Bài thu hoạch bồi lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II

36 313 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/07/2019, 18:08

A. PHẦN MỞ ĐẦUTrong những năm qua, việc nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục rất được các cấp và ngành chú trọng. Trong hè năm 2018, chúng tôi đã được học chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II. Qua quá trình bồi dưỡng, được tìm hiểu, học tập 10 chuyên đề cơ bản, bản thân tôi đã nắm bắt được rất nhiều nội dung có giá trị bổ ích cho công tác của mình. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHÁNH HỊA Chương trình Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giáo viên Tiểu học - Hạng II Lớp mở thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa BÀI THU HOẠCH CUỐI KHÓA Học viên: VĂN THỊ PHỤNG Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Ninh Thượng Thị xã Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa Khánh Hòa, năm 2018 Trang MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT A PHẦN MỞ ĐẦU B PHẦN NỘI DUNG Chương Kiến thức trị, quản lí Nhà nước kĩ 1.1 Chuyên đề Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 1.2 Chuyên đề Xu hướng quốc tế đổi giáo dục phổ thông Việt Nam Chương Kiến thức, kĩ nghề nghiệp chuyên ngành đạo đức nghề nghiệp 12 2.1 Chuyên đề Quản lý hoạt động dạy học phát triển chương trình giáo dục nhà trường tiểu học 12 2.2 Chuyên đề Động lực tạo động lực cho GVTH 16 2.3 Chuyên đề Phát triển lực nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II 18 2.4 Chun đề Xây dựng mơi trường văn hóa, phát triển thương hiệu nhà trường 20 Chương Liên hệ thực tiễn đơn vị cơng tác 22 Phiếu tìm hiểu thực tế thu hoạch đơn vị công tác 22 I Tìm hiểu chung tổ chức quản lý nhà trường 23 II Tìm hiểu cán quản lý, giáo viên, nhân viên học sinh 26 III Tìm hiểu sở vật chất trang thiết bị dạy học 28 IV Tìm hiểu hoạt động nhà trường 30 V Tìm hiểu quan hệ nhà trường, gia đình xã hội 33 VI Một số học thân qua đợt tìm hiểu thực tế trường 33 C KẾT LUẬN CHUNG VÀ KIẾN NGHỊ 35 D TÀI LIỆU THAM KHẢO 36 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Trang Bộ GD&ĐT: Bộ Giáo dục &Đào tạo CB, GV, NV, HS: Cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh CBQL: Cán quản lý CNTT: Cơng nghệ thơng tin CT: Chương trình DH: Dạy học GD: Giáo dục GDPT: Giáo dục phổ thông GDTH: Giáo dục tiểu học 10 GV: Giáo viên 11 GVTH: Giáo viên tiểu học 12 HĐDH: Hoạt động dạy học 13 HĐGD: Hoạt động giáo dục 14 HS: Học sinh 15 HSTH: Học sinh tiểu học 16 KTTT: Kinh tế thị trường 17 NNPQXHCN: Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 18 QLGD: Quản lý giáo dục 19 QLNT: Quản lý nhà trường 20 SGK: Sách giáo khoa 21 TH: Tiểu học 22 VHNT: Văn hóa nhà trường Trang A PHẦN MỞ ĐẦU Trong năm qua, việc nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên nhằm đáp ứng yêu cầu đổi bản, toàn diện giáo dục cấp ngành trọng Trong hè năm 2018, chúng tơi học chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II Qua trình bồi dưỡng, tìm hiểu, học tập 10 chuyên đề bản, thân nắm bắt nhiều nội dung có giá trị bổ ích cho cơng tác Bản thân nắm vững vận dụng tốt chủ trương, đường lối, sách, pháp luật Đảng, Nhà nước, quy định yêu cầu ngành, địa phương giáo dục; chủ động tuyên truyền vận động đồng nghiệp thực tốt chủ trương Đảng pháp luật Nhà nước giáo dục Hiểu rõ chương trình kế hoạch giáo dục tiểu học thời gian đến; hướng dẫn đồng nghiệp thực chương trình GDPT kế hoạch giáo dục tiểu học Qua bồi dưỡng, thân nắm bắt xu hướng phát triển giáo dục, tinh thần đổi tồn diện giáo dục, mơ hình trường học mới; mặt mặt hạn chế mơ hình trường học Có khả vận dụng sáng tạo đánh giá việc vận dụng kiến thức giáo dục học tâm sinh lý lứa tuổi vào thực tiễn giáo dục học sinh thân đồng nghiệp Chủ động, tích cực phối hợp với đồng nghiệp, cha mẹ học sinh cộng đồng để nâng cao chất lượng giáo dục học sinh tiểu học, góp phần nâng cao chất lượng nhà trường Để viết thu hoạch này, sử dụng số phương pháp sau: - Phương pháp thu thập tài liệu; Phương pháp phân loại tài liệu; Phương pháp nghiên cứu tài liệu; Phương pháp tổng hợp Những kiến thức thể qua nội dung: Kiến thức trị, quản lý nhà nước kỹ chung Kiến thức, kỹ nghề nghiệp chuyên ngành đạo đức nghề nghiệp Trang Liên hệ, tìm hiểu thực tế trường tiểu học địa phương Cụ thể kiến thức thân học sau khóa học sau: B PHẦN NỘI DUNG Chương Kiến thức trị, quản lý nhà nước kỹ chung 1.1 Chuyên đề Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa (NNPQXHCN) nhà nước giai cấp công nhân, nhà nước dân, dân dân NNPQXHCN Việt Nam vừa có số đặc trưng chung NNPQ vừa có đặc trưng riêng nước ta, mang đậm tính dân tộc nhân đạo thể số điểm sau: NNPQXHCN Việt Nam luôn xác định mục tiêu cao người; NNPQXHCN Việt Nam nhà nước mà quyền lực thuộc nhân dân, nhân dân sử dụng quyền lực nhà nước cách trực tiếp gián tiếp thông qua quan nhà nước trực tiếp bầu ra; NNPQXHCN Việt Nam tổ chức hoạt động sở Hiến pháp, pháp luật thể địa vị tối cao Hiến pháp pháp luật đời sống xã hội; NNPQXHCN Việt Nam Nhà nước mà quyền lập pháp, hành pháp tư pháp thống có phân cơng, phối hợp chặt chẽ quan nhà nước việc thực quyền đó; NNPQXHCN Việt Nam Nhà nước đảng lãnh đạo - Đảng Cộng sản Việt Nam Thời gian qua, việc xây dựng NNPQXHCN Việt Nam có tiến ba lĩnh vực lập pháp, hành pháp tư pháp Sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc - nhân tố định thắng lợi cách mạng Việt Nam giai đoạn nào, phát huy cấp, ngành Dân chủ ngày mở rộng Dân chủ xã hội chủ nghĩa vừa mục tiêu vừa động lực công đổi mới, xây dựng bảo vệ Tổ quốc, thể mối quan hệ gắn bó Đảng, Nhà nước nhân dân Quốc hội có nhiều đổi quan trọng, tập trung vào thực chức lập pháp, định vấn đề quan trọng đất nước quyền giám sát tối cao Điều thể rõ cách thức Quốc hội lấy ý kiến rộng rãi tầng lớp nhân dân xây dựng ban hành pháp luật Thông qua hình thức dân chủ trực tiếp gián Trang tiếp, nhân dân tham gia định vấn đề quan trọng đất nước Cơ cấu hoạt động máy hành pháp, tư pháp phân định ngày rõ ràng, cụ thể có nhiều chuyển biến tích cực Với Quy chế dân chủ sở, hoạt động Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đồn thể trị - xã hội ngày có hiệu thơng qua vận động xã hội đầy ý nghĩa, thu hút đơng đảo tầng lớp nhân dân tham gia, đóng góp tích cực vào cơng xây dựng bảo vệ Tổ quốc Tuy nhiên, bên cạnh thành công đạt việc xây dựng hồn thiện NNPQXHCN nhân dân, nhân dân nhân dân thực tế nhiều tồn tại, hạn chế yếu kém: "Tổ chức hoạt động Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc đoàn thể nhân dân số khâu chậm đổi Quốc hội lúng túng việc thực chức giám sát Bộ máy quản lý nhà nước cấp, sở yếu Tình trạng nhũng nhiễu, cửa quyền, thiếu trách nhiệm phận công chức, quan trực tiếp giải công việc dân doanh nghiệp, chậm khắc phục Mơ hình tổ chức quyền địa phương, tổ chức hội đồng nhân dân, điểm bất hợp lý Cải cách hành chưa đạt yêu cầu Hoạt động Mặt trận Tổ quốc đoàn thể nhân dân nhiều nơi mang tính hành chính, hình thức Dân chủ xã hội bị vi phạm Kỷ cương, kỷ luật nhiều nơi không nghiêm" Hơn nữa, công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật nhân dân hạn chế Để khắc phục tồn tại, yếu phát huy truyền thống dân tộc, nhân văn, nhân đạo NNPQXHCN Việt Nam, cần tập trung thực tốt số nội dung sau: Để đáp ứng yêu cầu cách mạng giai đoạn mới, Đảng Cộng sản Việt Nam người làm chủ nhân dân tín nhiệm tin cậy giao trách nhiệm lãnh đạo Nhà nước, cần phải nâng tầm trí tuệ tư tưởng, nâng cao lực lãnh đạo phong cách lãnh đạo, kiên khắc phục bệnh quan liêu, thành tích, hội, thực dụng phận không nhỏ cán bộ, đảng viên Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, quản lý toàn diện hoạt động kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố mở rộng quan hệ đối ngoại với nước Trang giới, đồng thời quản lý, điều hành hoạt động xây dựng thi hành luật pháp, cần phải hồn thiện máy tổ chức, chất lượng người tổ chức, quan máy nhà nước cần nâng lên tầm cao Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật để nhân dân hiểu chất dân chủ NNPQXHCN Việt Nam, nắm vững thực quyền làm chủ nghĩa vụ công dân mình, hiểu quyền lực Nhà nước dân giao cho, quan nhà nước khơng tự có quyền lực Tiếp tục đổi tổ chức phương thức hoạt động Quốc hội theo hướng: xây dựng Quốc hội bảo đảm thực đúng, đầy đủ kịp thời tất quyền hạn, nhiệm vụ Hiến pháp luật quy định theo tinh thần Đại hội X Đảng là: "Hoàn thiện chế bầu cử nhằm nâng cao chất lượng đại biểu Quốc hội "; nâng cao chất lượng, hiệu việc định vấn đề quan trọng đất nước thực chức giám sát Quốc hội; phát huy vai trò, trách nhiệm, nâng cao lực đại biểu Quốc hội; tăng cường mối quan hệ hai chiều Quốc hội với nhân dân Coi trọng việc xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật, bảo đảm cho luật pháp thể ý chí, nguyện vọng quyền lực dân, thực bảo vệ quyền công dân Nhà nước quản lý, điều hành pháp luật Đẩy mạnh cải cách tư pháp theo hướng: "Xây dựng hệ thống quan tư pháp sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, quyền người Tiếp tục cải cách mạnh mẽ hành nhà nước Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đủ lực, phẩm chất; đồng thời, đẩy mạnh đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng tiêu cực khác đáp ứng yêu cầu xây dựng NNPQXHCN nhân dân, nhân dân nhân dân, mang đậm nét dân tộc nhân đạo Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện cho người dân thể quyền dân chủ trách nhiệm thơng qua hoạt động tự quản địa phương sở Trang 1.2 Chuyên đề Xu hướng quốc tế đổi giáo dục phổ thông Việt Nam Education Commission of the States (Janaury, 1999) viết: Giáo dục (GD) ốc đảo Nó chịu tác động khơng yếu tố diễn GD mà tất diễn xã hội Vì dự báo xu phát triển cần thiết để giúp nhà hoạch định GD tập trung vào tương lai GD UNESCO Institute for Statistics Organisation for Economic Co-operation and Development (Michael Bruneforth and Albert Motivans, 2005) nhận định: Thế giới thay đổi cách đáng kể với phụ thuộc lẫn nước giới, cạnh tranh thay đổi ngắn hạn đáng kể kinh tế thịnh vượng quốc gia Các nhu cầu học tập tăng lên từ mầm non đến đại học nhận thức tầm quan trọng GD lợi ích lâu dài thân người GD chịu tác động ba yếu tố lớn: kinh tế thị trường, kinh tế tri thức tồn cầu hóa Kinh tế thị trường (KTTT) KTTT kỉ 21 phân hóa thành số loại hình: KTTT tự do, KTTT hỗn hợp, KTTT xã hội xã hội chủ nghĩa Dù tồn hình thức nào, KTTT đặt vấn đề sau giáo dục: - Chi phối hoạt động kinh tế - xã hội qui luật thị trường, đặc biệt qui luật cạnh tranh Năng lực cạnh tranh nguồn nhân lực trọng tâm trình giáo dục đào tạo - Chất lượng sản phẩm yếu tố sống tổ chức Chất lượng trình đào tạo trình GD định chỗ đứng nhà trường xã hội - Tính tự thị trường tính tự do, sáng tạo học thuật - Sở hữu tư nhân đóng vai trò quan trọng định chất lượng sản phẩm hoạt động tổ chức Giáo dục tư nhân đóng vai trò quan trọng tồn hệ thống GD Trang - Vai trò nhà nước quản lí tầm vĩ mơ – quyền tự chủ chịu trách nhiệm sở sản xuất tổ chức xã hội: quyền tự chủ chịu trách nhiệm nhà trường - Tính chất xã hội xã hội chủ nghĩa kinh tế: vấn đề công giáo dục cho tất người Kinh tế tri thức - Là kinh tế mà tồn q trình sản xuất dựa tri thức sản phẩm tri thức sản sinh Tri thức vừa công cụ vừa sản phẩm Kiến thức kĩ nguồn nhân lực yếu tố định kinh tế tri thức Đó lực người thu thập, phân tích sử dụng thơng tin để sản xuất kiến thức - Kinh tế tri thức gắn với công nghệ thông tin (CNTT) - Trong kinh tế tri thức, công dân phải giáo dục đào tạo, không chất lượng sản phẩm chất lượng toàn kinh tế bị ảnh hưởng Công GD kinh tế tri thức cần thiết hết - ICT công cụ kinh tế tri thức Tồn cầu hóa - Tồn cầu hóa q trình quốc gia, nhóm người, cá nhân tồn cầu thơng qua hệ thống thơng tin điện tử, phương tiện giao thông đại, … tương tác với hoạt động kinh tế, sản xuất kinh doanh, giao lưu văn hóa nghệ thuật, nghiên cứu khoa học, giao tiếp xã hội cá nhân để sản xuất kiến thức mới, sản phẩm đáp ứng yêu cầu chung nhân loại hay thỏa mãn nhu cầu giao lưu, giao tiếp người xã hội, văn hóa kinh tế khác Trong trình đó, văn hóa, xã hội kinh tế khác nhau, cá nhân quốc gia khác có đồng hóa để trở nên tương thích hòa đồng với giữ lại sắc riêng Tồn cầu hóa diễn tất cấp độ: từ cá nhân, nhóm người đến quốc gia, hầu hết lĩnh vực Những tác động KTTT, kinh tế tri thức tồn cầu hóa đòi hỏi GD phải thay đổi để đào tạo người có phẩm chất lực đáp ứng với hoàn cảnh mới, công dân kỉ 21 Trang Như vậy, nhà trường KTTT hội nhập phải đối mặt với vấn đề cạnh tranh hợp tác, yêu cầu cao chất lượng giáo dục- đào tạo, hình ảnh tiếng tăm nhà trường Nhà trường phải xây dựng chiến lược biết cách tiếp thị Đây vấn đề mà kinh tế tập trung bao cấp nhà trường chưa gặp phải Để có cơng dân kỉ 21, GD cần có thay đổi đồng chương trình, nhà trường, giáo viên người lãnh đạo GD, mà điều kiện then chốt đổi chương trình (CT) nội dung sách giáo khoa (SGK) Sở dĩ phải đổi nội dung CT sách giáo khoa vì: a) Sự phát triển kinh tế - xã hội đặt yêu cầu việc đào tạo nguồn nhân lực giai đoạn Đất nước ta đang bước vào giai đoạn cơng nghiệp hóa đại hóa với mục tiêu đến năm 2020 từ nước nông nghiệp trở thành nước công nghiệp hội nhập với cộng đồng quốc tế Để đáp ứng yêu cầu mới, nguồn nhân lực Việt nam phẩm chất lòng u nước, u chủ nghĩa xã hội, q trọng hăng say lao động, có lòng nhân ái, ý thức trách nhiệm cần phải có lực khác như: Có khả giao tiếp, có lực hợp tác, lực chuyển đổi nghề nghiệp theo yêu cầu sản xuất thị trường lao động; lực quản lý tôn trọng nghiêm túc tuân theo pháp luật Nổi bật lực thích ứng khả phát giải vấn đề Tình hình thực tế đặt u cầu phải điều chỉnh CT SGK để đạt mục tiêu GDPT b) Sự phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ với thành tựu có khả ứng dụng cao, rộng, đòi hỏi CT&SGK phải ln xem xét điều chỉnh bổ sung cho phù hợp Học vấn mà nhà trường phổ thông trang bị cho HS thâu tóm tri thức mong muốn Vì DH phải coi trọng việc dạy cách tự học, tự tìm kiếm kiến thức cho người học, cung cấp kỹ cần thiết cho việc tự học, tự GD để HS tiếp tục học tập suốt đời Đổi phương pháp DH theo hướng phát huy tính tích cực chủ động người học Trang 10 Văn hóa có tác động lớn đến chất lượng giáo dục nhà trường thông qua ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp đến người dạy người học Mặt khác, văn hóa nhà trưởng có ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục thân VHNT phần chương trình đào tạo nhà trường VHNT phát triển thương hiệu nhà trường có vai trò quan trọng, có tác động mạnh tới việc nâng cao chất lượng GD Có thể coi văn hóa nhà trường kĩ sống HS , giúp HS thích nghi với xã hội, điều chỉnh phù hợp với hồn cảnh sống, ứng xử hợp lí với sống xung quanh Trong nhà trường nói chung trường tiểu học nói riêng văn hóa nhà trường xây dựng mối quan hệ sau: - Quan hệ người với người, bao gồm: giáo viên với giáo viên, giáo viên với phụ huynh, giáo viên với học sinh, học sinh với học sinh, lãnh đạo với giáo viên - Quan hệ người với thiên nhiên Xây dựng trường học thân thiện, môi trường học tập xanh, sạch, đẹp Văn hóa nhà trường tạo dựng ni dưỡng bầu khơng khí cởi mở, dân chủ, hợp tác, tin cậy tôn trọng lẫn Giáo viên hiểu rõ vai trò, trách nhiệm giảng dạy Đối với HS VHNT có tác động tích cực tạo bầu khơng khí học tập liên tục, HS có điều kiện phát huy tính sáng tạo, thể mình, .Xây dựng thương hiệu nhà trường bước đột phá trường cơng lập Khi nhà trường có thương hiệu giúp phụ huynh học sinh tin tưởng hơn, học sinh học mơi trường giáo dục hồn thiện, sở vật chất đầy đủ đáp ứng trình dạy học Từ thương hiệu giáo viên học sinh, đến cán quản lí phải nỗ lực dạy học thật tốt để giữ gìn phát triển thương hiệu Đối với giáo dục địa phương năm qua thực tốt, thường xuyên, liên tục phong trào "xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực"; “Thi đua dạy tốt học tốt"; phong trào đổi phương pháp dạy học phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo học sinh Giáo viên người tổ chức hướng dẫn kết Trang 22 hợp đánh giá, học sinh người chủ động học tập tự đánh giá Từ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục bước đầu xây dựng thương hiệu nhà trường hệ thống giáo dục quốc dân Chương Liên hệ thực tiễn đơn vị công tác PHIẾU TÌM HIỂU THỰC TẾ VÀ THU HOẠCH TẠI ĐƠN VỊ CƠNG TÁC Họ tên học viên: Văn Thị Phụng Cơng việc đảm nhận đơn vị công tác: Hiệu trưởng Thời gian thực tế: 7/2018 Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Ninh Thượng Địa đơn vị công tác: Thơn Tân Tứ - xã Ninh Thượng- Ninh Hòa - Khánh Hòa Điện thoại: 02583663018 Website (nếu có): …………… Hiệu trưởng: Văn Thị Phụng I TÌM HIỂU CHUNG VỀ TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ NHÀ TRƯỜNG I.1 Lịch sử phát triển nhà trường: Trường Tiểu học Ninh Thượng thuộc xã Ninh Thượng, xã vùng sâu vùng xa thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hồ Trường tách lập từ trường PTCS Ninh Thượng vào năm 2004 theo Quyết định số 1111/QĐ-UB ngày 13/8/2004 UBND huyện Ninh Hòa, đến trải qua 14 năm hình thành phát triển Từ tách lập, 14 năm liền trường công nhận tập thể LĐTT, có nhiều GV dạy giỏi cấp thị xã cấp tỉnh, có nhiều cá nhân Chủ tịch UBND thị xã tặng Giấy khen Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen I.2 Cơ cấu tổ chức máy nhà trường - Ban giám hiệu: 2/2 nữ - Các tổ chức Đảng, Cơng đồn, Đồn thành viên, Đội thiếu niên, Sao Nhi đồng: Có tổ chức Đảng, cơng đồn, Đoàn Thanh niên, Đội thiếu niên - Các Tổ chuyên mơn: có 05 tổ chun mơn khối lớp tổ Văn phòng Trang 23 Chi Hiệu trưởng Cơng đồn Đồn TN Pg P HT (CM) Tổ Văn phòng Đội TNTP tổ chun mơn I.3 Quy mô nhà trường: - Đội ngũ cán bộ, công nhân viên: 33/22 nữ - Số lượng học sinh/số lớp/khối: + Năm học 2015 – 2016 có: 569 học sinh; 20 lớp/5 khối + Năm học 2016 – 2017 có: 521 học sinh; 19 lớp/5 khối + Năm học 2017 – 2018 có: 494 học sinh; 16 lớp/5 khối I.4 Tình hình Quản lý hoạt động giáo dục Năm học 2017-2018, trường tiểu học Ninh Thượng có 16 lớp Tổng số học sinh toàn trường: 494/248/10/3 học sinh - Số học sinh kiểm tra, đánh giá: 490 học sinh - Số học sinh khuyết tật không đánh giá: 04 học sinh Kết xếp loại dạy học giáo dục học sinh, cụ thể sau: MÔN HỌC/HĐGD XẾP LOẠI TV T ĐĐ TNXH KH LS&ĐL ÂN MT TC,KT TD NN 313 370 464 270/291 178/199 162/199 388 447 447 456 217/307 63,9% 75,5% 94,7% 92,8% 89,4% 81,4% 79,2% 91,2% 91,2% 93,1% 70,7% 176 120 26 21/291 21/199 37/199 102 43 43 34 90/307 35,9% 24,5% 5,7% 7,2% 10,6% 18,6% 20,8% 8,8% 8,8% 6,9% 29,3% HTT HT Trang 24 0 0 0 0 0 CHT 0,2% NĂNG LỰC PHẨM CHẤT XẾP LOẠI Tự tin, trách nhiệm Trungthực, kỉ luật Đoàn kết, yêu thương 461 466 480 485 93,7% 94,1% 95,1% 98,0% 99,0% 25 31 29 24 10 5,5% 5,1% 6,3% 5,9% 4,9% 2,0% 1,0% 0 0 0 Tự quản, tự phục vụ Hợp tác Tự học, QGVĐ 463 465 459 94,5% 94,9% 27 Chăm học, chăm làm TỐT ĐẠT CCG - Hồn thành chương trình lớp học: 489/490 - 99,8% - Hồn thành chương trình tiểu học: 105/105 - 100% - Phổ cập GDTH ĐĐT: 472/494 - 95,5% - HQĐT sau năm: 100 % Học sinh thực đầy đủ nhiệm vụ học tập, đảm bảo quyền, đảm bảo quy định tuổi học sinh theo quy định Nhận xét, đề xuất giải pháp cải thiện kết dạy học giáo dục học sinh: Không I.5 Quản lý hồ sơ sổ sách (sổ theo dõi sức khỏe học sinh, kế hoạch giảng dạy giáo viên, tổ chuyên môn, ) Thực đầy đủ loại hồ sơ quản lý giáo dục theo quy định Tổ chức trì thường xuyên phong trào thi đua nhà trường theo hường dẫn ngành Nhà trường thực đầy đủ chương trình giáo dục theo quy định, có kế hoạch thực nhiệm vụ năm học Dạy học chuẩn kiến thức, kĩ Có kế hoạch phụ đạo học sinh chưa hoàn thành nhiệm vụ học tập bồi dưỡng học sinh khiếu Trang 25 Có đầy đủ kế hoạch phối hợp tốt với sở y tế Trạm y tế xã, Trung tâm y tế dự phòng, Nha học đường, để tổ chức hoạt động chăm sóc sức khỏe học sinh Có 100% học sinh khám sức khỏe ban đầu Tham gia tốt cơng tác bảo trì trường học, vệ sinh lớp học hàng ngày I.6 Những thành tích/ khen thưởng bật nhà trường - Thành tích tập thể nhà trường: Trường đạt Tập thể lao động tiên tiến liên tục nhiều năm liền (14 năm liền từ tác lập) - Thành tích cá nhân GV: Có 03 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh; 06 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp thị xã; 03 giáo viên đạt giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp thị xã; 08 chiến sỹ thi đua sở - Thành tích HS: có nhiều HS đạt giải cấp tỉnh, phong trào kể chuyện theo sách, Kể chuyện Bác Hồ phong trào TDTT - Thành tích khác: Hàng năm Chi nhà trường đạt Chi Trong vững mạnh xuất sắc; Đoàn Thanh niên nhiều năm liền đạt vững mạnh xuất sắc; Cơng đồn đạt vững mạnh; Liên đội đạt Liên đội mạnh, riêng năm học 2017-2018 đạt Liên đội xuất sắc, tỉnh khen - Hàng năm nhà trường tham gia tốt hoạt động phong trào, hội thi ngành hội đồn tổ chức ln đạt giải II TÌM HIỂU VỀ CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN VÀ HỌC SINH II.1 Đội ngũ giáo viên Trường có 05 tổ chuyên môn với 24 GV Cụ thể: TT Tổ chuyên môn Số lượng GV (người) Số lượng GV đạt chuẩn Cử Thạc Hạng II nhân sĩ CĐ,… Hạng III Hạng IV Tổ khối 05 Tổ khối 1 Tổ khối 2 Trang 26 Tổ khối 4 Tổ khối 3 17 13 70,8 29,2 54,2 37,5 8,3 Tổng cộng Phần trăm tổng số GV Có 01 giáo viên làm tổng phụ trách Đội Thiếu niên Nhận xét số lượng, chất lượng đội ngũ GV: Đội ngũ giáo viên 100% đủ chuẩn chuẩn; có lực chun mơn, cơng tác tốt, cầu tiến, có trách nhiệm cơng tác giao Trong năm học 2018-2019, theo nhu cầu, trường thiếu 01 giáo viên Tiếng Anh Đề xuất giải pháp phát triển đội ngũ GV: Cần tuyển thêm 01 giáo viên Tiếng Anh II.2 Đội ngũ cán quản lý giáo dục nhà trường - Số lượng: 02, có 02 cử nhân; 02 qua lớp đào tạo, tập huấn quản lý giáo dục Trung cấp lý luận trị hành (chiếm 100% tổng số CBQL) - Chất lượng: đáp ứng tốt yêu cầu công việc Chủ động, sáng tạo QLNT, có lực chun mơn tốt Thực tốt nhiệm vụ giao Đề xuất giải pháp phát triển đội ngũ CB giáo dục: Tiếp tục bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán quản lý II.3 Đội ngũ nhân viên nhà trường - Số lượng: (trong có 01 y tế, 01 kế tốn, 01 thư viện - thiết bị, 01 phục vụ, 03 bảo vệ) - Chất lượng: Đáp ứng tương đối tốt yêu cầu công việc Trang 27 - Đề xuất giải pháp phát triển đội ngũ nhân viên phục vụ giáo dục nhà trường: Tăng cường tổ chức lớp bồi dưỡng chun mơn cho nhân viên văn phòng, qua tâm đến chế độ tiền lương cho nhân viên III TÌM HIỂU VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC III.1 Cơ sở vật chất nhà trường: - Trường có diện tích 15198 m 2, khn viên rộng rãi thống mát; mơi trường xanh, sạch, đẹp, an toàn đảm bảo cho việc tổ chức hoạt động giáo dục - Nhận xét, đề xuất: Cảnh quan mơi trường sạch, đẹp, thống mát đủ; điều kiện tổ chức hoạt động giáo dục Tiếp tục trồng chăm sóc xanh III.2 Phòng học, thư viện, sân chơi, sân tập thể dục thể thao - Phòng học: + Số lượng: 17 phòng + Diện tích: 64m2/phòng + Bàn ghế: Đủ số lượng bàn ghế cho học sinh học, di chuyển tương đối thuận lợi, phù hợp với lứa tuổi HSTH + Máy chiếu/ Tivi hình lớn: Có 01 máy chiếu 01 ti vi 60 inch Máy chiếu ti vi không lắp cố định, cần di chuyển đến nơi có nhu cầu sử dụng + Hệ thống đèn, quạt: có đầy đủ, đáp ứng yêu cầu - Sân chơi cho học sinh, Sân tập thể dục, thể thao: Có sân chơi cho học sinh; Sân tập thể dục, thể thao; sân bóng đá song chưa thật quy củ Diện tích 13430 m2 - Phòng làm việc hiệu bộ, hành chính, tổ chun mơn: Có khu hành riêng biệt dành cho CBQL NVVP - Phòng đa chức năng: Chưa có nhà đa Nhận xét, đề xuất: Diện tích phòng học xây dựng ngày nhỏ, lối lớp học, khơng có khoảng trống phía lớp để tổ chức trò chơi học tập, gây khó khăn cho việc tổ chức hoạt động nhóm, việc di chuyển bàn ghế Trang 28 lớp Hệ thống đèn, quạt lắp ráp chưa theo quy định Bộ Y tế phòng học Khi xây dựng phòng học cần quan tâm đến quy định Bộ GD&ĐT Bộ Y tế phòng học Cần phải có nhà đa nhà trường để phục vụ tốt yêu cầu GD nay, việc tổ chức HĐGD III.3 Trang thiết bị văn phòng phục vụ cơng tác quản lý, dạy học: thư viện, phòng y tế trường học, khu vệ sinh, nhà để xe, hệ thống nước - Thư viện + Số phòng: 01 + Diện tích: 81m2 + Số cán phụ trách: 01 + Các loại tài liệu chính: Sách nghiệp vụ, sách tham khảo, sách học sinh, truyện nhi đồng, báo, sách pháp luật, sách GD đạo đức + Số lượng tài liệu: khoảng 7.639 - Phòng y tế trường học, khu vệ sinh, nhà để xe, hệ thống nước sạch: Có Nhận xét, đề xuất: Nhà để xe chưa kiên cố, mang tính tạm bợ Chưa có nguồn kinh phí để tu bổ, nâng cấp hệ thống nước hàng năm III.4 Thiết bị dạy học hiệu sử dụng thiết bị dạy học nhà trường: - Văn phòng phẩm, sách giáo khoa tài liệu tham khảo: Có - Hệ thống đồ dùng dạy học, phòng thí nghiệm: Trường cấp phát tương đối đầy đủ đồ dùng dạy học; khơng có phòng thí nghiệm Nhận xét, đề xuất: GV có ý thức sử dụng thiết bị dạy học lên lớp Cần tiếp tục khuyến khích GV sử dụng có hiệu hệ thống đồ dùng dạy học cấp tự làm III.5 Khu vệ sinh, y tế học đường: - Chất lượng khu vệ sinh: Chưa tốt, trường nằm vùng đất trũng thấp nên việc thoát nước mùa mưa hạn chế Trang 29 - Nguồn nước, bếp ăn, phòng ăn, nguồn cung cấp thực phẩm, chế biến, bảo quản…: Trường khơng có bếp ăn, phòng ăn; chưa tổ chức bán trú cho HS Nguồn nước nhà trường sử dụng nguồn nước tự chảy - Vấn đề thu gom, phân loại xử lý rác thải: Tốt Nhận xét, đề xuất: Khơng IV TÌM HIỂU VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ TRƯỜNG IV.1 Công tác chuyên môn: Kế hoạch giảng dạy, học tập, giáo án giáo viên môn/ chủ nhiệm lớp; công tác bồi dưỡng học sinh khiếu, phụ đạo học sinh; - Hoạt động tổ chuyên môn + Mức độ tổ chức sinh hoạt chuyên môn  Thường xuyên  Thỉnh thoảng  Ít + Nội dung sinh hoạt chun mơn:  Phong phú, đa dạng  Ít đa dạng, chủ yếu nội dung chương trình khóa  Có buổi sinh hoạt chun đề + Phương pháp, hình thức tổ chức sinh hoạt chuyên mơn  Phát huy ý kiến đóng góp tất thành viên  Sinh hoạt chuyên mơn theo mơ hình nghiên cứu học  Hình thức họp trao đổi trực tiếp  Ứng dụng CNTT để tổ chức sinh chuyên môn + Công tác bồi dưỡng học sinh khiếu, phụ đạo học sinh  Coi trọng, đạt hiệu cao -  Chưa coi trọng Sinh hoạt, thảo luận đổi mới giáo dục, đào tạo (chương trình GDPT mới…) Trang 30  Sinh hoạt thường xuyên  Chưa coi trọng mức Nhận xét, đề xuất: Không IV.2 Công tác hoạt động lên lớp nhà trường - Kế hoạch giáo dục năm học  Được xây dựng cụ thể công khai  Được xây dựng không cơng khai  Khơng có kế hoạch giáo dục nhà trường - Mục tiêu / Mục đích giáo dục xác định:  Đầy đủ, rõ ràng, cụ thể  Tương đối đầy đủ, rõ ràng, cụ thể  Chưa đầy đủ, rõ ràng, cụ thể - - Nội dung giáo dục  Đa dạng, phong phú, sát thực tiễn  Có tính tích hợp liên mơn  Chưa đa dạng, gắn với thực tiễn  Mang tính đơn mơn Phương pháp, hình thức giáo dục  Đa dạng, đề cao chủ thể HS  Chủ yếu dạy nội khố  Có nhiều hoạt động ngoại khố thiết thực - Tổ chức thực  Có thời gian cụ thể cho việc tổ chức hoạt động giáo dục  Được phân cơng cụ thể  Có phối hợp lực lượng giáo dục nhà trường  Có tham gia tổ chức xã hội địa phương Nhận xét, đề xuất: Không IV.3 Công tác phổ cập giáo dục cho học sinh: Trang 31 Thực có hiệu IV.4 Hoạt động tư vấn tâm lí, giáo dục sức khoẻ sinh sản vị thành niên - Cán phụ trách -  Có cán chuyên trách  Giáo viên chủ nhiệm  Đồn niên  Giáo viên mơn Mức độ tổ chức  Thường xuyên -  Thỉnh thoảng  Ít Phương pháp, hình thức tư vấn tâm lí, giáo dục sức khoẻ sinh sản vị thành niên  Hình thức đa dạng thơng qua hoạt động đoàn, câu lạc bộ, diễn đàn,  Phương pháp phù hợp, hiệu  Phương pháp hình thức chưa đa dạng, chưa hiệu Ghi chú: Hiệu hoạt động thể việc tạo mơi trường lành mạnh, khơng có tượng bạo lực học đường, Nhận xét, đề xuất: Khơng IV.5 An ninh chăm sóc sức khoẻ học đường  Môi trường nhà trường địa phương lành mạnh, có tệ nạn xã hội  Môi trường địa phương thiếu lành mạnh, ảnh hưởng nhiều đến nhà trường  Có phòng y tế cán y tế, đủ điều kiện để chăm sóc sức khoẻ cho HS  Khơng có phòng y tế cán y tế chuyên trách Nhận xét, đề xuất: Không IV.6 Hiệu đào tạo nhà trường: Nhà trường thực tốt chương trình giáo dục; làm tốt công tác giáo dục kỹ sống, giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, giáo dục thể chất HQĐT sau năm đạt Trang 32 100 % Hàng năm nhà trường hồn thành tốt cơng tác giáo dục thể chất, đề nghị công nhận “Đơn vị Tiên tiến GDTC cấp tỉnh” IV.7 Thực công khai hố tài chính, đảm bảo chất lượng nhà trường Nhà trường thực cơng khai tài định kỳ hàng quí niêm yết để CB- GV-NV biết Hàng năm công khai quy chế chi tiêu nội vào đại hội CBVC để thảo luận thống nội dung chi tiêu hàng năm Nhà trường thực tốt công khai, kiểm tra Có nhiều biện pháp để nâng cao chất lượng nhà trường V TÌM HIỂU VỀ QUAN HỆ GIỮA NHÀ TRƯỜNG, GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - Nhà trường thực tốt mối quan hệ phối hợp nhà trường với Ban đại diện cha mẹ học sinh, tổ chức đoàn thể địa phương, cộng đồng, để thực nội dung giáo dục địa phương (truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc ) cho học sinh - Nhà trường làm tốt công tác tham mưu với lãnh đạo phối hợp tổ chức đoàn thể địa phương nâng cao hiệu hoạt động giáo dục; phối hợp với tổ chức đoàn thể địa phương, huy động tham gia cộng đồng để giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc cho học sinh thực mục tiêu, kế hoạch giáo dục nhà trường Hàng năm nhà trường phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh tổ chức phong trào, hoạt động giáo dục, vận động học sinh đến trường Tổ chức họp CMHS định kỳ lần/ năm học nhằm để CMHS tham gia vào HĐGD nhà trường, việc đánh giá HS, VI MỘT SỐ BÀI HỌC ĐỐI VỚI BẢN THÂN QUA ĐỢT TÌM HIỂU THỰC TẾ TẠI TRƯỜNG - Tích cực tuyên truyền giáo dục cho đội ngũ CB, GV, NV, HS có ý thức tốt nhiệm vụ, quyền lợi nội qui nhà trường Trang 33 - Cần đề biện pháp cải tiến, tăng cường giáo dục đạo đức CB, GV, NV, HS Nâng cao tinh thần trách nhiệm GVCN, thường xuyên thăm hỏi, vận động gia đình HS giáo dục em, trọng HS cá biệt - Phối hợp chặt chẽ với đoàn thể, đặc biệt Cơng đồn, Đồn niên, Đội TNTP Hồ Chí Minh đề nhiều biện pháp GDHS Tăng cường hoạt động ngoại khóa để thu hút HS vào hoạt động tập thể nhà trường tổ chức - Xây dựng mơi trường an tồn, lành mạnh, hỗ trợ tích cực cho hoạt động giáo dục bảo vệ HS an toàn Cho HS học luật An toàn giao thông vào đầu năm học Giáo dục để xây dựng ý thức bình đẳng giới GV HS, xây dựng tính cộng đồng nhạy cảm giới - Đổi công tác kiểm tra, đánh giá sở chuẩn kiến thức, kĩ chương trình phổ thông đảm bảo thực chất Tăng cường công tác kiểm tra toàn diện GV, kiểm tra hồ sơ sổ sách, giáo án giáo viên, hồ sơ tổ chuyên môn theo kế hoạch đề ra; qua kiểm tra kịp thời phát thiếu sót, yêu cầu giáo viên bổ sung hồn chỉnh, năm có 1/3 GV kiểm tra tồn diện, số lại kiểm tra chuyên đề - Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật Tổ chức có hiệu Ngày pháp luật Phối hợp với tổ chức đoàn thể, phận Thư viện tổ chức tốt công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, đặc biệt Luật ATGT, Luật bình đẳng giới, Luật phòng chống bạo lực gia đình, Luật phòng chống ma túy, Luật phòng chống tệ nạn xã hội, , đặc biệt giáo dục ngăn chặn bạo lực trường học - Muốn đẩy mạnh việc phát triển nhà trường, Ban lãnh đạo phải biết đoàn kết chặt chẽ, tạo đồng thuận nhà trường Phải biết phối hợp với đoàn thể đơn vị, với gia đình HS xã hội hoạt động nhà trường - Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá hoạt động tổ chuyên môn thành viên tổ - Xây dựng giá trị văn hóa nhà trường năm học Trang 34 - Tạo điều kiện để CB, GV, NV học tập phát triển; sáng tạo linh hoạt sử dụng PPGD Lãnh đạo nhà trường phải nắm bắt lực, sở trường cá nhân để bố trí xếp đội ngũ cho hợp lý, nhằm phát huy tối đa lực, sở trường họ C PHẦN KẾT LUẬN CHUNG VÀ KIẾN NGHỊ I KẾT LUẬN Sau hồn thành khóa bồi dưỡng, thân nắm bắt nội dung: - Nắm bắt xu hướng phát triển giáo dục, tinh thần đổi toàn diện giáo dục, mơ hình trường học Vận dụng sáng tạo đánh giá việc vận dụng kiến thức giáo dục học tâm lý lứa tuổi vào thực tiễn giáo dục HSTH thân đồng nghiệp Chủ động phối hợp với đồng nghiệp, cha mẹ học sinh cộng đồng để nâng cao chất lượng giáo dục học sinh - Nắm vững vận dụng tốt chủ trương, đường lối, sách, pháp luật Đảng, Nhà nước qui định yêu cầu ngành, địa phương giáo dục; chủ động tuyên truyền vận động đồng nghiệp thực tốt - Hiểu rõ chương trình kế hoạch giáo dục TH hướng xây dựng mô hinh trường học Việt Nam; quan điểm Đảng Nhà nước ngành đổi GD, đặc biệt GDTH II KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT - Các cấp quyền quan quản lý giáo dục cấp cần tăng cường hỗ trợ vật chất, tài chính; mở lớp bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ giáo viên giảng dạy; tổ chức tuyên dương, trao thưởng, khuyến khích đóng góp thi đua đội ngũ giáo viên học sinh kịp thời - Đội ngũ cán giáo viên, nhà trường không ngừng cải tiến, đổi phương pháp dạy học; tích lũy tay nghề để nâng cao hiệu bồi dưỡng Trang 35 - Tăng cường phối hợp nhà trường, gia đình xã hội việc giáo dục pháp luật, phẩm chất lực cho học sinh - Nhà trường tích cực phối hợp với đồn thể tạo nhiều sân chơi bổ ích cho học sinh vừa để tăng cường vốn kiến thức cho học sinh, đồng thời giúp em phát triển vốn sống phát triển thêm lực, phẩm chất, giúp em mạnh dạn, tự tin giao tiếp, ứng xử ham muốn đến trường - Làm tốt công tác khen thưởng nêu gương điển hình giáo viên học sinh D TÀI LIỆU THAM KHẢO Điều lệ trường TH (Thông tư 41/2010/TT-BGDĐT Điều lệ Trường tiểu học Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành) Bài giảng chuyên đề khóa bồi dưỡng theo chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên TH hạng II Luật Giáo dục, Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2009 Hỏi - Đáp số nội dung đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo Bộ GD& ĐT, Nhà xuất Giáo dục Việt Nam Báo cáo tổng kết năm học 2017-2018 trường TH Ninh Thượng Trang 36 ... lực nghề nghiệp giáo viên Tiểu học Phát triển lực nghề nghiệp giáo viên Tiểu học phát triển nghề nghiệp mà giáo viên đạt có kĩ nâng cao qua q trình học tập, nghiên cứu, tích lũy kinh nghiện nghề. .. ngũ giáo viên nhằm đáp ứng yêu cầu đổi bản, toàn diện giáo dục cấp ngành trọng Trong hè năm 2018, chúng tơi học chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng. .. triển nghề nghiệp lực nghiên cứu khoa học giáo dục Tiểu học Từ thực trạng lực giáo viên Tiểu học đề xuất số giải pháp phát triển lực sau: - Một là, thay đổi cách đánh giá giáo viên tiểu học, tạo
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài thu hoạch bồi lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II, Bài thu hoạch bồi lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II, Chương 1. Kiến thức về chính trị, quản lý nhà nước và các kỹ năng chung, Chương 2. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp

Từ khóa liên quan