BỘ TÀI LIỆU TỔNG HỢP MÔN TIẾNG ANH THI VIÊN CHỨC GIÁO DỤC 2019

72 171 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/07/2019, 08:00

Tài liệu ôn thi viên chức giáo dục môn Tiếng Anh Tài liệu ôn thi viên chức giáo dục môn Tiếng Anh Tài liệu ôn thi viên chức giáo dục môn Tiếng Anh Tài liệu ôn thi viên chức giáo dục môn Tiếng Anh Tài liệu ôn thi viên chức giáo dục môn Tiếng Anh Tài liệu ôn thi viên chức giáo dục môn Tiếng Anh Tài liệu ôn thi viên chức giáo dục môn Tiếng Anh Tài liệu ôn thi viên chức giáo dục môn Tiếng Anh Tài liệu ôn thi viên chức giáo dục môn Tiếng Anh All things are difficult before they are easy Vạn khởi đầu nan BỘ TÀI LIỆU TỔNG HỢP LUYỆN THI MÔN TIẾNG ANH CÔNG CHỨC -VIÊN CHỨC 2019 #MADEBYMSLANDINH English Village - Ms Lan Dinh - 0978529129 All things are difficult before they are easy CHUYÊN ĐỀ 1: NOUNS - DANH TỪ Vạn khởi đầu nan A LÝ THUYỂT I Định nghĩa phân loại Định nghĩa Danh từ từ để gọi tên người, vật, việc, tình trạng hay cảm xúc Phân loại a Loại Danh từ cụ thể (concrete nouns): man, river, Peter, Daisy Danh từ trừu tượng (abstract nouns): happiness, beauty, health… b Loại Danh từ chung (common nouns): table, man, wall Danh từ riêng (proper nouns): Peter, Jack, England II Danh từ đếm không đếm (countable and uncountable nouns) Danh từ đếm (Countable nouns): Một danh từ xếp vào loại đếm đếm người hay vật cách cho số đêm trước Phần lớn danh từ cụ thể thuộc vào loại đếm Ví dụ: boy, apple, book, tree Danh từ không đếm (Uncountable nouns): Một danh từ xếp vào loại không đếm đặt số đếm trước người hay vật không hợp lý Muốn đếm, ta phải thông qua đơn vị đo lường thích hợp Phần lớn danh từ trừu tượng thuộc vào loại không đếm Ví dụ: meat, ink, chalk, water III Danh từ ghép Một danh từ ghép danh từ hình thành hai hay nhiều yếu tố tạo thành Trong cách viết, danh từ ghép viết: Dính liền thành từ: blackbird, housewife Cách gạch nối: fire-engine, sea-serpent Rời khơng có gạch nối: post office, football player IV Chức ngữ pháp danh từ Làm chủ ngữ (subject) Ví dụ: The man drove a car Làm tân ngữ (object) Ví dụ: I sent the boy that parcel Làm bổ ngữ Ví dụ: She is a pretty girl Dùng với giới từ để tạo thành trạng ngữ Ví dụ: Janet threw the flowers to Max V Cách chuyển Danh từ số sang Danh từ số nhiều Ta thường thêm “s” vào sau danh từ Ví dụ: a cat => cats a dog => dogs English Village - Ms Lan Dinh - 0978529129 All things are difficult before they are easy Vạn khởi đầu nan Từ kết thúc o, ch, x, s, sh, ta thêm “es” Ví dụ: a watch => watches a peach => peaches Từ kết thúc f/fe, chuyển f thành v thêm es Ví dụ: a leaf => leaves a shelf => shelves Từ kết thúc y a Nguyên âm (u, e, o, a, i) + => y+s Ví dụ: a monkey => monkeys a boy => boys b Phụ âm + y => chuyển y thành i+es Ví dụ: a fly => flies a cherry => cherries VI Danh từ số nhiều bất quy tắc man - men :đàn ông tooth - teeth: mouse - mice: chuột nhắt deer - deer: nai woman - women: phụ nữ foot - feet: bàn chân goose - geese: ngỗng sheep - sheep: cừu child - children: trẻ ox - oxen: bò đực louse - lice: chấy, rận fish - fish: cá person - people: người B LUYỆN TẬP I Chọn danh từ phù hợp I have three (child, children) There are five (man, men) and one (woman, women) (Baby, Babies) play with bottles as toys I put two big (potato, potatoes) in the lunch box A few men wear (watch, watches) I put a (memo, memos) on the desk I saw a (mouse, mice) running by There are few (bus, buses) on the road today ANSWERS children men, woman Babies potatoes watches memo mouse buses II Điền danh từ vào chỗ trống cho phù hợp (Bạn cài đặt từ điển Lạc Việt để tra nghĩa từ câu điền danh từ vào chỗ trống Nhớ học nghĩa từ
- Xem thêm -

Xem thêm: BỘ TÀI LIỆU TỔNG HỢP MÔN TIẾNG ANH THI VIÊN CHỨC GIÁO DỤC 2019, BỘ TÀI LIỆU TỔNG HỢP MÔN TIẾNG ANH THI VIÊN CHỨC GIÁO DỤC 2019, I got good grade ……………………. English and History