GIÁO ÁN LỊCH SỬ 12 MỚI NHẤT

129 721 3
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/09/2013, 04:10

Gi¸o ¸n LÞch 12 Ph¹m ThÞ Loan Tuần 01 + Tiết 01 Phần Một LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 2000 Chương I Bài 1: SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1945-1949) Ngày soạn:15/7/2009 Ngày dạy:………………………… a. mơc tiªu bµi häc: 1. Kiến thức: Gióp häc sinh nhËn thøc c mét c¸ch kh¸i qu¸t toµn c¶nh thÕ giíi sau chiÕn tranh thÕ giíi thø hai víi ®Ỉc trng lín lµ thÕ giíi chia thµnh hai phe – TBCN vµ XHCN do hai siªu cêng Liªn X« vµ MÜ ®øng ®Çu mçi phe. §©y lµ u tè chi phèi nỊn chÝnh trÞ thÕ giíi vµ c¸c quan hƯ Qc tÕ trong st thÕ kû XX. 2. Kĩ năng: RÌn lun ph¬ng ph¸p t duy kh¸i qu¸t, bíc ®Çu biÕt nhËn ®Þnh, ®¸nh gi¸ nh÷ng vÊn ®Ị lín cđa LÞch thÕ giíi. 3. Thái độ: Gióp häc sinh nhËn thøc kh¸ch quan vỊ nh÷ng biÕn ®ỉi to lín cđa t×nh h×nh thÕ giíi sau chiÕn tranh thÕ giíi thø hai, ®ång thêi biÕt q träng, g×n gi÷ vµ b¶o vƯ hßa b×nh thÕ giíi. b. thiÕt bÞ, tµi liƯu d¹y- häc:  B¶n ®å thÕ giíi, lỵc ®å níc §øc sau chiÕn tranh thÕ giíi thø hai, s¬ ®å tỉ chøc Liªn hỵp qc. - Mét sè tranh ¶nh cã liªn quan. c. tiÕn tr×nh tỉ chøc d¹y - häc: 1. Giới thiệu kh¸i qu¸t ch¬ng tr×nh LÞch 12: Ch¬ng tr×nh LÞch 12 tiÕp nèi ch¬ng tr×nh LÞch 11, gåm hai phÇn: - PhÇn mét: LÞch thÕ giíi hiƯn ®¹i (1945 - 2000) - PhÇn hai: LÞch ViƯt Nam (1919 - 2000) 2. DÉn d¾t bµi míi: Trong ch¬ng tr×nh LÞch líp 11, chóng ta ®· ®ỵc t×m hiĨu vỊ quan hƯ qc tÕ dÉn tíi chiÕn tranh thÕ giíi thø hai vµ hËu qu¶ cđa cc chiÕn nµy. ChiÕn tranh thÕ giíi thø hai kÕt thóc ®· më ra mét thêi kú víi nh÷ng biÕn ®ỉi lín. Mét trËt tù thÕ giíi míi ®ỵc h×nh thµnh: TG chia thµnh hai phe: XHCN vµ TBCN do MÜ vµ Liªn X« SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1945-1949) 1 Giáo án Lịch sử 12 Phạm Thị Loan đứng đầu. Một tổ chức quốc tế đợc thành lập nhằm duy trì hòa bình và an ninh thế giới Vậy trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai đ ợc hình thành nh thế nào? Mục đích, nguyên tắc hoạt động của Liên Hợp quốc là gì? vai trò của tổ chức này trong hơn nửa thế kỷ qua? Để trả lời cho câu hỏi này chúng ta cùng tìm hiểu bài hôm nay. 3. Dy v hc bi mi: Hot ng ca GV v HS Kin thc HS cn nm - GV giải thích cho học sinh khái niệm: Trật tự thé giới : + Là sự sắp xếp, sự phân bổ và sự cân bằng quyền lực giữa các cờng quốc để đi đến một quan hệ quốc tế hài hòa, ổn định. + Nói đến TTTG là nói đến các cờng quốc (các cờng quốc đều có quyền lực pháp lý và quyền lực về ảnh hởng). + Sắp xếp, sự phân bổ và sự cân bằng quyền lực nhng chỉ là sự cân bằng giữa các cờng quốc. * Hoạt động 1: Cả lớp và cá nhân - GV đặt câu hỏi: Hội nghị Ianta đợc triệu tập trong hoàn cảnh lịch sử nào? - HS theo dõi sgk và H1 để trả lời câu hỏi. - GV giảng giải và bổ sung thêm: Hội nghị diễn ra từ 4 11/2/1945, còn đợc gọi là Hội nghị Tam cờng, vì ba nớc LX, M, A là ba n- ớc có lực lợng lớn mạnh nhất, giữ vai trò chủ chốt trong cuộc chiến tranh và đợc coi là nòng cốt của mặt trận Đồng Minh chống phát xít, nhng thực ra lực lợng lớn mạnh nhất, giữ vai trò chủ chốt và chi phối cục diện chiến tranh là LX và M. + Hội nghị Ianta diễn ra để phân chia thành quả của cuộc chiến tranh chống phát xít tơng ứng với so sánh lực lợng, vị trí, đóng góp của mỗi nớc trong cuộc chiến tranh. Do vậy, hội nghị đã diễn ra rất gay go, quyết liệt. - GV đặt câu hỏi: Hội nghị Ianta đã đa ra những quyết định quan trọng nào? - HS theo dõi sgk trả lời - GVnhận xét và kết luận. - Để minh họa rõ cho học sinh về thỏa thuận quan trọng này, GV treo bản đồ thế giới ( sau chiến tranh thế giới thứ hai) lên bảng và hớng dẫn học sinh kết hợp quan sát bản đồ với phần chữ in nhỏ trong sgk để xác I. Hội nghị Ianta( 2/1945) và những thỏa thuận của ba cờng quốc. 1. Hội nghị Ianta * Hoàn cảnh triệu tập: - Đầu 1945, CTTGT2 chuẩn bị kết thúc, nhiều vấn đề đặt ra đối với các nớc Đồng minh: + Việc nhanh chóng đánh bại các n- ớc phát xít. + Việc tổ chức lại trật tự thế giới sau chiến tranh. + Việc phân chia thành quả giữa các nớc thắng trận. - Từ 4 11/2/1945, một Hội nghị quốc tế đợc triệu tập tại Ianta( Liên Xô) với sự tham gia của những ngời đứng đầu 3 nớc (LX, M, A). * Nội dung: - Tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức - Nhật. Để nhanh chóng kết thúc chiến tranh, sau khi đánh bại n- ớc Đức phát xít, Liên Xô sẽ tham chiến chống Nhật ở châu á. - Thành lập tổ chức Liên hợp quốc 2 Giáo án Lịch sử 12 Phạm Thị Loan định trên đó các khu vực, phạm vi thế lực của Liên Xô, Mĩ ( và các đồng minh của Mĩ) - HS nghe, quan sát, làm việc với bản đồ kết hợp ghi chép. - Sau đó GV đa ra câu hỏi: Qua những quyết định quan trọng của Hội nghị Ianta và qua quan sát bản đồ các khu vực, phạm vi ảnh hởng của Liên Xô, của Mĩ, em có nhận xét gì về Hội nghị Ianta? - HS thảo luận, phát biểu ý kiến. - GV nhận xét, phân tích và kết luận: Nh vậy, hội nghị Tam cờng Ianta và những quyết định, thỏa thuận đã ký của Hội nghị này đã tạo ra một khuôn khổ để phân chia lại phạm vi ảnh hởng và thiết lập một trật tự thế giới mới sau chiến tranh. Việc phân chia lại phạm vi ảnh hởng và thiết lập một trật tự thế giới mới đó chủ yếu đợc thực hiện và định đoạt bởi hai siêu cờng đại diện cho hai chế độ chính trị đối lập nhau là Liên Xô ( XHCN) và Mĩ (TBCN). * Hoạt động 1: Cả lớp và cá nhân - GV hớng dẫn học sinh quan sát hình 2(SGK/ 6) và giới thiệu cho học sinh về Lễ ký Hiến chơng Liên hợp quốc tại Sanphranxixcô (Mĩ). - HS nghe và ghi chép. - GV hỏi: Mục đích cao cả của Liên hợp quốc là gì? - HS dựa vào SGK để trả lời câu hỏi. - GV nhận xét và chốt ý. - GV tiếp tục giới thiệu: Để thực hiện các mục đích đó, LHQ sẽ hành động dựa trên 5 nguyên tắc. - GV hỏi: Theo em, nguyên tắc đảm bảo sự nhất trí giữa 5 nớc lớn (LX, M, A, P, TQ) có tác dụng gì? - HS suy nghĩ phát biểu ý kiến. - GV nhận xét, kết luận: Đây là một nguyên tắc cơ bản và quan trọng đảm bảo cho LHQ thực hiện chức năng duy trì thế giới trong trật tự hai cực Ianta, đồng thời nó trở thành một nguyên tắc thực tiễn lớn đảm bảo cho sự chung sống hòa bình, vừa đấu tranh vừa hợp nhằm duy trì hòa bình và an ninh thế giới. - Thỏa thuận việc đóng quân tại các nớc nhằm giải giáp quân đội phát xít và phân chia phạm vi ảnh hởng ở châu á và châu Âu. * ý nghĩa: Những quyết định của Hội nghị Ianta đã trở thành khuôn khổ của trật tự thế giới mới từng bớc đợc thiết lập sau chiến tranh, thờng gọi là: Trật tự hai cực Ianta. II. Sự thành lập Liên hợp quốc. * Sự thành lập: - Từ 25/4 đến 26/6/1945 một hội nghị quốc tế gồm đại biểu 50 nớc họp tại Sanphranxixcô (Mĩ) đã thông qua Hiến chơng và tuyên bố thành lập tổ chức Liên hợp quốc. * Mục đích: - Duy trì hòa bình và an ninh thế giới. - Đấu tranh để thúc đẩy, phát triển các mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa các nớc trên cơ sở tôn trọng quyền bình đẳng và nguyên tắc dân tộc tự quyết. * Nguyên tắc hoạt động: - Bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết của các dân tộc. - Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của tất cả các nớc. - Không can thiệp vào công việc nội bộ của bất cứ nớc nào. - Giải quyết các tranh chấp quốc tế 3 Giáo án Lịch sử 12 Phạm Thị Loan tác giữa các nớc trên thế giới. Nguyên tắc nhất trí ấy còn ngăn chặn không để một c- ờng quốc nào khống chế đợc LHQ. - Sau đó GV giới thiệu cho HS về bộ máy tổ chức của LHQ thông qua trình chiếu và h- ớng dẫn học sinh tìm hiểu 6 cơ quan chính của LHQ thông qua SGK. * Hoạt động 2: Cả lớp. - GV đặt câu hỏi: Qua quan sát sơ đồ tổ chức LHQ em hãy đa ra đánh giá của mình về vai trò của tổ chức LHQ trong hơn nửa thế kỷ qua? LHQ đã có sự giúp đữ nh thế nào đối với Việt Nam? -Học sinh trao đổi thảo luận, phát biểu ý kiến của mình. - GVnhận xét, bổ xung, kết luận: + Trong quá trình xây dựng và phát triển đất nớc, Việt Nam đã nhận đợc nhiều sự trợ giúp của các tổ chức LHQ nh: UNESCO, FAO, IMF, WHO. + Đến năm 2006, LHQ có 192 quốc gia thành viên . Từ tháng 9/1977, VN là thành viên thứ 149 của LHQ. Ngày 16/10/2007, Đại hội đồng LHQ đã bầu VN làm ủy viên không thờng trực Hội đồng bảo an, nhiệm kỳ 2008-2009. * Hoạt động 1: Nhóm - GV chia lớp thành 3 nhóm: + Nhóm 1: Việc giải quyết vấn đề nớc Đức sau chiến tranh đợc thực hiện nh thế nào? Tại sao ở Đức lại hình thành hai nhà nớc riêng biệt theo hai chế độ chính trị đối lập nhau? + Nhóm 2: CNXH đã vợt khỏi phạm vi một nớc(LX) và trở thành hệ thống thế giới nh thế nào? + Nhóm 3: Các nớc Tây Âu TBCN đã bị Mĩ khống chế nh thế nào? - Các nhóm đọc SGK, thảo luận và trả lời câu hỏi. - GV sử dụng lợc đồ nớc Đức sau CTTGT2 nhận xét, phân tích, kết luận. bằng phơng pháp hòa bình. - Chung sống hòa bình và đảm bảo sự nhất trí giữa 5 nớc lớn: (LX, M, A, P, TQ). * Vai trò của Liên hợp quốc: - Là một diễn đàn quốc tế vừa hợp tác, vừa đấu tranh nhằm duy trì hòa bình và an ninh thế giới. - Thúc đẩy việc giải quyết các vụ tranh chấp, xung đột ở nhiều khu vực. - Thúc đẩy các mối quan hệ hữu nghị và hợp tác quốc tế. - Giúp đỡ các dân tộc về kinh tế, văn hóa, giáo dục, ytế, nhân đạo . III. Sự hình thành hai hệ thống: TBCN và XHCN. * Việc giải quyết vấn đề nớc Đức sau chiến tranh: - Theo thỏa thuận của Hội nghị Pôxđam(T-8/1945), quân đội 4 n- ớc(LX, M, A, P) phân chia khu vực tạm chiếm đóng nớc Đức nhằm tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít , làm cho Dức trở thành một nớc hòa bình, dân chủ và thống nhất. + ở Tây Đức: M, A, P đã hợp nhất các khu vực chiếm đóng của mình, lập ra nhà nớc CHLB Đức( 9/1949) theo chế độ TBCN. + ở Đông Đức:10/1949, đợc sự giúp đỡ của LX, nhà nớc CHDCĐ đợc thành lập, đi theo con đờng XHCN. 4 Giáo án Lịch sử 12 Phạm Thị Loan - Cuối cùng GV tổng hợp và đa ra nhận xét: Nh vậy, sau chiến tranh thế giới thứ hai ở châu Âu nói riêng và thế giới nói chung đã hình thành hai khối nớc đối lập nhau về kinh tế và chính trị đó là khối Tây Âu TBCN( doMĩ cầm đầu) và khối Đông Âu XHCn( đứng đầu là LX). Đây chính là biểu hiện cơ bản của trật tự thế giới đợc thiết lập sau chiến tranh: Trật tự hai cực Ianta. * CNXH trở thành hệ thống TG: - Từ 1945-1949 các nớc Đông Âu hoàn thành CMDCND và bớc vào thời kỳ xây dựng CNXH. - LX và các nớc DCNDĐ hợp tác ngày càng chặt chẽ về chính trị, kinh tế, quân sự . CNXH đã vợt ra khỏi phạm vi một nớc và trở thành hệ thống thế giới. * Mĩ đã khống chế các nớc Tây Âu TBCN: - Sau CT, Mĩ thực hiện kế hoặch Mac-xan (Kế hoặch phục hng châu Âu), viện trợ cho các nớc Tây Âu khôi phục kinh tế, làm cho các nớc này ngày càng lệ thuộc vào Mĩ. Nh vậy, ở châu Âu đã hình thành hai khối nớc đối lập nhau: Tây Âu TBCN và Đông Âu XHCN. 4. Sơ kết bài học: - Củng cố: + Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc đã mở ra một thời kỳ với những biến đổi lớn. Một trật tự thế giới mới đợc hình thành: TG chia thành hai phe: XHCN và TBCN do Mĩ và Liên Xô đứng đầu. Một tổ chức quốc tế đợc thành lập nhằm duy trì hòa bình và an ninh thế giới + Các sự kiện đánh dấu sự hình thành hai hệ thống XHCN và TBCN - Dặn dò: HS về nhà học bài cũ, làm bài tập, chuẩn bị bài mới - Bài tập: Vẽ sơ đồ tổ chức LHQ. D. Rút kinh nghiệm sau bài dạy. . . . . . . . . 5 Gi¸o ¸n LÞch 12 Ph¹m ThÞ Loan Tn 1 + Tiết 2 Chương II Bài 2: LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU( 1945-1991) LIÊN BANG NGA (1991- 2000)- Tiết 1 Ngày soạn: 15/7/2009 Ngày dạy: …………………………… a. mơc tiªu bµi häc: 1. Kiến thức: Gióp häc sinh hiĨu vµ tr×nh bµy ®ỵc: - Nh÷ng nÐt lín vỊ c«ng cc x©y dùng CNXH ë Liªn X« tõ 1945 ®Õn gi÷a nh÷ng n¨m 70. - ra ®êi cđa c¸c níc DCND§¢ nh÷ng n¨m 1944-1945, vµ x©y dùng chđ nghÜa x· héi ë c¸c níc nµy trong thêi gian tõ 1950 ®Õn gi÷a nh÷ng n¨m 70, khđng ho¶ng cđa chÕ ®é XHCN ë c¸c níc §«ng ¢u. - Mèi quan hƯ hỵp t¸c gi÷a c¸c níc XHCN ë ch©u ¢u vµ c¸c níc XHCN kh¸c: quan hƯ kinh tÕ, v¨n hãa, khoahäc-kü tht, quan hƯ chÝnh trÞ- qu©n sù. 2. VỊ kü n¨ng: -RÌn lun c¸c thao t¸c t duy c¬ b¶n nh ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ c¸c kiƯn lÞch sư. - H×nh thµnh mét sè kh¸i niƯm míi: c¶i c¸ch, ®ỉi míi 3. VỊ th¸i ®é: Häc tËp tinh thÇn lao ®éng cÇn cï, s¸ng t¹o cđa nh©n d©n LX vµ c¸c níc XHCN §«ng ¢u trong c«ng cc x©y dùng CNXH. b. thiÕt bÞ, tµi liƯu d¹y häc: - BiĨu ®å tØ träng c«ng nghiƯp LX so víi thÕ giíi. - Lỵc ®å c¸c níc §«ng ¢u sau CTTGT2. - Tranh ¶nh cã liªn quan. c. TiÕn tr×nh tỉ chøc d¹y - häc: 1. KiĨm tra bµi cò: ? Nªu hoµn c¶nh, néi dung, ý nghÜa cđa Héi nghÞ Ianta. 2. DÉn d¾t bµi míi: Sau khi chiÕn tranh thÕ giíi thø hai kÕt thóc, LX ®· nhanh chãng kh«i phơc ®Êt níc, tiÕn hµnh c«ng cc x©y dùng CNXH, trë thµnh mét siªu cêng trªn thÕ giíi. C¸c níc §«ng ¢u hoµn thµnh CMDTDCND vµ tiÕn hµnh c«ng cc x©y dùng CNXH. §Ĩ hiĨu râ néi dung trªn, chóng ta cïng t×m hiĨu trong bµi häc h«m nay. 6 LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU(1945-1991) LIÊN BANG NGA(1991-2000 Giáo án Lịch sử 12 Phạm Thị Loan 3. Dạy- học bài mới: Hot ng ca GV v HS Kin thc HS cn nm * Hoạt động 1: Cả lớp và cá nhân - GV tổ chức cho HS nghiên cứu nội dung SGK và tự trả lời câu hỏi:Hãy trình bày những khó khăn của đất nớc Liên Xô khi tiến hành công cuộc khôi khục kinh tế? - HS theo dõi SGK trả lời câu hỏi. - GV nhận xét và kết luận: + Liên Xô chịu tổn thất nặng nề nhất trong cuộc chiến tranh chống phát xít. + Các nớc phơng tây bao vây kinh tế Liên Xô, tiến hành chiến tranh lạnh . Chính vì vậy LX phải thực hiện kế hoặch năm năm khôi phục kinh tế. - GV phân tích để học sinh hiểu đợc giá trị của việc hoàn thành kế hoặch trớc thời hạn 9 tháng. * Hoạt động 2: Cả lớp và cá nhân - GV giảng giải: Trong khoảng 25 năm(1950-1975), LX đã liên tục hoàn thành các kế hoặch dài hạn nhằm xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của CNXH. Vì vậy LX đã trở thành một đất nớc hùng mạnh, có cơ sở vật chất kỹ thuật vững chắc với công nghiệp, nông nghiệp hiện đại, KH-KT tiên tiến. - GV sử dụng hình 4- Biểu đồ tỉ lệ thu nhập quốc dân của LX so với năm cao nhất thời Nga Hoàng(1913) để HS phân tích, nhận xét những thành tựu này của LX. - HS quan sát phát biểu ý kiến. - GV nhận xét, phân tích, kết luận. - Về CN: GV so sánh tốc độ phát triển nhanh chóng về công nghiệp của LX so với Mĩ, một nớc không bị chiến tranh tàn phá và có lịch sử phát triển CN hơn 100 năm. - GV sử dụng hình 5- Nhà du hành vũ I. Liên Xô và các nớc Đông Âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70. 1. Liên Xô. a. Công cuộc khôi phục kinh tế(1945- 1950) * Hoàn cảnh: - Liên Xô chịu tổn thất nặng nề nhất trong cuộc chiến tranh chống phát xít. - Các nớc phơng tây bao vây kinh tế Liên Xô, tiến hành chiến tranh lạnh . * Thành tựu: - Với tinh thần tự lực tự cờng, LX đã hoàn thành thắng lợi kế hoặch 5 năm(1946-1950) trong vòng 4 năm 3 tháng. - Cụ thể: + SX CN tăng 73% so với mức trớc chiến tranh. + SXNN cũng vợt mức trớc chiến tranh. + 1949 chế tạo thành công bom nguyên tử, phá vỡ thế độc quyền vũ khí nguyên tử của Mĩ. b. LX tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất- kỹ thuật của CNXH(1950 đến nửa đầu những năm 70) - Về công nghiệp: Đầu những năm 70, LX là cờng quốc công nghiệp đứng thứ hai trên thế giới( sau Mĩ). - Về nông nghiệp: Sản lợng nông nghiệp của LX trong những năm 60 tăng trung bình hàng năm 16 %. - KH - KT: + 1957, LX phóng thành công vệ tinh nhân tạo lên quỹ đạo trái đất. + 1961, phóng con tàu vũ trụ đa nhà du hành vũ trụ Gagarin bay vòng quanh trái đất. - Xã hội: XH LX có sự thay đổi rõ rệt về cơ cấu giai cấp và dân trí. (3/4 dân số có trình độ trung học và đại học). - Về đối ngoại: thực hiện chính sách bảo vệ hòa bình thế giới, ủng hộ phong trào 7 Giáo án Lịch sử 12 Phạm Thị Loan trụ I. Gagarin(1934-1968) để khắc sâu cho học sinh thành tựu KH-KT. * Hoạt động 3: Cả lớp. - GV nêu câu hỏi: Theo em, những thành tựu LX đạt đợc trong công cuộc khôi phục kinh tế và xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của CNXH có ý nghĩa nh thế nào? - HS thảo luận, phát biểu. - GV nhận xét, kết luận: Những thành tựu LX đạt đợc trong công cuộc khôi phục kinh tế và xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của CNXH đã củng cố và tăng cờng sức mạnh của nhà nớc Xô Viết, nâng cao uy tín và vị thế của LX trên tr- ờng quốc tế. LX trở thành nhà nớc XHCN lớn nhất và là chỗ dựa của phong trào cách mạng thế giới. giải phóng dân tộc và giúp đỡ các nớc XHCN. * Hoạt động 1: Cả lớp và cá nhân. - GV giảng giải: Các nớc Đông Âu - Đây không phải là khái niệm đơn thuần dùng để chỉ về vị trí địa lý, mà hàm chứa nội dung chỉ một hệ thống chính trị của các quốc gia châu Âu đi theo con đờng XHCN. - GV đa ra khái niệm: " Nhà n ớc dân chủ nhân dân ": Nhà nớc do nhân dân lập ra và vì nhân dân, đặt dới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản, phát triển theo CNXH. - Để học sinh hiểu rõ khái niệm các nớc dân chủ nhân dân Đông Âu, GV liên hệ với sự ra đời của nớc VNDCCH năm 1945. - GV yêu cầu học sinh quan sát lợc đồ các nớc DCND Đông Âu và nêu câu hỏi: Các nhà nớc dân chủ nhân dân Đông Âu đã đợc thành lập và củng cố nh thế nào? Sự ra dời của các nớc DCND Đông Âu có ý nghĩa gì? - HS quan sát lợc đồ, theo dõi SGK, suy nghĩ và trả lời câu hỏi. - GV nhận xét bổ xung và chốt ý đồng thời nhấn mạnh sự thật lịch sử: Sức mạnh của hồng quân Liên Xô kết hợp với sự nổi dậy của nhân dân các nớc Đông Âu giải phóng khỏi ách phát xít, thiết lập 2. Các nớc Đông Âu: a. Sự ra đời các nhà nớc dân chủ nhân dân Đông Âu: - Sức mạnh của hồng quân Liên Xô kết hợp với sự nổi dậy của nhân dân các nớc Đông Âu giải phóng khỏi ách phát xít, thiết lập nhà nớc dân chủ nhân dân. - Từ 1945-1949, các nớc Đông Âu lần lợt hoàn thành cách mạng DCND, thiết lập chuyên chính vô sản, thực hiện nhiều cảc cách dân chủ và tiến lên xây dựng CNXH. 8 Giáo án Lịch sử 12 Phạm Thị Loan nhà nớc dân chủ nhân dân.Vì hiện nay có khuynh hớng phủ nhận vai trò của hồng quân Liên Xô. - GV kết luận: Sự ra đời các nhà nớc dân chủ nhân dân Đông Âu đánh dấu CNXH đã vợt ra khỏi phạm vi một nớc và bớc đầu trở thành hệ thống thế giới. * Hoạt động 2: Cả lớp - GV nêu câu hỏi: Các nớc Đông Âu xây dựng CNXH trong bối cảnh lịch sử nh thế nào? Đạt đợc những thành tựu gì?ý nghĩa của những thành tựu đó? - HS theo dõi SGK, suy nghĩ trả lời câu hỏi. - GV nhận xét, phân tích, kết luận. b. Công cuộc xây dựng CNXH ở các n- ớc Đông Âu. * Hoàn cảnh: - Khó khăn rất lớn: + Hầu hết đều là các nớc nghèo điểm xuất phát thấp. + Bị bao vây kinh tế, liên tục bị các thế lực thù địch trong và ngoài nớc chống phá. - Thuận lợi cơ bản: Nhận đợc sự giúp đỡ của Liên Xô. * Thành tựu: - Đạt đợc nhiều thành tựu to lớn về kinh tế và khoa học kỹ thuật - Đa các nớc XHCN Đông Âu trở thành các quốc gia công - nông nghiệp. * Hoạt động1: Nhóm - GV chia lớp thành hai nhóm: + Nhóm 1: Nêu sự ra đời, mục tiêu, vai trò của Hội đồng tơng trợ kinh tế( SEV)? + Nhóm 2: Nêu sự ra đời, mục tiêu, vai trò của Hiệp ớc phòng thủ Vacsava? - Các nhóm theo dõi SGK, chuẩn bị nhanh rồi báo cáo. - GV nhận xét và chốt ý. * Hoạt động 2: Cá nhân - GV đặt câu hỏi: Theo em, quan hệ hợp tác toàn diện giữa các nớc XHCN có ý nghĩa gì? - Quan hệ hợp tác toàn diện giữa các nớc XHCN đã củng cố và tăng cờng sức mạnh của hệ thống XHCN thế giới, ngăn chặn và đẩy lùi đợc các âm mu của CNTB. 3. Quan hệ hợp tác giữa các nớc XHCN ở châu Âu. a. Quan hệ kinh tế, khoa học-kỹ thuật: - 8/1/1949, Hội đồng tơng trợ kinh tế( SEV) đợc thành lập với sự tham gia của Liên Xô và hầu hết các nớcĐông Âu. + Mục tiêu: Tăng cờng sự hợp tác về kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật giữa các n- ớc XHCN. + Vai trò: Thúc đẩy sự tiến bộ về kinh tế và kỹ thuật của các nớc thành viên, không ngừng nâng cao đời sống nhân dân. + Hạn chế: Cha coi trọng đầy đủ việc áp dụng các thành tựu khoa học kĩ thuật tiên tiến của thế giới. b. Quan hệ chính trị, quân sự: - 14/5/1955, tổ chức hiệp ớc phòng thủ Vacsava đợc thành lập. +Mục tiêu: Thiết lập liên minh phòng thủ về quân sự và chính trị giữa các nớc XHCN châu Âu. + Vai trò: Giữ gìn hòa bình an ninh ở châu Âu và thế giới; tạo nên thế cân bằng 9 Gi¸o ¸n LÞch 12 Ph¹m ThÞ Loan vỊ søc m¹nh qu©n gi÷a c¸c níc XHCN vµ TBCN. 4. S¬ kÕt bµi häc: - Cđng cè: + Nh÷ng nÐt lín vỊ c«ng cc x©y dùng CNXH ë Liªn X« tõ 1945 ®Õn gi÷a nh÷ng n¨m 70. + ra ®êi cđa c¸c níc DCND§¢ nh÷ng n¨m 1944-1945, vµ x©y dùng chđ nghÜa x· héi ë c¸c níc nµy trong thêi gian tõ 1950 ®Õn gi÷a nh÷ng n¨m 70, khđng ho¶ng cđa chÕ ®é XHCN ë c¸c níc §«ng ¢u. + Mèi quan hƯ hỵp t¸c gi÷a c¸c níc XHCN ë ch©u ¢u vµ c¸c níc XHCN kh¸c: quan hƯ kinh tÕ, v¨n hãa, khoahäc-kü tht, quan hƯ chÝnh trÞ- qu©n sù. - DỈn dß: HS vỊ nhµ häc bµi cò, lµm bµi tËp, chn bÞ bµi míi - Bµi tËp: VÏ lỵc ®å c¸c níc DCND§¢. D. Rót kinh nghiƯm sau bµi d¹y. . . . . . . . Tn 2 + Tiết 3 Chương II Bài 2: LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU( 1945-1991) LIÊN BANG NGA (1991- 2000)- Tiết 2 Ngày soạn: 15/7/2009 Ngày dạy: …………………………… A. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. Kiến thức: Gióp häc sinh hiĨu vµ tr×nh bµy ®ỵc: - Cc khđng ho¶ng cđa chÕ ®é XHCN ë Liªn X« vµ c¸c níc §«ng ¢u. Nguyªn nh©n tan r· cđa chÕ ®é XHCN ë c¸c níc nµy. - T×nh h×nh Liªn bang Nga trong thËp niªn 90( 1991-2000) sau khi Liªn X« tan r·. 2. VỊ t tëng: HiĨu ®ỵc nguyªn nh©n tan r· cđa CNXH ë c¸c níc nµy lµ do ®· x©y dùng mét m« h×nh XHCN thiÕu ®óng ®¾n, khoa häc vµ chËm sưa ch÷a sai lÇm. Qua ®ã tiÕp tơc cđng cè cho c¸c em niỊm tin vµo CNXH, vµo c«ng cc x©y dùng CNXH cđa ®Êt n- íc. 10 LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU(1945-1991) LIÊN BANG NGA(1991-2000 [...]... 7/1954 quyền dân tộc cơ bản của Lào Đảng nhân dân cách mạng Lào thành lập, lãnh đạo Kháng chiến 22/3/1955 nhân dân tiến hành cuộc kháng chiến chống Mĩ chống Mĩ 22 Giáo án Lịch sử 12 Loan Phạm Thị 21/2/1973 Từ tháng 5 đến tháng 12/ 1975 2 /12/ 1975 Mĩ và tay sai phải ký Hiệp định Viêng Chăn lập lại hòa bình thực hiện việc hòa hợp dân tộc ở Lào Quân dân Lào nổi dậy giành chính quyền trong cả nớc Nớc CHDCND... hội mới, thành lập vơng 9/1993 quốc CPC do Xihanuc làm quốc vơng * Hoạt động1: Nhóm 2 Quá trình xây dựng và phát triển của - Giáo viên chia lớp thành ba nhóm và các nớc Đông Nam á nêu nhiệm vụ: a Nhóm năm nớc sáng lập ASEAN + Nhóm 1: Chiến lợc phát triển kinh - Sau khi giành độc lập, các nớc này tiến 23 Giáo án Lịch sử 12 Loan tế và thành tựu đạt đợc trong công cuộc xây dựng đất nớc của nhóm 5 nớc sáng... về nhà học bài cũ, làm bài tập, chuẩn bị bài mới - Bài tập: Viết bài luận lịch sử phân tích những nguyên nhân chính dẫn đến sự tan rã chế độ XHCN ở LX và các nớc Đông Âu D Rút kinh nghiệm sau bài dạy 14 Giáo án Lịch sử 12 Loan Phạm Thị Tuần 2 + Tit 4 Chng III các... ngoại: - Xảy ra xung đột biên giới với ấn Độ (1962), Liên Xô (1969) - ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc của nhân dân các nớc á, Phi, Mĩ latinh 18 Giáo án Lịch sử 12 Loan * Hoạt động 1: Cả lớp - GV thông báo: 12/ 1978, TWĐCSTQ đã vạch ra đờng lối đổi mới do Đặng Tiểu Bình khởi xớng * Hoạt động2: Cả lớp và cá nhân - GV đặt câu hỏi: Thực hiện đờng lối cải các- mở cửa, từ 1978 đến nay TQ đã đạt đợc những... trong công cuộc đấu tranh giành độc lập và xây dựng phát triển đất nớc của các quốc gia ĐNA - Rút ra đợc những bài học cho sự đổi mới và phát triển của đất nớc VN 3 Về kỹ năng: - Quan sát, khai thác lợc đồ tranh ảnh 20 Giáo án Lịch sử 12 Loan Phạm Thị - Các kỹ năng t duy ( so sánh, phân tích, tổng hợp) b thiết bị và tài liệu dạy học - Lợc đồ Đông Nam á sau chiến tranh thế giới thứ hai - Lợc đồ các nớc... hai nhà nớc trên bán đảo Triều Tiên và sự thành lập nớc CHND Trung Hoa Các quốc gia này đã đạt đợc những thành tựu quan trọng trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nớc Chúng ta cùng tìm hiểu bài hôm nay 15 Giáo án Lịch sử 12 Loan Phạm Thị để hiểu đợc những nét chung về khu vực Đông Bắc á và những chuyển biến lớn lao của quốc gia điển hình trong khu vực: Đó là TQ 3 Dạy- học bài mới: Hot ng ca GV... riêng + Bán đảo Triều Tiên bị chia cắt và hình thành 2 nhà nớc riêng biệt: Đại Hàn Dân Quốc ( Hàn Quốc)- ở phía nam (5/1948), CHDCNDTT ở phía Bắc ( 9/1948) + Sau CTTGT2, các nớc ĐBA bắt tay xây dựng và phát triển kinh tế, đạt đợc nhiều thành tựu to lớn : Hàn Quốc, Hồng Kông, Đài Loan hóa rồng; NB đứng thứ hai thế giới; TQ đạt mức tăng trởng cao nhất thế giới từ cuối thế kỷ XX Giáo án Lịch sử 12 Loan.. .Giáo án Lịch sử 12 Loan Phạm Thị 3 Về kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng quan sát, phân tích lợc đồ, biểu đồ, tranh ảnh và rút ra nhận xét B THIT B, TI LIU DY HC: - Lợc đồ các nớc Đông Âu sau CTTGT2 - Tranh ảnh có liên quan - Các tài liệu tham khảo khác C TIN TRèNH T CHC DY - HC 1 Kiểm tra bài cũ: Nêu sự ra đời, mục tiêu, vai trò của Hội đồng tơng trợ kinh tế( SEV)? 2 Dẫn dắt bài mới: Nếu nh Liên... ý nghĩa: - Chứng minh sự đúng đắn của đờng lối cải cách đất nớc TQ, tăng cờng sức mạnh và vị thế quốc tế của TQ - Là bài học cho những nớc đang tiến 19 Giáo án Lịch sử 12 Loan những thành tựu và rút ra kết luận Phạm Thị hành công cuộc xây dựng và đổi mới đất nớc, trong đó có Việt Nam 4 Sơ kết bài học: - Củng cố: GV yêu cầu học sinh tổng hợp kiến thức đã học trả lời câu hỏi: 1 Nêu những chuyển biến to... động đến tình hình kinh tế, chính trị, tài chính của các nớc - Liên Xô chậm sửa đổi cuối những năm 70 LX lâm vào suy thoái cả về kinh tế và chính trị - 3/1985, M Goocbachốp đã tiến hành công cuộc cải tổ đất nớc b Công cuộc cải tổ - Nội dung và đờng lối cải tổ: Tập trung vào việc" cải cách kinh tế triệt 11 Giáo án Lịch sử 12 Loan * Hoạt động 2: Nhóm - GV chia cả lớp thành hai nhóm: - Nhóm 1: Nêu nội . đạt mức tăng trởng cao nhất thế giới từ cuối thế kỷ XX. 16 Giáo án Lịch sử 12 Phạm Thị Loan mới trên tiến trình hòa hợp, thống nhất bán đảo Triều Tiên. +. đối với lịch sử phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. * Hoạt động1: Cả lớp và cá nhân III. Liên bang Nga từ năm 1991 đến 13 Giáo án Lịch sử 12 Phạm
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN LỊCH SỬ 12 MỚI NHẤT, GIÁO ÁN LỊCH SỬ 12 MỚI NHẤT, GIÁO ÁN LỊCH SỬ 12 MỚI NHẤT