Bài thu hoạch bồi lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II

17 336 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/07/2019, 18:02

PHẦN MỞ ĐẦUTrong những năm qua, thực hiện chương trình “Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” theo Nghị quyết 29NQTW ngày 4 tháng 11 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương, các cấp lãnh đạo rất quan tâm đến việc bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ quản lí, giáo viên các cấp học. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHÁNH HỊA Chương trình Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giáo viên Tiểu học Hạng II Lớp mở Ninh Hòa – Khánh Hòa BÀI THU HOẠCH CUỐI KHĨA Học viên: Đồn Ngọc Minh Đơn vị cơng tác: Trường Tiểu học Ninh Lộc Huyện (TP) Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa Khánh Hòa, năm 2018 PHẦN MỞ ĐẦU Trong những năm qua, thực chương trình “Đổi mới bản toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, đại hóa điều kiện kinh tê thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tê” theo Nghị quyêt 29/NQTW ngày tháng 11 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương, cấp lãnh đạo rất quan tâm đên việc bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngu quản lí, giáo viên cấp học Trong hè 2018, được tham gia lớp Bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II Qua trình học tập nghiên cứu cung sự hướng dẫn, truyền đạt tận tình của thầy, giáo trường Đại học Khánh Hòa phụ trách giảng dạy, nắm bắt được nội dung sau: Xu hướng phát triển của giáo dục, tinh thần đởi mới bản tồn diện giáo dục, mô hình trường học mới Những mặt được mặt hạn chê của mô hình trường học đó Vận dụng sáng tạo đánh giá được việc vận dụng những kiên thức về giáo dục học tâm sinh lý lứa tuổi vào thực tiễn giáo dục học sinh tiểu học của bản thân đồng nghiệp Chủ động, tích cực phối hợp với đồng nghiệp, cha mẹ học sinh cộng đồng để nâng cao chất lượng giáo dục học sinh tiểu học Nắm vững vận dụng tốt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, quy định yêu cầu của ngành, địa phương về giáo dục tiểu học; chủ động tuyên truyền vận động đồng nghiệp thực tốt chủ trương của Đảng pháp luật của Nhà nước về giáo dục nói chung giáo dục tiểu học nói riêng Hiểu rõ chương trình kê hoạch giáo dục tiểu học; hướng dẫn được đồng nghiệp thực chương trình kê hoạch giáo dục tiểu học Để viêt thu hoạch này, đã sử dụng số phương pháp sau : - Phương pháp thu thập tài liệu - Phương pháp phân loại tài liệu - Phương pháp nghiên cứu tài liệu - Phương pháp tổng hợp Những kiên thức được thể qua nội dung ba phần học: - Kiên thức về chính trị, quản lý nhà nước kỹ chung - Kiên thức, kỹ nghề nghiệp chuyên ngành đạo đức nghề nghiệp - Tìm hiểu thực tê tại trường học Tiểu học địa phương PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG 1: KIẾN THỨC VỀ CHÍNH TRỊ, QUẢN LÍ NHÀ NƯỚC VÀ CÁC KĨ NĂNG CHUNG 1.1 Chuyên đề 1: Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Cung cấp cho người học số khái quát về quan Nhà nước; hệ thống quan Nhà nước nguyên tắc, tổ chức, hoạt động của máy Nhà nước đề số biện pháp củng cố, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nước ta 1.2 Chuyên đề 2: Xu hướng quốc tế và đổi giáo dục phổ thông Việt Nam Qua chuyên đề này, người học hiểu thêm về kinh nghiệm quốc tê về phát triển giáo dục phổ thông, giáo dục phổ thông tại số nước thê giới, vấn đề đổi mới giáo dục phổ thông giai đoạn (hiểu được bối cảnh của thê giới Việt Nam đặt cho sự đổi mới giáo dục phổ thông, đổi mới tất yêu khách quan giai đoạn nay) Có kĩ nhận diện được vấn đề về giáo dục đổi mới giáo dục, có kĩ quản lí lãnh đạo nhà trường đáp ứng nhu cầu vận động của xã hội, nhu cầu đổi mới giáo dục nói tiêng Có thái độ đúng, tích cực đối với đổi mới giáo dục phổ thông nay, có quan điểm thái độ nghề nghiệp rõ ràng quản lí công tác chuyên môn tại đơn vị cung phát triển đội ngu đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục Hiểu được yêu tố kinh tê xã hội tác động tới sự phát triển giáo dục; Xu hướng đổi mới mục tiêu, nội dung phương pháp giáo dục; Xu thê đổi mới quản lý giáo dục phổ thông; hệ thống giáo dục phổ thông số quốc gia quan điểm đổi mới giáo dục phổ thông Việt Nam 1.3 Chuyên đề 3: Xu hướng đổi quản lí giáo dục phổ thông và quản trị nhà trường tiểu học Chuyên đề cung cấp cho người học hiểu về xu thê đổi mới quản lý giáo dục phổ thông: Sự cấp thiêt phải đổi mới quản lý giáo dục phở thơng bới cảnh tồn cầu hóa hội nhập; Những hội thách thức đối với phát triển kinh tê - xã hội phát triển giáo dục toàn cầu; Các xu hướng phát triển giáo dục thê kỉ 21 xu hướng chung về đổi mới quản lý giáo dục đổi mới quản lý nhà trường của số nước phát triển 1.4 Động lực và tạo động lực cho giáo viên tiểu học Qua chuyên đề này, người học hiểu thêm về: - Động lực yêu tố bên thúc đẩy cá nhân tiên hành hoạt động nhằm thỏa mãn nhu cầu của bản thân - Vai trò của động lực: + Động lực lao động quy định xu hướng của hoạt động cá nhân Động lực đóng vai trò huy để đạt đên mục tiêu chung + Quy định tính bền bỉ của hoạt động, trì sức lao động của cá nhân Người lao động có động lực thì có thể làm việc cách bền bỉ, kiên trì để hồn thành cơng việc, đờng thời có học hỏi để nâng cao lực trình độ của bản thân Ngược lại người không có động lực thường dễ bỏ ít rèn luyện lực chuyên môn của bản thân Bất lì công việc nào, thực thời gian dài, lặp lặp lại sẽ có xu hướng làm giảm sự nhiệt tình hứng thú của cá nhân Nhờ có động lực mà cá nhân có khả phát thêm những điều hấp dẫn ý nghĩa của công việc + Quy định cường độ của hoạt động Động lực lao động có thể thúc đẩy cá nhân lao động với cường độ cao, giúp cá nhân huy động được sức mạnh thể chất, trí tuệ cách cao nhất để hồn thành cơng việc Động lực tiêp thêm sức mạnh làm việc cho cá nhân tổ chức tạo động lực; Đặc điểm nghề nghiệp vai trò của việc tạo động lực cho giáo viên; Một số lý thuyêt bản về tạo động lực làm việc; Đề số lý thuyêt bản về tạo động lực làm việc; đồng thời số trở ngại đối với việc có động lực tạo động lực đối với giáo viên CHƯƠNG 2: KIẾN THỨC, KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH VÀ ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP 2.1 Chuyên đề 5: Quản lí hoạt đợng dạy học và phát triển chương trình giáo dục nhà trường tiểu học Chuyên đề cung cấp cho người học hiểu thêm về số mô hình nhà trường đầu thê kỉ XXI: Mô hình nhà trường hiệu quả; Mô hình nhà trường cộng đồng; Mô hình nhà trường tích cực; Mô hình nhà trường chìa khóa vàng Mô hình trường học mới Qua chuyên đề người học cung được hình dung rõ về trình dạy học giáo dục mô hình trường học mới Việt Nam (VNEN) những vấn đề chung về đánh giá kêt quả học tập của học sinh mô hình trường học mới 2.2 Chuyên đề 6: Phát triển lực nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II Qua chuyên đề này, người học hiểu thêm về thực trạng đội ngu giáo viên tiểu học; Kê hoạch phát triển đội ngu giáo viên trường tiểu học trước yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục; đồng thời hướng hợp tác phát triển sử dụng đội ngu giáo viên giữa nhà trường sở giáo dục việc triển khai đổi mới chương trình giáo dục phổ thông 2.3 Chuyên đề 7: Dạy học và bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh khiếu trường tiểu học Chuyên đề cung cấp cho người học hiểu về Quan niệm về người giáo viên hiệu quả; Khung lực nghề nghiệp của GV số quốc gia; Bài học kinh nghiệm trước yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông Việt Nam 2.4 Chuyên đề 8: Đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục trường tiểu học Qua chuyên đề này, người học hiểu thêm về thành tố tạo nên chất lượng đào tạo; tiêu chuẩn, tiêu chí minh chứng đánh giá chất lượng giáo dục; Quy trình kiểm định chất lượng giáo dục trường tiểu học 2.5 Chuyên đề 9: Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm (KHSP) ứng dụng trường tiểu học Chuyên đề cung cấp cho người học hiểu thêm về vai trò vị trí của hoạt động nghiên cứu khoa học sự phạm ứng dụng trường tiểu học; bước đề xây dựng môi trường nghiên cứu KHSP ứng dụng trường tiểu học; đề cách quản lý hoạt động nghiên cứu KHSP ứng dụng trường tiểu học 2.6 Chuyên đề 10: Xây dựng mơi trường văn hóa, phát triển thương hiệu nhà trường và liên kết, hợp tác quốc tế Qua chuyên đề này, người học hiểu thêm về khái niệm, thành tố cấu trúc của văn hóa nhà trường; vai trò của văn hóa nhà trường với việc xây dựng thương hiệu nhà trường Xây dựng Văn hóa nhà trường phải gắn với xây dựng, phát triển thương hiệu của nhà trường, đạo đức nghề nghiệp phát triển phẩm chất - lực nghề nghiệp của đội ngu giáo viên tiểu học Ý thức được tầm quan trọng của văn hóa nhà trường trình tạo lập thương hiệu của trường, tích cực tuyên truyền, vận động thành viên nhà trường để hướng tới xây dựng nhà trường thành công, có bản sắc văn hóa, đáp ứng được những yêu cầu của xã hội bối cảnh hội nhập quốc tê CHƯƠNG LIÊN HỆ THỰC TIỄN TẠI ĐƠN VỊ CƠNG TÁC PHIẾU TÌM HIỂU THỰC TẾ VÀ THU HOẠCH TẠI ĐƠN VỊ CÔNG TÁC Họ tên học viên: Đồn Ngọc Minh Cơng việc đảm nhận tại đơn vị công tác: Giáo viên Thời gian thực tê: Tháng 7/2018 Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Ninh Lộc Địa đơn vị công tác: Xã Ninh Lộc, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa Điện thoại: 02583654052 Hiệu trưởng: Lý Kinh I TÌM HIỂU CHUNG VỀ TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ NHÀ TRƯỜNG I.1 Lịch sử phát triển nhà trường: Trường Tiểu học Ninh Lộc được thành lập vào ngày 12/01/1982 Trường nằm phía Nam của thị xã Ninh Hòa, có điểm trường Điểm trường chính đặt tại thôn Phong Thạnh, xã Ninh Lộc, Thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, điểm trường lại đặt tại thơn Mĩ Lợi, thơn Tam Ích thơn Tân Thủy xã Ninh Lộc Lúc này, trình độ chuyên môn của giáo viên đa số đều không đạt chuẩn; sở vật chất, trang thiêt bị thiêu thớn Nhưng đên nay, đội ngu giáo viên được đào tạo lại đều đạt chuẩn chuẩn Cơ sở vật chất, trang thiêt bị dạy học tương đối đầy đủ, chất lượng giáo dục của trường ngày được nâng cao, cảnh quan sư phạm của trường bước đầu đã được khang trang, sạch đẹp Trong những năm học qua, với sự nỗ lực, phấn đấu của đội ngu cán bộ, giáo viên, nhân viên học sinh cung sự quan tâm đúng mức của Đảng ủy, chính quyền đoàn thể địa phương sự góp sức của cha mẹ học sinh, trường Tiểu học Ninh Lộc đã thực sự vươn lên mạnh mẽ trưởng thành về mặt, tạo niềm tin nhân dân, chính quyền địa phương Ngành Giáo dục - Đào tạo thị xã Ninh Hòa I.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy nhà trường - Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng: 2/0 nữ - Nhà trường có chi Đảng Cộng sản Việt Nam với 15 đồng chí (14 chính thức, 01 dự bị), Có tổ chức Cơng đồn với 43 đồn viên, Đồn niên Cộng sản Hờ Chí Minh 15 đồn viên Đội Thiêu niên Tiền phong Hồ Chí Minh được tổ chức chặt chẽ, sinh hoạt vào nề nêp có chất lượng Có 370 Đội viên 47 Sao Nhi đồng Hồ Chí Minh - Nhà trường có 05 tổ chuyên môn (từ tổ đên tổ 5), 01 tổ văn phòng hoạt động theo quy định hành tại Điều lệ trường tiểu học Chi bộ Công đoàn Tổ Văn phòng Tở khới Đoàn niên Hiệu trưởng Hiệu phó Tở khới Tở khới Đợi thiếu niên Tổ khối Sơ đồ cấu tổ chức trường Tiểu học Ninh Lộc I.3 Quy mô nhà trường: - Đội ngu cán bộ, giáo viên, nhân viên: 43/31 nữ Trong đó: + Ban giám hiệu: 02/0 nữ + GV: 43/31 nữ + Nhân viên: 7/5 nữ - Số lượng HS, số lớp/khối: + Năm học: 2015 – 2016: 776 hs/29 lớp/ khối + Năm học: 2016 – 2017: 627 hs/26 lớp/ khối Tổ khối + Năm học: 2017 – 2018: 630 hs/26 lớp/ khới I.4 Tình hình Quản lý hoạt đợng giáo dục (Kêt quả xêp loại dạy học giáo dục của học sinh) Năm học: 2017-2018 Lớp Số HS Tổng số lớp: 26 Năng lực Tổng số HS: 630 Kiến thức, kĩ Phẩm chất 135 Tốt 49 Đạt 86 CCG Tốt 30 Đạt 95 CCG HHT 47 97 59 38 31 66 26 71 149 44 105 47 102 49 99 115 34 81 55 60 36 79 134 Tổng số HS 36 98 60 74 50 84 222 408 223 407 208 417 Phần trăm 35.2 64.8 33.0 66.2 0.8 35.4 64.6 HT 84 CHT tổng số HS HS thực đầy đủ nhiệm vụ, được đảm bảo quyền, đảm bảo quy định về tuổi HS theo quy định Chất lượng HS đáp ứng tiêu từ đầu năm học Cần thay đổi phương pháp dạy học để tiêp tục trì, nâng cao chất lượng HS I.5 Quản lý hồ sơ sổ sách - Hồ sơ phục vụ hoạt động giáo dục của nhà trường thực đầy đủ theo quy định hành tại Điều lệ trường tiểu học như: Sổ đăng bộ; sổ phổ cập giáo dục tiểu học; sổ theo dõi kêt quả kiểm tra đánh giá học sinh; hồ sơ học sinh khuyêt tật; học bạ học sinh; sổ nghị quyêt kê hoạch công tác; sổ quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên , hồ sơ sổ sách của giáo viên - Thực tốt phần mềm của ngành công tác quản lý CB, GV, NV HS; ứng dụng công nghệ thông tin vào việc khai thác tư liệu, hình ảnh để soạn giảng giáo án điện tử đạt hiệu quả cao - Lưu trữ đầy đủ khoa học loại hồ sơ, văn bản công văn đi, đên, hồ sơ cán công chức, viên chức, hồ sơ chuyên môn (sổ theo dõi chất lượng giáo dục, học bạ), sổ danh bạ …theo quy định của Luật Lưu trữ - Có đầy đủ kê hoạch hoạt động chăm sóc sức khỏe học sinh Có 100% học sinh được khám sức khỏe ban đầu Tham gia tốt công tác bảo trì trường học, vệ sinh lớp học I.6 Những thành tích/ khen thưởng nổi bật của nhà trường - Thành tích của tập thể nhà trường: Trường đạt tập thể lao động tiên tiên - Thành tích của cá nhân GV: Có 02 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện, giáo viên đạt giáo viên phụ trách giỏi cấp huyện chiên sỹ thi đua cấp sở - Thành tích của HS: Có học sinh đạt giải B giải C kỳ thi sạch chữ đẹp cấp huyện Và HS đạt giải khuyên khích Mĩ tḥt khánh Hòa - Thành tích khác: Các tở chức đồn thể nhà trường hoạt động tớt Liên Đội nhiều năm liền đạt Liên đội xuất sắc, có năm được Trung ương Đoàn tặng Bằng khen Chi đoàn nhiều năm được cơng nhận Chi đồn vững mạnh Cơng đồn nhiều năm liền đạt Cơng đồn sở vững mạnh Chi nhiều năm liền đạt chi sạch vững mạnh II TÌM HIỂU VỀ CÁN BỢ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN VÀ HỌC SINH II.1 Đội ngũ giáo viên Có 05 tổ chuyên môn với 32 GV Cụ thể: Số lượng GV (người) STT Tổ chuyên môn Cử Thạc nhân sĩ CĐ,ĐH Số lượng GV đạt chuẩn Hạng II Hạng III Hạng VI 01 Khối 0 7 02 Khối 0 03 Khối 0 04 Khối 0 05 Khối 0 Tổng cộng Phần trăm tổng số GV 0 32 0% 0% 100% 12.5% 24 75% 12.5% Có 01 GV làm tổng phụ trách Đội Số lượng, chất lượng đội ngu GV: Đội ngu GV trẻ, động, nhiệt tình công tác GV có trình độ đạt chuẩn 100%, chuẩn 95% Đề xuất giải pháp phát triển đội ngu GV: GV cần thường xuyên học tập nâng cao trình độ Thường xuyên dự thăm lớp, trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp, tham gia lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, II.2 Đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục nhà trường - Số lượng: Có 02 cán đã qua đào tạo, tập huấn về quản lý giáo dục (chiêm 100% tổng số CB quản lý) - Chất lượng: Đáp ứng được yêu cầu công việc.Thực tốt công việc được giao - Đề xuất giải pháp phát triển đội ngu CB quản lý giáo dục: Tiêp tục bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán quản lý II.3 Đội ngũ nhân viên nhà trường - Sớ lượng: 07 (01 kê tốn- văn thư, 01 y tê, 01 thư viện- thiêt bị, 02 phục vụ, 02 bảo vệ) - Chất lượng: đã đáp ứng yêu cầu công việc - Đề xuất giải pháp phát triển đội ngu nhân viên phục vụ giáo dục nhà trường: Khơng III TÌM HIỂU VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC III.1 Cơ sở vật chất nhà trường: - Diện tích của trường: 11.160,3m đạt 13,66m2/1 HS Quang cảnh, môi trường của nhà trường bảo đảm xanh, sạch, đẹp thoáng mát trồng xanh, bồn hoa, trang trí ngồi phòng học thân thiện, bảo đảm thống mát để tổ chức hoạt động giáo dục 10 III.2 Phòng học, thư viện, sân chơi, sân tập thể dục thể thao - Phòng học: +Sớ lượng phòng học 23 phòng Phòng học được xây dựng đúng quy cách, phòng học đều đủ ánh sáng, thống mát + Bàn ghê học sinh bản đảm bảo yêu cầu về vệ sinh trường học, có số bàn ghê chưa phù hợp cho học sinh lớp + Máy chiêu: máy, Tivi hình lớn: tivi + Hệ thống đèn, quạt đáp ứng nhu cầu học tập làm việc của HS cung cán bộ, công nhân viên - Sân chơi cho học sinh, Sân tập thể dục, thể thao: Trường có sân chơi, bãi tập thể dục thể thao cho học sinh Diện tích sân chơi: 1117m đạt 1,36m2/1 HS, diện tích bãi tập 1.760 m2 đạt 2,15 m2/1 HS - Phòng làm việc hiệu bộ, hành chính, tổ chun mơn: Phục vụ tớt cho cơng tác chung của nhà trường (vẫn thiêu sớ phòng làm việc) - Phòng đa chức năng: Chưa có Nhận xét, đề x́t: Bở sung thêm phòng đa chức sớ phòng làm việc cho khu hành chính III.3 Trang thiết bị văn phòng phục vụ cơng tác quản lý, dạy và học: thư viện, phòng y tê trường học, khu vệ sinh, nhà để xe, hệ thống nước sạch - Thư viện + Số phòng: 01 + Diện tích: 60m2 + Sớ cán phụ trách: 01 + Các loại tài liệu chính: Sách giáo khoa, sách tham khảo, Tạp chí phục vụ cho hoạt động dạy học, sách pháp luật… + Số lượng tài liệu: 3000 bản - Phòng y tế trường học, khu vệ sinh, nhà để xe, hệ thống nước sạch: Có phòng y tê, nhà vệ sinh giáo viên học sinh riêng, nhà để xe giáo viên học sinh riêng có hệ thống nước sạch phục vụ cho cả giáo viên học sinh Nhận xét, đề xuất: không 11 III.4 Thiết bị dạy học và hiệu quả sử dụng thiết bị dạy học nhà trường: - Văn phòng phẩm, sách giáo khoa tài liệu tham khảo, hệ thống đồ dùng dạy học Có đầy đủ sách giáo khoa, tài liệu tham khảo, đồ dùng dạy học phục vụ cho công tác giảng dạy Nhận xét, đề xuất: không III.5 Khu vệ sinh, y tế học đường: - Chất lượng khu vệ sinh: Tớt - Ng̀n nước, bêp ăn, phòng ăn, ng̀n cung cấp thực phẩm, chê biên, bảo quản: Tốt - Vấn đề thu gom, phân loại xử lý rác thải: Tớt Nhận xét, đề x́t: Khơng IV TÌM HIỂU VỀ HOẠT ĐỢNG CỦA NHÀ TRƯỜNG IV.1 Cơng tác chun mơn: Kê hoạch giảng dạy, học tập, giáo án của giáo viên môn/ chủ nhiệm lớp; công tác bồi dưỡng học sinh khiêu, phụ đạo học sinh; - Hoạt động tổ chuyên môn + Mức độ tổ chức sinh hoạt chuyên môn  Thường xuyên  Thỉnh thoảng  Ít + Nội dung sinh hoạt chun mơn:  Phong phú, đa dạng  Ít đa dạng, chủ yêu nội dung chương trình chính khóa  Có buổi sinh hoạt chuyên đề + Phương pháp, hình thức tở chức sinh hoạt chun mơn  Phát huy được những ý kiên đóng góp của tất cả thành viên  Sinh hoạt chuyên môn theo mô hình nghiên cứu học Hình thức họp trao đổi trực tiêp  Ứng dụng CNTT để tổ chức sinh hoạt chuyên môn 12 + Công tác bồi dưỡng học sinh khiếu, phụ đạo học sinh  Coi trọng, đạt hiệu quả cao  Chưa được coi trọng - Sinh hoạt, thảo luận đổi GD, đào tạo (chương trình GDPT mới…)  Sinh hoạt thường xuyên  Chưa được coi trọng đúng mức Nhận xét, đề xuất: Có kê hoạch hoạt động chuyên môn từng năm học, học kì, tháng, tuần; GV lên lớp có kê hoạch giảng dạy, không cắt xén chương trình, dạy đủ môn học theo chuẩn kiên thức, kĩ tài liệu giảng dạy Có nhiều hình thức dạy học phong phú phù hợp với từng đối tượng HS Lựa chọn nội dung hợp lí, thời lượng phù hợp Thường xuyên tổ chức trao đổi chuyên môn, tổ chức chuyên đề cung đẩy mạnh công tác dự để GV chia sẻ học tập kinh nghiệm nâng cao kĩ vận dụng phương pháp, biêt điều chỉnh kịp thời tình huống tổ chức hoạt động dạy học theo mô hình mới IV.2 Công tác hoạt động ngoài giờ lên lớp của nhà trường  Được xây dựng cụ thể công khai  Được xây dựng không công khai  Không có kê hoạch GD của nhà trường - Mục tiêu / Mục đích GD xác định:  Đầy đủ, rõ ràng, cụ thể  Tương đối đầy đủ, rõ ràng, cụ thể  Chưa đầy đủ, rõ ràng, cụ thể - Nội dung giáo dục  Đa dạng, phong phú, sát thực tiễn  Có tính tích hợp liên môn  Chưa đa dạng, ít gắn với thực tiễn  Mang tính đơn mơn - Phương pháp, hình thức giáo dục 13  Đa dạng, đề cao chủ thể HS  Chủ yêu dạy nội khoá  Có nhiều hoạt động ngoại khố thiêt thực - Tở chức thực  Có thời gian cụ thể cho việc tổ chức hoạt động GD  Được phân công cụ thể  Có sự phối hợp giữa lực lượng GD nhà trường  Có sự tham gia của tổ chức xã hội của địa phương Nhận xét, đề xuất: Nhà trường có chương trình, kê hoạch tổ chức hoạt động GD lên lớp theo chủ điểm tháng Kê hoạch dạy hoạt động GD lên lớp theo thời khóa biểu 01 tiêt/ tuần; IV.3 Công tác phổ cập giáo dục cho học sinh: - Tổ chức tớt "Ngày tồn dân đưa trẻ đên trường"; nhiều năm liền huy động được 100% trẻ tuổi vào lớp 1; tỷ lệ học đúng độ tuổi đạt 100% - Hỗ trợ trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn gia đình hộ nghèo, chính sách, trẻ khuyêt tật miễn đóng góp khoản tiền đầu năm, hỗ trợ quần áo, sách … - Đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ từ năm 2016 đên IV.4 Hoạt động tư vấn tâm lí, giáo dục sức khoẻ sinh sản vị thành niên - Cán phụ trách  Có cán chuyên trách  Giáo viên chủ nhiệm  Đoàn niên  Giáo viên môn - Mức độ tổ chức  Thường xuyên -  Thỉnh thoảng  Ít Phương pháp, hình thức tư vấn tâm lí, giáo dục sức khoẻ sinh sản vị thành niên  Hình thức đa dạng thơng qua hoạt động đồn, câu lạc bộ, diễn đàn, 14  Phương pháp phù hợp, hiệu quả  Phương pháp hình thức chưa đa dạng, chưa hiệu quả Nhận xét, đề xuất: Khơng IV.5 An ninh và chăm sóc sức khoẻ học đường  Môi trường nhà trường địa phương lành mạnh, ít có tệ nạn xã hội  Môi trường địa phương thiêu lành mạnh, ảnh hưởng nhiều đên nhà trường  Có phòng y tê cán y tê, đủ điều kiện để chăm sóc sức khoẻ cho HS  Khơng có phòng y tê cán y tê chuyên trách Nhận xét, đề xuất: Nhà trường đã có hình thức GD ý thức tự chăm sóc sức khỏe cho HS, có kê họach hoạt động của công tác y tê học đường HS biêt rèn luyện sức khỏe có ý thức bảo vệ sức khỏe Thực tốt hồ sơ quản lý sức khỏe học sinh IV.6 Hiệu quả đào tạo của nhà trường: Kêt quả thực chương trình giáo dục; Giáo dục kỹ sống, giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, giáo dục thể chất - Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học sau năm học đạt 97% - Nhà trường đạo cho chuyên môn, trường, tổ chuyên môn triển khai việc giảng dạy lồng ghép giáo dục kỹ sống qua môn học, qua sinh hoạt Đội, sinh họat sao, sinh hoạt lên lớp phù hợp với độ tuổi học sinh của từng khối lớp - Tổ chức cho học sinh tham gia hoạt động bảo vệ môi trường giữ gìn vệ sinh, không vứt rác bừa bãi nơi công cộng gia đình; trồng chăm sóc trồng; tham gia làm vệ sinh trường, lớp hàng ngày, hàng tuần Việc giảng dạy môn học Thể dục nhà trường thực đúng qui định của Bộ GD&ĐT, không dồn ghép, cắt xén chương trình Từng buổi học nhà trường tổ chức cho HS tập thể dục giữa bằng thể dục tay không Việc tổ chức giải thể thao của nhà trường được trì hàng năm Qua thi đấu tuyển chọn HS có kiêu về môn quy định tại Hội khỏe Phù đổng để luyện tập tham gia thi đấu tại giải Hội thao của thị xã IV.7 Thực cơng khai hố tài chính, đảm bảo chất lượng nhà trường 15 Nhà trường thực công khai tài chính định kỳ hàng quí được niêm yêt để CB- GV-NV được biêt Quản lý tốt việc thu, chi cung việc sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước cấp nguồn đóng góp tự nguyện từ phụ huynh HS đảm bảo khách quan Công khai hoạt động của nhà trường trước cán bộ, GV, HS, phụ huynh quần chúng nhân dân địa bàn Tổ chức thực tốt nội dung công khai bản quy chê dân chủ sở để xây dựng mới đồn kêt nội trường học Thực công khai cam kêt của nhà trường về chất lượng GD thực tê, về điều kiện đảm bảo chất lượng GD về thu chi tài chính để thành viên nhà trường xã hội tham gia giám sát đánh giá nhà trường theo quy định V TÌM HIỂU VỀ QUAN HỆ GIỮA NHÀ TRƯỜNG, GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỢI - Tở chức hiệu quả hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh rất tốt - Làm tốt công tác tham mưu của nhà trường với cấp ủy Đảng, chính quyền phối hợp với tở chức đồn thể của địa phương - Nhà trường phới hợp tớt với tở chức đồn thể của địa phương, huy động sự tham gia của cộng đồng để giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc, đạo đức lối sống, pháp luật, nghệ thuật, thể dục thể thao cho học sinh thực mục tiêu, kê hoạch giáo dục - Làm tốt công tác chăm sóc di tích lịch sử, cách mạng, công trình văn hóa; chăm sóc gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công, mẹ Việt Nam Anh hùng địa phương - Huy động được sự đóng góp về công sức tiền của của tổ chức, cá nhân gia đình để xây dựng sở vật chất; bổ sung phương tiện, thiêt bị dạy học; khen thưởng giáo viên dạy giỏi, học sinh giỏi hỗ trợ học sinh nghèo - Thực việc công khai nguồn thu của nhà trường theo quy định hành về công khai đối với sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Nhận xét, đề x́t: Khơng 16 VI MỢT SỐ BÀI HỌC ĐỐI VỚI BẢN THÂN QUA ĐỢT TÌM HIỂU THỰC TẾ TẠI TRƯỜNG: TIỂU HỌC NINH LỘC, NINH HÒA, KHÁNH HÒA Làm tốt nữa công tác xã hội hóa giáo dục, huy động nguồn lục đóng góp hỗ trợ về sở vật chất cho nhà trường Đẩy mạnh công tác quản lý đạo mặt hoạt động của nhà trường Đẩy mạnh công nghệ thông tin công tác quản lý 17 ... mô hình trường học mới 2.2 Chuyên đề 6: Phát triển lực nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II Qua chuyên đề này, người học hiểu thêm về thực trạng đội ngu giáo viên tiểu học; Kê hoạch... chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngu quản lí, giáo viên cấp học Trong hè 2018, được tham gia lớp Bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II Qua trình học tập nghiên... trình giáo dục phổ thông 2.3 Chuyên đề 7: Dạy học và bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh khiếu trường tiểu học Chuyên đề cung cấp cho người học hiểu về Quan niệm về người giáo viên hiệu
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài thu hoạch bồi lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II, Bài thu hoạch bồi lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II

Từ khóa liên quan