GIÁO ÁN TOÁN 6 PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

30 119 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/07/2019, 19:15

Tiết TẬP HỢP PHẦN TỬ CỦA TẬP HỢP I MỤC TIÊU : Kiến thức: Làm quen với khái niệm tập hợp cách lấy ví dụ tập hợp, nhận biết đối tượng cụ thể hay không thuộc tập hợp cho trước Kỹ năng: - Biết dùng thuật ngữ tập hợp,phần tử tập hợp, biết sử dụng kí hiệu  ,,  , - Đếm số phần tử tập hợp hữu hạn Thái độ: Trung thực, cẩn thận, hợp tác Năng lực – Phẩm chất: a) Năng lực: Năng lực tự học, lực giải vấn đề, lực tư sáng tạo, lực tự quản lí, lực hợp tác, b) Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ II.CHUẨN BỊ: - GV: Máy chiếu, phấn màu, thước thẳng - HS : Bảng nhóm III PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC Phương pháp: Đàm thoại, thuyết trình, hoạt động nhóm, luyện tập thực hành Kĩ thuật: Thảo luận nhóm, đặt câu hỏi, động não IV TỔ CHỨC CÁC HOAT ĐỘNG DẠY HỌC 1.Hoạt động khởi động * Tổ chức lớp: * Kiểm tra cũ: (Kiểm tra đồ dùng học tập HS) 2.Hoạt động hình thành kiến thức Hoạt động GV- HS Giới thiệu chương trình tốn u cầu môn học Nội dung cần đạt GV: Giới thiệu chương trình tốn 6, u cầu mơn học, đồ dùng cần thiết học mơn tốn - u cầu sách HS : Nghe GV: Giới thiệu tiết học "Tập hợp Phần tử tập hợp" HS : Lấy sách, vở, bút ghi Hoạt động 1: Các ví dụ Phương pháp: Đàm thoại, thuyết trình,luyện tập thực hành Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, động nóo GV: Cho HS quan sát hình SGK giới thiệu tập hợp đồ vật (sách, bút) đặt bàn - Yêu cầu HS tìm đồ vật lớp học để lấy ví dụ tập hợp ? GV: LÊy tiÕp hai vÝ dô SGK (?) Yêu cầu HS lấy ví dụ tập hợp ? - Tập hợp HS lớp 6A - Tập hợp bàn, ghế phòng học lớp 6A - Tập hợp số tự nhiên nhỏ - Tập hợp a, b, c Hoạt động 2: Cách viết kí hiệu Phương pháp: Đàm thoại, thuyết trình, hoạt động nhóm, luyện tập thực hành Kĩ thuật: Thảo luận nhóm, đặt câu hỏi, động não GV:- Giíi thiƯu c¸ch đặt tên tập - Đặt tên tập hợp chữ in hợp chữ in hoa hoa - Giới thiệu cách viết tập hợp A số tự nhiên nhỏ - Gọi A tập hợp số tự nhiên nhỏ - Giới thiệu phần tử tập hợp Ta viết: A = {0; 1; 2; 3} hay A = {3; 1; 2; 0}; … - Giíi thiƯu kÝ hiƯu  ;  cách Các số 0; 1; 2; phần tử đọc, yêu cầu HS đọc tập hợp A + Kí hiệu: GV: Treo bảng phụ Bài tập: Hãy điền số kí A đọc thuộc A hiệu thích hợp vào ô trống (GV phần tử A treo bảng phụ) A đọc không thuộc A không phần tử A A A ; A ; HS: Làm tập bảng phụ GV: Giới thiệu tập hợp B gồm Bài tập chữ a; b; c (?) Y/c HS tìm phần tử A tập hợp B GV: Yêu cầu HS làm tập A ; A2 ;  - Gäi B lµ tập hợp chữ a, b, c B = {a, b, c} hay B = {b, a, c} Bµi tập: Điền số kí hiệu thích hợp vào « trèng: GV: Giíi thiƯu chó ý a  B ; ?Để phân biệt hai phần tử B hai tập hợp số chữ có kh¸c nhau? * Chó ý: (SGK) HS: Hai c¸ch: C1: liệt kê tất phần tử tập hợp A = {0; 1; 2; 3} B ;b  C2: Chỉ tính chất đặc trng phần tử GV: Chỉ cách viết khác tập hợp dựa vào tính chất đặc trng phần tử x tập hợp A x N vµ x < A = {x  N / x < 4} (?) Vậy để viết tập hợp A số tự nhiên nhỏ ta viết theo cách nào? HS: Trả lời GV: Đó cách để viết tập hợp GV: Giới thiệu cách minh hoạ tập Ngời ta minh họa tập hợp hợp hình vòng kín (H2-SGK), phần tử tập hợp đợc biểu diễn dấu chấm bên vòng kín 3.Hot ng luyn Phng phỏp: Đàm thoại, thuyết trình, hoạt động nhóm, luyện tập thực hành Kĩ thuật: Thảo luận nhóm, đặt câu hỏi, động não GV: Chia líp thµnh nhãm (2 d·y bµn); nhãm lµm ?1; nhãm lµm bµi tËp (SGK) HS: Hoạt động nhóm Nhóm 1: Làm ?1 Nhóm2: lµm Bµi tËp (SGK) GV: NhËn xÐt, bỉ sung - Yêu cầu 1HS lên bảng làm ?2 HS: Làm GV: Lu ý phần tử liệt kê lần nên tập hợp GV: Yêu cầu HS lên bảng làm BT (?) Yêu cầu HS sử dụng cách minh hoạ hai tập hợp tập vòng tròn kín ?1: D = {0; 1; 2; 3; 4; 5; 6} hc D = {x  N / x < 7} 2D ; 10  D Bµi tËp (SGK) C1: A = {9; 10; 11; 12; 13} C2: A = {x  N/ < x < 14} 12  A ; 16  A ?2: {N, H, A, T, R, G} Bµi tËp2(SGK): B = {T, O, A, N, H, C} 4.Hoạt động vận dụng - GV yêu cầu hs đọc kĩ đề 5(sgk/6), sau làm GV gọi hs lên bảng làm - Hs làm bảng Kết : Bµi : a) A = tháng t ; tháng năm; táng sáu b) B = th¸ng t ; th¸ng s¸u ; th¸ng chÝn ; th¸ng m êi mét - Đố em : liệt kê tập hợp bạn lớp tháng sinh với em Viết tập hợp cách tính chất đặc trưng phần tử tập hợp Hoạt động tìm tòi, mở rộng Về nhà làm: Viết tập hợp sau hai cách: Liệt kê phần tử tập hợp tính chất đặc trưng phần tử a)Tập hợp A gồm số tự nhiên chẵn nhỏ 10 b)Tập hợp B số tự nhiên lẻ lớn nhỏ 10 - Học theo SGK, lấy thêm ví dụ tập hợp - BTVN: 3; 4; / SGK/6 3; 4;5;8;9;10 /SBT/6;7 - Nghiên cứu bài: Tập hợp số tự nhiên ………………………………………………………… Ngày soạn: /8/ Ngày giảng: /8/ Tiết TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN I.MỤC TIÊU : Kiến thức: Biết tập hợp số tự nhiên,tính chất phép tính tập hợp số tự nhiên Kỹ năng: - Đọc viết số tự nhiên đến lớp tỉ - Sắp xếp số tự nhiên theo thứ tự tăng giảm - Biết sử dụng kí hiệu =,>,< , ,   Thái độ: Trung thực, cẩn thận, hợp tác, yêu toán học Năng lực – Phẩm chất: a) Năng lực: Năng lực tự học, lực giải vấn đề, lực tư sáng tạo, lực tự quản lí, lực hợp tác, b) Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ II.CHUẨN BỊ: - GV: Máy chiếu, phấn màu, thước thẳng - HS : Bảng nhóm, ơn tập số tự nhiên tiểu học III PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC Phương pháp: Đàm thoại, thuyết trình, hoạt động nhóm, luyện tập thực hành Kĩ thuật: Thảo luận nhóm, đặt câu hỏi, động não IV TỔ CHỨC CÁC HOAT ĐỘNG DẠY HỌC 1.Hoạt động khởi động * Tổ chức lớp: * Kiểm tra cũ: *Câu hỏi: HS1) Cho ví dụ tập hợp Nêu ý cách viết tập hợp Bài tập: Cho tập hợp: A = {Cam, táo} B = {Ổi, cam, chanh} �� , Dùng kí hiệu để ghi phần tử: Thuộc A thuộc B; Thuộc A không thuộc B HS2) Nêu cách viết tập hợp: Viết tập hợp A số tự nhiên lớn nhỏ 10 cách Hãy minh học tập hợp A hình vẽ *Đáp án HS1) Các phần tử tập hợp đặt dấu ngoặc nhọn   cách dấu chấm phẩy " ; " ( phần tử số) dấu phẩy " , " ( phần tử chữ) - Mỗi phần tử liệt kê lần, thứ tự liệt kê tuỳ ý Bài tập: Cho A = {Cam, táo} ; B = {Ổi, cam, chanh} + Cam �A Cam � B + Táo �A táo � B HS2 ) Để viết tập hợp thường có cách: - Liệt kê phần tử tập hợp - Chỉ tính chất đặc trưng cho phần tử tập hợp Bài tập: C1: A = {4; 5; 6; 7; 8; 9} ; C2: A = { x �N / < x < 10} Minh hoạ tập hợp: HS: Nhận xét câu trả lời làm bạn GV: Nhận xét, đánh giá cho điểm ĐVĐ: Ở tiểu học em biết (tập hợp) số 0; 1; 2; số tự nhiên Trong bìa học hơm em biết tập hợp số tự nhiên kí hiệu N Tập hợp N N* có khác nhau? Và tập hợp gồm phần tử nào? Để hiểu vấn đề nghiên cứu hôm Hoạt động hình thành kiến thức: Hoạt động GV- HS Nội dung cần đạt Hoạt động 1: Tập hợp N N* Phương pháp: Đàm thoại, thuyết trình, luyện tập thực hành Kĩ thuật: đặt câu hỏi, động não GV: Ở tiểu học ta biết số 0,1,2 … số tự nhiên trước ta biết tập hợp số tự nhiên kí hiệu N - Y/c HS làm tập HS: Lên bng * Các số 0, 1, 2, 3, số tự nhiên Tập hợp số tự nhiên đợc kí hiệu N Bài tập: Hãy điền kí hiệu vào chỗ trống: N 3 N GV:Hãy số phần tử tập N - Nhắc lại cách biểu diễn số t nhiờn * Các số 0,1,2,3,là phần tử trờn tia số VD số 0; 1; cña N HS: Lên bảng GV: Các điểm biểu diễn số 0; 1; gọi điểm 0; điểm 1; điểm (?) Hãy biểu diễn điểm 4; HS: Biểu diễn điểm 4, GV: Mỗi số tự nhiên biểu diễn điểm tia số Điểm biểu din s * Mỗi số tự nhiên đợc biểu diễn t nhiờn a l im a điểm tia sè §iĨm biĨu GV: Hãy nghiên cứu SGK cho bit diễn số tự nhiên a điểm a N* l gỡ? * Tập hợp số tự nhiên khác đHS: l hp s t nhiờn khỏc ợc kí hiệu N* GV nờu kớ hiệu (?) Hãy viết tập N* theo hai cách HS: Viết N*= {1; 2; 3; 4; 5; …} GV: Y/c HS làm: N*= {x  N / x 0} Bài tập: Hãy điền kí hiệu   vào chỗ trống: N* N Bµi tËp:   N* N N* N HS: Lên bảng  N*  N   Hoạt động 2: Thứ tự tập hợp số tự nhiên Phương pháp: Đàm thoại, thuyết trình, luyện tập thực hành Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, động não Tr¸i GV: Gọi 1HS đọc mục a SGK GV tia số ph¶i (?) Trên tia số điểm biểu diễn số lớn so với điểm biểu diễn số nhỏ hn nh th * Trên tia số điểm biểu diễn số nhỏ bên trái điểm biểu no? HS: Điểm biểu diễn số nhỏ bên diÔn sè lín h¬n trái điểm biểu diễn số lớn Củng cố: Điền kí hiệu >, < vào vng cho đúng: 15 GV: Giới thiệu kí hiệu ;  (?) Yêu cầu HS đọc a  b HS: Đọc GV: Cho HS làm tập (?) Yêu cầu HS đọc mục b, c SGK HS: §äc GV: H·y t×m sè liỊn sau, liỊn tríc cđa Tìm hai số tự nhiên liên tiếp cã mét sè lµ HS: Sè liỊn sau cđa lµ 10 Sè liỊn tríc cđa lµ (hoặc 7) hai số tự nhiên liên tiếp GV: Yêu cầu HS làm ? HS: Làm GV: Trong số tự nhiên, số nhỏ nhất, số lớn nhất? Bài tập: Điền kí hiệu >, < vào ô vuông cho đúng: > < 15 * ViÕt a  b chØ a < b hc a = b ViÕt b  a b > a b = a Bài tËp: ViÕt tËp hỵp A = {x  N / x 8} cách liệt kê phần tử Giải: A = { 5; 6; 7; 8} ? 28 , 29 , 30 99 , 100, 101 + Số số tự nhiên nhỏ + Không có số tự nhiên lớn Vì số tự nhiên có số liền sau lớn Vì sao? HS: Trả lời GV: Nhấn mạnh: Tập hợp số tự nhiên có vô số phần tử (?) Yêu cầu HS đọc mục d, e SGK HS: ®äc 3.Hoạt động Luyện tập Phương pháp: Đàm thoại, thuyết trình, hoạt động nhóm, luyện tập thực hành Kĩ thuật: Thảo luận nhóm, đặt câu hỏi, động não GV: Y/c HS lµm BT - Chia líp thµnh nhóm làm câu a, b, c - Đại diện nhóm trình bày GV bổ sung HS: Hoạt động nhóm Đại diện nhóm trả lời Bài tập 7-SGK a) A = {x  N / 12 < x < 16} A = { 13; 14; 15 } b) B = { x  N* / x < 5} B = { 1; 2; 3; } c) C = {x  N / 13  x  15} C = { 13; 14 ; 15 } Bµi tËp 8-SGK GV:Yêu cầu HS đọc đề (?) Yêu cầu 2HS lên bảng làm , C1: A = { x N / x 5} em cách C2: A = { 0; 1; 2; 3; 4; 5} HS: Đọc đề bài, 2HS lên bảng làm GV: Chốt lại kiÕn thøc cđa bµi 4.Hoạt động vận dụng - Hiện số siêu thị hay hàng, thường gặp kí hiệu 10K,20K bảng giá mặt hàng Chẳng hạn, hàng có giá 50 000 đồng viết tắt 50K.Em nhìn thất cách kí hiệu bào chưa? - Thầy cô giáo nhận xét ghi nhận kết học tập cuả hs 5.Hoạt động tìm tòi,mở rộng - GV cho hs làm tập (sgk/7) - Một hs trả lời miệng tập (sgk/7) : a) Số tự nhiên liền sau số 17 ; 99 ; a (với a  N) : 18 ; 100 ; a + b) Số tự nhiên liền trước số 35 ; 1000 ; b (với b  N* ) : 34 ; 999 ; b - - GV nhận xét, cho điểm Kết tập * Học lý thuyết theo SGK - BTVN:8, 9, 10 – SGK- 8; 17, 18, 19, 20- SBT-9;10 - Đọc trước bài: Ghi số tự nhiên ………………………………………………………… Ngày soạn: /8/ Ngày giảng: /8/ Tiết GHI SỐ TỰ NHIÊN I MỤC TIÊU : Kiến thức: Hiểu hệ thập phân, phân biệt số chữ số hệ thập phân Hiểu số hệ thập phân, giá trị chữ số số thay đổi theo vị trí Kỹ năng: - Viết số tự nhiên hệ thập phân - Biết đọc viết số La mã không vượt 30 Thái độ: - Thái độ trung thực, cẩn thận, hợp tác nhóm - Thấy rõ ưu điểm hệ thập phân việc ghi số tính tốn Năng lực – Phẩm chất: a) Năng lực: Năng lực tự học, lực giải vấn đề, lực tư sáng tạo, lực tự quản lí, lực hợp tác, b) Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ II.CHUẨN BỊ: - GV: Bảng phụ, phấn màu,máy chiếu - HS : Bảng nhóm, ơn tập cách ghi số tự nhiên III PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC Phương pháp: Đàm thoại, thuyết trình, hoạt động nhóm, luyện tập thực hành Kĩ thuật: Thảo luận nhóm, đặt câu hỏi, động não IV TỔ CHỨC CÁC HOAT ĐỘNG DẠY HỌC 1.Hoạt động ng 10 Tun Ngày soạn: 20/8/ Ngày ging: 28/8/ Tiết 4: SỐ PHẦN TỬ CỦA MỘT TẬP HỢP TẬP HỢP CON I MỤC TIÊU : Kiến thức: - Hiểu tập hợp có phần tử, có nhiều phần tử, có vơ số phần tử, khơng có phần tử - Hiểu k/n tập hợp con, k/n hai tập hợp Kỹ năng: Biết tìm số phần tử tập hợp, biết kiểm tra tập hợp tập hợp tập hợp cho trước, biết viết vài tập hợp tập hợp, biết kiểm tra sử dụng kí hiệu   Thái độ:Trung thực, cẩn thận, hợp tác, xác, u tốn học Năng lực – Phẩm chất: a) Năng lực: Năng lực tự học, lực giải vấn đề, lực tư sáng tạo, lực tự quản lí, lực hợp tác, b) Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ II.CHUẨN BỊ: - GV: Bảng phụ, phấn màu,máy chiếu - HS : Bảng nhóm, ơn tập cách ghi số tự nhiên III PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC Phương pháp: Đàm thoại, thuyết trình, hoạt động nhóm, luyện tập thực hành Kĩ thuật: Thảo luận nhóm, đặt câu hỏi, động não IV TỔ CHỨC CÁC HOAT ĐỘNG DẠY HỌC 1.Hoạt động khởi động * Tổ chức lớp: * Kiểm tra cũ: *Câu hỏi HS1: a) Viết giá trị số abcd hệ thập phân - Giải 14 (Sgk - 10) HS2: b) Giải 15 (Sgk - 10) * Đáp án, biểu điểm HS1: a) abcd = a.1000 + b.100 + c.10 + d Bài 14 (Sgk - 10): Với chữ số 0; 1; ta viết tất số tự nhiên có chữ số mà chữ số khác là: 102; 120; 201; 210 HS2: b) Bài 15 (Sgk - 10): +) a) Mười bốn, hai mươi sáu +) b) XVII; XXV +) c) IV  V  I V  VI  I VI  V  I GV yêu cầu HS lấy ví dụ tập hợp? 16 Hoạt động hình thành kiến thức Hoạt động GV- HS Nội dung cần đạt Hoạt động 1: Số phần tử tập hợp Phương phỏp: Đàm thoại, thuyết trỡnh, hoạt động cặp đụi ,luyện tập thực hành Kĩ thuật: Đặt cõu hỏi, động nóo GV: Nêu ví dụ SGK Cho tập hợp: A = {5} B = {x, y} C = {1; 2; 3; …; 100} N = {0; 1; 2; 3; …} (?) Nêu phần tử A, B, C, N ? Ta nói: A có phần tử; B có hai phần GV: Chỉ số phần tử A, B, C, N tử; C có 100 phần tử; N có vơ số phần tử - u cầu HS làm ?1 ; ?2 ?1: HS: thực cá nhân + Tập hợp D có phần tử + Tập hợp E có phần tử + Tập hợp H có 11 phần tử ?2: Khơng có số tự nhiên x mà x+5=2 GV: Nếu gọi A tập hợp số tự nhiên x mà x + = A khơng có phần tử Ta gọi A tập hợp rỗng - Yêu cầu HS đọc ý SGK * Chú ý: - Tập hợp khơng có phần tử gọi tập hợp rỗng GV: Giới thiệu kí hiệu tập hợp rỗng  - Tập hợp rỗng kí hiệu  GV: Y/c HS làm tập 17(SGK) Bài tập 17(SGK): - Yêu cầu HS hoạt động cặp đôi A = {x  N / x  20} , A có 21 phần tử - hs lên bảng trình bày B = , B phần tử - HS di lớp nhận xét , bổ sung nµo - Gv nhận xét Hoạt động 2: Tập hợp Phương pháp: Đàm thoại, thuyết trình ,luyện tập thực hành,hđ nhóm Kĩ thuật: Thảo luận nhóm, đặt câu hỏi, động não GV: Nêu ví dụ hai tập hợp E F SGK 17 (?) Viết tập hợp E F ? HS: Lên bảng viết GV: Hãy kiểm tra xem phần tử tập hợp E có thuộc tập hợp F không? E = {x, y} F = {x, y, c, d} GV: Giới thiệu tập hợp E tập hợp Ta thấy phần tử E thuộc F, tập hợp F ta nói tập hợp E tập hợp tập hợp F (?) Vậy A tập hợp tập hợp B nào? *Khái niệm: Nếu phần tử tập hợp A thuộc tập hợp B A tập hợp tập hợp B GV: Nêu kí hiệu * Kí hiệu: A  B hay B  A đọc là: A tập hợp tập hợp B A chứa B B chứa A GV: Cho HS làm BT củng cố / bảng phụ Bài tập: Cho tập hợp M = {a, b, c} Bài tập: a) Viết tập hợp tập hợp M mà có phần tử? a) {a} ; {b} ; {c}  b) Dùng kí hiệu để thể quan hệ tập hợp với tập M b) {a}  M ; {b}  M ; {c}  M - Yêu cầu HS hoạt động nhóm - HS:Thảo luận nhóm - Đại diện nhóm trả lời GV: Lưu ý phải viết {a}  M không viết a  M Kí hiệu  ;  diễn tả mối quan hệ phần tử với 1tập hợp Còn kí hiệu  quan hệ tập hợp với tập hợp GV: Yêu cầu HS làm ?3 ?3 M  A; M  B; A  B; B  A Hs : thực cỏ nhõn GV: Giới thiệu hai tập hợp Chú ý: Nếu A  B B  A ta nói A B hai tập hợp nhau, k/hiệu: A = B Hoạt động Luyện tập Phương pháp: Đàm thoại, thuyết trình ,luyện tập thực hành, cặp đơi Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, động não 18 GV:Yêu cầu HS đọc, làm vào HS: Hoạt động cỏ nhõn - Gọi 4HS lên bảng làm? Bài tập 16-SGK a) x - = 12 x = 12 + = 20 A = {20}, A có phần tử b) x + = x = 7- = B = {0}; B có phần tử c) C = {0; 1; 2; 3; 3; …} C có vơ số phần tử d) D =  ; D khơng có phần tử GV: Y/c HS thảo luận làm tập 18 HS: Hoạt động cặp đụi trả lời Bài tập 18-SGK:/Bảng phụ Tập hợp A tập hợp rỗng Vì A có phần tử GV: Chốt lại kiến thức 4.Hoạt động vận dụng Khi tập hợp A tập hợp tập hợp B ? Khi tập hợp A tập hợp B ? - HS đứng chỗ trả lời câu hỏi - GV yêu cầu hs hđcá nhân làm tập 20 (sgk/13) - Hs lên bảng làm, lớp làm vào : tập 20/sgk : A =  15 ; 24  a) 15 � A b)  15  � A c)  15 ; 24   A Hoạt động tìm tòi mở rộng - HS nhà làm: Cho x = 3a + với a = 0;1;2;3;4 Bằng cách liệt kê phần tử viết tập hợp G gồm phần tử giá trị x? - Về nhà - Học lý thuyết theo SGK - BTVN: 18, 19, 20 /SGK/13 ; 42,45,48/SBT/15 ;16 19 Ngày soạn : 22 /8/ Ngày giảng: 30/8/ Tiết 5: LUYỆN TẬP I) MỤC TIÊU : Kiến thức: Củng cố kiến thức tập hợp, phần tử tập hợp, quan hệ  ;  phần tử tập hợp, quan hệ tập hợp với tập hợp Kỹ năng: Rèn luyện kỹ viết tập hợp theo kí hiệu, vận dụng kiến thức để làm tập Thái độ:Thái độ trung thực, cẩn thận, hợp tác nhóm Năng lực – Phẩm chất: a) Năng lực: Năng lực tự học, lực giải vấn đề, lực tự quản lí, lực hợp tác, b) Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ II.CHUẨN BỊ: - GV: Bảng phụ, phấn màu,máy chiếu - HS : Dụng cụ học tập, chuẩn bị III PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC Phương pháp: Đàm thoại, thuyết trình, hoạt động nhóm, luyện tập thực hành Kĩ thuật: Thảo luận nhóm, đặt câu hỏi, động não IV TỔ CHỨC CÁC HOAT ĐỘNG DẠY HỌC 1.Hoạt động khởi động * Tổ chức lớp: * Kiểm tra cũ: * Câu hỏi a) Cho A = {0} nói A tập hợp rỗng không b) Viết tập hợp A số tự nhiên nhỏ 8, tập hợp B số tự nhiên nhỏ Rồi dùng kí hiệu � để thể quan hệ tập hợp c) Cho tập hợp A = {13; 27} Điền ký hiệu �, � = vào ô vuông cho 13 A; {13} A; {13; 27} A * Đáp án, biểu điểm a) Cho A = {0} khơng thể nói A = � A có phần tử b) Tập hợp A STN nhỏ là: A = {0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7} Tập hợp B STN nhỏ là: B = {0; 1; 2; 3; 4} Vậy có B � A c) Cho A = {13; 27} 13 �A ; {13} � A ; {13; 27} = A 20 Vào bài: Tập hợp sau có phần tử: A = {0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7} Muốn tìm số phần tử ta làm nào?=> 2.Hoạt động luyện tập Hoạt động GV-HS Nội dung cần đạt Dạng 1: Tính số phần tử tập hợp Phương pháp: Đàm thoại, thuyết trình ,luyện tập thực hành, cặp đơi, hđ nhóm Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, động não,thảo luận nhóm Bµi tËp 1: (Bµi tËp 21-SGK-14) GV: Yêu cầu HS đọc đề tập 21 SGK (?) Cho dãy số 0, 1, 2, 3,…, 10 Vậy có số, ta tính theo cơng thức tiểu học? + B = {10; 11; 12; …; 99} GV: Vậy ta tính số phần tử cã 99 - 10 + = 90 (phÇn tư) tập hợp cách tính số số ? Tính số phần tử M? HS hoạt động cá nhân lm bi 21 Bài tập 2: Có sè tù GV: Yêu cầu HS làm tập (ghi lờn nhiên có chữ số? bng) Giải: HS: hot ng cỏ nhõn Các số tự nhiên có ch÷ sè 1hs lên bảng làm gåm: Hs nhận xét, gv chốt 1000; 1001; 1002; …; 9999 cã 9999 - 1000 + = 9000 (sè) GV: Yêu cầu HS làm BT 22 SGK (?) Thế số chẵn, số lẻ? Bµi tËp 3: (Bµi 22-SGK-14) ? Hai số chẵn liên tiếp (lẻ liên tiếp) đơn vị? GV:- Số chẵn số tự nhiên có chữ số tận 0, 2; 4; 6; - Số lẻ số tự nhiên có chữ số tận 1, 3, 5, 7, - Hai số chẵn liên tiếp (lẻ liên tiếp) a) C = {0; 2; 4; 6; 8} đơn vị b) L = {11; 13; 15; 17; 19} GV: Yêu cầu HS làm 22 theo nhóm, c) A = {18; 20; 22} nhóm trường trình bày d) B = {25; 27; 29; 31} HS: thảo luận theo nhóm(3’) GV: Yêu cầu HS làm BT 23 SGK (?) Hãy tính số số chẵn tập hợp Bµi tËp 4: (Bµi 23-SGK-14) 21 C GV: Hướng dẫn HS tìm số số chẵn tiểu học Tổng quát: + Tập hợp số chẵn từ a n b cú a) Số phần tử tập hợp D lµ: (b - a) : + phần tử (99 - 21) : + = 40 + Tập hợp số lẻ từ m đến n cú b) Số phần tử tập hợp E là: (m - n) : + phần tử (96 - 32) : + = 33 GV: Đó cách tìm số phần tử tập hợp số chẵn số lẻ - Yêu cầu HS hoạt động cặp đôi Tổng quát: Tập hợp số tự nhiên từ a  b có b - a + phần tử Dạng 2: Tập tập hợp GV: Yêu cầu HS đọc, làm 24,25 (SGK- Bµi tËp 5: (Bµi 24-SGK-14) 14) cá nhân A  N ; B  N ; N*  N GV:2 HS lên bảng làm 24,25 Bµi tËp 6: (Bài 25-SGK-14) A = {In-đo-nê-xi-a, Mi-an-ma, Thái Lan, Việt Nam} GV: Chốt lại kiến thức B = {Xin-ga-po,Bru-n©y,Campu-chia} 3.Hoạt động vận dụng -Nhắc lại cách tính số số hạng dãy số viết theo quy luật ? - Lưu ý :  ≠ {0} ;  ≠ {} Bài tập: Bạn Tâm đánh số trang sách số tự nhiên từ  100 Bạn Tâm phải viết chữ số? Hướng dẫn: Chia số từ  100 thành : Nhóm chữ số  Nhóm chữ số 10  99 Nhóm chữ số :100 4.Hoạt động tìm tòi, mở rộng Hãy tính số phần tử tập hợp sau: D={21;23;25;29;…;99} E={32,34,36;…;96} Hs làm tập nhà - Xem lại tập chữa - BTVN: 40;46;47;49;51 – SBT-15;16 - Nghiên cứu trước bài: Phép cộng phép nhân 22 Ngày soạn: 27 /8/ Ngày giảng: /9/ Tuần Tiết : PHÉP CỘNG VÀ PHÉP NHÂN I) MỤC TIÊU : Kiến thức: Biết tính chất giao hốn kết hợp phép cộng phép nhân số tự nhiên, tính chất phân phối phép nhân phép cộng, biết phát biểu viết dạng tổng quát tính chất Kỹ năng: - Biết vận dụng hợp lí tính chất phép cộng phép nhân số tự nhiên vào giải toán - Rèn luyện kĩ tính tốn Thái độ:Thái độ trung thực, cẩn thận, hợp tác nhóm Năng lực – Phẩm chất: a) Năng lực: Năng lực tự học, lực giải vấn đề, lực tự quản lí, lực hợp tác, b) Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ II.CHUẨN BỊ: - GV: Bảng phụ, phấn màu,máy chiếu - HS : Ôn tập lại t/c phép cộng phép nhân học tiểu học III PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC Phương pháp: Đàm thoại, thuyết trình, hoạt động nhóm, luyện tập thực hành Kĩ thuật: Thảo luận nhóm, đặt câu hỏi, động não IV TỔ CHỨC CÁC HOAT ĐỘNG DẠY HỌC 1.Hoạt động khởi động * Tổ chức lớp: Vào bài: Trả lời câu hỏi: - Em cho biết người ta dùng kí hiệu để phép cộng phép nhân? - Nêu thành phần phép cộng 3+2=5 phép nhân 4x6=24? 2.Hoạt động hình thành kiến thức Hoạt động GV-HS Nội dung cần đat Hoạt động 1: Tổng tích hai số tự nhiên GV: Yêu cầu HS đọc làm tập Bài tốn: Hãy tính chu vi sân HS: thực hình chữ nhật có chiều dài 32m, 23 chiều rộng 25m Giải: Chu vi sân hình chữ nhật là: (32 + 25) x = 114(m) GV: Giới thiệu phép cộng phép nhân * Phép cộng: HS: Nghe giảng, ghi a + b = c (Số hạng) + (số hạng) = (tổng) *Phép nhân: a b = d (thừa số) (thừa số) = (tích) GV: Giới thiệu trường hợp không + Trong tích mà thừa số viết dấu nhân thừa số chữ có thừa số số, ta có HS: Nghe giảng ,ghi thể không viết dấu nhân thừa số Ví dụ: a.b = ab ; 4.x.y = 4xy GV: Yêu cầu HS làm ?1 theo nhóm (3’) ?1: a 12 21 HS: Thảo luận nhóm làm bài, đại diện nhóm trình bày b 48 15 Hs lớp nhận xột, bổ xung a+b 17 21 49 15 Gv nhận xột, củng cố a.b 60 48 GV: Yêu cầu HS làm ?2 ?2: HS hoạt động cỏ nhõn a) Tích số tự nhiên với số b) Nếu tích hai thừa số mà có thừa số GV: Cho HS làm BT củng cố (?) Có thừa số tích? Tích Bài tập 30a (SGK Tr17) chúng bao nhiêu? a) (x - 34).15 = HS hoạt động cỏ nhõn x - 34 = x = + 34 x = 34 Hoạt động 2: Tính chất phép cộng phép nhân số tự nhiên - Nhắc lại tính chất phép cộng số tự nhiên? Phép Nhân - Nhắc lại tính chất phép nhân hai số tính Cộng tự nhiên? Tính chất GV: Treo bảng phụ ghi t/c SGK Giao hoán a+b = b+ a a.b = b.a (?) Yêu cầu HS nhắc lại t/c phép Kết hợp (a+b)+c=a+ (a.b).c = a cộng ? (b+c) (b.c) Cộng với a+0 =0+a = a 24 số Nhân với số PP phép nhân đ/v phép cộng ?3 a.1 = 1.a = a a(b+c) = ac+ac GV: Yêu cầu HS hoạt động cỏ nhõn làm ?3 a) 46 + 17 + 54 (?) Trong toán em sử dụng = (46 + 54) + 17 t/c nào? = 100 + 17 = 117 (?) Chỉ sử dụng t/c để làm toán? (?) Em sử dụng t/c làm ?3c ? b) 37 25 = (4 25) 37 = 100 37 = 3700 c) 87.36 + 87.64 = 87.(36 + 64) = 87 100 = 8700 3: Hoạt động luyện tập GV: Yêu cầu HS đọc đề Bài tập 26(SGK-16) * Lưu ý HS: Quãng đường quãng Quãng đường ô tô từ Hà Nội lên Yên đường Bái qua Vĩnh Yên Việt Trì là: HS: Đọc đề, làm 26 cỏ nhõn 54 + 19 + 82 = 155 (km) GV: Yêu cầu HS hoạt động cặp đụi làm Bài tập 27(SGK-16) 27 a) 86 + 357 + 14 = (86 + 14) + 357 - Đại diện hs lờn bảng trỡnh bày,hs = 100 + 357 lớp nhận xột, bổ xung = 457 b) 72 + 69 + 128 = (72 + 128) + 69 = 200 + 69 = 269 c) 25 27 = (25 4) (5 2) 27 = 100 10 27 = 27000 d) 28 64 + 28 36 = 28.(64 + 36) GV: Chốt lại kiến thức = 28 100 = 2800 4/Hoạt động vận dụng 25 - Phép cộng phép nhân có tính chất giống ? - Tính nhanh cách hợp lí: a/ 997 + 86 b/ 37 38 + 62 37 Hướng dẫn: a/ 997 + (3 + 83) = (997 + 3) + 83 = 1000 + 80 = 1083 Sử dụng tính chất kết hợp phép cộng Nhận xét: 997 + 86 = (997 + 3) + (86 -3) = 1000 + 83 = 1083 Ta thêm vào số hạng đồng thời bớt số hạng với số b/ 37 38 + 62 37 = 37.(38 + 62) = 37.100 = 3700 Sử dụng tính chất phân phối phép nhân phép cộng 5.Hoạt động tìm tòi, mở rộng - Tính tổng của: Tất số tự nhiên có chữ số Hướng dẫn: S1 = 100 + 101 + … + 998 + 999 Tổng có (999 – 100) + = 900 số hạng Do S1= (100+999).900: = 494550 *Về nhà - Học lý thuyết theo SGK - BTVN: 28, 29, 30b, 31 – SGK-16 ;17 ;53-SBT-16 - Tính tổng của:Tất số lẻ có chữ số 26 Thày liên hệ 0989.832560 ( có zalo ) để có trọn Trung tâm GD Sao Khuê nhận cung cấp giáo án, soạn powerpoit, viết SKKN, chuyên đề, tham luận, thi e-Learing cấp… 27 28 29 30 ... độ:Trung thực, cẩn thận, hợp tác, xác, u tốn học Năng lực – Phẩm chất: a) Năng lực: Năng lực tự học, lực giải vấn đề, lực tư sáng tạo, lực tự quản lí, lực hợp tác, b) Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự... hệ thập phân việc ghi số tính tốn Năng lực – Phẩm chất: a) Năng lực: Năng lực tự học, lực giải vấn đề, lực tư sáng tạo, lực tự quản lí, lực hợp tác, b) Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ II.CHUẨN... cẩn thận, hợp tác, yêu toán học Năng lực – Phẩm chất: a) Năng lực: Năng lực tự học, lực giải vấn đề, lực tư sáng tạo, lực tự quản lí, lực hợp tác, b) Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ II.CHUẨN
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN TOÁN 6 PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC, GIÁO ÁN TOÁN 6 PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

Từ khóa liên quan