Bài thu hoạch bồi lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II

35 83 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/07/2019, 18:07

A. MỞ ĐẦUGiáo dục (GD) luôn giữ một vai trò trọng yếu trong sự phát triển của mỗi quốc gia, trong đó, đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên có vai trò quyết định và là chìa khóa vạn năng cho mọi sự thành công trong giáo dục. Bồi dưỡng nâng hạng giáo viên theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Tiểu học là một trong những biện pháp căn bản của Sở Giáo dục đảm bảo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên trường Tiểu học nói riêng và nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường nói chung. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHÁNH HỊA Chương trình Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giáo viên Tiểu học Hạng II Lớp mở thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa BÀI THU HOẠCH CUỐI KHÓA Học viên: Nguyễn Thị Kiều Như Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Số Ninh Đa Huyện (TP) Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa Khánh Hòa, năm 2018 DANH MỤC VIẾT TẮT TH: Tiểu học GV: Giáo viên HS: Học sinh SKKN: Sáng kiến kinh nghiệm TNTP: Thiếu niên tiền phong XHCN: Xã hội chủ nghĩa CNTT: Công nghệ thông tin GDPT: Giáo dục phổ thông MỤC LỤC A MỞ ĐẦU .Trang 04 B NỘI DUNG Trang 05 Chương Kiến thức trị, quản lý nhà nước kỹ chung .Trang 05 1.1 1.2 Chuyên đề 1: Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Trang 05 1.3 Chuyên đề 2: Động lực tạo động lực cho giáo viên tiểu học Trang 08 1.4 Chuyên đề 3: Xu hướng quốc tế đổi giáo dục phổ thông (GDPT) Việt Nam .Trang 09 1.4 Chuyên đề 4: Xu hướng đổi quản lí GDPT quản trị nhà trường tiểu học .Trang 10 Chương Kiến thức, kỹ nghề nghiệp chuyên ngành đạo đức nghề nghiệp Trang 11 2.1 Chuyên đề 5: Đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục trường tiểu học …………………………………………………………………………………….Trang 12 2.2 Chuyên đề 6: Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trường tiểu học Trang 12 2.3 Chuyên đề 7: Quản lý hoạt động dạy học phát triển chương trình giáo dục nhà trường tiểu học Trang 13 2.4 Chuyên đề 8: Phát triển lực nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II Trang 24 2.5 Chun đề 9: Xây dựng mơi trường văn hóa, phát triển thương hiệu nhà trường liên kết, hợp tác quốc tế Trang 15 2.6 Chuyên đề 10: Dạy học bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh khiếu trường tiểu học………………………………………………………………… Trang 16 Chương Liên hệ thực tiễn đơn vị công tác Trang 17 C KẾT LUẬN CHUNG, KIẾN NGHỊ Trang 34 Kết luận chung……………………………………………………… Trang 34 Kiến nghị……………………………………………………………… Trang 34 TÀI LIỆU THAM KHẢO ………… Trang 35 A MỞ ĐẦU Giáo dục (GD) ln giữ vai trò trọng yếu phát triển mỗi quốc gia, đó, đội ngũ cán quản lí, giáo viên có vai trò định chìa khóa vạn cho thành công giáo dục Bồi dưỡng nâng hạng giáo viên theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Tiểu học những biện pháp Sở Giáo dục đảm bảo nâng cao chất lượng đội ngũ cán quản lí, giáo viên trường Tiểu học nói riêng nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường nói chung Qua trình giảng dạy đội ngũ giảng viên Trường Đại học Khánh Hòa thơng qua việc tự học, tự nghiên cứu, tham quan thực tế theo quy định Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Tiểu học hạng II, thân tiếp thu những tri thức rút số vấn đề có ý nghĩa lý luận thực tiễn sau đây: - Tiếp thu tốt những kiến thức lý luận hành Nhà nước; nắm vững vận dụng tốt đường lối, sách, pháp luật Nhà nước, đặc biệt lĩnh vực giáo dục nói chung giáo dục Tiểu học nói riêng vào thực tiễn cơng tác dạy học giáo dục - Vận dụng sáng tạo đánh giá việc vận dụng những kiến thức giáo dục học tâm sinh lý lứa tuổi vào thực tiễn giáo dục học sinh tiểu học nhà trường - Học tập số mơ hình giáo dục điển hình, nâng cao hiểu biết thực tiễn quản lý, tổ chức hoạt động giáo dục toàn diện cho học sinh để đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục Ngoài ra, việc tham gia lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp GVTH hạng II tiền đề, điều kiện cần đủ để thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp GV Tiểu học hạng II Tham gia khóa học, mỡi giáo viên cần đạt những mục tiêu sau: - Nắm vững chủ trương, đường lối, sách, pháp luật Đảng, Nhà nước, quy định yêu cầu ngành, địa phương giáo dục tiểu học; tích cực, chủ động vận dụng chủ trương Đảng pháp luật Nhà nước giáo dục nói chung giáo dục tiểu học nói riêng vào thực tiễn cơng việc thân Thực có hiệu kế hoạch, chương trình giáo dục tiểu học; - Vận dụng linh hoạt hướng dẫn đồng nghiệp vận dụng những kiến thức giáo dục học tâm sinh lý lứa tuổi vào thực tiễn giáo dục học sinh tiểu học - Tích cực phối hợp với đồng nghiệp, cha mẹ học sinh cộng đồng để nâng cao hiệu giáo dục học sinh tiểu học; - Thường xuyên vận dụng có khả đánh giá hướng dẫn đồng nghiệp làm SKKN sản phẩm NCKHSPƯD * Để viết thu hoạch này, sử dụng số phương pháp sau: - Phương pháp thu thập tài liệu Phương pháp phân loại tài liệu Phương pháp nghiên cứu tài liệu Phương pháp tổng hợp * Những kiến thức thể qua nội dung ba phần học: - Kiến thức trị, quản lý nhà nước kỹ chung - Kiến thức, kỹ nghề nghiệp chuyên ngành đạo đức nghề nghiệp - Tìm hiểu thực tế trường học Tiểu học địa phương B NỘI DUNG CHƯƠNG 1: KIẾN THỨC VỀ CHÍNH TRỊ, QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÀ CÁC KỸ NĂNG CHUNG Qua thời gian ngắn, giảng dạy nhiệt tình giảng viên trường Đại học Khánh Hòa, tơi tìm hiểu 10 chuyên đề chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Tiểu học hạng II, phần “Kiến thức trị, quản lý nhà nước kỹ chung” gồm chuyên đề: Chuyên đề 1: Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Chuyên đề 2: Động lực tạo động lực cho giáo viên tiểu học Chuyên đề 3: Xu hướng quốc tế đổi giáo dục phổ thông (GDPT) Việt Nam Chuyên đề 4: Xu hướng đổi quản lí GDPT quản trị nhà trường tiểu học 1.1 “Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam” 1.1.1 Đặc trưng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Một là, nhà nước nhân dân, nhân dân, nhân dân; tất quyền lực nhà nước thuộc nhân dân; Hai là, quyền lực nhà nước thống nhất; có phân cơng, phối hợp kiểm sốt giữa quan việc thực quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp Đây vừa nguyên tắc tổ chức hoạt động máy nhà nước, vừa quan điểm đạo trình tiếp tục thực việc cải cách máy nhà nước; Ba là, Hiến pháp đạo luật giữ vị trí tối thượng điều chỉnh quan hệ đời sống xã hội; Bổn là, Nhà nước tôn trọng đảm bảo quyền người, quyền công dân; nâng cao trách nhiệm pháp lí giữa Nhà nước cơng dân, thực hành dân chủ đồng thời tăng cường kỉ cương, kỉ luật; Năm là, Nhà nước tôn trọng thực đầy đủ điều ước quốc tế mà Cộng hoà XHCN Việt Nam kí kết gia nhập; Sáu là, đảm bảo lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam nhà nước pháp quyền XHCN, giám sát nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức thành viên Mặt trận 1.1.2 Phương hướng chung q trình hồn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam - Xây dựng Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam dân, dân dân, lấy liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông nhân tầng lớp trí thức làm tảng, Đảng Cộng sản lãnh đạo sở chủ nghĩa Mác-Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh kiên định đường lên chủ nghĩa xã hội, đảm bảo tính giai cấp cơng nhân gắn bó chặt chẽ với tính dân tộc, tính nhân dân Nhà nước ta, phát huy đầy đủ tính dân chủ sinh hoạt Nhà nước, xã hội 1.1.3 Biện pháp xây dựng nhà nước pháp quyền nước ta Một là, nâng cao nhận thức nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Trước thời gian dài nước XHCN nói chung khơng thừa nhận nhà nước pháp quyền, đối lập nhà nước chun vơ sản với nhà nước pháp quyền Từ nước tiến hành cải tổ, cẳi cách, đổi đặt vấn đề xây dựng nhà nước pháp quyền sâu nghiên cứu nhà nước pháp quyền Hai là, phát huy dân chủ, đảm bảo quyền làm chủ nhân dân xây dựng nhà nước quản lí xã hội Nhà nước tôn trọng đảm bảo quyền người, quyền cơng dân, nâng cao trách nhiệm pháp lí giữa Nhà nước với công dân Quyền nghĩa vụ công dân Hiến pháp pháp luật quy định Quyền không tách rời nghĩa vụ công dân Trong những năm đổi mới, dân chủ XHCN có bước phát triển đáng kể gắn liền với việc xây dựng nhà nước nhân dân, nhân dân, nhân dân Dân chủ phát huy nhiều lĩnh vực kể chiều rộng bề sâu Ba là, đẩy mạnh việc xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật tổ chức thực pháp luật Nhà nước pháp quyền phải đề cao vai trò pháp luật; Nhà nước ban hành pháp luật; tổ chức, quản lí xã hội pháp luật không ngừng tăng cường.,; pháp chế XHCN Vì vậy, xây dựng hồn thiện hệ thống pháp luật tổ chức thực pháp luật nhiệm vụ quan trọng việc xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam Bốn là, đổi tổ chức hoạt động nhà nước Bản chất mơ hình tổng thể máy nhà nước thể Cương lĩnh Hiến pháp năm 2013 Quyền lực nhà nước thống nhất, có phân cơng, phối hợp kiểm sốt quyền lực giữa quan việc thực quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp Tổ chức hoạt động máy nhà nước theo nguyên tắc tập trung dân chủ Sự phân công giữa quan nhà nước việc thực quyền lực nhà nước nhằm đảm bảo cho mỗi quan nhà nước thi hành có hiệu chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn mình, khơng phải phân chia cắt khúc, đối lập giữa quyền lập pháp, hành pháp tư pháp, mà có phối hợp, hỡ trợ tạo thành sức mạnh tổng hợp quyền lực nhà nước Năm là, đảm hảo vai trò lãnh đạo đổi phương thức lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Ở nước Cộng hoà XHCN Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam Đảng cầm quyền, lãnh đạo nhà nước xã hội Điều khẳng định Cương lĩnh 1991, Cương lĩnh 2011 Hiến pháp 1980, 1992 2013 Hiến pháp 2013 thức khẳng định địa vị pháp lí Đảng: “Đảng Cộng sản Việt Nam - đội tiên phong giai cấp công nhân Việt Nam, đồng thời đội tiên phong nhân dân lao động dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích giai câp cơng nhân, nhân dân lao động dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác - Lênịn tư tưởng Hồ Chí Minh làm tảng tư tưởng, lực lượng lãnh đạo Nhà nước xã hội” Trong điều kiện Đảng cầm quyền có nhà nước pháp quyền XHCN, phương thức lãnh đạo Đảng phải chủ yếu nhà nước thông qua nhà nước Đảng lãnh đạo nhà nước không làm thay nhà nước “Đảng lãnh đạo cương lĩnh, chiến lược, định hướng sách chủ trương lớn; công tác tuỵên truyền, thuyết phục, vận động, tổ chức, kiểm tra, giám sát hành động gương mẫu Đảng viên” Tuy nhiên, lãnh dạo Đảng chưa đáp ứng yêu cầu trình đổi tổ chức hoạt động nhà nước, vừa có tình trạng bng lỏng vừa có tình trạng bao biện, chồng chéo nên chưa phát huy tốt vai trò lãnh đạo Đảng hiệu lực điều hành nhà nước Phương thức lãnh đạo Đảng nhà nuýc số nội dung chưa rõ, chậm đổi Chức năng, nhiệm vụ Đảng đoàn, ban cán Đảng chưa xác định rõ ràng, cụ thể nên hoạt động lúng túng Phong cách, lề lối làm việc đổi chậm, hội họp nhiều, nguyên tắc tập trung dân chủ bị vi phạm 1.2 “Động lực tạo động lực cho giáo viên tiểu học” 1.2.1 Tạo động lực cho giáo viên Tạo động lực những công việc qụan trọng người lãnh đạo, nhà quản lí những người tham gia vào công việc dân dắt hoạt động tập thê Tạo động lực trình xây dựng, triển khai sách, lựa chọn, sử dụng biện pháp, thủ thuật người quản lí để tác động đến người bị quản lí nhằm khơi dậy tính tích cực hoạt động họ Bản chất tạo động lực trình tác động để kích thích hệ thống động (động lực) người lao động, làm cho động lực kích hoạt chuyển hố kích thích bên ngồi thành động lực tâm lí bên thúc đẩy cá nhân hoạt động Trong thực tế, việc tạo động lực khơng cơng việc nhà quản lí Mọi cá nhân tập thể tham gia vào việc tạo động lực làm việc, trước hết tạo động lực làm việc cho thân sau cho đồng nghiệp 1.2.2 Một Số trở ngại việc có động lực tạo động lực giáo viên Tạo động lực làm việc cơng việc thường xun, lâu dài, đòi hỏi kết hợp nhiều yếu tố: yếu tố liên quan đến sách, chế độ; yếu tố liên quan đến đặc điểm cá nhân điều kiện hoàn cảnh cá nhân Do vậy, ý thức trở ngại điều cần thiết để tạo động lực có hiệu Có thể khái quát số trở ngại sau đây: Những trở ngại tâm lí - xã hội từ phía GV: Tính ỷ lại phổ biến GV vào “biên chế” làm cho GV khơng ý thức phấn đấu Tư tưởng ổn định, thay đổi nghề dạy học làm giảm cố gắng, nỗ lực GV Nghề dạy học nhìn chung coi nghề khơng có cạnh tranh, nỡ lực khẳng định thân phần hạn chế Từ phía nhà quản lí giáo dục: ý thức việc tạo động lực cho GV chưa rõ khơng coi trọng việc Quản lí chủ yếu theo cơng việc hành Những trở ngại mơi trưòng làm việc: Mơi trường làm việc kể đến môi trường vật chất (thiết bị, phương tiện ) mơi trường tâm lí Nhiều trường học, khơng đầu tư đủ phương tiện, thiết bị dạy học thiếu thốn Phòng làm việc cho GV không đầy đủ dễ gây chán nản, làm suy giảm nhiệt tình làm việc Mơi trường tâm lí (bầu khơng khí tâm lí) khơng quan tâm ý mức, quan hệ cấp - cấp dưới, đồng nghiệp - đồng nghiệp không thuận lợi, xuất xung đột gây căng thẳng nội GV Những trở ngại chế, sách: Mặc dù quan điểm “giáo dục quốc sách hàng đầu” khẳng định rõ ràng, song những cản trở khác mà việc đầu tư cho giáo dục, trực tiếp cho GV nhiều hạn chế Thu nhập thực tế đại đa số GV mức thấp Nghề sư phạm không hấp dẫn người giỏi Bên cạnh đó, cơng tác phúc lợi nhà trường hạn hẹp, đặc biệt với trường công lập quỹ phúc lợi hạn hẹp khơng có chế độ thu học phí 1.3 Xu hướng quốc tế đổi giáo dục phổ thông (GDPT) Việt Nam 1.3.1 Quan điểm phát triển giáo dục phổ thông Việt Nam - Phát triển GDPT sở quan điểm Đảng, Nhà nước đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo: Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (khố XI) thơng qua Nghị đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, đại hoá điều kiện kinh tể thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế’, Quốc hội ban hành Nghị số 88/2014/QH13 đổi chươmg trình, sách giáo khoa GDPT, 10 I.3 Quy mô nhà trường: - Đội ngũ cán bộ, công nhân viên: 24 người - Số lượng học sinh năm học 2017-2018, số lớp/khối: 10 lớp/323HS I.4 Tình hình Quản lý hoạt động giáo dục (Kết xếp loại dạy học giáo dục học sinh) Năm học: 2017-2018 Tổng số lớp: 10 lớp Lớp Năng lực Số HS Tổng số HS: 323 em Thái độ học tập, hoạt động phong trào Kiến thức, kỹ Phẩm chất Tốt Đạt Chưa đạt Tốt Đạt Chưa đạt Giỏi Đạt Chưa đạt Tốt Đạt Chưa đạt 69 66 67 44 25 67 2 52 50 49 38 14 49 3 69 66 67 45 24 67 63 60 60 41 22 60 70 68 65 48 22 65 Tổng số HS 310 13 308 15 216 107 308 15 Phần trăm tổng số HS 96,0 4,0 95,4 4,6 66,9 33,1 95,4 4,6 Học sinh thực đầy đủ nhiệm vụ, đảm bảo quyền, tỉ lệ học sinh học sinh học độ tuổi đạt 100 % Nhận xét, đề xuất giải pháp cải thiện kết dạy học giáo dục học sinh: - Tăng cường công tác giáo dục kĩ sống cho học sinh - Thực tốt việc phụ đạo học sinh tiếp thu chậm lớp - Phối hợp với quyền, đồn thể địa phương làm tốt cơng tác giáo dục I.5 Quản lý hồ sơ sổ sách (sổ theo dõi sức khỏe học sinh, kế hoạch giảng dạy giáo viên, tổ chuyên môn ) - Thực khám sức khỏe định kì cho học sinh năm học - Ban giám hiệu kiểm tra kế hoạch giảng dạy giáo viên hàng tuần; kiểm tra hồ sơ, sổ sách giáo viên, hồ sơ tổ chuyên môn hàng tháng - Tổ trưởng kiểm tra hồ sơ giáo viên hàng tuần I.6 Những thành tích/ khen thưởng bật nhà trường năm học 2017-2018 21 - Thành tích tập thể trường: Đạt tập thể Lao động xuất sắc; hội đồng thi đua khen thưởng thị xã đề nghị UBND tỉnh tặng cờ Thi đua Năm 2017, Sở GD&ĐT, UBND tỉnh Khánh Hòa thành lập đoàn kiểm tra đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục, đơn vị đạt cấp độ đạt trường chuẩn quốc gia mức độ - Thành tích cá nhân GV: 04 GV đạt chiến sĩ thi đua sở, 01 GV đề nghị công nhận chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; đề nghị Chủ tịch tặng khen cho 03 cá nhân Có 02 GV tham gia đạt giải Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Thị xã 01 GV đạt GV chủ nhiệm Giỏi cấp tỉnh - Thành tích HS: Tham gia Giao lưu Viết chữ đẹp cấp thị xã: Đơn vị có 08/8 học sinh tham gia đạt giải (02 giải A; 03 giải B 03 giải C) Tham gia thi Hùng biện tiếng Anh cấp thị xã có 02 em đạt giải (01giải Nhì, 01 giải Khuyến khích) Có 01 học sinh tham gia thi cấp tỉnh Tham gia thi Olympic môn học cho học sinh tiểu học cấp tỉnh có 06 em đạt giải (01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 01 giải Ba 03 giải Khuyến khích) Tham gia kể chuyện theo sách cấp thị xã đạt giải Nhất đạt giải Nhì cấp tỉnh II TÌM HIỂU VỀ CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN VÀ HỌC SINH II.1 Đội ngũ giáo viên Có 03 tổ chuyên môn với 15 GV Cụ thể: Số lượng GV (người) Số lượng GV đạt chuẩn TT Tổ chuyên môn Khối Khối 2-3 1 3 Khối 4-5 2 Tổng cộng 4 Phần trăm tổng số GV 60,0 26,7 26,7 60,0 13,3 Cử nhân Thạc sĩ CĐ,… Hạng II Hạng III Hạng IV Trường có giáo viên làm tổng phụ trách Đội Thiếu niên theo quy định Nhận xét số lượng, chất lượng đội ngũ GV: Trường có đủ đội ngũ cán quản lý, giáo viên, nhân viên theo quy định Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng có lực, có sức khỏe, có kinh nghiệm quản lý kinh nghiệm thực tế giảng dạy theo quy định, 22 bồi dưỡng cơng tác quản lý Trường có đủ đội ngũ giáo viên giảng dạy tất môn học theo quy định, có giáo viên dạy mơn Anh văn đủ chuẩn, giáo viên Tổng phụ trách Đội 100% giáo viên đạt chuẩn chuẩn đào tạo Trường tạo điều kiện cho tất cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia đầy đủ lớp bồi dưỡng trị, nghiệp vụ chuyên môn nhằm tạo điều kiện để cán bô, giáo viên, nhân viên học tập nâng cao tay nghề hoàn thành nhiệm vụ giao Trường thực tốt công tác tuyển sinh, đảm bảo học sinh theo học độ tuổi, xây dựng trì tốt nề nếp sinh hoạt, học tập Đề xuất giải pháp phát triển đội ngũ GV: Tổ chức Hội giảng giáo viên giỏi cấp trường, tham gia cấp thị xã theo Thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20/07/2010 Bộ GDĐT ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học phổ thông giáo dục thường xuyên Tổ chức bình bầu giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường Tăng cường công tác đào tạo, tuyển bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh đạt chuẩn, đảm bảo yêu cầu kiến thức, phương pháp dạy tiếng Anh tiểu học lực ngôn ngữ để triển khai Chương trình thí điểm tiếng Anh tiểu học theo kế hoạch thực Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 địa phương Giáo viên bồi dưỡng thường xuyên phương pháp dạy học, đánh giá thường xuyên, đánh giá định kì nhiều hình thức, trọng học qua mạng tự học giáo viên, tăng cường sinh hoạt chuyên môn cấp Tiếp tục tổ chức hiệu sinh hoạt chuyên môn tổ, khối chuyên môn trường, cụm trường tiểu học; trọng đổi nội dung hình thức sinh hoạt chuyên môn thông qua hoạt động dự giờ, nghiên cứu học Đẩy mạnh nâng cao hiệu việc bồi dưỡng, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn, nghiệp vụ qua “Trường học kết nối” giữa cán quản lí giáo viên tiểu học nước II.2 Đội ngũ cán quản lý giáo dục nhà trường - Số lượng: 02 người; có TS; ThS; 01 cử nhân; 01 cao đẳng; có 02 cán qua đào tạo, tập huấn quản lý giáo dục (chiếm 100% tổng số CB quản lý) - Chất lượng: Đáp ứng yêu cầu công việc theo yêu cầu công việc 23 Đề xuất giải pháp phát triển đội ngũ CB quản lý giáo dục: Chú trọng bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, lực cho đội ngũ cán quản lí giáo viên quan điểm, nội dung đổi giáo dục phổ thông theo Nghị 29/NQ-TW Tiếp tục việc đánh giá cán quản lí, giáo viên theo chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học, sở xây dựng thực kế hoạch bồi dưỡng nâng cao lực để đáp ứng chuẩn Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học ban hành theo Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012; bồi dưỡng cán quản lý theo Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán quản lý trường tiểu học (ban hành theo Thông tư số 26/2015/TT-BGDĐT ngày 30/10/2015) Thực tốt quy định đạo đức nhà giáo, coi trọng việc rèn luyện phẩm chất, lối sống, lương tâm nghề nghiệp; tạo hội, động viên, khuyến khích giáo viên, cán quản lí giáo dục học tập sáng tạo; ngăn ngừa đấu tranh kiên với biểu vi phạm pháp luật đạo đức nhà giáo Tiếp tục đổi cơng tác quản lí, thực quy định quản lí tài trường tiểu học; phổ biến Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 việc ban hành Điều lệ Ban Đại diện cha mẹ học sinh đến tất phụ huynh biết Việc quản lý sử dụng khoản tài trợ tự nguyện tiền, vật tổ chức, cá nhân ngồi nước thực theo Thơng tư số 29/2012/TT-BGDĐT ngày 10/9/2012 Bộ GDĐT ban hành quy định việc tài trợ cho sở giáo dục Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin công tác quản lí; thực linh hoạt chế độ báo cáo nhanh thư điện tử nhằm thu thập quản lí thông tin kịp thời, thông suốt giữa cấp quản lí giáo dục…; ứng dụng CNTT quản lí, đánh giá học sinh tiểu học; sử dụng hệ thống thông tin quản lý, thống kê, báo cáo theo quy định II.3 Đội ngũ nhân viên nhà trường - Số lượng: 07 người; gồm: 01 Kế tốn kiêm Văn thư; 01 Thiết bị kiêm Thư viện; 01 Phục vụ 03 Bảo vệ, 01 Y tế 24 - Nhận xét: Trường có đủ nhân viên làm cơng tác thư viện, kế tốn, phục vụ bảo vệ Nhân viên kế tốn đạt trình độ cử nhân kinh tế theo chuyên môn, nhân viên thư viện chưa có nghiệp vụ chun mơn nên ảnh hưởng nhiều công việc - Chất lượng: đáp ứng yêu cầu công việc theo quy định Đề xuất giải pháp phát triển đội ngũ nhân viên phục vụ giáo dục nhà trường: Cần tạo điều kiện để đội ngũ nhân viên bồi dưỡng, tập huấn nhiều nghiệp vụ, kĩ thực nhiệm vụ theo yêu cầu thực tiễn công việc III TÌM HIỂU VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC III.1 Cơ sở vật chất nhà trường: - Diện tích khn viên nhà trường: 6300 m2 - Diện tích xây dựng 1225 m2 - Nhà vệ sinh giáo viên, học sinh: đẩy đủ, quy định - Nhà trường có đủ CSVC để thực nhiệm vụ theo yêu cầu * Nhận xét, đề xuất: Khn viên trường có diện tích đảm bảo hoạt động giáo dục, yêu cầu môi trường xanh, sạch, đẹp, thoáng mát đảm bảo cho việc tổ chức hoạt động giáo dục nhà trường III.2 Phòng học, thư viện, sân chơi, sân tập thể dục thể thao - Phòng học: + Số lượng: 10 phòng/ 10 lớp + Diện tích: Trung bình khoảng 50 m2/phòng; phòng thống mát, đẩy đủ trang thiết bị + Bàn ghế: loại 02 chỗ ngồi: 198 bộ, phù hợp với HS + Máy chiếu/ Tivi hình lớn: Có 01 máy chiếu 08 hình tivi/10 phòng học phục vụ cho việc giảng dạy giáo án trình chiếu + Hệ thống đèn, quạt : Đẩy đủ, quy định 25 - Sân chơi cho học sinh, Sân tập thể dục, thể thao: Đảm bảo cho HS chơi luyện tập thể dục thể thao - Phòng làm việc hiệu bộ, hành chính, tổ chun mơn: Chưa đầy đủ để đáp ứng theo nhu cầu đơn vị - Phòng đa chức năng: Chưa có Nhận xét, đề xuất: Nhìn chung nhà trường có tương đối đầy đủ điều kiện để dạy học giáo dục theo quy định III.3 Trang thiết bị văn phòng phục vụ cơng tác quản lý, dạy học: thư viện, phòng y tế trường học, khu vệ sinh, nhà để xe, hệ thống nước - Thư viện + Số phòng: 01 + Diện tích: 70m2 + Số cán phụ trách: 01 người + Các loại tài liệu chính: Sách tham khảo; sách báo thiếu nhi; tài liệu bồi dưỡng nâng cao lực, trình độ, sách giáo khoa; sách đạo đức, pháp luật - Phòng y tế trường học, khu vệ sinh, nhà để xe, hệ thống nước sạch: Có phòng Y tế chuẩn theo quy định; Có nhà vệ sinh sẽ, nhà để xe đảm bảo cho GV HS Có hệ thống nước đẩy đủ, nước uống xử lý qua tia cực tím III.4 Thiết bị dạy học hiệu sử dụng thiết bị dạy học nhà trường: - Văn phòng phẩm, sách giáo khoa tài liệu tham khảo: Thực nghiêm túc quy định việc sử dụng sách giáo khoa, tài liệu tham khảo theo Thông tư số 21/2014/TT-BGDĐT ngày 07/7/2014 Bộ GDĐT Bảo đảm từ bước vào năm học tất học sinh có đủ sách giáo khoa môn học, hoạt động giáo dục theo quy định Bộ GDĐT Chỉ đạo giáo viên cần hướng dẫn sử dụng sách, hàng ngày để học sinh mang theo nhiều sách, tới trường; sử dụng có hiệu sách tài liệu thư viện nhà trường Khuyến khích cho học sinh để sách vở, đồ dùng học tập lớp - Hệ thống đồ dùng dạy học, phòng thí nghiệm: 26 Rà soát, sửa chữa, bổ sung thiết bị dạy học tối thiểu theo Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành theo Thông tư 15/2009/TT-BGDĐT ngày 16/7/2009 Tổ chức cho cán bộ, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh làm đồ dùng dạy học Khai thác nguồn lực để bước đầu tư thiết bị dạy học đại đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục, nâng cao chất lượng dạy học Việc đầu tư mua sắm thiết bị dạy học, học liệu thực theo công văn số 7842/BGDĐT-CSVCTBTH ngày 28/10/2013 Bộ GDĐT Nhận xét, đề xuất: Nhìn chung mức độ đáp ứng u cầu cơng việc nhân viên thư viện- thiết bị đảm bảo, ý thức hiệu sử dụng thiết bị dạy học đội ngũ tốt có tinh thần tự giác Quý cấp lãnh đạo cần quan tâm đầu tư trang thiết bị, đồ dùng đại, phù hợp với tình hình phát triển chương trình giảng dạy III.5 Khu vệ sinh, y tế học đường: - Chất lượng khu vệ sinh: Đảm bảo đủ số lượng nhà vệ sinh cho giáo viên học sinh, chất lượng đảm bảo theo tiêu chuẩn - Nguồn nước, bếp ăn, phòng ăn, nguồn cung cấp thực phẩm, chế biến, bảo quản…: Nhà trường dùng nguồn nước máy, hợp vệ sinh Bếp ăn bán trú theo quy chuẩn bếp chiều đảm bảo vệ sinh Nhà ăn vệ sinh sẽ, thoáng mát Nguồn thực phẩm nhà trường ký hợp đồng với sở có giấy chứng nhận ATVSTP cung cấp tới tận bếp hàng ngày - Vấn đề thu gom, phân loại xử lý rác thải: Đơn vị Cơng ty Cơng trình đô thị thu gom ngày, quy định Nhận xét, đề xuất: Nhìn chung trường đảm bảo sở vật chất nói thực công tác vệ sinh, công tác bán trú đảm bảo theo quy định IV TÌM HIỂU VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ TRƯỜNG IV.1 Công tác chuyên môn: Kế hoạch giảng dạy, học tập, giáo án giáo viên môn/ chủ nhiệm lớp; công tác bồi dưỡng học sinh khiếu, phụ đạo học sinh; 27 - Hoạt động tổ chuyên môn + Mức độ tổ chức sinh hoạt chun mơn Thường xun Thỉnh thoảng Ít + Nội dung sinh hoạt chuyên môn: Phong phú, đa dạng Ít đa dạng, chủ yếu nội dung chương trình khóa Có buổi sinh hoạt chun đề + Phương pháp, hình thức tổ chức sinh hoạt chun mơn Phát huy những ý kiến đóng góp tất thành viên Sinh hoạt chuyên môn theo mơ hình nghiên cứu học Hình thức họp trao đổi trực tiếp Ứng dụng CNTT để tổ chức sinh chuyên môn + Công tác bồi dưỡng học sinh khiếu, phụ đạo học sinh Coi trọng, đạt hiệu cao Chưa coi trọng - Sinh hoạt, thảo luận đổi giáo dục, đào tạo (chương trình GDPT mới…) Sinh hoạt thường xuyên Chưa coi trọng mức Nhận xét, đề xuất: Tăng cường công tác tập huấn, mở chuyên đề công tác chuyên môn cho giáo viên; trọng nâng cao chất lượng giảng dạy, phụ đạo học sinh chưa hoàn thành, bồi dưỡng học sinh khiếu, tham gia phong trào giáo viên học sinh cấp đạt hiệu cao IV.2 Cơng tác hoạt động ngồi lên lớp nhà trường - Kế hoạch giáo dục năm học Được xây dựng cụ thể công khai khai 28 Được xây dựng khơng cơng Khơng có kế hoạch giáo dục nhà trường - Mục tiêu / Mục đích giáo dục xác định: Đầy đủ, rõ ràng, cụ thể Tương đối đầy đủ, rõ ràng, cụ thể Chưa đầy đủ, rõ ràng, cụ thể - Nội dung giáo dục Đa dạng, phong phú, sát thực tiễn Có tính tích hợp liên mơn Chưa đa dạng, gắn với thực tiễn Mang tính đơn mơn - Phương pháp, hình thức giáo dục Đa dạng, đề cao chủ thể HS Chủ yếu dạy nội khố Có nhiều hoạt động ngoại khoá thiết thực - Tổ chức thực Có thời gian cụ thể cho việc tổ chức hoạt động giáo dục Được phân cơng cụ thể Có phối hợp giữa lực lượng giáo dục nhà trường Có tham gia tổ chức xã hội địa phương Nhận xét, đề xuất: Nhà trường xây dựng kế hoạch giáo dục lên lớp đầy đủ, tổ chức hoạt động với nhiều hình thức đa dạng phong phú, có phối hợp, tham gia cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường; tham gia phụ huynh học sinh, ban ngành, đoàn thể địa phương Tuy nhiên, nhà trường cần có kế hoạch tổ chức hoạt động lên lớp phong phú nữa IV.3 Công tác phổ cập giáo dục cho học sinh: Thực đảm bảo Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 Quy định điều kiện bảo đảm nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra cơng nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 phổ cập giáo dục, xóa mù chữ 29 Củng cố mơ hình chất lượng hoạt động trung tâm học tập cộng đồng theo hướng kết hợp với trung tâm văn hóa thể thao cấp xã; mơ hình dạy văn hóa kết hợp với hướng nghiệp, dạy nghề trung tâm giáo dục thường xuyên hướng nghiệp hoạt động khác có liên quan Phường Ninh Đa ln quan tâm đạo thực tốt công tác phổ cập giáo dục xoá mù chữ cho nhân dân địa bàn phường Trung tâm học tập Cộng đồng phối hợp ban, ngành đoàn thể Đến thời điểm tháng 5/2018 đơn vị phường Ninh Đa đạt chuẩn công tác XMC-PCGDTH-PCGDTHCS IV.4 Hoạt động tư vấn tâm lí, giáo dục sức khoẻ sinh sản vị thành niên - Cán phụ trách Có cán chuyên trách Giáo viên chủ nhiệm Đoàn niên Giáo viên môn - Mức độ tổ chức Thường xuyên Thỉnh thoảng Ít - Phương pháp, hình thức tư vấn tâm lí, giáo dục sức khoẻ sinh sản vị thành niên Hình thức đa dạng thơng qua hoạt động đồn, câu lạc bộ, diễn đàn, Phương pháp phù hợp, hiệu Phương pháp hình thức chưa đa dạng, chưa hiệu Nhận xét: Nhà trường có thành lập tổ tư vấn tâm lý học đường, có kế hoạch hoạt động cụ thể rõ ràng từ đầu năm học Tổ tư vấn tâm lý thường xuyên tổ chức họp để rút kinh nghiệm chia sẻ những phương pháp tư vấn hay Đề xuất: Địa phương phụ huynh cần quan tâm đến em học sinh nhiều IV.5 An ninh chăm sóc sức khoẻ học đường Môi trường nhà trường địa phương lành mạnh, có tệ nạn xã hội Mơi trường địa phương thiếu lành mạnh, ảnh hưởng nhiều đến nhà trường 30 Có phòng y tế cán y tế, đủ điều kiện để chăm sóc sức khoẻ cho HS Khơng có phòng y tế cán y tế chuyên trách Nhận xét: Hàng năm, nhà trường có phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự; phòng chống tai nạn, thương tích; phòng cháy chữa cháy; phòng tránh hiểm họa thiên tai; phòng chống dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm; phòng tránh tệ nạn xã hội nhà trường; nhà trường phối hợp với lực lượng chức bên nhà trường đảm bảo công tác an ninh, trật tự nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh sinh hoạt, học tập an toàn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên q trình cơng tác; nhà trường xây dựng kế hoạch với những biện pháp tuyên truyền, quán triệt phòng chống bạo lực học đường, khơng có tượng kì thị, vi phạm giới, bạo lực nhà trường Đề xuất: Địa phương cần quan tâm đến việc tuyên truyền người dân ý thức giữ gìn vệ sinh chung những nơi công cộng IV.6 Hiệu đào tạo nhà trường: Kết thực chương trình giáo dục; Giáo dục kỹ sống, giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, giáo dục thể chất Thực dạy học gắn kết giữa lí thuyết với thực hành; tăng cường hoạt động trải nghiệm, vận dụng kiến thức vào thực tế sống học sinh Lồng ghép, tích hợp giáo dục đạo đức, nhân cách; giáo dục quốc phòng an ninh; giáo dục pháp luật; giáo dục nhận thức quyền bổn phận trẻ em; bình đẳng giới; phòng chống tai nạn thương tích; phòng chống đuối nước; phòng chống HIV/AIDS; trọng giáo dục lối sống, kĩ sống, kĩ tự bảo vệ, chống xâm hại, bạo lực; thực tốt cơng tác chăm sóc sức khỏe y tế trường học; tuyên truyền, giáo dục chủ quyền quốc gia biên giới, biển đảo; bảo vệ môi trường; bảo tồn thiên nhiên; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh giảm nhẹ thiên tai, giáo dục an tồn giao thơng… Tiếp tục thực dạy học gắn với di sản văn hóa theo Hướng dẫn số 73/HDBGDĐT-BVHTTDL ngày 16/01/2013 Bộ GDĐT, Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch cách thiết thực, hiệu Chỉ đạo tốt việc phối hợp chặt chẽ, đồng cơng 31 tác Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh Sao Nhi đồng với công tác giáo dục nhà trường Tăng cường đầu tư sở vật chất, trang thiết bị, sách báo, tài liệu tham khảo để xây dựng sử dụng hiệu thư viện lớp học, thư viện trường học; tổ chức hoạt động giáo dục thư viện nhằm phát huy tốt cơng thư viện phát triển văn hóa đọc cho học sinh, góp phần tích cực nâng cao chất lượng dạy học sở giáo dục Xây dựng thư viện trường tiểu học thân thiện phù hợp với điều kiện thực tế địa phương Thực việc “Thư viện thân thiện xây dựng văn hóa đọc trường tiểu học" theo hướng dẫn Các hoạt động giáo dục, sân chơi trí tuệ giao lưu phải phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí nội dung học tập học sinh tiểu học Không thành lập đội tuyển, không tổ chức ôn luyện, tập huấn gây áp lực căng thẳng cho học sinh; không vào kết học sinh tham gia hoạt động giao lưu “sân chơi” để xếp loại thi đua lớp IV.7 Thực cơng khai hố tài chính, đảm bảo chất lượng nhà trường Tình hình thực đổi chế tài giáo dục; sử dụng quản lý có hiệu nguồn đầu tư cho giáo dục; đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục Đơn vị thực tốt chế khoán chi, tăng cường tiết kiệm cân đối cấu chi ngân sách, phục vụ tốt cho công tác chuyên môn – tăng cường điều kiện phục vụ trực tiếp công tác dạy – học nâng cao bước đời sống CB, GV Chủ động liện hệ tham mưu địa phương để huy động nguồn xã hội hóa giáo dục, cụ thể huy động cho em quần áo học thể dục 01 bộ/em; viết 10 quyển/ em số vật dụng, đồ dùng thiết yếu dùng chung… Nhà trường đầu tư, lắp đặt đường truyền Internet, phủ sóng mạng wifi tất pong học để GV tiện việc truy cập Internet Có 08/10 phòng học có hình tivi phục vụ cho công tác giảng dạy Đầu tư 05 máy tính, 04 máy in, 01 đèn chiếu phục vụ cơng tác quản lý giáo dục, thực chương trình giáo dục 32 Đầu tư thiết bị CNTT khác Nhà trường thực biện pháp đảm bảo an ninh hệ thống CNTT việc phân công trực tiếp mỗi cán phụ trách phần mềm, hợp đồng sử dụng phần mềm diệt virut quyền theo năm Chỉ đạo quán triệt nghiêm túc việc sử dụng đồ dùng dạy học, thiết bị sẵn có Tổ chức cho giáo viên tồn trường tham gia phong trào thi đua tự làm sử dụng thiết bị dạy học Việc đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, khuyến khích hỡ trợ giúp đỡ nhà hảo tâm tổ chức kinh tế - xã hội cho công tác giáo dục đơn vị Triển khai thực có hiệu Đề án, Chương trình, Dự án giáo dục đào tạo phê duyệt V TÌM HIỂU VỀ QUAN HỆ GIỮA NHÀ TRƯỜNG, GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - Đánh giá mối quan hệ phối hợp giữa nhà trường với: Ban đại diện cha mẹ học sinh, tổ chức đoàn thể địa phương, cộng đồng để thực nội dung giáo dục địa phương (truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc ) cho học sinh Trường có Ban đại diện cha mẹ học sinh cấu đủ thành phần, hoạt động Điều lệ quy định Có phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp với Ban đại diện cha mẹ học sinh trường để tạo điều kiện thuận lợi tốt cho học sinh học tập rèn luyện Chính quyền tổ chức đoàn thể địa phương quan tâm tạo điều kiện tốt nhằm giúp đỡ cho em học tập tốt Nhà trường thực tốt phối hợp cộng đồng để tuyên truyền, giáo dục học sinh truyền thống lịch sử, văn hoá dân tộc tạo điều kiện tốt cho cộng đồng tham gia thực mục tiêu kế hoạch giáo dục nhà trường Nhận xét, đề xuất: Nhà trường mong giúp đỡ, hợp tác nhiều nữa đoàn thể địa phương cha mẹ học sinh hoạt động giáo dục VI MỘT SỐ BÀI HỌC ĐỐI VỚI BẢN THÂN QUA ĐỢT TÌM HIỂU THỰC TẾ TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ NINH ĐA: Thơng qua đợt tìm hiểu thực tế đơn vị, tơi nhận thấy cần tích cực tự học nâng cao trình độ chun mơn, lực quản lý để phát triển chất lượng giáo 33 dục đơn vị Ngồi để nâng cao chất lượng dạy học giáo viên – học sinh tơi nghĩ cần trọng cơng tác tư vấn tâm lí cho giáo viên học sinh để đội ngũ giáo viên an tâm công tác em an tâm học tập phát triển với lứa tuổi Bản thân tơi cần tạo mối quan hệ mật thiết gần gũi với đội ngũ thầy cô giáo, với phụ huynh học sinh để nắm bắt trao đổi với họ tình hình học tập Đối với đội ngũ giáo viên tơi ln quan tâm phát huy việc tích cực đổi phương pháp dạy học, sử dụng hiệu đồ dùng dạy học đồng thời tích hợp giáo dục cho học sinh kĩ sống, giáo dục bảo vệ môi trường,… lồng ghép cách linh hoạt./ C PHẦN KẾT LUẬN CHUNG VÀ KIẾN NGHỊ I KẾT LUẬN CHUNG Sau hồn thành khóa bồi dưỡng, thân nắm bắt nội dung: - Nắm bắt xu hướng phát triển giáo dục, tinh thần đổi toàn diện giáo dục, mơ hình trường học Vận dụng sáng tạo đánh giá việc vận dụng những kiến thức giáo dục học tâm lý lứa tuổi vào thực tiễn giáo dục HSTH thân đồng nghiệp Chủ động phối hợp với đồng nghiệp, cha mẹ học sinh cộng đồng để nâng cao chất lượng giáo dục học sinh - Nắm vững vận dụng tốt chủ trương, đường lối, sách, pháp luật Đảng, Nhà nước qui định yêu cầu ngành, địa phương giáo dục; chủ động tuyên truyền vận động đồng nghiệp thực tốt - Hiểu rõ chương trình kế hoạch giáo dục TH hướng xây dựng mô hinh trường học Việt Nam; quan điểm Đảng Nhà nước ngành đổi GD, đặc biệt GDTH II KIẾN NGHỊ Đối với sở Giáo dục Đào tạo: Tạo điều kiện vật chất lẫn tinh thần cho giáo viên tham gia lớp bồi dưỡng thăng hạng, lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ trị, chun mơn nghiệp vụ đảm bảo yêu cầu theo tiêu chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học giai đoạn Đối với trường Đại học Khánh Hòa: Khơng 34 Đối với giảng viên hướng dẫn chuyên đề: Các giảng viên hướng dẫn chuyên đề triển khai đầy đủ nội dung, học viên tiếp thu tốt TÀI LIỆU THAM KHẢO Luật Giáo dục, Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2009 Chính phủ, 2005, Nghị số 14/ 2005/ NQ- CP ngày 02/11/2005 “ đổi toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006 – 2020” , Hà Nội Quốc hội khóa XI (2005), Luật số 38/2005/QH11 ngày 14 tháng năm 2005 quy định “Luật giáo dục” Quốc hội khóa XII (2009), Luật số 44/2009/QH12 ngày 25 tháng 11 năm 2009 Luật Sửa đổi, bổ sung số điều Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 (đã Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khố XI thơng qua Quy định Chuẩn nghề nghiệp GV Tiểu học ban hành kèm theo Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04 tháng năm 2007 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Nguyễn Thị Kim Dung (2011), Xác định những yêu cầu sư phạm sinh viên tốt nghiệp nhằm đáp ứng chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông nước ta , Đề tài khoa học cấp Giáo dục Đào tạo , B2009- 17-177 Ban Chấp hành Trung ương (2013), Nghị số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 “Đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo” 35 ... việc tham gia lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp GVTH hạng II tiền đề, điều kiện cần đủ để thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp GV Tiểu học hạng II Tham gia khóa học, mỡi giáo viên cần đạt những... NĂNG NGHỀ NGHIỆP, CHUYÊN NGÀNH VÀ ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP Phần “Kiến thức, kỹ nghề nghiệp chuyên ngành đạo đức nghề nghiệp bồi dưỡng chương trình Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên. .. triển lực nghề nghiệp giáo viên tiểu học Phát triển nghề nghiệp giáo viên phát triển nghề nghiệp mà giáo viên đạt có kỹ nâng cao (qua trình học tập, nghiên cứu tích lũy kinh nghiệm nghề nghiệp)
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài thu hoạch bồi lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II, Bài thu hoạch bồi lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II

Từ khóa liên quan