Bài thu hoạch bồi lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II

29 893 6
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/07/2019, 17:44

PHẦN I: MỞ ĐẦUSau quá trình học tập và nghiên cứu cũng như được sự hướng dẫn, truyền đạt của các thầy, cô giáo phụ trách giảng dạy bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II, tôi nắm bắt được một số vấn đề cơ bản sau: BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHÁNH HỊA Chương trình Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giáo viên Tiểu học Hạng II Lớp mở Ninh Hòa – Khánh Hòa BÀI THU HOẠCH CUỐI KHĨA Học viên: Huỳnh Thị Ngọc Dung Đơn vị cơng tác: Trường Tiểu học Ninh Lộc Huyện (TP) Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa Khánh Hòa, năm 2018 DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT VIẾT ĐẦY ĐỦ VIẾT TẮT Xã hội chủ nghĩa XHCN Giáo dục GD Giáo viên GV Học sinh HS Giáo dục phổ thông GDPT Tiểu học TH Kiểm định chất lượng giáo dục KĐCLGD Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng NCKHSPƯD Thiếu niên tiền phong TNTP MỤC LỤC Nội dung Trang PHẦN I: MỞ ĐẦU PHẦN II: NỘI DUNG Chương I: Kiến thức trị, quản lí nhà nước kỹ chung Xây dựng nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Xu hướng đổi quản lí GDPT quản trị nhà trường tiểu học Động lực tạo động lực cho giáo viên tiểu học Xu hướng quốc tế đổi giáo dục phổ thông(GDPT) Việt Nam Chương II Kiến thức kỹ nghề nghiệp chuyên ngành đạo đức nghề nghiệp Quản lí hoạt động dạy học phát triển CTGD nhà trường tiểu học Phát triển lực nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II Đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục trường tiểu học Quản lí hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng 11 ( NCKHSPUD) trường tiểu học Dạy học bồi dưỡng HSG HS khiếu trường tiểu học 11 Xây dựng mơi trường văn hóa, phát triển thương hiệu nhà trường liên kết hợp tác quốc tế 13 Chương III Liên hệ thực tiễn đơn vị công tác 13 PHIẾU TÌM HIỂU THỰC TẾ VÀ THU HOẠCH TẠI ĐƠN VỊ CÔNG TÁC 14 PHẦN I: MỞ ĐẦU Sau trình học tập nghiên cứu hướng dẫn, truyền đạt thầy, cô giáo phụ trách giảng dạy bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II, nắm bắt số vấn đề sau: Nắm vững kiến thức nhà nước pháp quyền XHCN, vận dụng tốt chủ trương, đường lối, sách, pháp luật Đảng, Nhà nước, quy định yêu cầu ngành, địa phương GD tiểu học, chủ động tuyên truyền vận động đồng nghiệp thực tốt chủ trương sách Đảng pháp luật Nhà nước GD nói chung GD tiểu học nói riêng Hiểu rõ chương trình kế hoạch GD tiểu học Hiểu số xu hướng chủ yếu đổi quản lí giáo dục số quốc gia khu vực giới, mơ hình trường học Việt Nam Những ưu điểm nhược điểm mô hình Vận dụng sáng tạo đánh giá việc vận dụng kiến thức giáo dục học tâm sinh lý lứa tuổi vào thực tiễn giáo dục HS tiểu học thân đồng nghiệp Chủ động, tích cực phối hợp với đồng nghiệp, cha mẹ HS cộng đồng để nâng cao hiệu giáo dục học sinh tiểu học Có khả phát HS khiếu, có biện pháp phù hợp để bồi dưỡng HS khiếu, bồi dưỡng HS giỏi Để viết thu hoạch này, sử dụng phương pháp thu thập tài liệu, tổng hợp, phân tích, điều tra, quan sát, thống kê, nghiên cứu PHẦN II: NỘI DUNG CHƯƠNG I: KIẾN THỨC VỀ CHÍNH TRỊ, QUẢN LÍ NHÀ NƯỚC VÀ CÁC KỸ NĂNG CHUNG: Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 1.1 Đặc điểm máy nhà nước Cộng hoà XHCN Việt Nam: Nhân dân chủ thể tối cao quyền lực nhà nước Nhà nước Cộng hoà XHCN Việt Nam nhà nước tất dân tộc lãnh thổ Việt Nam, tổ chức hoạt động sở nguyên tắc bình đẳng mối quan hệ nhà nước công dân Sức mạnh bạo lực nhà nước XHCN không nhằm bảo vệ thống trị trị cá nhân, nhóm người mà nhằm bảo vệ quyền lực nhân dân, bảo vệ chế độ trị, chế độ kinh tế quy định Hiến pháp Chính sách đối ngoại nhà nước Cộng hoà XHCN Viêt Nam thể tính cởi mở, hồ bình, hợp tác hữu nghị với tất quốc gia, không phân biệt chế độ trị 1.2 Nguyên tắc tổ chức hoạt động máy nhà nước Cộng hoà XHCN Việt Nam: Nguyên tắc tất quyền lực nhà nước thuộc Nhân dân, Nguyên tắc Đảng lãnh đạo máy nhà nước, Nguyên tắc bình đẳng dân tộc, Nguyên tắc tập trung dân chủ, Nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa 1.3 Đặc trưng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam nhà nước nhân dân, dân nhân, nhân dân; tất quyền lực nhà nước thuộc nhân dân.Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam tổ chức hoạt động theo Hiến pháp, pháp luật; bảo đảm tính tối cao pháp luật Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam tôn trọng bảo đảm quyền người, quyền công dân; nâng cao trách nhiệm pháp lý Nhà nước công dân, thực hành dân chủ rộng rãi, đồng thời tăng cường kỉ cương, kỉ luật Nhà nước pháp quyền XHCN Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo; chịu giám sát phản biện xã hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức trị - xã hội thành viên Mặt trận Xu hướng đổi quản lí GDPT quản trị nhà trường tiểu học 2.1 Xu hướng đổi quản lý giáo dục GDPT số quốc gia: 2.1.1 Xu đổi quản lý GDPT quản trị nhà trường số quốc gia: Quản lí giáo dục nước liên quan nhiều đến vấn đề thuộc chức quản lí tầm vĩ mơ vi mơ Về chế quản lí giáo dục, tuỳ thuộc chế độ trị thể chế nhà nước, quốc gia khác có chế quản lí khác 2.1.2 Bài học vận dụng trình đổi quản lý GDPT Việt Nam: Trong bối cảnh toàn cầu hóa nay, GDPT Việt Nam nên học hỏi có chọn lọc để phát huy thành tựu, trì bảo tồn tảng giáo dục, văn hóa, xã hội tích cực Việt Nam học hỏi kinh nghiệm tiên tiến quốc gia phát triển, đặc biệt kĩnh vực quản lí Giáo dục 2.2 Phát triển nhà trường Tiểu học (TH) trước yêu cầu hiên đại hóa đất nước chủ động hội nhập quốc tế: Nội dung đổi quản lí giáo dục bao gồm: Đổi hệ thống giáo dục - đối tượng quản lí giáo dục; Đổi quản lí tổ chức; Đổi phương pháp quản lí; Đổi mơ thức quản lí; Đổi văn hố quản lí Động lực tạo động lực cho giáo viên tiểu học 3.1 Vai trò việc tạo động lực làm việc cho giáo viên tiểu học: Đối với thân giáo viên động lực giúp giáo viên hăng say làm việc, tăng suất lao động tăng thu nhập lao động Qua người giáo viên có hội học tập nâng cao kiến thức than tham gia vào hoạt động xã hội vui chơi, giải trí… Đối với nhà trường xã hội, việc quan tâm làm tốt cơng tác tạo động lực đem lại nhiều lợi ích khơng cho than người giáo viên mà cho nhà trường cho xã hội Vì nhà trường xã hội cần quan tâm đến giải pháp nhằm động viên khuyến khích người giáo viên để họ mang lại kết cao 3.2 Phương pháp công cụ tạo động lực cho giáo viên: Phương pháp công cụ tạo động lực cho giáo viên tiểu học, quản lí theo mục tiêu, khuyến khích giáo viên tham gia vào trình định, kỉ luật nghiêm hiệu quả, thực tốt công tác cán bộ, hồn thiện máy làm việc, kích thích vật chất, kích thích tinh thần cho người lao động Trong phương pháp tạo động lực cho giáo viên phương pháp kinh tế phương pháp quan trọng Tạo động lực thông qua tiền lương, tiền công, tiền thưởng, qua phụ cấp, phúc lợi dịch vụ Sự đảm bảo lợi ích cho giáo viên giúp giáo viên toàn tâm toàn ý sáng tạo, trách nhiệm công tác giáo dục Muốn tạo động lực động viên, khuyến khích đội ngũ GV dạy tốt - học tốt”.Ngồi phương pháp kinh tế phải làm tốt công tác thi đua khen thưởng Thi đua khen thưởng phải tự nguyện, tự giác, công khai công Xu hướng quốc tế đổi giáo dục phổ thông (GDPT) Việt Nam 4.1 Quan điểm phát triển giáo dục phổ thông Việt Nam: Mục tiêu đổi Nghị 88/2014/QH13 Quốc hội quy định: ‘‘Đổi chương trình, sách giáo khoa GDPT nhằm tạo chuyển biển bản, toàh diện chất lượng hiệu GDPT; kết hợp dạy chữ, dạy người định hướng nghề nghiệp; góp phần chuyển giáo dục nặng truyền ĩhụ kiến thức sang giáo dục phát triển toàn diện phẩm chất lực, hài hồ đức, trí, thể, mĩ phát huy tốt tiềm HS.” + Phát triển GDPT gắn với nhu cầu phát triển đất nước tiến thời đại khoa học - công nghệ xã hội; + Phát triển GDPT phù họp với đặc điểm người, văn hoá Việt Nam, giá trị truyền thống dân tộc giá trị chung nhân loại sáng kiến định hướng phát triển chung UNESCO giáo dục; + Phát triển GDPT tạo hội bình đẳng quyền bảo vệ, chăm sóc, học tập phát triển, quyền lắng nghe, tôn trọng tham gia HS; + Phát triển GDPT đặt tảng cho xã hội nhân văn, phát triển bền vũng phồn vinh 4.2 Đổi giáo dục phổ thông Việt Nam: - Quan điểm phát triển GDPT; - Đổi mục tiêu phương thức hoạt động giáo dục; - Đổi cấu trúc GDPT theo hai giai đoạn; - Đổi quản lý giáo dục phổ thông mục tiêu CTGD cấp, mục tiêu cấp học CT GDPT có phát triển so với mục tiêu cấp học CT GDPT hành Mục tiêu cấp GT GDPT hành nêu khái quát chung CHƯƠNG II: KIẾN THỨC KĨ NĂNG NGHỀ NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH VÀ ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP Quản lý hoạt động dạy học phát triển CTGD nhà trường tiểu học Các xu hướng phát triển chương trình giáo dục: gồm xu hướng - Phát triển chương trình lấy nội dung làm trung tâm: có nghĩa lấy mơn học làm trung tâm Mục tiêu chương trình học lấy môn học làm trung tâm học mon học, có nghĩa lấy nội dung mơn học làm mục tiêu Nhưng tải tri thức, kiến thức nặng lý thuyết, không đáp ứng nhu cầu người học - Phát triển chương trình lấy người học làm trung tâm: chương trình giáo dục khơng nhấn mạnh nội dung mà nhấn mạnh vào kiến thức mà người học thu nhận - Phát triển chương trình theo tiếp cận lực: xuất phát từ kết mong đợi dạng lực đầu không từ mục tiêu kiến thức, kĩ năng… quy trình thơng thường - Phát triển chương trình theo lý thuyết hệ thống:cùng với hình thành quan điểm lấy người học làm trung tâm xu hướng phát triển chương trình theo lý thuyết hệ thống Phát triển lực nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II 2.1 Thực trạng lực giáo viên Tiểu học: Hiện nhiều GV cán quản lí hạn chế chun mơn khai thác, sử dụng thiết bị dạy học để đưa phương pháp dạy học tích cực theo hướng tiếp cận nội dung sang tiếp cận lực người học Nhiều cán quản lí GD Tiểu học hạn chế kĩ tham mưu, xây dựng kế hoạch đạo tổ chức hoạt động giáo dục theo mơ hình mới, bất cập kiểm tra, đánh giá chất lượng hiệu GD 2.2 Phát triển lực nghề nghiệp giáo viên Tiểu học: Muốn phát triển lực nghề nghiệp giáo viên Tiểu học phải qua trình học tập, nghiên cứu, tích lũy kinh nghiệm nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu việc giảng dạy cách hệ thống, phải đáp ứng lực như: Năng lực tìm hiểu học sinh Tiểu học; tìm hiểu mơi trường nhà trường tiểu học; tìm hiểu mơi trường xã hội; dạy học môn học; tổ chức hoạt động giáo dục kĩ xã hội, kĩ sống giá trị sống cho học sinh tiểu học; tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo; giải tình sư phạm; giáo dục học sinh có hành vi không mong đợi Đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục trường tiểu học 3.1 Mục đích đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục: Thông qua KĐCLGD nhằm giúp trường tiểu học xác định mức độ đáp ứng mục tiêu giáo dục giai đoạn, để xây dựng kế hoạch cải tiến, nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục; thông báo với quan nhà nước xã hội thực trạng chất lượng trường tiểu học để quan nhà nước đánh giá công nhận trường tiểu học đạt chuẩn chất lượng giáo dục tiểu học 3.2 Các tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá chất lượng trường tiểu học: Trường tiểu học ĐGCLGD dựa tiêu chuẩn 28 tiêu chí, 84 số Tiêu chuẩn 1: Tổ chức quản lý nhà trường: gồm có tiêu chí, 21 số Tiêu chuẩn 2: Các quản lý, GV, nhân viên HS: gồm có tiêu chí, 15 số Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học: gồm có tiêu chí, 18 số Tiêu chuẩn 4: Quan hệ nhà trường, gia đình xã hội:gồm có tiêu chí,9 số Tiêu chuẩn 5: Hoạt động giáo dục kết giáo dục:gồm có tiêu chí, 21 số 3.3 Quy trình tự đánh giá trường tiểu học: - Thành lập hội đồng tự đánh giá - Xây dựng kế hoạch tự đánh giá - Thu thập, xử lý phân tích minh chứng - Đánh giá mức độ đạt theo tiêu chí - Viết báo cáo tự đánh giá - Công bố báo cáo tự đánh giá 3.4 Quy trình đánh giá ngồi trường tiểu học: - Nghiên cứu hồ sơ đánh giá - Khảo sát sơ trường tiểu học - Khảo sát thức trường tiểu học - Dự thảo báo cáo đánh giá - Lấy ý kiến phản hồi trường tiểu học dự thảo báo cáo đánh giá 10 Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Ninh Lộc Địa đơn vị công tác: Phong Thạnh- Ninh Lộc- TX Ninh Hòa – Khánh Hòa Điện thoại: 0583654052 Website (nếu có): …………… Hiệu trưởng: Lý Kính I TÌM HIỂU CHUNG VỀ TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ NHÀ TRƯỜNG I.1 Lịch sử phát triển nhà trường: Trường tiểu học Ninh Lộc thành lập từ ngày 12 tháng năm 1982, trường tách từ trường PTCS Ninh Lộc Nhà trường tổ chức, quản lý, đạo phát triển giáo dục cấp tiểu học Cơ cấu tổ chức trường năm học 2017-2018: Có 26 lớp – 630 học sinh; Trường có 01 điểm trường 03 điểm trường lẻ cách điểm trường khoảng gần 2km Điểm trường đặt thôn Phong Thạnh, xã Ninh Lộc, Thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, điểm trường lại đặt thơn Mĩ Lợi, thơn Tam Ích thơn Tân Thủy xã Ninh Lộc Lúc này, trình độ chuyên môn giáo viên đa số không đạt chuẩn, sở vật chất, trang thiết bị thiếu thốn Nhưng đến nay, đội ngũ giáo viên đào tạo lại đạt chuẩn chuẩn Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tương đối đầy đủ, chất lượng giáo dục trường ngày nâng cao, cảnh quang sư phạm trường bước đầu khang trang, đẹp Trong năm học qua, với nỗ lực, phấn đấu đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên học sinh quan tâm mức Đảng ủy, quyền đồn thể địa phương góp sức cha mẹ học sinh, trường Tiểu học Ninh Lộc thực vươn lên mạnh mẽ trưởng thành mặt, tạo niềm tin nhân dân, quyền địa phương Ngành Giáo dục - Đào tạo thị xã Ninh Hòa I.2 Cơ cấu tổ chức máy nhà trường - Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng: 2/0 nữ 15 - Nhà trường có chi Đảng Cộng sản Việt Nam với 15 đồng chí (14 thức, 01 dự bị), Có tổ chức Cơng đồn với 43 đồn viên, Đồn niên Cộng sản Hồ Chí Minh 15 đoàn viên Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh tổ chức chặt chẽ, sinh hoạt vào nề nếp có chất lượng, có 370 Đội viên 47 Sao Nhi đồng - Nhà trường có 05 tổ chun mơn (từ tổ đến tổ 5), 01 tổ văn phòng hoạt động theo quy định hành Điều lệ trường tiểu học Chi Cơng đồn Tổ Văn phòng Tổ khối Hiệu trưởng Đồn niên Hiệu phó Tổ khối Tổ khối Đội thiếu niên Tổ khối Sơ đồ cấu tổ chức trường Tiểu học Ninh Lộc I.3 Quy mô nhà trường: - Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên: 43/31 nữ Trong đó: + Ban giám hiệu: 02/0 nữ + GV: 43/26 nữ + Nhân viên: 7/5 nữ - Số lượng HS, số lớp/khối năm gần kề: 16 Tổ khối + Năm học: 2015 – 2016: 776 hs/29 lớp/ khối + Năm học: 2016 – 2017: 627 hs/26 lớp/ khối + Năm học: 2017 – 2018: 630 hs/26 lớp/ khối I.4 Tình hình Quản lý hoạt động giáo dục (Kết xếp loại dạy học giáo dục học sinh) Năm học: 2017-2018 Tổng số lớp: 26 Năng lực Lớp Tổng số HS: 630 Kiến thức, kĩ Phẩm chất Số HS 135 Tốt 49 97 59 38 31 66 26 71 149 44 105 47 102 49 99 115 34 81 55 60 36 79 134 Tổng số HS 36 98 60 74 50 84 222 408 223 407 208 417 35.2 64.8 35.4 64.6 33.0 66.2 Phần trăm Đạt 86 CCG Tốt 30 Đạt 95 CCG HHT 47 HT 84 CHT 0 0.8 tổng số HS Học sinh thực đầy đủ quyền nhiệm vụ người học sinh theo quy định điều lệ Trường Tiểu học Nhà trường đặc biệt quan tâm đến việc huy động trẻ độ tuổi học theo quy định Luật Giáo dục Nhận xét, đề xuất giải pháp cải thiện kết dạy học giáo dục học sinh: Cần tổ chức nhiều buổi chuyên đề giảng dạy, tổ chức nhiều chuyên đề lồng ghép giáo dục đạo đức, kĩ sống cho học sinh 17 Tăng cường nâng cao chất lượng giáo dục học sinh nhiều hình thức, tổ chức câu lạc học tập, để từ học sinh có hội điều kiện tốt học tập nâng cao chất lượng I.5 Quản lý hồ sơ sổ sách - Hồ sơ phục vụ hoạt động giáo dục nhà trường thực đầy đủ theo quy định hành Điều lệ trường tiểu học như: Sổ đăng bộ; sổ phổ cập giáo dục tiểu học; sổ theo dõi kết kiểm tra đánh giá học sinh; hồ sơ học sinh khuyết tật; học bạ học sinh; sổ nghị kế hoạch công tác; sổ quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên , hồ sơ sổ sách giáo viên - Thực tốt phần mềm ngành công tác quản lý CB, GV, NV HS; ứng dụng công nghệ thông tin vào việc khai thác tư liệu, hình ảnh để soạn giảng giáo án điện tử đạt hiệu cao - Lưu trữ đầy đủ khoa học loại hồ sơ, văn công văn đi, đến, hồ sơ cán công chức, viên chức, hồ sơ chuyên môn (sổ theo dõi chất lượng giáo dục, học bạ), sổ danh bạ …theo quy định Luật Lưu trữ - Có đầy đủ kế hoạch hoạt động chăm sóc sức khỏe học sinh Có 100% học sinh khám sức khỏe ban đầu Tham gia tốt cơng tác bảo trì trường học, vệ sinh lớp học I.6 Những thành tích/ khen thưởng bật nhà trường - Thành tích tập thể nhà trường: Trường đạt tập thể lao động tiên tiến - Thành tích cá nhân GV: Có 02 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện, giáo viên đạt giáo viên phụ trách giỏi cấp huyện chiến sỹ thi đua cấp sở - Thành tích HS: Có học sinh đạt giải B giải C kỳ thi chữ đẹp cấp huyện Và HS đạt giải khuyến khích Mĩ thuật khánh Hòa - Thành tích khác: Các tổ chức đồn thể nhà trường hoạt động tốt Liên Đội nhiều năm liền đạt Liên đội xuất sắc Chi đoàn nhiều năm cơng nhận Chi đồn vững 18 mạnh Cơng đồn nhiều năm liền đạt Cơng đồn sở vững mạnh Chi nhiều năm liền đạt chi vững mạnh II TÌM HIỂU VỀ CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN VÀ HỌC SINH II.1 Đội ngũ giáo viên: Có 05 tổ chun mơn với 32 GV Cụ thể: Số lượng GV (người) STT Tổ chuyên môn Cử nhân Thạc sĩ CĐ,ĐH Số lượng GV đạt chuẩn Hạng II Hạng Hạng III VI 01 Tổ chuyên môn 0 7 02 Tổ chuyên môn 0 03 Tổ chuyên môn 0 04 Tổ chuyên môn 0 05 Tổ chuyên môn 0 Tổng cộng 0 32 24 0% 0% 100% 75% 12.5% Phần trăm tổng số GV 12.5% Có 01 GV làm tổng phụ trách Đội Số lượng, chất lượng đội ngũ GV: Đội ngũ GV trẻ, động, nhiệt tình cơng tác GV có trình độ đạt chuẩn 100%, chuẩn 95% Đề xuất giải pháp phát triển đội ngũ GV: GV cần thường xuyên học tập nâng cao trình độ Thường xuyên dự thăm lớp, trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp, tham gia lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, II.2 Đội ngũ cán quản lý giáo dục nhà trường 19 - Số lượng: Có 02 cán qua đào tạo, tập huấn quản lý giáo dục (chiếm 100% tổng số CB quản lý) - Chất lượng: Đáp ứng yêu cầu công việc.Thực tốt công việc giao - Đề xuất giải pháp phát triển đội ngũ CB quản lý giáo dục: Tiếp tục bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán quản lý II.3 Đội ngũ nhân viên nhà trường - Số lượng: 07 (01 kế toán- văn thư, 01 y tế, 01 thư viện- thiết bị, 02 phục vụ, 02 bảo vệ) - Chất lượng: đáp ứng yêu cầu công việc - Đề xuất giải pháp phát triển đội ngũ nhân viên phục vụ giáo dục nhà trường: Khơng III TÌM HIỂU VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC III.1 Cơ sở vật chất nhà trường: - Diện tích trường: 11.160,3m đạt 13,66m2/1 HS Quang cảnh, môi trường nhà trường bảo đảm xanh, sạch, đẹp thoáng mát trồng xanh, bồn hoa, trang trí ngồi phòng học thân thiện, bảo đảm thống mát để tổ chức hoạt động giáo dục III.2 Phòng học, thư viện, sân chơi, sân tập thể dục thể thao - Phòng học: +Số lượng phòng học 23 phòng Phòng học xây dựng quy cách, phòng học đủ ánh sáng, thống mát + Bàn ghế học sinh đảm bảo yêu cầu vệ sinh trường học, có số bàn ghế chưa phù hợp cho học sinh lớp 20 + Máy chiếu: máy, Tivi hình lớn: tivi + Hệ thống đèn, quạt đáp ứng nhu cầu học tập làm việc HS cán bộ, công nhân viên - Sân chơi cho học sinh, Sân tập thể dục, thể thao: Trường có sân chơi, bãi tập thể dục thể thao cho học sinh Diện tích sân chơi: 1117m đạt 1,36m2/1 HS, diện tích bãi tập 1.760 m2 đạt 2,15 m2/1 HS - Phòng làm việc hiệu bộ, hành chính, tổ chun mơn: Phục vụ tốt cho cơng tác chung nhà trường (vẫn thiếu số phòng làm việc) - Phòng đa chức năng: Chưa có Nhận xét, đề xuất: Bổ sung thêm phòng đa chức số phòng làm việc cho khu hành III.3 Trang thiết bị văn phòng phục vụ công tác quản lý, dạy học: thư viện, phòng y tế trường học, khu vệ sinh, nhà để xe, hệ thống nước - Thư viện + Số phòng: 01 + Diện tích: 60m2 + Số cán phụ trách: 01 + Các loại tài liệu chính: Sách giáo khoa, sách tham khảo, Tạp chí phục vụ cho hoạt động dạy học, sách pháp luật… + Số lượng tài liệu: 3000 - Phòng y tế trường học, khu vệ sinh, nhà để xe, hệ thớng nước sạch: Có phòng y tế, nhà vệ sinh giáo viên học sinh riêng, nhà để xe giáo viên học sinh riêng có hệ thống nước phục vụ cho giáo viên học sinh Nhận xét, đề xuất: không III.4 Thiết bị dạy học hiệu sử dụng thiết bị dạy học nhà trường: 21 - Văn phòng phẩm, sách giáo khoa tài liệu tham khảo, hệ thống đồ dùng dạy học Có đầy đủ sách giáo khoa, tài liệu tham khảo, đồ dùng dạy học phục vụ cho công tác giảng dạy Nhận xét, đề xuất: không III.5 Khu vệ sinh, y tế học đường: - Chất lượng khu vệ sinh: Tốt - Nguồn nước, bếp ăn, phòng ăn, nguồn cung cấp thực phẩm, chế biến, bảo quản: Tốt - Vấn đề thu gom, phân loại xử lý rác thải: Tốt Nhận xét, đề xuất: Khơng IV TÌM HIỂU VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ TRƯỜNG IV.1 Công tác chuyên môn: Kế hoạch giảng dạy, học tập, giáo án giáo viên môn/ chủ nhiệm lớp; công tác bồi dưỡng học sinh khiếu, phụ đạo học sinh; - Hoạt động tổ chuyên môn + Mức độ tổ chức sinh hoạt chuyên môn  Thường xuyên  Thỉnh thoảng  Ít + Nội dung sinh hoạt chuyên mơn:  Phong phú, đa dạng  Ít đa dạng, chủ yếu nội dung chương trình khóa  Có buổi sinh hoạt chuyên đề + Phương pháp, hình thức tổ chức sinh hoạt chun mơn  Phát huy ý kiến đóng góp tất thành viên 22  Sinh hoạt chuyên mơn theo mơ hình nghiên cứu học Hình thức họp trao đổi trực tiếp  Ứng dụng CNTT để tổ chức sinh hoạt chuyên môn + Công tác bồi dưỡng học sinh khiếu, phụ đạo học sinh  Coi trọng, đạt hiệu cao  Chưa coi trọng - Sinh hoạt, thảo luận đổi GD, đào tạo (chương trình GDPT mới…)  Sinh hoạt thường xuyên  Chưa coi trọng mức Nhận xét, đề xuất: Có kế hoạch hoạt động chun mơn năm học, học kì, tháng, tuần; GV lên lớp có kế hoạch giảng dạy, khơng cắt xén chương trình, dạy đủ môn học theo chuẩn kiến thức, kĩ tài liệu giảng dạy Có nhiều hình thức dạy học phong phú phù hợp với đối tượng HS Lựa chọn nội dung hợp lí, thời lượng phù hợp Thường xuyên tổ chức trao đổi chuyên môn, tổ chức chuyên đề đẩy mạnh công tác dự để GV chia sẻ học tập kinh nghiệm nâng cao kĩ vận dụng phương pháp, biết điều chỉnh kịp thời tình tổ chức hoạt động dạy học theo mơ hình IV.2 Cơng tác hoạt động lên lớp nhà trường  Được xây dựng cụ thể công khai  Được xây dựng khơng cơng khai  Khơng có kế hoạch GD nhà trường - Mục tiêu / Mục đích GD xác định:  Đầy đủ, rõ ràng, cụ thể 23  Tương đối đầy đủ, rõ ràng, cụ thể  Chưa đầy đủ, rõ ràng, cụ thể - Nội dung giáo dục  Đa dạng, phong phú, sát thực tiễn  Có tính tích hợp liên mơn  Chưa đa dạng, gắn với thực tiễn  Mang tính đơn mơn - Phương pháp, hình thức giáo dục  Đa dạng, đề cao chủ thể HS  Chủ yếu dạy nội khố  Có nhiều hoạt động ngoại khoá thiết thực - Tổ chức thực  Có thời gian cụ thể cho việc tổ chức hoạt động GD  Được phân công cụ thể  Có phối hợp lực lượng GD nhà trường  Có tham gia tổ chức xã hội địa phương Nhận xét, đề xuất: Nhà trường có chương trình, kế hoạch tổ chức hoạt động GD lên lớp theo chủ điểm tháng Kế hoạch dạy hoạt động GD lên lớp theo thời khóa biểu 01 tiết/ tuần; IV.3 Công tác phổ cập giáo dục cho học sinh: - Tổ chức tốt "Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường"; nhiều năm liền huy động 100% trẻ tuổi vào lớp 1; tỷ lệ học độ tuổi đạt 100% - Hỗ trợ trẻ có hồn cảnh đặc biệt khó khăn gia đình hộ nghèo, sách, trẻ khuyết tật miễn đóng góp khoản tiền đầu năm, hỗ trợ quần áo, sách … 24 - Đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ từ năm 2016 đến IV.4 Hoạt động tư vấn tâm lí, giáo dục sức khoẻ sinh sản vị thành niên - Cán phụ trách  Có cán chuyên trách  Giáo viên chủ nhiệm  Đồn niên  Giáo viên mơn - Mức độ tổ chức  Thường xuyên -  Thỉnh thoảng  Ít Phương pháp, hình thức tư vấn tâm lí, giáo dục sức khoẻ sinh sản vị thành niên  Hình thức đa dạng thơng qua hoạt động đoàn, câu lạc bộ, diễn đàn,  Phương pháp phù hợp, hiệu  Phương pháp hình thức chưa đa dạng, chưa hiệu Nhận xét, đề xuất: Khơng IV.5 An ninh chăm sóc sức khoẻ học đường  Môi trường nhà trường địa phương lành mạnh, có tệ nạn xã hội  Môi trường địa phương thiếu lành mạnh, ảnh hưởng nhiều đến nhà trường  Có phòng y tế cán y tế, đủ điều kiện để chăm sóc sức khoẻ cho HS  Khơng có phòng y tế cán y tế chuyên trách Nhận xét, đề xuất: Nhà trường có hình thức GD ý thức tự chăm sóc sức khỏe cho HS, có kế họach hoạt động công tác y tế học đường HS biết rèn luyện sức khỏe có ý thức bảo vệ sức khỏe Thực tốt hồ sơ quản lý sức khỏe học sinh IV.6 Hiệu đào tạo nhà trường: Kết thực chương trình giáo dục; Giáo dục kỹ sống, giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, giáo dục thể chất 25 - Tỷ lệ học sinh hồn thành chương trình tiểu học sau năm học đạt 97% - Nhà trường đạo cho chuyên môn, trường, tổ chuyên môn triển khai việc giảng dạy lồng ghép giáo dục kỹ sống qua môn học, qua sinh hoạt Đội, sinh họat sao, sinh hoạt lên lớp phù hợp với độ tuổi học sinh khối lớp - Tổ chức cho học sinh tham gia hoạt động bảo vệ mơi trường giữ gìn vệ sinh, không vứt rác bừa bãi nơi công cộng gia đình; trồng chăm sóc trồng; tham gia làm vệ sinh trường, lớp hàng ngày, hàng tuần Việc giảng dạy môn học Thể dục nhà trường thực qui định Bộ GD&ĐT, không dồn ghép, cắt xén chương trình Từng buổi học nhà trường tổ chức cho HS tập thể dục thể dục tay không Việc tổ chức giải thể thao nhà trường trì hàng năm Qua thi đấu tuyển chọn HS có kiếu môn quy định Hội khỏe Phù để luyện tập tham gia thi đấu giải Hội thao thị xã IV.7 Thực công khai hố tài chính, đảm bảo chất lượng nhà trường Nhà trường thực cơng khai tài định kỳ hàng quí niêm yết để CB- GV-NV biết Quản lý tốt việc thu, chi việc sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước cấp nguồn đóng góp tự nguyện từ phụ huynh HS đảm bảo khách quan Công khai hoạt động nhà trường trước cán bộ, GV, HS, phụ huynh quần chúng nhân dân địa bàn Tổ chức thực tốt nội dung công khai quy chế dân chủ sở để xây dựng mối đoàn kết nội trường học Thực công khai cam kết nhà trường chất lượng GD thực tế, điều kiện đảm bảo chất lượng GD thu chi tài để thành viên nhà trường xã hội tham gia giám sát đánh giá nhà trường theo quy định V TÌM HIỂU VỀ QUAN HỆ GIỮA NHÀ TRƯỜNG, GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - Tổ chức hiệu hoạt động Ban đại diện cha mẹ học sinh tốt 26 - Làm tốt công tác tham mưu nhà trường với cấp ủy Đảng, quyền phối hợp với tổ chức đoàn thể địa phương - Nhà trường phối hợp tốt với tổ chức đoàn thể địa phương, huy động tham gia cộng đồng để giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc, đạo đức lối sống, pháp luật, nghệ thuật, thể dục thể thao cho học sinh thực mục tiêu, kế hoạch giáo dục - Làm tốt cơng tác chăm sóc di tích lịch sử, cách mạng, cơng trình văn hóa; chăm sóc gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có cơng, mẹ Việt Nam Anh hùng địa phương - Huy động đóng góp cơng sức tiền của tổ chức, cá nhân gia đình để xây dựng sở vật chất; bổ sung phương tiện, thiết bị dạy học; khen thưởng giáo viên dạy giỏi, học sinh giỏi hỗ trợ học sinh nghèo - Thực việc công khai nguồn thu nhà trường theo quy định hành công khai sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Nhận xét, đề xuất: Không VI MỘT SỐ BÀI HỌC ĐỐI VỚI BẢN THÂN QUA ĐỢT TÌM HIỂU THỰC TẾ TẠI TRƯỜNG: TIỂU HỌC NINH LỘC, NINH HÒA, KHÁNH HỊA Qua đợt tìm hiểu thực tế trường, thân rút học thân sau: Cần tăng cường công tác đạo nâng cao chất lượng học sinh đội ngũ giáo viên Tập trung tuyên truyền chủ trương đường lối đổi giáo dục Đảng ta đến tất đội ngũ CBGV-CNV học sinh Xây dựng mối đoàn kết nội đơn vị phát huy tinh thần dân chủ nhà trường 27 Làm tốt cơng tác xã hội hóa giáo dục, huy động nguồn lục đóng góp hỗ trợ sở vật chất cho nhà trường Đẩy mạnh công tác quản lý đạo mặt hoạt động nhà trường Đẩy mạnh công nghệ thông tin công tác quản lý VII KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 1.Kết luận Sau tham gia khóa học bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên Tiểu học hạng II tiếp thu kiến thức bổ ích từ chuyên đề như: Nắm xu hướng quốc tế giáo dục phổ thông đổi giáo dục phổ thông Việt Nam Đổi toàn diện giáo dục đào tạo tạo điều kiện đưa giáo dục Việt Nam phát triển Đầu tư cho giáo dục đầu tư phát triển Nắm vững vận dụng tốt chủ trương, đường lối, sách, pháp luật Đảng, Nhà nước, quy định yêu cầu ngành, địa phương giáo dục tiểu học; chủ động tuyên truyền vận động đồng nghiệp thực tốt chủ trương Đảng pháp luật Nhà nước giáo dục nói chung giáo dục tiểu học nói riêng Hiểu rõ chương trình kế hoạch giáo dục tiểu học; hướng dẫn đồng nghiệp thực chương trình kế hoạch giáo dục tiểu học, lực chuyên môn nghề nghiệp, kiến thức học giáo dục học, tâm sinh lý lứa tuổi vào giáo dục học sinh để vận dụng tốt vào thực tiễn công việc thân nhằm ngày nâng cao chất lượng dạy học nhà trường Trong năm qua, toàn thể giáo viên nước thực nhiều công việc đổi phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá đạt thành công bước đầu Đây tiền đề vô quan trọng để tiến tới việc dạy học kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển lực người học Tuy nhiên, từ thực tế giảng dạy thân việc dự đồng nghiệp trường thấy sáng tạo việc đổi phương pháp dạy học, phát huy tính tích cực, tự lực học sinh… chưa nhiều Dạy học nặng truyền thụ kiến thức Việc rèn luyện kỹ 28 chưa quan tâm Hoạt động kiểm tra, đánh giá nhiều hạn chế, trọng đánh giá cuối kì chưa trọng đánh giá trình học tập Tất điều dẫn tới học sinh học học thụ động, lúng túng giải tình thực tiễn Kiến nghị: * Đối với phòng giáo dục: - Ngành giáo dục cần quan tâm đến việc đầu tư sở vật chất nhằm phục vụ trường học * Đối với trường: - Tạo điều kiện kinh phí mua sắm thêm trang thiết bị cần thiết TÀI LIỆU THAM KHẢO Dương Thiệu Tống, Phương pháp nghiên cứu Khoa học giáo dục tâm lý, Nhà xuất Khoa học xã hội, 2005 Nguyễn Thị Tứ , Giáo trình Tâm lí học lứa tuổi Tâm lí học Sư phạm, NXB Đại học Sư phạm TPHCM Lương Văn Úc, Giáo trình tâm lí học quản lí, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội, 2010 4.Nguyễn Văn Yểu, Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam thời kỳ đổi mới, Nxb CTQG, Hà Nội Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chưc danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II 29 ... luận Sau tham gia khóa học bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên Tiểu học hạng II tiếp thu kiến thức bổ ích từ chuyên đề như: Nắm xu hướng quốc tế giáo dục phổ thông đổi giáo dục phổ thông Việt... dạy học phát triển CTGD nhà trường tiểu học Phát triển lực nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II Đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục trường tiểu học Quản lí hoạt động nghiên cứu khoa học. .. hoạch giáo dục tiểu học; hướng dẫn đồng nghiệp thực chương trình kế hoạch giáo dục tiểu học, lực chuyên môn nghề nghiệp, kiến thức học giáo dục học, tâm sinh lý lứa tuổi vào giáo dục học sinh để
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài thu hoạch bồi lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II, Bài thu hoạch bồi lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II, Động lực và tạo động lực cho giáo viên tiểu học.

Từ khóa liên quan