Bài thu hoạch bồi lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II

25 110 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/07/2019, 17:55

PHẦN MỞ ĐẦUTrong những năm qua, thực hiện chương trình “Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” theo Nghị quyết 29NQTW ngày 4 tháng 11 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương, các cấp lãnh đạo rất quan tâm đến việc bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên các cấp học. Trong hè 2018, tôi được tham gia lớp Bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHÁNH HÒA Chương trình Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giáo viên Tiểu học Hạng II Lớp mở Ninh Hòa, Khánh Hòa BÀI THU HOẠCH CUỐI KHÓA Học viên: Nguyễn Thị Thu Hương Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Ninh Bình Thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa Khánh Hòa, năm 2018 MỤC LỤC Trang PHẦN MỞ ĐẦU………………………………………………………………… PHẦN NỘI DUNG……………………………………………………………… CHƯƠNG 1: KIẾN THỨC VỀ CHÍNH TRỊ, QUẢN LÍ NHÀ NƯỚC VÀ CÁC KI NĂNG CHUNG 1.1 Chuyên đề 1: Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 1.2 Chuyên đề 2: Xu hướng quốc tế và đổi mới giáo dục phổ thông Việt Nam 1.3 Chuyên đề 3: Xu hướng đổi mới quản lí giáo dục phổ thông và quản trị nhà trường tiểu học 1.4 Chuyên đề 4: Động lực và tạo động lực cho giáo viên tiểu học CHƯƠNG 2: KIẾN THỨC, KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH VÀ ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP 2.1 Chuyên đề 5: Quản lí hoạt động dạy học và phát triển chương trình giáo dục nhà trường tiểu học 2.2 Chuyên đề 6: Phát triển lực nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II 2.3 Chuyên đề 7: Dạy học và bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh khiếu trường tiểu học 2.4 Chuyên đề 8: Đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục trường tiểu học 2.5 Chuyên đề 9: Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm (KHSP) ứng dụng trường tiểu học 2.6 Chuyên đề 10: Xây dựng mơi trường văn hóa, phát triển thương hiệu nhà trường và liên kết, hợp tác quốc tế CHƯƠNG LIÊN HỆ THỰC TIỄN TẠI ĐƠN VỊ CÔNG TÁC KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 22 TÀI LIỆU THAM KHẢO 25 PHẦN MỞ ĐẦU Trong những năm qua, thực hiện chương trình “Đổi mới bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” theo Nghị quyết 29/NQTW ngày tháng 11 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương, các cấp lãnh đạo rất quan tâm đến việc bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên các cấp học Trong hè 2018, được tham gia lớp Bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II Qua quá trình học tập và nghiên cứu cũng sự hướng dẫn, truyền đạt tận tình của các thầy, cô giáo trường Đại học Khánh Hòa phụ trách giảng dạy, nắm bắt được các nội dung sau: Xu hướng phát triển của giáo dục, tinh thần đổi mới bản và toàn diện giáo dục, các mô hình trường học mới Những mặt được và mặt hạn chế của các mơ hình trường học Vận dụng sáng tạo và đánh giá được việc vận dụng những kiến thức về giáo dục học và tâm sinh lý lứa tuổi vào thực tiễn giáo dục học sinh tiểu học của bản thân và đồng nghiệp Chủ động, tích cực phối hợp với đồng nghiệp, cha mẹ học sinh và cộng đồng để nâng cao chất lượng giáo dục học sinh tiểu học Nắm vững và vận dụng tốt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước quy định và yêu cầu của ngành, địa phương về giáo dục tiểu học; chủ động tuyên truyền và vận động đồng nghiệp thực hiện tốt chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước về giáo dục nói chung và giáo dục tiểu học nói riêng Hiểu rõ chương trình và kế hoạch giáo dục tiểu học; hướng dẫn được đồng nghiệp thực hiện chương trình và kế hoạch giáo dục tiểu học Để viết bài thu hoạch này, đã sử dụng một số phương pháp sau : - Phương pháp thu thập tài liệu - Phương pháp phân loại tài liệu - Phương pháp nghiên cứu tài liệu - Phương pháp tổng hợp Những kiến thức này được thể hiện qua nội dung ba phần học: - Kiến thức về chính trị, quản lý nhà nước và các kỹ chung - Kiến thức, kỹ nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp - Tìm hiểu thực tế tại trường học Tiểu học địa phương PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG 1: KIẾN THỨC VỀ CHÍNH TRỊ, QUẢN LÍ NHÀ NƯỚC VÀ CÁC KĨ NĂNG CHUNG 1.1 Chuyên đề 1: Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là Nhà nước xã hội chủ nghĩa thực sự của dân, dân, vì dân; tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân; bảo đảm tính tối cao của Hiến Pháp, quản lý xã hội theo pháp luật nhằm phục vụ lợi ích và hạnh phúc của Nhân dân, Đảng tiên phong của giai cấp công nhân lãnh đạo, đồng thời chịu trách nhiệm trước Nhân dân và sự giám sát của Nhân dân Đặc trưng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa: - Là Nhà nước thực sự của dân, dân, vì dân; bảo đảm tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân - Là Nhà nước tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc quyền lực nhà nước là thớng nhất, có sự phân cơng và phới hợp giữa các quan nhà nước quá trình thực hiện quyền lực nhà nước về mặt lập pháp, hành pháp và tư pháp - Là Nhà nước được tổ chức và hoạt động sở Hiến pháp và pháp luật, bảo đảm tính tối cao của Hiến pháp và pháp luật đời sống xã hội - Là Nhà nước tôn trọng, thực hiện và bảo vệ quyền người, tất cả vì hạnh phúc của người; bảo đảm trách nhiệm giữa nhà nước và công dân, thực hành dân chủ gắn với tăng cường kỷ cương, kỷ luật - Là Nhà nước Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, đồng thời bảo đảm sự giám sát của nhân dân, sự giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận - Là Nhà nước thực hiện đường lối hòa bình, hữu nghị với Nhân dân các dân tộc và các Nhà nước thế giới nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền toàn ven lãnh thổ của nhau, không can thiệp vào công việc nội bộ của và có lợi, đờng thời tơn trọng và cam kết thực hiện các công ước, điều ước, hiệp ước quốc tế đã tham gia ký kết, phê chuẩn 1.2 Chuyên đề 2: Xu hướng quốc tế và đổi giáo dục phổ thông Việt Nam Qua chuyên đề này, người học hiểu thêm về kinh nghiệm quốc tế về phát triển giáo dục phổ thông, giáo dục phổ thông tại một số nước thế giới, vấn đề đổi mới giáo dục phổ thông giai đoạn hiện (hiểu được bối cảnh của thế giới và Việt Nam đặt cho sự đổi mới giáo dục phổ thông, đổi mới là tất yếu khách quan giai đoạn hiện nay) Có kĩ nhận diện được các vấn đề về giáo dục và đởi mới giáo dục, có kĩ quản lí và lãnh đạo nhà trường đáp ứng nhu cầu vận động của xã hội, nhu cầu đổi mới giáo dục nói tiêng Có thái đợ đúng, tích cực đối với đổi mới giáo dục phổ thông hiện nay, có quan điểm và thái đợ nghề nghiệp rõ ràng quản lí và công tác chuyên môn tại đơn vị cũng phát triển đội ngũ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục Hiểu được các yếu tố kinh tế xã hội tác động tới sự phát triển giáo dục; Xu hướng đổi mới mục tiêu, nội dung và phương pháp giáo dục; Xu thế đổi mới quản lý giáo dục phổ thông; hệ thống giáo dục phổ thông một số quốc gia và quan điểm đổi mới giáo dục phổ thông Việt Nam 1.3 Chuyên đề 3: Xu hướng đổi quản lí giáo dục phổ thông và quản trị nhà trường tiểu học Chuyên đề này cung cấp cho người học hiểu về xu thế đổi mới quản lý giáo dục phổ thông: Sự cấp thiết phải đổi mới quản lý giáo dục phổ thơng bới cảnh toàn cầu hóa và hợi nhập; Những hội và thách thức đối với phát triển kinh tế - xã hội và phát triển giáo dục toàn cầu; Các xu hướng phát triển giáo dục thế kỉ XXI và xu hướng chung về đổi mới quản lý giáo dục và đổi mới quản lý nhà trường của một số nước phát triển 1.4 Chuyên đề 4: Động lực và tạo động lực cho giáo viên tiểu học Động lực là các yếu tố bên thúc đẩy cá nhân tiến hành hoạt động nhằm thỏa mãn nhu cầu của bản thân Vai trò của động lực: + Động lực lao động quy định xu hướng của hoạt đợng cá nhân Đợng lực đóng vai trò chỉ huy để đạt đến mục tiêu chung + Quy định tính bền bỉ của hoạt động, trì sức lao đợng của cá nhân Người lao đợng có đợng lực thì có thể làm việc mợt cách bền bỉ, kiên trì để hoàn thành công việc, đồng thời có khá học hỏi để nâng cao lực và trình độ của bản thân Ngược lại người đợng lực thường dễ bỏ c̣c và ít rèn luyện lực chuyên môn của bản thân Bất lì công việc nào, thực hiện thời gian dài, lặp lặp lại sẽ có xu hướng làm giảm sự nhiệt tình và hứng thú của cá nhân Nhờ có đợng lực mà cá nhân có khả phát hiện thêm những điều hấp dẫn và ý nghĩa của công việc + Quy định cường độ của hoạt động Đợng lực lao đợng có thể thúc đẩy cá nhân lao động với cường độ cao, giúp cá nhân huy động được sức mạnh thể chất, trí tuệ một cách cao nhất để hoàn thành công việc Động lực tiếp thêm sức mạnh làm việc cho cá nhân tổ chức Tạo động lực là quá trình xây dựng Triển khai các chính sách, lựa chọn, sử dụng các biện pháp, thủ thuật của người quản lí đểbtác động đến người bị quản lí nhằm khơi dậy tính tích cực hoạt động của họ Muốn tạo động lực làm việc cho giáo viên thì việc quan trọng hàng đầu là nhận biết nhu cầu của họ Mỗi cá nhân có nhu cầu có tính thúc đẩy các thứ bậc khác Biện pháp kích thích chỉ có thể có tác dụng phù hợp với nhu cầu của cá nhân Trong các phương pháp tạo động lực cho giáo viên thì phương pháp kinh tế là một phương pháp quan trọng Tạo động lực thông qua tiền lương, tiền công, tiền thưởng, qua phụ cấp, phúc lợi và dịch vụ Sự đảm bảo về lợi ích cho giáo viên giúp giáo viên toàn tâm toàn ý sáng tạo, trách nhiệm công tác giáo dục Nhưng hiện với mức lương của giáo viên là quá thấp so với mức sinh hoạt hiện Và vậy hoàn cảnh kinh tế, c̣c sớng còn nhiều khó khăn, thì các giáo viên có ít thời gian đầu tư công sức cho giảng dạy, họ còn phải dành thời gian lo cơm, áo, gạo, tiền đảm bảo mưu sinh… thì khó có thể hài lòng và tâm huyết với công việc được Muốn tạo động lực động viên, khuyến khích đội ngũ giáo viên dạy tốt - học tốt Ngoài phương pháp kinh tế còn phải làm tốt công tác thi đua khen thưởng Thi đua khen thưởng phải tự nguyện, tự giác, công khai và công Ở sở đã xảy tình trạng những danh hiệu thi đua thường được chỉ định cho cán bợ quản lí các tở trưởng, tở phó, trưởng các đoàn thể, điều gây tâm lí khơng phấn đấu của giáo viên, vì cho mình làm tớt cũng đâu cũng khơng đến lượt mình Đó là sự mất công bằng, vậy nên để tạo động lực cần xây dựng một môi trường làm việc thân thiện, an toàn, cởi mở và tạo hội thách thức cho giáo viên thể hiện bản thân mình góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đáp ứng nhu cầu đổi mới hiện CHƯƠNG 2: KIẾN THỨC, KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH VÀ ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP 2.1 Chuyên đề 5: Quản lí hoạt động dạy học và phát triển chương trình giáo dục nhà trường tiểu học Chuyên đề này cung cấp cho người học hiểu thêm về một số mô hình nhà trường đầu thế kỉ XXI: Mô hình nhà trường hiệu quả; Mô hình nhà trường cộng đồng; Mô hình nhà trường tích cực; Mô hình nhà trường chìa khóa vàng và Mơ hình trường học mới Qua chuyên đề người học cũng được hình dung rõ về quá trình dạy học và giáo dục mô hình trường học mới Việt Nam (VNEN) và những vấn đề chung về đánh giá kết quả học tập của học sinh mô hình trường học mới 2.2 Chuyên đề 6: Phát triển lực nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II Qua chuyên đề này, người học hiểu thêm về thực trạng đội ngũ giáo viên tiểu học; Kế hoạch phát triển đội ngũ giáo viên trường tiểu học trước yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục; đồng thời chỉ hướng hợp tác phát triển và sử dụng đội ngũ giáo viên giữa các nhà trường và các sở giáo dục việc triển khai đổi mới chương trình giáo dục phổ thông 2.3 Chuyên đề 7: Dạy học và bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh khiếu trường tiểu học Chuyên đề cung cấp cho người học hiểu về Quan niệm về người giáo viên hiệu quả; Khung lực nghề nghiệp của GV một số quốc gia; Bài học kinh nghiệm trước yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông Việt Nam 2.4 Chuyên đề 8: Đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục trường tiểu học Qua chuyên đề này, người học hiểu thêm về các thành tố tạo nên chất lượng đào tạo; các tiêu chuẩn, tiêu chí và minh chứng đánh giá chất lượng giáo dục; Quy trình kiểm định chất lượng giáo dục trường tiểu học 2.5 Chuyên đề 9: Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm (KHSP) ứng dụng trường tiểu học Chuyên đề cung cấp cho người học hiểu thêm về vai trò vị trí của hoạt động nghiên cứu khoa học sự phạm ứng dụng trường tiểu học; các bước đề xây dựng môi trường nghiên cứu KHSP ứng dụng trường tiểu học; và đề cách quản lý hoạt động nghiên cứu KHSP ứng dụng trường tiểu học 2.6 Chun đề 10: Xây dựng mơi trường văn hóa, phát triển thương hiệu nhà trường và liên kết, hợp tác q́c tế Văn hóa nhà trường và phát triển thương hiệu nhà trường có vai trò quan trọng, có tác động mạnh tới việc nâng cao chất lượng giáo dục Có thể coi văn hóa nhà trường là mợt những kĩ sống của học sinh giúp học sinh thích nghi với xã hợi, có thể điều chỉnh chính mình phù hợp với hoàn cảnh sống, ứng xử hợp lí với cuộc sống xung quanh Trong các nhà trường nói chung và trường tiểu học nói riêng văn hóa nhà trường được xây dựng bản những mối quan hệ sau: - Quan hệ giữa người với người, bao gồm: giáo viên với giáo viên, giáo viên với phụ huynh, giáo viên với học sinh, học sinh với học sinh, lãnh đạo với giáo viên - Quan hệ giữa người với thiên nhiên Xây dựng trường học thân thiện, môi trường học tập xanh, sạch, đẹp Văn hóa nhà trường được tạo dựng và nuôi dưỡng bầu không khí cởi mở, dân chủ, hợp tác, tin cậy và tôn trọng lẫn Giáo viên hiểu rõ vai trò, trách nhiệm của mình giảng dạy Đới với học sinh thì văn hóa nhà trường có tác đợng tích cực tạo bầu khơng khí học tập liên tục, học sinh có điều kiện phát huy tính sáng tạo, được thể hiện mình, là chính mình Xây dựng thương hiệu nhà trường là một bước đột phá các trường công lập Khi nhà trường có thương hiệu giúp phụ huynh học sinh tin tưởng hơn, học sinh được học một môi trường giáo dục hoàn thiện, sở vật chất đầy đủ đáp ứng quá trình dạy và học Từ thương hiệu giáo viên và học sinh, đến cán bợ quản lí đều phải nỗ lực dạy và học thật tớt để giữ gìn và phát triển thương hiệu Đối với giáo dục địa phương những năm qua đã thực hiện tốt, thường xuyên, liên tục các phong trào “xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”, thi đua “dạy tốt học tốt”, phong trào đổi mới phương pháp dạy và học phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của học sinh Giáo viên là người tổ chức hướng dẫn và kết hợp đánh giá, học sinh là người chủ động học tập và được tự đánh giá Từ đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và bước đầu xây dựng thương hiệu nhà trường hệ thống giáo dục quốc dân CHƯƠNG LIÊN HỆ THỰC TIỄN TẠI ĐƠN VỊ CÔNG TÁC PHIẾU TÌM HIỂU THỰC TẾ VÀ THU HOẠCH TẠI ĐƠN VỊ CÔNG TÁC Họ tên học viên: Nguyễn Thị Thu Hương Công việc đảm nhận tại đơn vị công tác: Phó Hiệu trưởng Thời gian thực tế: Tháng 7/2018 Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Ninh Bình Địa chỉ đơn vị công tác: Xã Ninh Bình, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa Điện thoại: 02583641565 Hiệu trưởng: Nguyễn Tấn Ca I TÌM HIỂU CHUNG VỀ TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ NHÀ TRƯỜNG I.1 Lịch sử phát triển nhà trường: Trường Tiểu học Ninh Bình được thành lập vào ngày 21/8/1992 theo Quyết định số 139/QĐ-GD của Sở GD – ĐT tỉnh Khánh Hòa Trường nằm phía Tây-Nam phường Ninh Hiệp, có điểm trường Điểm trường chính đặt tại thôn Phong Ấp, xã Ninh Bình, Thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, điểm trường còn lại đặt tại thôn Bình Trị và thôn Tân Bình xã Ninh Bình Lúc này, trình độ chuyên môn của giáo viên đa số đều không đạt chuẩn; sở vật chất, trang thiết bị còn thiếu thốn Nhưng đến nay, đội ngũ giáo viên được đào tạo lại đều đạt chuẩn và chuẩn Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tương đối đầy đủ, chất lượng giáo dục của trường ngày càng được nâng cao, cảnh quan sư phạm của trường bước đầu đã được khang trang, sạch đẹp đáp ứng được yêu cầu xây dựng trường tiểu học chuẩn quốc gia theo các quy định của Thông tư 59 của Bộ Giáo dục Trong những năm học qua, với sự nỗ lực, phấn đấu của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh cũng sự quan tâm mức của Đảng ủy, chính quyền và các đoàn thể địa phương sự góp sức của cha mẹ học sinh, trường Tiểu học Ninh Bình đã thực sự vươn lên mạnh mẽ và trưởng thành về mọi mặt, tạo niềm tin nhân dân, chính quyền địa phương và Ngành Giáo dục - Đào tạo thị xã Ninh Hòa I.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy nhà trường - Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng: 2/1 nữ - Nhà trường có chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam với 29 đồng chí (27 chính thức, 02 dự bị), Có tở chức Công đoàn với 50 đoàn viên, Đoàn niên Cộng sản Hồ Chí Minh 13 đoàn viên Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh được tổ chức chặt chẽ, sinh hoạt vào nền nếp và có chất lượng Có 49 Sao Nhi đờng Hờ Chí Minh 10 - Nhà trường có 05 tở chun mơn (từ tở đến tổ 5), 01 tổ văn phòng và hoạt động theo quy định hiện hành tại Điều lệ trường tiểu học Chi bộ Công đoàn Tổ Văn phòng Tổ khối Đoàn niên Hiệu trưởng Hiệu phó Tở khới Tổ khối Đội thiếu niên Tổ khối Tổ khối Sơ đồ cấu tổ chức trường Tiểu học Ninh Bình I.3 Quy mô nhà trường: - Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên: 50/40 nữ Trong đó: + Ban giám hiệu: 02/1 nữ + Giáo viên: 40/34 nữ + Nhân viên: 8/5 nữ - Số lượng học sinh, số lớp/khối: + Năm học: 2015 – 2016: 776 hs/26 lớp/ khối + Năm học: 2016 – 2017: 708/325 hs/26 lớp/ khối + Năm học: 2017 – 2018: 714 hs/26 lớp/ khới I.4 Tình hình Quản lý hoạt đợng giáo dục (Kết quả xếp loại dạy học và giáo dục của học sinh) 11 Năm học: 2017-2018 Tổng số lớp: 26 Tổng số HS: 714 Năng lực Lớp Số HS Tự phục vụ, tự quản Tốt Đạt CCG Tự học, giải quyết vấn đề Hợp tác Tốt Đạt CCG Tốt Đạt Kiến thức, kĩ CCG HHT HT CHT 160 98 62 107 53 101 59 53 103 104 62 42 57 47 63 41 35 68 162 97 65 95 67 78 84 41 120 146 69 77 68 78 65 81 38 106 142 105 37 99 43 94 48 49 93 431 283 426 288 401 313 216 490 56,2 43,8 30,1 68,8 1,1 Tổng số HS Phần trăm tổng 60,4 39,6 số HS 59,7 40,3 Phẩm chất Lớp Số HS Chăm học, chăm làm Tốt Đạt CCG Tự tin, trách nhiệm Tốt Đạt CCG Trung thực, kỉ luật Tốt Đạt CCG Đoàn kết, yêu thương Tốt Đạt 160 100 60 101 59 122 38 122 38 104 64 40 67 37 73 31 79 25 162 88 74 84 78 101 61 113 49 146 68 78 70 76 71 75 70 76 142 93 49 92 50 106 36 106 36 413 301 414 300 473 241 490 224 57,8 42,2 58,0 42,0 61,2 38,8 Tổng số HS Phần trăm tổng số HS CCG 68,6 31,1 Học sinh thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, được đảm bảo các quyền, đảm bảo quy định về tuổi học sinh theo quy định 12 Chất lượng học sinh đáp ứng chỉ tiêu từ đầu năm học Cần thay đổi phương pháp dạy học để tiếp tục trì, nâng cao chất lượng học sinh I.5 Quản lý hồ sơ sổ sách - Hồ sơ phục vụ hoạt động giáo dục của nhà trường thực hiện đầy đủ theo quy định hiện hành tại Điều lệ trường tiểu học như: Sổ đăng bộ; sổ phổ cập giáo dục tiểu học; sổ theo dõi kết quả kiểm tra đánh giá học sinh; hồ sơ học sinh khuyết tật; học bạ học sinh; sổ nghị quyết và kế hoạch công tác; sổ quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên .; hồ sơ sổ sách của giáo viên - Thực hiện tốt các phần mềm của ngành công tác quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh; ứng dụng công nghệ thông tin vào việc khai thác tư liệu, hình ảnh để soạn giảng giáo án điện tử đạt hiệu quả cao - Lưu trữ đầy đủ và khoa học các loại hồ sơ, văn bản công văn đi, đến, hồ sơ cán bộ công chức, viên chức, hồ sơ chuyên môn (sổ theo dõi chất lượng giáo dục, học bạ), sổ danh bạ …theo quy định của Luật Lưu trữ - Có đầy đủ kế hoạch hoạt đợng chăm sóc sức khỏe học sinh Có 100% học sinh được khám sức khỏe ban đầu Tham gia tốt công tác bảo trì trường học, vệ sinh lớp học I.6 Những thành tích/ khen thưởng nổi bật của nhà trường - Thành tích của tập thể nhà trường: Trường chuẩn quốc gia, tập thể lao động xuất sắc, Uỷ ban nhân dân tỉnh tặng khen - Thành tích của cá nhân giáo viên: Có 04 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh: giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp tỉnh, 15 giáo viên dạy giỏi cấp thị xã, giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp thị xã và 15 chiến sỹ thi đua cấp sở - Thành tích của HS: Rất nhiều học sinh đạt danh hiệu các kỳ thi học sinh giỏi, các kỳ giao lưu học sinh giỏi, các kỳ thi olympic Toán, tiếng Anh qua mạng internet…Đặc biệt có em đạt giải quốc gia kỳ thi tiếng Anh qua mạng internet và giải khuyến khích quốc gia môn Toán olympic… 13 - Thành tích khác: Các tổ chức đoàn thể nhà trường hoạt động tốt Liên Đội nhiều năm liền đạt Liên đội xuất sắc dẫn đầu khối tiểu học, có năm được Trung ương Đoàn tặng Bằng khen Chi đoàn nhiều năm được công nhận Chi đoàn vững mạnh dẫn đầu khối quan của xã Công đoàn nhiều năm liền đạt Công đoàn sở vững mạnh Chi bộ nhiều năm liền đạt chi bộ sạch vững mạnh II TÌM HIỂU VỀ CÁN BỢ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN VÀ HỌC SINH II.1 Đội ngũ giáo viên Có 05 tở chun mơn với 40 giáo viên Cụ thể: Số lượng GV (người) Tổ chuyên STT môn Cử Thạc nhân sĩ CĐ,ĐH Số lượng GV đạt chuẩn Hạng I Hạng Hạng III II 01 Khối 0 02 Khối 0 03 Khối 0 3 04 Khối 0 05 Khối 0 0 38 16 17 0% 0% 95% 40% 42.5% Tổng cộng Phần trăm tổng sớ GV Có 01 giáo viên làm tởng phụ trách Đội Số lượng, chất lượng đội ngũ giáo viên: Đội ngũ giáo viên trẻ, động, nhiệt tình công tác Giáo viên có trình đợ đạt ch̉n là 100%, chuẩn là 95% Đề xuất giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên: giáo viên cần thường xuyên học tập nâng cao trình độ Thường xuyên dự giờ thăm lớp, trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp, tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, II.2 Đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục nhà trường 14 - Sớ lượng: 02, 02 cử nhân; có 02 cán bợ đã qua đào tạo, tập huấn về quản lý giáo dục (chiếm 100% tổng số cán bộ quản lý) - Chất lượng: Đáp ứng được yêu cầu công việc.Thực hiện tốt các công việc được giao - Đề xuất giải pháp phát triển đội ngũ CB quản lý giáo dục: Tiếp tục bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý II.3 Đội ngũ nhân viên nhà trường - Số lượng: 08 (01 kế toán, 01 văn thư, 01 thư viện, 02 phục vụ, 03 bảo vệ) - Chất lượng: đã đáp ứng yêu cầu công việc - Đề xuất giải pháp phát triển đội ngũ nhân viên phục vụ giáo dục nhà trường: Khơng III TÌM HIỂU VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC III.1 Cơ sở vật chất nhà trường: - Diện tích của trường: 11.160,3m đạt 13,66m2/1 HS Quang cảnh, môi trường của nhà trường bảo đảm xanh, sạch, đẹp thoáng mát trồng xanh, các bồn hoa, thảm cỏ, trang trí và ngoài phòng học thân thiện, bảo đảm thoáng mát để tổ chức các hoạt động giáo dục III.2 Phòng học, thư viện, sân chơi, sân tập thể dục thể thao - Phòng học: + Sớ lượng phòng học 23 phòng Phòng học được xây dựng quy cách, các phòng học đều đủ ánh sáng, thoáng mát + Bàn ghế học sinh bản đảm bảo yêu cầu về vệ sinh trường học, có bàn ghế phù hợp cho học sinh khuyết tật học hòa nhập + Máy chiếu: máy, Tivi màn hình lớn: tivi + Hệ thống đèn, quạt đáp ứng nhu cầu học tập và làm việc của HS cũng cán bộ, công nhân viên 15 - Sân chơi cho học sinh, Sân tập thể dục, thể thao: Trường có sân chơi, bãi tập thể dục thể thao cho học sinh Diện tích sân chơi: 1117m đạt 1,36m2/1 HS, diện tích bãi tập 1.760 m2 đạt 2,15 m2/1 HS - Phòng làm việc hiệu bộ, hành chính, tổ chun mơn: Phục vụ tốt cho công tác chung của nhà trường (vẫn còn thiếu mợt sớ phòng làm việc) - Phòng đa chức năng: Chưa có Nhận xét, đề x́t: Bở sung thêm phòng đa chức và một số phòng làm việc cho khu hành chính III.3 Trang thiết bị văn phòng phục vụ công tác quản lý, dạy và học: thư viện, phòng y tế trường học, khu vệ sinh, nhà để xe, hệ thống nước sạch - Thư viện + Số phòng: 01 + Diện tích: 72m2 + Số cán bộ phụ trách: 01 + Các loại tài liệu chính: Sách giáo khoa, sách tham khảo, Tạp chí phục vụ cho hoạt động dạy và học, sách pháp luật… + Số lượng tài liệu: 3000 bản - Phòng y tế trường học, khu vệ sinh, nhà để xe, hệ thớng nước sạch: Có phòng y tế, nhà vệ sinh giáo viên và học sinh riêng, nhà để xe giáo viên và học sinh riêng và có hệ thống nước sạch phục vụ cho cả giáo viên và học sinh Nhận xét, đề xuất: không III.4 Thiết bị dạy học và hiệu quả sử dụng thiết bị dạy học nhà trường: - Văn phòng phẩm, sách giáo khoa và tài liệu tham khảo, hệ thống đồ dùng dạy học, phòng thí nghiệm: Có đầy đủ sách giáo khoa, tài liệu tham khảo, đồ dùng dạy học phục vụ cho công tác giảng dạy Nhận xét, đề xuất: Đáp ứng yêu cầu khá tốt III.5 Khu vệ sinh, y tế học đường: - Chất lượng khu vệ sinh: Tốt 16 - Nguồn nước, bếp ăn, phòng ăn, nguồn cung cấp thực phẩm, chế biến, bảo quản: Tốt - Vấn đề thu gom, phân loại và xử lý rác thải: Tớt Nhận xét, đề x́t: Khơng IV TÌM HIỂU VỀ HOẠT ĐỢNG CỦA NHÀ TRƯỜNG IV.1 Cơng tác chun môn: Kế hoạch giảng dạy, học tập, giáo án của giáo viên bộ môn/ chủ nhiệm lớp; công tác bồi dưỡng học sinh khiếu, phụ đạo học sinh; - Hoạt động tổ chuyên môn + Mức độ tổ chức sinh hoạt chuyên môn  Thường xuyên  Thỉnh thoảng  Ít + Nội dung sinh hoạt chuyên môn:  Phong phú, đa dạng  Ít đa dạng, chủ yếu là các nội dung chương trình chính khóa  Có các b̉i sinh hoạt chun đề + Phương pháp, hình thức tổ chức sinh hoạt chuyên môn  Phát huy được những ý kiến đóng góp của tất cả các thành viên  Sinh hoạt chuyên môn theo mô hình nghiên cứu bài học  Hình thức họp trao đổi trực tiếp  Ứng dụng Công nghệ thông tin để tổ chức sinh hoạt chuyên môn + Công tác bồi dưỡng học sinh khiếu, phụ đạo học sinh  Coi trọng, đạt hiệu quả cao  Chưa được coi trọng Sinh hoạt, thảo luận về đổi mới GD, đào tạo (chương trình GDPT mới…)  Sinh hoạt thường xuyên  Chưa được coi trọng mức 17 Nhận xét, đề x́t: Có kế hoạch hoạt đợng chuyên môn năm học, học kì, tháng, tuần; Giáo viên lên lớp có kế hoạch giảng dạy, khơng cắt xén chương trình, dạy đủ các môn học theo chuẩn kiến thức, kĩ và tài liệu giảng dạy Có nhiều hình thức dạy học phong phú phù hợp với đối tượng học sinh Lựa chọn nội dung hợp lí, thời lượng phù hợp Thường xuyên tổ chức trao đổi chuyên môn, tổ chức chuyên đề cũng đẩy mạnh công tác dự giờ để giáo viên chia sẻ học tập kinh nghiệm và nâng cao kĩ vận dụng phương pháp, biết điều chỉnh kịp thời các tình huống tổ chức các hoạt động dạy học theo mô hình mới IV.2 Công tác hoạt động ngoài giờ lên lớp của nhà trường  Được xây dựng cụ thể và công khai  Được xây dựng không cơng khai  Khơng có kế hoạch GD của nhà trường - Mục tiêu / Mục đích GD xác định:  Đầy đủ, rõ ràng, cụ thể  Tương đối đầy đủ, rõ ràng, cụ thể  Chưa đầy đủ, rõ ràng, cụ thể - Nội dung giáo dục  Đa dạng, phong phú, sát thực tiễn  Có tính tích hợp liên môn  Chưa đa dạng, ít gắn với thực tiễn  Mang tính đơn môn - Phương pháp, hình thức giáo dục  Đa dạng, đề cao chủ thể học sinh  Chủ yếu dạy nội khoá 18  Có nhiều hoạt đợng ngoại khoá thiết thực - Tở chức thực  Có thời gian cụ thể cho việc tổ chức các hoạt động giáo dục  Được phân cơng cụ thể  Có sự phối hợp giữa các lực lượng giáo dục nhà trường  Có sự tham gia của các tở chức xã hội của địa phương Nhận xét, đề xuất: Nhà trường có chương trình, kế hoạch tở chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo chủ điểm tháng Kế hoạch dạy hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo thời khóa biểu 01 tiết/ tuần; IV.3 Công tác phổ cập giáo dục cho học sinh: - Tổ chức tốt "Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường"; nhiều năm liền huy động được 100% trẻ tuổi vào lớp 1; tỷ lệ học độ tuổi đạt 96% - Hỗ trợ trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là gia đình hợ nghèo, chính sách, trẻ khuyết tật miễn đóng góp các khoản tiền đầu năm, hỗ trợ quần áo, sách … - Đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ từ năm 2016 đến IV.4 Hoạt động tư vấn tâm lí, giáo dục sức khoẻ sinh sản vị thành niên - Cán phụ trách  Có cán bợ chun trách  Giáo viên chủ nhiệm  Đoàn niên  Giáo viên bộ môn - Mức độ tổ chức  Thường xuyên -  Thỉnh thoảng  Ít Phương pháp, hình thức tư vấn tâm lí, giáo dục sức khoẻ sinh sản vị thành niên  Hình thức đa dạng thông qua các hoạt động đoàn, câu lạc bộ, diễn đàn, 19  Phương pháp phù hợp, hiệu quả  Phương pháp và hình thức chưa đa dạng, chưa hiệu quả Nhận xét, đề x́t: Khơng IV.5 An ninh và chăm sóc sức khoẻ học đường  Môi trường nhà trường và địa phương lành mạnh, ít có các tệ nạn xã hợi  Môi trường địa phương thiếu lành mạnh, ảnh hưởng nhiều đến nhà trường  Có phòng y tế và cán bợ y tế, đủ điều kiện để chăm sóc sức khoẻ cho HS  Khơng có phòng y tế và cán bộ y tế chuyên trách Nhận xét, đề xuất: Nhà trường đã có các hình thức giáo dục ý thức tự chăm sóc sức khỏe cho học sinh, có kế họach hoạt đợng của cơng tác y tế học đường Học sinh biết rèn luyện sức khỏe và có ý thức bảo vệ sức khỏe Thực hiện tớt bộ hồ sơ quản lý sức khỏe học sinh IV.6 Hiệu quả đào tạo của nhà trường: Kết quả thực hiện chương trình giáo dục; Giáo dục kỹ sống, giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, giáo dục thể chất - Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học sau năm học đạt 97% - Nhà trường chỉ đạo cho chuyên môn, trường, tổ chuyên môn triển khai việc giảng dạy lồng ghép giáo dục kỹ sống qua các môn học, qua sinh hoạt Đội, sinh họat sao, sinh hoạt ngoài giờ lên lớp phù hợp với độ tuổi học sinh của khối lớp - Tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường giữ gìn vệ sinh, không vứt rác bừa bãi nơi công cợng và gia đình; trờng và chăm sóc trồng; tham gia làm vệ sinh trường, lớp hàng ngày, hàng tuần Việc giảng dạy môn học Thể dục nhà trường thực hiện qui định của Bộ Giáo dục & Đào tạo, không dồn ghép, cắt xén chương trình Từng buổi học nhà trường tổ chức cho HS tập thể dục giữa giờ bài thể dục tay không Việc tổ chức các giải thể thao của nhà trường được trì hàng năm Qua thi đấu tủn chọn HS có 20 kiếu về các mơn quy định tại Hội khỏe Phù đổng để luyện tập và tham gia thi đấu tại các giải Hội thao của thị xã IV.7 Thực cơng khai hố tài chính, đảm bảo chất lượng nhà trường Nhà trường thực hiện công khai tài chính định kỳ hàng quí và được niêm yết để cán bộ, giáo viên, nhân viên được biết Quản lý tốt việc thu, chi cũng việc sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước cấp và các ng̀n đóng góp tự ngụn từ phụ huynh học sinh đảm bảo khách quan Công khai các hoạt động của nhà trường trước cán bộ, giáo viên, học sinh, phụ huynh và quần chúng nhân dân địa bàn Tổ chức thực hiện tốt các nội dung công khai bản và quy chế dân chủ sở để xây dựng mối đoàn kết nội bộ trường học Thực hiện công khai cam kết của nhà trường về chất lượng giáo dục thực tế, về điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục và về thu chi tài chính để các thành viên nhà trường và xã hội tham gia giám sát và đánh giá nhà trường theo quy định V TÌM HIỂU VỀ QUAN HỆ GIỮA NHÀ TRƯỜNG, GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỢI - Tổ chức và hiệu quả hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh rất tốt - Làm tốt công tác tham mưu của nhà trường với cấp ủy Đảng, chính quyền và phối hợp với các tổ chức đoàn thể của địa phương - Nhà trường phối hợp tốt với các tổ chức đoàn thể của địa phương, huy động sự tham gia của cộng đồng để giáo dục trùn thớng lịch sử, văn hóa dân tợc, đạo đức lối sống, pháp luật, nghệ thuật, thể dục thể thao cho học sinh và thực hiện mục tiêu, kế hoạch giáo dục - Làm tốt công tác chăm sóc di tích lịch sử, cách mạng, cơng trình văn hóa; chăm sóc gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có cơng, mẹ Việt Nam Anh hùng địa phương 21 - Huy đợng được sự đóng góp về công sức và tiền của của các tổ chức, cá nhân và gia đình để xây dựng sở vật chất; bổ sung phương tiện, thiết bị dạy và học; khen thưởng giáo viên dạy giỏi, học sinh giỏi và hỗ trợ học sinh nghèo - Thực hiện việc công khai các nguồn thu của nhà trường theo quy định hiện hành về công khai đối với sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Nhận xét, đề x́t: Khơng VI MỢT SỐ BÀI HỌC ĐỐI VỚI BẢN THÂN QUA ĐỢT TÌM HIỂU THỰC TẾ TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC NINH BÌNH, NINH HỊA, KHÁNH HỊA Là mợt đơn vị trường học nông thôn, sở vật chất còn nhiều khó khăn, thiếu thớn bề dày thành tích cũng không thua gì các đơn vị bạn toàn thị xã, là một những trường thường đạt Tập thể Lao động xuất sắc hàng năm Bản thân là một cán bộ quản lí nhà trường, sẽ không ngừng học tập, trau dồi kiến thức cho mình nhiều hình thức: học hỏi đồng nghiệp, tự học qua các phương tiện thông tin đại chúng, tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn cũng về lí luận chính trị các cấp tổ chức để trình độ chuyên môn, trình độ quản lí ngày một vững vàng phục vụ tốt cho công tác quản lí tại đơn vị Chú trọng tới việc xây dựng vững khối đoàn kết nội bộ, từ cán bộ quản lí đến giáo viên, nhân viên nhà trường phải tạo được sự đoàn kết, đồng thuận với nhau, thống nhất cao đối với mọi hoạt động của nhà trường, có vậy chất lượng của trường mới được bền vững và ngày càng nâng cao Luôn giữ mối liên hệ mật thiết với cha mẹ học sinh, phối hợp chặt chẽ giữa môi trường giáo dục: nhà trường, gia đình và xã hội để đảm bảo giáo dục học sinh một cách toàn diện Làm việc tinh thần hợp tác và chia sẻ, tạo động lực làm việc cho giáo viên, tạo một môi trường làm việc thân thiện để giáo viên hoàn thành công việc một cách hiệu quả nhất KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận 22 Qua một thời gian ngắn tham gia lớp Bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II, cũng đã ít nhiều nắm được những kiến thức rất bổ ích vận dụng vào công tác tại đơn vị Nắm được xu hướng quốc tế và đổi mới giáo dục phổ thông Việt Nam Đổi mới mục tiêu dạy học từ trang bị kiến thức sang hình thành các lực, dặc biệt trọng đến giáo dục, rèn luyện kỹ sống cho học sinh, đảm bảo giáo dục học sinh một cách toàn diện Để thực hiện tốt việc đổi mới mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức và phương tiện dạy học thì cả cán bộ quản lí cũng giáo viên đều phải hiểu rõ chương trình và kế hoạch giáo dục tiểu học; hướng dẫn được đồng nghiệp thực hiện chương trình và kế hoạch giáo dục tiểu học, lực cũng chuyên môn nghề nghiệp, những kiến thức đã học về giáo dục học, về tâm sinh lý lứa tuổi vào giáo dục học sinh để vận dụng tốt vào thực tiễn công việc của bản thân nhằm ngày càng nâng cao chất lượng dạy học của nhà trường Chú trọng đến việc nâng cao giáo dục địa phương vào công tác giảng dạy nhiều hình thức khác như: lồng ghép vào các bài giảng, tuyên truyền nội dung phù hợp nhằm phát triển thế mạnh của đơn vị, phát triển thương hiệu nhà trường Kiến nghị */ Đối với nhà trường - Ban Lãnh đạo nhà trường cần làm tốt công tác tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, tiếp tục các biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục */ Đối với giáo viên - Phải thường xuyên tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, đổi mới phương pháp dạy học - Phải tìm tòi, sáng tạo để bước cải tiến phương pháp dạy học cho phù hợp với tiết học, bài học với những đối tượng học sinh khác - Phải thực sự tâm huyết, tận tình với công việc, yêu nghề, có tinh thần trách nhiệm cao trước học sinh 23 - Chú trọng đến công tác giáo dục kỹ sống cho học sinh nhất là học sinh tiểu học, các em rất cần sự nhắc nhở giáo dục thường xuyên của giáo viên Trên là bài thu hoạch của bản thân sau quá trình tham gia học tập Chương trình bồi dưỡng theo chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Tiểu học hạng II Rất mong nhận được sự đóng góp của q thầy Tôi xin chân thành cảm ơn! 24 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Tiểu học hạng II của nhà xuất bản giáo dục (Các chuyên đề giáo viên dạy cung cấp) Nghị quyết 29 NQ-TW về đổi mới bản toàn diện giáo dục 25 ... triển lực nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II Qua chuyên đề này, người học hiểu thêm về thực trạng đội ngũ giáo viên tiểu học; Kế hoạch phát triển đội ngũ giáo viên trường... liền đạt chi bợ sạch vững mạnh II TÌM HIỂU VỀ CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN VÀ HỌC SINH II. 1 Đợi ngũ giáo viên Có 05 tở chun môn với 40 giáo viên Cụ thể: Số lượng GV (người)... lượng GV đạt chuẩn Hạng I Hạng Hạng III II 01 Khối 0 02 Khối 0 03 Khối 0 3 04 Khối 0 05 Khối 0 0 38 16 17 0% 0% 95% 40% 42.5% Tổng cộng Phần trăm tởng sớ GV Có 01 giáo viên làm tổng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài thu hoạch bồi lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II, Bài thu hoạch bồi lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II

Từ khóa liên quan