ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 Môn Hoá học TRƯỜNG THPT MINH KHAI

5 357 1
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/09/2013, 08:10

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 Môn Hoá học TRƯỜNG THPT MINH KHAI TRƯỜNG THPT MINH KHAI TỔ HOÁ HỌC (Đề thi có 05 trang) ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 Môn thi: Hoá học Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm)           !"#! $%& '( $ ($))* $+,) %))-)#.#/#),0+10),00'&+0 $$$2 + PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40) Câu 1:345&673. ! $ 89: € ! 89:;$ 89:*<&=>?3@=AB9C3@ DEFGH>,&IJ!KLMN.>4O(N>P&Q A. *<&6F.R3@=345&3.OST33U..K B. *<&V&>?3@! $ 345&3.OST33U.&T3 C. 2IW&.K(NFIW&I= D. *<&=>?3@=345&3.OST33U..K Câu 2:XC &JY,&9&9Z.>[E3)$ &JDEF\&VJYGN363LY] \5& ++J(.&T3!" $ J(^(,+0(Z!"8_>93IF`J9a.OR3@! ;) :b6 ,T3@(N A. ) B. $ C.  D.   Câu 3:26S.N.>4O(N>P&Q A. c,&R3I363&.OaCF,5&Cd, B. e43@R3I363&.Oa>U.3fF,GNd, C. !&.OC%3f/.?33.9A$fJg' D. !h&&.Oa3f3i&C9C.?33i&J?&.OC673 Câu 4:j.&T33633R.3f3i&V&>?J(^(Z&(OL8:(O8 :GNLL(38$:b6,TF 3@363.&T3,<&kWl(N A. 8$:8 :8: B. 8:8 :8$: C. 8 :8$:8: D. 8$:8:8 : Câu 5:!=F4363J.C.!  !" !" $ " $ *%"  !!" $ .8!" $ : CFIW& =F4.?3(eFIW&L6m9a(N A. # B. ) C.  D. $ Câu 6:*33RM\FIW&GH.&T3,JAJ(\FIW&C>GHJ(, XC 36ONNJ(\.>[E3J( "GNn(Z" 8>93:S.W3(=&hnGH(N A. n 8;#: B. n 8o: C. n 8;$: D. n 8;: Câu 7:363F6S..GUF(8 #  ) ": 8: 2(Gp63q&GH.&T3!"Gp63q&>[E3GH! 8: 2(>[E3,&.&T3*" 83: !=>?f&3IO3@F((Hd=>?f&3IO3@3(O(3 8: 2(FIW&>[E3GH.&T3*" $ e,"  8: 2((NJ?3(dJ CF6S.>P&(N A. $ B. ) C.  D.  Câu 8:!KLMN.>4O>P&Q A. 63J.C $ 82"  : GN2"  >U.,&[H3 B. c,&3&&=FFF>[E3>U.3p $ 2 " GN C. r>U.9=[s&FF>t63q&GH" eIF`J2 " )  D. cNFk3Z3@u.v&F(N$ $ 82"  : -  Câu 9:363F6S.. 8: 639J(e9UJ>U.C,&[H3 8: 639J(e%&-*GN'(3B>U.3>[E35&F[d&F6F>=F4f&3IO 83: 639J(e%&*GN->U.9a>[E3'& ; ,&.&T3N'& 8: *3%&GN.&T3-( $ [.>[E39J(e- CF6S.>P&(N A. $ B.  C.  D.   c,&^)m%w>U$) Mã đU 357 Câu 10:cSZ3.&T3-"  + %3k>SFIW&Gp>@GH++J(.&T3*%"  +%,&  "  [(N A. ++J( B. $++J( C. )+J( D. ++J( Câu 11:XC36ONNJ?L33LO(3Je3_.>[E3CJ(" mCJ( "CJ( LCfJo""3f,&J?F4aL(N A. $ B.  C.  D.  Câu 12:DEF\&VJ."-"GN- $ "  jx9Z"[u.)#&JDEF\.&f&XJ N?([E&" e,3RFqGN.&T38": .>[E3)&J9@GN.&T3y X.f&y(e.J$&J9@)#&JDEF\FIW&Gp>@GH.&T3 "  (w&.>[E3.&T33WJ&JJ.C363FIW&LIO,NNb6,T3@J(N A.  + B. +# C.  0 D. #0# Câu 13:DEF\&VJ" $ """" $ GN $ 8":""XC36ONN\ 3kn(Z" 8>93:RFqIF`J36OGNJ?([E&[[H3G,&.>[E3)+&J9@ b6,T3@n(N A. #0 B. 0 C. 0+ D.   Câu 14:DEF&VJ++J(/GN++$J(-GN.&T33W+J(."  >FIW& NN.>[E3.&T3\GN3R,YyN?\FIW&GHJ?([E&[.&T3 8": >S9@.>[E3,&9&9ZH9C([E&9&>z34>[E3J&Jb6,T3@J(N A. ) B.  + C. 0 D. $+  Câu 15:wO3633R.."- $ "  -" $ -8": $ C3R,&wO63q&GH "  >v3 f&[khônge9Z" (N A.  B.  C.  D. $ Câu 16:>,33\3f3&W3F4a #  + \63q&GH.&T3'&!" $ ,&.&T3! m $ e9@GN&*>,6NN\.>[E3  m>JO(.\(N A.  m>JO(.m$m B. $$m>JO(.mm C.  m>JO(.m m D. $$m>JO(Fmm Câu 17:.&T33R\GN.&T33R/>[RO3f9@9,Y&.>f.& T33RyGN.&T33R/>[ROeN9@9,Y&9&.&T33R\ GN.&T33Ry9&3fFIW&LIO,633R\y/(k([E(N A. ('(( $ !'("  B. !'(" '(( $ ( C. '(( $ !'(" !" D. ! " $ !'(" '(( $  Câu 18:'JK3J?\3f3&W3 L  O !XC36ONN00)&J\.>[E3#0(Z9Z! 8>93:C3&W33R.e3@\tJwZ3R,(N A. ) B.  C.  D. $ Câu 19:cl3=363Z&=J. 8: pp>[.&T3!"(w&GN.&T3&VJ.( GN'(( $  8: pp>[.&T38": GN.&T3'( 8"  : $  83: pp>[.&T3(GN.&T3!{'(8":  |8O!'(" : 8: q39Z GN.&T3.(  8: q3pp>[9Z"  GN.&T38":  8}: .&T3( GN.&T3!"   CZ&=J.>[E39@.9363Z&=J9P3(N A.  B. $ C.  D.  Câu 20:DEF\&VJ!! "GN"])$&JDEF\GN[H3.>[E3+)# (Z 8>93:GN.&T39UJy,&>f3f 0&J!"RFq (Z9Z" 8>93:GN.& T3y.>[E3J&J9@b6,T3@J(N A. #+ B.   C. ) D. 0 Câu 21:]- $ "  ,&([E&[.&T3 "  (w&.>[E3.&T3\j.&T3\63 q&>[E3GH.3R,&wO.!", '&!" $ *%"  %&"  %&8!" $ : '( Q A. # B. ) C. 0 D.  Câu 22:DEF\&VJJ?>J?L33LO(3GNJ?8,&>fLGN(N>V&F4 3@.:XC36ONN+ J(\3k+# )J(" .>[E3+) )J(" GN+) )J([H3  c,& ^)m%w>U$) !.>JN?([E&>,&\3FIW&NNGHJ?([E&[.&T3'&!" $ ,& ! $ A9C([E&'&e,(N A. #0&J B. #&J C. # &J D. $ &J Câu 23:*J(eGp63q&GH.&T3(Gp63q&GH.&T3!"_>U.9=[s&(N A. %& B. . C. - D. '( Câu 24:]J?DEF&VJ'(GN-GN.&T3(Gp>@.>[E30#(Z9Z8>93:GN.& T3\pp.&T3!"%GN.&T3\9([E&9@.>[E33l3>eAn(Z b6,T3@n(N A. + B. +0 C. +# D. + Câu 25:3633vF3R. 8:*Z( GN9Z"  8:*Z   GN9Z"  83:*Z GN.&T328!" $ :  8:.GN.&T3( 8:*Z( GN.&T3!" C3vF3RLIO,FIW&673_=>?[s&(N A.  B.  C.  D. $ Câu 26:DEF\&VJJ?Lh.3dGNJ?8>U.Je3_>d3W3:\63q&Gp>@GH +J(.&T3*"%.>[E3J?J.CGNJ?3(X.N?([E&3(,GH "  >v3 .>[E3++)J(J?9!.>C36ONN\,VRFqN?IF`JGN.&T3 8": [A9C([E&A<&#0 &J8=..R363FIW&>U.++~:&W33@3R h.3d,&\(N A.   ) ""GN  ) "" $    B. ""GN"" $    C. ""GN""  )  D.  $ ""GN $ ""  )  Câu 27:\(.(•d,,>[E3>U.3pL,3GNL(.(•d8=..RFIW&+~ZL ,3:XS3f0)9(&JL(.(•d,,3k.&T33WJ9(&JL,3b6,T3@J(N A. ) B. )+ C. 0) D. +)+ Câu 28:J&J!GN#+J(.&T3&VJ- 8"  : $ + )%GN'( 8"  : $ + )%.9363 FIW&9P3(739@,V.&>9C([E&9&>z.>[E3$&J3R,Yb6,T(H R3@J(N A. )+ B. +$) C.  + D. $ Câu 29:d>VFIW&2,F ;( → \  ;!" → y  ;." → /c&73@/(N A. L B. >3,O(3 C. F,Fm m( D. 3((O(3 Câu 30:LJ(8": GN.&T33WOJ(*" $ 8L€O€ L:.99P3363FIW& .>[E39@cGN.&T3/3e/>[E3J&J3R,Y%Cu.=&hJLO(N A. J0 Om$L B. J#+8OmL: C. J0 Om #L D. J$Om #L Câu 31:c&73@EF3R3f3&W3 !o{ |  o8! :o""(N A. L&(.J3 B. (O C. &(OL D. ( Câu 32:*aNN+$J(-"5&([E&?'(Gp>@,&>U.9=9&3f9&9Z. >[E33R,Y\cN?([E&\63q&GpGH.&T33WJ((b6,T3@(N A. +# B.   C. + D. ) Câu 33:\(NJ?>Je3_3fC&.Oa,&F4atdJ(\63q&GH ([E&[.&T3'&!" $ ,&! $ .>[E3 J('&Jv963J(\FIW&C> J(  24a9C3@\(N A.  B.   C. )# D. ) Câu 34: 363F(J.2(8GO(3(,.:.•F(L&(}(lG(3dG3d ,3..d(m##c,&>fCF(J>[E3>U.35&FIW&,i&EF(N A. ) B.  C. # D.  Câu 35:%?FF\Je3_9.•F4NN3B.>[E3&(OL*>C36O+J(\. >[E3 #&J[H3C&.OaL3f,&F4a\(N A. ) B.  C. $ D.  Câu 36:2IW&N,&363FIW&.F4a" khôngS=Z9aZL6Q A. " ;(  → " (  B. $" ; 8":  → " $ ;8" $ : ; "  c,&$^)m%w>U$) C. )" ; *%"  ;  " → * "  ; %"  ;  "   D. " ;   → $;  " Câu 37:2k,<J9C([E&3@&.OC1,&L3R3@f(N )$~!&.OC1(N A. 33 B. d C. (3 D. ([..‚ Câu 38:363wO3RO(L(.m$m>GO(LO(3,O(C3R,&wO(NJ eJN..&T3,J(N A.  B. $ C. ) D.  Câu 39:wO3633R.m mL3,O(3F,F(3((O(3 mJO(Lm$mL(3Lm m>,C3R,&wO3f>V&F4A73(N A.  B. ) C. # D.  Câu 40:DEF\&VJ>d3W3(N>V&F43@.X.&f&J&J\GH$++J(.& T3!"%9P3363FIW&.>[E3.&T3yGN8Jo0:&JDEFd&VJ >>d3W3>V&>ƒ&9F3fB9CdGH (N # 3e.&T3y.>[E38J o:&J3R,Y&W33@(N A. ""8 $ : GN"" $  B.  $ "" $ GN $ ""8 $ :  C.   ) "" GN $ "" $  D. "" $ GN $ ""  PHẦN RIÊNG A. Chương trình chuẩn (từ câu 41 đến câu 50) Câu 41:wO3633R•,F,F(GO(L(.C3R,&wO3f9I <&J&FIW&3?& _>U.9=Z3EF(N A. ) B.  C.  D. $ Câu 42:wO3633R!"!!" $ 8!  : "  '&!" $ 8,&.&T3! $ :C3R,& wOFIW&>[E3GH.&T3L}J3(N A. ) B.  C.  D. $ Câu 43:+J(" 63q&GH&J9J(e%86,T9&>z:.>[E33R,Y\ ]N?\5&.&T3([.>[E3$(Z 8>93:*J(e%(N A.  B. %& C. '( D. - Câu 44:jx(.V&9Z"[>u. &JDEF."GN- " $ .&f&>FIW&LIO,N N.>[E3#&J3R,Y2k,<J9C([E&."3f,&DEF>k.(N A. $$$$~ B. ) ~ C. )) 0~ D. ###~ Câu 45: #&JEF3RdJ\3f3&W3   # " $ 63q&GH0++J(.&T3!"% .>[E3.&T3yXS,.&]N?y3k++J(.&T3 "  %.>[E3.&T3/ *C([E&3R,Y9.>[E3933e.&T3/(N A. #  &J B. $&J C. )0#&J D. )#&J Câu 46:EF3R\3W363&.OC"GN!3fF4a9C(N0*>C36OJ(\. >[E3$J(" +)J(! GN([E&d[H3\(NEF3R63q&>[E3GH[H3,J& W33R.e3@\(N A.  !o o"" B.  o""!   C.  !oo"" D.  8! :o"" Câu 47:26S.N.>4O(N>P&Q A. cd(FGNd(m##>[E3>U.35&FIW&,i&&[& B. E&GNEd5J>U.3f3.&&.V&C3pL(.(•d C. !lG(3822-:3WfJo!m"m,&F4a D. 2(J(Nh&3R,Y3f=>?f&3IOL63>T Câu 48:cR3I3633R,&wON.>4O>U.3fFIW&,6&e3Q A. %(JO(}J&(.3•d B. 33,•d>}J3JO(}J C. 'L}J3JO(}J•> D. 'L(J(J•d Câu 49:c,&F[d&,AFIW&3fd>V*%"  ;( → %( ;( ;*(; "C F4a(>f&G,]3R9a5&(kz&CF4a(J&FIW&b6,T3@(N A. )^0 B. ^0 C. ^0 D. $^0  c,&^)m%w>U$) Câu 50:X=F4GH363>=3l3,d.&T3DEF&VJ+ J(."  GN+ J((,&s & +++&4OGH]&>=3f3[s&>?(N#)'8=..R3@u.6,A>=F4(N++~:*C ([E&.6,_3GNSZ39Z8>93:6,_(N A. #&JGN (Z B. #&JGN +(Z C. $ &JGN+0(Z D. 0+&JGN+# (Z B. Chương trình Nâng cao (từ câu 51 đến câu 60) Câu 51:X=F4)++J(.&T3DEF."  J(^(GN!(J(^(GH>=3l3,dJN&&< LCF3[s&>?]&>=9&>z)',&s&#)FP8=..Ru.6,A>=F4(N++~ [H3Od9&>6&9S:.>[E3.&T33f9C([E&&IJGH>k.(N)&Jb6,T 3@(N A. +) B. +  C. +$ D. + Câu 52:'3(K3Je3_\3f3&W3F4a )  + "cp\&[sl3=d>V6. \ ;, →  )  + ", ;!" →  )   " $ 83Ry:jwO3633R>U.3fS63q&>[E3GHy(N A. ! "!" $ GN $ "8LP363 "  >v3  : B. !!"GN $ ""8LP363 "  >v3  : C. !.8": GN  ) "8LP363 "  >v3  : D. !" $ !"GN.8":  Câu 53:C>,33(NJJRJN..&T3,JGNC>,33(NJJRJN..&T3*%"  _ >U.9=[s&3f3i&3&W3F4a   0 (k([E(N A. $GN$ B. GN$ C. )GN D. #GN Câu 54:C>V&F43R.e3f3i&3&W3F4a $  ) , $ (N A. # B. ) C.  D. $ Câu 55:cN363Z&=J 8: e39J(eGN.&T3Y8ggg:, 8: .&T3e3,GN.&T3Y8ggg:, 83: Y9J(eGN.&T3Y8ggg:3(,. 8: .&T3e3,GN.&T3Y8gg:, 8: >V&9J(eGN.&T3Y8ggg:,  ;  '& '& „ ;+0+n ;  - - „ m+n ;  . . „ ;+$n $;  - - „ + ;+n CZ&=JLIO,FIW&(N A.  B.  C. ) D. $ Câu 56:*.•F4NN+J(FF\Je3_8e_363 … mJL3fJ?fJo! GN J?fJo"":5&.&T3!"8[ )~GH([E&3kFIW&:3e.&T3.>[E3 DEF,Y3f9C([E&U.d9C([E&\(N0 &JC(9FF,&J?F4a\(N A.  B. ) C. + D. # Câu 57:j.&T3y&VJ $ ""+%GN(+++)%_ )  *  3@ $ ""(N)+ m)  b6,TF3@.&T3y_ )  (N A.  B. $+ C. $$ D.   Câu 58:vF.&T3N.>4O>U.3fFtdQ A. j.&T3! $ GN.&T3!  ( B. j.&T3!"GN.&T3! " $  C. j.&T3! "  GN.&T3!"   D. j.&T3'(( $ GN.&T3!"   Câu 59:)) &JDEF\&VJ- $ "  GN- " $ GN ++J(.&T3 "  )%.>[E3.& T3y!tpp.&T3*%"  +%GN.&T3y>9Y>k.L.R=JN.V&A + J(2k,<J9C([E&- $ "  ,&\(N A. )~ B. +~ C. 00~ D.  +$~ Câu 60:jwO3633R>[E3YFLF3U.<&k(l3L(N A. "" $ "" $  "" B.  $  "" $ """" C.  $  """" $ "" D.  $ "" $  """" mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmm†cmmmmmmmmmm  c,&)^)m%w>U$) .  c,&^)m%w>U$) Mã đU 357 Câu 10:cSZ3.&T3-"  + %3k>SFIW&Gp>@GH++J(.&T3*%"
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 Môn Hoá học TRƯỜNG THPT MINH KHAI, ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 Môn Hoá học TRƯỜNG THPT MINH KHAI, ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 Môn Hoá học TRƯỜNG THPT MINH KHAI