(Luận văn thạc sĩ) Thực hiện chính sách phát triển tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

90 88 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/07/2019, 09:24

Thực hiện chính sách phát triển tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà NẵngThực hiện chính sách phát triển tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà NẵngThực hiện chính sách phát triển tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà NẵngThực hiện chính sách phát triển tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà NẵngThực hiện chính sách phát triển tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà NẵngThực hiện chính sách phát triển tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà NẵngThực hiện chính sách phát triển tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà NẵngThực hiện chính sách phát triển tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà NẵngThực hiện chính sách phát triển tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà NẵngThực hiện chính sách phát triển tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà NẵngThực hiện chính sách phát triển tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà NẵngThực hiện chính sách phát triển tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà NẵngThực hiện chính sách phát triển tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI _ BÙI THỊ MINH NGUYỆT THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC ĐẢNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH SÁCH CƠNG Hà Nội – Năm 2019 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI _ BÙI THỊ MINH NGUYỆT THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC ĐẢNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Chính sách công Mã số: 8.34.04.02 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS HỒ VIỆT HẠNH Hà Nội – Năm 2019 LỜI CẢM ƠN Với tình cảm chân thành, tơi xin trân trọng cảm ơn giúp đỡ nhiệt tình, hiệu thầy, cô giáo Cơ sở Học viện Khoa học xã hội thành phố Đà Nẵng, đặc biệt xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành sâu sắc tới Thầy giáo PGS.TS Hồ Việt Hạnh, người trực tiếp tận tình, hướng dẫn, giúp đỡ tơi q trình nghiên cứu hồn thành đề tài Tôi xin cảm ơn Lãnh đạo quan, cấp ủy Tổ chức sở đảng, bạn bè, đồng nghiệp động viên giúp đỡ tơi q trình học tập lớp Thạc sĩ Chính sách cơng, đồng thời nhiệt tình giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho tơi q trình nghiên cứu Do điều kiện thời gian, kiến thức, kinh nghiệm thân hạn chế, thời gian cơng tác quan chưa nhiều, nên đề tài đề cập số vấn đề bản, chắn không tránh khỏi hạn chế thiếu sót, mong giúp đỡ, đóng góp ý kiến thầy giáo, nhà nghiên cứu khoa học để đề tài tơi hồn chỉnh có khả thi cao thực tiễn Xin trân trọng cảm ơn! Đà Nẵng, tháng 02 năm 2019 Người viết Bùi Thị Minh Nguyệt LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi hướng dẫn PGS.TS Hồ Việt Hạnh Các số liệu, tư liệu sử dụng Luận văn trung thực, có xuất xứ rõ ràng Những phát đưa Luận văn kết nghiên cứu tác giả Luận văn Tác giả Luận văn Bùi Thị Minh Nguyệt MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN VỀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC ĐẢNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 13 1.1 Một số vấn đề lý luận 13 1.2 Cơ sơ thực tiễn thực sách phát triển tổ chức đảng doanh nghiệp khu vực nhà nước 21 1.3 Các yếu tố tác động đến việc thực sách phát triển tổ chức đảng doanh nghiệp khu vực nhà nước 32 CHƯƠNG THỰC TRẠNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC ĐẢNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI KHU VỰC NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 36 2.1 Khái lược tình hình doanh nghiệp khu vực nhà nước địa bàn thành phố Đà Nẵng 36 2.2 Tình hình tổ chức đảng, đảng viên doanh nghiệp khu vực nhà nước 38 2.3 Tình hình kiện tồn nâng cao chất lượng tổ chức đảng có doanh nghiệp ngồi khu vực nhà nước địa bàn thành phố Đà Nẵng 42 2.4 Tình hình thành lập tổ chức đảng doanh nghiệp khu vực nhà nước chưa có tổ chức đảng tạo điều kiện cho tổ chức đảng hoạt động có hiệu địa bàn thành phố Đà Nẵng 53 2.5 Đánh giá chung thực sách phát triển tổ chức đảng DN khu vực nhà nước địa bàn thành phố Đà Nẵng 57 CHƯƠNG QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC ĐẢNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI KKHU VỰC NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 64 3.1 Quan điểm 64 3.2 Một số giải pháp 66 KẾT LUẬN 78 TÀI LIÊU THAM KHẢO CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN BCH Ban chấp hành CNH Công nghiệp hóa DN Doanh nghiệp DNNKVNN Doanh nghiệp ngồi khu vự nhà nước DNTN Doanh nghiệp tư nhân HĐH Hiện đại hóa TCCSĐ Tổ chức sở đảng TCĐ Tổ chức đảng XHCN Xã hội chủ nghĩa DANH MỤC BẢNG Số hiệu Tên bảng Trang Bảng 2.1 Tình hình doanh nghiệp ngồi khu vực Nhà nước (tính đến 30-11-2018) 36 Bảng 2.2 Tình hình tổ chức Đảng, đồn thể nhân dân DN (tính đến 30-11-2018) 39 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hiện nay, đất nước ta thực đường lối đổi mới, mở rộng quan hệ hợp tác hội nhập kinh tế quốc tế Chủ trương Đảng phát triển mạnh thành phần kinh tế, loại hình tổ chức sản xuất kinh doanh sở ba chế độ sở hữu (toàn dân, tập thể, tư nhân); hình thành nhiều hình thức sở hữu nhiều thành phần kinh tế: kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân (cá thể, tiểu chủ, tư tư nhân), kinh tế tư nhà nước, kinh tế có vốn đầu tư nước ngồi Tất thành phần kinh tế hoạt động theo pháp luật phận hợp thành quan trọng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, bình đẳng trước pháp luật, phát triển lâu dài, hợp tác cạnh tranh lành mạnh Trong đó, kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo; kinh tế nhà nước với kinh tế tập thể ngày trở thành tảng vững kinh tế quốc dân; kinh tế tư nhân có vai trò quan trọng, động lực kinh tế Nghị Hội nghị lần thứ BCH Trung ương khóa XII phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng kinh tế thị trường định hướng XHCN (Nghị số 10-NQ/TW ngày 3/6/20170) chĩ rõ: Phát triển kinh tế tư nhân lành mạnh theo chế thị trường yêu cầu khách quan, vừa cấp thiết, vừa lâu dài q trình hồn thiện thể chế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nước ta; phương sách quan trọng để giải phóng sức sản xuất; huy động, phân bổ sử dụng có hiệu nguồn lực phát triển Kinh tế tư nhân động lực quan trọng để phát triển kinh tế [6] Kết luận số 80-KL/TW, ngày 29-7-2010 Ban Bí thư tiếp tục đẩy mạnh thực Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 23-11-1996 Bộ Chính trị (khóa VIII) tăng cường cơng tác xây dựng đảng, đoàn thể nhân dân doanh nghiệp tư nhân doanh nghiệp có vốn đầu tư nước (viết tắt Kết luận số 80KL/TW) rõ mặt hạn chế, bất cập: “công tác xây dựng Đảng, đoàn thể nhân dân doanh nghiệp tư nhân doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi nhiều mặt hạn chế cần khắc phục Một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa quán triệt đầy đủ, sâu sắc yêu cầu, nội dung Chỉ thị Bộ Chính trị: việc lãnh đạo, đạo chưa thường xuyên, chặt chẽ thiếu đồng bộ; việc sơ kết, tổng kết thực Chỉ thị chưa kịp thời Số lượng tổ chức đảng, đoàn thể số lượng đảng viên, đoàn viên, hội viên doanh nghiệp thấp; nhìn chung vai trò tổ chức đảng doanh nghiệp mờ nhạt, nội dung, phương thức hoạt động lúng túng, chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, đồn thể nhân dân tình hình mới” [5] Nghị Hội nghị lần thứ BCH Trung ương khóa XII, rõ tính cấp thiết việc đổi nội dung, phương thức lãnh đạo Đảng hiệu hoạt động tổ chức đảng khu vực kinh tế tư nhân phù hợp với kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Các cấp ủy đảng tăng cường đạo công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, tạo thống cao hệ thống trị tầng lớp nhân dân chủ trương quán phát triển kinh tế tư nhân Đảng Nhà nước; lãnh đạo thực có hiệu quả, cơng khai, minh bạch sách khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân Có giải pháp thực chủ trương phát triển đảng khu vực kinh tế tư nhân Coi trọng công tác sơ kết, tổng kết thực chủ trương Đảng phát triển kinh tế tư nhân Bảo đảm giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, giữ vững lãnh đạo Đảng khu vực kinh tế tư nhân sở phát huy sức mạnh hệ thống trị từ Trung ương đến sở [6] Chúng ta khẳng định rằng: thời gian qua, DN đóng góp phần quan trọng tăng trưởng phát triển kinh tế - xã hội, làm cho công đổi mới, thực công nghiệp hoá, đại hoá đất nước thu nhiều thành tựu toàn diện tất lĩnh vực đời sống - xã hội Bởi lẽ, DN đời tạo điều kiện khai thác tối đa nhiều nguồn lực nước, người dân, tổ chức thành phần kinh tế phát triển kinh tế - xã hội chung đất nước, góp phần ổn định trị - xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nhân dân Tuy nhiên, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, lãnh đạo Đảng mơ hình chưa có tiền lệ lịch sử đến việc xây dựng, củng cố phát triển tổ chức đảng DN gặp nhiều khó khăn, vướng mắc Số lượng tổ chức đảng DN ít, chưa đáp ứng u cầu Việc thành lập tổ chức đảng DN gặp nhiều khó khăn, số chủ DN chưa quan tâm, hay tâm lý e ngại, chưa tạo điều kiện việc thành lập tổ chức đảng DN Mặt khác, số tổ chức đảng chưa phát huy vai trò việc hỗ trợ cho DN phát triển… Trước tình hình hoạt động DN, chất lượng hoạt động tổ chức đảng DN, việc tăng cường xây dựng phát triển tổ chức đảng loại hình DN nhiệm vụ quan trọng nhiều cấp ủy đảng, quyền địa phương Để thực thắng lợi nghiệp cách mạng cao Đảng, mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, vững bước lên chủ nghĩa xã hội, Đảng ta quán chủ trương phát triển kinh tế nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng nhiệm vụ then chốt Trong xây dựng Đảng, phải coi trọng ba mặt: trị, tư tưởng tổ chức, thực tốt xây dựng thường xuyên chỉnh đốn Đảng Kể từ Đảng thành lập nay, lý luận thực tiễn Đảng ta coi trọng xây dựng, củng cố tổ chức sở đảng, nâng cao lực lãnh đạo, sức chiến đấu tổ chức sở đảng gắn với nâng cao chất lượng đảng viên, coi nhiệm vụ bản, thường xuyên công tác xây dựng Đảng Những năm gần đây, cấp lãnh đạo Đảng ln có quan tâm đặc biệt tới việc nâng cao chất lượng tổ chức sở đảng chất lượng đội ngũ đảng viên, trọng đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên số lượng chất lượng tất loại hình tổ chức sở đảng Việc phát triển đảng viên tăng cường đạo chặt chẽ, vùng trọng yếu, vùng sâu, vùng xa, nơi chưa có đảng viên, đặc biệt DN ; trọng nâng cao trình độ học vấn, chun mơn, lý luận trị, quản lý nhà nước cho cán bộ, đảng viên, tạo chuyển biến cấu đội ngũ đảng viên theo hướng tích cực Chính thế, quan điểm Đảng khẳng định, đâu có quần chúng cần phải có lãnh đạo Đảng tổ chức đội ngũ đảng viên Tại thành phố Đà Nẵng, cơng tác phát triển đảng viên nói chung, cơng tác phát triển đảng viên DN nói riêng năm qua cấp uỷ đặc biệt quan tâm, trọng Công tác phát triển đảng viên DN Thành ủy Đà Nẵng xác định có vị trí, vai trò quan trọng, đặc biệt hình thức thích hợp tuyên truyền, vận động để chủ DN, thành viên HĐQT DN nắm quan điểm, chủ trương Đảng, sách, pháp luật Nhà nước, chủ trương Đảng phát triển TCĐ, đoàn thể DNTN, giúp họ hiểu chủ trương Đảng; hiểu rõ vai trò, chức năng, nhiệm vụ TCĐ DNTN; thấy mục đích, lợi ích việc thành lập TCĐ, đoàn thể DN Từ có tự nguyện tham gia tạo điều kiện để TCĐ đời, nhanh chóng ổn định hoạt động có hiệu - Giáo dục, động viên người lao động phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức độc lập tự chủ, tinh thần vượt khó vươn lên, lao động sáng tạo thực tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh; chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, nội quy, quy chế DN, tích cực tham gia xây dựng Đảng, đồn thể DN sạch, vững mạnh, phấn đấu để trở thành đoàn viên, hội viên, đảng viên - Tuyên truyền sâu rộng nhân dân, cán bộ, cơng chức, đồn viên, hội viên chủ trương tạo thơng suốt, đồng thuận góp phần thực thắng lợi chủ trương Đảng, Đảng quyền thành phố - Nắm tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị đảng viên, quần chúng có biện pháp giải kịp thời, có hiệu vấn đề thuộc trách nhiệm sở báo cáo cấp giải theo thẩm quyền Chủ động ngăn ngừa, đấu tranh có hiệu với biểu tư tưởng hành động trái với quan điểm, đường lối, sách Đảng, pháp luật Nhà Nước, tư tưởng ngại khó, xem nhẹ định phủ nhận vị trí, vai trò TCĐ DN, dẫn tới thờ ơ, chí khơng thực chủ trương Đảng, thành ủy phát triển TCĐ DN Mặt khác cần động viên, khen thưởng kịp thời tập thể cá nhân tích cực, tiêu biểu góp phần thực tốt cơng việc - Phát huy vai trò quan truyền thông đại chúng phối hợp chặt chẽ với quan, tổ chức, lãnh đạo cấp ủy cấp để tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân, chủ DN, công nhân người lao động DN tham gia tích cực vào việc phát triển TCĐ DNTN địa phương Các quan thông tin đại chúng cần làm tốt việc cung cấp thơng tin đầy đủ, xác, kịp thời; đồng thời, 69 tuyên truyền sâu rộng tổ chức, cá nhân tiêu biêu thực công việc này; phổ biến sáng kiến, kinh nghiệm hay TCĐ DNTN để nơi khác học tập vận dụng vào việc thực phát triển TCĐ DN 3.2.2 Nâng cao chất lượng, hiệu thực nội dung bước tổ chức thực sách phát triển tổ chức đảng doanh nghiệp khu vực nhà nước địa bàn thành phố Đà Nẵng Thành ủy Đà Nẵng cần tập trung giải pháp nhằm nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch triển khai thực sách phát triển tổ chức đảng; Đổi phương pháp tuyên truyền sách phát triển tổ chức đảng; Phân công, phối hợp chặt chẽ, hợp lý chủ thể tham gia thực sách phát triển tổ chức đảng; Chủ động đề xuất giải pháp trì, điều chỉnh sách phát triển tổ chức đảng; Tăng cường công tác kiểm tra việc thực sách phát triển tổ chức đảng; Tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm cách nghiêm túc việc tổ chức thực sách phát triển tổ chức đảng DN địa bàn thành phố Các cấp, ngành xây dựng Kế hoạch triển khai thực sách phát triển tổ chức đảng đòi hỏi phải đầy đủ nội dung triển khai thực hiện, đưa mục tiêu triển khai thực cụ thể, Kế hoạch phải tình hình cụ thể quy mơ DN, số lượng tổ chức đảng, đảng viên DN, nhiệm vụ trị DN, địa bàn đóng trụ sở DN để định mơ hình tổ chức đảng cho phù hợp, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho cấp ủy, tổ chức đảng, tránh việc phân công trùng lắp nhiệm vụ dễ dẫn đến đùn đẩy trách nhiệm, không chịu thực thi giao nhiệm vụ Công tác tuyên truyền sách việc thực sách sách phát triển tổ chức đảng DN phải thay đổi theo hướng để chủ DN, lực lượng lãnh đạo, quản lý DN thấy dễ tiếp cận thay tuyên truyền sách, pháp luật xuyên suốt Ta lồng ghép công tác tuyên truyền thông qua phong trào hoạt động đoàn thể DN, giúp DN nhận thức rõ việc xây dựng tổ chức đảng, đồn thể lợi ích trách nhiệm hoạt động địa bàn thành phố Đồng thời xây dựng đảng, đoàn thể DN vững mạnh động lực tham gia thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh Cần tổ chức tốt phong trào thi đua để tạo môi trường cho quần chúng 70 hoạt động phấn đấu, từ phát hiện, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên Trong trình triển khai thực hiện, cấp, ngành đơn vị địa phương gặp khó khăn triển khai thực sách sách phát triển tổ chức đảng khơng phù hợp với tình hình thực tế địa phương chủ động điều chỉnh sách sở khơng vượt thẩm quyền, có quyền kiến nghị cấp giải Việc thực điều chỉnh cách để trì sách phát triển tổ chức đảng cho phù hợp với hoạt động DN Năng lực tham mưu đề xuất giải pháp, biện pháp trì bảo đảm cho sách tồn phát huy tác dụng vô quan trọng thực sách Thực tế, nhiều sách ban hành q trình thực sách khơng có giải pháp, biện pháp trì phát triển dẫn đến hiệu thực sách thấp, gây lãng phí, khơng đáp ứng u cầu quản lý, yêu cầu thực chức nhiệm vụ đảng nhà nước Đánh giá, tổng kết rút kinh nghiệm cơng việc khó, phức tạp q trình thực sách, đòi hỏi quan, tổ chức đồn thể tham gia vào cơng việc phải có trình độ, lực, kiến thức kỹ định Khơng có trình độ, lực, kiến thức, kỹ kinh nghiệm khó đánh giá xác kết thực rút học kinh nghiệm thực sách 3.2.3 Đề cao trách nhiệm chủ thể tham gia thực sách phát triển tổ chức đảng Chất lượng, hiệu thực sách phát triển tổ chức đảng phụ thuộc vào lực chủ thể tham gia thực sách phát triển tổ chức đảng Nói cách khác, lực thực sách cấp ủy, đảng ủy DN tham gia thực sách định chất lượng, hiệu việc thực sách Do đó, muốn nâng cao hiệu quả, chất lượng thực sách phát triển tổ chức đảng cần phải có giải pháp đồng nâng cao lực thực sách cấp ủy, đảng ủy DN tham gia thực sách phát triển tổ chức đảng Hiệu thực sách phát triển tổ chức đảng phụ thuộc vào lực thực sách cấp ủy, đảng ủy DN tham gia thực 71 sách Năng lực thực sách sách phát triển tổ chức đảng cấp ủy, đảng ủy DN gồm: kiến thức, kỹ thái độ, trách nhiệm họ thực sách Do cần phải đề cao trách nhiệm chủ thể tham gia thực sách, cụ thể đề cao trách nhiệm cấp ủy, đảng ủy DN tham gia thực sách Đề cao trách nhiệm chủ thể tham gia thực sách phát triển tổ chức đảng thực giải pháp thiếu việc nâng cao hiệu thực sách Trách nhiệm chủ thể thực sách phát triển tổ chức đảng phải gắn với quyền lợi ích có việc đánh giá hoàn thành nhiệm vụ, đánh giá lực lãnh đạo quản lý, đánh giá thi đua khen thưởng hàng năm Cấp uỷ cấp cần tập trung củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động đảng bộ, chi DN địa bàn thành phố Cấp ủy cấp có trách nhiệm hướng dẫn đảng bộ, chi xây dựng quy chế hoạt động, nâng cao chất lượng, đổi nội dung, hình thức sinh hoạt chi cho phù hợp với điều kiện, đặc điểm, tình hình loại hình DN Cần trọng công tác bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán làm cơng tác đảng, đồn thể DN Cấp uỷ cấp thường xuyên củng cố, kiện toàn cấp uỷ DN đảm bảo số lượng, chất lượng Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán làm công tác Đảng DN Cấp ủy viên, đồng chí Bí thư Chi phải người có lực, trình độ, ln gương mẫu đầu hoạt động Muốn vậy, cấp ủy viên người tham gia vào vị trí quan trọng dây chuyền sản xuất, cơng việc có tính chất quản lý DN Đồng thời, cấp ủy viên cần quan tâm đào tạo, bồi dưỡng công tác tổ chức xây dựng đảng tự giác học hỏi nâng cao trình độ mặt 3.2.4 Lựa chọn phương pháp thực sách phát triển tổ chức đảng Phương pháp thực sách cơng nói chung, thực sách phát triển tổ chức đảng nói riêng cách thức mà chủ thể sử dụng để tổ chức triên khai thực sách Mỗi phương pháp có tính tác dụng định, đồng thời hoạt động trình tổ chức thực sách cần lựa chọn phương pháp định, chí hoạt động 72 điều kiện không gian, thời gian khác cần phải lựa chọn phương pháp khác Có nhiều phương pháp sử dụng tổ chức thực sách cơng, việc lựa chọn phương pháp thực sách cơng có tác động trực tiếp đến việc nâng cao hiệu thực sách Để thực sách phát triển tổ chức đảng có hiệu theo tác giả nên lựa chọn phương pháp giáo dục, thuyết phục Phương pháp cách thức tác động lên đối tượng trình sách lý tưởng cách mạng để họ ý thức trách nhiệm việc tham gia thực sách Ý thức đầy đủ mục tiêu sách giúp cho đối tượng tham gia cách tự nguyện vào việc thực mục tiêu chung Để nâng cao hiệu phương pháp này, cấp ủy cấp cần tăng cường cơng tác giáo dục trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức trách nhiệm phát triển tổ chức đảng DN địa bàn thành phố, để cấp ủy đảng, cán đảng viên, chủ DN người lao động nắm vững chủ trương, sách, hiểu rõ vai trò, chức năng, nhiệm vụ tổ chức đảng DN Và đặc biệt phải nhận thức cần thiết phải phát triển tổ chức đảng DN, từ nâng cao ý thức trách nhiệm cơng việc này, tạo nên đồng tình, ủng hộ công việc Và điều quan trọng tạo chuyển biến nhận thức, ý thức trách nhiệm công nhân, người lao động, chủ DN lực lượng lãnh đạo, quản lý DN, từ họ trực tiếp tham gia tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển tổ chức đảng DN Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục cho cấp ủy, cán bộ, đảng viên nắm vững chủ trương, nghị quyết, thị, quy định, hướng dẫn Đảng công tác xây dựng Đảng, đặc biệt quán triệt sâu sắc Chỉ thị 07 CT/TW Bộ Chính trị (khóa VIII); quy định số 100 - QĐ/TW ngày - - 2004 Ban Bí thư; Kết luận số 80 - KL/TW ngày 29 - - 2010 Ban Bí thư tiếp tục đẩy mạnh thực Chỉ thị số 07 - CT/TW Bộ Chính trị (khóa VIII) tình hình mới, nhiệm vụ, giải pháp nhằm tăng cường cơng tác xây dựng Đảng, đồn thể DN Thành ủy Đà Nẵng nêu Báo cáo tổng kết việc thực Chỉ thị 07 - CT/TW Các cấp ủy đảng, quyền, ban chấp hành 73 đồn thể cấp lựa chọn hình thức thích hợp giáo dục, động viên người lao động phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức độc lập tự chủ, tinh thần vượt khó vươn lên, lao động sáng tạo thực tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh; chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, nội quy, quy chế DN, tích cực tham gia xây dựng Đảng, đoàn thể DN sạch, vững mạnh, phấn đấu để trở thành đoàn viên, hội viên, đảng viên Nắm tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị đảng viên, quần chúng có biện pháp giải kịp thời, có hiệu vấn đề thuộc trách nhiệm sở báo cáo cấp giải theo thẩm quyền Chủ động ngăn ngừa, đấu tranh có hiệu với biểu tư tưởng hành động trái với quan điểm, đường lối, sách Đảng, pháp luật Nhà Nước, tư tưởng ngại khó, xem nhẹ định phủ nhận vị trí, vai trò TCĐ DN, dẫn tới thờ ơ, chí khơng thực chủ trương Đảng, thành ủy phát triển TCĐ DN Mặt khác cần động viên, khen thưởng kịp thời tập thể cá nhân tích cực, tiêu biểu góp phần thực tốt cơng việc Ngồi ra, thực sách phát triển tổ chức đảng cơng việc nhạy cảm, phức tạp lực chống phá bên ngồi tác động, lực lượng khơng ủng hộ chủ trương phát triển tổ chức đảng tạo Trong trường hợp để thực có hiệu sách phát triển tổ chức đảng không sử dụng phương pháp hành chính, phương pháp sử dụng quyền lực buộc đối tượng khơng ủng hộ sách phát triển tổ chức đảng phải chấp hành 3.2.5 Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao lực đội ngũ cán bộ, đảng viên làm nhiệm vụ thực sách phát triển tổ chức đảng Chất lượng hiệu thực sách phát triển tổ chức đảng phụ thuộc phần nhiều vào lực thực sách đội ngũ cán bộ, đảng viên thực thi sách Do phải ln quan tâm đẩy mạnh cơng tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao lực đội ngũ cán đảng viên làm nhiệm vụ thực sách phát triển tổ chức đảng từ trung ương đến địa phương, đội ngũ cán đảng viên làm việc trực tiếp với DN có nhiệm vụ triển khai sách đến đối tượng thụ hưởng DN, hàng năm phải xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán đảng viên thực sách phát triển tổ chức đảng Thực 74 tế cho thấy nguyên nhân bất cập, hạn chế thực sách phát triển tổ chức đảng chỗ người sách người thực sách phát triển tổ chức đảng Do với việc tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao lực thực sách cho đội ngũ cán đảng viên tham gia thực sách phát triển tổ chức đảng cần phải có sách đãi ngộ thích hợp đội ngũ cán đảng viên làm công tác phát triển tổ chức đảng nói chung, thực sách phát triển tổ chức đảng nói riêng Như vậy, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao lực thực sách có chế độ sách đãi ngộ thích hợp đội ngũ cán đảng viên tham gia thực sách giải pháp đặc biệt quan trọng đế nâng cao hiệu thực sách Cần tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận trị, chun mơn nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức, lối sống, nâng cao lĩnh trị cho đội ngũ cán đảng viên làm nhiệm vụ thực sách phát triển tổ chức đảng Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kiến thức, lực, nghiệp vụ thực sách phát triển tổ chức đảng cho đội ngũ cán cấp ủy, đảng viên TCĐ DN Trên sở khảo sát nắm vững thực trạng, điều kiện cụ thể DN để xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cách khoa học, hợp lý Cần đổi mạnh mẽ nội dung, hình thức đào tạo, bồi dưỡng Nội dung đào tạo, bồi dưỡng cần tập trung vào nội dung cốt lõi chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương Đảng; pháp luật, quản lý kinh tế, vấn đề mở cửa, hội nhập Thường xuyên tổ chức lớp bồi dưỡng để cập nhật kiến thức bồi dưỡng nghiệp vụ kỹ thuyết phục, vận động, xử lý tình cho cấp ủy viên sở; nâng cao lực nhận thức, vận dụng, cụ thể hóa đường lối, chủ trương Đảng, sách, pháp luật Nhà nước, nghị cấp ủy cấp lực tổ chức thực nghị cấp Mở lớp bồi dưỡng cán bộ, đảng viên trẻ để tạo nguồn xây dựng đội ngũ cán cấp ủy, đoàn thể DN 3.2.6 Tăng cường kinh phí, điều kiện, phương tiện, thực đồng giải pháp hỗ trợ thực sách phát triển tổ chức đảng Chủ động nguồn lực tài bên bên ngồi đế đầu tư kinh phí thực sách phát triển tổ chức đảng Các cấp ủy cấp cần quan 75 tâm, có biện pháp cụ thể để hỗ trợ nguồn kinh phí, phương tiện cho TCĐ DN hoạt động Tăng cường vai trò trách nhiệm cấp ủy cấp công tác phát triển TCĐ DN liền với việc phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo cấp ủy, TCĐ DN, tránh khuynh hướng cấp làm thay, cấp thụ động, trông chờ, ỷ lại cấp Phát huy vai trò, trách nhiệm ban tham mưu cấp uỷ cấp cán ban, ngành chuyên môn việc đạo, hướng dẫn giúp cấp ủy, TCĐ DN trình phát triển TCĐ Trong thời gian qua, hoạt động sản xuất, kinh doanh DN có nhiều chuyển biến tích cực, Đề án “Phát triển DN Đà Nẵng đến năm 2020” có nhiều tác động tích cực đến cộng đồng DN, Hội, hiệp hội DN, tạo tiền đề cho DN thành phố phát triển Tuy nhiên, vốn đầu tư DN địa bàn thành phố thấp, chưa đủ đầu tư cho cơng nghệ; lực cơng nghệ DN yếu, chưa đủ điều kiện tiếp xúc với công nghệ Do vậy, quan quản lý nhà nước cần tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để hỗ trợ, giúp đỡ tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho DN sản xuất, kinh doanh Các cấp, ban, ngành TP tập trung vào hoạt động trọng tâm như: công tác thông tin đối thoại lãnh đạo TP với DN; đẩy mạnh cơng tác cải cách thủ tục hành chính; hỗ trợ mặt phục vụ SX, KD; hỗ trợ tài chính, tín dụng; hỗ trợ đổi thiết bị, cơng nghệ; hỗ trợ thông tin, xúc tiến mở rộng thị trường, xúc tiến du lịch, trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực xây dựng sách phát triển DN Thành phố có sách quan tâm đến nhà cho công nhân, khu công nghiệp cơng nhân, NLĐ an tâm làm việc, gắn bó làm việc lâu dài với DN Tổ chức khen thưởng DN có thành tích xuất sắc đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội TP Thơng qua đó, địa phương, đơn vị làm tốt công tác vận động thành lập tổ chức đảng DN Thông qua việc tập trung thực đồng giải pháp hỗ trợ cho DN phát triển, đáp ứng yêu cầu thực tế trình triển khai thực sách phát triển tổ chức đảng, nhờ việc triển khai thực sách đạt kêt tối ưu 3.2.7 Ngoài giải pháp nêu trên, cần tiến hành khảo sát toàn diện, 76 nắm số lượng đảng viên hoạt động DN tư nhân, đánh giá thực chất vaio trò tổ chức đảng, chất lượng đảng viên doanh nghiệp tư nhân, xây dựng ban hành nghị quyết, chương trình , kế hoạch giai đoạn kế hoạch năm làm sở để đạo, kiểm tra thực Tổng kết chủ trương thí điểm kết nạp người chủ DN tư nhân đủ điều kiện vào Đảng, nghiên cứu bổ sung sửa đổi, hoàn thiện quy trình phát triển đảng viên, vừa đảm bảo nghiêm túc, không gây phiền hà không buông lỏng quản lý Tiểu kết chương Phát triển tổ chức Đảng doanh nghiệp địa bàn thành phố Đà Nẵng xác định nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên liên tục Theo đó, cấp ủy Đảng thực công tác xây dựng Đảng tạo bước tiến rõ rệt: Chăm lo bồi dưỡng, giáo dục, nâng cao nhận thức trị, tinh thần tự lực, tự cường, lòng u nước, tự hào, tự tơn dân tộc, gắn bó với lợi ích đất nước nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội chủ doanh nghiệp; Các cấp ủy đảng tăng cường đạo công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, tạo thống cao hệ thống trị tầng lớp nhân dân chủ trương quán phát triển kinh tế tư nhân Đảng Nhà nước; lãnh đạo thực có hiệu quả, cơng khai, minh bạch sách khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân Có giải pháp thực chủ trương phát triển đảng khu vực kinh tế tư nhân Coi trọng công tác sơ kết, tổng kết thực chủ trương Đảng phát triển kinh tế tư nhân Qua nghiên cứu thực tiễn thực sách phát triển tổ chức Đảng doanh nghiệp địa bàn thành phố Đà Nẵng Luận văn xác định rõ quan điểm đạo đưa giải pháp tháo gỡ khó khăn, tồn tại… Từ đó, cấp ủy cấp có tác động cụ thể phối hợp với tổ chức đảng công tác tổ chức, điều hành để nâng cao chất lượng thực sách phát triển tổ chức đảng doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu công tác xây dựng Đảng Đảng thành phố Đà Nẵng giai đoạn 77 KẾT LUẬN Trong trình xây dựng phát triên đất nước, Trước đòi hỏi ngày cao nghiệp CNH, HĐH, việc xây dựng, củng cố, phát triển tổ chức đảng DN, nâng cao lực lãnh đạo, sức chiến đấu đảng bộ, chi sở loại hình DN cần thiết công tác xây dựng Đảng Đây việc làm cần thiết để tăng cường sở giai cấp Đảng, mở rộng sở quần chúng Đảng, củng cố sở cầm quyền Đảng Cùng với địa phương khác nước, năm gần đây, thực quy định, hướng dẫn TW, với động, linh hoạt vận dụng sáng tạo cấp uỷ đảng, công tác xây dựng tổ chức đảng DN địa bàn TP Đà Nẵng đạt kết bước đầu đáng trân trọng Nhiều tổ chức đảng phát huy vai trò hạt nhân trị, tập hợp, lãnh đạo cán bộ, đảng viên NLĐ DN; đồng thời vận động, thuyết phục chủ DN chấp hành chủ trương, đường lối Đảng, sách pháp luật Nhà nước, góp phần bảo đảm điều kiện môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh thuận lợi; lãnh đạo tổ chức đoàn thể CT-XH, tổ chức cơng đồn làm tốt vai trò chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp NLĐ; bảo đảm hài hồ lợi ích chủ DN NLĐ theo quy định pháp luật, v.v Từ việc nói trên, tạo lòng tin, có tác dụng cảm hố, thuyết phục chủ DN thấy rõ vai trò, tác dụng tổ chức đảng DN Tuy nhiên, việc xây dựng loại hình tổ chức đảng gặp nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi phải thực quán lâu dài, đồng Khơng cấp uỷ chưa nhận thức thật đầy đủ, sâu sắc cần thiết, ý nghĩa việc thành lập tổ chức đảng DN Tỷ lệ DN có tổ chức đảng số lượng đảng viên thấp so với số DN NLĐ Thực tế cho thấy, vai trò tổ chức đảng lãnh đạo nhiệm vụ trị lãnh đạo công tác cán DN lệ thuộc chủ yếu vào vai trò đảng viên hội đồng quản trị, ban giám đốc Nếu khơng có đảng viên giữ cương vị chủ chốt nhiệm vụ nói tổ chức đảng DN không 78 thể thực nơi cấp ủy cấp quan tâm đạo, chủ DN ủng hộ TCCSĐ thành lập hoạt động tốt, phần lớn lúng túng nội dung phương thức hoạt động Ở số sở vai trò TCĐ mờ nhạt, chí số tồn hình thức Trên sở quán triệt quan điểm lý luận, nguyên tắc chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh Đảng ta xây dựng, củng cố phát triển tổ chức đảng DN địa bàn tỉnh TP Đà Nẵng để dựng nên tranh toàn diện thực trạng chất lượng tổ chức đảng DN từ nêu giải pháp mang tính chất định hướng cho việc ứng dụng, nguyên tắc xây dựng, củng cố tổ chức đảng vào thực tiễn để nâng cao chất lượng thực sách phát triển tổ chức đảng DN Về mặt thực tiễn, đề tài làm rõ thực trạng DN tổ chức đảng DN; làm rõ khó khăn, vướng mắc nguyên nhân chủ yếu làm hạn chế đến việc thực sách phát triển tổ chức đảng DN Thực trạng chất lượng, hiệu hoạt động tổ chức đảng DN địa bàn TP Đà Nẵng thời gian qua; Nguyên nhân kết đạt hạn chế cần khắc phục; Các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tồn tại,… Từ đó, tổ chức có tác động cụ thể phối hợp công tác tổ chức, điều hành để nâng cao chất lượng thực sách phát triển tổ chức đảng DN, góp phần nâng cao hiệu công tác xây dựng Đảng Đảng thành phố Đà Nẵng giai đoạn Với tầm hiểu biết hạn chế, phạm vi có hạn luận văn thạc sĩ Chính sách cơng, thân cố gắng phân tích làm rõ vấn đê lý luận, thực tiễn thực sách phát triển tổ chức đảng địa bàn thành phố Đà Nẵng để từ đưa giải pháp phù hợp Có thể nói luận văn góp phần bổ sung thêm vấn đề lý luận, nâng cao nhận thức người tham gia thực sách phát triển tổ chức đảng địa bàn thành phố Đà Nẵng Luận văn nghiên cứu với giúp đỡ đồng chí lãnh đạo địa phương, đơn vị công tác, đồng nghiệp, bạn bè, gia đình đặc biệt tận tình thầy hướng dẫn khoa 79 học Tuy nhiên, hoạt động nghiên cứu khoa học tác giả mẽ, kinh nghiệm nên luận văn khơng tránh khỏi khiêm khuyêt, hạn chế định, tác giả mong nhận góp ý chân thành nhà khoa học để luận văn hoàn thiện 80 TÀI LIÊU THAM KHẢO Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng (2018), Báo cáo tình hình thực cơng tác xây dựng đảng, đồn thể doanh nghiệp khu vực nhà nước Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng (2018) Tài liệu nghiên cứu Văn kiện hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Nhà xuất trị quốc gia thật Ban chấp hành Trung ương (2018) Kết luận Bộ Chính trị tổng kết 10 năm thực Nghị số 22-NQ/TW Ban chấp hành Trung ương khóa X nâng cao lực lãnh đạo, sức chiến đấu tổ chức sở đảng chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên Bộ Chính trị, Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 23-11-1996 Bộ Chính trị (khóa VIII) tăng cường cơng tác xây dựng đảng, đồn thể nhân dân doanh nghiệp tư nhân doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi Ban Bí thư Trung ương Đảng, Kết luận số 80-KL/TW, ngày 29-7-2010 Ban Bí thư tiếp tục đẩy mạnh thực Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 23-111996 Bộ Chính trị (khóa VIII) tăng cường công tác xây dựng đảng, đoàn thể nhân dân doanh nghiệp tư nhân doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi Ban Chấp hành Trung ương, Nghị Hội nghị lần thứ 5, khóa XII phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng kinh tế thị trường định hướng XHCN (Nghị số 10-NQ/TW ngày 3/6/2017) Ban Bí thư Trung ương (2010), chức năng, nhiệm vụ đảng bộ, chi sở Công ty Cổ phần, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn, Nhà nước sở hữu 50% vốn Điều lệ trở xuống (gọi chung công ty), Quy định số 288-QĐ/TW Ban Bí thư Trung ương (2010), chức năng, nhiệm vụ đảng bộ, chi sở DN Nhà nước (Công ty Cổ phần, Cơng ty Trách nhiệm Hữu hạn, Nhà nước sở hữu 50% vốn Điều lệ), Quy định số 287-QĐ/TW Ban Bí thư Trung ương (2012), chức năng, nhiệm vụ đảng bộ, chi sở doanh nghiệp tư nhân, Quy định số 170-QĐ/TW 10 Cục Thuế thành phố Đà Nẵng (2018) Thực trạng doanh nghiệp khu vực nhà nước 11 Cộng sản Việt Nam (2016), Hướng dẫn nghiệp vụ công tác đảng viên 12 Đảng thành phố Đà Nẵng (2016) Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng thành phố lần thứ XXI 13 Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), Quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng, Ban Tổ chức Trung ương 14 Đảng cộng sản Việt Nam (2018), Văn kiện Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương khóa XII, Văn phòng Trung ương Đảng 15 Đảng cộng sản Việt Nam (2018), Văn kiện Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương khóa XII, Văn phòng Trung ương Đảng 16 Minh Đức (05/3/2014), Tăng cường cơng tác xây dựng đảng đồn thể nhân dân doanh nghiệp khu vực nhà nước Hà Nội, Tạp chí Xây dựng Đảng 17 Nguyễn Văn Giang (2015), Tổ chức đảng doanh nghiệp khu vực nhà nước – thực trạng giải pháp, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 18 Nguyễn Đức Hà , “Một số vấn đề xây dựng tổ chức sở đảng nay”, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2010 của– Vụ trưởng Vụ Cơ sở đảng, Ban Tổ chức Trung ương 19 Hồ Chí Minh (2000), Toàn tập, tập 10, Nxb CTQG, Hà Nội 20 Hồ Chí Minh (2000), Tồn tập, tập 11, Nxb CTQG, Hà Nội 21 Hồ Chí Minh (2000), Tồn tập, tập 12, Nxb CTQG, Hà Nội 22 Luật Doanh nghiệp 2014, Nxb Chính trị Quốc gia 23 Thành ủy Đà Nẵng (2018), Báo cáo tổng kết việc thực chủ trương, sách phát triển tổ chức đảng, đảng viên đơn vị kinh tế khu vực kinh tế nhà nước 24 Sông Trà (10/03/2014) Tái cấu DNNN phải bảo đảm có lợi cho DN người lao động, Báo Nhân dân 25 Nguyễn Minh Tuấn (2019), Tạo chuyển biến công tác xây dựng Đảng từ việc tăng cường trách nhiệm nêu gương, Tạp chí Xây dựng Đảng, (số 1+2/2019), tr.19 26 Thanh Thuận (27/01/2018), Phát triển Tổ chức đảng doanh nghiệp: cần giải pháp đồng bộ, Báo Quảng Ngãi 27 Thu Trang, Hoàng Dương (05/12/2017), Lợi thành lập tổ chức Đảng doanh nghiệp tư nhân, Báo tin tức 28 Nguyễn Hồng Tuấn (12/08/2017), Vai trò tổ chức Đảng, đồn thể loại hình D doanh nghiệp, Ban Tôn giáo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 29 Hồ Đức Việt (2010), Tăng cường cơng tác xây dựng đảng, đồn thể nhân dân doanh nghiệp tư nhân DN có vốn đầu tư nước (bài phát biểu kết thúc Hội nghị tổng kết 10 năm thực thị 07 - CT/TW), Tạp chí Xây dựng Đảng ( số 2+3), tr.9 30 Viện triết học, Giáo trình Triết học Mác - Lênin phần chủ nghĩa vật biện chứng (dùng cho hệ cao cấp lý luận) (2009), Nxb CT - HC, Hà Nội 31 V.I.Lê nin (1979), Toàn tập, tập 12, NXb Tiến Mát - xcơ - va 32 V.I.Lênin (1980), Toàn tập, tập 19, Nxb Tiến Mát - xcơ - va 33 V.I.Lênin (1979), Toàn tập, tập 41, Nxb Tiến Bộ, Mát - xcơ - va ... thực sách phát triển tổ chức đảng doanh nghiệp địa bàn thành phố Đà Nẵng Chương 3: Quan điểm giải pháp nâng cao hiệu thực sách phát triển tổ chức đảng doanh nghiệp địa bàn thành phố Đà Nẵng 12... trương Đảng, Nhà nước, Thành ủy, UBND thành phố Đà Nẵng thực sách phát triển tổ chức Đảng DN - Nghiên cứu thực trạng thực sách phát triển tổ chức Đảng DN địa bàn thành phố Đà Nẵng - Đề xuất giải... 21 1.3 Các yếu tố tác động đến việc thực sách phát triển tổ chức đảng doanh nghiệp khu vực nhà nước 32 CHƯƠNG THỰC TRẠNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC ĐẢNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) Thực hiện chính sách phát triển tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, (Luận văn thạc sĩ) Thực hiện chính sách phát triển tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Từ khóa liên quan