Bài giảng quản trị ngân hàng c6 phthuc TT

63 91 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/07/2019, 11:37

•QUAN HỆ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT QUA NGÂN HAØNG 07/16/19 PGS TS Tran Huy Hoang Cơ sở pháp lý: - Nghò đònh 64/2001/CP 20/09/2001 hoạt động toán qua tổ chức cung ứng dòch vụ toán thay cho Nghò đònh 91/CP ngày 25/11/ 1993 -  QĐ 30/2006/QĐ- NHNN ngày 11 tháng năm 2006 cung ứng sử dụng sec, luật công cụ chuyển nhượng 07/16/19 16/07/19 PGS TS Tran Huy Hoang 2 THANH TOÁN TRONG NƯỚC Thanh toán séc Thanh toán UNC Thanh toán nhờ thu Thanh toán thẻ 07/16/19 16/07/19 PGS TS Tran Huy Hoang 3 Thanh toán séc 1.1 Khái niệm: Séc phương tiện toán người ký phát lập hình thức chứng từ theo mẫu in sẳn, lệnh cho người thực toán trả không điều kiện số tiền đònh cho người thụ hưởng Các chủ thể có liên quan đến Séc khái niệm trên: – Người ký phát: Là người lập ký tên Séc để lệnh cho người thực toán thay mặt trả số tiền ghi Séc, (Thường người mua, người trả tiền) – Người trả tiền: Là người mà Người ký phát đònh có quyền hưởng chuyển nhượng quyền hưởng số tiền ghi Séc – Người thụ hưởng: Là người cầm tờ Séc mà tờ Séc có ghi tên người trả tiền mình; không ghi tên người trả tiền; ghi cụm từ “trả cho người cầm Séc”; chuyển nhượng ký hậu cho – Người thực toán: Là Ngân hàng (Kho bạc) nơi người ký phát mở tài khoản – Người thu hộ: Là Ngân hàng (Kho bạc) nơi người thụ hưởng nộp Séc yêu cầu toán 07/16/19 PGS TS Tran Huy Hoang 1.2 Quy đònh chung: – Phạm vi áp dụng: Bên mua Bên bán có tài khoản ngân hàng, có tài khoản khác ngân hàng phải hệ thống đòa phương – Thời hạn xuất trình tờ Séc 30 ngày theo lòch kể từ ngày ký phát Nếu lý bất khả kháng thời hạn xuất trình kéo dài không 06 tháng kể từ ngày ký phát – Đối với tờ Séc xuất trình hợp lệ, người thực toán phải toán ngày chậm ngày làm việc tiếp theo, tài khoản người ký phát có đủ tiền toán – Nghiêm cấm ký phát Séc không đủ khả toán (Séc số dư): + Vi phạm lần thứ nhất, NH toán gửi thông báo đến người ký phát + Vi phạm lần thứ hai, NH toán đình tạm thời quyền ký phát Séc thời hạn 03 tháng thu hồi lại toàn Séc trắng + Vi phạm lần thứ ba, NH toán đình vónh viễn quyền ký phát Séc, thu hồi lại toàn Séc trắng thông báo cho Ngân hàng Nhà nước 07/16/19 PGS TS Tran Huy Hoang • • • • Vi phạm lần thứ a Trường hợp tờ séc xuất trình thời hạn tốn, khoản tiền mà người ký phát sử dụng để ký phát séc người bị ký phát không đủ để chi trả toàn số tiền tờ séc sau lập giấy xác nhận từ chối tốn theo quy định, người bị ký phát có trách nhiệm gửi thông báo tới người ký phát để yêu cầu người thực nghĩa vụ trả số tiền ghi séc; b Sau trực tiếp trả tiền cho người thụ hưởng, người ký phát thông báo cho người bị ký phát việc thực nghĩa vụ trả tiền, đồng thời gửi kèm theo tờ séc toán c Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày gửi thông báo từ chối toán tới người ký phát, người bị ký phát không nhận thông báo việc thực nghĩa vụ trả tiền kèm tờ séc toán quy định Điểm b Khoản Điều người ký phát, người bị ký phát có trách nhiệm đình vĩnh viễn quyền ký phát séc người vi phạm, đồng thời thơng báo cho Trung tâm thơng tin tín dụng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 07/16/19 PGS TS Tran Huy Hoang • Vi phạm lần thứ hai • Người ký phát tái phạm cách lần thứ 12 tháng, thời hạn ngày làm việc kể từ ngày nhận thông báo người bị ký phát, người ký phát toán cho người thụ hưởng gửi thông báo cho người bị ký phát việc thực nghĩa vụ trả tiền kèm tờ séc tốn người bị ký phát tạm thời đình tốn séc vòng tháng, đồng thời thơng báo cho Trung tâm thơng tin tín dụng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam người vi phạm theo nội dung quy định Phụ lục Quy chế • Nếu vòng ngày làm việc kể từ ngày gửi thơng báo từ chối tốn đến người ký phát, người bị ký phát không nhận thông báo tốn tờ séc ký phát khơng đủ khả toán kèm tờ séc toán người ký phát người bị ký phát đình vĩnh viễn quyền ký phát séc người vi phạm xử lý theo biện pháp quy định Điểm c Khoản Điều 07/16/19 PGS TS Tran Huy Hoang • • Vi phạm lần thứ ba Trong 12 tháng người ký phát vi phạm lần, người bị ký phát đình vĩnh viễn quyền ký phát séc người vi phạm xử lý theo biện pháp quy định Điểm c Khoản Điều • Các tổ chức cung ứng dịch vụ tốn có trách nhiệm tra cứu thông tin người đề nghị cung ứng séc trắng lần đầu trước định cung ứng séc trắng cho người Trung tâm Thơng tin tín dụng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có trách nhiệm cung cấp thơng tin lưu trữ nói cho tổ chức cung ứng dịch vụ toán ngày nhận yêu cầu ngày làm việc sau ngày • Lãi suất phạt • Lãi suất phạt chậm trả séc 200% lãi suất Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố thời điểm áp dụng Số tiền phạt chậm trả trả cho người thụ hưởng tờ séc 07/16/19 PGS TS Tran Huy Hoang • • • • • • Xử lý séc khơng đủ khả tốn a Trường hợp khoản tiền mà người ký phát sử dụng người bị ký phát không đủ để chi trả cho toàn số tiền ghi séc, người bị ký phát thông báo cho người ký phát việc tờ séc khơng đủ khả tốn Thơng báo nêu rõ số séc, ngày ký phát, số tiền ghi séc, số tiền thiếu khả toán, người thụ hưởng tờ séc ngày xuất trình ngày làm việc sau ngày xuất trình tờ séc Việc thơng báo điện thoại, điện tín phương tiện thơng tin thích hợp khác Người bị ký phát có quyền thu phí dịch vụ người ký phát Đồng thời, thông báo việc tờ séc không đủ khả tốn cho người xuất trình séc (bao gồm người thụ hưởng người thu hộ) ngày xuất trình ngày làm việc sau ngày xuất trình tờ séc phương thức thơng tin theo thoả thuận hai bên b Người thụ hưởng có quyền u cầu thơng qua người thu hộ yêu cầu người bị ký phát tiến hành hai phương thức sau: - Lập giấy xác nhận từ chối tốn tồn số tiền ghi séc trả lại tờ séc cho mình; - Thanh toán phần số tiền ghi tờ séc tối đa khoản tiền người ký phát sử dụng người bị ký phát lập giấy xác nhận từ chối toán phần tiền lại chưa tốn séc 07/16/19 PGS TS Tran Huy Hoang • • • • Các loại séc toán: Séc tiền mặt, séc chuyển khoản, séc gạch chéo - Để định số tiền tờ séc khơng tốn tiền mặt mà phải toán chuyển khoản vào tài khoản người thụ hưởng, người ký phát người chuyển nhượng ghi đóng dấu thêm cụm từ “trả vào tài khoản” mặt trước tờ séc chữ “Séc” Cụm từ có hiệu lực với người thụ hưởng tờ séc - Để định số tiền séc toán cho ngân hàng cho người thụ hưởng có tài khoản ngân hàng bị ký phát; người ký phát người chuyển nhượng gạch séc hai gạch chéo song song - Để định số tiền ghi séc toán cho ngân hàng cụ thể cho người thụ hưởng có tài khoản ngân hàng đó, người ký phát người chuyển nhượng séc gạch séc hai gạch chéo song song ghi tên ngân hàng định hai gạch chéo Séc có ghi tên hai ngân hàng hai gạch chéo khơng có giá trị tốn trừ trường hợp hai ngân hàng có tên hai gạch chéo ngân hàng thu hộ 07/16/19 PGS TS Tran Huy Hoang 10 1.2 Nhận xét • - Phương thức không đảm bảo quyền lợi cho người bán việc toán hoàn toàn phụ thuộc vào khả thiện chí người mua • - NH tham gia không chòu trách nhiệm toán mà đơn đóng vai trò trung gian toán - Điều kiện áp dụng: phương thức áp dụng nhà xuất nhập có quan hệ thường xuyên, tin tưởng lẫn nhau, nội công ty liên doanh với nhau, công ty mẹ với công ty • - Sử dụng toán xuất nhập khẩu, dùng để toán cước phí vận tải, bưu điện, bảo hiểm, hoa hồng, lợi tức  07/16/19 PGS TS Tran Huy Hoang 49 NHỜ THU KÈM CHỨNG TỪ ( DOCUMENTARY COLLECTION)  Khái niệm: phương thức toán nhờ thu mà người xuất ủy thác cho ngân hàng phục vụ thu hộ tiền người nhập không dựa vào hối phiếu lập ra, mà vào chứng từ hàng hoá gởi kèm theo, với điều kiện ngân hàng giao chứng từ hàng hoá cho nhà nhập để nhận hàng sau họ trả tiền (trường hợp gọi nhờ thu trả tiền đổi chứng từ – Document against Payment – D/P) ký chấp nhận trả tiền hối phiếu (trường hợp gọi gọi nhờ thu chấp nhận đổi chứng từ – Document against Acceptance -D/A) 07/16/19 16/07/19 PGS TS Tran Huy Hoang 5050 Sale contract Principal (Seller) – Draft – Documents Drawee Goods – services (Buyer) Paymen Acceptance t Paymen advice (draft) Remitting bank NH chuyeå n CT Paymen Acceptance t Draft , Acceptance t (draft) (draft) Draft C , ollection instruction - DoIn cu mest nt s ctionintr InsIIn sIn ru uction Presenting bank NH xuấ t trình CT Collecting bank NH thu hộtiề n 07/16/19 PGS TS Tran Huy Hoang 51 2.2Nhận xét: Nhờ thu kèm chứng từ • - Vai trò NH: Khống chế chứng từ • - Việc toán lệ thuộc vào nhà NK  Nhà NK cố tình kéo dài thời gian toán từ chối toán • - Điều kiện áp dụng: hai bên phải quen biết nhau, quan hệ thường xuyên nhau, tin tưởng , có ràng buộc pháp lý lẫn • - Trường hợp áp dụng: toán hàng XNK, chi phí liên quan đến XNK • - Quyền lợi nhà NK dễ bò thòêt 07/16/19 PGS TS Tran Huy Hoang 52  Thanh toaùn nhờ thu cần lưu ý:  Nhà xuất chọn việc toán phải lập thò nhờ thu kèm theo chứng từ nhờ thu gởi đến ngân hàng ủy thác  Về điều kiện toán : theo D/P hay D/A  Nếu D/A:bên nhập ngân hàng trao chứng từ để nhận hàng sau ký nhận trả tiền hối phiếu  Nếu theo D/P : bên nhập ngân hàng trao chứng từ hàng hoá sau toán tiền hối phiếu 07/16/19 16/07/19 PGS TS Tran Huy Hoang 5353  Về chi phí nhờ thu : thông thường qui đònh  Bên xuất chòu toàn chi phí gởi đi, gởi đến  Bên xuất chòu chi phí nhờ thu ngân hàng ủy thác Bên nhập chòu chi phí Ngân hàng xuất trình  Trường hợp nhờ thu bò từ chối toán hợp lệ, bên xuất chòu chi phí ngân hàng xuât trình  Việc toán rủi ro cho hai phía : Nhà xuất gặp rủi ro nhà nhập từ chối toán bất hợp lý; (nhà nhập rủi ro không kiểm tra hàng, nhà xuất không giao hàng….)  Hình thức toán nhờ thu sử dụng hai doanh nghiệp có uy tín tin tưởng cao  Ngân hàng đóng vai trò thu hộ tiền trách nhiệm bên 07/16/19 16/07/19 PGS TS Tran Huy Hoang 5454 III.PHƯƠNG THỨC CHUYỂN TIỀN(Remittance) • Khái niệm: Là phương thức toán mà theo ủy nhiệm khách hàng, yêu cầu ngân hàng phục vụ chuyển số tiền đònh từ đòa phương sang đòa phương khác cho người thụ hưởng thời gian đònh  Ba hình thức chuyển tiền • Chuyển tiền thư : Mail transfers (M/T) • Chuyển tiền điện : telegraphic transfers (T/T) Chuyển tiền séc ngân hàng (bank check) 07/16/19 PGS TS Tran Huy Hoang 55 Foreign trade contract Remitter (Buyer) Goods - services Documents Beneficiary (Seller) Application for overseas Remttance Payment Remitting bank Bank 07/16/19 T/T– M/T PGS TS Tran Huy Hoang Beneficiary ‘s bank 56 Bên cạnh chuyển tiền thực sau giao hàng nêu trên, thực tế áp dụng chuyển tiền + Chuyển tiền trước giao hàng: Người mua trường hợp nhưkhi sau: ứng trước cho người bán phần giá trò hợp đồng theo thỏa thuận trước giao hàng Tiền ứng trước coi khoản tiền đặt cọc khoản tín dụng mà người mua ứng trước cho người bán Trường hợp có lợi cho bên bán hơn, tạo yên tâm cho bên bán giao hàng giải thiếu hụt vốn, đồng thời ràng buộc bên mua phải nhận hàng toán không di khoản tiền đặt cọc ứng trước tiền hàng.Thông thường hợp đồng ngoại thương, điều khoản toán quy đònh sau: Payment: by TTR 20% invoice value, 20 days before shipment date 07/16/19 PGS TS Tran Huy Hoang 57 + Chuyển tiền trả chậm khỏang thời gian sau giao hàng: Người mua tiến hành toán sau số ngày, người bán giao hàng Thực chất hình thức mua bán chòu, khoản tín dụng mà người bán cấp cho người mua với hình thức bán chòu hàng hóa Sau khoảng thời gian quy đònh, bên mua tiến hành toán nợ, với hình thức toán có lợi cho bên mua Thông thường hợp đồng ngoại thương điều khoản toán quy đònh nhö sau: Payment: by TTR 60 days after shipment date + Chuyển tiền giao hàng: Người mua tiến hành toán sau người bán bốc hàng lên tàu, trước chứng kiến đại diện bên mua thông qua văn phòng đại diện bên mua nước xuất Đại diện bên mua xác nhận bên bán giao hàng phù hợp với hợp đồng quy đònh cho bên mua phía nước Người mua tiến hành toán cho người bán thường phải vài ngày Chuyển tiền sau giao hàng coi là hình thức phù hợp cho đôi bên, khắùc phục hạn chế PGS TSkhi Trangiao Huy hàng, Hoang đòi hỏi phải 58 chuyển 07/16/19 tiền trước sau có đại diện bên mua nước xuất Nhận xét • - Việc toán hoàn toàn lệ thuộc khả toán nhà NK • - Thủ tục đơn giản nhanh chóng, tiện lợi Không đảm bảo an toàn chắn cho người bán dễ bò người mua chiếm dụng vốn • - Vai trò NH : đơn trung gian toán • - Điều kiện áp dụng : hai bên phải quen biết nhau, quan hệ thường xuyên nhau, tin tưởng • - Mục đích áp dụng : toán hàng XNK, chi phí liên quan đến XNK 07/16/19 PGS TS Tran Huy Hoang 59 IV PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN CAD-Giao chứng từ trả tiền (CASH AGAINST DOCUMENT) • Khái niệm: CAD phương thức toán mà nhà nhập yêu cầu ngân hàng phục vụ mở tài khoản ký thác để toán tiền cho nhà xuất với điều kiện nhà xuất xuất trình chứng từ theo yêu cầu thỏa thuận cho ngân hàng để toán tiền • Phương thức gọi phương thức giao chứng từ trả tieàn 07/16/19 PGS TS Tran Huy Hoang 60 Foreign trade contract Goods - services Documents Buyer Seller Documents Payment Documents 6 6 07/16/19 Bank PGS TS Tran Huy Hoang 61 V PHƯƠNG THỨC MỞ TÀI KHOẢN (OPEN ACCOUNT) Khái niệm: Là phương thức toán mà nhà xuất sau giao hàng hay cung ứng dòch vụ, đồng thời gửi chứng từ cho nhà nhập để nhận hàng Sau nhà xuất mở tài khoản ghi nợ cho nhà nhập khẩu, đònh kỳ nhà nhập toán nợ cho nhà nhập Phương thức gọi phương thức ghi sổ Quy trình: 07/16/19 PGS TS Tran Huy Hoang 62 Foreign trade contract Goods - services Documents Buyer Seller Payment order Payment 3 Buyer’s Bank 07/16/19 PGS TS Tran Huy Hoang Seller ‘s bank 63 ... vay ngân hàng, ngân hàng trả UNC lại cho khách hàng – Nếu UNC hợp lệ, ngân hàng phải thực lệnh chi ngày làm việc 07/16/19 PGS TS Tran Huy Hoang 21 a) Đơn vò mua đơn vò bán có tài khoản Ngân hàng: ... 29 THẺ NGÂN HÀNG (BANK CARD) - Khái niệm Thẻ Ngân hàng loại công cụ toán đại ngân hàng phát hành bán cho đơn vò cá nhân, để họ sử dụng toán tiền mua hàng hóa, dòch vụ rút tiền mặt ngân hàng đại... khoản Ngân hàng: 07/16/19 PGS TS Tran Huy Hoang 13 c2) Trường hợp người ký phát người thụ hưởng mở TK ngân hàng: 1.3.2 Séc Ngân hàng bảo chi (Séc bảo chi) a) Khái niệm: Là tờ séc Ngân hàng đảm
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng quản trị ngân hàng c6 phthuc TT , Bài giảng quản trị ngân hàng c6 phthuc TT , Thanh toán bằng ủy nhiệm thu (UNT), Thanh toán bằng thư tín dụng, III. Các phương thức thanh toán quốc tế, 2Nhận xét: Nhờ thu kèm chứng từ, III.PHƯƠNG THỨC CHUYỂN TIỀN(Remittance)

Từ khóa liên quan