Bài giảng tài chính công ty đa quốc GIa chuong5 APV

10 114 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/07/2019, 11:30

Chương LẬP KẾ HOẠCH VỐN CỦA MNC Lương Minh Hà Khoa Tài – Học viện Ngân hàng Lương Minh Hà Tài cơng ty đa quốc gia HVNH Mục tiêu chương • Trả lời câu hỏi sau: Lập kế hoạch vốn MNC công ty nội địa khác nào? Mơ hình giá trị điều chỉnh (APV) Lập kế hoạch vốn quan điểm công ty mẹ Điều chỉnh rủi ro lập kế hoạch vốn Lương Minh Hà Tài cơng ty đa quốc gia HVNH NỘI DUNG CHÍNH Lập kế hoạch vốn – ơn tập Mơ hình giá trị điều chỉnh - APV Lập kế hoạch vốn quan điểm công ty mẹ Các vấn đề điều chỉnh rủi ro Lương Minh Hà Tài cơng ty đa quốc gia HVNH Mơ hình giá trị điều chỉnh (APV) Khác biệt lập kế hoạch vốn MNC công ty nội địa Sự khác biệt dòng tiền dự án công ty mẹ Quy định thuế nước Vấn đề định giá chuyển nhượng Những thay đổi tỷ giá hối đoái Những quy định chuyển tiền ngoại hối Các lợi ích vơ hình từ đầu tư quốc tế Các rủi ro trị Lương Minh Hà Tài cơng ty đa quốc gia HVNH Mơ hình giá trị điều chỉnh (APV) • Mơ hình giá trị điều chỉnh (Adjusted Present Value- APV) Mogliani - Miller Lương Minh Hà Tài cơng ty đa quốc gia HVNH Mơ hình giá trị điều chỉnh (APV) • APV áp dụng cho dự án nội địa dự án quốc tế • Kết APV dự án chi nhánh MNC khơng giống Lương Minh Hà Tài cơng ty đa quốc gia HVNH Lập kế hoạch vốn quan điểm cơng ty mẹ • Mơ hình APV Donald Lessard Lương Minh Hà Tài cơng ty đa quốc gia HVNH Lập kế hoạch vốn quan điểm cơng ty mẹ • Trong đó: Tỷ giá giao năm t tính theo nguyên tắc ngang giá sức mua (PPP) Lương Minh Hà Tài cơng ty đa quốc gia HVNH Điều chỉnh rủi ro lập KH vốn • Các nhân tố ảnh hưởng đến lập kế hoạch vốn Tỷ giá hối đoái biến động Lạm phát Phân bổ tài trợ Các quỹ đóng Giá trị lý khơng chắn Tác động dự án lên dòng tiền có Quan điểm nước chủ nhà Lương Minh Hà Tài cơng ty đa quốc gia HVNH Điều chỉnh rủi ro lập KH vốn • Phương thức điều chỉnh: Rút ngắn thời gian hoàn vốn Tăng tỷ lệ thu nhập yêu cầu nhà đầu tư Điều chỉnh dòng tiền Lương Minh Hà Tài cơng ty đa quốc gia HVNH ... Lương Minh Hà Tài cơng ty đa quốc gia HVNH Mơ hình giá trị điều chỉnh (APV) • Mơ hình giá trị điều chỉnh (Adjusted Present Value- APV) Mogliani - Miller Lương Minh Hà Tài cơng ty đa quốc gia HVNH... Minh Hà Tài cơng ty đa quốc gia HVNH Lập kế hoạch vốn quan điểm cơng ty mẹ • Trong đó: Tỷ giá giao năm t tính theo nguyên tắc ngang giá sức mua (PPP) Lương Minh Hà Tài cơng ty đa quốc gia HVNH... MNC công ty nội địa khác nào? Mơ hình giá trị điều chỉnh (APV) Lập kế hoạch vốn quan điểm công ty mẹ Điều chỉnh rủi ro lập kế hoạch vốn Lương Minh Hà Tài cơng ty đa quốc gia HVNH NỘI DUNG CHÍNH
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng tài chính công ty đa quốc GIa chuong5 APV , Bài giảng tài chính công ty đa quốc GIa chuong5 APV , Mục tiêu chương 5, Mô hình giá trị hiện tại điều chỉnh (APV)

Từ khóa liên quan