Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2019 lần 1 trường Văn Giang – Hưng Yên

8 43 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/07/2019, 08:55

SỞ GD&ĐT HƯNG YÊN TRƯỜNG THPT VĂN GIANG (Đề gồm: 06 trang) KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN NĂM 2019 Mơn: TỐN Thời gian làm bài: 90 phút Họ tên : Số báo danh : Phòng thi: … Mã đề 111 Câu 1: Diện tích hình phẳng giới hạn hai đường y  x  3x y  x (đvdt) A B C 16 D 32 Câu 2: Cho hình chóp SABCD có SA vng góc với đáy góc SC đáy  A SCA  B SAC  C SDA  D SBA C  ;   D  ;   5   Câu 3: Tập xác định D hàm số y   3x   : A  \   B  ;   3 3 b  3 b 3   c Câu 4: Giả sử  f (x)dx  2,  f (x)dx  với a  b  c  f (x)dx bằng? a c a A 5 B C  D Câu 5: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho ba điểm A  0; 2; 1 , B  2; 4;3 , C 1;3; 1    mặt phẳng  P  : x  y  z   Tìm điểm M   P  cho MA  MB  2MC đạt giá trị nhỏ 1 C M   ;  ;1   2  Câu 6: Hàm số sau nghịch biến khoảng xác định? A M  2; 2; 4  B M  2; 2;  A y   x  x B y  2x  sin x C y  x 1 x2 1 D M  ; ; 1 2  D y  x  3x Câu 7: Số phức z thỏa mãn z  2z   2i là: A  2i B  2i C  i D  i Câu 8: Sau Tết Nguyên đán Kỉ Hợi, bé Nam tổng tiền lì xì 15 triệu động Bố Nam gửi toàn số tiền vào ngân hàng với lãi suất ban đầu 5%/năm, tiền lãi hàng năm nhập vào gốc sau năm lãi suất tăng 0,2% so với năm trước Hỏi sau năm tổng tiền bé Nam ngân hàng A 19,5 triệu đồng B 19,6 triệu đồng C 13,5 triệu đồng D 14,5 triệu đồng Câu 9: Giải phương trình log x  3.log x   Ta có tổng nghiệm là: A Câu 10: Cho hàm số y  B C D 2x 1 Phương trình tiếp tuyến điểm M  2;5 đồ thị hàm số x 1 Trang 1/6 - Mã đề 111 - https://toanmath.com/ A y  3x  11 B y  3x  11 C y  3x  11 D y  3x  11 Câu 11: Viết phương trình mặt phẳng trung trực (P) đoạn AB với A  1, 4,  ; B  3,  6,  A x  y  z  11  C x  y  z  16  B x  y  z  11  D x  y  z  11  Câu 12: Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm f '  x   x  x   x  3 Khi số điểm cực trị hàm số y  f  x  A B C D Câu 13: Cho số phức z thỏa mãn điều kiện  z  3i   Tập hợp điểm biểu diễn Z tạo thành hình phẳng Tính diện tích S hình phẳng A S  16 B S  4 C S  25 D S  8 Câu 14: Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên sau Mệnh đề sai? x 1   y'     y 1  A Điểm cực đại đồ thị hàm số  1;  B Hàm số không đạt cực tiểu điểm x  C Hàm số đạt cực đại điểm x  1 D Giá trị cực đại hàm số y  Câu 15: Giá trị lớn nhỏ hàm số y  x3  3x  đoạn  2;1 A 5 B 10 C 2 D 1 Câu 16: Tính thể tích V khối tròn xoay quay hình phẳng (H) giới hạn đồ thị hàm số y  x2 1 trục Ox quanh trục Ox B 16  A  C 4 15 D 3 Câu 17: Công thức nguyên hàm sau không đúng? x 1 B  x dx   C    1  1 dx D   tan x  C cos x dx A   ln x  C x ax C  a x dx   C   a  1 ln a Câu Cho 18:  x  1 f   x   f  x   3x A f    hàm số  y  f  x có đạo hàm liên tục R Biết f 1  1  x Tính giá trị f   B f    C f    D f    Câu 19: Cho tam giác ABC cạnh a Người ta dựng hình chữ nhật MNPQ có cạnh MN nằm cạnh BC, hai đỉnh P Q theo thứ tự nằm hai cạnh AC AB tam giác Xác định Trang 2/6 - Mã đề 111 - https://toanmath.com/ giá trị lớn diện tích hình chữ nhật đó? 3 a a a B C D Câu 20: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt phẳng  P  : x  y  z   điểm A A 1; 2;3 Tính khoảng cách d từ A đến ( P ) 7 A d  B d  14 C d  D d 1 Câu 21: Phương trình mặt cầu tâm I  3; 2;  tiếp xúc với  P  : 2x  y  2z   là: 2 2 2 400 400  A  x     y     z    C  x     y     z   2 2 2 20 20  B  x     y     z    D  x     y     z   Câu 22: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho A(1; 0; 2), B(3;1; 4), C(3; 2;1) Tìm tọa độ điểm S, biết SA vng góc với (ABC), mặt cầu ngoại tiếp tứ diện S.ABC có bán kính 11 S có cao độ âm A S  4;6; 4  B S  4; 6; 4  Câu 23: Cho hàm số y  C S  4;6; 4  D S  4; 6; 4  x4  2m x  Tập hợp tất giá trị tham số thực m cho đồ thị hàm số cho có cực đại cực tiểu, đồng thời đường thẳng phương với trục hoành qua điểm cực đại tạo với đồ thị hình phẳng có diện tích A 1 64 15   C  ; 1   B    D   ; 1   Câu 24: Cho hàm số y  f  x  liên tục, dương  0; 2 thỏa mãn I   f  x  dx  Khi   giá trị tích phân K   e2 ln f  x  dx A 5e  B 5e  C 6e  D 5e  Câu 25: Cho hình chóp SABC có đáy ABC tam giác vuông cân B với AC = a biết SA vng góc với đáy ABC SB hợp với đáy góc 60o Tính thể tích hình chóp A a3 24 B a3 C a3 48 D a3 24 Câu 26: Cho khối trụ có khoảng cách hai đáy 10, biết diện tích xung quanh khối trụ 80 Thể tích khối trụ là: A 160 B 144 C 164 D 64 Câu 27: Một hình nón có đường cao h  20cm , bán kính đáy r  25cm Tính diện tích xung quanh Trang 3/6 - Mã đề 111 - https://toanmath.com/ hình nón đó: A 5 41 B 25 41 C 75 41 D 125 41 Câu 28: Cho hàm số y  f  x  xác định  \ 2 , liên tục khoảng xác định có bảng biến thiên hình vẽ Tìm tập hợp tất giá trị thực tham số m cho phương trình f  x   m có ba nghiệm thực phân biệt  C  2; 1 B  1;1 A  1;1 D   2; 1 Câu 29: Biết  e x  2x  e x  dx  a.e  b.e  c với a, b, c số hữu tỷ Tính S  a  b  c A S   B S   C S  D S  Câu 30: Số nguyên dương m lớn để phương trình 251 1 x   m   51 1 x  2m   có nghiệm A 20 B 30 C 25 D 35 Câu 31: Cho lăng trụ đứng ABC.ABC có đáy ABC tam giác vng cân B, AB = a Góc cạnh A B mặt đáy 600 Tính khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng  A ' BC  A a 15 B a 15 C a 15 D Câu 32: Tìm tất giá trị tham số m để đồ thị hàm số y  a 15 mx  3mx  có ba đường tiệm x2 cận? A  m  2 B m  C  m  D m  x Câu 33: Nếu F ( x) nguyên hàm f (x)  e 1và F (0)  F (x) ? x A e  x 1 x B e  x  C 1 x  y Câu 34: Cho  x, y  thỏa mãn 2017 x C e  x  x D e  x  x  2018  Gọi M , m giá trị lớn nhất, y  y  2019 giá trị nhỏ biểu thức S   x  y  y  x   25 xy Khi M  m bao nhiêu? A 383 16 B 136 C 25 D 391 16   Câu 35: Tìm số hạng khơng chứa x khai triển  2x   , x  x   Trang 4/6 - Mã đề 111 - https://toanmath.com/ A -240 B 15 C 240 Câu 36: Có số tự nhiên có chữ số đôi khác nhau? D -15 A 729 B 1000 C 648 Câu 37: Đường cong bên đồ thị hàm số ? D 720 2x  2x  x3 C y  D y  x 1 x 1 x2 Câu 38: Cho hình lăng trụ đứng ABC.A 'B'C ' có đáy ABC tam giác cân A , góc BAC nhọn A y  2x 1 x 1 B y  Góc AA' BC' 300 , khoảng cách AA' BC' a Góc hai mặt bên (AA'B'B) (AA'C'C) 600 Thể tích lăng trụ ABC.A 'B'C ' A 2a3 B a3 C x2 Câu 39: Tổng nghiệm phương trình 1   3 a3 D a3  x2 A B C D Câu 40: Cho hình chóp S.ABC có đáy tam giác cạnh a, góc SC mp(ABC) 45  Hình chiếu S lên mp(ABC) điểm H thuộc AB cho HA = 2HB Tính khoảng cách đường thẳng SA BC: a 210 a 210 a 210 C D 20 15 30 Câu 41: Cho số phức z   2i Điểm điểm biểu diễn số phức w  iz mặt A a 210 45 B phẳng tọa độ ? A P ( 2;1) Câu 42: B Q (1; 2) C M (1; 2) D N (2;1) Mặt phẳng (P) qua A  0; 1;  song song với giá hai véc tơ   u   3; 2;1 , v   3; 0;1 là: A x  2y  3z  14  B x  y  z   C x  3y  3z  15  D x  3y  3z   Câu 43: Cho hai điểm A  2, 3,  ; B  1, 4,  Viết phương trình tổng quát mặt phẳng (  ) vng góc với AB, cắt ba trục tọa độ Ox, Oy, Oz P, Q, R cho thể tích khối chóp OPQR đvtt 14 A 3x  y  z  27  B 3x  y  z   C 3x  y  z   D 3x  y  z   Trang 5/6 - Mã đề 111 - https://toanmath.com/ Câu 44: Tập hợp giá trị x để biểu thức log  x  x  2x  có nghĩa là: A (0; 1) B (-1; 0)  (2; +) C (1; +) D (-; -1) Câu 45: Hàm số đồng biến tập xác định nó? x e A y =    B y = x x  2 x C y =  0,  2 D y =   3 Câu 46: Cho hàm số y  f  x  xác định có đạo hàm  \ 1 Hàm số có bảng biến thiên hình vẽ Hỏi đồ thị hàm số y  f  x  có tất đường tiệm cận? A B C D Câu 47: Cho số phức z   i Tính modun số phức w  z  A B C 5 D 20 Câu 48: Phương trình x  y2  z2  2mx  4y  2mz  m2  5m  phương trình mặt cầu khi: A m  m  B m  Câu 49: Cho a  0, b  , viết log C  m   ab   m  D  m  x y log3 a  log b x  y bao nhiêu? 20 A B C D Câu 50: Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm liên tục  Đồ thị hàm số y  f '  x  hình vẽ sau: Số điểm cực trị hàm số y  f  x  2018  2019 x  là: A B C D HẾT Trang 6/6 - Mã đề 111 - https://toanmath.com/ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 D A B C D C B A B B D D A B A B D D D A C A A A A A D D D C A A C D C C B A D B Trang 7/6 - Mã đề 111 - https://toanmath.com/ 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 D C D B B D A C A B Trang 8/6 - Mã đề 111 - https://toanmath.com/
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2019 lần 1 trường Văn Giang – Hưng Yên, Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2019 lần 1 trường Văn Giang – Hưng Yên