Rủi ro trong hoạt động tín dụng của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh tỉnh bắc kạn và biện pháp phòng ngừa

90 34 0
  • Loading ...
1/90 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/07/2019, 00:21

LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan công trình nghiên cứu c riêng Các số liệu, kết nêu luận văn tốt nghiệp trung thực, xuất phát từ tình hình thực tế đơn vị thực tập Sinh viên thực Mạc Thị Quế Trinh SV: Mạc Thị Quế Trinh Lớp: CQ50/15.01 MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i MỤC LỤC ii DANH MỤC BẢNG BIỂU v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT .vi LỜI NÓI ĐẦU CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .4 1.1 Rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh NHTM .4 1.1.1 Khái niệm rủi ro tín dụng 1.1.2 Dấu hiệu nhận biết rủi ro tín dụng 1.1.3 Phân loại rủi ro tín dụng 1.1.4 Nguyên nhân rủi ro tín dụng 11 1.1.5 Chỉ tiêu đánh giá rủi ro tín dụng NHTM 14 1.2 Phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh NHTM 21 1.2.1 Khái niệm 21 1.2.2 Các biện pháp phòng ngừa han chế rủi ro tín d ụng .21 1.2.3 Nguyên nhân ảnh hưởng đến cơng tác phòng ngừa hạn ch ế r ủi ro tín dụng NHTM 27 CHƯƠNG THỰC TRẠNG PHÒNG NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM- CHI NHÁNH TỈNH BẮC KẠN 31 2.1 Khái quát Ngân hàng Nông Nghiệp Phát Triền Nông Thôn – Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn 31 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Ngân hàng Nông Nghi ệp Phát Triển Nông Thôn- Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn .31 SV: Mạc Thị Quế Trinh Lớp: CQ50/15.01 2.1.2 Cơ cấu tổ chức quản lý AGRIBANK Chi nhánh Bắc Kạn .32 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh ch ủ yếu .34 2.2 Thực trạng rủi ro tín dụng Ngân Hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn –Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn .40 2.2.1 Cơ cấu dư nợ 40 2.2.2 Tỷ lệ nợ hạn 42 2.2.4 Trích lập dự phòng rủi ro 45 2.3.1 Đánh giá thực trạng phòng ngừa hạn chế rủi ro tín d ụng theo tiêu 46 2.3.2 Các kết đạt 47 2.3.3 Một số tồn nguyên nhân phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng 48 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG PHÒNG NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẮC KẠN 51 3.1 Định hướng hoạt động tín dụng Ngân Hàng Nông Nghiệp Phát triển Nông thôn- Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn 51 3.1.1 Định hướng chung NHNN & PTNT – Chi nhánh tỉnh Bắc K ạn 51 3.1.2 Định hướng cho hoạt động tín dụng NHNN & PTNT – CN t ỉnh Bắc Cạn 52 3.1.3 Định hướng công tác phòng ngừa hạn ch ế rủi ro tín dụng t ại NHNN & PTNT – CN tỉnh Bắc Kạn 52 3.2 Một số giải pháp tăng cường phòng ngừa h ạn chế rủi ro tín d ụng chi nhánh Bắc Kạn 53 3.2.1 Xây dựng sách tín dụng hợp lý 53 3.2.2 Nâng cao chất lượng thẩm định khách hàng phân tích tín dụng 54 SV: Mạc Thị Quế Trinh Lớp: CQ50/15.01 3.2.3 Nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ cho nhân viên đ ặc biệt cán tín dụng 56 3.2.4 Xây dựng chiến lược đầu tư tín dụng phù hợp 59 3.2.5 Phân loại khách hàng 59 3.2.6 Tăng cường kiểm tra trước, sau cho vay .60 3.2.7 Hồn thiện hệ thống thơng tin hoạt động tín dụng 61 3.2.8 Các biện pháp khác 61 3.3 Một số kiến nghị 63 3.3.1 Kiến nghị Chính phủ Bộ ngành liên quan 63 3.3.2 Kiến nghị NHNN .64 3.3.3 Kiến nghị Ngân Hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông thôn Việt Nam 65 KẾT LUẬN 67 SV: Mạc Thị Quế Trinh Lớp: CQ50/15.01 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Tình hình huy động vốn NHNN&PTNT- CN Bắc Kạn Bảng 2.2 Tình hình cho vay NHNN& PTNT- CN Bắc K ạn (ĐVT:tri ệu đồng) Bảng 2.3 Kết hoạt động kinh doanh NHNN&PTNT- CN Bắc Kạn Bảng 2.4: Cơ cấu dư nợ NHNN &PTNT - CN Bắc Kạn Bảng 2.5: Tình hình nợ hạn Agribank Bắc Kạn Bảng 2.6 Tình hình nợ xấu NHNN&PTNT –CN Bắc Kạn Bảng 2.7 Tình hình trích lập dự phòng rủi ro NHNN&PTNT – CN B ắc Kạn Bảng 2.8: Tình hình biến động tỷ lệ cho vay có tài s ản b ảo đ ảm t ại NHNN&PTNT – CN Bắc Kạn SV: Mạc Thị Quế Trinh Lớp: CQ50/15.01 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT AGRIBANK Ngân hàng Nông Nghiệp Phát CN Triển Nông Thôn Chi nhánh DPRR Dự phòng rủi ro NHNN Ngân hàng Nhà Nước NHNNo Ngân hàng Nông Nghiệp NHNN & PTNT NHTM CMS SV: Mạc Thị Quế Trinh Ngân hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn Ngân hàng thương mại Hệ thống quản lý nội dung Lớp: CQ50/15.01 LỜI NĨI ĐẦU 1.Tính cấp thiết đề tài Cùng với xu hướng đổi kinh tế, hệ thống ngân hàng Việt Nam trình đổi đạt nh ững thành công định Xu hội nhập, cạnh tranh ngày diễn gắt Đặt hệ thống ngân hàng Việt Nam trước nhữngcơ hội nh khó khăn phải đối mặt Hoạt động ngân hàng đạt kết tốt tạo điều kiện lớn cho kinh tế phát triển ngược l ại ngân hàng hoạt động hiệu ảnh hưởng trầm trọng t ới phát triển kinh tế, chí kinh tế giới Xác định tầm quan trọng tín dụng vai trò ngân hàng, Chính ph ủ ngân hàng nhà nước Việt Nam có nhiều giải pháp đ ể nâng cao hi ệu hoạt động ngân hàng chất lượng tín dụng tồn b ộ hệ thống NHTM Việt Nam Một biện pháp để nâng cao lực cạnh tranh lành mạnh hóa hệ thống tài ngân hàng Ho ạt động ngân hàng đặc biệt hoạt động tín dụng mà đ ược đ ảm bảo an tồn, hiệu thhì có đóng góp tích cực cho n ền kinh t ế vĩ mô kiềm chế đẩy lùi lạm phát, trì nh ịp độ tăng tr ưởng kinh t ế, giải vấn đề thất nghiệp… Cần thấy hoạt động tín dụng hoạt động tiềm ẩn r ất nhiều rủi ro, dẫn đến phá sản việc quản lý không hiệu Do để tồn cạnh tranh điều ngân hàng cần quan tâm nâng cao chất lượng tín dụng Chất lượng tín dụng khơng mối quan tâm nhà quản trị ngân hàng mà mối quan tâm c tồn xã hội phản ánh trình độ hồn thiện pháp luật theo chế th ị SV: Mạc Thị Quế Trinh Lớp: CQ50/15.01 trường quản lý kinh tế nói chung hoạt động quản lý ngân hàng nói riêng Như làm để củng cố nâng cao ch ất l ượng tín dụng nói chung, chất lượng tín dụng vấn đề vơ quan tr ọng quản trị ngân hàng Chính em đă ch ọn đề tài: “Rủi ro hoạt động tín dụng ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam- chi nhánh tỉnh Bắc Kạn biện pháp phòng ng ừa ” để làm khoá luận tốt nghiệp Đối tượng mục đích nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu:là lý luận rủi ro tín dụng cơng tác phòng ngừa, hạn chế rủi ro tín dụng tìm gi ải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng Mục đích nghiên cứu: - Nghiên cứu vấn đề rủi ro phương diện lý thuyết: Bản chất rủi ro tín dụng, nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng nh tác động đến thân NHTM với kinh tế - Thơng qua tình hình phân tích thực trạng ngân hàng AGRIBANK- chi nhanh Bắc Kạn từ đánh giá kết đ ạt đ ược,nh ững hạn chế ngun nhân cơng tác phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng hoạt động AGRIBANK- chi nhánh tỉnh Bắc Kạn - Đề xuất giải pháp kiến nghị nhằm hạn chế rủi ro hoạt động tín dụng Ngân hàng Nơng Nghiệp Phát Triển Nơng Thơn Việt Nam nói chung chi nhánh tỉnh Bắc Kạn nói riêng Phạm vi nghiên cứu SV: Mạc Thị Quế Trinh Lớp: CQ50/15.01 Khảo sát hoạt động AGRIBANK- chi nhánh tỉnh Bắc Kạn ba năm: năm 2013, năm2014 năm 2015.Nghiên cứu lý luận thực tế nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng AGRIBANK- chi nhánh tỉnh Bắc Kạn.Từ đưa giải pháp phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng.Rủi ro tín dụng đa dạng, rủi ro ngân hàng bị ứ đọng vốn, rủi ro thiếu vốn khả dụng, rủi ro vật đảm bảo tín dụng khơng giá trị tín dụng đánh giá ban đầu trước cho vay,rủi ro không thu hồi nợ Trong phạm vi đề tài, tác giả xem xét rủi ro ẢGRIBANK chi nhánh tỉnh Bắc Kạn khơng thu hồi nợ hay gọi nợ q hạn, nợ khó đòi Phương pháp nghiên cứu Để phù hợp với yêu cầu đối tượng nghiên cứu đề tài, ph ương pháp thực trình nghiên cứu gồm ph ương pháp nghiên cứu thống kê, so sánh, phân tích, phương pháp v ật bi ện chứng, suy luận logic kết hợp với phương pháp vật lịch sử, ph ươngg pháp đồ thị Thu thập số liệu từ báo cáo, tài liệu ngân hàng; thông tin báo chí internet Kết cấu khóa luận tốt nghiệp Khóa luận tốt nghiệp kết cấu gồm chương: Chương 1: Những vấn đề rủi ro tín dụng ho ạt động kinh doanh NHTM Chương 2:Thực trạng rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh AGRIBANK – Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn SV: Mạc Thị Quế Trinh Lớp: CQ50/15.01 Chương 3: Giải pháp phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng AGRIBANK- Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh c NHTM 1.1.1 Khái niệm rủi ro tín dụng 1.1.1.1 Khái niệm rủi ro Rủi ro khái niệm phổ biến, có th ể bi ết đến phạm trù Tuy nhiên lại khơng có quan điểm th ống v ề rủi ro Những trường phái khác nhau, tác giả khác đ ưa nh ững định nghĩa rủi ro khác nhau.Tuy nhiên hiểu rủi ro xuất biến cố không mong đợi gây thiệt hại cho công việc c ụ th ể R ủi ro xảy hoạt động, lĩnh vực mà không ph ụ thuộc vào ý muốn chủ quan người Hoạt động kinh doanh lĩnh vực ngân hàng g ắn liền với rủi ro.Rủi ro tác động trực tiếp tới kết kinh doanh, nguy c phá sản ngân hàng Do vậy,việc thừa nhận rủi ro hoạt đ ộng kinh doanh ngân hàng từ tìm kiếm nhiều ph ương pháp phòng ng ừa hạn chế loại rủi ro đòi hỏi tồn phát tri ển c ngân hàng Rủi ro hoạt động kinh doanh ngân hàng m ột t ất y ếu SV: Mạc Thị Quế Trinh Lớp: CQ50/15.01 Thứ nhất, cán tín dụng phải có phẩm chất đạo đức tốt Hoạt động tín dụng hoạt động xuyên suốt toàn hoạt động ngân hàng Do đó, ngân hàng ln đưa tín dụng lên hàng đầu chiến lược phát triển Mặt khác, cán tín dụng cầu nối ngân hàng khách hàng Là người tiếp xúc trực tiếp với khách hàng, cán tín dụng mang hình ảnh ngân hàng đến với khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng Do đó, yêu cầu đặt cho cán tín dụng yêu cầu đạo đức nghề nghiệp, thái độ phục vụ chu đáo, tận tình, có tính kỷ luật cao chấp hành đầy đủ quy định ngân hàng Thứ hai, cán tín dụng cần có lĩnh kinh doanh vững vàng Điều giúp cho việc đánh giá, thẩm định khách hàng cách khách quan Mặt khác, người có lĩnh khơng lợi ích thân mà đồng ý cho khoản vay Họ làm chức nhiệm vụ giao nhằm đem lại cho ngân hàng khoản vay chất lượng Thứ ba, cán tín dụng ln phải nắm bắt đường lối, chủ trương Đảng, Nhà nước phát triển kinh tế - xã hội văn hóa Từ đưa phân tích, đánh giá, đóng góp ý kiến cho sách phát triển ngân hàng sở tuân thủ sách ban hành nhà nước -Về mặt định lượng, cán tín dụng cần đảm bảo yếu tố sau: Thứ nhất, cán tín dụng phải có trình độ học vấn chuyên môn nghiệp vụ Hoạt động tín dụng ln đòi hỏi người thực phải có kiến thức chuyên môn vững vàng để đáp ứng với yêu cầu công việc Điều giúp cán tín dụng đánh giá, phân tích tình hình tài khách SV: Mạc Thị Quế Trinh Lớp: CQ50/15.01 hàng cách xác Bên cạnh đó, việc thẩm định tài sản đảm bảo, phương án sản xuất kinh doanh nghiệp vụ phát sinh q trình cho vay đòi hỏi kỹ kiến thức giỏi Thứ hai, cán tín dụng phải có kỹ giao tiếp, đàm phán Mọi giao dịch ngân hàng khách hàng thực thông qua cán tín dụng Vậy nên cán tín dụng phải biết cách giao tiếp cởi mở để khách hàng bày tỏ tâm tư nguyện vọng Hơn nữa, có cảm tình, khách hàng chia sẻ thật tình hình tài mục đích vay vốn Từ đó, cán tín dụng dễ dàng đưa đánh giá thân định cho vay Hiện môi trường cạnh tranh ngân hàng ngày mạnh Ngân hàng phát triển dịch vụ chăm sóc khách hàng nhằm lơi kéo khách hàng sử dụng dịch vụ Do đó, cán tín dụng cần khơng ngừng nâng cao trình độ giao tiếp, nắm rõ thông tin để tư vấn cho khách hàng nhằm tạo điều kiện tốt cho hoạt động kinh doanh khách hàng, hạn chế rủi ro kinh doanh Thứ ba, cán tín dụng phải có lực điều tra, thu thập xử lý thông tin Khi tiếp nhận thơng tin từ khách hàng, cán tín dụng phải có lực xử lý, đánh giá độ xác thơng tin Mặt khác, thơng tin từ phía khách hàng bao gồm nhiều nội dung khác với số lượng lớn đòi hỏi cán tín dụng phải sàng lọc tổng hợp lại cách xác Bên cạnh đó, việc cập nhật thơng tin thường xuyên quan trọng Nó ảnh hưởng trực tiếp tới việc phát sinh rủi ro hoạt động Vậy nên việc điều tra xử lý thông tin khách hàng ln cán tín dụng thực suốt trình cho vay sau cho vay Để đảm bảo yêu cầu trên, chi nhánh cần chủ động đào tạo, giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho cán nhân viên thông qua buổi sinh hoạt nghiệp SV: Mạc Thị Quế Trinh Lớp: CQ50/15.01 vụ định kỳ hay buổi thảo luận ngân hàng Việc đào tạo phải thực thường xuyên lớp bồi dưỡng, có liên kết với trường Đại Học, nhà kinh tế tài Chất lượng cán tín dụng phải sàng lọc q trình tuyển dụng Bên cạnh đó, ngân hàng cân đưa sách đãi ngộ xứng đáng nhằm khích lệ tinh thần làm việc cho nhân viên Mặt khác đưa hình thức xử phạt trường hợp vi phạm quy định ngân hàng Chi nhánh cần thường xuyên quán triệt cho cán tín dụng chức trách, nhiệm vụ Từ nâng cao tính chủ động tự giác, sáng tạo nhân viên, tính đồn kết cơng việc 3.2.4 Xây dựng chiến lược đầu tư tín dụng phù hợp Chiến lược tín dụng ngân hàng ln phải cập nhật sửa đổi để phù hợp với phát triển kinh tế tình hình thực tế ngân hàng Thứ nhất, ngân hàng cần đặt mục tiêu đối tượng khách hàng cụ thể chiến lược phát triển Ngồi việc tập trung vào doanh nghiệp lớn với khả tài cao, khả thích nghi linh hoạt trước biến động thị trường ngân hàng nên đầu tư vào doanh nghiệp quốc doanh với chế hoạt động linh hoạt Đặc biệt với tình hình kinh tế giai đoạn phục hồi sau khủng hoảng việc tăng tỷ trọng cho vay khu vực dân cư, khách hàng cá nhân hay hoạt động bán lẻ quan trọng an toàn Thứ hai, chi nhánh cần đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu thị trường Từ đưa dự báo diễn biến kinh tế, xu hướng phát triển ngành nghề để có đầu tư đối tượng, phát huy tính hiệu cho vay giảm thiểu rủi ro 3.2.5 Phân loại khách hàng SV: Mạc Thị Quế Trinh Lớp: CQ50/15.01 Bất kỳ ngân hàng có hệ thống chấm điểm xếp hạng tín dụng khách hàng q trình thẩm định tài khách hàng Chi nhánh NHNN & PTNT Bắc Kạncũng áp dụng trình tự Việc cần thực thường xuyên cẩn thận Nó sở quan trọng để đánh giá khách hàng Qua đó, ngân hàng quản lý khoản tín dụng cách hiệu quả, hạn chế tối đa rủi ro xảy SV: Mạc Thị Quế Trinh Lớp: CQ50/15.01 Ngoài thơng tin khách hàng cung cấp, cán tín dụng cần chủ động thu thập thông tin từ nhiều nguồn khác (từ chủ nợ, từ khách hàng doanh nghiệp, từ nhà cung cấp, quan thuế,…) để đưa đánh giá Dựa đánh giá khách quan này, cán tín dụng tiến hành xếp hạng tín dụng cho khách hàng Q trình cần thực đồng nhất, nghiêm túc thường xuyên tránh việc ngân hàng biết thông tin chậm dẫn tới rủi ro xảy 3.2.6 Tăng cường kiểm tra trước, sau cho vay Quy trình kiểm tra trước giải ngân thực nghiêm ngặt đảm bảo độ xác cao Khi có định phê duyệt khoản vay, chi nhánh tiến hành giải ngân theo chứng từ hợp pháp duyệt Mặc dù vậy, cán tín dụng ln phải theo dõi khoản vay khách hàng trả hết nợ Bởi kinh tế ln ln biến động, việc thực dự án kinh doanh thân doanh nghiệp gặp khó khăn Khi đó, dẫn tới khả tốn nợ bị giảm sút gây rủi ro vốn cho ngân hàng Đứng trước nguy đó, chi nhánh cần chủ động có biện pháp phòng ngừa sau cho vay Đầu tiên, việc kiểm tra thường xuyên định kỳ phải thực đầy đủ quy định Nó đảm bảo tính tự giác khách hàng công tác trả nợ Hơn nữa, chi nhánh cần có buổi kiểm tra đột xuất để tránh tình trạng làm giả, chống đối trước mặt cán kiểm tra Việc giúp ngân hàng hiểu rõ tình hình hoạt động thực tế doanh nghiệp Ngoài việc kiểm tra định kỳ hoạt động khách hàng, chi nhánh phải thường xuyên đánh giá lại giá trị tài sản đảm bảo, thay đổi tình hình tài khách hàng, việc sử dụng vốn vay khách hàng có theo SV: Mạc Thị Quế Trinh Lớp: CQ50/15.01 mục đích khơng SV: Mạc Thị Quế Trinh Lớp: CQ50/15.01 Khi phát khoản vay có vấn đề, quy trình trả nợ khách hàng bị gián đoạn, cán tín dụng tư vấn cho khách hàng để có phương án sản xuất kinh doanh phù hợp Kiểm tra kiểm soát hoạt động tín dụng có vai trò quan trọng cơng tác phòng ngừa hạn chế rủi ro Nó giúp cho ngân hàng nhanh chóng phát khoản vay có vấn đề Hơn nữa, chi nhánh giám sát việc thực cơng việc cán tín dụng Chính vậy, để tránh thiếu khách quan cán tín dụng người kiểm tra kiểm sốt chi nhánh tách riêng phận kiểm sốt để chun mơn hóa cơng việc Việc kiểm sốt tín dụng thực tốt giúp nhà quản lý dự báo xu sử dụng vốn đưa biện pháp phòng ngừa rủi ro 3.2.7 Hồn thiện hệ thống thơng tin hoạt động tín dụng Việc thu thập thông tin từ khách hàng thời đại cơng nghệ thơng tin hiên đòi hỏi chi nhánh cần có hệ thống xử lý thơng tin đại chun nghiệp Thơng tin cán tín dụng thu thập gồm thơng tin xác chưa xác, thơng tin sai lệch gây khó khăn cho hoạt động ngân hàng Những thông tin gây nhiễu làm đánh giá ngân hàng bị sai lệch, từ dẫn tới không nắm bắt hội kinh doanh Do đó, chi nhánh cần khơng ngừng hồn thiện hệ thống kho liệu thơng tin mình, đảm bảo bảo mật tiên tiến, giúp cho cán tín dụng có nhìn tổng qt xác khách hàng 3.2.8 Các biện pháp khác Ngồi biện pháp để phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng thân chi nhánh cần hoàn thiện tối đa hoạt động khác SV: Mạc Thị Quế Trinh Lớp: CQ50/15.01 trình kinh doanh SV: Mạc Thị Quế Trinh Lớp: CQ50/15.01 Thứ nhất, chi nhánh giảm thiểu rủi ro cách phân tán rủi ro với tổ chức khác Đứng trước khoản tín dụng chứa nhiều rủi ro lại có khả đem lại lợi nhuận cao, ngân hàng linh hoạt chọn lựa việc phân tán rủi ro để nhận khoản lợi nhuận dự án thành công Việc phân tán rủi ro mua bảo hiểm cho khoản vay, bán nợ hay cho vay hợp vốn với ngân hàng khác Thứ hai, kinh tế thị trường cơng nghệ số đòi hỏi ngân hàng phải phát triển chiến lược Marketing mạnh mẽ Ngân hàng Nông Nghiệp Phát triển Nơng thơn Việt Nam nói chung chi nhánh Bắc Kạn nói riêng đời hoạt động từ lâu có uy tín long khách hàng Do đó, việc đẩy mạnh cơng tác marketing giúp quảng bá rộng rãi hình ảnh ngân hàng Qua đó, số lượng khách hàng giao dịch với ngân hàng tăng lên Ngân hàng có hội chọn lựa khách hàng tốt mà đảm bảo thực đủ vượt tiêu lợi nhuận hàng năm đặt Chiến lược Marketing không phát triển hoạt động cho vay mà huy động tiền gửi tất sản phẩm dịch vụ khác ngân hàng, đặc biệt sản phẩm có ưu đãi Nó giúp ngân hàng mở rộng quy mô vốn quy mô kinh doanh Thứ ba, chi nhánh nên sử dụng thêm công cụ tài phái sinh để giảm thiểu nguy rủi ro Đặc biệt hoạt động tín dụng, cơng cụ giúp tổ chức tín dụng tránh khỏi tình trạng vốn cho vay khách hàng không trả nợ Các công cụ bao gồm thư bảo lãnh tín dụng, hợp đồng trao đổi tín dụng, hợp đồng quyền tín dụng, hợp đồng trao đổi khoản tín dụng rủi ro Tóm lại, để cơng tác phòng ngừa hạn chế rủi ro có hiệu quả, chi nhánh Agribank Bắc Kạn cần khơng ngừng thực biện pháp phối SV: Mạc Thị Quế Trinh Lớp: CQ50/15.01 hợp với tổ chức để xử lý khoản nợ tồn đọng, đảm bảo khơng để xảy tình trạng vốn cho ngân hàng SV: Mạc Thị Quế Trinh Lớp: CQ50/15.01 3.3 3.3.1 Một số kiến nghị Kiến nghị Chính phủ Bộ ngành liên quan Hệ thống tài nói chung hệ thống NHTM nói riêng chịu quản lý chặt chẽ Chính Phủ Bộ ngành liên quan Hoạt động ngân hàng ảnh hưởng trực tiếp tới tăng trưởng tiền tệ, tín dụng, từ ảnh hưởng tới nên kinh tế - tài Do vậy, để đảm bảo phát triển bền vững kinh tế nước, Chính Phủ nói chung Bộ ngành nói riêng quan tâm tới hoạt động hệ thống ngân hàng thơng qua việc đưa quy định, sách tác động trực tiếp tới hoạt động ngân hàng Hiện nay, môi trường pháp lý ngày hồn thiện để phù hợp với thị trường Chính phủ cần phối hợp Bộ ngành để xử lý vấn đề pháp lý chưa rõ ràng, thống nhất, tạo hành lang pháp lý chặt chẽ linh hoạt tạo điều kiện thuận lợi cho ngân hàng hoạt động Các quy định đăng lý giao dịch đảm bảo, quyền sử dụng đất, quy hoạch xây dựng quản lý đất đai liên quan trực tiếp đến thủ tục cho vay ngân hàng Do đó, Chính phủ Bộ ngành cần tăng cường phối hợp NHNN việc ban hành văn pháp lý, văn quy định, hướng dẫn phù hợp, văn biện pháp xử lý nợ phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro Qua tạo khung pháp lý đồng cho hoạt động phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng Ngoài việc ban hành quy định phù hợp, Nhà nước cần có can thiệp kịp thời vào thị trường thông qua công cụ điều tiết sách tiền tệ tài khóa Từ đó, tạo nên môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế ổn định số thị trường Bên cạnh đó, Nhà nước cần trọng phát triển thị trường mua bán nợ SV: Mạc Thị Quế Trinh Lớp: CQ50/15.01 thị trường công cụ tài phái sinh nhằm hạn chế rủi ro hoạt động tín dụng Mặt khác, Nhà nước cần xây dựng hệ thống tiêu chuẩn mực để đánh giá ngành, lĩnh vực Từ trở thành sở để so sánh thẩm định dự án Ngoài ra, việc phát triển đầu tư từ nước ngồi cần Chính phủ tạo điều kiện Việc hợp tác với tổ chức tài nước ngồi giúp ngân hàng học hỏi kinh nghiệm cơng tác phòng ngừa hạn chế rủi ro, áp dụng công nghệ tiên tiến nhằm xây dựng hệ thống thông tin đại đạt hiệu cao 3.3.2 Kiến nghị NHNN Ngân hàng Nhà nước phận trung gian NHTM Chính phủ Do đó, quản lý NHNN NHTM phải thực thường xuyên Hiện nay, NHTM phát triển không ngừng Điều gây cạnh tranh khốc liệt thị trường Hiện tượng tranh giành khách hàng, hạ thấp lãi suất cho vay, hạ thấp điều kiện vay vốn nhằm lôi kéo khách hàng làm cho môi trường kinh doanh ngân hàng lành mạnh Trước thực trạng đó, NHNN cần tổ chức đợt tra thường xuyên, mang tính thực tế hiệu quả, tránh kiểm tra mang tính hình thức, đảm bảo hoạt động ngân hàng phát triển bền vững lành mạnh Ngoài việc kiểm tra giám sát thường xuyên, NHNN cần xây dựng hệ thống thơng tin xác, nhanh nhạy với nguồn cung cấp phong phú, đa dạng nhằm kịp thời phát xử lý sai phạm Trung tâm thơng tin tín dụng ngân hàng (CIC) NHNN cho thấy hiệu đóng góp tích cực việc cung cấp thơng tin chưa phải quan hoạt động độc lập hiệu quả, thơng tin đơi thiếu cập nhật Do đó, trung SV: Mạc Thị Quế Trinh Lớp: CQ50/15.01 tâm CIC cần hồn thiện hệ thống thơng tin để đưa cảnh báo kịp thời cho NHTM khách hàng có vấn đề NHNN ln trọng việc rà soát, sửa đổi bổ sung văn quy định liên quan tới hoạt động tín dụng ngân hàng Các quy định tiêu chuẩn yêu cầu hệ thống quản lý rủi ro, bao gồm hệ thống kiểm soát nội bộ, hệ thống quản trị rủi ro tín dụng, hệ thống quản lý tài sản Nợ - Có, cần đưa phù hợp với thực tiễn Bên cạnh đó, NHNN phải hồn thiện quy trình tín dụng, hướng dẫn thực quy định liên quan đến phân loại nơ hay trích lập dự phòng rủi ro nhằm hỗ trợ NHTM xử lý nợ có vấn đề Khơng vậy, NHNN cần xây dựng hệ thống giám sát rủi ro hệ thống ngân hàng nói chung riêng hoạt động tín dụng nói riêng Bộ máy tổ chức tra ngân hàng cần xây dựng có phân cấp rõ ràng, chức nhiệm vụ phận nêu rõ Tóm lại, NHNN cần khơng ngừng hồn thiện khung pháp lý để phù hợp với kinh tế thị trường Các quy định ban hành có tính linh hoạt đảm bảo u cầu kiểm tra kiểm soát chặt chẽ 3.3.3 Kiến nghị Ngân Hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông thôn Việt Nam Không NHNN mà thân NHNN & PTNT Việt Nam cần hoàn thiện chế pháp lý tồn hệ thống Ngân hàng phải tiến hành kiểm tra quy định, từ tiến hành bổ sung, chỉnh sửa cho phù hợp với phát triển không ngừng kinh tế Mỗi văn ban hành cần rõ ràng, có phân cấp quyền trách nhiệm việc phê duyệt khoản tín dụng Bên cạnh đó, hệ thống thơng tin cần xây dựng, nâng cấp cập nhật công nghệ để đảm bảo kho liệu vừa bảo mật vừa xác SV: Mạc Thị Quế Trinh Lớp: CQ50/15.01 Mặt khác, ngân hàng phải xây dựng chiến lược hoạt động tín dụng cho phù hợp với giai đoạn mục tiêu chung toàn hệ thống Chính sách cho vay sách khách hàng ngày hoàn thiện, phát huy lợi khắc phục hạn chế tồn Từ ngân hàng giữ quan hệ tốt khách hàng đặc biệt khách hàng có uy tín, giảm dư nợ khách hàng có biểu rủi ro có nợ xấu số lượng lớn Các khoản cho vay cần kiểm tra thường xun có kiểm tra đột xuất nhằm tăng tính hiệu cơng việc cán tín dụng Điều giúp ngân hàng giám sát kế hoạch trả nợ thực tế khách hàng, giảm thiểu rủi ro xảy Khơng phận tín dụng mà phòng ban chi nhánh cần có liên kết với Từ tạo nên hệ thống thông tin chặt chẽ, thống xác khâu q trình thực quy trình cho vay Chất lượng đội ngũ cán nhân viên yếu tố quan trọng tổ chức Đối với ngân hàng vậy, cán nhân viên cần trau dồi nâng cao lực thân để đáp ứng tốt với yêu cầu cơng việc Để làm điều đó, chi nhánh cần có sách nhân sự, đãi ngộ thích đáng Song song với đưa biện pháp kỷ luật nhằm đảm bảo công nâng cao tinh thần trách nhiệm đội ngũ nhân viên Ngân hàng nên tổ chức lớp đào tạo trình độ chuyên môn, buổi hội thảo nâng cao lực thực tế, tăng tính đồn kết nhân viên với Tóm lại, vào tình hình thực tế mà ngân hàng cần lựa chọn kết hợp giải pháp cách khoa học để đạt hiệu cao cơng tác phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng SV: Mạc Thị Quế Trinh Lớp: CQ50/15.01 KẾT LUẬN Qua thời gian thực tập chi nhánh NHNNo&PTNT – CN Bắc Kạn, em rút học kinh nghiệm cho thân sau: Lập hồ sơ vay vốn cho khách hàng, danh mục cho vay Bước đầu tiến hành thẩm định cho vay Khi cho vay khách hàng chấp doanh nghiệp phải ý tài sản chấp doanh nghiệp phải ý tài sản chấp có đảm bảo đủ điều kiện hay khơng có đủ khả thu hồi sau việc làm ăn họ bị thua lỗ, sử dụng tiêu để đánh giá dự án sản xuất kinh doanh có khả thi hay khơng Uy tín Ngân hàng quan trọng yếu tố định đến lựa chọn khách hàng có nhu cầu giao dịch với Ngân hàng Là sinh viên thực tập nghiên cứu lý luận ngành sau năm học trường gần tháng thực tập chi nhánh NHNo&PTNT – CN Bắc Kạn, em nắm bắt số vấn đề hoạt động ngành Ngân hàng Trên nội dung khóa luận thực tập em, cố gắng kinh nghiệm thực tế có hạn, thời gian thực tập khơng nhiều, chắn viết nhiều khiếm khuyết, em mong nhận góp ý thầy cô giáo SV: Mạc Thị Quế Trinh Lớp: CQ50/15.01 ... đến rủi ro tín dụng AGRIBANK- chi nhánh tỉnh Bắc Kạn. Từ đưa giải pháp phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng .Rủi ro tín dụng đa dạng, rủi ro ngân hàng bị ứ đọng vốn, rủi ro thiếu vốn khả dụng, rủi ro. .. pháp phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng AGRIBANK- Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Rủi ro tín dụng hoạt. .. phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng hoạt động AGRIBANK- chi nhánh tỉnh Bắc Kạn - Đề xuất giải pháp kiến nghị nhằm hạn chế rủi ro hoạt động tín dụng Ngân hàng Nơng Nghiệp Phát Triển Nơng Thơn Việt
- Xem thêm -

Xem thêm: Rủi ro trong hoạt động tín dụng của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh tỉnh bắc kạn và biện pháp phòng ngừa , Rủi ro trong hoạt động tín dụng của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh tỉnh bắc kạn và biện pháp phòng ngừa , CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI, 1 Rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh của NHTM., Tỷ lệ nợ xấu, 2 Phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh của NHTM., Đa dạng hóa danh mục đầu tư tín dụng, Trích lập dự phòng rủi ro tín dụng, 1 Khái quát về Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triền Nông Thôn – Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn., Dưới đây là bảng số liệu huy động vốn của chi nhánh, Bảng 2.2 Tình hình cho vay tại NHNN& PTNT- CN Bắc Kạn (ĐVT:triệu đồng), Kinh doanh ngoại tệ và vàng, Bảng 2.6 Tình hình nợ xấu tại NHNN&PTNT –CN Bắc Kạn, Tỷ lệ cho vay có bảo đảm bằng tài sản, Bảng 2.8: Tình hình biến động của tỷ lệ cho vay có tài sản bảo đảm tại NHNN&PTNT – CN Bắc Kạn, Một số vấn đề còn tồn tại tại chi nhánh., CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG PHÒNG NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẮC KẠN., 1 Định hướng hoạt động tín dụng của Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn- Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn., 2 Một số giải pháp tăng cường phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại chi nhánh Bắc Kạn., 3 Một số kiến nghị

Tài liệu mới bán

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn