Đề KSCL Toán 11 lần 3 năm 2018 – 2019 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc

6 72 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/07/2019, 15:36

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT NGUYỄN VIẾT XUÂN ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN Năm học 2018-2019 Môn : TOÁN 11 Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 101 Đề thi có 05 trang Câu 1: Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình thang có AB / / CD , AB  2CD Gọi M điểm MA thuộc cạnh AD cho  Mặt phẳng  qua M song song với mp SAB  cắt cạnh SD , SC , BC MD điểm N , P , Q Gọi S MNPQ S SAB diện tích tứ giác MNPQ diện tích tam giác SAB Tính tỉ số A S MNPQ S SAB S MNPQ  S SAB B S MNPQ  S SAB C S MNPQ  S SAB D S MNPQ  S SAB Câu 2: Từ chữ số 1, 2, lập số tự nhiên có chữ số khác đôi A B C D Câu 3: Từ hộp có 11 cầu màu đỏ cầu màu xanh, lấy ngẫu nhiên Tính xác suất để lấy cầu màu xanh? 24 33 A B C D 455 455 91 165 Câu 4: Điều kiện xác định phương trình A x  x 2  B  x  x2 5  7 x C x  3x  là: x 2 x 2  A  B 3 C  Câu 6: Cho cấp số nhân un  có cơng bội q thỏa mãn Câu 5: Kết giới hạn lim     1 1   u  u  u  u  u  49   u u u  u  1  u  u  35  Tính P  u  4q2 A P  29 B P  24  D   u  C P  34 Câu 7: Gọi S tập hợp tất nghiệm thuộc khoảng 1  cos x   sin x  cos x   A 312341 D  x   B 103255 D P  39 0;2018 phương trình   sin x Tính tổng tất phần tử S C 102827 D 310408 Câu 8: Tập tất giá trị tham số m để bất phương trình mx  mx  m   nghiệm với x là: A m  ;4  B m  ;4    0;  C m  ;4   0;  D m  ;4  Trang 1/5 - Mã đề thi 101 - https://toanmath.com/ Câu 9: Ba bạn Hà, Dương, Lâm bạn viết ngẫu nhiên lên bảng số tự nhiên thuộc đoạn 1;17  Tính xác suất để ba số viết có tổng chia hết cho 1079 1637 A B 4913 4913 C 1728 4913 D 1673 4913 Câu 10: Xác định tất giá trị m để hàm số y  sin x  cos x  m  có tập xác định R A 4  m  B m  C m  D 4  m  Câu 11: Giả sử phương trình x  4ax   có hai nghiệm x1 , x2 Tính giá trị biểu thức T  x1  x2 a2  a2  4a  2 A T  B T  C 4a  D T  Câu 12: Tìm tất giá trị m để phương trình cos x  m sin x  m  có nghiệm: A m 12 B m 12 C m  24 D m  24 2 x  y 2  x  y  x  xy  y       Câu 13: Hệ phương trình  có nghiệm  x ; y0  ,trong 2 x  y    2x  y x  Khi P  x  y 02 có giá trị : A B C D 16 Câu 14: Cho hình chóp S ABCD có đáy tứ giác ABCD có cạnh đói khơng song song Giả sử AC  BD  O; AD  BC  I Giao tuyến hai mặt phẳng SAC  SBD  đường thẳng nào? A SI B SC C SO D SB Câu 15: Giá trị nhỏ giá trị lớn hàm số y  cos x  sin x  m M Tính T mM A T  B T  C T  D T  Câu 16: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho điểm A (1;3) B (2;1) Biết rẳng tồn điểm M (a; b) thuộc trục oy cho tam giác MAB có chu vi nhỏ Khi giá trị biểu thức P  2a  3b là: A -21 B 21 C -5 D u Câu 17: Cho dãy số un  xác định bởi: u1  1, un1  n , n  1, 2, 3, Tính giới hạn un  2018 u1  1u2  1 un  1 2019n 2018 2018 A B 2017 2019 lim C 2016 2017 D 2017 2018  1 Câu 18: Tìm số hạng khơng chứa x khai triển  x    x A 495 B 459 C 495 D 459 Câu 19: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình vng ABCD Gọi M(1;3) trung điểm cạnh BC,  1 N  ;  điểm cạnh AC cho AN  AC Xác định tọa độ điểm D, biết D nằm đường thẳng  2  x  y 3  A (2;1) B (1;-2) C (-2;1) D (1;2) Câu 20: Dãy số sau cấp số nhân? 12 Trang 2/5 - Mã đề thi 101 - https://toanmath.com/ u1  A   un1  un  1; n   u1  1 B     un1  3un ; n    u1  u1  2  C  D      un1  2un  3; n  un1  sin  ; n  n   u1  u2  u3  27 Câu 21: Cho cấp số cộng  un  có cơng sai d  thỏa mãn  Tính u2 2  u  u  u  275   A u2  12 B u2  C u2  D u2  Câu 22: Tính tổng Cn1  2Cn2   nCnn A n.2 n1 B 2n.2 n1 C n.2n1 D n.2 n Câu 23: Giá trị lớn giá trị nhỏ hàm số: y  x  x  x  10 x  đoạn 1;4  là: 37 , y  21 37 37 C y  , y max  21 D y   , y max  21 4 Câu 24: Tìm số hạng đầu u1 công sai d cấp số cộng (u n ) biết u2  7, u3  A y max  5, y   A u1  1; d  3 37 B y max  B u1  4; d  3 C u1  10; d  3 D u1  4; d  1 x   x Câu 25: Giá trị giới hạn lim là: x x 0 13 13 11 A  B C D 12 12 12  Câu 26: Các nghiệm phương trình sin( x  )    A x   k , k  Z B x    k , k  Z 6   C x   k , k  Z D x   k , k  Z  Câu 27: Rút gọn biểu thức cos(  )  sin(   ) ta A B C cos  D sin  Câu 28: Cho tứ diện ABCD Gọi M , N trung điểm AB CD Tìm giá trị thực k thỏa    mãn đẳng thức vectơ MN  k AC  BD  A k   B k  D k  C k  Câu 29: Tập nghiệm bất phương trình  x  25  x   là: A 5;2 B 5;  C ( ; 2)  (5;  ) D 2;5 Câu 30: Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình bình hành Gọi O giao hai đường chéo, AC  a , BD  b , tam giác SBD Gọi I điểm di động đoạn AC với AI  x   x  a  Gọi (P) mặt phẳng qua I song song với mặt phẳng (SBD) Biết (P) cắt hình chóp theo thiết diện có diện tích S Tìm x để S lớn : a ab b a A B C D 2 an  2018 Câu 31: Cho dãy số un  với un  a tham số thực Để dãy số un  có giới hạn , 5n  2019 giá trị a là: Trang 3/5 - Mã đề thi 101 - https://toanmath.com/ A a  B a  12 C a  D a  10 Câu 32: Cho hình chóp S ABCD có đáy hình bình hành Các điểm I , J trọng tâm tam giác SAB & SAD Gọi M trung điểm CD Chọn mệnh đề mệnh đề sau A IJ / / SBM  B IJ / / SCD  C IJ / / SBC  D IJ / / SBD   4x 5  x    Câu 33: Hệ bất phương trình  x  có tập nghiệm là:  2x      A 3;2 B 2;3 C 3;2 2018 D (2;3) 2019 Câu 34: Tính tổng S  C 2019  C 2019  C 2019   C 2019  C 2019 A S  2019  B S  2019 Câu 35: Gọi S  11 111  111 ( n số 1) 10n 1   A S  10   81  10n 1   n C S  10   81  C S  2018 D S  2020 S nhận giá trị sau đây?  10n 1   B S  10  n     10n 1 D S  81 Câu 36: Tìm parabol  P  : y  ax  x  2, biết parabol cắt trục Ox điểm có hoành độ A y   x  x  B y  x  x  C y   x  x  D y   x  3x  2 x2  5x  Câu 37: Kết giới hạn là: lim x x  x  A -2 B  C D  Câu 38: Tìm tất giá trị tham số m để phương trình sau có nghiệm phân biệt : x  x   m  A 4  m  B  m  C  m  D 1  m  Câu 39: Cho đường thẳng a mặt phẳng  P  Trong khẳng định sau, khẳng định sai? A Nếu đường thẳng a  P  có điểm chung a  P  cắt B Nếu đường thẳng a  P  có hai điểm chung phân biệt a nằm  P  C Nếu đường thẳng a  P  khơng có điểm chung a / /  P  D Nếu đường thẳng a song song với đường thẳng b nằm  P  a / /  P  Câu 40: Cho hình hộp ABCD EFGH Gọi I tâm hình bình hành ABFE K tâm hình bình hành BCGF Khẳng định ?       A BD, AK , GF đồng phẳng B BD, IK , GC đồng phẳng       C BD, EK , GF đồng phẳng D BD, IK , GF đồng phẳng     7 x y Câu 41: Hệ phương trình  có nghiệm      x y  1 A (1;2) B 1;   2 Câu 42: Cho dãy số (u n ) biết un  C (1; 2) D (1;2) 2n  Tìm số hạng u5 n2  Trang 4/5 - Mã đề thi 101 - https://toanmath.com/ A u5  17 12 B u5  71 39 C u5  D u5  Câu 43: Cho khai triển (1  x) n  a0  a1 x   an x n , n   * Tìm số lớn số a a a0 , a1 , , an , biết hệ số a0 , a1 , , an thỏa mãn hệ thức : a0    nn  4096 2 A 126720 B 213013 C 130272 D 130127 Câu 44: Cho dãy số  un  xác định bởi: u1  2019, un 1  un2  un  1 1     Tính limvn un   u1 u2 Với số nguyên dương n , đặt  2019  2019 A 2018 2018 B 2019 2020 C 2019 2018 D 2017   Câu 45: Cho tam giác ABC có cạnh a Tính tích vơ hướng AB.CA : a2 a2 A  B 2a C D 2a 2 Câu 46: Cho hình chóp S.ABCD Gọi M trung điểm SD, N điểm nằm SB cho SN=2NB Gọi K giao điểm MN với mặt phẳng (ABCD) Khẳng định sau đúng: A K giao điểm MN với AC B K giao điểm MN với BD C K giao điểm MN với AB D K giao điểm MN với BC Câu 47: Trên hệ trục tọa độ Oxy cho điểm M 2;3 Hỏi bốn điểm sau điểm ảnh M qua phép đối xứng trục Ox A C 3;2 Câu 48: Cho sin   A cos  2 B D 2;3 C A 2;3 90    180  Tính cos  B cos   C cos  D B 3;2 D cos   Câu 49: Trên hệ trục tọa độ Oxy cho điểm M 1;1 Hỏi bốn điểm sau điểm ảnh M qua phép quay tâm O góc quay 450 A 0;   B D   2;0 C B 1;0 D C 1;1 Câu 50: Cho  k  n; k , n   Cơng thức tính số chỉnh hợp chập k n phần tử là: n! n! n! n! A Ank  B Cnk  C Ank  D Cnk  n  k ! n  k !k ! n  k !k ! n  k ! - - HẾT Trang 5/5 - Mã đề thi 101 - https://toanmath.com/ mamon TOÁN 11 TOÁN 11 TOÁN 11 TOÁN 11 TOÁN 11 TOÁN 11 TOÁN 11 TOÁN 11 TOÁN 11 TOÁN 11 TOÁN 11 TOÁN 11 TOÁN 11 TOÁN 11 TOÁN 11 TOÁN 11 TOÁN 11 TOÁN 11 TOÁN 11 TOÁN 11 TOÁN 11 TOÁN 11 TOÁN 11 TOÁN 11 TOÁN 11 TOÁN 11 TOÁN 11 TOÁN 11 TOÁN 11 TOÁN 11 TOÁN 11 TOÁN 11 TOÁN 11 TOÁN 11 TOÁN 11 TOÁN 11 TOÁN 11 TOÁN 11 TOÁN 11 TOÁN 11 TOÁN 11 TOÁN 11 TOÁN 11 TOÁN 11 TOÁN 11 TOÁN 11 TOÁN 11 TOÁN 11 TOÁN 11 TOÁN 11 made 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 cautron 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 dapan C A B D D A D A B C C A B C C D B C B B C A D C C A A D C A D D B B B D C D D D B C A A A B C B A A
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề KSCL Toán 11 lần 3 năm 2018 – 2019 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc, Đề KSCL Toán 11 lần 3 năm 2018 – 2019 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc

Từ khóa liên quan