian hoá học gắn vào màng trước vỡ Chất trung gian hoá học qua khe xináp đến màng sau + Chất trung gian hoá học gắn vào thụ quan màng sau gây xuất điện hoạt động màng sau Điện hoạt động hình thành lan truyền tiếp Bài 7: Sự lan truyền xung thần kinh sợi thần kinh khác cung phản xạ nào? Lời giải Truyền xung sợi thần kinh Hưng phấn truyền sợi thần kinh dạng xung thần kinh theo hai chiều (kể từ nơi kích thích) Truyền xung cung phản xạ Trong cung phản xạ hưng phấn dẫn truyền theo chiều định từ quan thụ cảm qua trung ương thần kinh đến quan đáp ứng Bài 8: Dựa vào đặc điểm cấu tạo dẫn truyền hưng phấn qua xinap Hãy giải thích tác dụng loại thuốc atrôpin, aminazin người dipterex giun kí sinh hệ tiêu hố lợn Lời giải - Dùng thuốc atropin phong bế màng sau xinap làm khả nhận cảm màng sau xinap với chất axetylcholin, làm hạn chế hưng phấn làm giảm co thắt nên có tác dụng giảm đau - Thuốc aminazin có tác dụng tương tự enzim aminoxidaza làm phân giải adrenalin, làm giảm bớt lượng thông tin não nên dẫn đến an thần - Thuốc tẩy giun sán dipterex lợn uống vào ruột thuốc ngấm vào giun sán phá huỷ enzim cholinesteraza xinap Do đó, phân giải chất axetylcholin không xảy Axetylcholin tích tụ nhiều màng sau xinap gây hưng phấn liên tục, giun sán co tetanos liên tục làm chúng cứng đờ không bám vào niêm mạc ruột - bị đẩy theo phân Bài 9: Tập tính ? Phân biệt cho ví dụ tập tính bẩm sinh tập tính học ? Lời giải Tập tính chuỗi phản ứng động vật trả lời lại kích thích từ mơi trường (bên bên ngồi thể) nhờ động vật thích nghi với mơi trường sống tồn + Tập tính bẩm sinh hoạt động động vật, sinh có, di truyền từ bố mẹ, đặc trưng cho lồi Ví dụ: Nhện thực nhiều động tác nối tiếp để kết nối sợi tơ thành lưới Tập tính phóng lưỡi bắt mồi cóc, tập tính sinh sản động vật, tập tính di cư, ve sầu kêu vào ngày hè oi ả, ếch đực kêu vào mùa sinh sản + Tập tính học loại tập tính hình thành q trình sống, thơng qua học tập rút kinh nghiệm, thay đổi Ví dụ: Một số động vật vốn không sợ người bị đuổi bắt, chúng học kinh nghiệm chạy trốn thật nhanh nhìn thấy người, chuột nghe tiếng mèo kêu bỏ chạy Bài 10: Ở động vật bậc thấp có hệ thần kinh dạng lưới hệ thần kinh dạng chuỗi hạch, tập tính chúng hầu hết tập tính bẩm sinh, sao? Lời giải Động vật bậc thấp hệ thần kinh có cấu trúc đơn giản, số lượng tế bào thần kinh ít, nên khả học tập thấp, việc học tập rút kinh nghiệm khó khăn, thêm vào tuổi thọ chúng thường ngắn nên khơng có nhiều thời gian cho việc học tập Do khả tiếp thu học khơng có nhiều thời gian để học rút kinh nghiệm (do tuổi thọ ngắn) nên động vật sống tồn chủ yếu nhờ tập tính bẩm sinh Bài 11: Tại động vật có hệ thần kinh phát triển người có nhiều tập tính học được? Lời giải Động vật có hệ thần kinh phát triển thuận lợi cho việc học tập rút kinh nghiệm.Tập tính ngày hoàn thiện phần học tập bổ xung ngày nhiều chiếm ưu so với bẩm sinh Ngồi động vật có hệ thần kinh phát triển thường có tuổi thọ dài, đặc biệt giai đoạn sinh trưởng phát triển kéo dài cho phép động vật thành lập nhiều phản xạ có điều kiện, hồn thiện tập tính phức tạp thích ứng với điều kiện sống biến đổi Bài 12: Hãy cho biết ưu điểm nhược điểm tập tính sống bầy đàn động vật Hướng dẫn - ưu điểm tập tính sống bầy đàn kiếm ăn, tự vệ, bảo vệ non, xây dựng nơi ở: + Kiếm ăn: chó sói chung sức săn đuổi mồi, đầu đàn hươu hướng dẫn đàn tìm đến nơi nhiều thức ăn + Tự vệ: gặp nguy hiểm, nhiều bầy đàn bò rừng đực quây thàng vòng tròn bảo vệ non + Xây dựng nơi ở: kiến, mối, ong hợp sức xây tổ - Nhược điểm: tập trung số lượng lớn nhiều dẫn đến khó khăn thức ăn Bài 13: số lồi chó sói, cá thể thường sống thành đàn chiếm vùng lãnh thổ định, chúng săn mồi bảo vệ lãnh thổ, đàn có chó sói đầu đàn Con đầu đàn có đầy quyền lực ăn mồi trước sau thừa đến có thứ bậc Không thế, đầu đàn quyền sinh sản Khi đầu đàn chết già yếu khoẻ mạnh thứ đứng đầu đàn lên thay Các tượng mô tả hai loại tập tính xã hội quan trọng lồi sói Hãy cho biết loại tập tính tập tính mang lại lợi ích cho lồi? Lời giải - Cả hai loại tập tính xã hội tập tính lãnh thổ thứ bậc góp phần hạn chế tăng trưởng mức quần thể - Nhiều lồi sinh vật có tập tính lãnh thổ tập tính thứ bậc hạn chế tăng trưởng quần thể mức sức mang mơi trường Các tập tính làm giảm tỷ lệ sinh cách hạn chế số đực phép tham gia sinh sản - Tập tính thứ bậc có ý nghĩa quan trọng quần thể đảm bảo trì vốn gen tốt tập trung đầu đàn Bài 14: Thế hành động rập khuôn? Hành động rập khn có liên quan tới năng? Lời giải Khi vật phản ứng lại tín hiệu môi trường loạt hành động mà hành động khơi mào xảy hành động tự động diễn Tập tính đặc thù cho lồi Người ta gọi tập tính kiểu hành động rập khn Bản loạt hành động rập khuôn mang tính di truyền Khi vật lần gặp tín hiệu mơi trường phản ứng lại hành động mang tính rập khn đặc thù cho lồi tập tính gọi Sinh trưởng phát triển thực vật Bài 1: Khái niệm sinh trưởng, phát triển, sinh trưởng sơ cấp sinh trưởng thứ cấp thực vật Lời giải - Sinh trưởng thực vật q trình tăng kích thước (chiều dài, bề mặt, thể tích) thể tăng số lượng kích thước tế bào - Phát triển trình biến đổi chất lượng cấu trúc chức sinh hoá tế bào làm hoa, kết quả, tạo hạt - Sinh trưởng sơ cấp sinh trưởng theo chiều dài thân rễ hoạt động mô phân sinh đỉnh thân đỉnh rễ - Sinh trưởng thứ cấp thân gỗ tầng phát sinh mạch dẫn (mô phân sinh bên) hoạt động tạo Sinh trưởng thứ cấp tạo gỗ lõi, gỗ dác, mạch rây Bài 2: Sinh trưởng thứ cấp khác với sinh trưởng sơ cấp điểm ? Lời giải Sinh trưởng thứ cấp làm tăng bề dày (đường kính) hoạt động mô phân sinh bên (tầng phát sinh) gây nên, sinh trưởng sơ cấp làm tăng chiều dài mô phân sinh đỉnh thân mô phân sinh đỉnh rễ phân chia tạo nên Bài 3: Trình bày mối liên quan sinh trưởng phát triển thực vật Lời giải Sinh trưởng phát triển hai trình liên tiếp trình trao đổi chất Sự biến đổi số lượng rễ, thân, dẫn đến thay đổi chất lượng hoa, hạt Hai trình gọi pha sinh trưởng phát triển sinh dưỡng pha sinh trưởng phát triển sinh sản (mốc hoa) Một quan hay phận sinh trưởng nhanh phát triển chậm hay ngược lại hai nhanh hay chậm Bài 4: Hoocmơn thực vật gì? Nêu đặc điểm chung chúng Lời giải Hoocmôn thực vật chất hữu thân thể tiết có tác dụng điều hồ hoạt động phần khác Đặc điểm chung: - Là hợp chất hữu tạo nên phần thể di chuyển đến phần khác, gây tượng kích thích hay ức chế sinh trưởng - Với nồng độ thấp gây biến đổi lớn thể - Trong cây, hoocmon thực vật di chuyển mô mạch gỗ mạch libe - Phitơhoocmoncó tính chun hố thấp nhiều so với hoocmon động vật bậc cao - Khác biệt với enzym chất xúc tác cho phản ứng sinh hoá, hoocmon hoạt hố chương trình phát sinh hình thái kíc thích hạt chồi nảy mầm bao gồm nhiều q trình nhiều phản ứng hố sinh Bài 5: Có nhóm hoocmơn thực vật Nêu tên hoocmơn nhóm ví dụ chúng Lời giải Auxin: kích thích rễ cành giâm (chiết) kích thích thụ tinh tạo hạt Gibêrêlin: pha ngủ cho mầm hạt, củ khoai tây tạo không hạt Xitôkinin: Nuôi cấy tế bào mô thực vật (nhân giống vơ tínha) kích thích sinh trưởng chồi non Êtilen: Thúc xanh chóng chín cảm ứng hoa dứa (tạo dứa trái vụ) Axit abxixic: ức chế hạt nảy mầm kích thích rụng Bài 6: Một ngày dài có độ dài đêm tiêu chuẩn hoa Phải hiểu độ dài đêm tiêu chuẩn cho đúng? Cho ví dụ quang chu kì cụ thể để hoa Cây hoa khơng quang chu kì: 12 chiếu sáng / tối / bật sáng tối / tối? Lời giải Phải hiểu số đêm dài ngày dài Vì tất quang chu kì có số đêm làm cho ngày dài hoaP Ví dụ 16 chiếu sáng /8 tối Ra hoa thời gian ban đêm R (thời gian tối định trình hoa ta cắt đêm dài 12 tối thành đêm ngắn (6 tối) Ví dụ long hoa trái vụ vào mùa đông ta thắp đèn ban đêm Sinh trưởng, phát triển động vật I- Bài tập có lời giải Bài 1: Dưới sơ đồ phát triển không qua biến thái, qua biến thái hồn tồn qua biến thái khơng hồn tồn Em thích cho sơ đồ phân biệt phát triển qua biến thái không qua biến thái? Phát triển qua biến thái hồn tồn khơng hồn tồn? Lời giải - Chú thích hình: + Hình 1: Phát triển khơng qua biến thái + Hình 2: Phát triển qua biến thái hồn tồn + Hình 3: Phát triển qua biến thái khơng hồn tồn - Sự thay đổi đột ngột hình thái, cấu tạo sinh lý trình sinh trưởng phát triển động vật gọi biến thái - Phát triển không qua biến thái (sinh trưởng phát triển trực tiếp) kiểu phát triển mà non có đặc điểm hình thái, cấu tạo sinh lý gần giống với trưởng thành - Phát triển qua biến thái (sinh trưởng phát triển gián tiếp) kiểu phát triển mà non có đặc điểm hình thái, cấu tạo sinh lý hoàn toàn khác với trưởng thành - Phát triển động vật qua biến thái hoàn toàn kiểu sinh trưởng phát triển mà non có hình dạng, cấu tạo sinh lí hồn tồn khác với trưởng thành, trải qua giai đoạn biến đổi trung gian non biến đổi thành trưởng thành - Phát triển động vật qua biến thái khơng hồn tồn kiểu sinh trưởng phát triển mà non chưa phát triển hoàn thiện, trải qua nhiều lần lột xác non biến đổi thành trưởng thành Bài 2: Tại thiếu iốt thức ăn nước uống, động vật non trẻ em chậm ngừng lớn, chịu lạnh kém, não nếp nhăn, trí tuệ thấp? Lời giải Iốt hai thành phần cấu tạo nên tirôxin Thiếu iốt dẫn tới thiếu tirôxin Thiếu tirôxin dẫn đến làm giảm q trình chuyển hố giảm sinh nhiệt tế bào nên động vật người chịu lạnh Thiếu tirơxin làm giảm q trình phân chia lớn lên tế bào, hậu trẻ em động vật non chậm ngừng lớn, nếp nhăn, trí tuệ thấp Bài 3: Trời rét ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển động vật nhiệt động vật biến nhiệt nào? Lời giải - Đối với động vật biến nhiệt, nhiệt độ xuống thấp (trời rétt) làm thân nhiệt động vật giảm theo, q trình chuyển hố thể giảm chí bị rối loạn, hoạt động sống động vật sinh sản, kiếm ăn giảm Điều làm trình sinh trưởng phát triển chậm lại - Đối với động vật nhiệt, nhiệt độ môi trường xuống thấp (trời rétt), thân nhiệt cao nhiều so với nhiệt độ môi trường nên động vật nhiều nhiệt vào môi trường xung quanh Để bù lại số lượng nhiệt trì thân nhiệt ổn định, chế chống lạnh tăng cường, trình chuyển hố tế bào tăng lên, chất bị ơxy hố nhiều hơn, khơng ăn đầy đủ để bù lại chất bị ơxy hố (tăng phần ăn so với ngày bình thườngt) động vật bị sút cân dễ mắc bệnh, chí chết Tuy nhiên, vào ngày trời rét, ăn uống đầy đủ động vật tăng cân thể tăng cường chuyển hố tích luỹ chất dự trữ chống rét Bài 4: Tại cho trẻ nhỏ tắm nắng vào sáng sớm chiều tối (khi ánh sáng yếu) có lợi cho sinh trưởng phát triển chúng? Lời giải - Tắm nắng cho trẻ ánh sáng yếu (giàu tia tử ngoại g) giúp đẩy mạnh trình hình thành xương trẻ Tia tử ngoại làm cho tiền vitamin D biến thành vitamin D Vitamin D có vai trò chuyển hố canxi để hình thành xương qua ảnh hưởng lên trình sinh trưởng phát triển trẻ - Không nên tắm cho trẻ ánh sáng mạnh nhiều tia cực tím có hại cho phát triển của trẻ II- tập tự giải: Bài 1: Tại gà trống sau bị cắt bỏ tinh hồn phát triển khơng bình thường: mào nhỏ, khơng có cựa, khơng biết gáy, sinh dục, béo lên? Bài 2: Vào thời kì dậy nam nữ loại hoocmơn tiết nhiều làm thể thay đổi mạnh thể chất tâm sinh lí? Bài 3: Tại thức ăn lại ảnh hưởng mạnh lên sinh trưởng phát triển động vật? Bài 4: Tại sâu bướm phá hoại cối, mùa màng ghê gớm, bướm trưởng thành thường khơng gây hại cho trồng? Bài 5: Điều xảy cắt bỏ tuyến giáp nòng nọc? Bài 6: Tuổi dậy có đặc điểm tác động hoocmon nào? Bài 7: Cho vài ví dụ yếu tố mơi trường sống ảnh hưởng lên sinh trưởng phát triển động vật người Bài 8: Hãy tìm số ví dụ thực tiễn cải tạo di truyền tạo giống vật ni có tốc độ sinh trưởng phát triển nhanh, suất cao Sinh sản A- sinh sản thực vật I- tập có lời giải: Bài 1: Nêu ưu điểm nhược điểm sinh sản vơ tính Lời giải *Sinh sản vơ tính có ưu điểm: + Cá thể sống độc lập, đơn lẻ tạo cháu Vì vậy, có lợi trường hợp mật độ quần thể thấp + Tạo cá thể thích nghi tốt với mơi trường sống ổn định, biến động, nhờ quần thể phát triển nhanh + Tạo cá thể giống giống cá thể mẹ đặc điểm di truyền + Tạo số lượng lớn cháu giống thời gian ngắn + Cho phép tăng hiệu suất sinh sản khơng phải tiêu tốn lượng cho việc tạo giao tử thụ tinh *Sinh sản vơ tính có nhược điểm: Tạo hệ cháu giống mặt di truyền điều kiện sống thay đổi, dẫn đến hàng loạt cá thể bị chết Bài 2: Khi ghép cành phải cắt bỏ hết cành ghép phải buộc chặt cành ghép (hoặc mắt ghép) vào gốc ghép? Nêu ưu điểm cành chiết cành giâm so với trồng mọc từ hạt Lời giải - Phải cắt bỏ hết ghép để giảm nước qua đường nước nhằm tập trung nước ni tế bào cành ghép, tế bào mô phân sinh, đảm bảo - Phải buộc chặt cành ghép (hoặc mắt ghéph) vào gốc ghép nhằm để mơ dẫn (mạch gỗ mạch libem) nhanh chóng nối liền bảo đảm thơng suốt cho dòng nước chất dinh dưỡng từ gốc ghép đến tế bào cành ghép mắt ghép dễ dàng ưu điểm cành chiết cành giâm so với trồng mọc từ hạt: - Giữ nguyên tính trạng người mong muốn - Thời gian cho thu hoạch sản phẩm ngắn từ cành giâm cành chiết sớm hoa, kết quả: 2-5 năm tuỳ loài cây, tuỳ tuổi sinh lý cành Bài 3: Nêu vai trò sinh sản vơ tính chu trình sống thực vật vai trò hình thức sinh sản sinh dưỡng ngành nơng nghiệp Lời giải Sinh sản vơ tính giúp trì nòi giống, sống qua mùa bất lợi dạng thân củ, thân rễ, hành phát triển nhanh gặp điều kiện thuận lợi Vai trò hình thức sinh sản sinh dưỡng ngành nơng nghiệp: trì tính trạng tốt cho người, nhân nhanh giống cần thiết thời gian ngắn, tạo giống trồng bệnh, giống khoai tây bệnh, phục chế giống trồng q bị thối hố nhờ ni cấy mô tế bào thực vật, giá thành thấp, hiệu kinh tế cao Bài 4: Sinh sản hữu tính gì? thực vật có hoa sinh sản hữu tính diễn nào? Lời giải Sinh sản hữu tính hợp giao tử đực S (n) (n) thành hợp tử (2n) khởi đầu cá thể Sinh sản hữu tính thực vật có hoa thực hoa: + Sự hình thành giao tử thực vật: giao tử hình thành từ thể giao tử, thể giao tử lại sinh từ bào tử đơn bội qua giảm phân + Thụ tinh kép tượng nhân tham gia thụ tinh, hoà nhập với trứng, nhân thứ hai hợp với nhân lưỡng bội (2n) tạo nên tế bào nhân tam bội (3n) Thụ tinh kép có thực vật Hạt kín (thực vật có hoa) Bài 5: Nêu đặc trưng sinh sản hữu tính? Lời giải Sinh sản hữu tính có đặc trưng sau: - Trong sinh sản hữu tính ln có q trình hình thành hợp tế bào sinh dục (các giao tử), ln có trao đổi, tái tổ hợp hai gen - Sinh sản hữu tính ln gắn liền với giảm phân để tạo giao tử Sinh sản hữu tính ưu việt so với sinh sản vơ tính: + Tăng khả thích nghi hậu môi trường sống biến đổi + Tạo đa dạng di truyền cung cấp nguồn vật liệu phong phú cho chọn lọc tự nhiên tiến hoá Bài 6: Tại nói sinh sản hữu tính làm tăng khả thích nghi giúp cho quần thể tồn môi trường biến động? Lời giải Cơ sở sinh sản hữu tính phân bào giảm nhiễm mà điểm mấu chốt hình thành giao tử đực (tinh trùng) giao tử (noãn) kết hợp chúng Sinh sản hữu tính làm tăng tính biến dị di truyền hệ Thông qua giảm phân thụ tinh ngẫu nhiên, nhiều tổ hợp gen khác hình thành từ số gen ban đầu Mức biến dị di truyền quần thể lớn khả khả thích nghi với môi trường biến động ngày cao Trên nguyên tắc mơi trường thay đổi hồn tồn đột ngột, cá thể có mang tổ hợp di truyền biến dị khác lạ có nhiều may, thích nghi cá thể có kiểu gen đồng giống hệt bố mẹ Bài 7: Trình bày trình hình thành hạt? Lời giải - Hình thành hạt Nỗn thụ tinh (chứa hợp tử tế bào tam bội) phát triển thành hạt Hợp tử phát triển thành phôi Tế bào tam bội phân chia tạo thành khối đa bào giàu chất dinh dưỡng gọi nội nhũ Nội nhũ (phôi nhũ) mơ ni dưỡng phơi phát triển Có hai loại hạt: hạt nội nhũ (hạt Một mầm) hạt không nội nhũ (hạt Hai mầm) - Hình thành + Quả bầu nhuỵ phát triển thành Bầu nhuỵ dày lên, chuyên hoá túi chứa hạt, bảo vệ hạt giúp phát tán hạt + Quả khơng có thụ tinh nỗn (quả giả) gọi đơn tính Quả khơng có hạt chưa đơn tính hạt bị thoái hoá Bài 8: Nêu nét đặc trưng giống khác trình hình thành hạt phấn (thể giao tử đựct) túi phôi (thể giao tử cáit) Lời giải * Giống nhau: Từ tế bào mẹ lưỡng bội (2n) qua giảm phân hình thành nên giao tử đơn bội (n) Bào tử đơn bội tiếp tục nguyên phân hình thành nên thể giao tử: Thể giao tử đực (hạt phấn) thể giao tử (túi phôi) * Khác nhau: Tất cá tiểu bào tử (bào tử đực n) thực lần nguyên phân để tạo nên hạt phấn (thể giao tử) Trong lúc đó, từ đại bào tử đơn bội (bào tử cái) tiêu biến, có đại bào tử xếp sống sót tiến hành lần nguyên phân để tạo nên tíu phơi thể giao tử cái) Bài 9: Thụ tinh kép gì? ý nghĩa phát triển cây? Lời giải + Thụ tinh kép tượng nhân tham gia thụ tinh, hoà nhập với trứng, nhân thứ hai hợp với nhân lưỡng bội (2n) tạo nên tế bào nhân tam bội (3n) Thụ tinh kép có thực vật Hạt kín (thực vật có hoa) + Vai trò thụ tinh kép đảm bảo chắn dự trữ chất dinh dưỡng noãn thụ tinh để ni phơi phát triển hình thành non tự dưỡng đảm bảo cho hậu khả thích nghi với điều kiện biến đổi mơi trường sống để trì nòi giống II- Bài tập tự giải Bài : Nêu lợi ích phương pháp nhân giống vơ tính Bài : Tại ăn lâu năm người ta thường chiết cành? Bài : Sinh sản gì? Thế sinh sản vơ tính? Vì cá thể sinh sản vơ tính giống hệt thể mẹ? Bài 4: Nêu hình thức sinh sản vơ tính thực vật Sinh sản động vật I- Bài tập có lời giải: Bài 1: Cho biết điểm giống khác hình thức sinh sản vơ tính động vật? Lời giải * Điểm giống nhau: + Từ cá thể sinh nhiều cá thể có nhiễm sắc thể giống cá thể mẹ, khơng có kết hợp tinh trùng trứng mới.m * Điểm khác nhau: + Phân đôi dựa phân chia đơn giản chất tế bào nhân (tạo eo thắt để phân chia nhân chất tế bào) + Trinh sản dự phân chia tế bào trứng (không thụ tinh) theo kiểu nguyên phân nhiều lần tạo nên cá thể có nhiễm sắc thể đơn bội + Mọc chồi dựa phân bào nguyên nhiễm nhiều lần để tạo thành chồi con, sau chồi tách khỏi mẹ tạo thành cá thể + Phân mảnh dựa mảnh vụn vỡ thể, qua phân bào nguyên nhiễm để tạo thể Bài 2: Q trình sinh sản hữu tính động vật gồm giai đoạn nào? Lời giải Sinh sản hữu tính hầu hết lồi động vật trình bao gồm giai đoạn nối tiếp nhau, là: + Giai đoạn hình thành tinh trùng trứng + Giai đoạn thụ tinh (giao tử đực kết hợp với tạo thành hợp tử) + Giai đoạn phát triển phôi thai (hợp tử phát triển thành thể mới) Bài 3: Phân biệt động vật đơn tính với động vật lưỡng tính, nêu ưu động vật lưỡng tính? Lời giải - Động vật đơn tính động vật cá thể có quan sinh dục đực quan sinh dục Động vật lưỡng tính động vật cá thể có quan sinh dục đực quan sinh dục - ưu động vật lưỡng tính cá thể sau thụ tinh sinh con, trong cá thể đơn tính có cá thể sinh Bài 4: Nêu ưu thụ tinh so với thụ tinh ngoài? Lời giải ưu thụ tinh so với thụ tinh ngoài: Thụ tinh ngồi có hiệu thụ tinh thấp tinh trùng phải bơi nước để gặp trứng, lý giải thích động vật thụ tinh thường đẻ nhiều trứng Thụ tinh hình thức thụ tinh đưa tinh trùng vào quan sinh dục nên hiệu thụ tinh cao Bài 5: Nêu ưu điểm nhược điểm đẻ trứng? Lời giải ưu điểm đẻ trứng: + Động vật mang thai nên không gặp khó khăn di chuyển động vật đẻ mang thai + Trứng có vỏ bọc cứng chống lại tác nhân có hại cho phơi thai nước, ánh sáng mặt trời mạnh, xâm nhập vi trùng Nhược điểm đẻ trứng: + Phôi thai phát triển đòi hỏi nhiệt độ thích hợp ổn định, nhiệt độ môi trường thường xuyên biến động, tỉ lệ trứng nở thành thấp Các loài ấp trứng (các loài chim) tạo nhiệt độ thuận lợi cho phơi thai phát triển nên thường có tỉ lệ trúng nở thành cao + Trứng phát triển thể nên dễ bị loài động vật khác ăn Bài 6: Nêu ưu điểm nhược điểm đẻ con? Lời giải ưu điểm đẻ con: + động vật có vú, chất dinh dưỡng từ thể mẹ qua thai để nuôi thai phong phú, nhiệt độ thể mẹ thích hợp cho phát triển phơi thai + Phôi thia bảo vệ tốt thể mẹ, không bị động vật khác ăn + Nhờ lý nên tỉ lệ chết phôi thai thấp Nhược điểm đẻ con: + Mang thai gây khó khăn cho động vật bắt mồi, chạy chốn kẻ thù Thời kỳ kỳ mang thai động vật phải ăn nhiều để cung cấp chất dinh dưỡng cho thai nhi, không kiếm đủ thức ăn động vật suy dưỡng, phát sinh bệnh tật, non sinh yếu nhẹ cân Bài 7: Nêu ưu điểm nhược điểm sinh sản hữu tính? Lời giải ưu điểm sinh sản hữu tính: + Tạo cá thể đa dạng đặc điểm di truyền, động vật thích nghi phát triển điều kiện sống thay đổi + Tạo số lượng lớn cháu thời gian ngắn Nhược điểm sinh sản hữu tính: + Khơng có lợi trường hợp mật độ quần thể thấp Bài 8: Trong trình tiến hoá, động vật tiến từ nước lên sống cạn gặp trở ngại liên quan đến sinh sản? trở ngại khắc phục nào? Lời giải Những trở ngại liên quan đến sinh sản: + Thụ tinh ngồi khơng thực khơng có mơi trường nước + Trứng đẻ bị khô dễ bị tác nhân khác làm hư hỏng nhiệt độ cao thấp, ánh sáng mặt trời mạnh, vi trùng xâm nhập Khắc phục: + Đẻ trứng có vỏ bọc dày phôi thai phát triển thể mẹ + Thụ tinh Bài 9: Nêu chiều hướng tiến hố sinh sản hữu tính động vật? Lời giải * Chiều hướng tiến hoá sinh sản hữu tính động vật: - Về quan sinh sản: + Từ chỗ chưa có phân hố giới tính đến có phân hố giới tính (đực, cái) + Từ chỗ chưa có quan sinh sản chuyên biệt đến chỗ có quan sinh sản rõ ràng + Từ chỗ quan sinh sản đực nằm thể (lưỡng tính) đến chỗ quan nằm thể riêng biệt: cá thể đực cá thể (đơn tính) - Về phương thức sinh sản: + Từ thụ tinh môi trường nước đến thụ tinh với hình thành quan sinh dục phụ, bảo đảm cho xác xuất thụ tinh cao không lệ thuộc vào môi trường + Từ tự thụ tinh đến thụ tinh chéo (giao phốig), bảo đảm cho đổi vật chất di truyền Thụ tinh chéo chủ yếu xảy động vật đơn tính, nhiên số động vật lưỡng tính xảy thụ tinh chéo chín khơng đồng giao tử qaun sinh dục đực nằm xa thể - Về bảo vệ phơi chăm sóc con: Càng lên cao bậc thang tiến hoá, điều kiện đảm bảo cho phát triển phôi từ trứng thụ tinh tỏ hữu hiệu: + Từ chỗ trúng phát triển hoàn tồn lệ thuộc vào điều kiện mơi trường xung quanh đến chỗ bớt lệ thuộc + Từ chỗ sinh khơng bảo vệ chăm sóc, ni dưỡng đến chỗ bảo vệ, chăm sóc ni dưỡng Chính đặc điểm tiến hố hình thức sinh sản động vật đảm bảo cho tỉ lệ sống sót cá hệ ngày cao tỉ lệ sinh ngày giảm Sự giảm tỉ lệ sinh dấu hiệu tiến hố sinh sản Bài 10: Có thể điều hoà sinh sản động vật chế nào? Lời giải Quá trình sinh sản động vật diễn bình thường nhờ động vật có chế điều hoà sinh sản Cơ chế điều hoà sinh sản chủ yếu chế điều hoà sản sinh tinh trùng sản sinh trứng Quá trình sản sinh tinh trùng trứng chịu chi phối hệ nội tiết, hệ thần kinh yếu tố môi trường, hệ nội tiết đóng vai trò quan trọng Tuyến nội tiết tăng hay giảm tiết hoocmon sinh dục tác động trực tiếp lên trình sản sinh tinh trùng tinh hoàn sản sinh trứng buồng trứng Hệ thần kinh chi phối trình sản sinh tinh trùng trứng thông qua hệ nội tiết, yếu tố mơi trường ảnh hưởng đến trình sản sinh tinh trùng trứng thông qua tác động lên hệ thần kinh hệ nội tiết Bài 11: Cho biết tên hoomon ảnh hưởng lên q trình phát triển, chín, rụng trứng tác động chúng đến trình Lời giải Các hoocmon tham gia điều hoà sản sinh trứng hoocmon FSH LH tuyến yên Vùng đồi tiết yếu tố giải phóng GnRH điều hồ tuyến yên tiết FSH LH FSH kích thích phát triển nang trứng (nang trứng bao gồm tế bào trứng tế bào hạt bao quanh tế bào trứngn, nang trứng sản xuất estrơgen) LH kích thích nang trúng chín rụng trứng, hình thành trì hoạy động thể vàng Thể vàng tiết hoocmon prôgestêron estrơgen Hai hoocmon kích thích niêm mạc phát triển (dày lên) chuẩn bị cho hợp tử làm tổ, đồng thời ức chế vùng đồi tuyến yên tiết GnRH, FSH LH Bài 12: Hằng ngày phụ nữ uống viên thuốc tránh thai (chứa prôgestêron prơgestêron + estrơgen tổng hợp) tránh thai Tại sao? Lời giải Uống viên thuốc tránh thai ngày làm cho nồng độ hoocmon máu cao gây ức chế lên tuyến yên vùng đồi giảm tiết GnRH, FSH LH nên trứng khơng chín khơng rụng, giúp tránh thai Bài 13: Con người điều khiển sinh sản động vật sinh đẻ có kế hoạch biện pháp nào? Lời giải Con người điều khiển sinh sản động vật sinh đẻ có kế hoạch biện pháp như: - Điều chỉnh số động vật cách sử dụng hoocmôn (tự nhiên tổng hợp), thay đổi yếu tố mơi trường, xử lí giao tử, thụ tinh nhân tạo, nuôi cấy phôi - Điều khiển giới tính cách sử dụng hoocmơn, tách tinh trùng, - Sinh đẻ có kế hoạch điều chỉnh số con, thời điểm sinh khoảng cách sinh cho phù hợp với việc nâng cao chất lượng sống cá nhân, gia đình xã hội - Có nhiều biện pháp sinh đẻ có kế hoạch hiệu dùng bao cao su, dụng cụ tử cung, thuốc tránh thai, triệt sản nam nữ, tính vòng kinh, xuất tinh ngồi âm đạo Bài 13: Giả sử thể amip hồn tất q trình phân đơi ngày Hãy xác định số cá thể tạo thành sau 18 ngày từ 103 cá thể ban đầu? Lời giải Từ thể sau lần phân đôi (3 ngày3) tạo thể => Số cá thể tạo thành sau 18 ngày (tương ứng với 18t/3=6 lần phân đôi) 26 => Số cá thể tạo thành sau 18 ngày từ 103 ban đầu 26x103 Bài 14: Trong lần thúc đẻ cho cá trắm cỏ có trọng lượng trung bình, người ta thu 8000 hợp tử, sau nở thành 8000 cá Biết hiệu suất thụ tinh trứng 50%, tinh trùng 25% Hãy tính số tế bào sinh tinh trùng sinh trứng cần thiết để hàon tất trình thụ tinh? Lời giải - Số trứng thụ tinh = số tinh trùng thụ tinh = số hợp tử tạo thành = 8000 Hiệu suất thụ tinh trứng 50% nên => Số trứng cần thiết = (8000x100)/50= 16000 trứng => Số tế bào sinh trứng cần thiết = số trứng cần thiết = 16000 tế bào - Hiệu suất thụ tinh tinh trùng 25%=> Số tinh trùng cần thiết = (8000x100)/25= 32000 tinh trùng Vì tế bào sinh tinh sinh tinh trùng => Số tế bào sinh tinh trùng cần thiết = 32000/4=8000 tế bào II- tập tự giải: Bài 2: Tầm quan trọng khả sinh sản động vật Bài : So sánh sinh sản vơ tính thực vật động vật? Bài : Phân biệt sinh sản vơ tính tái sinh phận thể Bài : Hiện tượng thằn lằn bị đứt đuôi, tái sinh đuôi; tôm, cua chân bị gãy tái sinh đựoc chân có phải hình thức sinh sản vơ tính khơng? Vì sao? Bài : Vì trinh sinh hình thức sinh sản đặc biệt coi hình thức sinh sản vơ tính? Bài 7: Vì ghép mơ, dạng dị ghép khó thành cơng? Bài : Nhân vơ tính gì? ý nghĩa nhân vơ tính Bài : Trong hình thức sinh sản hữu tính, hình thức tiến hố nhất? Bài 10 : Vì đẻ tiến hố đẻ trứng? Bài 11 : So sánh sinh sản hữu tính động vật thực vật? Bài 12 :Tại trình sinh trứng lại diễn theo chu kỳ? Bài 13: Nêu hình thức sinh sản vơ tính động vật sở sinh học sinh sản vơ tính? Bài 14 : Tại nữ 19 tuổi khơng nên sử dụng thuốc tránh thai có chứa nhiều hoocmôn sinh dục nữ biện pháp triệt sản mà nên chọn sử dụng biện pháp tránh thai khác? Bài 15 : Tại nạo hút thai không xem biện pháp sinh đẻ có kế hoạch mà biện pháp tránh đẻ bất đắc dĩ? Bài 16 : Tại động vật bậc cao khả sinh sản vơ tính cách phân đôi, nảy chồi phân mảnh? (Nguồn sưu tầm) ... trạng thái cân ? Câu hỏi ôn tập sinh học 11 - Sinh lý Động vật theo chương (có lời giải ) Câu hỏi ôn tập sinh học 11 Hệ thống câu hỏi tự luận ôn tập kiến thức Sinh học 11 Tài liệu tham khảo cho giáo... trúc chức sinh hoá tế bào làm hoa, kết quả, tạo hạt - Sinh trưởng sơ cấp sinh trưởng theo chiều dài thân rễ hoạt động mô phân sinh đỉnh thân đỉnh rễ - Sinh trưởng thứ cấp thân gỗ tầng phát sinh mạch... động mơ phân sinh bên (tầng phát sinh) gây nên, sinh trưởng sơ cấp làm tăng chiều dài mô phân sinh đỉnh thân mô phân sinh đỉnh rễ phân chia tạo nên Bài 3: Trình bày mối liên quan sinh trưởng phát
- Xem thêm -

Xem thêm: đề cương sinh 11, đề cương sinh 11

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn