giao an vat li 9 hkI

77 356 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/09/2013, 22:10

Nguyễn Văn Trung - Træåìng THCS Lê Lợi Ngày 26/8/2007 Tiết 1 SỰ PHỤ THUỘC CỦA CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀO HIỆU ĐIỆN THẾ GIỮA HAI ĐẦU DÂY DẪN I.MỤC TIÊU: - Nêu được cách bố trí và tiến hành TN khảo sát sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế của hai đầu dây dẫn. - Vẽ và sử dụng được đồ thị biểu diễn mối quan hệ I,U từ số liệu thực nghiệm. - Nêu được sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế của hai đầu dây dẫn. II. CHUẨN BỊ: *Nhóm HS : 1 dây điện trở 10Ω – 1 ampe kế - 1 vôn kế - 1 công tắc – 1 nguồn điện 6V – 7 đoạn dây nối – 1 bảng điện – 1 biến trở. *GV : Bảng phụ Bảng 1, Bảng 2 và hình 1.2 SGK. III.TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG: HỌC SINH GIÁO VIÊN Hoạt động 1: Ôn lại các kiến thức có liên quan với bài học (10 phút) Trả lời câu hỏi của GV. - Cường độ dòng điện, hiệu điện thế (ký hiệu, đơn vị đo, dụng cụ đo ) ? - Nêu nguyên tắc sử dụng các dụng cụ đó. - I có mối quan hệ với U như thế nào ? Hoạt động 2 :Tìm hiểu sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn (15 phút) a) Tìm hiểu sơ đồ mạch điện hình 1.1 như yêu cầu trong SGK. b) Tiến hành TN. - Các nhóm HS mắc mạch điện theo sơ đồ hình 1.1 SGK. - Tiến hành đo, ghi các kết quả đo được vào bảng 1 trong vở. - Thảo luận nhóm để trả lời C1. - Yêu cầu HS tìm hiểu sơ đồ mạch điện hình 1.1 SGK. - Theo dõi, kiểm tra và giúp đỡ các nhóm mắc mạch điện TN. Điều chỉnh U = 0; 2V; 3V; 4V; 6V. - Qua bảng kết quả đo được ta có nhận xét gì về mối quan hệ giữa I và U. - Yêu cầu vài HS đại diện nhóm trả lời C1. Hoạt động 3 : Vẽ và sử dụng đồ thị để rút ra kết luận (10 phút) a) Từng HS đọc phần thông báo về dạng của đồ thị trong SGK để trả lời phần câu hỏi của GV đưa ra. b) Từng HS làm C2. c) Thảo luận nhóm nhận xét dạng đồ thị, rút ra kết luận. -Yêu cầu HS trả lời : Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế có đặc điểm gì ? -Yêu cầu HS trả lời C2 nếu cần giúp HS xác định các điểm biểu diễn, vẽ đường thẳng đi qua gốc toạ độ đồng thời đi qua tất cả các điểm biểu diễn, nếu có điểm nào quá xa thì phải tiến hành đo lại. - Yêu cầu đại diện vài nhóm nêu kết luận về mối quan hệ giữa I và U. Hoạt động 4 : Củng cố bài học và vận dụng (10 phút) a) Từng HS chuẩn bị trả lời câu hỏi của - Yêu cầu HS nêu kết luận về mối quan hệ giữa Giaïo aïn váût lyï låïp 9 1 Nguyễn Văn Trung - Træåìng THCS Lê Lợi GV. b) Từng HS chuẩn bị trả lời C5. I và U. Đồ thị biểu diễn mối quan hệ này có đặc điểm gì ? ( Đối với HS kém có thể cho HS tự đọc phần ghi nhớ trong SGK rồi trả lời câu hỏi). - Yêu cầu HS trả lời câu hỏi C5 (nếu còn thời gian thì làm tiếp C3, C4). - Hướng dẫn HS làm C3 bằng phương pháp đại số (sử dụng các đường gióng) và ghi kết quả vào bảng. U I 2,5V 3,5V - Hướng dẫn HS làm bảng 2 Sử dụng I ∼ U: + 2V đến 6V tăng mấy lần ⇒ I tăng bấy nhiêu lần. + 0,1A đến 0,2A tăng mấy lần ⇒ U tăng bấy nhiêu lần. Giaïo aïn váût lyï låïp 9 2 Nguyễn Văn Trung - Træåìng THCS Lê Lợi Ngày soạn 29/8/07 Tiết 2 ĐIỆN TRỞ CỦA DÂY DẪN - ĐỊNH LUẬT ÔM I.MỤC TIÊU: -Nhận biết được đơn vị của điện trở và vận dụng được công thức tính điện trở để giải bài tập. - Phát biểu và viết được hệ thức của định luật Ôm. - Vận dụng được định luật Ôm để giải một số dạng bài tập đơn giản. II. CHUẨN BỊ: GV kẻ sẵn bảng ghi giá trị thương số U/I đối với mỗi dây dẫn dựa vào số liệu của bảng 1 và bảng 2 ở bài trước. III.TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG: HỌC SINH GIÁO VIÊN Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (10 phút) Từng HS chuẩn bị trả lời câu hỏi của GV. U(V) I(A) 2 0,15 0,30 6 0,525 10 Yêu cầu HS trả lời các câu hỏi sau: - Nêu kết luận về mối quan hệ giữa cường độ dòng điện và hiệu điện thế. - Đồ thị biểu diễn mối quan hệ đó có đặc điểm gì ? Hai HS giải các bài tập 1.2 và 1.3 SBT. Đặt vấn đề như SGK. Hoạt động 2 : Xác định thương số U/I đối với mỗi dây dẫn (10 phút) a)Từng HS dựa vào bảng 1 và bảng 2 ở bài trước để tính thương số U/I đối với mỗi dây dẫn. b)Từng HS trả lời C2 và thảo luận với cả lớp. - Theo dõi và kiểm tra giúp đở các HS cho chính xác tính toán. Mỗi bảng chia làm ba cột : U, I và U/I. - Yêu cầu một vài HS trả lời và cho cả lớp thảo luận. Hoạt động 3 :Tìm hiểu khái niệm điện trở (10 phút) a) Từng HS đọc phần thông báo khái niệm điện trở trong SGK. b) Cá nhân suy nghĩ và trả lời các câu hỏi do GV đưa ra. Yêu cầu HS trả lời các câu hỏi sau: - Tính điện trở của dây dẫn bằng công thức nào ? Kí hiệu của điện trở trên sơ đồ mạch điện ? - Khi tăng hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn lên hai lần thì điện trở của nó tăng lên mấy lần ? Vì sao ? - Nêu đơn vị của điện trở. - Hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn là 3V, dòng điện chạy qua nó có cường độ là 250mA. Tính điện trở của dây. - Hãy đổi các đơn vị sau: 0,5MΩ = …kΩ = …Ω. - Nêu ý nghĩa của điện trở. Giaïo aïn váût lyï låïp 9 3 Nguyễn Văn Trung - Træåìng THCS Lê Lợi Hoạt động 4 : Phát biểu và viết hệ thức của định luật Ôm (5 phút) Từng HS viết hệ thức của định luật Ôm và vở và phát biểu định luật. Yêu cầu một vài HS phát biểu định luật Ôm trước lớp. Chú ý cho HS hệ thức của địng luật Ôm là I = U/R không được viết là R = U/I hoặc U = I.R. Hoạt động 5 : Củng cố bài học và vận dụng (10 phút) a) Từng HS trả lời các câu hỏi do GV đưa ra b) Từng HS giải bài C3 và C4. * Yêu cầu HS trả lời các câu hỏi sau: - Công thức R = U/I dùng để làm gì ? Từ công thức này có thể nói rằng U tăng bao nhiêu lần thì R tăng bấy nhiêu lần được không ? Tại sao? * Gọi 2 HS lên bảng giải C3 và C4 và trao đổi với cả lớp. GV hướng dẫn cách trình bày bài làm. * GV chính xác hoá các câu trả lời của HS. * Nhắc HS chuẩn bị cho bản báo cáo cho tiết thực hành. Giaïo aïn váût lyï låïp 9 4 Nguyễn Văn Trung - Træåìng THCS Lê Lợi Ngày 03/9/07 Tiết 3 THỰC HÀNH XÁC ĐỊNH ĐIỆN TRỞ DÂY DẪN BẰNG VÔN KẾ VÀ AMPE KẾ I.MỤC TIÊU: - Nêu được cách xác định điện trở từ công thức tính điện trở. - Mô tả cách bố trí và tiến hành TN xác định điện trở một dây dẫn bằng vôn kế và ampe kế. - Có ý thức chấp hành nghiêm túc quy tắc sử dụng các thiết bị điện trong TN. II. CHUẨN BỊ: Nhóm HS: 1 dây dẫn constantan 36 vòng φ = 0,3mm - 1 nguồn điện – 1 ampe kế - 1 vôn kế - 1 công tắc điện – 7 đoạn dây nối – 1 đế cắm – 1 biến trở con chạy. GV : 1 đồng hồ điện đa năng. III.TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG: HỌC SINH GIÁO VIÊN Hoạt động 1: Trình bày phần trả lời câu hỏi trong báo cáo thực hành (10 phút) a)Từng HS trả lời câu hỏi nếu GV yêu cầu. b)Từng HS vẽ sơ đồ mạch điện TN (có thể trao đổi nhóm). - Kiểm tra việc chuẩn bị báo cáo thực hành của HS. - Yêu cầu một HS nêu công thức tính điện trở. - Yêu cầu một vài HS trả lời các câu b và câu c - Yêu cầu một HS lên bảng vẽ sơ đồ mạch điện TN. Hoạt động 2 : Mắc mạch điện theo sơ đồ và tiến hành đo (35 phút) a) Các nhóm HS mắc mạch điện theo sơ đồ đã vẽ. Tìm hiểu ĐCNN của mỗi máy đo. b) Tiến hành đo ghi kết quả vào bảng. Lần TN U(V) I(A) R(Ω) 1 1,5 2 2,0 3 2,5 4 3,0 5 4,0 c) Cá nhân hoàn thành bản báo cáo để nộp. d) Nghe GV nhận xét để rút kinh nghiệm cho bài sau. - Giới thiệu và hướng dẫn cách sử dụng các thiết bị thực hành, một số lưu ý cần thiết khi sử dụng nguồn, biến trở, dây nối, khoá, vôn kế và ampe kế. - Theo dõi, giúp đỡ, kiểm tra các nhóm mắc mạch điện, đặc biệt là khi mắc vôn kế và ampe kế. - Chấm điểm thao tác thực hành, trật tự và vệ sinh của mỗi nhóm. - Theo dõi nhắc nhở mọi HS đều phải tham gia hoạt động tích cực. - Yêu cầu HS nộp báo cáo thực hành. - Nhận xét kết quả tinh thần và thái độ thực hành của một vài nhóm. Giaïo aïn váût lyï låïp 9 5 Nguyễn Văn Trung - Træåìng THCS Lê Lợi Ngày 6/9/07 Tiết 4 ĐOẠN MẠCH NỐI TIẾP I.MỤC TIÊU: - Suy luận để xây dựng được công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm hai điện trở mắc nối tiếp R tđ = R 1 + R 2 và hệ thức U 1 /R 1 = U 2 /R 2 từ các kiến thức đã học. - Mô tả được cách bố trí và tiến hành TN kiểm tra lại các hệ thức suy ra từ thuyết. - Vận dụng được các kiến thức đã học để giải thích một số hiện tượng và giải bài tậpvề đoạn mạch nối tiếp. II. CHUẨN BỊ: Nhóm HS: 3 điện trở mẫu lần lượt có giá trị 6Ω, 10Ω, 16Ω - 1 ampe kế - 1 vôn kế - nguồn điện – 1 công tắc – 7 đoạn dây nối. III.TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG: HỌC SINH GIÁO VIÊN Hoạt động 1: Ôn lại các kiến thức có liên quan với bài mới (5 phút) Từng HS chuẩn bị trả lời các câu hỏi của GV *Yêu cầu HS cho biết, trong đoạn mạch gồm hai bóng đèn mắc nối tiếp: - Cường độ dòng điện chạy qua mỗi đèn có mối liên hệ như thế nào với cường độ dòng điện trong mạch chính ? - Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch có mối liên hệ như thế nào với hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi đèn ? Hoạt động 2 : Nhận biết được đoạn mạch gồm hai điện trở mắc nối tiếp (7 phút) a)Từng HS trả lời C1. R 1 R 2 + - I I 1 I 2 U 1 U 2 U b)Từng HS trả lời C2. - Thế nào là đoạn mạch mắc nối tiếp(có các đặc điểm gì).Yêu cầu HS trả lời C1 và cho biết hai điện trở có mấy điểm chung. - Hướng dẫn HS vận dụng các kiến thức vừa ôn tập và hệ thức của định luật Ôm để trả lời C2. - Với HS khá, giỏi GV có thể yêu cầu HS làm TN kiểm tra các hệ thức (1) và (2) đối với đoạn mạch gồm các điện trở mắc nối tiếp. Hoạt động 3 :Xây dựng công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm 2 điện trở mắ nối tiếp (10 phút) a) Từng HS đọc phần khái niệm điện trở tương đương trong SGK. b) Từng HS làm C3. - Yêu cầu HS trả lời câu hỏi : Thế nào là điện trở tương đương của một đoạn mạch ? - Hướng dẫn HS xây dựng công thức (4). + Kí hiệu hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch là U, giữa hai đầu mỗi điện trở là U 1 ,U 2. Hãy viết hệ thức liên hệ giữa U,U 1 ,U 2 . + Cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch là I. Viết biểu thức tính U,U 1 ,U 2 theo I và R tương ứng. Giaïo aïn váût lyï låïp 9 6 Nguyễn Văn Trung - Træåìng THCS Lê Lợi Hoạt động 4 :Tiến hành TN kiểm tra (10 phút) a) Các nhóm mắc mạch điện và tiến hành TN theo hướng dẫn của SGK. b) Thảo luận nhóm để rút ra kết luận. - Hướng dẫn HS làm TN như SGK. Theo dõi và kiểm tra các nhóm HS mắc mạch điện theo sơ đồ. - Yêu cầu một vài HS phát biểu kết luận. Hoạt động 5 : Củng cố bài học và vận dụng (13 phút) a)Từng HS trả lời C4. b)Từng HS trả lời C5. - Cần mấy công tắc để điều khiển đoạn mạch nối tiếp. - Trong sơ đồ hình 4.3b SGK, có thể chỉ mắc hai điện trở có trị số thế nào nối tiếp với nhau (thay cho việc mắc 3 điện trở ) ? Nêu cách tính điện trở tương đương của đoạn mạch AB. Giaïo aïn váût lyï låïp 9 7 Nguyễn Văn Trung - Træåìng THCS Lê Lợi Ngày 10/9/07 Tiết 5 ĐOẠN MẠCH SONG SONG I.MỤC TIÊU: - Suy luận để xây dựng được công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song 1/R tđ = 1/R 1 + 1/R 2 và hệ thức I 1 /I 2 = R 2 /R 1 từ các kiến thức đã học. - Mô tả được cách bố trí và tiến hành TN kiểm tra lại các hệ thức suy ra từ thuyết đối với đoạn mạch song song. - Vận dụng được các kiến thức đã học để giải thích một số hiện tượng thực tế và giải bài tập về đoạn mạch song song. II. CHUẨN BỊ: Nhóm HS : 3 điện trở mẫu 10 Ω , 15 Ω ,6 Ω - 1 ampe kế - 1 vôn kế - nguồn điện – 1 công tắc – 9 đoạn dây nối. III.TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG: HỌC SINH GIÁO VIÊN Hoạt động 1: Ôn lại các kiến thức có liên quan với bài học (5 phút) Từng HS chuẩn bị trả lời câu hỏi của GV - Yêu cầu HS trả lời câu hỏi : Trong đoạn mạch gồm hai bóng đèn mắc song song, hiệu điện thế và cường độ dòng điện của mạch chính có quan hệ thế nào với hiệu điện thế và cường độ dòng điện của các mạch rẽ ? Hoạt động 2 :Nhận biết đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song (7 phút) a) Từng HS trả lời C1. b) Mỗi HS tự vận dụng các hệ thức (1), (2) và hệ thức của định luật Ôm, chứng minh được hệ thức (3)( nếu thấy khó khăn có thể thảo luận nhóm). - Yêu cầu HS trả lời C1 và cho biết hai điện trở có mấy điểm chung ? Cường độ dòng điện và hiệu điện thế của đoạn mạch này có đặc điểm gì - Hướng dẫn HS vận dụng các kiến thức vừa ôn tập và hệ thức của định luật Ôm để trả lời C2. Hoạt động 3 : Xây dựng công thức tính điện trở tương đươngcủa đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song.(10 phút) Từng HS vận dụng kiến thức đã học để xây dựng công thức (4) (trả lời C3) Hướng dẫn HS xây dựng công thức (4) - Viết hệ thức liên hệ giữa I, I 1 , I 2 theo U, R tđ , R 1 , R 2 . - Vận dụng hệ thức (1) để suy ra (4). Hoạt động 4 :Tiến hành TN kiểm tra (10 phút) a) Các nhóm mắc mạch điện và tiến hành TN theo hướng dẫn của SGK. b)v Thảo luận nhóm để rút ra kết luận. - Hướng dẫn HS làm TN như SGK. Theo dõi và kiểm tra các nhóm HS mắc mạch điện theo sơ đồ. - Yêu cầu một vài HS phát biểu kết luận. Hoạt động 5 :Củng cố bài học và vận dụng (13 phút) Giaïo aïn váût lyï låïp 9 8 Nguyễn Văn Trung - Træåìng THCS Lê Lợi Từng HS trả lời C4 - Yêu cầu HS trả lời C4 (nếu còn htời gian thì yêu cầu HS làm tiếp C5). - Hướng dẫn HS phần 2 của C5. Trong sơ đồ hình 5.2b SGK, có thể chỉ mắc hai điện trở có trị số bằng bao nhiêu song song với nhau (thay cho việc mắc ba điện trở ) ? Nêu cách tính điện trở tương đương của đoạn mạch đó. Giaïo aïn váût lyï låïp 9 9 Nguyễn Văn Trung - Træåìng THCS Lê Lợi Ngày 13/9/07 Tiết 6 BÀI TẬP VẬN DỤNG ĐỊNH LUẬT ÔM I.MỤC TIÊU: Vận dụng các kiến thức đã học để giải được các bài tập đơn giản về đoạn mạch nhiều nhất gồm ba điện trở. II. CHUẨN BỊ: III.TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG: HỌC SINH GIÁO VIÊN Hoạt động 1:Giải bài 1 (15 phút) Từng HS chuẩn bị trả lời câu hỏi của GV. a) Cá nhân suy nghĩ, trả lời câu hỏi của GV để làm câu a của bài 1. b) Từng HS làm câu b. c) Thảo luận nhóm để tìm ra cách giải khác đối với câu b. *Yêu cầu HS trả lời các câu hỏi sau: - Hãy cho biết R 1 và R 2 được mắc với nhau như thế nào ? Ampe kế và vôn kế đo những đại lượng nào trong mạch ? - Khi biết hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện chạy qua mạch chính, vận dụng công thức nào để tính R tđ ? * Vận dụng công thức nào để tính R 2 khi biết R tđ và R 1 ? * Hướng dẫn HS tìm cách giải khác. - Tính hiệu điện thế U 2 giữa hai đầu R 2 . - Từ đó tính R 2 . Hoạt động 2 :Giải bài 2 (10 phút) a)Từng HS chuẩn bị trả lời câu hỏi của GV để làm câu a. b) Từng HS làm câu b. c) Thảo luận nhóm để tìm ra cách giải khác đối với câu b. * Yêu cầu HS trả lời các câu hỏi sau: - R 1 và R 2 được mắc với nhau như thế nào ? Các ampe kế đo những đại lượng nào trong mạch. - Tính U AB theo mạch rẽ R 1 . - Tính I 2 chạy qua R 2 , từ đó tính R 2 . * Hướng dẫn HS tìm cách giải khác: - Từ kết quả câu a, tính R tđ . - Biết R tđ và R 1 , hãy tính R 2 . Hoạt động 3 : Giải bài 3 (15 phút) a)Từng HS chuẩn bị trả lời câu hỏi của GV để làm câu a. b) Từng HS làm câu b. c) Thảo luận nhóm để tìm ra cách giải khác đối với câu b. * Yêu cầu HS trả lời các câu hỏi sau: - R 2 và R 3 được mắc với nhau như thế nào ? R 1 được mắc như thế nào với đoạn mạch MB ? Ampe kế đo đại lượng nào trong mạch ? - Viết công thức tính R tđ theo R 1 và R MB . * Viết công thức tính cường độ dòng điện chạy qua R 1 . - Viết công thức tính hiệu điện thế U MB từ đó tính I 2 , I 3 . * Hướng dẫn HS tìm cách giải khác : Sau khi tính được I 1 , vận dụng hệ thức I 3 /I 2 = R 2 /R 3 và I 1 = I 2 + I 3 , từ đó tính được I 2 và I 3. Hoạt động 4 :Củng cố (5 phút) Giaïo aïn váût lyï låïp 9 10 [...]... mạch điện, tìm các công thức có li n quan với các đại lượng cần tìm - Bước 3: Vận dụng các công thức để giải bài toán - Bước 4:Kiểm tra và biện luận kết quả) 11 Giaïo aïn váût lyï låïp 9 Nguyễn Văn Trung - Træåìng THCS Lê Lợi Ngày 16 /9/ 07 Tiết 7 SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO CHIỀU DÀI DÂY DẪN I.MỤC TIÊU: - Nêu được điện trở dây dẫn phụ thuộc vào chiều dài, tiết diện và vật li u làm dây dẫn - Biết cách... dây * Gợi ý cho HS trả lời C4 như trên * Còn thời gian cho HS đọc có thể em chưa biết * Đề nghị 1 HS phát biểu phần ghi nhớ của bài học này * Lưu ý các điều cần thiết khi HS làm bài ở nhà Giao C5 và C6 để HS làm ở nhà IV RÚT KINH NGHIỆM : 15 Giaïo aïn váût lyï låïp 9 Nguyễn Văn Trung - Træåìng THCS Lê Lợi Tiết 9 : SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO VẬT LI U LÀM DÂY DẪN I.MỤC TIÊU: - Bố trí và tiến hành được... dẫn trong các dòng điện chạy qua) mạch điện và trong các thiết bị điện - Quan sát thấy dây dẫn ở đâu xung quang ta ? (Ở mạng điện gia đình, trong các thiết bị điện như bóng đèn, quạt điện, tivi…., dây dẫn b) Các vật li u thường dùng để làm dây mạng điện quốc gia) dẫn * Đề nghị HS, bằng vốn hiểu biết của mình nêu tên các vật li u có thể được dùng để làm dây dẫn (đồng, nhôm, hợp kim, dây tóc bóng đèn... dài và làm từ cùng một vật li u có điện trở phụ thuộc vào tiết diện dây dẫn như thế nào ? *Đề nghị một HS khác trình bày lời giải một Nhận xét câu trả lời của bạn bài tập đã ra cho HS làm ở nhà *Nhận xét câu trả lời và lời giải của 2 HS trên Hoạt động 2 : Tìm hiêu sự phụ thuộc của điện trở vào vật li u làm dây dẫn (15 phút) a)Từng HS quan sát các đoạn dây dẫn có - Cho HS quan sát các đoạn dây dẫn có... Nếu lớp than hay lớp kim loại dùng để chế b) Từng HS thực hiện C8 để nhận biết hai tạo các điện trở kỹ thuật rất mỏng thì các lớp loại điện trở kỹ thuật theo cách ghi trị số này có tiết diện nhỏ hay lớn của chúng - Khi đó tại sao các lớp than hay kim loại này có thể có trị số điện trở lớn * Yêu cấu 1 vài HS đọc trị số của điện trở hình 10.4a SGK và một số HS khác thực hiện C9 * Đề nghị HS quan sát ảnh... ảnh màu số 2 in ở bìa 3 SGK hoặc quan sát các điện trở vòng màu có trong bộ TN để nhận biết màu của các vòng trên các điện trở loại này 19 Giaïo aïn váût lyï låïp 9 Nguyễn Văn Trung - Træåìng THCS Lê Lợi Hoạt động 4 :Củng cố và vận dụng (10 phút) Từng HS thực hiện C10 * Gợi ý : - Tính chiều dài của dây điện trở của biến trở này - Tính chiều dài của một vòng dây quấn quanh lõi sứ tròn - Từ đó tính số vòng... : 34 Giaïo aïn váût lyï låïp 9 Nguyễn Văn Trung - Træåìng THCS Lê Lợi Tiết 19 I.MỤC TIÊU: II CHUẨN BỊ: KIỂM TRA III.TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG: HỌC SINH Hoạt động 1: ( phút) GIÁO VIÊN Hoạt động 2 :( phút) Hoạt động 3 : ( phút) Hoạt động 4 :( phút) Hoạt động 5 :( phút) IV RÚT KINH NGHIỆM : 35 Giaïo aïn váût lyï låïp 9 Nguyễn Văn Trung - Træåìng THCS Lê Lợi THỰC HÀNH KIỂM TRA MỐI QUAN HỆ Q~ I2 TRONG ĐỊNH LUẬT... dây dẫn có cùng chiều dài, tiết diện và được làm từ các vật li u khác nhau thì khác nhau - So sánh được mức độ dẫn điện của các chất hay các vật li u căn cứ vào bảng giá trị điện trở suất của chúng - Vận dụng công thức R = ρ l/S đ tính được một đại lượng khi biết các đại lượng còn lại II CHUẨN BỊ: Nhóm HS : 1 cuộn dây bằng inox , 1 cuộn dây nikêlin, 1 cuộn dây nicrôm co cùng chiều dài và tiết diện - 1... một hiệu điện thế U b) HS quan sát các đoạn dây dẫn khác nhau, thì có dòng điện chạy qua nó không ? Khi đó nêu được các nhận xét và dự đoán : Các dòng điện này có cường độ I nào đó hay đoạn dây này khác nahu ở các yếu tố nào, không? Khi đó dây dẫn có điện trở xác định điện trở của các dây này li u có như nhau không ? không, những yếu tố nào của dây dẫn có thể - Đề nghị HS quan sát hình 7.1 SGK hoặc cho... đo được, xác định điện trở của ba dây dẫn vào vật li u làm dây dẫn không ? có cùng chiều dài, cùng tiết diện nhưng được làm từ các vật li u khác nhau e) Từng nhóm nêu nhận xét và rút ra kết luận Hoạt động 3 : Tìm hiểu về điện trở suất (5 phút) a) Từng HS đọc SGK để tìm hiểu về đại * Nêu các câu hỏi dưới đây và yêu cầu một 16 Giaïo aïn váût lyï låïp 9 Nguyễn Văn Trung - Træåìng THCS Lê Lợi lượng đặc . nguồn điện – 1 công tắc – 9 đoạn dây nối. III.TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG: HỌC SINH GIÁO VIÊN Hoạt động 1: Ôn lại các kiến thức có li n quan với bài học (5 phút) Từng. tương đương của đoạn mạch đó. Giaïo aïn váût lyï låïp 9 9 Nguyễn Văn Trung - Træåìng THCS Lê Lợi Ngày 13 /9/ 07 Tiết 6 BÀI TẬP VẬN DỤNG ĐỊNH LUẬT ÔM I.MỤC TIÊU:
- Xem thêm -

Xem thêm: giao an vat li 9 hkI, giao an vat li 9 hkI, giao an vat li 9 hkI