Đề thi KSCL Toán 10 lần 3 năm 2018 – 2019 trường Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc

7 83 1
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/07/2019, 16:54

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT YÊN LẠC - KỲ THI KSCL LẦN NĂM HỌC 2018 - 2019 ĐỀ THI MƠN: TỐN - KHỐI 10 Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề Đề thi gồm: 05 trang ——————— Mã đề thi 132 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: x4  x 1 3 x C x   4;3 \ 1 Câu 1: Điều kiện xác định phương trình A x  (4;  ) \ 1 B x  D x (;3) Câu 2: Cho đường tròn (C ) : (x 1)2 (y 3)2 20 đường thẳng : x 2y đường thẳng cắt (C ) hai điểm phân biệt A, B Độ dài đoạn thẳng AB A 30 B C Câu 3: Cho tam giác ABC có b A B 7, c 30 D Đường cao tam giác ABC 5, cos A D C 80 Câu 4: Tập nghiệm bất phương trình x x A S   4;   B S  (; 1)  (4;8) C S   4;8 Câu 5: Cho tam giác ABC có BC a, AC b, AB b2  c  a 2bc C a2  b2  c2  bc.cos A c Mệnh đề sau đúng? D a  b  c  2bc.cos A sin sin Câu 6: Tính giá trị biểu thức P D  ; 1   4;   B a.sin A  b.sin B  c.sin C A cos A  A biết cos cos B C Câu 7: Cho hai đường thẳng d1 : x 2y biết cot D d2 : x 3y Góc tạo đường thẳng d1 d2 B 1350 A 450 C 900 Câu 8: Cho đường tròn (C ) : x y 2x 6y thẳng d : x 2y 15 có phương trình A 2x 2x y y B 2x y 2x y C D 600 Tiếp tuyến (C ) vuông góc với đường 2x 2x y y 10 0 D 2x y 2x y 10 Câu 9: Phương trình (m  1) x2  3x   có nghiệm A m , m B m C m có tập nghiệm Câu 10: Bất phương trình 2x A (3; ) B  ;3 C  ; 3 D m D 3;   Trang 1/5 - Mã đề thi 132 Câu 11: Tập nghiệm bất phương trình 3x 2  4 A S  0;   3 C S  (0; ) B S  (;0)  ( ; )  4 D S  0;   3 Câu 12: Hệ phương trình x x 02 P x y 6y x x 2y 2y x 3y có nghiệm (x ; y0 ) Khi 2y0 có giá trị A B C 10 D Câu 13: Cho (E ) : 9x 36y 64 điểm M thuộc (E ) có hồnh độ cách từ M đến hai tiêu điểm (E ) A B 16 C D Tổng khoảng Gọi M , m giá trị lớn giá trị nhỏ biểu thức P sin4 cos4 , tổng M m có giá trị 3 A B  D  C 2 2 Câu 15: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho đường thẳng d : x 2y điểm M (2; 3) Gọi H (a;b) hình chiếu điểm M đường thẳng d , tổng 2a b A B C D Câu 16: Trong mặt phẳng Oxy , cho điểm A( 2;4), B(4;0) Tính độ dài AB Câu 14: Cho A 13 Câu 17: x 2 A B 52 Có x x 2m B Câu 18: Cho tam giác ABC có AB D 13 nguyên để phương C m trị giá có nghiệm C 4, AC trình D 3, cos(B Độ dài cạnh BC C) A B C D Câu 19: Trong mặt phẳng Oxy , cho tam giác ABC có trung điểm BC M (2; 2) , đường cao kẻ từ B qua điểm N ( 2; 4) , đường thẳng AC qua K (0;2) điểm E (3; 3) điểm đối xứng A qua tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC Biết C (a;b) với b Khi ab A B 10 C 10 D Câu 20: Tính tổng tất nghiệm phương trình 2x A B 3x 6) m B m  11 C m  11 D C 3(x Câu 21: Tìm giá trị tham số m để hệ bất phương trình 5x A m  11 x có nghiệm D m  11 Trang 2/5 - Mã đề thi 132 Câu 22: Trong tính chất sau, tính chất sai? a  b A  B  ac bd c  d 0  a  b a b C  D    c  d d c  a  b  ac  bd  c  d 0  a  b  ac  bd   c  d  Câu 23: Điểm sau thuộc miền nghiệm bất phương trình 2x A P (1; ) B N (1;1) C Q(1; 3) Câu 24: Với giá trị tham số m phương trình x phương trình đường tròn? m 3 A m B m C m Câu 25: Giá trị nhỏ biểu thức P A B Câu 26: Cho đường thẳng (d ) : 3x thẳng (d ) A u B u (3; 4) Câu 27: Cho a 4y C u ( 4; 3) B 3 a 2018b A 33 2019 b 2018c b c C Câu 28: Cho số dương a, b, c thỏa mãn a P c 0? D M (1; ) 2(m 1)x D m 4y ,x x2 C D 2 Véctơ sau véctơ phương đường 2x (2; 3) Với giá trị y b A y2 y ( 4; 3) D u (4; 3) (1;2y ) vng góc với a D 3 Khi giá trị nhỏ biểu thức 2018a B 3 2018 C 2019 2019 D 2018 2018 Câu 29: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho tam giác ABC cân A , điểm M (3; 1) trung ) Đường cao kẻ từ B có phương trình x 3y Biết điểm BC trọng tâm G ( ; 3 đỉnh C (a; b) , tích a.b A 2019 B C D Câu 30: Trong mặt phẳng Oxy , đường tròn tâm I ( 1;2) qua điểm M (2;1) có phương trình A x2  y  x  y   B x2  y  x  y   C x2  y  x  y   D x2  y  x  y   4x Câu 31: Tập nghiệm hệ bất phương trình 2x x 7x 23 23 A (13; ) B (;13) C (; ) D ( ;13) 2 Câu 32: Cho đường tròn tâm O bán kính R điểm M thỏa mãn MO 3R Một đường kính MA MB AB thay đổi đường tròn Giá trị nhỏ biểu thức S A S 4R B S 2R C S 6R D S R Trang 3/5 - Mã đề thi 132 Câu 33: Số nghiệm nguyên bất phương trình A B x x C D 3x 2x x 2mx Câu 34: Có giá trị nguyên tham số m để hàm số y xác định A 1 có tập B Câu 35: Cho elip (E ) : x2 20 C y2 16 D Tỉ số k tiêu cự độ dài trục bé (E ) 5 B k C k D k 5 Câu 36: Trong thi pha chế, hai đội chơi A, B sử dụng tối đa 24g hương liệu, lít nước 210g đường để pha chế nước cam nước táo Để pha chế lít nước cam cần 30g đường, lít nước 1g hương liệu; pha chế lít nước táo cần 10g đường, lít nước 4g hương liệu Mỗi lít nước cam nhận 60 điểm thưởng, lít nước táo nhận 80 điểm thưởng Đội A pha chế a lít nước cam b lít nước táo dành điểm thưởng cao Hiệu số a  b A 1 B C D A k Câu 37: Biết thu gọn biểu thức tan 300 tan 400 a b cos 200 , giá trị 2a b b A 18 B 20 Câu 38: Bất phương trình (m 1)x 2(m A m(2; ) B m1;  Câu 39: Cho góc lượng giác tan 500 tan 600 ta thu kết C 19 1)x D 2019 m với x D m (2;7) C m (1; ) Mệnh đề sau sai?  B tan(   )  tan  C cos(   )  sin  D sin(   )  sin  Câu 40: Trong công thức sau, công thức đúng? A sin 2a  2sin a cos a B cos2a  2cos2 a 1 D sin 2a  sin a cos a C cos2a   2sin a A cos( )  cos  Câu 41: Cho hai điểm A( 1;2), B(3;1) đường thẳng : tam giác ABC cân C 13 13 A ( ; ) B ( ; ) 6 6 Câu 42: Cho cos a A  12 5 ( 13 a B 12 x t y t 13 ) C ( ; 6 Tọa độ điểm C thuộc D ( để 13 ; ) 6 ) Tính tana C 12 D  12 13 Câu 43: Người ta dùng 120 m2 rào để rào mảnh vườn hình chữ nhật để thả gia súc Biết cạnh hình chữ nhật tường (khơng phải rào) Tính diện tích lớn mảnh để rào được? A 1250 m2 B 2000 m2 C 900 m2 D 1800 m2 Trang 4/5 - Mã đề thi 132 Câu 44: Cho tam giác ABC thỏa mãn sin A sin B(1 đặc biệt nào? cosC ) , tam giác ABC có dạng A Tam giác có góc C B Tam giác vng cân 600 C Tam giác D Tam giác tù Câu 45: Cho tam giác ABC Mệnh đề sau đúng? A B C A sin( B sin( A  B)   sin C )  cos 2 D tan( A  B  2C )   tan C C cos( A  B)  cos C Câu 46: Giả sử sin4 x A cos4 x B sin4 x cos4 x có giá trị C D ( ) 4 4  3 43 43 A  B D C 10 10 10 Câu 48: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , khoảng cách từ điểm M ( 2; 3) đến đường thẳng : 3x 4y Câu 47: Giá trị cos( ) sin 23 18 18 23 B C D 5 5 Câu 49: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho tam giác ABC có A(1;2), B(4; 2), C ( 3;4) A Phương trình đường trung tuyến kẻ từ đỉnh B tam giác ABC A x B x y C x 2y D 2x 3y Câu 50: Tổng tất nghiệm nguyên bất phương trình x2  3x  15  A B C 3 D - - HẾT Trang 5/5 - Mã đề thi 132 made 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 cauhoi 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 dapan C C B C A A A C D B D D B A C A C B D D B B D C C C C A B D D C A B D A C B D A A A D B A D 132 132 132 132 47 48 49 50 A B B A ... đề thi 1 32 made 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 ... 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 cauhoi 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 dapan C C B C A A A C D B D... ,x x2 C D 2 Véctơ sau véctơ phương đường 2x (2; 3) Với giá trị y b A y2 y ( 4; 3) D u (4; 3) (1;2y ) vng góc với a D 3 Khi giá trị nhỏ biểu thức 20 18a B 3 20 18 C 20 19 20 19 D 20 18 20 18
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi KSCL Toán 10 lần 3 năm 2018 – 2019 trường Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc, Đề thi KSCL Toán 10 lần 3 năm 2018 – 2019 trường Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn