Bài thu hoạch bồi lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II

46 398 3
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/07/2019, 17:36

A PHẦN MỞ ĐẦUGiáo dục (GD) luôn giữ một vai trò rất trọng yếu trong sự phát triển của mỗi quốc gia, là biện pháp để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo lợi thế so sánh về nguồn lao động tri thức. Hầu hết các nước trên thế giới đều coi đầu tư cho GD là đầu tư cho phát triển và thậm chí còn nhìn nhận GD là một ngành sản xuất đặc biệt. Đối với các nước kém và đang phát triển thì GD được coi là biện pháp ưu tiên hàng đầu để đi tắt đón đầu, rút ngắn khoảng cách về công nghệ. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHÁNH HỊA Chương trình Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giáo viên Tiểu học Hạng II Lớp mở thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa BÀI THU HOẠCH CUỐI KHÓA Học viên: Lê Văn Châu Đơn vị công tác: Trường Tiểu học số Ninh Quang Thị xã Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa Khánh Hòa, năm 2018 MỤC LỤC DANH MỤC VIẾT TẮT .2 A/ PHẦN MỞ ĐẦU .3 B/ PHẦN NỘI DUNG * Khái niệm nhà nước nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa DANH MỤC VIẾT TẮT TH: TIỂU HỌC GV: Giáo viên HS: Học sinh GD: Giáo dục GD&ĐT: Giáo dục Đào tạo LĐLĐ: Liên đoàn Lao động XHCN: Xã hội chủ nghĩa GDPT: Giáo dục phổ thơng CT GDPT : Chương trình giáo dục phổ thông 10 BGDĐT:Bộ giáo dục đào tạo 11 NL: Năng lực A/ PHẦN MỞ ĐẦU Giáo dục (GD) ln giữ vai trò rất trọng yếu phát triển mỗi quốc gia, biện pháp để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo lợi so sánh nguồn lao động tri thức Hầu giới coi đầu tư cho GD đầu tư cho phát triển thậm chí nhìn nhận GD ngành sản xuất đặc biệt Đối với nước phát triển GD được coi biện pháp ưu tiên hàng đầu để tắt đón đầu, rút ngắn khoảng cách công nghệ Do vậy, nước phải nỡ lực tìm những chính sách phù hợp hiệu quả nhằm xây dựng GD đáp ứng yêu cầu thời đại, bắt kịp với tiến quốc gia giới Trong GD, đội ngũ cán quản lí, giáo viên có vai trò quan trọng nhất, định trực tiếp đến chất lượng giáo dục đào tạo (GD&ĐT) Họ những người hưởng ứng thay đổi nhà trường; người xây dựng thực hiện kế hoạch phát triển nhà trường; người xây dựng, vun trồng phát triển văn hóa nhà trường; người tham gia huy động sử dụng nguồn lực nhà trường Bởi vậy bối cảnh chung nêu mỗi nhà trường, mỗi sở giáo dục muốn trì phát triển chất lượng giáo dục nhất thiết cần có những biện pháp bời dưỡng, phát triển đội ngũ cán quản lí, giáo viên nhà trường Muốn phát triển nghiệp GD việc cần làm xây dựng đội ngũ giáo viên, cán quản lí trường tiểu học đủ số lượng, đồng cấu đảm bảo yêu cầu chất lượng Đảng ta xác định “Phát triển GD&ĐT động lực quan trọng thúc đẩy nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa, điều kiện tiên để phát triển nguồn lực người, yếu tố để phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế nhanh bền vững”, thông qua việc đổi toàn diện GD&ĐT, đổi cấu tổ chức, nội dung, phương pháp dạy học theo hướng “chuẩn hóa, đại hóa, xã hội hóa”, phát huy tính sáng tạo, khả vận dụng, thực hành người học, “phát triển nguồn nhân lực, chấn hưng giáo dục Việt Nam, đội ngũ viên chức đóng vai trò then chốt định chất lượng đào tạo” Nghị Hội nghị lần thứ Ban chấp hành TƯ Đảng khóa VIII khẳng định “viên chức nhân tố định chất lượng GD xã hội tôn vinh” Chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam 2009-2020 nhấn mạnh giải pháp mang tính chất đột phá “Đổi quản lý giáo dục” “Phát triển đội ngũ nhà giáo cán quản lý giáo dục” Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 15/6/2004 Ban bí thư đề mục tiêu “Xây dựng đội ngũ nhà giáo cán quản lí GD chuẩn hóa, đảm bảo chất lượng, đủ số lượng, đồng cấu, đặc biệt trọng nâng cao lĩnh trị, phẩm chất, lối sống, lương tâm, tay nghề nhà giáo thơng qua việc quản lí, phát triển định hướng hiệu nghiệp giáo dục để nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng đòi hỏi ngày cao nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước”.Tại Khoản 3, Điều 27 Luật Giáo dục có ghi “Giáo dục tiểu học nhằm giúp học sinh hình thành sở ban đầu cho phát triển đắn lâu dài đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ kỹ để học sinh tiếp tục học trung học sở” Phát triển đội ngũ cán quản lí, giáo viên trường Tiểu học có ý nghĩa quan trọng việc nâng cao chất lượng Giáo dục Tiểu học, công tác được thực hiện với nhiều biện pháp, đó, bời dưỡng nâng hạng giáo viên theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Tiểu học hạng II những biện pháp bản, đảm bảo nâng cao chất lượng đội ngũ cán quản lí, giáo viên trường Tiểu học nói riêng nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường nói chung B/ PHẦN NỘI DUNG Bối cảnh xã hội yêu cầu giáo dục, giáo viên Trong thời đại ngày nay, nhân loại sống xã hội hiện đại với phát triển mạnh mẽ khoa học, kĩ thuật, công nghệ; phát triển mạnh mẽ xu tồn cầu hóa kinh tế tri thức Sự phát triển thời đại mang đến nhiều điều kiện thuận lợi cho phát triển xã hội nói chung phát triển giáo dục, đội ngũ giáo viên nói riêng Song bên cạnh đó, đưa đến những yêu cầu - yêu cầu ngày cao giáo dục, giáo viên bậc học có giáo dục Tiểu học giáo viên Tiểu học Thực trạng giáo dục nhà trường hoạt động thân 2.1 Công tác giáo dục nhà trường * Cán quản lí nhà trường: Trường Tiểu học số Ninh Quang - Ninh Hòa - Khánh Hòa có 01 Hiệu trưởng 01 phó Hiệu trưởng (Phụ trách nhà trường) Hiệu trưởng Phó hiệu trưởng đạt chuẩn trình độ đào tạo có chứng nghiệp vụ quản lí giáo dục đảm bảo chất lượng * Giáo viên nhà trường: - Tổng số giáo viên trường 22 - 100% giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo * Số lớp nhà trường: 14 * Số học sinh nhà trường: 355 em * Chất lượng dạy học giáo dục học sinh: - Đánh gá hoạt động giáo dục: Hoàn thành tốt: 245 em Hoàn thành: 110 em - Đánh giá lực phẩm chất: Tốt: 232 em Đạt: 123 em 2.2 Đánh giá ưu điểm tồn thân hoạt động nghề nghiệp thân * Ưu điểm thân hoạt động nghề nghiệp - Phẩm chất tốt, đáp ứng đầy đủ yêu cầu theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học - Năng lực chuyên môn tốt,vững vàng tay nghề, * Một số tồn hoạt động nghề nghiệp thân - Kĩ sử dụng ngoại ngữ chưa thành thạo - Khả phối hợp phương pháp dạy học giáo dục tích cực - Khả phối hợp lực lượng cộng đồng giáo dục học sinh Những kiến thức thu nhận từ chuyên đề bồi dưỡng 3.1 Chuyên đề “Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa” * Khái niệm nhà nước nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Nhà nước hiện tượng đa dạng phức tạp; vậy, để nhận thức bản chất củầ nhà nước những biến động đời sống nhà nước cần lí giải đầy đủ hàng loạt vấn đề, nhất thiết làm sáng tỏ ng̀n gốc hình thành nhà nước, những nguyên nhân làm xuất hiện nhà nước Học thuyết Mác - Lênin giải thích cách khoa học nhà nước, có vấn đề ng̀n gốc nhà nước Theo chủ nghĩa Mác - Lênin, nhà nước phạm trà lịch sử, nghĩa có trình phát sinh, phát triển tiêu vong Nhà nước xuất hiện cách khách quan, không phải hiện tượng xã hội vĩnh củư bất biến Nhà nước vận động, phát triển tiêu vong những điều kiện khách quan cho tồn phát triển chúng khơng nữa Tư tưởng nhà nước pháp quyền xuất hiện từ thời cổ đại, được thể hiện quan điểm cảc nhà tư tưởng Hi Lạp, La Mã; sau được nhà triết học, chính trị phảp luật tư sản kỉ XVII - XVIII phương Tây phát triển giới quan pháp lí Tư tưởng nhà nước pháp quyền được xây dựng thành hệ thống, được bổ sưng vấ phát triển sau nhà chính trị, luật học tư sản thành học thuyết nhà nước pháp quyền Nhà nước pháp quyền kiểu nhà nước mà hình thức phân cơng tổ chức quyền lực nhà nước * Đặc trưng bản nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam: - Một là, nhà nước nhân dân, nhân dân, nhân dân; tất cả quyền lực nhà nước thuộc nhân dân; - Hai là, quyền lực nhà nước thống nhất; có phân cơng, phối hợp kiểm soát giữa cợ quan việc thực hiện quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp Đây vừa nguyên tắc tổ chức hoạt động máy nhà nước, vừa quan điểm đạo trình tiếp tục thực hiện việc cải cách máy nhà nước; -Ba là, Hiến pháp đạo luật giữ vị trí tối thượng điều chỉnh quan hệ đời sống xã hội; - Bổn là, Nhà nước tôn trọng đảm bảo quyền người, quyền công dân; nâng cao trách nhiệm pháp lí giữa Nhà nước công dân, thực hành dân chủ đồng thời tăng cường kỉ cương, kỉ luật; - Năm là, Nhà nước tôn trọng thực hiện đầy đủ điều ước quốc tế mà Cộng hoà XHCN Việt Nam kí kết hoặc gia nhập; - Sáu là, đảm bảo lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam nhà nước pháp quyền XHCN, giám sát nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức thành viên Mặt trận Như vậy, việc đáp ứng yêu cầu, đặc điểm bản nhà nước pháp quyền nói chung (trong hiện sâu sắc, cụ thể nội dung phù hợp với thực tiễn Việt Nam), xuất phát từ bản chất chế độ, điều kiện lịch sử cụ thể, Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam có nhũng đặc trưng riêng thể hiện rõ nét bản chất nhà nước pháp quyền XHCN Đó là: * Phương hướng chung q trình hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam - Xây dựng Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam dân, dân dân, lấy liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông nhân tầng lớp trí thức làm tảng, Đảng Cộng sản lãnh đạo sở chủ nghĩa MácLê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh kiên định đường lên chủ nghĩa xã hội, đảm bảo tính giai cấp cơng nhân gắn bó với chặt chẽ với tính dân tộc, tính nhân dân Nhà nước ta, phát huy đầy đủ tính dân chủ sinh hoạt Nhà nước, xã hội * Biện pháp xây dựng nhà nước pháp quyền nước ta Một là, nâng cao nhận thức nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Trước thời gian dài nước XHCN nói chung khơng thừa nhận nhà nước pháp quyền, đối lập nhà nước chuyên chính vô sản với nhà nước pháp quyền Từ nưởc tiến hành cải tổ, cải cách, đổi mới đặt vấn đề xây dựng nhà nước pháp quyền sâu nghiên cứu nhà nước pháp quyền Ở Việt Nam, Hiến pháp năm 1980 khẳng định nhà nước ta “nhà nước chuyên chính vô sản” Phải đến Hiến pháp 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001), vấn đề nhà nước pháp quyền XHCN được đưa vào Hiến pháp Điều Hiến pháp năm 2013 xác định: “Nhà nước Cộng hoà XHCN Việt Nam nhà nước pháp quyền XHCN nhân dân, nhân dân, nhân dân”, Dưới lãnh đạo Đảng, nước Cộng hoà XHCN Việt Nam, tất cả quyền lực nhà nước thuộc nhân dân mà tảng liên minh giữa giai cấp công nhân với giai câp nông dân đội ngũ trí thức Từ đến nay, Đảng Nhà nước Việt Nam ngày nhận thức sâu sắc hơn, đầy đủ hơn, toàn diện bản chất, đặc trưng, tổ chức hoạt động nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam Chẳng hạn, Hiến pháp 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001) Văn kiện Đảng trước Đại hội XI (năm 2011) đề cập mối quan hệ giữa quan nhà nước việc thực hiện quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp dừng “sự phân công phối họp” đến Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011) bổ sung vẩn đề “kiểm soát quyền lực”, quyền lực khơng bị kiểm sốt dẫn đến tình trạng lạm quyền, lộng quyền Hai là, phát huy dân chủ, đảm bảo quyền làm chủ nhân dân xây dựng nhà nước quản lí xã hội Nhà nước tơn trọng đảm bảo quyền người, quyền công dân, nâng cao trách nhiệm pháp lí giữa Nhà nước với công dân Quyên nghĩa vụ công dân Hiến pháp pháp luật quy định Quyền không tách rời nghĩa vụ công dân Trong những năm đổi mới, dân chủ XHCN có bước phát triển đáng kể gắn liền với việc xây dựng nhà nước nhân dân, nhân dân, nhân dân Dân chủ được phát huy nhiều lĩnh vực kể cả chiều rộng bề sâu Dân chủ kinh tế có những thay đổi quan trọng Những chế, chính sách phát triển kinh tế nhiều thành phần, bảo hộ quyền sở hữu hợp pháp kinh tế tư nhân, chính sách, pháp luật đất đai với quyền người sử dụng đất được mở rộng Dân chủ chính trị, xã hội tiếp tục được nâng cao Nhân dân thực hiện quyền dân chủ thơng qua hai phương thức: dân chủ trực tiếp dân chủ gián tiếp (dân chủ đại diện) Ba là, đẩy mạnh việc xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật tổ chức thực pháp luật Nhà nước pháp quyền phải đề cao vai trò pháp luật; Nhà nước ban hành pháp luật; tổ chức, quản lí xã hội pháp ḷt khơng ngừng tăng cường pháp chế XHCN Vì vậy, xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật tổ chức thực hiện pháp luật nhiệm vụ quan trọng việc xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam Bốn là, đổi tổ chức hoạt động nhà nước Bản chất mô hình tổng thể máy nhà nước được thể hiện Cương lĩnh Hiến pháp năm 2013 Quyền lực nhà nước thống nhất, có phân cơng, phối hợp kiểm soát quyền lực giữa quan việc thực hiện quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp Tổ chức hoạt động máy nhà nước theo nguyên tắc tập trung dân chủ Sự phân công giữa quan nhà nước việc thực hiện quyền lực nhà nước nhằm đảm bảo cho mỡi quan nhà nước thi hành có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn mình, khơng phải phân chia cắt khúc, đối lập giữa cẳc quyền lập pháp, hành pháp tư pháp, mà có phối hợp, hỡ trợ tạo thành sức mạnh tổng hợp quyền lực nhà nước Tuy vậy, việc xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN chưa theo kịp yêu cầu phát triển kinh tế quản lí đất nước Chức năng, nhiệm vụ số quan nhà nước chưa thật rõ, chồng chéo; lực xây dụng thể chế, quản lí, điều hành, tổ chức thực thi pháp luật yếu Tổ chức máy biên chế nhiều quan chưa hợp lí Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức chưa đáp úng được yêu cầu nhiệm vụ tình hình Năm là, đảm hảo vai trò lãnh đạo đổi phương thức lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Ở nước Cộng hoà XHCN Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam Đảng cầm quyền, lãnh đạo nhà nước xã hội Điều được khẳng định Cương lĩnh 1991, Cương lĩnh 2011 Hiến pháp 1980, 1992 2013 Hiến pháp 2013 chính thức khẳng định địa vị pháp lí Đảng: “Đảng Cộng sản Việt Nam - đội tiên phong giai cấp công nhân Việt Nam, đồng thời đội tiên phong nhân dân lao động dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích cửa giai câp công nhân, nhân dân lao động cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh làm tảng tư tưởng, lực lượng lãnh đạo Nhà nước xã hội” Sự lãnh đạo Đảng nhà nước pháp quyền XHCN tất yếu khách quan, tiền đề điều kiện để nhà nước giữ vũng tính chất XHCN, bản chất dân, dân, dân Trong những năm qua, Đảng ln củng cố, giũ' vững vai trò lãnh đạo Đảng nhà nước đổi phương thức lãnh đạo Đảng nhà nước Trong điều kiện Đảng cầm quyền có nhà nước pháp quyền XHCN, phương thức lãnh đạo Đảng phải chủ yếu nhà nước thông qua nhà nước Đảng lãnh đạo nhà nước không làm thay nhà nước “Đảng lãnh đạo cương lĩnh, chiến lược, định hướng chính sách chủ trương lớn; công tác tuỵên truyền, thuyết phục, vận động, tổ chức, kiểm tra, giám sát hành động gương mẫu đảng viên” Tuy nhiên, lãnh dạo Đảng chưa đáp ứng yêu cầu trình đổi tổ chức hoạt động nhà nước, vừa có tình trạng bng lỏng vừa có tình trạng bao biện, chờng chéo nên chưa phát huy tốt vai trò lãnh đạo Đảng hiệu lực điều hành nhà nước Phương thức lãnh đạo Đảng nhà 10 Năm 72 29 Cộng 14 353 181 72 Trẻ tuổi huy động lớp: 72/ 40 đạt tỷ lệ: 100 % Tổng số CC-VC: 32/ 25 nữ - Trong đó: - CBQL: 02/01 nữ - Nhân viên: 8/4 nữ (Kế toán, Văn thư, Thiết bị, Bảo vệ, Phục vụ) - Chuyên trách XMC – PCGD: 0/0 nữ - Tổng phụ trách Đội: 01/0 nữ (trình độ ĐHSP) - GVTH: 22/ 22nữ - GV môn: 03/3 nữ (Âm Nhạc – Hoạ - TD ) - Trình độ chun mơn GV TSố 22: ĐHSP: 17; CĐ: - Trình độ chun mơn CBQL: (ĐHSP: 02; ĐHQL: 01) - Trong đó: * Tỉ lệ GV /lớp: 1,53 I.4 Tình hình Quản lý hoạt động giáo dục (Kết quả xếp loại dạy học giáo dục học sinh) Năm học: 2016-2017 Tổng số lớp: 14 Tổng số HS: 356 Thái độ học tập, Năng lực Lớ Số p HS Phẩm chất Kiến thức, kỹ hoạt động phong trào Tốt Đạt Chưa đạt Tốt Đạt Chưa đạt Giỏi Đạt 45 30 15 30 15 30 15 82 51 31 50 32 51 31 84 52 32 52 32 50 34 70 42 28 42 28 50 30 32 Chưa đạt 0 Chưa Tốt Đạt 45 15 51 31 50 34 50 30 đạt 75 Tổng số HS 45 30 45 30 40 35 40 35 220 136 249 137 221 145 236 145 Phần trăm tổng số 61,79 38,21 69,94 30,06 62,07 37,93 66,29 33,71 HS Học sinh thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, được đảm bảo quyền, tỉ lệ học sinh học sinh học độ tuổi đạt 100 % Nhận xét, đề xuất giải pháp cải thiện kết quả dạy học giáo dục học sinh: - Tăng cường công tác giáo dục kĩ sống cho học sinh - Thực hiện tốt việc phụ đạo học sinh tiếp thu chậm lớp - Phối hợp với chính quyền, đoàn thể địa phương làm tốt công tác giáo dục I.5 Quản lý hồ sơ sổ sách (sổ theo dõi sức khỏe học sinh, kế hoạch giảng dạy giáo viên, tổ chuyên môn ) - Thực hiện khám sức khỏe định kì cho học sinh năm học - Ban giám hiệu kiểm tra kế hoạch giảng dạy giáo viên hàng tuần; kiểm tra hồ sơ, sổ sách giáo viên, hồ sơ tổ chuyên môn hàng tháng - Tổ trưởng kiểm tra hồ sơ giáo viên hàng tuần I.6 Những thành tích/ khen thưởng nởi bật nhà trường - Thành tích tập thể nhà trường: Năm học 2016-2017 : Đạt tập thể lao động tiên tiến - Thành tích cá nhân GV: Năm học 2016-2017 : có 03 Giáo viên đạt chiến sĩ thi đua sở, có 01 GV tham gia đạt giải Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp thị Xã, 01 GV được ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tặng khen - Thành tích tập thể trường: Năm học 2017-2018 : Đạt tập thể lao động tiên tiến 33 - Thành tích cá nhân GV: Năm học 2017-2018 : 02 GV đạt chiến sĩ thi đua sở, có 02 GV tham gia đạt giải Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Thị Xã, 01 GV được ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tặng khen - Thành tích HS: Trong năm học 2017-2018, có 07 HS đạt giải viết chữ đẹp cấp Thị Xã, có 01 HS đạt giải khuyến khích Hôi thi Hùng biện Tiếng Anh cấpThị xã, có 01 HS đạt giải KK Hội thi kể chuyện theo sách cấp Thị xã II TÌM HIỂU VỀ CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN VÀ HỌC SINH II.1 Đội ngũ giáo viên Có tổ chuyên môn với 22 GV Cụ thể: Số lượng GV (người) TT Tổ chuyên môn Cử Thạc nhân sĩ Số lượng GV đạt chuẩn CĐ,… Hạng II Hạng Hạng III IV Tổ 2 2 Tổ 3 Tổ 3 2 Tổ 4 1 Tổ 17 11 77,27 22,73 27,27 22,72 55,01 Tổng cộng Phần trăm tổng số GV Trường có giáo viên làm tổng phụ trách Đội Thiếu niên theo quy định Nhận xét số lượng, chất lượng đội ngũ GV: Trường có đủ đội ngũ cán quản lý, giáo viên, nhân viên theo quy định Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng có lực, có 34 sức khỏe, có kinh nghiệm quản lý kinh nghiệm thực tế giảng dạy theo quy định, được bồi dưỡng công tác quản lý Trường có đủ đội ngũ giáo viên giảng dạy tất cả mơn học theo quy định, có giáo viên dạy môn Anh văn ( Hợp đồng ), giáo viên Tổng phụ trách Đội 100% giáo viên đạt chuẩn chuẩn đào tạo Trường tạo điều kiện cho tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia đầy đủ lớp bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ chuyên môn nhằm tạo điều kiện để cán bô, giáo viên, nhân viên học tập nâng cao tay nghề hoàn thành nhiệm vụ được giao Trường thực hiện tốt công tác tuyển sinh, đảm bảo học sinh theo học độ tuổi, xây dựng trì tốt nề nếp sinh hoạt, học tập Đề xuất giải pháp phát triển đội ngũ GV: Tổ chức Hội giảng giáo viên giỏi cấp trường, tham gia cấp huyện theo Thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20/07/2010 Bộ GDĐT ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học phổ thơng giáo dục thường xun Tổ chức bình bầu giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường Tăng cường công tác đào tạo, tuyển bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh đạt chuẩn, đảm bảo yêu cầu kiến thức, phương pháp dạy tiếng Anh tiểu học lực ngôn ngữ để triển khai Chương trình thí điểm tiếng Anh tiểu học theo kế hoạch thực hiện Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 địa phương Giáo viên được bồi dưỡng thường xuyên phương pháp dạy học, đánh giá thường xuyên, đánh giá định kì nhiều hình thức, trọng học qua mạng tự học giáo viên, tăng cường sinh hoạt chuyên môn cấp Tiếp tục tổ chức hiệu quả sinh hoạt chuyên môn tổ, khối chuyên môn trường, cụm trường tiểu học; trọng đổi nội dung hình thức sinh hoạt chun mơn thông qua hoạt động dự giờ, nghiên cứu học Đẩy mạnh nâng cao hiệu quả việc bồi dưỡng, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn, nghiệp vụ qua “Trường học kết nối” giữa cán quản lí giáo viên tiểu học cả nước II.2 Đội ngũ cán quản lý giáo dục nhà trường - Số lượng: 02 người; có TS; ThS; 02 cử nhân; có 02 cán qua đào tạo, tập huấn quản lý giáo dục, 01 cử nhân quản lí giáo dục (chiếm 100% tổng số CB quản lý) 35 - Chất lượng: Đáp ứng yêu cầu công việc theo yêu cầu công việc hiện Đề xuất giải pháp phát triển đội ngũ CB quản lý giáo dục: Chú trọng bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, lực cho đội ngũ cán quản lí giáo viên quan điểm, nội dung đổi giáo dục phổ thông theo Nghị 29/NQ-TW Tiếp tục việc đánh giá cán quản lí, giáo viên theo chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học, sở xây dựng thực hiện kế hoạch bồi dưỡng nâng cao lực để đáp ứng chuẩn Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học ban hành theo Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012; bồi dưỡng cán quản lý theo Chương trình bời dưỡng thường xun cán quản lý trường tiểu học (ban hành theo Thông tư số 26/2015/TT-BGDĐT ngày 30/10/2015) Thực hiện tốt quy định đạo đức nhà giáo, coi trọng việc rèn luyện phẩm chất, lối sống, lương tâm nghề nghiệp; tạo hội, động viên, khuyến khích giáo viên, cán quản lí giáo dục học tập sáng tạo; ngăn ngừa đấu tranh kiên với biểu hiện vi phạm pháp luật đạo đức nhà giáo Tiếp tục đổi công tác quản lí, thực hiện quy định quản lí tài chính trường tiểu học; phổ biến Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 việc ban hành Điều lệ Ban Đại diện cha mẹ học sinh đến tất cả phụ huynh được biết Việc quản lý sử dụng khoản tài trợ tự nguyện tiền, hiện vật tổ chức, cá nhân ngồi nước thực hiện theo Thơng tư số 29/2012/TT-BGDĐT ngày 10/9/2012 Bộ GDĐT ban hành quy định việc tài trợ cho sở giáo dục Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin công tác quản lí; thực hiện linh hoạt chế độ báo cáo nhanh thư điện tử nhằm thu thập quản lí thông tin kịp thời, thông suốt giữa cấp quản lí giáo dục…; ứng dụng CNTT quản lí, đánh giá học sinh tiểu học; sử dụng hệ thống thông tin quản lý, thống kê, báo cáo theo quy định II.3 Đội ngũ nhân viên nhà trường 36 - Số lượng: 08 người; gờm: 01 Kế toán; 01 Thư viện; 02 Phục vụ 03 Bảo vệ, 01 y tế - Nhận xét: Trường có đủ nhân viên làm cơng tác thư viện, kế toán, phục vụ bảo vệ Nhân viên kế toán đạt trình độ cử nhân kinh tế theo chun mơn, nhân viên thư viện có trình độ trung cấp thư viện nghiệp vụ chuyên môn - Chất lượng: bản đáp ứng yêu cầu công việc theo quy định Đề xuất giải pháp phát triển đội ngũ nhân viên phục vụ giáo dục nhà trường: Cần tạo điều kiện để đội ngũ nhân viên được bồi dưỡng, tập huấn nhiều nghiệp vụ, kĩ thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu thực tiễn cơng việc III TÌM HIỂU VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC III.1 Cơ sở vật chất nhà trường: - Diện tích khuôn viên nhà trường: 6271,3 m2 - Diện tích xây dựng 1341 m2 - Nhà vệ sinh giáo viên, học sinh: nhà nằm điểm trường chính, nhà trường phụ - Nhà trường có bản đủ CSVC để thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu * Nhận xét, đề x́t: Khn viên trường có diện tích đảm bảo hoạt động giáo dục, yêu cầu môi trường xanh, sạch, đẹp, thoáng mát đảm bảo cho việc tổ chức hoạt động giáo dục nhà trường III.2 Phòng học, thư viện, sân chơi, sân tập thể dục thể thao - Phòng học: + Số lượng: 20 + Diện tích: Trung bình khoảng 50 m2/phòng; phòng thoáng mát, đảm bảo vệ sinh + Bàn ghế: Đủ chỗ ngồi cho học sinh: 360 chỗ ngồi (bàn ghế phù hợp cấp học) 37 - Bảng chống loá: 20 - Các đồ dùng thiết bị dạy học - Sách giáo khoa, dụng cụ học tập tạm đủ để phục vụ cho hoạt động dạy học + Có máy chiếu được sử dụng, bố trí hiệu quả + Hệ thống đèn, quạt đủ đáp ứng yêu cầu cho hoạt động nhà trường - Sân chơi cho học sinh, Sân tập thể dục, thể thao: Khá đảm bảo cho học sinh chơi tập thể dục - Phòng làm việc hiệu bộ, hành chính, tổ chun môn: Chưa đầy đủ để đáp ứng theo nhu cầu hiện đơn vị - Phòng đa chức năng: Chưa có phòng đa năng? Nhận xét, đề x́t: Nhìn chung nhà trường bản điều kiện để dạy học giáo dục theo quy định Quý cấp cần quan tâp nữa đến việc phát triển sở vật chất theo nhu cầu để trường đủ điều kiện đạt chuẩn quốc gia vào năm 2019 III.3 Trang thiết bị văn phòng phục vụ cơng tác quản lý, dạy học: thư viện, phòng y tế trường học, khu vệ sinh, nhà để xe, hệ thống nước - Thư viện + Số phòng: 01+ Diện tích: 24 m2 + Số cán phụ trách: 01 + Các loại tài liệu chính: Sách tham khảo; sách báo thiếu nhi; tài liệu bời dưỡng nâng cao lực, trình độ, sách giáo khoa; sách đạo đức, pháp luật - Phòng y tế trường học, khu vệ sinh, nhà để xe, hệ thống nước sạch: Cơ bản đảm bảo để phục vụ cho hoạt động nhà trường theo nhu cầu thực tế Nhận xét, đề xuất: Sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí từ ngân sách Nhà nước kết hợp với nguồn huy động hợp pháp khác từ cơng tác xã hội hóa giáo dục để tăng cường đầu tư sở vật chất ,trang thiết bị cho y tế , thư viện, vườn trường,chuẩn bị tốt cho đổi Chương trình giáo dục phổ thơng Tăng cường thực hiện xã hội hóa giáo 38 dục, vận động, huy động nguồn lực xã hội để xây dựng, cải tạo cảnh quan trường học III.4 Thiết bị dạy học hiệu sử dụng thiết bị dạy học nhà trường: - Văn phòng phẩm, sách giáo khoa tài liệu tham khảo: Thực hiện nghiêm túc quy định việc sử dụng sách giáo khoa, tài liệu tham khảo theo Thông tư số 21/2014/TT-BGDĐT ngày 07/7/2014 Bộ GDĐT Bảo đảm từ bước vào năm học tất cả học sinh có đủ sách giáo khoa mơn học, hoạt động giáo dục theo quy định Bộ GDĐT Chỉ đạo giáo viên cần hướng dẫn sử dụng sách, hàng ngày để học sinh không phải mang theo nhiều sách, tới trường; sử dụng có hiệu quả sách tài liệu thư viện nhà trường Khuyến khích cho học sinh để sách vở, đồ dùng học tập lớp - Hệ thống đồ dùng dạy học, phòng thí nghiệm: Rà sốt, sửa chữa, bổ sung thiết bị dạy học tối thiểu theo Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành theo Thông tư 15/2009/TT-BGDĐT ngày 16/7/2009 Tổ chức cho cán bộ, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh làm đồ dùng dạy học Khai thác nguồn lực để bước đầu tư thiết bị dạy học hiện đại đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục, nâng cao chất lượng dạy học Việc đầu tư mua sắm thiết bị dạy học, học liệu thực hiện theo công văn số 7842/BGDĐT-CSVCTBTH ngày 28/10/2013 Bộ GDĐT Nhận xét, đề xuất: Nhìn chung mức độ đáp ứng u cầu cơng việc nhân viên thư viện- thiết bị đảm bảo, ý thức hiệu quả sử dụng thiết bị dạy học đội ngũ tốt có tinh thần tự giác Quý cấp lãnh đạo cần quan tâm đầu tư trang thiết bị, đồ dùng hiện đại, phù hợp với tình hình phát triển chương trình giảng dạy III.5 Khu vệ sinh, y tế học đường: - Chất lượng khu vệ sinh: Đảm bảo đủ số lượng nhà vệ sinh cho giáo viên học sinh điểm trường Phú Hòa Tân Quang; chất lượng đảm bảo theo tiêu chuẩn 39 - Ng̀n nước, bếp ăn, phòng ăn, ng̀n cung cấp thực phẩm, chế biến, bảo quản…: Nhà trường dùng nguồn nước giếng đào nước máy, điểm trường có nước máy, hờ chứa Bếp ăn bán trú theo quy chuẩn bếp chiều đảm bảo vệ sinh Nhà ăn ln được vệ sinh sẽ, thống mát Ng̀n thực phẩm được nhà trường ký hợp đồng với sở có giấy chứng nhận ATVSTP cung cấp tới tận bếp hàng ngày - Vấn đề thu gom, phân loại xử lý rác thải: Do điều kiện trường nằm vùng nông thôn nên rác được thu gom được xe thu gom rác địa phương thu gom hàng tuần Nhận xét, đề xuất: Nhìn chung trường đảm bảo sở vật chất nói thực hiện công tác vệ sinh, công tác bán trú đảm bảo theo quy định IV TÌM HIỂU VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ TRƯỜNG IV.1 Công tác chuyên môn: Kế hoạch giảng dạy, học tập, giáo án giáo viên môn/ chủ nhiệm lớp; công tác bồi dưỡng học sinh khiếu, phụ đạo học sinh tiếp thu chậm; - Hoạt động tổ chuyên môn + Mức độ tổ chức sinh hoạt chuyên môn  Thường xuyên  Thỉnh thoảng  Ít + Nội dung sinh hoạt chuyên môn:  Phong phú, đa dạng  Ít đa dạng, chủ yếu nội dung chương trình chính khóa  Có buổi sinh hoạt chuyên đề + Phương pháp, hình thức tổ chức sinh hoạt chuyên môn Phát huy được những ý kiến đóng góp tất cả thành viên Sinh hoạt chun mơn theo mơ hình nghiên cứu học Hình thức họp trao đổi trực tiếp 40 Ứng dụng CNTT để tổ chức sinh chuyên môn + Công tác bồi dưỡng học sinh khiếu, phụ đạo học sinh Coi trọng, đạt hiệu quả cao  Chưa được coi trọng Sinh hoạt, thảo luận đổi mới giáo dục, đào tạo (chương trình GDPT mới…)  Sinh hoạt thường xuyên  Chưa được coi trọng mức Nhận xét, đề xuất: Tăng cường công tác tập huấn, mở chuyên đề công tác chuyên môn cho giáo viên; trọng nâng cao chất lượng giảng dạy, phụ đạo học sinh chưa hồn thành, bời dưỡng học sinh khiếu, tham gia phong trào giáo viên học sinh cấp đạt hiệu quả cao IV.2 Công tác hoạt động lên lớp nhà trường - Kế hoạch giáo dục năm học  Được xây dựng cụ thể công khai Được xây dựng không cơng khai  Khơng có kế hoạch giáo dục nhà trường - Mục tiêu / Mục đích giáo dục xác định:  Đầy đủ, rõ ràng, cụ thể  Tương đối đầy đủ, rõ ràng, cụ thể  Chưa đầy đủ, rõ ràng, cụ thể - - Nội dung giáo dục  Đa dạng, phong phú, sát thực tiễn  Có tính tích hợp liên mơn  Chưa đa dạng, ít gắn với thực tiễn  Mang tính đơn mơn Phương pháp, hình thức giáo dục  Đa dạng, đề cao chủ thể HS  Chủ yếu dạy nội khố  Có nhiều hoạt động ngoại khố thiết thực - Tổ chức thực 41  Có thời gian cụ thể cho việc tổ chức hoạt động giáo dục  Được phân cơng cụ thể  Có phối hợp giữa lực lượng giáo dục nhà trường  Có tham gia tổ chức xã hội địa phương Nhận xét, đề xuất: Nhà trường xây dựng kế hoạch giáo dục lên lớp đầy đủ, tổ chức hoạt động với nhiều hình thức đa dạng phong phú, có phối hợp, tham gia cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường; tham gia phụ huynh học sinh, ban ngành, đoàn thể địa phương Tuy nhiên, nhà trường cần có kế hoạch tổ chức hoạt động lên lớp phong phú nữa IV.3 Công tác phổ cập giáo dục cho học sinh: Thực hiện đảm bảo Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 Quy định điều kiện bảo đảm nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra cơng nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 phổ cập giáo dục, xóa mù chữ Củng cố mơ hình chất lượng hoạt động trung tâm học tập cộng đờng theo hướng kết hợp với trung tâm văn hóa thể thao cấp xã; mơ hình dạy văn hóa kết hợp với hướng nghiệp, dạy nghề trung tâm giáo dục thường xuyên hướng nghiệp hoạt động khác có liên quan Xã ln quan tâm đạo thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục xoá mù chữ cho Nhân dân địa bàn xã Trung tâm học tập Cộng đồng xã phối hợp ban, ngành đoàn thể xã Đến thời điểm tháng 5/2017 đơn vị xã Ninh Quang đạt chuẩn công tác XMC-PCGDTH-PCGDTHCS IV.4 Hoạt động tư vấn tâm lí, giáo dục sức khoẻ sinh sản vị thành niên - Cán phụ trách - Có cán chuyên trách  Giáo viên chủ nhiệm  Đoàn niên  Giáo viên môn Mức độ tổ chức 42  Thường xuyên -  Thỉnh thoảng  Ít Phương pháp, hình thức tư vấn tâm lí, giáo dục sức khoẻ sinh sản vị thành niên  Hình thức đa dạng thơng qua hoạt động đồn, câu lạc bộ, diễn đàn,  Phương pháp phù hợp, hiệu quả  Phương pháp hình thức chưa đa dạng, chưa hiệu quả Ghi chú: Hiệu hoạt động thể việc tạo môi trường lành mạnh, khơng có tượng bạo lực học đường, Nhận xét: Nhà trường có thành lập tổ tư vấn tâm lý học đường, có kế hoạch hoạt động cụ thể rõ ràng từ đầu năm học Tổ tư vấn tâm lý thường xuyên tổ chức họp để rút kinh nghiệm chia sẻ những phương pháp tư vấn hay Đề xuất: Địa phương phụ huynh cần quan tâm đến em học sinh nhiều IV.5 An ninh chăm sóc sức khoẻ học đường  Môi trường nhà trường địa phương lành mạnh, ít có tệ nạn xã hội  Môi trường địa phương thiếu lành mạnh, ảnh hưởng nhiều đến nhà trường  Có phòng y tế cán y tế, đủ điều kiện để chăm sóc sức khoẻ cho HS  Khơng có phòng y tế cán y tế chuyên trách Nhận xét: Hàng năm, nhà trường có phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự; phòng chống tai nạn, thương tích; phòng cháy chữa cháy; phòng tránh hiểm họa thiên tai; phòng chống dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm; phòng tránh tệ nạn xã hội nhà trường; nhà trường phối hợp với lực lượng chức bên ngồi nhà trường đảm bảo cơng tác an ninh, trật tự nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh sinh hoạt, học tập an toàn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên q trình cơng tác; nhà trường xây dựng kế hoạch với những biện pháp tuyên truyền, qn triệt phòng chống bạo lực học đường, khơng có hiện tượng kì thị, vi phạm giới, bạo lực nhà trường 43 Đề xuất: Địa phương cần quan tâm đến việc tuyên truyền người dân ý thức giữ gìn vệ sinh chung những nơi cơng cộng IV.6 Hiệu đào tạo nhà trường: Kết quả thực hiện chương trình giáo dục; Giáo dục kỹ sống, giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, giáo dục thể chất Thực hiện dạy học gắn kết giữa lí thuyết với thực hành; tăng cường hoạt động trải nghiệm, vận dụng kiến thức vào thực tế sống học sinh Lồng ghép, tích hợp giáo dục đạo đức, nhân cách; giáo dục quốc phòng an ninh; giáo dục pháp luật; giáo dục nhận thức quyền bổn phận trẻ em; bình đẳng giới; phòng chống tai nạn thương tích; phòng chống đuối nước; phòng chống HIV/AIDS; trọng giáo dục lối sống, kĩ sống, kĩ tự bảo vệ, chống xâm hại, bạo lực; thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe y tế trường học; tuyên truyền, giáo dục chủ quyền quốc gia biên giới, biển đảo; bảo vệ môi trường; bảo tồn thiên nhiên; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh giảm nhẹ thiên tai, giáo dục an tồn giao thơng… Tiếp tục thực hiện dạy học gắn với di sản văn hóa theo Hướng dẫn số 73/HDBGDĐT-BVHTTDL ngày 16/01/2013 Bộ GDĐT, Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch cách thiết thực, hiệu quả Chỉ đạo tốt việc phối hợp chặt chẽ, đồng công tác Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh Sao Nhi đồng với công tác giáo dục nhà trường Tăng cường đầu tư sở vật chất, trang thiết bị, sách báo, tài liệu tham khảo để xây dựng sử dụng hiệu quả thư viện lớp học, thư viện trường học; tổ chức hoạt động giáo dục thư viện nhằm phát huy tốt công thư viện phát triển văn hóa đọc cho học sinh, góp phần tích cực nâng cao chất lượng dạy học sở giáo dục Xây dựng thư viện trường tiểu học thân thiện phù hợp với điều kiện thực tế địa phương Thực hiện việc “Thư viện thân thiện xây dựng văn hóa đọc trường tiểu học" theo hướng dẫn Các hoạt động giáo dục, sân chơi trí tuệ giao lưu phải phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí nội dung học tập học sinh tiểu học Không thành lập đội tuyển, không tổ chức ôn luyện, tập huấn gây áp lực căng thẳng cho học sinh; không 44 vào kết quả học sinh tham gia hoạt động giao lưu “sân chơi” để xếp loại thi đua lớp IV.7 Thực công khai hố tài chính, đảm bảo chất lượng nhà trường Tình hình thực hiện đổi chế tài chính giáo dục; sử dụng quản lý có hiệu quả nguồn đầu tư cho giáo dục; đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục Đơn vị thực hiện tốt chế khoán chi, tăng cường tiết kiệm cân đối cấu chi ngân sách, phục vụ tốt cho công tác chuyên môn – nhất tăng cường điều kiện phục vụ trực tiếp công tác dạy – học nâng cao bước đời sống CB, GV Chủ động liện hệ tham mưu địa phương để huy động ng̀n xã hội hóa giáo dục, cụ thể huy động cho em quần áo học thể dục 01 bộ/em; viết 10 quyển/ em số vật dụng, đồ dùng thiết yếu dùng chung… Nhà trường đầu tư, lắp đặt đường truyền Internet, mạng lan wifi Đầu tư 07 máy tính, 05 máy in, phục vụ công tác quản lý giáo dục, thực hiện chương trình giáo dục Đầu tư thiết bị CNTT khác Nhà trường thực hiện biện pháp đảm bảo an ninh hệ thống CNTT việc phân công trực tiếp mỗi cán phụ trách phần mềm, hợp đồng sử dụng phần mềm diệt virut bản quyền theo năm Chỉ đạo quán triệt nghiêm túc việc sử dụng đồ dùng dạy học, thiết bị sẵn có Tổ chức cho giáo viên toàn trường tham gia phong trào thi đua tự làm sử dụng thiết bị dạy học (7 đồ dùng loại B; 15 đồ dùng loại C;) Việc đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, khuyến khích hỡ trợ giúp đỡ nhà hảo tâm tổ chức kinh tế - xã hội cho công tác giáo dục đơn vị Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án, Chương trình, Dự án giáo dục đào tạo được phê duyệt V TÌM HIỂU VỀ QUAN HỆ GIỮA NHÀ TRƯỜNG, GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI 45 - Đánh giá mối quan hệ phối hợp giữa nhà trường với: Ban đại diện cha mẹ học sinh, tổ chức đoàn thể địa phương, cộng đồng để thực hiện nội dung giáo dục địa phương (truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc ) cho học sinh Trường có Ban đại diện cha mẹ học sinh được cấu đủ thành phần, hoạt động Điều lệ quy định Có phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp với Ban đại diện cha mẹ học sinh trường để tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất cho học sinh học tập rèn luyện Chính quyền tổ chức đoàn thể địa phương quan tâm tạo điều kiện tốt nhằm giúp đỡ cho em học tập được tốt Nhà trường thực hiện tốt phối hợp cộng đồng để tuyên truyền, giáo dục học sinh truyền thống lịch sử, văn hoá dân tộc tạo điều kiện tốt cho cộng đồng tham gia thực hiện mục tiêu kế hoạch giáo dục nhà trường Nhận xét, đề xuất: Nhà trường rất mong giúp đỡ, hợp tác nhiều nữa đoàn thể địa phương cha mẹ học sinh hoạt động giáo dục VI MỘT SỐ BÀI HỌC ĐỐI VỚI BẢN THÂN QUA ĐỢT TÌM HIỂU THỰC TẾ TẠI TRƯỜNG: TIỂU HỌC SỐ NINH QUANG Thông qua đợt tìm hiểu thực tế trường, tơi nhận thấy cần tích cực tự học nâng cao trình độ chuyên môn, lực quản lý để phát triển chất lượng giáo dục đơn vị Ngồi để nâng cao chất lượng dạy học giáo viên – học sinh tơi nghĩ cần trọng công tác tư vấn tâm lí cho giáo viên học sinh để đội ngũ giáo viên an tâm công tác em an tâm học tập phát triển với lứa tuổi Bản thân cần tạo mối quan hệ mật thiết gần gũi với đội ngũ thầy cô giáo, với phụ huynh học sinh để nắm bắt trao đổi với họ tình hình học tập học sinh Đối với đội ngũ giáo viên quan tâm phát huy việc tích cực đổi phương pháp dạy học, sử dụng hiệu quả đồ dùng dạy học đồng thời tích hợp giáo dục cho học sinh kĩ sống, giáo dục bảo vệ môi trường,… lồng ghép cách linh hoạt./ 46 ... Statistics Organisation for Economic Co-operation and Development (Michael Bruneforth and Albert Motivans, 2005) nhận định: Thế giới thay đổi cách đáng kể với phụ thuộc lẫn nước giới, cạnh tranh những
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài thu hoạch bồi lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II, Bài thu hoạch bồi lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II

Từ khóa liên quan