Bài thu hoạch bồi lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II

25 122 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/07/2019, 17:51

PHẦN MỞ ĐẦUTrong giai đoạn hiện nay viên chức giáo dục phải đảm bảo chuẩn chức danh nghề nghiệp, vì vậy việc bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đồng thời, giáo viên được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn nhằm đáp ứng yêu cầu giáo dục trong tình hình mới. Đó là, chuyển từ chương trình giáo dục tiếp cận nội dung sang tiếp cận năng lực của người học. Cách tiếp cận nêu rõ học sinh sẽ làm được gì và làm như thế nào vào cuối mỗi giai đoạn học tập trong nhà trường. Từ đó, giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng động và sáng tạo, hình thành nhân cách con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa; trách nhiệm công dân; chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học lên lớp trên hoặc BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHÁNH HỊA Chương trình Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giáo viên Tiểu học Hạng II Lớp mở thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa BÀI THU HOẠCH CUỐI KHÓA [ Học viên: Trương Thị Lệ Hồng Đơn vị cơng tác: Trường Tiểu học Ninh Bình Thị xã Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa Khánh Hòa, năm 2018 Trang MỤC LỤC Trang DANH MỤC VIẾT TẮT PHẦN MỞ ĐẦU PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG 1: KIẾN THỨC VỀ CHÍNH TRỊ, QUẢN LÍ NHÀ NƯỚC VÀ CÁC KĨ NĂNG CHUNG 1.1 Chuyên đề 1: Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 1.2 Chuyên đề 2: Xu hướng quốc tế và đổi mới giáo dục phổ thông Việt Nam 1.3 Chuyên đề 3: Xu hướng đổi mới quản lí giáo dục phổ thông và quản trị nhà trường tiểu học 1.4 Chuyên đề 4: Động lực và tạo động lực cho giáo viên tiểu học CHƯƠNG 2: KIẾN THỨC, KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH VÀ ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP 2.1 Chuyên đề 5: Quản lí hoạt động dạy học và phát triển chương trình giáo dục nhà trường tiểu học 2.2 Chuyên đề 6: Phát triển lực nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II 2.3 Chuyên đề 7: Dạy học và bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh khiếu trường tiểu học 2.4 Chuyên đề 8: Đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục trường tiểu học 2.5 Chuyên đề 9: Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm (KHSP) ứng dụng trường tiểu học 2.6 Chuyên đề 10: Xây dựng môi trường văn hóa, phát triển thương hiệu nhà trường và liên kết, hợp tác quốc tế 10 CHƯƠNG 3: LIÊN HỆ THỰC TIỄN ĐƠN VỊ CÔNG TÁC 10 PHẦN KẾT LUẬN CHUNG VÀ KIẾN NGHỊ 23 TÀI LIỆU THAM KHẢO 25 Trang DANH MỤC VIẾT TẮT XHCN: Xã hội chủ nghĩa GV: Giáo viên HS: Học sinh GDPT: Giáo dục phổ thông KHSP: Khoa học sư phạm CB-GV-NV: Cán bộ-giáo viên-nhân viên GD: Giáo dục GD-ĐT: Giáo dục-Đào tạo CCG: Cần cố gắng 10 UBND: Ủy ban nhân dân 11 TDTT: Thể dục thể thao 12 TBLS: Thương binh liệt sĩ Trang PHẦN MỞ ĐẦU Trong giai đoạn hiện viên chức giáo dục phải đảm bảo chuẩn chức danh nghề nghiệp, việc bời dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng Đồng thời, giáo viên được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn nhằm đáp ứng u cầu giáo dục tình hình mới Đó là, chuyển từ chương trình giáo dục tiếp cận nợi dung sang tiếp cận lực của người học Cách tiếp cận nêu rõ học sinh làm được và làm thế nào vào cuối giai đoạn học tập nhà trường Từ đó, giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và kỹ bản, phát triển lực cá nhân, tính động và sáng tạo, hình thành nhân cách người Việt Nam xã hợi chủ nghĩa; trách nhiệm công dân; chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học lên lớp vào cuộc sống lao động, tham gia xây dựng và bảo vệ Tở q́c Qua q trình học tập và nghiên cứu sự hướng dẫn, giảng dạy tận tình của đợi ngũ giảng viên trường Đại học Khánh Hòa, bản thân nhận được qua chuyên đề là: - Tiếp thu kiến thức lý luận về hành chính Nhà nước; nắm vững và vận dụng tốt đường lối, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt lĩnh vực giáo dục nói chung và giáo dục Tiểu học nói riêng vào thực tiễn cơng tác dạy học và giáo dục Chủ động tuyên truyền và vận động đồng nghiệp thực hiện tốt chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước - Cập nhật chủ trương, đường lối, chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam bối cảnh hiện nay; quan điểm, mục tiêu và giải pháp đổi mới bản và toàn diện giáo dục và đào tạo Hiểu rõ chương trình và kế hoạch giáo dục Tiểu học; hướng dẫn được đờng nghiệp thực hiện chương trình và kế hoạch giáo dục Tiểu học - Vận dụng sáng tạo và đánh giá được việc vận dụng kiến thức về giáo dục học và tâm sinh lý lứa tuổi vào thực tiễn giáo dục học sinh tiểu học của đồng Trang nghiệp Chủ động, tích cực phối hợp với đồng nghiệp, cha mẹ học sinh và cộng đồng để nâng cao hiệu quả giáo dục học sinh Tiểu học Tích cực vận dụng và phổ biến sáng kiến kinh nghiệm sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng vào thực tiễn giáo dục Tiểu học Thông thạo kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ để thực hiện nhiệm vụ phù hợp với chức danh nghề nghiệp giáo viên Tiểu học hạng II - Học tập được mợt sớ mơ hình giáo dục điển hình, nâng cao hiểu biết về thực tiễn quản lý, tổ chức hoạt động giáo dục toàn diện Nắm bắt xu hướng phát triển của giáo dục, tinh thần đổi mới bản và toàn diện giáo dục, mơ hình trường học mới Những mặt được và mặt hạn chế của mơ hình trường học Để viết bài thu hoạch này, sử dụng một số phương pháp sau: - Phương pháp thu thập tài liệu - Phương pháp phân loại tài liệu - Phương pháp nghiên cứu tài liệu - Phương pháp tổng hợp Những kiến thức này được thể hiện qua nội dung ba phần học: - Kiến thức về chính trị, quản lý nhà nước và kỹ chung - Kiến thức, kỹ nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp - Tìm hiểu thực tế tại trường học Tiểu học địa phương PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG KIẾN THỨC VỀ CHÍNH TRỊ, QUẢN LÍ NHÀ NƯỚC VÀ CÁC KĨ NĂNG CHUNG 1.1 Chuyên đề Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Nhà nước pháp quyền là mợt hình thức tở chức đặc biệt mà có sự ngự trị cao nhất của pháp luật, với nội dung thực hiện quyền lực của nhân dân Trang Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, dân, dân là cách thức bản để phát huy dân chủ và quyền làm chủ của nhân dân Các quan nhà nước gồm: Quốc hội; chủ tịch nước; chính phủ; chính quyền địa phương; tòa án nhân dân; viện kiểm sát nhân dân; kiểm tốn nhà nước Hiểu được kiểu tở chức nhà nước thế giới và sự khác nhà nước pháp quyền XHCN nước ta so với nhà nước pháp quyền tư sản Nắm quan điểm, chủ trương của Đảng, bản chất và đề một số biện pháp xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN nước ta hiện 1.2 Chuyên đề Xu hướng quốc tế và đổi giáo dục phổ thông Việt Nam Giáo dục là quốc sách hàng đầu, là bệ phóng cho sự phát triển của đất nước Giáo dục có mợt vị trí và tầm quan trọng hết sức to lớn đối với nền kinh tế quốc dân, nhất là giai đoạn q́c gia cần nhiều lực lượng lao đợng có chất lượng cao, phục vụ cho u cầu cơng nghiệp hóa hiện đại hóa Thế kỉ XXI chứng kiến sự thay đởi của xã hợi sang hình thái mới: xã hợi thơng tin, tri thức và toàn cầu hóa Vì thế hệ thống giáo dục quốc gia cần đào tạo người có khả phản biện, sáng tạo, giải quyết đề, là người tự chủ và có kĩ học tập śt đời Hiểu được yếu tố kinh tế xã hội tác động tới sự phát triển giáo dục; Xu hướng đổi mới mục tiêu, nội dung và phương pháp giáo dục; Xu thế đổi mới quản lý giáo dục phổ thông; hệ thống giáo dục phổ thông một số quốc gia và quan điểm đổi mới giáo dục phổ thông Việt Nam Hiểu thêm về kinh nghiệm quốc tế về phát triển giáo dục phổ thông, giáo dục phổ thông tại một số nước thế giới, vấn đề đổi mới giáo dục phổ thông giai đoạn hiện (đổi mới là tất yếu khách quan giai đoạn hiện nay) Có kĩ nhận diện được vấn đề về giáo dục và đởi mới giáo dục, có kĩ quản lí và lãnh đạo nhà trường đáp ứng nhu cầu vận động của xã hội, nhu cầu đổi mới giáo dục nói riêng Trang Có thái đợ đúng, tích cực đối với đổi mới giáo dục phổ thông hiện nay, có quan điểm và thái đợ nghề nghiệp rõ ràng quản lí và công tác chuyên môn tại đơn vị phát triển đội ngũ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục 1.3 Chuyên đề Xu hướng đổi quản lí giáo dục phổ thông và quản trị nhà trường tiểu học Hiểu được một số xu hướng chủ yếu đổi mới quản lí giáo dục tại một số quốc gia khu vực và thế giới Phân tích được bài học kinh nghiệm về đổi mới quản lí giáo dục được vận dụng một cách hiệu quả vào thực tiễn quản lí giáo dục của nhà trường nước ta Mợt sớ mơ hình nhà trường tiên tiến thế giới, ưu, nhược điểm của một số mơ hình nhà trường tiểu học mới được áp dụng tại Việt Nam Phát triển mơ hình tiểu học Việt Nam - Bài học kinh nghiệm quốc tế và giải pháp 1.4 Chuyên đề Động lực và tạo động lực cho giáo viên tiểu học Động lực là yếu tố bên thúc đẩy cá nhân tiến hành hoạt động nhằm thỏa mãn nhu cầu cá nhân Động lực được coi là yếu tố bên -yếu tố tâm lý - yếu tố tâm lý này nảy sinh từ tác động của yếu tố bên ngoài Các yếu tố bên ngoài tác động đến cá nhân làm nảy sinh yếu tố tâm lý bên thúc đẩy hoạt động Do một cách mở rộng, khái niệm động lực không đề cập đến yếu tố bên mà cả yếu tố bên ngoài thúc đẩy cá nhân tiến hành hoạt động lao động Tạo động lực là trình xây dựng, triển khai chính sách, sử dụng biện pháp, thủ thuật tác động của người quản lí đến người bị quản lí nhằm khơi gợi động lực hoạt động của họ Bản chất của đợng lực là q trình tác đợng để kích thích hệ thống động lực của người lao động, làm cho đợng lực được kích hoạt chuyển hóa kích thích bên ngoài thành đợng lực tâm lý bên thúc đẩy cá nhân hoạt động Trang Nắm được đặc điểm nghề nghiệp và vai trò của việc tạo động lực cho giáo viên; Một số lý thuyết bản về tạo động lực làm việc (thuyết về nhu cầu của A.Maslow; thuyết hai yếu tố của F.Herzberg; thuyết xác lập mục tiêu của Edwin A.Locke); Đề một số lý thuyết bản về tạo động lực làm việc; đồng thời một số trở ngại đới với việc có đợng lực và tạo động lực đối với giáo viên CHƯƠNG KIẾN THỨC, KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH VÀ ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP 2.1 Chuyên đề Quản lí hoạt động dạy học và phát triển chương trình giáo dục nhà trường tiểu học Chuyên đề này cung cấp cho người học hiểu thêm về mợt sớ mơ hình nhà trường đầu thế kỉ XXI: Mơ hình nhà trường hiệu quả; Mơ hình nhà trường cợng đờng; Mơ hình nhà trường tích cực; Mơ hình nhà trường chìa khóa vàng và Mơ hình trường học mới Qua chuyên đề người học được hình dung rõ về trình dạy học và giáo dục mơ hình trường học mới Việt Nam (VNEN) và đổi mới đánh giá học sinh mơ hình trường học mới 2.2 Chun đề Phát triển lực nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II Qua chuyên đề này, người học hiểu thêm về thực trạng đội ngũ GV tiểu học theo yêu cầu của chuẩn lực nghề nghiệp Trên sở đó, xác định được định hướng bời dưỡng GV theo yêu cầu đổi mới giáo dục; Phát triển đội ngũ GV theo hướng yêu cầu đủ về số lượng, nâng cao chất lượng, ổn định cấu trước mắt và lâu dài Đồng thời hướng hợp tác phát triển và sử dụng đội ngũ giáo viên nhà trường và sở giáo dục việc triển khai đởi mới chương trình giáo dục phở thông 2.3 Chuyên đề Dạy học và bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh khiếu trường tiểu học Trang Người giáo viên hiệu quả là người trọng vào HS cần giúp đỡ (HS khiếm khuyết, HS có nguy bị lại lớp, có kĩ không đạt chuẩn) Người giáo viên hiệu quả cần biết tập trung vào HS giỏi, biết phát hiện và phát triển khiếu của HS Người giáo viên hiệu quả phải hội tụ yếu tố sau: Năng lực ngôn ngữ; kiến thức chuyên môn; kinh nghiệm giảng dạy Mẫu giáo viên hiệu quả phải có phẩm chất nghề của người GV; Năng lực sư phạm của người thầy giáo Nắm bắt khung lực nghề nghiệp giáo viên một số quốc gia: Liên minh Châu Âu; Cợng hòa Pháp; Singapore; Philipines; Thái Lan, Bài học kinh nghiệm trước yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông Việt Nam; biết được khung lực với sự kết hợp với mơ hình trường tiểu học mới theo u cầu đởi mới chương trình GDPT và phác họa mẫu hình giáo viên theo yêu cầu đởi mới chương trình GDPT 2.4 Chun đề Đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục trường tiểu học Qua chuyên đề này, người học hiểu thêm về thành tố tạo nên chất lượng đào tạo; loại đánh giá, tiêu chuẩn, tiêu chí và minh chứng đánh giá chất lượng giáo dục; Quy trình kiểm định chất lượng giáo dục trường tiểu học 2.5 Chuyên đề Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm (KHSP) ứng dụng trường tiểu học Chuyên đề cung cấp cho người học hiểu thêm về vai trò vị trí của hoạt đợng nghiên cứu khoa học sự phạm ứng dụng trường tiểu học; bước đề tạo lập môi trường nghiên cứu KHSP ứng dụng trường tiểu học; và đề cách quản lý hoạt động nghiên cứu KHSP ứng dụng trường tiểu học 2.6 Chuyên đề 10 Xây dựng môi trường văn hóa, phát triển thương hiệu nhà trường và liên kết, hợp tác q́c tế Văn hóa nhà trường là mợt hệ thống phức hợp giá trị, chuẩn mực xung quanh chức đào tạo người của nhà trường, được chấp nhận tự nguyện, được Trang cam kết tơn trọng để theo thành viên của nhà trường thực thi hoạt động dạy và học, nhằm hoàn thành ngày càng tốt sứ mệnh cao cả của Thương hiệu mợt nhà trường được thể hiện qua tên giao dịch của trường, gắn liền với bản sắc riêng, uy tín và hình ảnh của nhà trường nhằm gây dấu ấn sâu đậm đối với người học, đối tác, nhà tuyển dụng và phân biệt với trường khác hoạt động đào tạo Xây dựng Văn hóa nhà trường phải gắn với xây dựng, phát triển thương hiệu của nhà trường, đạo đức nghề nghiệp và phát triển phẩm chất - lực nghề nghiệp của đội ngũ giáo viên tiểu học Ý thức được tầm quan trọng của văn hóa nhà trường trình tạo lập thương hiệu của trường, tích cực tuyên truyền, vận động thành viên nhà trường để hướng tới xây dựng một nhà trường thành công, có bản sắc văn hóa, đáp ứng được yêu cầu của xã hội bối cảnh hội nhập quốc tế CHƯƠNG LIÊN HỆ THỰC TIỄN TẠI ĐƠN VỊ CƠNG TÁC PHIẾU TÌM HIỂU THỰC TẾ VÀ THU HOẠCH TẠI ĐƠN VỊ CÔNG TÁC Họ tên học viên: TRƯƠNG THỊ LỆ HỒNG Công việc đảm nhận tại đơn vị công tác: Giáo viên Thời gian thực tế: Tháng năm 2018 Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Ninh Bình Địa đơn vị cơng tác: xã Ninh Bình, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa Điện thoại: 0905335248 Website (nếu có): …………… Hiệu trưởng: Nguyễn Tấn Ca I TÌM HIỂU CHUNG VỀ TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ NHÀ TRƯỜNG I.1 Lịch sử phát triển nhà trường Trường Tiểu học Ninh Bình được thành lập ngày 21/8/1992 theo Qút định sớ 139/QĐ-GD của Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa Trường nằm phía Tây-Nam phường Ninh Hiệp, có điểm trường Điểm trường chính đặt tại thôn Phong Ấp, xã Ninh Bình, Trang 10 Thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, điểm trường lại đặt tại thơn Bình Trị và Tân Bình, xã Ninh Bình Trong năm học vừa qua, được sự quan tâm mức của Đảng ủy, Ủy ban xã Ninh Bình và của ngành GD-ĐT thị xã Ninh Hòa, trường Tiểu học Ninh Bình được đầu tư xây dựng sở vật chất …Đến nay, bản đáp ứng yêu cầu dạy và học Cùng với sự quan tâm của Ban đại diện cha mẹ học sinh, sự nỗ lực, phấn đấu của đội ngũ CB, GV, NV và HS, chất lượng giáo dục của trường ngày càng được nâng cao, cảnh quan sư phạm của trường bước đầu được khang trang, sạch đẹp đáp ứng được yêu cầu xây dựng trường tiểu học chuẩn quốc gia theo quy định của Thông tư 59 của Bộ Giáo dục I.2 Cơ cấu tở chức bợ máy nhà trường - Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng: 2/1 nữ - Nhà trường có chi bợ Đảng Cộng sản Việt Nam với 29 đồng chí (27 chính thức, 02 dự bị), Có tở chức Cơng đoàn với 50 đoàn viên, Đoàn niên Cộng sản Hồ Chí Minh 13 đoàn viên Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh được tổ chức chặt chẽ, sinh hoạt vào nền nếp và có chất lượng Có 49 Sao Nhi đờng Hờ Chí Minh - Nhà trường có tở chun mơn, 01 tở văn phòng và hoạt động theo quy định hiện hành tại Điều lệ trường tiểu học Chi bợ Cơng đoàn Tở Văn phòng Tở khới Hiệu trưởng Hiệu phó Tở khới Tở khối Trang 11 Đoàn niên Đội thiếu niên Tổ khối Tổ khối I.3 Quy mô nhà trường - Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên: 50/40 nữ Trong đó: + Ban giám hiệu: 02/1 nữ + GV: 40/34 nữ + Nhân viên: 8/5 nữ - Số lượng HS, số lớp/khối: + Năm học: 2015 - 2016: 776 hs/26 lớp/5 khối + Năm học: 2016 - 2017: 708/325 hs/26 lớp/5 khối + Năm học: 2017 - 2018: 714 hs/26 lớp/5 khới I.4 Tình hình Quản lý hoạt động giáo dục (Kết quả xếp loại dạy học và giáo dục của học sinh) Năm học: 2017-2018 Tổng số lớp: 26 Tổng số HS: 714 Năng lực Kiến thức, kĩ Số Lớp HS Tự phục vụ, tự quản Tốt Đạt CCG Tốt Đạt Tự học, giải quyết Hợp tác vấn đề CCG Tốt Đạt CCG HHT HT CHT 160 98 62 107 53 101 59 53 103 104 62 42 57 47 63 41 35 68 162 97 65 95 67 78 84 41 120 146 69 77 68 78 65 81 38 106 142 105 37 99 43 94 48 49 93 431 283 426 288 401 313 216 490 Tổng số HS Trang 12 Phần trăm tổng 60,4 39,6 59,7 40,3 56,2 43,8 30,1 68,8 1,1 số HS Phẩm chất Lớp Số HS Chăm học, chăm Tự tin, trách Trung thực, kỉ Đoàn kết, yêu làm nhiệm luật thương Tốt Đạt CCG Tốt Đạt CCG Tốt Đạt CCG Tốt Đạt 160 100 60 101 59 122 38 122 38 104 64 40 67 37 73 31 79 25 162 88 74 84 78 101 61 113 49 146 68 78 70 76 71 75 70 76 142 93 49 92 50 106 36 106 36 413 301 414 300 473 241 490 224 57,8 42,2 58,0 42,0 61,2 38,8 Tổng số HS CCG Phần trăm tổng 68,6 31,1 số HS HS thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, được đảm bảo quyền, đảm bảo quy định về tuổi HS theo quy định Chất lượng HS đáp ứng tiêu từ đầu năm học Cần thay đổi phương pháp dạy học để tiếp tục trì, nâng cao chất lượng HS I.5 Quản lý hồ sơ sổ sách - Hồ sơ phục vụ hoạt động giáo dục của nhà trường thực hiện đầy đủ theo quy định hiện hành tại Điều lệ trường tiểu học như: Sổ đăng bộ; sổ phổ cập giáo dục tiểu học; sổ theo dõi kết quả kiểm tra đánh giá học sinh; hồ sơ học sinh khuyết tật; học bạ học sinh; sổ nghị quyết và kế hoạch công tác; sổ quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên ; hồ sơ sổ sách của giáo viên Trang 13 - Thực hiện tốt phần mềm của ngành công tác quản lý CB, GV, NV và HS; ứng dụng công nghệ thơng tin vào việc khai thác tư liệu, hình ảnh để soạn giảng giáo án điện tử đạt hiệu quả cao - Lưu trữ đầy đủ và khoa học loại hồ sơ, văn bản công văn đi, đến, hố sơ cán bộ công chức, viên chức, hồ sơ chuyên môn (sổ điểm, học bạ), sổ danh bạ … theo quy định của Luật Lưu trữ - Có đầy đủ kế hoạch hoạt đợng chăm sóc sức khỏe học sinh Có 100% học sinh được khám sức khỏe ban đầu Tham gia tớt cơng tác bảo trì trường học, vệ sinh lớp học I.6 Những thành tích/khen thưởng nổi bật của nhà trường - Thành tích của tập thể nhà trường: Trường chuẩn quốc gia, tập thể lao động xuất sắc, UBND tỉnh tặng khen - Thành tích của cá nhân GV: Có 04 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh;, giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp tỉnh, 15 giáo viên dạy giỏi cấp thị xã, giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp thị xã và 15 chiến sỹ thi đua cấp sở - Thành tích của HS: Rất nhiều học sinh đạt danh hiệu kỳ thi học sinh giỏi, kỳ giao lưu học sinh giỏi, kỳ thi Olympic Tốn, tiếng Anh qua mạng Internet…Đặc biệt có em đạt giải quốc gia kỳ thi tiếng Anh qua mạng Internet và giải Khún khích q́c gia Olympic Tốn… - Thành tích khác: Các tổ chức đoàn thể nhà trường hoạt động tốt Liên Đội nhiều năm liền đạt Liên đội Xuất sắc dẫn đầu khối tiểu học, có năm được Trung ương Đoàn tặng Bằng khen Chi đoàn nhiều năm được công nhận Chi đoàn vững mạnh dẫn đầu khối quan của xã Công đoàn nhiều năm liền đạt Công đoàn sở vững mạnh Chi bộ nhiều năm liền đạt chi bộ sạch vững mạnh II TÌM HIỂU VỀ CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN VÀ HỌC SINH II.1 Đội ngũ giáo viên Trang 14 Có 05 tở chun mơn với 40 GV Cụ thể: Số lượng GV (người) Tổ chuyên STT môn Cử Thạc nhân sĩ Số lượng GV đạt chuẩn CĐ,ĐH Hạng I Hạng II Hạng III 01 Khối 0 02 Khối 0 03 Khối 0 3 04 Khối 0 05 Khối 0 0 38 16 17 0% 0% 95% 40% 42.5% Tổng cộng Phần trăm tổng sớ GV Có 01 GV làm tởng phụ trách Đợi Số lượng, chất lượng đội ngũ GV: Đội ngũ GV trẻ, đợng, nhiệt tình cơng tác GV có trình đợ đạt chuẩn là 100%, chuẩn là 95% Đề xuất giải pháp phát triển đội ngũ GV: GV cần thường xun học tập nâng cao trình đợ Thường xuyên dự thăm lớp, trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp, tham gia lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, II.2 Đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục nhà trường - Số lượng: 02, 02 cử nhân; có 02 cán bợ qua đào tạo, tập huấn về quản lý giáo dục (chiếm 100% tổng số CB quản lý) - Chất lượng: Đáp ứng được yêu cầu công việc.Thực hiện tốt công việc được giao - Đề xuất giải pháp phát triển đội ngũ CB quản lý giáo dục: Tiếp tục bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý II.3 Đội ngũ nhân viên nhà trường Trang 15 - Sớ lượng: 08 (01 kế tốn, 01 văn thư, 01 thư viện, 02 phục vụ, 03 bảo vệ) - Chất lượng: đáp ứng yêu cầu công việc - Đề xuất giải pháp phát triển đội ngũ nhân viên phục vụ giáo dục nhà trường: Không III TÌM HIỂU VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC III.1 Cơ sở vật chất nhà trường: - Diện tích của trường: 11.160,3m đạt 13,66m2/1 HS Quang cảnh, môi trường của nhà trường bảo đảm xanh, sạch, đẹp thống mát trờng xanh, bờn hoa, thảm cỏ, trang trí và ngoài phòng học thân thiện, bảo đảm thống mát để tở chức hoạt đợng giáo dục III.2 Phòng học, thư viện, sân chơi, sân tập thể dục thể thao - Phòng học: +Sớ lượng phòng học 23 phòng Phòng học được xây dựng quy cách, phòng học đều đủ ánh sáng, thoáng mát + Bàn ghế học sinh bản đảm bảo yêu cầu về vệ sinh trường học, có bàn ghế phù hợp cho học sinh khuyết tật học hòa nhập + Máy chiếu: máy, Tivi màn hình lớn: tivi + Hệ thống đèn, quạt đáp ứng nhu cầu học tập và làm việc của HS cán bộ, công nhân viên - Sân chơi cho học sinh, Sân tập thể dục, thể thao: Trường có sân chơi, bãi tập thể dục thể thao cho học sinh Diện tích sân chơi: 1117m đạt 1,36m2/1 HS, diện tích bãi tập 1.760 m2 đạt 2,15 m2/1 HS - Phòng làm việc hiệu bộ, hành chính, tổ chun môn: Phục vụ tốt cho công tác chung của nhà trường (vẫn thiếu mợt sớ phòng làm việc) - Phòng đa chức năng: Chưa có Trang 16 Nhận xét, đề x́t: Bở sung thêm phòng đa chức và mợt sớ phòng làm việc cho khu hành chính III.3 Trang thiết bị văn phòng phục vụ cơng tác quản lý, dạy và học: thư viện, phòng y tế trường học, khu vệ sinh, nhà để xe, hệ thống nước sạch - Thư viện + Sớ phòng: 01 + Diện tích: 76m2 + Số cán bộ phụ trách: 01 + Các loại tài liệu chính: Sách giáo khoa, sách tham khảo, Tạp chí phục vụ cho hoạt động dạy và học, sách pháp luật… + Số lượng tài liệu: 3000 bản - Phòng y tế trường học, khu vệ sinh, nhà để xe, hệ thớng nước sạch: Có phòng y tế, nhà vệ sinh giáo viên và học sinh riêng, nhà để xe giáo viên và học sinh riêng và có hệ thớng nước sạch phục vụ cho cả giáo viên và học sinh Nhận xét, đề xuất: không III.4 Thiết bị dạy học và hiệu quả sử dụng thiết bị dạy học nhà trường: - Văn phòng phẩm, sách giáo khoa và tài liệu tham khảo, hệ thớng đờ dùng dạy học, phòng thí nghiệm: Có đầy đủ sách giáo khoa, tài liệu tham khảo, đồ dùng dạy học phục vụ cho công tác giảng dạy Nhận xét, đề xuất: Đáp ứng yêu cầu tốt III.5 Khu vệ sinh, y tế học đường: - Chất lượng khu vệ sinh: Tốt - Nguồn nước, bếp ăn, phòng ăn, ng̀n cung cấp thực phẩm, chế biến, bảo quản: Tốt - Vấn đề thu gom, phân loại và xử lý rác thải: Tốt Nhận xét, đề xuất: Không Trang 17 IV TÌM HIỂU VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ TRƯỜNG IV.1 Công tác chuyên môn: Kế hoạch giảng dạy, học tập, giáo án của giáo viên bộ môn/ chủ nhiệm lớp; công tác bồi dưỡng học sinh khiếu, phụ đạo học sinh; - Hoạt động tổ chuyên môn + Mức độ tổ chức sinh hoạt chuyên môn x Thường xuyên o Thỉnh thoảng o Ít + Nội dung sinh hoạt chuyên môn: x Phong phú, đa dạng o Ít đa dạng, chủ ́u là nợi dung chương trình chính khóa o Có b̉i sinh hoạt chuyên đề + Phương pháp, hình thức tổ chức sinh hoạt chuyên môn x Phát huy được ý kiến đóng góp của tất cả thành viên o Sinh hoạt chun mơn theo mơ hình nghiên cứu bài học o Hình thức họp trao đởi trực tiếp o Ứng dụng CNTT để tổ chức sinh hoạt chuyên môn + Công tác bồi dưỡng học sinh khiếu, phụ đạo học sinh x Coi trọng, đạt hiệu quả cao o Chưa được coi trọng Sinh hoạt, thảo luận về đởi mới GD, đào tạo (chương trình GDPT mới…) x Sinh hoạt thường xuyên o Chưa được coi trọng mức Nhận xét, đề xuất: Có kế hoạch hoạt đợng chun mơn năm học, học kì, tháng, tuần; GV lên lớp có kế hoạch giảng dạy, khơng cắt xén chương trình, dạy đủ mơn học theo chuẩn kiến thức, kĩ và tài liệu giảng dạy Có nhiều hình thức dạy học Trang 18 phong phú phù hợp với đối tượng HS Lựa chọn nội dung hợp lí, thời lượng phù hợp Thường xuyên tổ chức trao đổi chuyên môn, tổ chức chuyên đề đẩy mạnh công tác dự để GV chia sẻ học tập kinh nghiệm và nâng cao kĩ vận dụng phương pháp, biết điều chỉnh kịp thời tình huống tổ chức hoạt động dạy học theo mơ hình mới IV.2 Cơng tác hoạt đợng ngoài giờ lên lớp của nhà trường x Được xây dựng cụ thể và công khai o Được xây dựng không cơng khai o Khơng có kế hoạch GD của nhà trường - Mục tiêu /Mục đích GD xác định: x Đầy đủ, rõ ràng, cụ thể o Tương đối đầy đủ, rõ ràng, cụ thể o Chưa đầy đủ, rõ ràng, cụ thể - Nội dung giáo dục x Đa dạng, phong phú, sát thực tiễn o Có tính tích hợp liên môn o Chưa đa dạng, ít gắn với thực tiễn o Mang tính đơn môn - Phương pháp, hình thức giáo dục x Đa dạng, đề cao chủ thể HS o Chủ ́u dạy nợi khố o Có nhiều hoạt đợng ngoại khố thiết thực - Tổ chức thực x Có thời gian cụ thể cho việc tổ chức hoạt động GD Trang 19 o Được phân cơng cụ thể o Có sự phới hợp lực lượng GD nhà trường o Có sự tham gia của tổ chức xã hội của địa phương Nhận xét, đề xuất: Nhà trường có chương trình, kế hoạch tở chức hoạt đợng GD ngoài lên lớp theo chủ điểm tháng Kế hoạch dạy hoạt đợng GD ngoài lên lớp theo thời khóa biểu 01 tiết/ tuần; IV.3 Công tác phổ cập giáo dục cho học sinh: - Tổ chức tốt "Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường"; nhiều năm liền huy động được 100% trẻ tuổi vào lớp 1; tỷ lệ học độ tuổi đạt 96% - Hỗ trợ trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là gia đình hợ nghèo, chính sách, trẻ khút tật miễn đóng góp khoản tiền đầu năm, hỗ trợ quần áo, sách … - Đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ từ năm 2016 đến IV.4 Hoạt động tư vấn tâm lí, giáo dục sức khoẻ sinh sản vị thành niên - - Cán phụ trách o Có cán bợ chun trách x Giáo viên chủ nhiệm o Đoàn niên o Giáo viên bộ môn Mức độ tổ chức x Thường xuyên - o Thỉnh thoảng o Ít Phương pháp, hình thức tư vấn tâm lí, giáo dục sức khoẻ sinh sản vị thành niên o Hình thức đa dạng thông qua hoạt động đoàn, câu lạc bộ, diễn đàn, x Phương pháp phù hợp, hiệu quả o Phương pháp và hình thức chưa đa dạng, chưa hiệu quả Nhận xét, đề xuất: Không Trang 20 IV.5 An ninh và chăm sóc sức khoẻ học đường o Môi trường nhà trường và địa phương lành mạnh, ít có tệ nạn xã hợi o Mơi trường địa phương thiếu lành mạnh, ảnh hưởng nhiều đến nhà trường x Có phòng y tế và cán bợ y tế, đủ điều kiện để chăm sóc sức khoẻ cho HS o Khơng có phòng y tế và cán bợ y tế chuyên trách Nhận xét, đề xuất: Nhà trường có hình thức GD ý thức tự chăm sóc sức khỏe cho HS, có kế họach hoạt đợng của công tác y tế học đường HS biết rèn luyện sức khỏe và có ý thức bảo vệ sức khỏe Thực hiện tốt bộ hồ sơ quản lý sức khỏe học sinh IV.6 Hiệu quả đào tạo của nhà trường: Kết quả thực hiện chương trình giáo dục; Giáo dục kỹ sống, giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, giáo dục thể chất - Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học sau năm học đạt 97% - Nhà trường đạo cho chuyên môn, trường, tổ chuyên môn triển khai việc giảng dạy lồng ghép giáo dục kỹ sống qua môn học, qua sinh hoạt Đội, sinh họat sao, sinh hoạt ngoài lên lớp phù hợp với độ tuổi học sinh của khối lớp - Tổ chức cho học sinh tham gia hoạt động bảo vệ môi trường giữ gìn vệ sinh, khơng vứt rác bừa bãi nơi cơng cợng và gia đình; trờng và chăm sóc trờng; tham gia làm vệ sinh trường, lớp hàng ngày, hàng tuần Việc giảng dạy môn học Thể dục nhà trường thực hiện qui định của Bộ GD&ĐT, không dồn ghép, cắt xén chương trình Từng b̉i học nhà trường tở chức cho HS tập thể dục bài thể dục tay không Việc tổ chức giải thể thao của nhà trường được trì hàng năm Qua thi đấu tuyển chọn HS có kiếu về mơn quy định tại Hội khỏe Phù đổng để luyện tập và tham gia thi đấu tại giải Hội thao của thị xã IV.7 Thực cơng khai hố tài chính, đảm bảo chất lượng nhà trường Trang 21 Nhà trường thực hiện công khai tài chính định kỳ hàng quí và được niêm yết để CB-GV-NV được biết Quản lý tốt việc thu, chi việc sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước cấp và ng̀n đóng góp tự nguyện từ phụ huynh HS đảm bảo khách quan Công khai hoạt động của nhà trường trước cán bộ, GV, HS, phụ huynh và quần chúng nhân dân địa bàn Tổ chức thực hiện tốt nội dung công khai bản và quy chế dân chủ sở để xây dựng mối đoàn kết nội bộ trường học Thực hiện công khai cam kết của nhà trường về chất lượng GD thực tế, về điều kiện đảm bảo chất lượng GD và về thu chi tài chính để thành viên nhà trường và xã hội tham gia giám sát và đánh giá nhà trường theo quy định V TÌM HIỂU VỀ QUAN HỆ GIỮA NHÀ TRƯỜNG, GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - Tổ chức và hiệu quả hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh rất tốt - Làm tốt công tác tham mưu của nhà trường với cấp ủy Đảng, chính quyền và phối hợp với tổ chức đoàn thể của địa phương - Nhà trường phối hợp tốt với tổ chức đoàn thể, huy động sự tham gia của cộng đồng để giáo dục truyền thớng lịch sử, văn hóa dân tợc, đạo đức lới sống, pháp luật, nghệ thuật, TDTT cho học sinh và thực hiện mục tiêu, kế hoạch GD - Làm tốt cơng tác chăm sóc di tích lịch sử, cách mạng, cơng trình văn hóa; chăm sóc gia đình TBLS, gia đình có cơng, mẹ Việt Nam Anh hùng địa phương - Huy đợng được sự đóng góp về cơng sức và tiền của của tổ chức, cá nhân và gia đình để xây dựng sở vật chất; bổ sung phương tiện, thiết bị dạy và học; khen thưởng giáo viên dạy giỏi, học sinh giỏi và hỗ trợ học sinh nghèo - Thực hiện việc công khai nguồn thu của nhà trường theo quy định hiện hành về công khai đối với sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Nhận xét, đề xuất: Không Trang 22 VI MỘT SỐ BÀI HỌC ĐỐI VỚI BẢN THÂN QUA ĐỢT TÌM HIỂU THỰC TẾ TẠI TRƯỜNG: TIỂU HỌC NINH BÌNH, NINH HỊA, KHÁNH HỊA - Tích cực tuyên truyền giáo dục cho học sinh có ý thức tốt về nhiệm vụ, quyền lợi và nội qui của nhà trường - Xây dựng môi trường an toàn, lành mạnh, hỗ trợ tích cực cho hoạt động giáo dục và bảo vệ HS an toàn Thường xuyên tuyên truyền luật An toàn giao thông cho HS vào sinh hoạt lớp Phối hợp tổ chức tớt cơng tác tun trùn giáo dục luật phòng chớng ma túy, chống tệ nạn xã hội xâm nhập vào nhà trường; đặc biệt giáo dục ngăn chặn bạo lực trường học - Đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá sở chuẩn kiến thức, kĩ của chương trình phở thơng đảm bảo thực chất Tăng cường công tác kiểm tra chuyên môn GV, kiểm tra hồ sơ sổ sách, giáo án của giáo viên, hồ sơ tổ chuyên môn theo kế hoạch đề Qua kiểm tra tuyên dương tổ chuyên môn, cá nhân thực hiện tốt và rút kinh nghiệm đối với GV thực hiện chưa tốt, đồng thời đề nghị giáo viên rút kinh nghiệm và bổ sung thiếu sót - Ḿn đẩy mạnh phong trào giáo dục của nhà trường, Ban lãnh đạo nhà trường phải biết đoàn kết chặt chẽ, tạo sự đồng thuận nhà trường Hơn nữa, phải biết phối hợp với đoàn thể nhà trường, phối hợp chặt chẽ gia đình nhà trường và xã hợi PHẦN KẾT LUẬN CHUNG VÀ KIẾN NGHỊ I KẾT LUẬN CHUNG Sau hoàn thành khóa bời dưỡng, bản thân tơi nắm bắt được nội dung: Xu hướng phát triển của giáo dục, tinh thần đổi mới bản và toàn diện giáo dục, mơ hình trường học mới Những mặt được và mặt hạn chế của mô hình trường học Vận dụng sáng tạo và đánh giá được việc vận dụng kiến thức về giáo dục học và tâm sinh lý lứa tuổi vào thực tiễn giáo dục học sinh tiểu học của bản thân và đồng nghiệp Chủ động, tích cực phối hợp với đồng nghiệp, cha mẹ học sinh và cộng đồng để nâng cao chất lượng giáo dục học sinh tiểu học Trang 23 Nắm vững và vận dụng tốt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, quy định và yêu cầu của ngành, địa phương về giáo dục tiểu học; chủ động tuyên truyền và vận động đồng nghiệp thực hiện tốt chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước về giáo dục nói chung và giáo dục tiểu học nói riêng Hiểu rõ chương trình và kế hoạch giáo dục tiểu học; hướng dẫn được đờng nghiệp thực hiện chương trình và kế hoạch giáo dục tiểu học II KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT - Đối với quan quản lý giáo dục: Cần sớm ban hành hệ thống văn bản đạo và hướng dẫn để trường (cơ sở giáo dục), đội ngũ giáo viên thực hiện và tốt việc bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi việc xếp hạng, tham gia thi và xét thăng hạng giáo viên; góp phần thực hiện thành công quyết sách của Đảng và Nhà nước ta về đổi mới bản và toàn diện giáo dục Việt Nam Cần có văn bản hướng dẫn quy định chuyển đổi (tương đương) chứng tin học, ngoại ngữ để giáo viên không bị động, lúng túng việc hoàn thiện hồ sơ đăng ký xếp hạng, thi xét thăng hạng giáo viên - Tham mưu với cấp lãnh đạo có thẩm quyền xem xét giáo viên đủ tiêu chuẩn về chứng của giáo viên Tiểu học tở chức xét thăng hạng cho giáo viên Tiểu học - Tăng cường sự phối hợp nhà trường, gia đình và xã hợi việc giáo dục phẩm chất, pháp luật và lực cho học sinh Trang 24 TÀI LIỆU THAM KHẢO Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 10 năm 2009 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành “Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học sở, giáo viên trung học phổ thông” Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng năm 2011 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành “Điều lệ trường trung học sở, trường trung học phổ thông trường phổ thơng có nhiều cấp học” Nghị số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 “Đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo” Bài giảng chun đề của khóa bời dưỡng theo chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Tiểu học hạng II Luật Giáo dục, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2009 Báo cáo tổng kết năm học 2017-2018 của trường Tiểu học Ninh Bình, Ninh Hòa, Khánh Hòa - Trang 25 ... sinh giáo viên và học sinh riêng, nhà để xe giáo viên và học sinh riêng và có hệ thớng nước sạch phục vụ cho cả giáo viên và học sinh Nhận xét, đề xuất: không III.4 Thiết bị dạy học. .. Trang DANH MỤC VIẾT TẮT XHCN: Xã hội chủ nghĩa GV: Giáo viên HS: Học sinh GDPT: Giáo dục phổ thông KHSP: Khoa học sư phạm CB-GV-NV: Cán bộ -giáo viên- nhân viên GD: Giáo dục GD-ĐT: Giáo. .. vào thực tiễn giáo dục Tiểu học Thông thạo kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ để thực hiện nhiệm vụ phù hợp với chức danh nghề nghiệp giáo viên Tiểu học hạng II - Học tập được một
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài thu hoạch bồi lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II, Bài thu hoạch bồi lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II

Từ khóa liên quan