Nghiên cứu đặc điểm thực vật bậc cao có mạch và đề xuất giải pháp bảo tồn một số loài thực vật quý hiếm tại KBTTN na hang – tuyên quang tt

24 141 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/07/2019, 11:46

1 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Khu bảo tồn thiên nhiên(BTTN) Na Hang thành lập theo Quyết định 274/UB-QĐ ngày tháng năm 1994 Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang với diện tích 37.756,44 Tại KBTTN Na Hang có khoảng 68% diện tích rừng ẩm nhiệt đới tình trạng ngun sinh thay đổi tác động người, khoảng 70% rừng núi đá vôi Đây vùng núi đá vơi có tính đa dạng sinh học cao miền Bắc Việt Nam, Đến xác định 1.000 loài thực vật, có nhiều lồi Sách đỏ Việt Nam Nghiến (Burretiodendron hsienmu), Lát hoa (Chukrasia tabularis), Đinh (Markhamia stipulata), Thơng tre (Podocarpus neriifolius), Hồng đàn (Cupressus torulosa), Trầm gió (Aquilaria malaccensis), Lan hài (Cypripedioideae) (Sách Đỏ Việt Nam 2007) Tuy nhiên, việc nghiên cứu loài thực vật quý Na Hang chưa quan tâm mức, kể nghiên cứu đặc điểm sinh học giải pháp bảo tồn phát triển giá trị Trong đó, tài nguyên đa dạng sinh học đạng bị đe dọa nghiêm trọng nhiều nguyên nhân khác Lợi nhuận to lớn từ việc khai thác lâm sản, điển gỗ Nghiến hay loài lâm sản gỗ, với ý thức bảo vệ rừng, chấp hành pháp luật người dân hạn chế nên mức độ tác động vào rừng lớn Do đó, đề tài “Nghiên cứu đặc điểm thực vật bậc cao có mạch đề xuất giải pháp bảo tồn số loài thực vật quý KBTTN Na Hang – Tuyên Quang” cần thiết, có ý nghĩa khoa học thực tiễn, góp phần giải vấn đề Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu tổng quát Đánh giá đặc điểm thực vật bậc cao có mạch tính đa dạng thực vật làm sở đề xuất giải pháp bảo tồn, phát triển tài nguyên thực vật KBTTN Na Hang, tỉnh Tuyên Quang 2.2 Mục tiêu cụ thể - Xác định tính đa dạng đặc điểm lâm học kiểu thảm thực vật KBTTNNa Hang - Xác định đặc điểm hệ thực vật tính đa dạng, đặc điểm phân bố mức độ đe doạ số loài quý KBTTN Na Hang - Đề xuất giải pháp nhằm bảo tồn đa dạng sinh học nói chung số lồi quý KBTTN nhiên Na Hang Ý nghĩa khoa học thực tiễn luận án 3.1 Ý nghĩa khoa học luận án Luận án cung cấp liệu khu hệ thực vật bậc cao, góp phần xây dựng sở khoa học cho việc bảo tồn đa dạng thực vật KBTTN Na Hang, Tuyên Quang 2 3.2 Ý nghĩa thực tiễn luận án - Xác định thực trạng, xây dựng đồ phân bố thực vật quý đánh giá mức độ đe doạ số loài gỗ quý KBTTN Na Hang - Đề xuất số giải pháp quản lý, bảo tồn đa dạng thực vật, góp phần vào cơng tác quản lý phát triển bền vững tài nguyên thực vật KBTTN Na Hang Những đóng góp luận án - Luận án cơng trình nghiên cứu tương đối tồn diện tính đa dạng thực vật bậc cao có mạch, xác định đặc điểm số số đa dạng sinh học thảm thực vật KBTTN Na Hang - Bổ sung 212 loài thực vật vào danh mục thực vật KBTTN Na Hang, Tuyên Quang, có loài bổ sung cho hệ thực vật Việt Nam Đối tượng phạm vi nghiên cứu 5.1 Đối tượng nghiên cứu Luận án giới hạn đối tượng nghiên cứu lồi thực vật bậc cao có mạch đề xuất số giải pháp bảo tồn đa dạng thực vật KBTTN Na Hang 5.2 Phạm vi nghiên cứu Về nội dung: Luận án tập trung nghiên cứu tính đa dạng kiểu thảm thực vật, hệ thực vật số loài quý làm sở đề xuất giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học nói chung số lồi quý KBTTN Na Hang Về không gian: Luận án nghiên cứu KBTTN Na Hang tập trung vào kiểu thảm thực vật rừng núi đá vôi Về thời gian: Luận án thực từ năm 2013 đến 2018 Cấu trúc luận án Luận án có cấu trúc gồm: phần - Mở đầu: 01 trang - Chương Tổng quan vấn đề nghiên cứu: 28 trang - Chương Đối tượng, nội dung phương pháp nghiên cứu: 19 trang - Chương Kết nghiên cứu thảo luận: 59 trang - Chương 4: Kết luận, tồn khuyến nghị: 02 trang - Tài liệu tham khảo: 09 trang CHƯƠNG TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.2 Trên giới 1.2.1 Nghiên cứu thảm thực vật 1.2.1.1 Nghiên cứu phân loại thảm thực vật Phân loại theo điều kiện sinh thái: quan điểm phân loại rừng theo nơi sống quần xã thực vật, có kiểu thảm thực vật đặc trưng Kiểu phân loại dùng nhiều với loại đồng cỏ chăn nuôi quần xã trồng Sennhicop (1964, 1941) Phân loại theo cấu trúc ngoại mạo: Theo trường phái quần hợp đơn vị lớp phủ thực vật Dấu hiệu dùng làm sở phân loại hình thái ngoại mạo thảm thực vật - dạng sống ưu điều kiện nơi sống Tiêu biểu cho trường phái có Ellenberg H & Mueller (1967), Mausel (1954), Rubel (1930) UNESCO (1973) đưa khung phân loại chung cho thảm thực vật giới tiêu chuẩn hệ thống phân loại cấu trúc, ngoại mạo Bậc phân loại cao hệ thống lớp quần hệ, bậc thấp phân quần hệ Phân loại theo động thái nguồn gốc phát sinh: Dựa vào đặc điểm khác thảm thực vật trạng thái, công trình nghiên cứu Ramenski (1952), Whittaker (1953) Sotrava (1972) Theo Whittaker (1953), lớp phủ thực vật phức tạp quần xã mà quần thể, nghĩa tập hợp cá thể loài Phân loại theo thành phần hệ thực vật: dựa vào loài đặc trưng để phân loại quần hợp thực vật, với các cơng trình tiêu biểu Braun (1928) nhà nghiên cứu nước Đức, Hung, Ba Lan, Rumani,… 1.2.1.2 Các nghiên cứu liên quan đến thảm thực vật rừng núi đá vôi Ou Zhi cộng (2003) sử dụng mơ hình “khơng gian thay thời gian” nghiên cứu đa dạng thảm thực vật tây nam Quảng Tây Long (2007) so sánh đa dạng loài rừng núi đá vơi địa hình khác KBTTN Maolan, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc cho thấy: (1) Số loài (S = 76), Chỉ số Margalef (R1=4,477) Shannon-wiener (H ' = 5,102) rừng núi đá vôi thung lũng cao nhất; (2) rừng đỉnh có giá trị S, R1 H' tương ứng 68, 4,059 5,024,; (3) số đa dạng rừng sườn đồi thấp với S, R1 H 'lần lượt 64, 3,10 4,886 1.2.2 Nghiên cứu đa dạng thực vật 1.2.2.1 Nghiên cứu đa dạng, phân loại thực vật Việc nghiên cứu hệ thực vật thảm thực vật giới có từ lâu với nhiều thực vật chí tiêu biểu, có nhiều giá trị như: Thực vật chí Hồng Kơng (Bentham, 1861); Thực vật chí Australia (Auctor., 1993); Thực vật chí Nhật Bản (Thunberg, 1784); Thực vật chí Hải Nam, 1972-1977 (Auctor., 1972); 1.2.2.2 Nghiên cứu yếu tố cấu thành hệ thực vật Raunkiaer (1934) nghiên cứu dạng sống thực vật yếu tố địa lý thực vật, tác giả mô tả dạng sống thực vật yếu tố ảnh hưởng đến dạng sống loài thực vật 1.2.3 Nghiên cứu bảo tồn thực vật Công ước bảo tồn đa dạng sinh học thông qua Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Rio de Janeiro Brazin năm 1992 Bảo tồn đa dạng sinh học: Thường áp dụng hình thức để bảo tồn ĐDSH là: bảo tồn chỗ (in-situ conservation) bảo tồn chuyển chỗ (ex-situ conservation) Năm 1998, IUCN and WCMC (1998) cơng bố danh sách 7.388 lồi bị đe doạ tồn cầu theo tiêu chí IUCN năm 1994, có số lồi rừng Việt Nam (dẫn theo Nguyễn Hoàng Nghĩa (1999) 4 1.2.4 Nghiên cứu tác động giải pháp bảo tồn thực vật Công ước ĐDSH xác định KBTTN công cụ hữu hiệu có vai trò quan trọng bảo tồn ĐDSH Đa dạng sinh học gắn liền với nguồn sinh kế cộng đồng cư dân sống gần hệ sinh thái rừng Theo IUCN (2008) hoạt động cộng đồng dân cư sống quanh khu bảo tồn có tác động mặt tiêu cực tích cực đến cơng tác bảo tồn đa dạng sinh học Theo Elliott S., Maxwell J F., & Doust (2006), nguyên nhân gây suy giảm rừng nạn phá rừng nhiệt đới Đây có lẽ mối đe dọa nguy hiểm đến loài động, thực vật sống trái đất 1.3 Tại Việt Nam 1.2.1 Nghiên cứu thảm thực vật 1.2.1.1 Nghiên cứu phân loại thảm thực vật rừng Thái Văn Trừng (1963-1978) nghiên cứu toàn diện thảm thực vật rừng Việt Nam quan điểm sinh thái phát sinh, Trong đó, khí hậu yếu tố phát sinh kiểu thảm thực vật, yếu tố: địa lý, địa hình, địa chất, thổ nhưỡng, khu hệ thực vật người yếu tố phát sinh kiểu phụ, kiểu trái ưu hợp thực vật (Thái Văn Trừng, 1978) Trần Ngũ Phương (1970) xây dựng bảng phân loại rừng miền Bắc Việt Nam gồm có đai rừng kiểu rừng (Trần Ngũ Phương, 1970) Phan Kế Lộc (1985) [27] dựa khung phân loại UNESCO (1973) đưa khung phân loại thảm thực vật Việt Nam, đồ tỷ lệ 1: 2.000.000 Phân loại thảm thực vật rừng Việt Nam trước dựa theo phân loại trạng thái rừng Loeschau (1963), có số thay đổi thời gian gần Theo Thông tư số 34/2009/TT-BNNPTNT ngày 10 tháng 06 năm 2009 Bộ NN&PTNT việc phân loại trạng thái rừng dựa nhiều nhân tố: nguồn gốc phát sinh, trữ lượng rừng,… (Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, 2009) 1.2.1.2 Các nghiên cứu thảm thực vật rừng núi đá vôi Thái Văn Trừng, (1978) nghiên cứu rừng núi đá vôi xác định thuộc kiểu phụ thổ nhưỡng kiệt nước đất đá vôi xương xẩu (Đk) nằm kiểu thảm thực vật sau: - Kiểu rừng kín thường xanh, mưa ẩm nhiệt đới (Rkx) Đây kiểu thảm thực vật chủ yếu rừng núi đá vôi với ưu hợp Nghiến (Burretiodendron hsienmu) + Trai lý (Garcinia fragraoides) - Kiểu rừng kín nửa rụng lá, ẩm nhiệt đới (Rkn): có kết hợp nhiều loài khác tỷ lệ thể loài rụng như: Trường sâng (Pometia pinata), Sấu (Dracontomelum dao), Dâu da xoan (Choeorospondias axillaris), Chò nhai (Anogeissus tonkinensis)… - Kiểu rừng kín thường xanh, mưa ẩm nhiệt đới núi thấp (Rka): Kiểu rừng phân bố đai cao 700 m: Chợ Rã (Bắc Cạn), Nguyên Bình (Cao Bằng), Quản Bạ, Đồng Văn (Hà Giang), vùng Tây Bắc xuất ưu hợp Kiêng (Burretiodendron brilletti) + Heo (Croton pseudoverticillata) 5 - Kiểu rừng kín hỗn hợp rộng, kim ẩm nhiệt đới núi thấp (Rkh) Hà Giang, Tuyên Quang Ninh Bình độ cao 700 m, với ưu hợp Nghiến + Kim giao + Hoàng đàn (Burretiodendron hsienmu + Podocarpus latiofolia + Cupressus terulus) số lồi thuộc họ Thích, Dẻ, 1.2.2 Nghiên cứu đa dạng thực vật 1.2.2.1 Nghiên cứu phân loại thực vật Từ đầu kỷ XX xuất thực vật chí đại cương Đơng Dương Lecomte chủ biên (1907-1952), thu mẫu, định tên mơ tả lồi thực vật có mạch tồn lãnh thổ Đơng Dương (Nguyễn Nghĩa Thìn, 1996; Phùng Ngọc Lan, 1986) Năm 1978, Thái Văn Trừng thống kê Việt Nam có 7004 lồi, 1850 chi 289 họ, bao gồm: ngành hạt kín có 3366 lồi (chiếm 90,9%), 1727 chi (93,4%) 239 họ (82,27%); ngành Dương Xỉ có 599 lồi (8,6%), 205 chi (5,57%) 42 họ (14,5%); ngành hạt trần có 39 lồi (0,5%), 18 chi (0,9%) họ (2,8%) (Thái Văn Trừng, 1978) Cuốn “cây gỗ rừng Việt Nam” gồm tập Viện điều tra Quy hoạch rừng (1971-1989) giới thiệu chi tiết đặc điểm sinh học, sinh thái học, vùng phân bố, cơng dụng, nhiều lồi gỗ Trần Đình Lý cs (1995) thống kê 1900 có ích Việt Nam Võ Văn Chi (1996) biên soạn Từ điển thuốc Việt Nam, Cuốn “Cẩm nang tra cứu nhận biết họ thực vật hạt kín (Magnoliophyta, Angiospermae) Việt Nam”, (Nguyễn Tiến Bân, 1997) Bộ NN&PTNT (2002) biên soạn “Tên rừng Việt Nam” hướng dẫn tra cứu tên 4544 lồi rừng (Bộ Nơng nghiệp PTNT, 2000) 1.2.2.2 Nghiên cứu yếu tố cấu thành hệ thực vật Theo Pocs (1965) khơng phải tất lồi đặc hữu lồi địa xác định loài đặc hữu, điều chủ yếu vào không gian phân bố không thiết phải xem xét nguồn gốc phát sinh Theo Thái Văn Trừng (1978), thảm thực vật Việt Nam có 50% thành phần thực vật đặc hữu thân thuộc (khu hệ Bắc Việt Nam - Nam Trung Hoa Từ năm 1995-2003, Nguyễn Nghĩa Thìn nhiều người khác cơng bố số báo dạng thành phần lồi VQG Cúc Phương, vùng núi đá vơi Hòa Bình, núi đá vơi Sơn La, KBTTN Na Hang (tỉnh Tuyên Quang) 1.2.3 Nghiên cứu bảo tồn thực vật Theo Nguyễn Nghĩa Thìn Mai Văn Phơ (2003), để bảo tồn đa dạng sinh học, từ trước năm 1945 người Pháp cho xây dựng khu dự trữ thiên nhiên bảo vệ tồn phần, có khu Sa Pa, khu Bà Nà khu Bạch Mã (dẫn theo Nguyễn Quốc Trị, 2008) Theo QĐ 1976/QĐ-TTg ngày 30 tháng 10 năm 2014 Thủ tướng Chính phủ, quy hoạch gồm: 24 VQG (1.166.462,43 ha), 58 khu dự trữ thiên nhiên (1.108.635 ha), 14 khu bảo tồn loài/sinh cảnh (81.126,21 ha), 61 khu bảo vệ cảnh quan (văn hóa – lịch sử - môi trường) (95.530,53 ha) khu rừng nghiên cứu thực nghiệm khoa học (10.838,16 ha) Từ năm 1988, Việt Nam thực Chương trình quốc gia “Bảo tồn nguồn gen rừng” đề xuất danh sách loài bị đe doạ, phương án bảo tồn xây dựng khu bảo tồn (theo Nguyễn Hoàng Nghĩa, 1996, 1999, 2006) 1.2.4 Nghiên cứu tác động giải pháp bảo tồn thực vật Ban hành Nghị định 32/2006/NĐ-CP ngày 30/3/2006 việc quản lý động vật thực vật rừng nguy cấp, quý hiếm, bàn hành kèm theo Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm; Luật đa dạng sinh học số 20/2008/12; Nghị định số 117/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 Chính phủ tổ chức quản lý hệ thống rừng đặc dụng;… Để ngăn chặn việc khai thác, sử dụng trái phép tài nguyên tự nhiên ngày gia tăng Chính phủ Việt Nam tham gia vào công ước Quốc tế liên quan đến công tác bảo tồn ĐDSH, quản lý khu bảo tồn 1.2.5 Nghiên cứu thực vật KBTTN Na Hang Đặng Huy Huỳnh cộng (1995) người nghiên cứu hệ thực vật Na Hang xác định 244 loài Cox (1994) ghi nhận có mặt 353 lồi Nguyễn Nghĩa Thìn Đặng Quyết Chiến (2006), hệ thực vật có mạch khu bảo tồn Na Hang bao gồm ngành với 1.162 loài thuộc 604 chi 150 họ CHƯƠNG NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Nội dung nghiên cứu - Nghiên cứu đặc điểm kiểu thảm thực vật KBTTN Na Hang - Nghiên cứu đa dạng hệ thực vật KBTTN Na Hang - Nghiên cứu đặc điểm thực vật quý - Đề xuất số giải pháp bảo tồn thực vật 2.2 Phương pháp nghiên cứu 2.2.1 Phương pháp luận Quan điểm cách tiếp cận nghiên cứu đề tài là: (i) Tiếp cận kế thừa; (ii) Tiếp cận hệ thống; (iii) Tiếp cận hợp tác; (iv) Tiếp cận thực nghiệm sinh thái; (v) Tiếp cận mơ hình hóa 2.2.2 Phương pháp thu thập số liệu (i) Thu thâp tài liệu thứ cấp - Thu thập tài liệu có liên quan đến nội dung luận án như: điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội xã KBTTN Na Hang thông tin công tác quản lý, bảo vệ rừng KBTTN Na Hang - Tổng hợp văn quy phạm pháp luật, văn quản lý hướng dẫn công tác bảo tồn tài nguyên thiên nhiên khu rừng đặc dụng - Kế thừa tham khảo tài liệu có liên quan đến nội dung luận án danh lục thực vật KBTTN Na Hang xây dựng trước công trình khác khu vực (ii) Phương pháp điều tra theo tuyến Để điều tra dựa vào đồ địa hình đồ quy hoạch KBTTN Na Hang xác định tuyến khảo sát, sử dụng la bàn máy định vị GPS để điều tra thực địa Quy trình điều tra thực địa áp dụng theo phương pháp Nguyễn Nghĩa Thìn giới thiệu Cẩm nang nghiên cứu Đa dạng sinh vật (1997), Hệ sinh thái rừng nhiệt đới (2004), Các phương pháp nghiên cứu thực vật (2006) Mẫu thu xử lý theo phương pháp Nguyễn Nghĩa Thìn (1997) - Phương pháp phân loại thảm thực vật: Xây dựng đồ thảm thực vật dựa ảnh vệ tinh SPOT kết hợp với khóa giải đốn ảnh điều tra thực địa Các tiêu chí xác định phân loại rừng dựa theo thông tư 34/2009/TT-BNN&PTNT ngày 10 tháng năm 2009 Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn - Phương pháp nghiên cứu đặc điểm lâm học số đa dạng thực vật: Đối với trạng thái rừng giàu lập ƠTC kích thước 1.000-2.500 m tùy theo địa hình Đối với rừng phục hồi, rừng non, tre nứa lập ƠTC kích thước 400-500m Điều tra tái sinh lập ƠDB có diện tích 25m2 (5m x 5m), góc ƠTC - Phương pháp vấn: Sử dụng phương pháp điều tra nông thôn có tham gia người dân (PRA) để thu thập, phân tích thơng tin liên quan đến bảo tồn đa dạng sinh học khu bảo tồn - Tính toán số đa dạng: + Độ ưu tính giá trị quan trọng (IV%) lồi thơng qua số hay tiết diện ngang + Chỉ số đa dạng Simpson (1949): + Hệ số Shannon-Wiener (1977): + Chỉ số tương đồng (Index of similarity hay Sorensen’s Index) - SI + Chỉ số entropy Rẽnyi [120]: - Phương pháp xử lý số liệu: sử dụng phần mềm R Excel CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 3.1 Đặc điểm thảm thực vật KBTTN Na Hang 3.2.1 Xây dựng đồ thảm thực vật Thảm thực vật KBTTN Na Hang bao gồm dạng thảm thực vật tự nhiên thảm thực vật nhân tạo; thảm thực vật tự nhiên có kiểu thảm thực vật nhân tạo có kiểu, cụ thể Bảng 3.2 Bảng 3.2 Phân loại thảm thực vật KBTTN Na Hang TT Tên thảm thực vật Diện tích (ha) > 700 ≤ 700 I Thảm thực vật tự nhiên 4.983,64 15.962,79 Kiểu rừng kín thường xanh mưa mùa núi đá vơi bị 1.730,35 5.097,61 tác động Kiểu rừng kín thường xanh mưa mùa núi đá vôi bị tác động mạnh b.1- Kiểu phụ: rừng hỗn giao rộng 2.343,01 7.530,49 b.2- Kiểu phụ: Hỗn giao rộng – tre nứa b.3- Kiểu phụ: Rừng tre nứa TT Tên thảm thực vật Diện tích (ha) > 700 ≤ 700 Kiểu rừng kín thường xanh mưa mùa núi đất bị tác 29,48 210,82 động Kiểu rừng kín thường xanh mưa mùa núi đất bị tác 858,68 2.752,95 động mạnh Thảm bụi thường xanh nhiệt đới 1,38 19,95 Thảm tái sinh thường xanh nhiệt đới núi đá vôi 20,02 179,69 Trảng cỏ thứ sinh nhiệt đới 0,72 21,79 Thảm tái sinh đất ngập nước 149,49 II Thảm thực vật nhân tạo 63,61 673,58 Thảm lâm nghiệp trồng núi đất (Lát, Xoan, Keo) 14,25 459,73 Thảm lâm nghiệp trồng núi đá (Lát, Xoan, Mỡ) 59,39 Thảm nông nghiệp ngắn ngày 3,07 57,31 Thảm nông nghiệp dài ngày trồng núi đất (chè, 46,29 97,15 cam, ăn quả) Đánh giá độ xác kết phân loại Kết phân loại trạng thái rừng KBTTN Na Hang sở giải đoán ảnh SPOT có độ xác cao, đạt 90,4% Có 9,6% số mẫu kiểm tra cho kết sai lệch so với thực tế 3.2.2 Đặc điểm kiểu thảm thực vật (i) Thảm thực vật tự nhiên: (1)- Rừng kín thường xanh mưa mùa núi đá vôi đai cao > 700 m, gồm phân kiểu sau: a- Rừng kín thường xanh mưa mùa đất đá vơi bị tác động đai cao: Diện tích 1.730,35ha, phân bố đỉnh núi cao bị tác động nên giữ cấu trúc đặc trưng rừng nhiệt đới mưa mùa số loài kim quý như: Bách xanh núi đá, Đỉnh tùng, Thơng pà cò, Thơng đỏ bắc b- Rừng kín thường xanh mưa mùa núi đá vôi bị tác động đai cao: Diện tích 2.343,01 ha, phân bố đỉnh núi cao, bị tác động, chất lượng rừng tốt (2) Rừng kín thường xanh mưa mùa núi đá vôi đai thấp ≤ 700: Kiểu rừng chia thành phân kiểu sau: a- Rừng kín thường xanh mưa mùa núi đá vơi bị tác động đai thấp: Diện tích 5.097,61ha, khu vực bị tác động nên giữ cấu trúc đặc trưng rừng nhiệt đới mưa mùa, thảm thực vật có tính đa dạng sinh học cao với nhiều loài quý b- Rừng kín thường xanh mưa mùa núi đá vơi bị tác động mạnh đai thấp Diện tích 7.530,49ha, phân kiểu phân thành kiểu phụ sau: b.1- Kiểu phụ rừng thường xanh mưa mùa hỗn giao rộng núi thấp: hình thành sau khai thác chọn sau canh tác nương rẫy bỏ hoá thời gian dài, tầng gỗ bị khai thác mạnh, gỗ lớn giá trị thấp Rừng thường có cấu trúc tầng: tầng vượt tán cao 20 m chủ yếu lồi giá trị Thị đốt cao (Diospyros susarticulata), Chắp ford (Beilschmiedia fordii), Trương vân (Toona surenii), b.2- Kiểu phụ rừng hỗn giao gỗ – tre nứa: b.3- Kiểu phụ rừng tre nứa: (3)- Kiểu rừng kín thường xanh mưa mùa núi đất bị tác động: Kiểu rừng gồm kiểu phụ: Kiểu rừng kín thương xanh mưa mùa núi đất bị tác động đai cao có diện tích 29,48ha Kiểu rừng kín thường xanh mưa mùa núi đất bị tác động đai thấp có diện tích 210,82ha Cả kiểu phụ có diện tích nhỏ, thực vật chủ yếu gồm lồi giá trị như: Dẻ ấn, Dẻ gai, Gội, Nanh chuột, Quếch tía, Sấu, Sổ giả, Vàng anh,… (4)- Kiểu rừng kín thương xanh mưa mùa núi đất bị tác động mạnh: Kiểu rừng gồm kiểu phụ: đai cao > 700m ≤ 700m: - Rừng kín thường xanh mưa mùa núi đất bị tác động mạnh đai thấp có diện tích 858,68ha; kiểu phụ lại bao gồm số trạng thái như: rừng hỗn giao rộng phục hồi, rừng hỗn giao gỗ - tre nứa rừng hỗn giao tre nứa - gỗ - Rừng kín thường xanh mưa mùa núi đất bị tác động mạnh đai cao có diện tích 2.752,95ha, kiểu phụ lại bao gồm số trạng thái như: rừng hỗn giao rộng phục hồi, rừng hỗn giao gỗ - tre nứa rừng hỗn giao tre nứa - gỗ (5)- Thảm bụi thường xanh nhiệt đới: gồm loại phân bố thổ nhưỡng núi đất núi đá Thảm thực vật chủ yếu tập trung đai thấp diện tích 19,95 ha, lồi ưa sáng có khả chịu hạn như: Bục trắng, Bục bục, Bục bạc, Me, Sim,… (6)- Thảm tái sinh thường xanh núi đá: Là đối tượng phục hồi gỗ tái sinh diện tích đai cao 20,05ha, đai thấp 179,69ha (7)- Trảng cỏ thứ sinh nhiệt đới: (8) - Thảm tái sinh đất ngập nước: 149,49ha, chủ yếu Mai dương tái sinh vùng đất bán ngập (ii) Thảm thực vật nhân tạo: (1)- Rừng trồng núi đất: Kiểu chia làm kiểu phụ: Rừng trồng núi đất đai cao có diện tích 14,25ha Rừng trồng núi đất đai thấp có diện tích 450,73ha; Các loài trồng rừng lấy gỗ đa tác dụng Mỡ, Lát, Xoan, Keo, Trám, Quế, Chè Shan, (2)- Rừng trồng núi đá đai thấp có diện tích 59,39ha, bao gồm loài cây: Mỡ, Lát, Xoan, Keo (3)- Thảm nơng nghiệp ngắn ngày: kiểu có diện tích đai cao 3,07ha đai thấp 57,31ha, gồm: ngô, lúa nương, sắn, (4)- Thảm nông nghiệp dài ngày núi đất: kiểu có diện tích đai cao 46,29ha, đai thấp 97,15ha; bao gồm diện tích ăn lâu năm hay phương thức canh tác nông lâm kết hợp 10 3.2.3 Đặc điểm đa dạng sinh học kiểu thảm thực vật (i) Cấu trúc tổ thành tầng cao Công thức tổ thành tầng cao số kiểu trạng thái rừng KBTTN Na Hang tổng hợp bảng sau: Bảng 3.4 Tổ thành tầng cao số kiểu, trạng thái rừng KBTTN Na Hang TTV Rừng bị tác động Rừng bị bị tác động mạnh phục hồi Trạng thái TXDB TXDG TXDG TXDN TXDP Đai cao Công thức tổ thành (m) 700 29,03 Vạng + 14,8 Nghiến + 7,29 Trai lý + 48,88Lk
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu đặc điểm thực vật bậc cao có mạch và đề xuất giải pháp bảo tồn một số loài thực vật quý hiếm tại KBTTN na hang – tuyên quang tt , Nghiên cứu đặc điểm thực vật bậc cao có mạch và đề xuất giải pháp bảo tồn một số loài thực vật quý hiếm tại KBTTN na hang – tuyên quang tt , CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU, CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN, (iii) Theo tiêu chuẩn IUCN 2015

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới bán

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn