Đề KSCL Toán thi THPT Quốc gia 2019 lần 1 trường chuyên Thoại Ngọc Hầu – An Giang

8 50 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/07/2019, 08:37

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO AN GIANG TRƯỜNG THPT CHUYÊN THOẠI NGỌC HẦU KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THI THPT QUỐC GIA LẦN Thời gian làm 90 phút (50 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 157 Câu Câu Câu Câu Cho mệnh đề sau: (I) Cơ số lôgarit phải số nguyên dương (II) Chỉ số thực dương có lơgarit (III) ln  A  B   ln A  ln B với A  0, B  (IV) log a b.logb c.log c a  , với a, b, c   Số mệnh đề là: A B C D Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên hình vẽ Hỏi hàm số có điểm cực trị? A Có điểm B Có ba điểm C Có hai điểm D Có bốn điểm Thể tích khối lăng trụ có diện tích đáy B chiều cao h 1 A V  Bh B V  Bh C V  Bh D V  Bh Cho hàm số y  f  x  liên tục  có đồ thị hình (I) Hàm số nghịch biến khoảng  0; 1 (II) Hàm số đồng biến khoảng  1;  Câu Câu Câu (III) Hàm số có ba điểm cực trị (IV) Hàm số có giá trị lớn Số mệnh đề mệnh đề sau là: A B C Hàm số có đồ thị nhận đường thẳng x  làm đường tiệm cận: 5x A y  B y  C y  x   x1 2 x x1 D D y  x2 x  x2  x 1 A B C D Tính bình phương tổng nghiệm phương trình log x  log x  A B 324 C D 260 Số đường tiệm cận đồ thị hàm số y  Câu Khi tìm giá trị lớn nhỏ hàm số y   x  x  , học sinh làm sau: 2 x   1 Tập xác định D   1; 4 y '   x2  x    Hàm số khơng có đạo hàm x  1; x  x   1;  : y '   x   3 Kết luận: Giá trị lớn hàm số x  2 giá trị nhỏ x  1; x  Cách giải trên: A Cả ba bước  1 ,   ,   B Sai từ bước   C Sai bước   Câu D Sai từ bước  1 Hàm số y  x  x  nghịch biến khoảng nào? A  ; 2  B  0;   C  2;   D  2;  Câu 10 Đồ thị sau hàm số nào? A y   x  x  B y  x  x   Câu 11 Giá trị biểu thức P  log a a a a A B  bằng: 1 Câu 12 Cho m  Biểu thức m   m C y   x  x  D y  x  x  C D 2 bằng: A m2  B m2  C m2 Câu 13 Hình bát diện có tất cạnh? A B 12 C 30 Câu 14 Cho hàm số y  f ( x) có bảng biến thiên hình vẽ Hàm số đồng biến khoảng đây? A (2;  ) B (2; 2) Câu 15 Đồ thị sau hàm số nào? A y  x3 2x  B y  x1 2x  C ( ; 3) C y  x 2x  D m2 D 16 D (0;  ) D y  x 1 2x  Câu 16 Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm  a; b  Phát biểu sau sai? A f '  x   0, x   a; b  hàm số y  f  x  gọi nghịch biến  a; b  B Hàm số y  f  x  gọi nghịch biến  a; b  f '  x   0, x   a; b  f '  x   hữu hạn giá trị x   a; b  C Hàm số y  f  x  gọi nghịch biến  a; b  x1 , x2   a; b  : x1  x2  f  x1   f  x2  D Hàm số y  f  x  gọi nghịch biến  a; b  f '  x   0, x   a; b  Câu 17 Cho log a b  Tính giá trị biểu thức P  log b a b a 1 1 B P   C P  D P   2 32 2x x Nếu   10.3 giá trị x  bằng: A Là B Chỉ C Là D Chỉ Một tổ có 10 học sinh gồm nam nữ Giáo viên cần chọn ngẫu nhiên hai bạn hát song ca Tính xác suất P để hai học sinh chọn cặp song ca nam nữ 12 A P  B P  C P  D P  15 15 19 Cho hình chóp S ABC có đáy ABC tam giác cạnh a , tam giác SAB tam giác nằm mặt phẳng vng góc với mặt đáy Tính thể tích khối chóp S ABC 3a a3 A V  a B V  3a C V  D V  2 Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình vng cạnh a SA   ABCD  Biết A P  Câu 18 Câu 19 Câu 20 Câu 21 a , tính góc SC  ABCD  A 300 B 450 C 600 D 750 Câu 22 Có nghiệm phương trình sin x  sin x  thỏa mãn điều kiện  x   : A B C D Khơng có x Câu 23 Cho hàm số y  f  x   ax  bx  cx  d SA  y y y x y x x (I) (II) (III) (IV) Trong mệnh đề sau chọn mệnh đề đúng: A Đồ thị (III) xảy a  f '  x   vơ nghiệm có nghiệm kép B Đồ thị (IV) xảy a  f '  x   có có nghiệm kép C Đồ thị (II) xảy a  f '  x   có hai nghiệm phân biệt D Đồ thị (I) xảy a  f '  x   có hai nghiệm phân biệt Câu 24 Lũy thừa với số mũ hữu tỉ số phải thỏa điều kiện sau đây? A Cơ số phải số thực khác B Cơ số phải số nguyên C Cơ số số thực tùy ý D Cơ số phải số thực dương x Câu 25 Cho chuyển động thẳng xác định phương trình s  t  3t ( t tính giây, s tính mét) Khẳng định sau đúng? A Gia tốc chuyển động t  s v  24 m/s B Gia tốc chuyển động t  s a  m/s C Gia tốc chuyển động t  s v  12 m/s D Gia tốc chuyển động t  s a  18 m/s Câu 26 Đồ thị hình bên hàm số nào? Chọn khẳng định ĐÚNG x3 A y    x  B y   x  x  C y  x  x  D y  x  x  Câu 27 Đồ thị hình bên hàm số nào? x A y  x  2 B y   3 x x 1 1 C y    D y    3 2         Câu 28 Tính a, b biết a.b   a b , a; b  o A 135 B 60o C 150o D 120o Câu 29 Cho hình chóp S ABC có SA , SB , SC đơi vng góc SA  SB  SC  a Gọi B , C  hình chiếu vng góc S AB , AC Tính thể tích hình chóp S AB C  a3 a3 a3 a3 A V  B V  C V  D V  24 12 48 3 2 Câu 30 Biết đồ thị hàm số y  (3a  1) x  (b  1) x  3c x  d có hai điểm cực trị     (1; 7 ), (2; 8) Hãy xác định tổng M  a  b2  c  d A 18 B 18 C 15 Câu 31 Hàm số sau đồng biến  ? x x    3 A y    B y       2 3 x D x  2 3  3 C y   D y         Câu 32 Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm  đồ thị hàm số y  f   x   hình bên Khi  hàm số y  f  x  A có điểm cực đại điểm cực tiểu B có điểm cực đại điểm cực tiểu C có điểm cực đại điểm cực tiểu D có điểm cực đại điểm cực tiểu Câu 33 Hỏi hàm số có đồ thị đường cong có dạng hình vẽ sau đây? A y   x  x  B y   x  x  C y   x  x  D y  x  x  Câu 34 Cho hàm số f  x  có đồ thị f  x  ; f   x  hình vẽ Mệnh đề sau đúng? A f   1  f   1 B f   1  f   1 C f   1  f   1 D f   1  f   1  Câu 35 Tập xác định hàm số y   x  27  là: A D   3;   B D   C D   \ 2 D D   3;   Câu 36 Khối tám mặt có tất đỉnh? A 12 B 10 C D x Câu 37 Tổng tất giá trị nguyêm tham số m để phương trình  4.3 x  m   có hai nghiệm thực phân biệt A 2019 B 15 C 12 D 2018 Câu 38 Cho hình lăng trụ đứng ABC ABC  có cạnh bên AA  a Biết đáy ABC tam giác vng có BA  BC  a , gọi M trung điểm BC Tính khoảng cách hai đường thẳng AM B C a a A d  AM , B ' C   B d  AM , B ' C   a a C d  AM , B ' C   D d  AM , B ' C   Câu 39 Cho khối lăng trụ đứng tam giác ABC ABC  có đáy tam giác vng cân A , AC  AB  a , góc AC  mặt phẳng  ABC  30 Thể tích khối lăng trụ ABC ABC  4a 2a 3 4a 3 4a A B C D 3 3 c c   Câu 40 Với a, b, c  thỏa mãn c  ab biểu thức P  4a  2b  4bc  3c  2ac  3c  m m đạt giá trị lớn ( m, n phân số tối giản) Tính 2m2  n ? n n A B C D Câu 41 Lăng trụ tam giác có độ dài tất cạnh Thể tích khối lăng trụ cho 27 27 9 A B C D 4 Câu 42 Cho hàm số y  f  x   ax  bx  cx  dx  e , đồ thị hình bên đồ thị hàm số y  f '  x  Xét hàm số g  x   f  x   Mệnh đề sai? A Hàm số g  x  đồng biến khoảng  2;   B Hàm số g  x  nghịch biến khoảng  ; 2  C Hàm số g  x  nghịch biến khoảng  0;  D Hàm số g  x  nghịch biến khoảng  1;  Câu 43 Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm f   x    x  1  x   Gọi S tập tất giá trị nguyên tham số m để hàm số f  x  m  có điểm cực trị Số phần tử tập S A B C D Câu 44 Cho hình chóp tứ giác S ABCD có cạnh đáy a cạnh bên a Tính thể tích V khối chóp cho? 4a 7a3 7a3 A V  B V  a C V  D V  Câu 45 Có giá trị nguyên dương tham số m nhỏ 2018 để hàm số y  x   m  1 x   m   x  nghịch biến khoảng có độ dài lớn A 2009 B 2010 C 2011 D 2012 2 Câu 46 Tọa độ tâm I bán kính R đường tròn  C  :  x  1   y    16 là: A I  1; 3  , R  16 B I  1;  , R  C I  1;  , R  16   Câu 47 Cho vectơ AB hình vẽ tọa độ vectơ AB A  3;  B  2;  C  3;   D I  1; 3  , R  D  1;  Câu 48 Một khối lăng trụ tam giác phân chia thành n khối tứ diện tích Khẳng định sau đúng? A n  B n  C n  D n  Câu 49 Hệ phương trình sau có nghiệm  x1 ; y1  ,  x2 ; y2  (với x1 ; y1 ; x2 ; y2 số vơ tỉ) Tìm x12  x22  y12  y22 ?  y  xy    2 8  x   x  y  A 20 B C 10 A  0;  B  3;  C  5;  D 22 968 Câu 50 Người ta muốn xây dựng bể bơi (hình vẽ bên dưới) tích V  ( m3 ) Khi 42 giá trị thực x để diện tích xung quanh bể bơi nhỏ thuộc khoảng sau đây? D  2;  Hết - ĐÁP ÁN [TT2019]: Đề 157 Đề 261 Đề 335 Đề 436 A D A B C C C D D C A C B C D A B A A A B D D D B D B B D A A D D D B B 10 B 10 A 10 B 10 D 11 B 11 D 11 B 11 C 12 D 12 A 12 A 12 A 13 B 13 A 13 D 13 A 14 A 14 B 14 C 14 D 15 C 15 A 15 A 15 A 16 D 16 D 16 B 16 D 17 A 17 B 17 C 17 C 18 A 18 D 18 D 18 D 19 B 19 B 19 D 19 C 20 A 20 C 20 D 20 A 21 A 21 B 21 D 21 A 22 B 22 D 22 D 22 D 23 A 23 A 23 A 23 C 24 D 24 B 24 B 24 D 25 D 25 A 25 C 25 A 26 D 26 B 26 D 26 D 27 C 27 B 27 B 27 B 28 D 28 D 28 B 28 A 29 A 29 D 29 A 29 D 30 B 30 A 30 C 30 C 31 C 31 B 31 C 31 C 32 B 32 D 32 A 32 A 33 C 33 D 33 C 33 B 34 C 34 B 34 A 34 B 35 A 35 B 35 C 35 D 36 C 36 B 36 A 36 B 37 C 37 C 37 A 37 A 38 D 38 A 38 A 38 C 39 C 39 C 39 C 39 B 40 B 40 C 40 D 40 B 41 B 41 A 41 C 41 A 42 D 42 B 42 A 42 A 43 B 43 A 43 C 43 C 44 C 44 A 44 C 44 B 45 C 45 C 45 D 45 A 46 D 46 C 46 B 46 C 47 A 47 B 47 B 47 D 48 B 48 A 48 C 48 C 49 A 49 C 49 A 49 B 50 A 50 B 50 A 50 C
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề KSCL Toán thi THPT Quốc gia 2019 lần 1 trường chuyên Thoại Ngọc Hầu – An Giang, Đề KSCL Toán thi THPT Quốc gia 2019 lần 1 trường chuyên Thoại Ngọc Hầu – An Giang