Thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện núi thành, tỉnh quảng nam

112 57 0
  • Loading ...
1/112 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/07/2019, 15:16

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN CÔNG TIẾN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NÚI THÀNH, TỈNH QUẢNG NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH SÁCH CÔNG HÀ NỘI, năm 2019 HÀ NỘI, 2019 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN CƠNG TIẾN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NÚI THÀNH, TỈNH QUẢNG NAM Chun ngành : Chính sách cơng Mã số : 34 04 02 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS TRẦN NGỌC NGOẠN NỘI, 2019 HÀHÀ NỘI, năm 2019 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, xin chân thành cảm ơn đến Ban Giám đốc, quý thầy, cô Học viện Khoa học Xã hội tận tình tạo điều kiện giúp đỡ tơi q trình học tập Đặc biệt, tơi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến TS Trần Ngọc Ngoạn, người trực tiếp hướng dẫn đề tài cho tơi với tất lòng nhiệt tình quan tâm Bên cạnh đó, tơi gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo, chun viên Phòng Lao động - Thương binh Xã hội huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, UBND xã, thị trấn bạn bè, đồng nghiệp quan tâm, tạo điều kiện, chia sẻ, động viên suốt thời gian học tập nghiên cứu luận văn Mặc dù cố gắng q trình nghiên cứu luận văn khơng thể tránh khỏi thiếu sót Tác giả mong nhận góp ý q thầy, bạn bè Tôi xin chân thành cảm ơn ! LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn Thạc sĩ Chính sách cơng “Thực sách giảm nghèo bền vững địa bàn huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam” hoàn tồn trung thực khơng trùng lặp với đề tài khác lĩnh vực Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm lời cam đoan Tác giả luận văn Nguyễn Công Tiến MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG NHỮNG VẪN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG 1.1 Nghèo vai trò giảm nghèo bền vững phát triển kinh tế - xã hội 1.2 Thực sách giảm nghèo bền vững 13 1.3 Những nhân tố ảnh hưởng đến thực sách giảm nghèo bền vững 20 1.4 Kinh nghiệm thực giảm nghèo số địa phương Việt Nam 23 CHƯƠNG THỰC TRẠNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NÚI THÀNH, TỈNH QUẢNG NAM 27 2.1 Tổng quan chủ trương sách giảm nghèo bền vững 27 2.2 Thực trạng thực sách giảm nghèo 28 2.3 Đánh giá thực sách giảm nghèo bền vững huyện Núi Thành 45 2.4 Những vấn đề đặt thực sách giảm nghèo bền vững huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam thời gian tới 51 CHƯƠNG GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG THỜI GIAN TỚI Ở HUYỆN NÚI THÀNH, TỈNH QUẢNG NAM 55 3.1 Bối cảnh phát triển 55 3.2 Quan điểm, yêu cầu thực sách giảm nghèo bền vững huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam 56 3.3 Các giải pháp thực sách giảm nghèo bền vững huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam 58 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 71 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ASXH BCĐ &TGV : An sinh xã hội : Ban đạo Tổ giúp việc BHYT : Bảo hiểm y tế BTXH : Bảo trợ xã hội CNH-HĐH : Cơng nghiệp hóa - Hiện đại hóa CSHT : Cơ sở hạ tầng CSXH : Chính sách xã hội DTTS : Dân tộc thiểu số ĐA-UBND : Đề án - Ủy ban nhân dân ĐBKK : Đặc biệt khó khăn ESCAP : Ủy ban kinh tế xã hội Châu Á Thái Bình Dương Liên Hiệp quốc HĐND : Hội đồng nhân dân KHXH : Khoa học xã hội KH-UBND : Kế hoạch - Ủy ban nhân dân KT-XH : Kinh tế - Xã hội LHPN : Liên hiệp Phụ nữ MTTQVN : Mặt trận Tổ quốc Việt Nam NĐ-CP : Nghị định - Chính phủ NQ-CP : Nghị - Chính phủ NQ/ĐH : Nghị đại hội NQ-HĐND : Nghị - Hội đồng nhân dân NQ/TU : Nghị quyết/ Tỉnh ủy QĐ-TTg : Quyết định - Thủ tướng Chính phủ QĐ-UBND : Quyết định - Ủy ban nhân dân SXKD : Sản xuất kinh doanh UBMTTQVN : Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam UBND : Ủy ban nhân dân VSMT : Vệ sinh môi trường GNBV : Giảm nghèo bền vững DANH MỤC BẢNG BIỂU Số hiệu bảng 2.1 Tên bảng Tổng hợp hộ nghèo huyện Núi Thành theo số liệu kết điều tra năm 2015-2018 Trang 32 Tổng hợp nguyên nhân nghèo huyện Núi Thành qua số liệu 2.2 nghiên cứu từ kết tổng điều tra theo chuẩn nghèo giai đoạn 33 2016-2020 Tổng hợp vốn vay ngân hàng Chính sách xã hội huyện Núi 2.3 Thành 41 DANH MỤC HÌNH Số hiệu hình Nội dung Trang Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo qua năm 2015, 2016, 2.1 2017, 2018 theo khu vực đồng bằng, miền núi huyện Núi 32 Thành 2.2 Các kênh phổ biến sách 36 Nhận xét công chức, lãnh đạo quản lý cấp huyện hiệu 2.3 phối hợp thực sách 38 Những sách thực giúp người dân 3.1 thoát nghèo 62 Mức độ tham gia đề xuất biện pháp thực sách 3.2 người dân địa phương 65 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Giảm nghèo mục tiêu chiến lược nhiệm vụ quan trọng hàng đầu sách phát triển theo hướng bền vững Đảng Nhà nước Trong năm qua nhà nước ban hành tổ chức triển khai thực nhiều sách giảm nghèo nhằm cải thiện đời sống vật chất tinh thần người nghèo, góp phần thu hẹp khoảng cách chênh lệch mức sống nông thôn thành thị, vùng, miền, dân tộc nhóm dân cư; đồng thời thể tâm việc thực mục tiêu thiên niên kỷ Liên hợp quốc mà Việt Nam cam kết Những năm qua, việc tập trung thực thành công Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội chương trình giảm nghèo, tạo điều kiện để người nghèo tiếp cận tốt dịch vụ xã hội bản; sở hạ tầng (CSHT) huyện, xã nghèo tăng cường; đời sống người nghèo cải thiện rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo Huyện qua tổng điều tra cuối năm 2015 theo chuẩn nghèo 7,16% giảm 2,72% vào cuối năm 2018 Tuy nhiên, kết giảm nghèo chưa thực bền vững, số hộ nghèo nghèo có mức thu nhập nằm sát chuẩn nghèo nhiều, tỷ lệ hộ tái nghèo hàng năm cao; chênh lệch giàu, nghèo vùng, miền nhóm dân cư lớn, đời sống người nghèo nhìn chung nhiều khó khăn, khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) xã vùng bãi ngang ven biển Q trình tổ chức thực bộc lộ nhiều tồn tại: chế quản lý, điều hành, phân cơng phân cấp chưa hợp lý; tính đồng số chương trình, sách giảm nghèo chưa cao, nhiều sách mang tính ngắn hạn, thiếu gắn kết chặt chẽ; phận người nghèo mang tâm lý ỷ lại, chưa chủ động vươn lên thoát nghèo Xuất phát từ ý nghĩa quan trọng vấn đề giảm nghèo bền vững ổn định trị, trật tự an tồn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương, mạnh dạn lựa chọn đề tài: “Thực sách giảm nghèo bền vững địa bàn huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam” làm đề tài luận văn tốt nghiệp cao học chun ngành Chính sách cơng Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Ở Việt Nam vấn đề nghèo thu hút quan tâm nghiên cứu, kể đến: - Thái Phúc Thành (2010) viết “Giảm nghèo Việt Nam” phân tích dự báo nhân tố nước Thế giới có ảnh hưởng tích cực, tiêu cực tới việc thực chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2011-2020 quan điểm cần nắm vững, mục tiêu giảm nghèo phải coi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) đất nước, Chính phủ tiếp tục giữ vai trò điều phối hoạt động giảm nghèo, tiếp tục đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn, nhằm đạt mục tiêu giảm nghèo Việt Nam - Bùi Sỹ Lợi (2011), viết “Giải pháp giảm nghèo bền vững Việt Nam” giới thiệu thành công bật giảm tỷ lệ nghèo, giảm chênh lệch mức sống thành thị nông thôn, tăng thu nhập bình quân đầu người…, sau 10 năm thực chiến lược tăng trưởng giảm nghèo Việt Nam, số giải pháp cần thực thi xây dựng chiến lược giảm nghèo toàn diện, đẩy mạnh phân cấp ngân sách cho địa phương, đổi cách tiếp cận đa dạng sách hỗ trợ…để kết giảm nghèo mang tính bền vững - Trần Ngọc Hiên (2011), viết “Về thực sách giảm nghèo bền vững Việt Nam giai đoạn 2011-2020”, đề cập đến nhân tố tác động đến sách giảm nghèo bền vững Việt Nam giai đoạn 2011-2020, nêu định hướng sách giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011-2020, đổi tư phương pháp hoạch định thực sách giảm nghèo bền vững thời gian tới - Luận án Tiến sĩ “Hoàn thiện sách giảm nghèo bền vững chủ yếu Việt Nam đến năm 2015” Nguyễn Thị Hoa (2009) Tác giả phân tích, đánh giá số sách giảm nghèo bền vững Việt Nam từ năm 1998 đề xuất hồn thiện cơng tác giảm nghèo Việt Nam thời gian đến Chính sách nhà 34/70 48,57 Dạy nghề, giải việc làm, xuất lao động 63/70 90 Khuyến nông, lâm hỗ trợ phát triển sản xuất, ngành nghề 52/70 74,29 Trợ giúp pháp lý 26/70 37,14 Các sách thuộc Chương trình, Đề án: 135, 257… 15/70 21,43 Câu Việc thực sách giảm nghèo bền vững địa phương có mang lại hiệu không ? Phương án trả lời STT Trả lời Tỷ lệ (%) Không hiệu 1/70 1,43 Hiệu 11/70 15,71 Rất hiệu 58/70 82,86 Câu Ông/bà cho biết cách thức thực sách giảm nghèo bền vững có phù hợp với điều kiện địa phương điều kiện người nghèo không ? Phương án trả lời STT Trả lời Tỷ lệ (%) Phù hợp 47/70 67,14 Không phù hợp 23/70 32,86 Câu Hai hình thức thực sách sau ơng/bà thấy hình thức phù hợp với người dân ? STT Phương án trả lời Khi có sách, nhà nước (tỉnh, huyện, xã), xây dựng kế hoạch người dân thực theo Khi có sách nhà nước, người dân thơn (khối), xã (thị trấn) họp bàn định cách thức thực Trả lời Tỷ lệ (%) 6/70 8,57 54/70 91,43 Câu 10 Khi thực sách cấp mình, ơng/bà thấy phối hợp cấp với không ? Phương án trả lời STT Trả lời Tỷ lệ (%) Có 66/70 94,29 Khơng 4/70 5,71 Nếu có hiệu Hiệu 41/66 62,12 Không hiệu 0/66 Hiệu chưa cao 25/66 37,88 Câu 11 Công tác vận động tun truyền địa phương ơng bà có thực thường xuyên không ? Phương án trả lời STT Trả lời Tỷ lệ (%) Có 44/70 62,86 Khơng 26/70 37,14 Khơng có câu trả lời 0/70 Nếu có theo ơng/bà chất lượng tun truyền ? Tốt 32/44 72,72 Hình thức khơng có kết 12/44 27,28 Câu 12 Khi kiểm tra, giám sát trình thực sách địa phương có tham gia tổ chức trị - xã hội khơng ? Phương án trả lời STT Trả lời Tỷ lệ (%) Có 51/70 72,86 Khơng 19/70 27,14 Kết khảo sát cán bộ, công chức, lãnh đạo quản lý huyện (Mẫu: 03) Câu Ơng/bà có nhận xét tính phù hợp sách giảm nghèo nước ta nói chung huyện Núi Thành nói riêng ? Phương án trả lời STT Trả lời Tỷ lệ (%) Phù hợp 6/10 60 Rất phù hợp 1/10 10 Chưa thực phù hợp 3/10 30 Không phù hợp 0/10 Câu Với cách thức tổ chức thực sách giảm nghèo từ xuống nay, theo ông/bà có phù hợp với tình hình thực tiễn huyện, xã người nghèo không ? Phương án trả lời STT Trả lời Tỷ lệ (%) Có 5/10 50 Khơng 5/10 50 Câu Hai hình thức thực sách sau ơng/bà thấy hình thức phù hợp với người dân ? Phương án trả lời STT Khi có sách, nhà nước (tỉnh, huyện, xã), xây dựng kế hoach người dân thực theo Khi có sách nhà nước, người dân thôn (khối), xã (thị trấn) họp bàn định cách thức thực Trả lời Tỷ lệ (%) 4/10 40 6/10 60 Câu Từ thực tiễn quản lý mình, ơng/bà cho biết cơng tác vận động tun truyền thực sách địa phương thực ? Phương án trả lời STT Trả lời Tỷ lệ (%) Hiệu 5/10 50 Chưa hiệu 5/10 50 Câu Ông/bà cho biết mối quan hệ phối hợp quan nhà nước thực sách XĐNG có hiệu khơng ? Phương án trả lời STT Trả lời Tỷ lệ (%) Có 6/10 60 Khơng 4/10 40 Câu Ông/bà cho biết công tác kiểm tra, đánh giá trình thực sách địa phương có thực nghiêm túc không ? Phương án trả lời STT Trả lời Tỷ lệ (%) Nghiêm túc 4/10 40 Chưa nghiêm túc 1/10 10 Còn hình thức 5/10 50 [Nguồn: Rà sốt tháng 10.2018] MẪU M1 PHIẾU ĐIỀU TRA HỘ NGHÈO VỀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH GIẢM NGHÈO Để phục vụ cho nghiên cứu thực sách giảm nghèo bền vững huyện Núi Thành Xin ơng/bà vui lòng cho biết thông tin Chúng cam kết thông tin ông bà cung cấp sử dụng cho mục đích nghiên cứu Hiện ơng/bà sinh sống thôn xã huyện Núi Thành Phương án phù hợp, ông/bà khoanh tròn vào số thứ tự phương án Câu Xin ông/bà cho biết địa phương nơi ông/bà sinh sống thực sách ? Chương trình phát triển hạ tầng (CT 257, 135) Chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp (bao gồm: giống, vật nuôi…) Chính sách hỗ trợ nhà cho hộ nghèo (QĐ 33, 48, khác) Chương trình nước vệ sinh nơng thơn Chính sách tín dụng cho người nghèo đối tượng sách khác(NĐ 78/2002/NĐ-Cp) Chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo vùng khó khăn Chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn (QĐ 1956/QĐ-TTg) Chính sách bảo hiểm y tế, khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo Chính sách hỗ trợ giáo dục 10 Chính sách hỗ trợ tiền điện 11 Chính sách xuất lao động Câu Ông bà biết sách từ đâu ? Nghe báo, đài, ti vi Trưởng thôn (khối) họp phổ biến Người thơn (khối) nói Cán xã đến phổ biến Câu Theo ông/bà, có khoảng người dân thơn (khối) biết nội dung sách nhà nước ? Ít 20% Trên 80% Khoảng 40% đến 50% Khoảng 20% đến 40% Câu Khi tổ chức thực sách giảm nghèo, ơng bà có tham gia họp bàn khơng? Có Khơng Nếu có người tổ chức tiến hành? Thôn (khối) tổ chức họp Xã (Thị trấn) tổ chức họp Huyện tổ chức thơn, xã Câu Ở cấp xã có thành lập Ban đạo thực sách giảm nghèo khơng ? Có Khơng Câu Cơng tác tổ chức thực sách giảm nghèo địa phương ? Yếu Chưa tốt Đạt yêu cầu Tổ chức tốt Câu Người dân có khuyến khích tham gia tổ chức thực sách giảm nghèo khơng ? Có Khơng Câu Khi thực sách giảm nghèo, ơng bà có tham gia đề xuất biện pháp thực khơng ? Có Khơng Nếu có mức độ tham gia 1.Thường xuyên tham gia ý kiến Thỉnh thoảng Câu Khi tham gia đóng góp ý kiến cách thức thực sách, ý kiến người dân có quyền tiếp thu thực theo khơng ? Có (thường xun) Rất Không Câu 10 Gia đình ơng/bà có hưởng lợi từ sách giảm nghèo nhà nước khơng ? Có Khơng Câu 11 Những sách thực giúp ơng bà nghèo ? Chính sách tín dụng Chính sách hỗ trợ y tế Chính sách giáo dục Chính sách nhà Dạy nghề, giải việc làm, xuất lao động Khuyến nông, lâm hỗ trợ phát triển sản xuất, ngành nghề Trợ giúp pháp lý Các sách thuộc Chương trình, Đề án: 135, 257… Câu 12 Cuộc sống gia đình ơng/bà từ thực sách giảm nghèo đến có cải thiện khơng ? Không thay đổi Cải thiện đáng kể Thêm nợ nần vay tiền nhà nước Cải thiện không nhiều không trả nợ mùa, dịch bệnh nguyên nhân khác Câu 13 Việc thực sách giảm nghèo địa phương có mang lại hiệu khơng ? Không hiệu Hiệu Rất hiệu Câu 14 Ơng/bà cho biết cách thức thực sách giảm nghèo có phù hợp với điều kiện địa phương điều kiện gia đình ông/bà không ? Không phù hợp Phù hợp Câu 15 Khi thực sách giảm nghèo địa phương mình, ơng bà có tham gia kiểm tra trình thực đánh giá kết qủa q trình thực khơng ? Có Khơng Câu 16 Hai hình thức thực sách sau ơng/bà thấy hình thức phù hợp với người dân ? Khi có sách, nhà nước (tỉnh, huyện, xã), Khi có sách nhà nước, người dân xây dựng kế hoach người dân thực thôn (khối), xã (thị trấn) họp bàn định cách thức thực theo Xin trân trọng cám ơn thông tin ông (bà) MẪU PHIẾU ĐIỀU TRA VỀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH GIẢM NGHÈO (Dành cho cán lãnh đạo, công chức cấp xã) Để phục vụ cho nghiên cứu thực sách giảm nghèo huyện Núi Thành Xin ơng/bà vui lòng cho biết thông tin Chúng cam kết thông tin ông bà cung cấp sử dụng cho mục đích nghiên cứu Hiện ơng/bà cơng tác xã ., huyện Núi Thành Phương án phù hợp, ơng/bà khoanh tròn vào số thứ tự phương án Câu Khi tổ chức thực sách giảm nghèo, xã có họp dân để bàn cách thực khơng ? Có Khơng Câu Ở cấp xã có thành lập ban đạo thực sách giảm nghèo khơng ? Có Khơng Câu Người dân có tích cực tham gia thực sách giảm nghèo địa phương không ? Tham gia tích cực Khơng tham gia Tham gia khơng tích cực Khơng muốn tham gia Câu Khi thực sách giảm nghèo, người dân có tham gia đề xuất biện pháp thực khơng ? Có Khơng Câu Khi người dân tham gia đóng góp ý kiến cách thức thực sách, quyền có tiếp thu thực theo khơng ? Có (thường xun) Rất Không Câu Những sách sau phù hợp với người dân địa phương giúp họ nghèo ? Chính sách tín dụng Chính sách hỗ trợ y tế Chính sách giáo dục Chính sách nhà Dạy nghề, giải việc làm, xuất lao động Khuyến nông, lâm hỗ trợ phát triển sản xuất, ngành nghề Trợ giúp pháp lý Các sách thuộc Chương trình, Đề án: 135, 257… Câu Việc thực sách giảm nghèo địa phương có mang lại hiệu không ? Không hiệu Hiệu Rất hiệu Câu Ơng/bà cho biết cách thức thực sách giảm nghèo có phù hợp với điều kiện địa phương điều kiện người nghèo không ? Phù hợp Khơng phù hợp Câu Hai hình thức thực sách sau ơng/bà thấy hình thức phù hợp với người dân ? Khi có sách, nhà nước (tỉnh, Khi có sách nhà nước, người huyện, xã), xây dựng kế hoạch người dân dân thôn (khối), xã (thị trấn) họp bàn thực theo định cách thức thực Câu 10 Khi thực sách cấp mình, ơng/bà thấy phối hợp cấp với khơng ? Có Khơng Nếu có hiệu nào: Hiệu Hiệu chưa cao Không hiệu Câu 11.Công tác vận động tuyên truyền địa phương ông bà có thực thường xun khơng ? Có Khơng Thỉnh thoảng Nếu có theo ông/bà chất lượng tuyên truyền nào? Tốt Hình thức khơng có kết Câu 12 Khi thực sách cở cấp mình, UBND xã, thị trấn có phối hợp với quan nhà nước huyện với Mặt trận, Hội, đoàn thể khơng ? Có Khơng Nếu có hiệu Hiệu Không hiệu hiệu chưa cao Câu 13 Khi kiểm tra, giám sát q trình thực sách địa phương có tham gia Mặt trận, Hội, đồn thể khơng ? Có Khơng Xin trân trọng cám ơn thông tin ông (bà) MẪU PHIẾU LẤY Ý KIẾN VỀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH GIẢM NGHÈO (Dành cho cán bộ, công chức, lãnh đạo quản lý huyện) Để phục vụ cho nghiên cứu thực sách giảm nghèo bền vững huyện Núi Thành Xin ơng/bà vui lòng cho biết thông tin Chúng cam kết thông tin ông bà cung cấp sử dụng cho mục đích nghiên cứu Hiện ơng/bà giữ chức vụ ? Phương án phù hợp, ơng/bà khoanh tròn vào số thứ tự phương án Câu Ơng/bà có nhận xét tính phù hợp sách giảm nghèo nước ta nói chung huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam nói riêng ? Phù hợp Rất phù hợp Chưa thực phù hợp Không phù hợp Câu Với cách thức tổ chức thực sách giảm nghèo bền vững từ xuống nay, theo ơng/bà có phù hợp với tình hình thực tiễn huyện, xã người nghèo khơng ? Có Khơng Xin vui lòng cho biết lý ? Câu Hai hình thức thực sách sau ơng/bà thấy hình thức phù hợp với người dân ? Khi có sách, nhà nước (tỉnh, huyện, xã), xây dựng kế hoạch người dân thực theo Khi có sách nhà nước, người dân thôn (khối), xã (thị trấn) họp bàn định cách thức thực Vì ông bà lựa chọn phương án ? …………… ……………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Câu Từ thực tiễn quản lý mình, ơng/bà cho biết hiệu công tác vận động tuyên truyền thực sách thực ? 1.Hiệu Chưa hiệu Câu Ông/bà cho biết phối hợp quan nhà nước thực sách giảm nghèo có hiệu khơng ? 1.Có Khơng Câu Ơng /bà cho biết công tác kiểm tra, đánh giá trình thực sách giảm nghèo có thực nghiêm túc không ? 1.Nghiêm túc Chưa nghiêm túc Còn hình thức Xin trân trọng cám ơn thông tin ông (bà) PHỤ LỤC: KẾT QUẢ ĐIỀU TRA RÀ SOÁT HỘ NGHÈO, CẬN NGHÈO HUYỆN NÚI HÀNH KẾT QUẢ TỔNG ĐIỀU TRA RÀ SOÁT HỘ NGHÈO, CẬN NGHÈO NĂM 2015 Năm 2015 (Chuẩn cũ) STT Đơn vị xã, Hộ thị trấn dân Hộ Cận nghèo nghèo (Hộ) (Hộ) Tỷ lệ Tỷ lệ Hộ Cận nghèo nghèo (%) (%) Năm 2015 (Chuẩn mới) Hộ Cận nghèo nghèo (Hộ) (Hộ) Tỷ lệ Tỷ lệ Hộ Cận nghèo nghèo (%) (%) TT Núi Thành 3.144 61 82 1,94 2,61 90 86 2,86 2,74 Tam Anh Bắc 1.724 141 108 8,18 6,26 137 109 7,95 6,32 Tam Anh Nam 2.564 189 191 7,37 7,45 187 185 7,29 7,22 Tam Giang 1.835 137 83 7,47 4,52 137 65 7,47 3,54 Tam Hải 2.528 210 181 8,31 7,16 268 126 10,60 4,98 Tam Hiệp 3.564 155 174 4,35 4,88 174 200 4,88 5,61 Tam Hòa 2.561 110 203 4,30 7,93 123 253 4,80 9,88 Tam Mỹ Đông 1.934 73 97 3,77 5,02 122 98 6,31 5,07 Tam Mỹ Tây 1.715 97 68 5,66 3,97 104 68 6,06 3,97 10 Tam Nghĩa 3.235 131 131 4,05 4,05 224 110 6,92 3,40 11 Tam Quang 3.567 161 196 4,51 5,49 223 186 6,25 5,21 12 Tam Sơn 1.258 151 72 12,00 5,72 190 66 15,10 5,25 13 Tam Thạnh 1.162 141 139 12,13 11,96 175 101 15,06 8,69 14 Tam Tiến 3.382 341 284 10,08 8,40 361 152 10,67 4,49 15 Tam Trà 871 174 166 19,98 19,06 193 150 22,16 17,22 16 Tam Xuân 3.603 124 201 3,44 5,58 115 228 3,19 6,33 17 Tam Xuân 3.095 94 167 3,04 5,40 165 88 5,33 2,84 Tổng 41.742 2.490 2.543 5,97 6,09 2.988 2.271 7,16 5,44 KẾT QUẢ ĐIỀU TRA RÀ SOÁT HỘ NGHÈO, CẬN NGHÈO NĂM 2016 Năm 2016 Đơn vị xã, STT thị trấn Hộ dân Hộ Khẩu nghèo nghèo (Hộ) (Khẩu) Tỷ lệ Hộ nghèo (%) Cận Khẩu Tỷ lệ nghèo Cận Hộ cận (Hộ) nghèo nghèo (%) TT Núi Thành 3.207 63 121 1,96 77 170 2,40 Tam Anh Bắc 1.852 108 196 5,83 94 219 5,08 Tam Anh Nam 2.595 167 336 6,44 159 450 6,13 Tam Giang 1.810 120 190 6,63 62 145 3,43 Tam Hải 2.528 259 484 10,25 128 334 5,06 Tam Hiệp 3.559 109 208 3,06 139 344 3,91 Tam Hòa 2.575 116 238 4,50 233 599 9,05 Tam Mỹ Đông 1.941 103 194 5,31 108 272 5,56 Tam Mỹ Tây 1.776 78 155 4,39 101 234 5,69 10 Tam Nghĩa 3.256 189 303 5,80 120 266 3,69 11 Tam Quang 3.588 195 401 5,43 224 481 6,24 12 Tam Sơn 1.264 164 356 12,97 78 253 6,17 13 Tam Thạnh 1.149 154 377 13,40 103 362 8,96 14 Tam Tiến 3.364 330 469 9,81 134 283 3,98 15 Tam Trà 871 170 432 19,52 127 469 14,58 16 Tam Xuân 3.614 103 219 2,85 208 475 5,76 17 Tam Xuân 3.096 150 253 4,84 84 271 2,71 Tổng 42.045 2.578 4.932 6,13 2.179 5.627 5,18 KẾT QUẢ ĐIỀU TRA RÀ SOÁT HỘ NGHÈO, CẬN NGHÈO NĂM 2017 Năm 2017 Đơn vị xã, STT thị trấn Hộ dân Hộ Khẩu nghèo nghèo (Hộ) (Khẩu) Tỷ lệ Hộ nghèo (%) Cận Khẩu Tỷ lệ nghèo Cận Hộ cận (Hộ) nghèo nghèo (%) TT Núi Thành 3.247 41 78 1,26 61 126 1,88 Tam Anh Bắc 2.009 80 120 3,98 74 164 3,68 Tam Anh Nam 2.596 131 223 5,05 131 352 5,05 Tam Giang 1.892 113 174 5,97 48 106 2,54 Tam Hải 2.528 176 296 6,96 59 129 2,33 Tam Hiệp 3.646 44 73 1,21 91 200 2,50 Tam Hòa 2.599 75 139 2,89 156 387 6,00 Tam Mỹ Đông 1.943 54 88 2,78 71 132 3,65 Tam Mỹ Tây 1.776 50 79 2,82 74 169 4,17 10 Tam Nghĩa 3.227 65 101 2,01 106 221 3,28 11 Tam Quang 3.588 159 320 4,43 192 399 5,35 12 Tam Sơn 1.264 93 170 7,36 56 180 4,43 13 Tam Thạnh 1.162 115 250 9,90 68 227 5,85 14 Tam Tiến 3.363 98 152 2,91 29 55 0,86 15 Tam Trà 866 140 358 16,17 128 421 14,78 16 Tam Xuân 3.657 89 170 2,43 162 322 4,43 17 Tam Xuân 3.095 99 173 3,20 62 200 2,00 Tổng 42.458 1.622 2.964 3,82 1.568 3.790 3,69 KẾT QUẢ ĐIỀU TRA RÀ SOÁT HỘ NGHÈO, CẬN NGHÈO NĂM 2018 Năm 2018 Đơn vị xã, STT thị trấn Hộ dân Hộ Khẩu nghèo nghèo (Hộ) (Khẩu) Tỷ lệ Hộ nghèo (%) Cận Khẩu Tỷ lệ nghèo Cận Hộ cận (Hộ) nghèo nghèo (%) TT Núi Thành 3.311 20 28 0,60 40 86 1,21 Tam Anh Bắc 2.064 57 76 2,76 51 94 2,47 Tam Anh Nam 2.619 102 177 3,89 91 202 3,47 Tam Giang 1.892 89 125 4,70 36 73 1,90 Tam Hải 2.528 121 172 4,79 16 40 0,63 Tam Hiệp 3.671 20 36 0,54 62 121 1,69 Tam Hòa 2.603 61 92 2,34 106 262 4,07 Tam Mỹ Đông 1.955 29 39 1,48 36 67 1,84 Tam Mỹ Tây 1.776 40 56 2,25 50 101 2,82 10 Tam Nghĩa 3.230 35 52 1,08 75 144 2,32 11 Tam Quang 3.588 132 275 3,68 166 333 4,63 12 Tam Sơn 1.264 76 119 6,01 33 81 2,61 13 Tam Thạnh 1.177 58 114 4,93 50 154 4,25 14 Tam Tiến 3.387 87 139 2,57 20 32 0,59 15 Tam Trà 866 95 243 10,97 101 312 11,66 16 Tam Xuân 3.703 74 123 2,00 139 277 3,75 17 Tam Xuân 3.148 68 112 2,16 47 124 1,49 Tổng 42.782 1.164 1.978 2,72 1.119 2.503 2,62 ... đến thực sách giảm nghèo bền vững 20 1.4 Kinh nghiệm thực giảm nghèo số địa phương Việt Nam 23 CHƯƠNG THỰC TRẠNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NÚI THÀNH, TỈNH QUẢNG... luận thực tiễn thực sách giảm nghèo bền vững Việt Nam Chương 2: Thực trạng thực sách giảm nghèo bền vững địa bàn huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam Chương 3: Giải pháp tăng cường thực sách giảm nghèo. .. đặt thực sách giảm nghèo bền vững huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam thời gian tới 51 CHƯƠNG GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG THỜI GIAN TỚI Ở HUYỆN NÚI THÀNH, TỈNH
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện núi thành, tỉnh quảng nam , Thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện núi thành, tỉnh quảng nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn