Bài thu hoạch bồi lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II

27 393 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/07/2019, 17:39

BÀI THU HOẠCHCHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆPGIÁO VIÊN TIỂU HỌC HẠNG III. MỞ ĐẦUQua quá trình được học tập và nghiên cứu cũng như sự hướng dẫn, truyền đạt của các thầy, cô giáo trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn phụ trách giảng dạy Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học ở hạng II, tôi đã nắm bắt được xu hướng phát triển của giáo dục, tinh thần đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, các mô hình trường học mới. Những mặt được và mặt hạn chế của các mô hình trường học đó. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHÁNH HỊA Chương trình Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giáo viên Tiểu học Hạng II Lớp mở Ninh Hồ – Khánh Hòa BÀI THU HOẠCH CUỐI KHĨA Học viên: Phan Thị Mỹ Diệp Đơn vị cơng tác: Trường Tiểu học số Ninh Quang Thị xã Ninh Hồ, Tỉnh Khánh Hòa Khánh Hòa, năm 2018 MỤC LỤC Trang I PHẦN MỞ ĐẦU II PHẦN NỘI DUNG II.1 Nội dung chương trình học II.2 Nội dung chuyên đề học: Chương Kiến thức trị, quản lý nhà nước kỹ chung 1.1 Chuyên đề : Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 1.2 Chuyên đề Xu hướng quốc tế đổi giáo dục phổ thông (GDPT) Việt Nam 1.3 Chuyên đề : Xu hướng đổi quản lí giáo dục phổ thơng quản trị nhà trường Tiểu học 1.4 Chuyên đề 4:Động lực tạo động lực cho giáo viên Chương Kiến thức, kỹ nghề nghiệp chuyên ngành đạo đức nghề nghiệp Chuyên đề 5: Quản lý hoạt động dạy học phát triển chương 1 trình giáo dục nhà trường Tiểu học 2.2 Chuyên đề 6: Phát triển lực nghề nghiệp giáo viên Tiểu học hạng II 2.3 Chuyên đề : Dạy học bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh khiếu trường Tiểu học 2.4 Chuyên đề :Đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục trường Tiểu học 2.5 Chuyên đề : Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trường Tiểu học 2.6 Chuyên đề 10 : Xây dựng mơi trường văn hóa, phát triển thương hiệu nhà trường liên kết, hợp tác quốc tế 10 11 11 Chương Liên hệ thực tiễn đơn vị công tác Chương Liên hệ thực tiễn đơn vị cơng tác 12 3.1 Tìm hiểu chung tổ chức quản lý nhà trường 12 3.2 Tìm hiểu cán quản lý, GV, nhân viên HS 15 3.3 Tìm hiểu sở vật chất trang thiết bị dạy học 17 3.4 Tìm hiểu hoạt động nhà trường 18 DANH MỤC VIẾT TẮT TH: Tiểu học GV: Giáo viên HS: Học sinh SGK: Sách giáo khoa GDKNS: Giáo dục kĩ sống BGDĐT:Bộ giáo dục đào tạo XHCN: Xã hội chủ nghĩa GDPT: Giáo dục phổ thơng BÀI THU HOẠCH CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HẠNG II I MỞ ĐẦU Qua trình học tập nghiên cứu hướng dẫn, truyền đạt thầy, cô giáo trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn phụ trách giảng dạy Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II, nắm bắt xu hướng phát triển giáo dục, tinh thần đổi tồn diện giáo dục, mơ hình trường học Những mặt mặt hạn chế mơ hình trường học Vận dụng sáng tạo đánh giá việc vận dụng kiến thức giáo dục học tâm sinh lý lứa tuổi vào thực tiễn giáo dục học sinh tiểu học thân đồng nghiệp Chủ động, tích cực phối họp với đồng nghiệp, cha mẹ học sinh cộng đồng để nâng cao chất lượng giáo dục học sinh tiểu học Nắm vững vận dụng tốt chủ trương, đường lối, sách, pháp luật Đảng, Nhà nước, quy định yêu cầu ngành, địa phương giáo dục tiểu học; chủ động tuyên truyền vận động đồng nghiệp thực tốt chủ trương Đảng pháp luật Nhà nước giáo dục nói chung giáo dục tiểu học nói riêng Hiểu rõ chương trình kế hoạch giáo dục tiểu học; hướng dẫn đồng nghiệp thực chương trình kế hoạch giáo dục tiểu học II NỘI DUNG I.1 Nội dung chương trình học: Nội dung học tập gồm ba phần với 10 chuyên đề: - Phần I: Kiến thức trị, quản lý nhà nước kỹ chung (gồm chuyên đề) - Phần II: Kiến thức, kỹ nghề nghiệp chuyên ngành đạo đức nghề nghiệp (gồm chuyên đề) - Phần III: Tìm hiểu thực tế viết thu hoạch II.2 Nội dung chuyên đề học: Chương Kiến thức trị, quản lý nhà nước kỹ chung 1.1 Chuyên đề : Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Nhà nước tượng đa dạng phức tạp; vậy, để nhận thức chất nhà nước biến động đời sống nhà nước cần lí giải đầy đủ hàng loạt vấn đề, thiết làm sáng tỏ nguồn gốc hình thành nhà nước, nguyên nhân làm xuất nhà nước Học thuyết Mác - Lênin giải thích cách khoa học nhà nước, có vấn đề nguồn gốc nhà nước Theo chủ nghĩa Mác - Lênin, nhà nước phạm trù lịch sử, nghĩa có q trình phát sinh, phát triển tiêu vong Nhà nước xuất cách khách quan, tượng xã hội vĩnh cửu bất biến Nhà nước vận động, phát triển tiêu vong điều kiện khách quan cho tồn phát triển chúng khơng Nhà nước pháp quyền kiểu nhà nước mà hình thức phân cơng tổ chức quyền lực nhà nước Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam có đặc trưng riêng thể rõ nét chất nhà nước pháp quyền XHCN Đó là: + Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam nhà nước mà quyền lực nhà nước thống nhất, có phân cơng, phối hợp kiểm sốt quan nhà nước việc thực quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp; không tam quyền phân lập; cách thức tổ chức hoạt động nhà nước có mục đích chung lợi ích xã hội, lợi ích quốc gia, dân tộc lấy việc phục vụ nhân dân làm mục đích cao nhất; + Việc xây dựng hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam thực điều kiện đảng cầm quyền Đảng Cộng sản Việt Nam; không chấp nhận đa nguyên trị, đa đảng đối lập Xây dựng Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam dân, dân dân, lấy liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông nhân tầng lớp trí thức làm tảng, Đảng Cộng sản lãnh đạo sở chủ nghĩa Mác-Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh kiên định đường lên chủ nghĩa xã hội, đảm bảo tính giai cấp cơng nhân gắn bó với chặt chẽ với tính dân tộc, tính nhân dân Nhà nước ta, phát huy đầy đủ tính dân chủ sinh hoạt Nhà nước, xã hội 1.2 Chuyên đề Xu hướng quốc tế đổi giáo dục phổ thông (GDPT) Việt Nam * Quan điểm phát triển giáo dục phổ thông Việt Nam: Phát triển GDPT sở quan điểm Đảng, Nhà nước đổi bản, toàn diện Giáo dục đào tạo: Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (khố XI) thơng qua Nghị đổi bản, toàn diện Giáo dục đào tạo đáp ứng u cầu cơng nghiệp hố, đại hóa điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế’, Quốc hội ban hành Nghị số 88/2014/QH13 đổi chương trình, sách giáo khoa GDPT, góp phần đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo Mục tiêu đổi Nghị 88/2014/QH13 Quốc hội quy định: ‘‘Đổi chương trình, sách giáo khoa GDPT nhằm tạo chuyển biển bản, toàn diện chất lượng hiệu GDPT; kết hợp dạy chữ, dạy người định hướng nghề nghiệp; góp phần chuyển giáo dục nặng truyền thụ kiến thức sang giáo dục phát triển toàn diện phẩm chất lực, hài hồ đức, trí, thể, mĩ phát huy tốt tiềm HS.” * Đổi giáo dục phổ thông Việt Nam: - Quan điểm phát triển GDPT; - Đổi mục tiêu phương thức hoạt động giáo dục; - Đổi cấu trúc GDPT theo hai giai đoạn; - Đổi quản lý giáo dục phổ thông mục tiêu CTGD cấp, mục tiêu cấp học CT GDPT có phát triển so với mục tiêu cấp học CT GDPT hành 1.3 Chuyên đề : Xu hướng đổi quản lí giáo dục phổ thơng quản trị nhà trường Tiểu học Theo Education Commission of the States (Janaury, 1999) viết: Giáo dục ốc đảo Nó chịu tác động khơng yếu tố diễn giáo dục mà tất diễn xã hội Vì dự báo xu phát triển cần thiết để giúp nhà hoạch định giáo dục tập trung vào tương lai giáo dục Tuy nhiên dự báo không đồng nghĩa với việc định sẵn tương lai vấn đề dự báo thay đổi Tổ chức dự báo xu hướng sau xảy tác động lên giáo dục UNESCO (Michael Bruneforth and Albert Motivans, 2005) nhận định: Thế giới thay đổi cách đáng kể với phụ thuộc lẫn nước giới, cạnh tranh thay đổi ngắn hạn đáng kể kinh tế thịnh vượng quốc gia Các nhu cầu học tập tăng lên từ mầm non đến đại học nhận thức tầm quan trọng giáo dục lợi ích lâu dài thân người * Năng lực phẩm chất công dân kỉ XXI: Những lực, phẩm chất công dân kỉ XXI nhà nghiên cứu đề cập đến gồm: (Jed Willard, Global Competencies - 11/2003) - Sáng kiến; Nhiệt tình; Tò mò, ham hiểu biết; Ln ln thích thú học hỏi;Dũng cảm;Tự lực; Tự tin; Tự kiểm soát; Tự hiểu biết; Lạc quan trước khó khăn, thử thách; Độc lập, tôn trọng đa dạng; Kiên nhẫn; Sáng tạo; Linh hoạt; Thoải mái với biến động hồn cảnh, cởi mở tư duy; Các kĩ ngơn ngữ giao tiếp; Quyết đoán; Hài hước Một số quan niệm khác lực phẩm chất tồn cầu cơng dân - Cơng dân quốc tế: Có kĩ giao tiếp đa văn hố thành thạo; Học thông qua lắng nghe quan sát; Phát triển mạnh hồn cảnh đa văn hố với phẩm chất cá nhân phong cách học tập đa dạng; Nhanh chóng thiết lập mối quan hệ……… Con người cần có giá trị đạo đức bản: trung thực, thật thà, biết thông cảm, chia sẻ, biết tha thứ, biết ơn, hồ bình, hữu nghị, tình u lòng kính trọng 1.4 Chun đề 4:Động lực tạo động lực cho giáo viên * Khái niệm động lực: Động lực làm việc thúc đẩy người làm việc hăng say, giúp họ phát huy sức mạnh tiềm tàng bên họ vượt qua thách thức, khó khăn để hồn thành cơng việc cách tốt Động lực lí giải người lại hành động Một người có động lực người bắt tay vào làm việc mà khơng cẩn cưỡng Khi đó, họ làm nhiều điều mà cấp mong chờ họ * Vai trò động lực: - Động lực lao động quy định xu hướng hoạt động cá nhân Động lực đóng vai trò huy để đạt đến mục tiêu chung * Tạo động lực cho giáo viên: Tạo động lực công việc qụan trọng người lãnh đạo, nhà quản lí người tham gia vào công việc dẫn dắt hoạt động tập thể Tạo động lực trình xây dựng, triển khai sách, lựa chọn, sử dụng biện pháp, thủ thuật người quản lí để tác động đến người bị quản lí nhằm khơi dậy tính tích cực hoạt động họ Bản chất tạo động lực q trình tác động để kích thích hệ thống động (động lực) người lao động, làm cho động lực kích hoạt chuyển hố kích thích bên ngồi thành động lực tâm lí bên thúc đẩy cá nhân hoạt động Trong thực tế, việc tạo động lực không cơng việc nhà quản lí Mọi cá nhân tập thể tham gia vào việc tạo động lực làm việc, trước hết tạo động lực làm việc cho thân sau cho đồng nghiệp Tạo động lực lao động cần ý ba nguyên tắc: Xem xét điều kiện khách quan lao động nghề nghiệp tác động đến tâm lí người Ví dụ: vị xã hội nghề nghiệp, điểm hấp dẫn nghề, lợi nghề dạy học với nghề khác Các phương pháp kích thích cần cụ thể, phù hợp Mỗi GV chủ thể với khác biệt định hướng giá trị, nhu cầu, kì vọng Do vậy, yếu tố tạo động lực cá nhân khác Phương pháp tạo động lực khơng phù hợp hiệu tạo động lực không cao * Một Số trở ngại việc có động lực tạo động lực giáo vỉên: Tạo động lực làm việc công việc thường xuyên, lâu dài, đòi hỏi kết hợp nhiều yếu tố: yếu tố liên quan đến sách, chế độ; yếu tố liên quan đến đặc điểm cá nhân điều kiện hoàn cảnh cá nhân Do vậy, ý thức trở ngại điều cần thiết để tạo động lực có hiệu Có thể khái quát số trở ngại sau đây: Những trở ngại tâm lí - xã hội từ phía GV: Tính ỳ phổ biến GV vào “biên chế” làm cho GV khơng ý thức phấn đấu Tư tưởng ổn định, thay đổi nghề dạy học làm giảm cố gắng, nỗ lực GV Từ phía nhà quản lí giáo dục: ý thức việc tạo động lực cho GV chưa rõ không coi trọng việc Quản lí chủ yếu theo cơng việc hành Những trở ngại mơi trưòng làm việc: Mơi trường làm việc kể đến môi trường vật chất (thiết bị, phương tiện ) mơi trường tâm lí Nhiều trường học, khơng đầu tư đủ phương tiện, thiết bị dạy học thiếu thốn dễ gây chán nản, làm suy giảm nhiệt tình làm việc Mơi trường tâm lí (bầu khơng khí tâm lí) khơng quan tâm ý mức, quan hệ cấp - cấp dưới, đồng nghiệp - đồng nghiệp không thuận lợi, xuất xung đột gây căng thẳng nội GV Những trở ngại chế, chỉnh sách: Mặc dù quan điểm “giáo dục quốc sách hàng đầu” khẳng định rõ ràng, song cản trở khác mà việc đầu tư cho giáo dục, trực tiếp cho GV nhiều hạn chế Thu nhập thực tế đại đa số GV mức thấp Nghề sư phạm không hấp dẫn người giỏi Bên cạnh đó, cơng tác phúc lợi nhà trường hạn hẹp, đặc biệt với trường công lập quỹ phúc lợi hạn hẹp khơng có chế độ thu học phí Chương Kiến thức, kỹ nghề nghiệp chuyên ngành đạo đức nghề nghiệp Chuyên đề “Quản lý hoạt động dạy học phát triển chương trình giáo dục nhà trường Tiểu học” * Hoạt động dạy học: Hoạt động dạy học gồm hai hoạt động chính: hoạt động dạy giáo viên hoạt động học học sinh Mỗi hoạt động có mục đích, chức năng, nội dung phương pháp riêng nhưng, gắn bó mật thiết với nhau, quy định lẫn nhau, bổ sung cho hai chủ thể thực thầy trò; q trình tương tác hai chủ thể hiểu trình dạy học Hoạt động dạy giáo viên: Đó hoạt động tổ chức, điều khiển hoạt động nhận thức - học tập HS, giúp HS tìm tòi khám phá tri thức, qua thực có hiệu chức học HS Hoạt động học học sinh: Là hoạt động tự giác, tích cực, chủ động, tự tổ chức, tự điều khiển hoạt động nhận thức học tập người học nhằm thu nhận, xử lí biến đổi thơng tin bên thành tri thức thân, qua người học thể mình, biến đổi mình, tự làm phong phú giá trị Quá trình dạy học Quá trình dạy học trình hoạt động tương tác thống giáo viên học sinh tác động chủ đạo giáo viên, học sinh tự giác, tích cực, tự tổ chức, tự điều khiển hoạt động học để thực nhiệm vụ học tập; Kiểm tra, đánh giá khâu quan trọng trình dạy học nhằm kiểm soát hiệu hoạt động dạy hoạt động học Hai hoạt động dạy học có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, tồn song song phát triển trình thống nhất, bổ sung cho nhau, chế ước đối tượng tác động chủ yếu nhau, nhằm kích thích động lực bên chủ thể để phát triển Người dạy ln ln giữ vai trò chủ đạo việc định hướng, tổ chức, điều khiển thực hoạt động truyền thụ tri thức, kĩ năng, kĩ xảo đến người học cách khoa học Người học ý thức tổ chức trình tiếp thu cách tự giác, tích cực, độc lập sáng tạo hệ thống kiến thức, kĩ năng, kĩ xảo nhằm hình thành lực, thái độ đắn, tạo động lực cho việc học với tư cách chủ thể sáng tạo hình thành nhân cách cho thân * Quản lí hoạt động dạy học: Dạy học hoạt động trung tâm nhà trường, hoạt động giữ vai trò chủ đạo Mặt khác, hoạt động dạy học tảng cho tất hoạt động giáo dục khác nhà trường Có thể nói rằng: Dạy học hoạt động giáo dục nhất, có vị trí tảng chức chủ đạo q trình giáo dục nhà trường Quản lí hoạt động dạy học điều khiển hoạt động dạy học vận hành cách có kế hoạch, có tổ chức đạo, kiểm tra, giám sát thường xuyên nhằm bước hướng vào thực nhiệm vụ dạy học để đạt mục đích dạy học Quản lí hoạt động dạy học hệ thống tác động có mục đích, có kế hoạch, hợp quy luật chủ thể quản lí tới khách thể quản lí q trình dạy học nhằm đạt mục tiêu dạy học Quản lí hoạt động dạy học phải đồng thời quản lí hoạt động dạy giáo viên quản lí hoạt động học HS Yêu cầu quản lí hoạt động dạy học phải quản lí thành tố q trình dạy học, Các thành tố phát huy tác dụng thơng qua quy trình hoạt động người dạy cách đồng nguyên tắc dạy học 2.2 Chuyên đề 6: Phát triển lực nghề nghiệp giáo viên Tiểu học hạng II * Khái niệm lực: Năng lực định nghĩa theo nhiều cách khác nhau, tuỳ thuộc vào bối cảnh mục đích sử dụng lực * Các yêu cầu đội ngũ giáo viên tiểu học trước yêu cầu đổi chương trình giáo dục phổ thơng: Chương trình GDPT tổng thể tháng 7/2017 nêu: Mục tiêu bậc Tiểu học giúp HS hình thành phát triển yếu tố bản, đặt móng cho phát triển hài hoà thể chất tinh thần, phẩm chất lực; định hướng vào giáo dục giá trị thân, gia đình, cộng đồng thói quen, nề nếp cần thiết học tập sinh hoạt Chương trình GDPT đưa yêu cầu cần đạt phẩm chất lực HS phổ thông là: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm Chương trình GDPT hình thành phát triển cho HS lực cốt lõi gồm: - Những lực chung, thể qua tất môn học hoạt động giáo dục góp phần hình thành, phát triển: lực tự chủ tự học, lực giao tiếp hợp tác, lực giải vấn đề sáng tạo - Những lực chuyên môn, hình thành phát triển chủ yếu thơng qua số môn học hoạt động giáo dục định: lực ngơn ngữ, tính tốn, tìm hiểu tự nhiên xã hội, công nghệ, tin học, thẩm mĩ thể chất Bên cạnh việc hình thành, phát triến lực cốt lõi, chương trình GDPT góp phần phát hiện, bồi dưỡng lực đặc biệt (năng khiếu) HS * Thuận lợi thách thức đội ngũ giáo viên tiểu học trước yêu cầu đổi chương trình giáo dục phổ thơng: Đứng trước chương trình GDPT mới, nhiều GV chưa sẵn sàng đảm nhận giảng dạy giáo dục số vấn đề nội dung Năng lực nghề nghiệp phận thầy giáo Tiểu học yếu, phương pháp giảng dạy chậm đổi mới, chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu dạy học theo định hướng tích cực phát triển lực, có biểu thiếu phương pháp hoạt động giáo dục HS (một số có hành vi bạo hành trẻ, vi phạm đạo đức nhà giáo) Khả sử dụng ngoại ngữ, tin học quản lí, dạy học phận thầy giáo tiểu học hạn chế, đội ngũ GV tiểu học cốt cán hoạt động theo chế cũ, chưa xây dựng 10 độ đáp ứng mục tiêu giáo dục” Ở đây, mục tiêu giáo dục hiểu cách toàn diện, bao gồm triết lý giáo dục, định hướng, mục đích hệ thống giáo dục sứ mạng, nhiệm vụ cụ thể sở giáo dục Nó thể đòi hỏi xã hội người - nguồn nhân lực mà giáo dục có nhiệm vụ phải đào tạo Sản phẩm trình giáo dục - đào tạo người với tổng hoà chuẩn mực nhân cách, trình độ, kỹ năng, đạo đức, đa dạng, phức tạp biến động, phát triển * Đánh giá chất lượng giáo dục: - Các loại đánh giá: Đánh giá chuẩn đoán, đánh giá hình thành, đánh giá tổng kết - Các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng: Theo Thông tư số 42/2012/TT–BGDĐT ngày 23 tháng 11 năm 2012 Bộ Giáo dục Đào tạo việc ban hành Quy định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học - Minh chứng đánh giá: Minh chứng đánh giá số liệu, kết quả, hoạt động, thông tin, mối quan hệ, hồ sơ, văn bản, định, biên bản, băng đĩa, hình ảnh, mơ hình… * Kiểm định chất Iuợng giáo dục trường tiểu học - Mục tiêu kiểm định: Đánh giá trạng sở giáo dục đáp ứng tiêu chuẩn đề nào?– tức trạng sở giáo dục có chất lượng hiệu sao?; Đánh giá trạng điểm điểm mạnh so với tiêu chuẩn đề sở giáo dục; Đánh giá trạng điểm điểm yếu so với tiêu chuẩn đề sở giáo dục; Trên sở điểm mạnh điểm yếu phát so với tiêu chuẩn đề ra, định kế hoạch phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu để phát triển 2.5 Chuyên đề : Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trường Tiểu học * Tác động hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng nâng cao chất lượng dạy học giáo dục: - Giúp phát triển củng cố triết lí, quan điểm giáo dục nhà trường - Cung cấp sáng kiến, ý tưởng đổi thực tế hiệu - Tăng cường gắn kết lí thuyết thực hành giáo dục, dạy học - Cung cấp sở, khoa học thực tế giúp điều chỉnh hợp lí hoạt động giáo dục dạy học - Giúp cập nhật kiến thức, kĩ giáo dục, dạy học 13 - Phát triển chuyên môn cho giáo viên tạo nên mơi trường văn hóa học thuật chuyên nghiệp quan điểm số kiểm tra sử dụng NCKHSPƯD điểm kiểm tra thông thường cách kiểm chứng độ giá trị liệu Ba phương pháp có tính ứng dụng cao việc kiểm chứng độ giá trị liệu nghiên cứu tác động gồm: Độ giá trị nội dung; Độ giá trị đồng quy, Độ giá trị dự báo Do độ giá trị dự báo phụ thuộc vào kết kiểm tra thực tương lai, người nghiên cứu cần chờ đợi 2.6 Chuyên đề 10 : Xây dựng mơi trường văn hóa, phát triển thương hiệu nhà trường liên kết, hợp tác quốc tế * Một số khía cạnh văn hóa nhà trường: Văn hố ứng xử Xét nhiều khía cạnh, văn hoá ứng xử tương đồng với văn hoá giao tiếp, văn hố hành vi (trong mơi trường học đường) Văn hố ứng xử biểu thơng qua hành vi ứng xử chủ thể tham gia hoạt động giáo dục đào tạo nhà trường, lối sống văn minh trường học thể như: - Ứng xử thầy, cô gỉáo với HS, sinh viên, ứng xử HS, sinh viên với thầy, cô giáo , ứng xử lãnh đạo với GV, nhân viên - Ứng xử đồng nghiệp, HS, sinh viên với thể qua cách đối xử mang tính tơn trọng, thân thiện, giúp đỡ lẫn Tất úng xử nhà trường nhằm xây dựng môi trường sống văn minh, lịch nhà trường Văn hoá học tập Văn hoá thi cử Văn hoá chia sẻ Văn hoá giao tiếp - Văn hoá giao tiếp học đường: Văn hoá giao tiếp học đường quan hệ giao tiếp có văn hố người môi trường giáo dục nhà trường, lối sống văn minh trường học, thể qua mối quan hệ sau: + Giao tiếp thầy, cô giáo với HS, giao tiếp HS với thầy, cô giáo, giao tiếp lãnh đạo với GV, nhân viên ,giao tiếp đồng nghiệp, HS với 14 * Những biểu văn hóa nhà trường: Những biểu tích cực, lành mạnh văn hóa nhà trường - Ni dưỡng bầu khơng khí cởi mở, dân chủ, hợp tác, tin cậy tôn trọng lẫn nhau.Mỗi cán bộ, GV biết rõ cơng việc phải làm, hiểu rõ trách nhiệm, ln có ý thức chia sẻ trách nhiệm, tích cực tham gia vào việc đưa định dạy học Nhà trường có chuẩn mực để ln ln cải tiến, vươn tới.Nhà trường thể quan tâm, có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ, lơi kéo cộng đồng tham gia giải vấn đề giáo dục Những biểu tiêu cực, không lành mạnh nhà trường - Kiểm soát chặt chẽ, đánh quyền tự tự chủ cá nhân; Quan liêu, nguyên tắc cách máy móc;Trách mắng HS em khơng có tiến bộ;Thiếu động viên khuyến khích;Thiếu cởi mở, thiếu tin cậy… Chương Liên hệ thực tiễn đơn vị cơng tác PHIẾU TÌM HIỂU THỰC TẾ VÀ THU HOẠCH TẠI ĐƠN VỊ CÔNG TÁC Họ tên học viên: Phan Thị Mỹ Diệp Công việc đảm nhận đơn vị công tác: Giáo viên Tiểu học Thời gian thực tế: 7/2018 Đơn vị công tác: Trường Tiểu học số Ninh Quang Địa đơn vị công tác: Xã Ninh Quang – Thị xã Ninh Hoà – Tỉnh Khánh Hồ Điện thoại: Website (nếu có): …………… Hiệu trưởng: Thầy Lê Văn Châu I TÌM HIỂU CHUNG VỀ TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ NHÀ TRƯỜNG I.1 Lịch sử phát triển nhà trường: Trường tiểu học số Ninh Quang thành lập năm 1992 Trường nằm hướng Tây nam, cách thị xãNinh Hòa -4 km, gồm có điểm trường Điểm trường nằm thơn Phú Hòa, điểm trường phụ thônTân Quang, nằm cách khu trường 3km Hai điểm trường nằm 15 hai thơn cách 3km nên việc lại HS , việc thông tin GV điểm trường có phần khó khăn I.2 Cơ cấu tở chức máy nhà trường Chi BT: Lê Văn Châu Ban Giám Hiệu BT: Lê Văn Châu Cơng Đồn Nguyễn Xuân Lộc Đoàn TNCS.HCM Lê Hải Thiện Yến Vy Hiệu Phó Nguyễn Thị Kim Phước Tở hành Tở I.3 Quy mơ nhà trường: Đồn Phúc Điệp Tổ - Đội ngũ cán bộ, công nhân viên: Tổ Đội TNTP HCM Nguyễn Xuân Lộc Tổ Tổ Số liệu thời điểm năm học 2017-2018 Tổng số Hiệu trưởng Nữ Trình độ đào tạo Dân tộc Đạt Trên Chưa đạt chuẩn chuẩn chuẩn Phó hiệu trưởng 1 Giáo viên 21 19 Nhân viên Cộng 31 24 - Số lượng học sinh, số lớp/khối: 6 Ghi 21 25 Số lớp Số lớp Năm học Năm học Năm học Năm học Năm học Khối lớp Khối lớp Khối lớp Khối lớp 2013-2014 3 3 2014-2015 3 3 2015-2016 3 3 2016-2017 3 2017-2018 3 16 Khối lớp 3 3 Cộng 16 15 15 14 14 I.4 Tình hình Quản lý hoạt động giáo dục (Kết xếp loại dạy học giáo dục học sinh) Năm học: 2017- 2018 Tổng số lớp: 14 Tổng số HS:351 HS Thái độ học tập, Năng lực Số Kh S Kiến thức, kỹ hoạt động phong trào H ối Phẩm chất Chư Tốt Đạt a Chư Tốt Đạt đạt a Chư Giỏi Đạt đạt a Chư Tốt Đạt đạt a đạt 72 30 39 40 32 32 37 42 30 44 20 24 30 14 22 22 24 20 80 38 42 50 30 38 42 50 30 83 40 43 53 30 40 43 43 40 72 38 34 42 30 38 34 42 30 166 182 215 136 170 181 201 100 trăm 47,3 51,9 0,8 68,2 31,8 48,4 51,5 0,9 57,3 42,7 tổng % % % % % % % % % % Tổng số HS Phần 0% 0% số HS Học sinh thực đầy đủ nhiệm vụ, đảm bảo quyền, đảm bảo quy định tuổi học sinh theo quy định Chất lượng học sinh đáp ứng tiêu từ đầu năm học Tích cực đổi phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá để tiếp tục trì, nâng cao chất lượng học sinh I.5 Quản lý hồ sơ sổ sách Thực đầy đủ loại hồ sơ sổ sách theo quy định Thực theo kế hoạch giảng dạy nhóm mơn I.6 Những thành tích/ khen thưởng nởi bật nhà trường - Thành tích tập thể nhà trường: Trường đạt Tập thể Lao động tiên tiến 17 - Thành tích cá nhân GV: GV đạt GV dạy giỏi cấp Thị xã GV đạt Chiến sí thi đua cấp sở, GV UBND Thị xã khen - Thành tích HS: HS đạt giải hội thi “Vở sạch, chữ đẹp” cấp Thị xã, HS đạt giải C hùng biện tiếng Anh 100% HS hồn thành chương trình Tiểu học II TÌM HIỂU VỀ CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN VÀ HỌC SINH II.1 Đội ngũ giáo viên Có 05 tổ chun mơn với 21 GV Cụ thể: Số lượng GV (người) TT Tổ chuyên môn Cử nhân Thạc sĩ CĐ, Số lượng GV đạt chuẩn Hạng II ĐH Hạng III Khối 0 04 Khối 0 04 Khối 0 05 Khối 0 04 Khối 0 05 16 Tổng cộng Hạng IV Phần trăm tổng số GV Có 01 giáo viên làm tổng phụ trách Đội Thiếu niên Số lượng, chất lượng đội ngũ GV: Đội ngũ giáo nhiều kinh nghiệm, nhiệt tình cơng tác Trình độ giáo viên đạt chuẩn chuẩn Đề xuất giải pháp phát triển đội ngũ GV: GV cần thường xuyên học tập nâng cao trình độ Thường xuyên dự thăm lớp, trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp, tham gia lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, II.2 Đội ngũ cán quản lý giáo dục nhà trường - Số lượng: 2, có 02 cử nhân; có 02 cán qua đào tạo, tập huấn quản lý giáo dục - Chất lượng: đáp ứng yêu cầu công việc II.3 Đội ngũ nhân viên nhà trường 18 - Số lượng: 07 nhân viên theo phận như: y tế, tài vụ, thư viện, phục vụ, bảo vệ - Chất lượng: đáp ứng u cầu cơng việc III TÌM HIỂU VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC III.1 Cơ sở vật chất nhà trường: khuôn viên trường 6271,3m2, bình quân đạt 12,1m2/1 , yêu cầu mơi trường xanh, sạch, đẹp, thống mát đảm bảo tổ chức hoạt động giáo dục III.2 Phòng học, thư viện, sân chơi, sân tập thể dục thể thao - Phòng học: + Số lượng: 16 phòng + Diện tích khoảng 40 m2/phòng , phòng thống mát + Bàn ghế đủ số lượng , phù hợp với lứa tuổi HS , thuận lợi cho việc di chuyển + Máy chiếu: máy + Hệ thống đèn, quạt đáp ứng nhu cầu học tập làm việc HS cán bộ, cơng nhân viên - Có sân chơi cho HS, sân tập thể dục, thể thao - Phòng làm việc hiệu bộ, hành chính, tổ chun mơn phục vụ tốt cho công tác chung nhà trường - Chưa có phòng đa chức Đa số phòng đầy đủ, bố trí hợp lí phục vụ cho cơng tác giảng dạy, hoạt động nhà trường Đề xuất: Cần có phòng đa chức để phục vụ thuận lợi cho công tác chung nhà trường III.3 Trang thiết bị văn phòng phục vụ cơng tác quản lý, dạy học: thư viện, phòng y tế trường học, khu vệ sinh, nhà để xe, hệ thống nước - Thư viện + Số phòng: + Diện tích: 48m2 + Số cán phụ trách: + Các loại tài liệu chính: Sách giáo khoa, sách tham khảo,… 19 - Phòng y tế trường học, khu vệ sinh, nhà để xe, hệ thống nước sạch: Có phòng y tế, khu vệ sinh cho GV HS Hệ thống nước tia cực tím điểm trường Nhận xét, đề xuất: Cần xây dựng tường rào , nhà vệ sinh cho điểm trường Tân Quang, III.4 Thiết bị dạy học hiệu sử dụng thiết bị dạy học nhà trường: - Văn phòng phẩm, sách giáo khoa tài liệu tham khảo: Còn thiếu số sách giáo khoa, tài liệu tham khảo, đồ dùng dạy học phục vụ cho công tác giảng dạy, dụng cụ thí nghiệm cho phòng học mơn Nhận xét, đề xuất: Bổ sung thêm số dụng cụ thực hành, thí nghiệm III.5 Khu vệ sinh, y tế học đường: - Chất lượng khu vệ sinh chưa đảm bảo - Đảm bảo chăm sóc y tế kịp thời cho GV HS IV TÌM HIỂU VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ TRƯỜNG IV.1 Công tác chuyên môn: Kế hoạch giảng dạy, học tập, giáo án giáo viên môn/ chủ nhiệm lớp; công tác bồi dưỡng học sinh khiếu, phụ đạo học sinh; - Hoạt động tổ chuyên môn + Mức độ tổ chức sinh hoạt chun mơn  Thường xun  Thỉnh thoảng  Ít + Nội dung sinh hoạt chuyên môn:  Phong phú, đa dạng  Ít đa dạng, chủ yếu nội dung chương trình khóa  Có buổi sinh hoạt chuyên đề + Phương pháp, hình thức tổ chức sinh hoạt chuyên môn  Phát huy ý kiến đóng góp tất thành viên  Sinh hoạt chun mơn theo mơ hình nghiên cứu học  Hình thức họp trao đổi trực tiếp 20  Ứng dụng CNTT để tổ chức sinh chuyên môn + Công tác bồi dưỡng học sinh khiếu, phụ đạo học sinh  Coi trọng, đạt hiệu cao -  Chưa coi trọng Sinh hoạt, thảo luận đổi giáo dục, đào tạo (chương trình GDPT mới…)  Sinh hoạt thường xuyên  Chưa coi trọng mức Nhận xét, đề xuất: Có kế hoạch hoạt động chun mơn năm học, học kì, tháng, tuần; GV lên lớp có kế hoạch giảng dạy, khơng cắt xén chương trình, dạy đủ môn học theo chuẩn kiến thức, kĩ tài liệu giảng dạy Có nhiều hình thức dạy học phong phú phù hợp với đối tượng HS Lựa chọn nội dung hợp lí, thời lượng phù hợp Thường xuyên tổ chức trao đổi chuyên môn, tổ chức chuyên đề đẩy mạnh công tác dự để GV chia sẻ học tập kinh nghiệm nâng cao kĩ vận dụng phương pháp, biết điều chỉnh kịp thời tình tổ chức hoạt động dạy học theo mơ hình IV.2 Cơng tác hoạt động lên lớp nhà trường - Kế hoạch giáo dục năm học  Được xây dựng cụ thể công khai  Được xây dựng không công khai  Khơng có kế hoạch giáo dục nhà trường - Mục tiêu / Mục đích giáo dục xác định:  Đầy đủ, rõ ràng, cụ thể  Tương đối đầy đủ, rõ ràng, cụ thể  Chưa đầy đủ, rõ ràng, cụ thể - - Nội dung giáo dục  Đa dạng, phong phú, sát thực tiễn  Có tính tích hợp liên mơn  Chưa đa dạng, gắn với thực tiễn  Mang tính đơn mơn Phương pháp, hình thức giáo dục  Đa dạng, đề cao chủ thể HS  Chủ yếu dạy nội khố  Có nhiều hoạt động ngoại khố thiết thực 21 - Tổ chức thực  Có thời gian cụ thể cho việc tổ chức hoạt động giáo dục  Được phân cơng cụ thể  Có phối hợp lực lượng giáo dục nhà trường  Có tham gia tổ chức xã hội địa phương Nhận xét, đề xuất: IV.3 Công tác phổ cập giáo dục cho học sinh: Làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm tầm quan trọng, vai trò, tác dụng cơng tác phổ cập GD, xóa mù chữ cho cán bộ, viên chức, tầng lớp nhân dân Thực nghiêm túc, công khai, khách quan, dân chủ sử dụng, đánh giá chất lượng GV Giải nhanh chóng, kịp thời chế độ sách cho cán bộ, GV, nhân viên HS Thực tốt nội dung đổi GD theo quy định Bộ GD&ĐT; sử dụng có hiệu đồ dùng dạy học, học đôi với hành Tiếp tục xây dựng, nhân rộng mơ hình hiệu huy động HS, giúp đỡ HS nghèo học tốt, trì nâng cao kết phổ cập GD Đẩy mạnh xã hội hóa GD, phát huy nguồn lực cộng đồng, hỗ trợ tăng cường sở vật chất, điều kiện dạy học tham gia hoạt động, chăm lo công tác phổ cập GD IV.4 Hoạt động tư vấn tâm lí, giáo dục sức khoẻ sinh sản vị thành niên - Cán phụ trách -  Có cán chuyên trách Giáo viên chủ nhiệm  Đoàn niên  Giáo viên môn Mức độ tổ chức  Thường xuyên -  Thỉnh thoảng  Ít Phương pháp, hình thức tư vấn tâm lí, giáo dục sức khoẻ sinh sản vị thành niên  Hình thức đa dạng thơng qua hoạt động đồn, câu lạc bộ, diễn đàn,  Phương pháp phù hợp, hiệu 22  Phương pháp hình thức chưa đa dạng, chưa hiệu IV.5 An ninh chăm sóc sức khoẻ học đường  Mơi trường nhà trường địa phương lành mạnh, có tệ nạn xã hội  Môi trường địa phương thiếu lành mạnh, ảnh hưởng nhiều đến nhà trường  Có phòng y tế cán y tế, đủ điều kiện để chăm sóc sức khoẻ cho HS  Khơng có phòng y tế cán y tế chuyên trách Có trang thiết bị y tế tối thiểu tủ thuốc với loại thuốc thiết yếu đảm bảo quy định IV.6 Hiệu đào tạo nhà trường: Để có kết cao hoạt động giáo dục, từ đầu năm học, nhà trường xây dựng tốt kế hoạch nhiệm vụ năm học triển khai thực có hiệu quả, có sơ kết, tổng kết, kết hợp với công tác thi đua khen thưởng GV HS Ngồi ra, nhà trường quan tâm hỗ trợ HS có hồn cảnh khó khăn, khó khăn học, HS khuyết tật hòa nhập có điều kiện để học tập tốt Nhờ chất lượng giáo dục nhà trường hàng năm có tỉ lệ HS hồn thành chương trình lớp học đạt 98,5%, tỉ lệ HS hoàn thành tốt (khá, giỏi) đạt 70% vượt tỉ lệ quy định Nhà trường quan tâm đến việc khám sức khỏe cho HS, giáo dục tốt ý thức bảo vệ mơi trường Qua giáo dục, rèn luyện kĩ sống, phát huy tính tích cực, động, sáng tạo học tập sinh hoạt HS IV.7 Thực công khai hố tài chính, đảm bảo chất lượng nhà trường Quản lý tốt việc thu, chi việc sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước cấp, nguồn đóng góp tự nguyện từ phụ huynh HS đảm bảo khách quan, chống biểu tiêu cực đơn vị, từ xây dựng tập thể dân chủ, đồn kết Thúc đẩy cán GV nhà trường phấn đấu vươn lên cơng tác, hồn thành tốt nhiệm vụ giao năm học Công khai hoạt động nhà trường trước cán bộ, GV, HS, phụ huynh quần chúng nhân dân địa bàn Tổ chức thực tốt nội dung công khai quy chế dân chủ sở để xây dựng mối đoàn kết nội trường học Thực công khai cam kết nhà trường chất lượng GD thực tế, điều kiện đảm bảo chất lượng GD thu chi tài để người học, thành viên nhà trường xã hội tham gia giám sát đánh giá nhà trường theo quy định pháp luật 23 V TÌM HIỂU VỀ QUAN HỆ GIỮA NHÀ TRƯỜNG, GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI Trường TH số Ninh Quang thường xuyên phối hợp chặt chẽ với phụ huynh HS tình hình học tập giáo dục đạo đức tác phong, rèn kỹ sống cho HS Hơn nhà trường thường xuyên tham mưu với quyền địa phương nhằm huy động tất nguồn lực tinh thần vật chất công tác xây dựng nhà trường môi trường giáo dục nhằm bước nâng cao chất lượng giáo dục phạm vi toàn trường để thực tốt cơng tác giáo dục tồn diện cho HS VI MỘT SỐ BÀI HỌC ĐỐI VỚI BẢN THÂN QUA ĐỢT TÌM HIỂU THỰC TẾ TẠI TRƯỜNG TH SỐ NINH QUANG Qua học tập tìm hiểu chuyên đề nâng ngạch rút số học kinh nghiệm sau: Tơi nhận thấy cần có trách nhiệm phối kết hợp với ban ngành đoàn thể xã nhà trường, Hội cha mẹ học sinh, để giáo dục tư tưởng đạo đức, lối sống cho em học sinh thông qua tiết học, hoạt động để học sinh hiểu chấp hành pháp luật đắn Đối với nhiệm vụ phân công, cần chủ động nâng cao trình độ Quản lý, chun mơn, nghiệp vụ Trong nhiệm vụ cần đối xử công với tất cán giáo viên, nhân viên học sinh, làm theo chức nhiệm vụ Truyền đạt cho học sinh ý thức tự lĩnh hội kiến thức, tự chủ động hoạt động học tập xã hội, để có đủ lực lĩnh thích ứng với biến đổi nhanh chóng giới tránh nguy xói mòn sắc dân tộc Đối với nghề giáo viên việc nắm bắt tâm lí trẻ điều cần thiết có hiệu to lớn việc áp dụng phương pháp giảng dạy cho tiết học, môn học Xác định rõ mục tiêu dạy học tạo cho học sinh có tâm lí thoải mái, thư giãn sau học căng thẳng Đồng thời tạo cho học sinh kĩ tự tin trước đám đông, mạnh dạn thể khiếu mình, cách hoạt động nhóm…Mặt khác nắm bắt tâm lí học sinh tiểu học đặc biệt vùng nơng thơn nhút nhát, rụt rè tiết học , hoạt động tập theercuar nhà trường, thường kết hợp hoạt động biểu diễn cá nhân, nhóm, hình thức chia sẻ học sinh để em mạnh dạn hơn, hiểu hơn, yêu quý đoàn kết vơi Qua học cố gắng giáo dục học sinh, liên hệ với sống hàng ngày để em thấy tác dụng yêu thích môn học 24 Trong trường phát triển phong trào văn hóa văn nghệ tạo sân chơi cho học sinh, giáo viên qua tăng thêm kĩ hoạt động nhóm tình đồn kết người trường Cần tạo dựng lớp học cộng đồng học tập đoàn kết, thân thiện sẵn sàng chia sẻ Bên cạnh GV- nhà trường – phụ huynh – cộng đồng cần có kết hợp nhằm khuyến khích, giúp đỡ em tự học, trải nghiệm, tạo điều kiện cho em áp dụng kiến thức kĩ vào thực tiễn Điều quan trọng giáo viên phái xác định mục tiêu học: Các kiến thức, kĩ năng, thái độ, lực mà HS cần đạt thông qua học Quyết định lựa chọn nội dung học, xây dựng hệ thống câu hỏi, tập hướng dẫn HS học tập để đạt mục tiêu xác định Đánh giá trình kết học tập HS; hướng dẫn tổ chức cho HS đánh giá tự đánh giá; sử dụng kết vào việc tác động lại trình đào tạo Tích cực áp dụng só PPDH phát triển lực HS như: Dạy học giải vấn đề, Dạy học thông qua hoạt động trải nghiệm, Dạy học kiến tạo… Tích cực tham gia cơng tác xã hội hóa trường địa phương Tạo điều kiện cho HS có hội học tập tham gia hoạt động học tập trường, lớp địa phương Ủng hộ khả tự học, tự bồi dưỡng tích lũy tri thức học sinh, GV, cá nhân cộng đồng Tôn trọng học sinh, đồng nghiệp, cá nhân có mong muốn học tập, chia sẻ kiến thức với người, giúp đỡ cá nhân khơng có điều kiện tiếp cận với kiến thức Trong học tích cực tổ chức hoạt động giáo dục nhằm giáo dục đạo đức, trách nhiệm công dân cho HS Nâng cao lực vận dụng phương pháp dạy học, giáo dục, kiểm tra đánh giá theo định hướng tích hợp phân hóa, phát triển lực học sinh Hướng dẫn học sinh hoạt động trải nghiệm sáng tạo, kĩ tham vấn học đường tư vấn hướng nghiệp cho học sinh Thực thu hút thành phần xã hội tham gia vào trình giáo dục Giáo dục nghiệp Đảng, nhà nước toàn dân Phối hợp tốt giáo dục gia đình giáo dục nhà trường Ban đại diện cha mẹ học sinh có tổ chức, nhiệm vụ quyền ,trách nhiệm hoạt động theo Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh; nhà trường tạo điều kiện thuận lợi để Ban 25 đại diện cha mẹ học sinh hoạt động Phối hợp tốt giáo dục nhà trường giáo dục xã hội, nhà trường chủ động tổ chức, hướng dẫn học sinh tham gia hoạt động Đoàn - Đội, hoạt động xã hội tích cực góp phần thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương Cán quản lí, giáo viên Tiểu học có vai trò tầm quan trọng to lớn chất lượng hiệu giáo dục Tiểu học Nâng cao chất lượng đội ngũ cán quản lí, giáo viên Tiểu học thông qua bồi dưỡng nâng hạng giáo viên Tiểu học theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp biện pháp quan trọng mang lại hiệu thiết thực Để khơng ngừng phát triển nghề nghiệp thân, cán quản lí, giáo viên Tiểu học cần có nhận thức đầy đủ, đắn nội dung chuyên đề bồi dưỡng, nắm vững kĩ có liên quan, đồng thời tích cực vận dụng hiệu kiến thức, kĩ lĩnh hội hoạt động nghề nghiệp thân Đề xuất Trên thực trạng lực giáo viên Tiểu học đề xuất số giải pháp phát triển lực sau: Một là, thay đổi cách đánh giá giáo viên tiểu học, để tạo điều kiện cho giáo viên phát huy lực sáng tạo giáo dục dạy học giáo viên Hai là, Tăng cường hỗ trợ chuyên môn nghiệp vụ, đổi sinh hoạt chuyên môn để cập nhật xu hướng giáo dục Giải khó khăn giáo viên trình giáo dục học sinh Ba là, khuyến khích giáo viên tự học, tự nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ sư phạm, nâng cao lực ngoại ngữ, tin học để ứng dụng hoạt động nghề nghiệp Bốn là, Thường xuyên tổ chức thực phát triển lực đội ngũ nhà giáo để giáo viên không ngừng phát triển hồn thiện chun mơn, đạo đức nghề nghiệp Ninh Hoà, ngày tháng năm 2018 NGƯỜI VIẾT Phan Thị Mỹ Diệp 26 D TÀI LIỆU THAM KHẢO Luật Giáo dục 2005 NXB Chính trị quốc gia Hà nội-2006 Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam Điều lệ trường đại học 2010 Bộ GD&ĐT Chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam 2008-2020 (dự thảo 14 ) Hà nội 2008 Bộ Giáo dục Đào tạo (2010), Điều lệ trường THCS, THPT trường phổ thơng có nhiều cấp học, Ban hành kèm theo Thông tư Số 12/2011/TT-BGDĐT Bộ giáo dục đào tạo (2015) , Quyết định số 6296 /QĐ-BGDĐT, Ban hành Kế hoạch cải cách hành năm 2016 Bộ Giáo dục Đào tạo Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam, Nghị định số 115/2010/NĐ-CP Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước giáo dục Bộ Nội vụ, Tài liệu bồi dưỡng chuyên viên cao cấp 2014 Tài liệu tập huấn: kiểm tra, đánh giá trình dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh trường THCS (Hà Nội, tháng năm 2014) 27 ... trường làm việc kể đến môi trường vật chất (thi t bị, phương tiện ) mơi trường tâm lí Nhiều trường học, khơng đầu tư đủ phương tiện, thi t bị dạy học thi u thốn dễ gây chán nản, làm suy giảm nhiệt... cá nhân; Quan liêu, ngun tắc cách máy móc;Trách mắng HS em khơng có tiến bộ ;Thi u động viên khuyến khích ;Thi u cởi mở, thi u tin cậy… Chương Liên hệ thực tiễn đơn vị công tác PHIẾU TÌM HIỂU THỰC... sinh cho điểm trường Tân Quang, III.4 Thi t bị dạy học hiệu sử dụng thi t bị dạy học nhà trường: - Văn phòng phẩm, sách giáo khoa tài liệu tham khảo: Còn thi u số sách giáo khoa, tài liệu tham
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài thu hoạch bồi lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II, Bài thu hoạch bồi lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II

Từ khóa liên quan