abc y học

2 20 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/07/2019, 22:17

M ạch nhanh bao nhiêu??? Đo h.a m l ần.n ếu đo l ần khác làm tn? vào b ăng h ỏi e đá ng giá v ừa r ồi e b ăng th ếnào? t ự tìm ch ỗsai c thơi sau b ăng xong ki ểm tra b ăng nh ưth ếnào b ăng ch ặt ph ải làm sao( tháo b ăng l ại) l ỏng l thêm cu ộn b ăng n ữa b ăng vào m ục đí ch c l nc ti ểu xet ngi ệm nh ữ ng v ấn đ ề c ần quan tâm sau b ăng/b ăng vai Tiêm b ăp nông: taị ko đc đâ m hêt́ kim đê ́ n đô ́ c kim? hự c hi ện b ăng vai ki ểu s ố8 t ừb ớc đ ộ n g viên ng i b ệnh li ệu pháp oxy : theo dõi ng i b ệnh trình th ởmáy : ph ải theo dõi nh ững Truy ền tm : nêu l ưa ý truy ền tm j b ăng v ết th ơn g đ ầ u b ằng b ăng cu ộn, gi ờnh ớm ỗi th ầy h ỏi b ăng xong em làm Cơ h ỏi : n ếu b ệnh nhân nôn h ết r ồi, d ịch klaafn đ ầ u r ửa d ạdày r ồi em r a đ ế n Thi TT Đi ều d ỡ n g sáng nay: 1.t ừng t ổthi 1,m ỗi l ợ t ng ời , đ ầ u tiên b ốc s ốbàn r ồi vào m ỗi bàn b ốc thao tác: Bàn 1: b ăng,r ửa tay ngo ại khoa,d ấu hi ệu sinh t ồn,r a v ết th n g (dù l p t ớko dc h ọc nh ng l p tớ có b ạn b ốc vào r v ết th n g nhi ễm khu ẩn) Bàn 2: tiêm,truy ền Bàn 3: li ệu pháp oxy Bàn 4: th ụt tháo,cho ăn r a d ạdày Bàn 5: thông ti ểu 2.Các th ầy ko khó kh ăn l ăm,t ớvào bàn dc th ầy nh ăc s ốb c nh ng tùy t ng th ầy cô s ẽh ỏi thêm câu h ỏi,có th ểgiúp g ỡđi ểm,ho ặc đ ể l ểm cao.câu h ỏi s ẽcó n ội dung xoay quanh k ĩ thu ật làm 3.T ớvào th ụt tháo th ầy h ỏi nh ữ ng câu sau: - th ời gian đ ể 700ml nc vào h ết trg ng? Đá p án 5-7 phút -nư ớc đ ể th ụt tháo có ều ki ện j? T ớtr ảl i ấm s ạch,hình nh ưc ần có l u ý v ền c mu ối sinh lí NaCl 0,9% n ữ a - sau t ớrút canuyn ra,thì th ầy h ỏi bây gi ờlàm th ếnào?vs c ản ếu ph ải làm vs nhi ều ng d ễlây nhi ễm HIV c ần làm j? T ớtr ảl ời sau m ỗi ng i sát khu ẩn l ại canuyn.Th ầy ko nói j,ch ăc đú ng =.= - ph ải d ng th ụt tháo l ập t ứ c? T ớko tr ảl i dc frown emoticon 4.Vào bàn thông ti ểu ph ải đ ể ý k ĩ v ềVÔ KHU Ẩ N,n ếu nh ầm l ẫn có th ểb ị đu ổi v ềln 5.Bình t ĩnh vào, đ ọc k ĩ đ ề , nhìn th ầy s ợph ết,hic,và ko ph ải đ ề c ũng yêu c ầu làm t ất c ảcác b c c quy trình,suy ngh ĩ c ẩn th ận r ồi làm,th ầy có h ỏi c ứlàm đ ầy đ ủ r ồi tr ảl i sau, đ n g m ải nói chuy ện vs th ầy mà qn b c ,hay thi ếu th i gian s ẽcó b ổsung sau ^^ thông ti ểu h ỏi nh ữ ng câu sau: - b c sát trùng -b ơm bóng = j? - t ại l ại b ơm = nc -t ại th n ướ c ti ểu ph ải đẩy thêm vào 3-5 cm 7.R ửa tay ngo ại khoa h ỏi th ời gian r a tay 8.L n ướ c ti ểu xét nghi ệm h ỏi l n ướ c ti ểu lúc nào? đầ u ,gi ữ a hay cu ối?và Vì sao? 9.B ăng xong h ỏi sau b ăng quan
- Xem thêm -

Xem thêm: abc y học, abc y học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn