Đề KSCL Toán 10 lần 3 năm 2018 – 2019 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc

5 74 1
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/07/2019, 16:54

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT NGUYỄN VIẾT XUÂN ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN Năm học 2018 - 2019 Mơn: TỐN 10 Thời gian làm bài: 90 phút; (không kể thời gian giao đề) Mã đề thi: 101 (Đề thi gồm 04 trang) Câu 1: Điều kiện xác định phương trình x    x là: A x  B x  C x  Câu 2: Cho hình bình hành ABCD Đẳng thức sau đúng?          A AB  AD  AC B BA  CA  CD C AB  AC  BC Câu 3: Hàm số sau hàm số bậc nhất? A y  x  B y  x  mx  C y  x  x  Câu 4: Cho số thực x  y  z Khẳng định sau đúng? A x  y B x  y  z  x C x  yz Câu 5: Cho hàm số f  x   A f    f    2 D x     D AB  AD  CA D y  2019 x  2020 D x  y  z x 1 Tính f    f   x 1 B f    f    C f    f    3 Câu 6: Trong tam giác ABC , khẳng định sau đúng? A cos  B  C   sin A B sin  B  C   sin A C cos  A  C   cos B D f    f    D sin  A  C   cos B Câu 7: Tập nghiệm bất phương trình x    là: A  C  2;2 B  D  0; 2 Câu 8: Điểm sau thuộc parabol  P  : y  x  x  A M  1;  B M 1;1 C M  2;5  Câu 9: Tập nghiệm bất phương trình x  x  15  là: A 3;5 B  ;3  5;   C  5; 3 D M  0;3  D  ; 5   3;   Câu 10: Nghiệm phương trình x    x là: A x  B x  C x  D x  1 Câu 11: Cho tam giác ABC có BC  a, CA  b, AB  c Mệnh đề sau đúng? a b c A a  b2  c  2bc.cos A B   cos A cos B cos C C a  b  c  c  2b.cos A  D a sin A  b sin B  c sin C Câu 12: Bất phương trình sau có tập nghiệm  x2  x   x   A x   B C x  D x   2 x  y  Câu 13: Hệ phương trình  có nghiệm  x; y  ?  x  y  1 A B vô số C x 1  D Câu 14: Mệnh đề phủ định mệnh đề “ x  , x  x   ” là:? A “ x  , x  x   ” B “ x  , x  x   ” C “ x  , x  x   ” D “ x  , x  x   ” Trang 1/4 - Mã đề thi 101 Câu 15: Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy, cho đường thẳng d : x  y   Đường thẳng d có véctơ pháp tuyến là:     A n4   9; 6  B n3   6;9  C n1   2;3 D n2   3;2  Câu 16: Cho phương trình x    m  x  2m   với m tham số Tìm tất giá trị thực tham số m để phương trình cho có hai nghiệm phân biệt x1  x  A m  3 B m  3 C m  3 D 3  m Câu 17: Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy, cho đường thẳng d qua hai điểm A  0;3  B  2;  Điểm sau thuộc đường thẳng d ? A M  ;  B M  0; 3  3 2 C M  ;1  2  D M  3;  2 x    x   Câu 18: Hệ bất phương trình  có số nghiệm nguyên là:  x  x  1  x  x  A B C Câu 19: Tập nghiệm bất phương trình  x  1   x2  3x   x2 D 0 A  4; 2   1;   B  4; 2   1 C  ; 2  D  2;1         Câu 20: Cho hai véctơ a , b thỏa mãn: a  2, b  3, a , b  60 Tính giá trị T  a  2b   A T  13 B T  34 C T  Câu 21: Cho hai đường thẳng d1 d có phương trình là: Góc hai đường thẳng d1 d là: A 30 B 600 D T  x  y  2020  x  y  2019  C 450 D 900 Câu 22: Hàm số sau nghịch biến khoảng  ;  ? A y  x2 x2 B y   x  x  C y  x  D y  x2  x  Câu 23: Phương trình x  3x tương đương với phương trình sau đây? 1 A x x   x x  B x   3x  x 3 x3 C x   x  x   x D x  x   x  x   mx   m   y  Câu 24: Cho hệ phương trình  Với giá trị m  m0 hệ phương trình cho có vô số  x   m   y  nghiệm Chọn khẳng định đúng? A m0  1;  B m0   0;  C m0   ;1 D m0   3;5 Câu 25: Tập sau chứa tập nghiệm bất phương trình x  x  ? A 1;  B  0;3  C  ;1 D  2;   Câu 26: Hàm số y  x  có tính chất đây? A Khi x  y  B Hàm số nghịch biến khoảng  ;1 C Hàm số nghịch biến khoảng  ;  D Đồ thị cắt trục Ox điểm Trang 2/4 - Mã đề thi 101 Câu 27: Có giá trị nguyên x  x  3m  m x  có nghiệm x 1 A B 21 tham số m   10;10  để phương trình x x 1  C D 20 Câu 28: Cho số thực x  Tìm giá trị nhỏ biểu thức P  x  A Pmin  B Pmin  x C Pmin  D Pmin  10   60 Gọi AM trung tuyến tam giác ABC Tính tích Câu 29: Cho tam giác ABC có AB  2, AC  3, BAC   vô hướng AM BC 5 A B C D  2 Câu 30: Hệ bất phương trình sau vơ nghiệm?  x2    x    x  x    x2  x   A  B  C  D    x  x    x   2 x   3x    x  x 1 Câu 31: Tìm tuổi Tít Mít nay, biết trước hai năm tuổi Tít gấp lần tuổi Mít sau ba năm tuổi Tít gấp lần tuổi Mít A Tít 37 tuổi, Mít tuổi B Tít 58 tuổi, Mít 10 tuổi C Tít 63 tuổi, Mít tuổi D Tít 30 tuổi, Mít tuổi Câu 32: Cho tam giác ABC có độ dài ba cạnh 5, 12, 13 Bán kính đường tròn nội tiếp tam giác ABC là: A B 2, C D 6,    Câu 33: Cho hình vng ABCD tâm O Tập hợp điểm M thỏa mãn MB  MB.MD  là: A Đường tròn đường kính OB B Đường thẳng vng góc với BD C Đường tròn đường kính OD D Đường tròn đường kính BD Câu 34: Tìm tất giá trị thực tham số m để f  x   mx  mx   0, x   A 3  m  B 3  m  C 3  m  D m    Câu 35: Cho tam giác ABC Gọi D điểm xác định BD  BC I trung điểm AD Gọi M   điểm thỏa mãn AM  x AC với x số thực Tìm x để ba điểm B, I, M thẳng hàng A x  B x  C x  D x  5 Câu 36: Gọi S   a; b  tập hợp tất giá trị thực tham số m để phương trình  x  x   m  x   có nghiệm phân biệt Tính 2a  b A 11 B C -8 D -4 Câu 37: Cho tam giác ABC có độ dài cạnh a, b, c diện tích thỏa mãn S  (b  c ) Tam giác ABC có dạng đặc biệt nào? A Tam giác vuông cân B Tam giác có A  300 C Tam giác D Tam giác tù 11  x 0  Câu 38: Với giá trị m  m0 hệ bất phương trình  x có nghiệm Khẳng định sau m  x  1   đúng? A m0   2;5  B m0   ;    C m0    1;   3 D m0   ;1    Trang 3/4 - Mã đề thi 101 Câu 39: Phương trình x  x  12  20 x  có nghiệm x  a  b , với a , b số nguyên dương Tính a  b  ab A B C D 14 Câu 40: Cho tam giác ABC có góc B nhọn, AD CE hai đường cao Biết S ABC  S BDE D E  2 Tính độ dài cạnh AC A AC  B C AC  D Câu 41: Bất phương trình  x  x  12  x  x   có tất nghiệm nguyên? A B C D Câu 42: Cho điểm A  2;  , B  3;0  Đường thẳng d qua điểm A khoảng cách từ điểm B đến đường thẳng d lớn Khi đường thẳng d có phương trình: A x  y   B x  y   C x  y   D x  y   Câu 43: Cho tam giác ABC vng A có AB  c, AC  b , AD phân giác góc A (D chân đường phân giác trong) Độ dài đoạn thẳng AD bằng: bc bc bc bc A B C D bc bc bc bc Câu 44: Có tất giá trị nguyên tham số m   10;10  cho hàm số y  xác định với x  A B 15 C 19 2  m  1 x  3m  D 11 Câu 45: Cho số thực x, y , z thỏa mãn x  y  z  x  y  12  Tìm giá trị lớn biểu thức P  2x  3y  2z A 20 B 22 C 18 D 17 Câu 46: Gọi S tập hợp tất giá trị nguyên tham số m để bất phương trình nghiệm  Tính số phần tử tập S A B C Câu 47: Có giá trị nguyên tham số m để hàm số y   xác định  A 27 B C Vô số x  x  12  có tập x  mx  D Vô số  2x  3m  3 x2   m   x  m  có tập D 26 Câu 48: Có tất giá trị nguyên tham số m để phương trình x  x   m  có nghiệm thực phân biệt A B C D a a Câu 49: Gọi S   ;   tập hợp tất giá trị thực tham số m ( phân số tối giản, a , b   * ) để b b  bất phương trình mx   m  1 x  m   vơ nghiệm Tính b  a A 10 B C D Câu 50: Một nhà sản xuất máy ghi âm với chi phí 40 USD/cái Nhà sản xuất ước tính rằng, máy ghi âm bán với giá x USD/cái tháng khách hàng mua 120-x (cái) Hãy xác định giá bán x để lợi nhuận nhà sản xuất thu tháng lớn A 70 USD B 80 USD C 90 USD D 60 USD - HẾT Trang 4/4 - Mã đề thi 101 made 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 cautron 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 dapan D A D B D B B C A C C D A C B B A D B D A A C A B C C D A B A C A C C D A D D B A D D D C A C B B B
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề KSCL Toán 10 lần 3 năm 2018 – 2019 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc, Đề KSCL Toán 10 lần 3 năm 2018 – 2019 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc

Từ khóa liên quan