“Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY ACA chi nhánh miền trung thực hiện”

168 96 0
  • Loading ...
1/168 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/07/2019, 00:21

Luận văn GVHD: ThS Đinh Thị Thu Hà LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, số liệu, kết nêu luận văn trung thực xuất phát từ tình hình thực tế đơn vị thực tập Sinh viên thực Nguyễn Thị Mai Như SV: Nguyễn Thị Mai Như_Lớp CQ 50/22.04 Luận văn GVHD: ThS Đinh Thị Thu Hà MỤC LỤC LỜI ĐOAN DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CAM SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU, GIẤY TỜ LÀM VIỆC DANH MỤC PHỤ LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KIỂM TỐN BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ QUY TRÌNH KIỂM TỐN KHOẢN MỤC DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÁC CƠNG TY KIỂM TỐN ĐỘC LẬP THỰC HIỆN 1.1 KHÁI QUÁT VỀ KHOẢN MỤC DOANH THU BH&CCDV 1.1.1 Khái niệm điều kiện ghi nhận Doanh thu BH&CCDV 1.1.2 Vị trí, ý nghĩa khoản mục Doanh thu BH&CCDV 1.1.3 Tổ chức công tác kế toán hoạt động kiểm soát nội Doanh thu BH&CCDV 1.2 KHÁI QUÁT VỀ KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU BH&CCDV TRONG KIỂM TOÁN BCTC DO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP THỰC HIỆN 10 1.2.1 Mục tiêu kiểm toán Doanh thu BH&CCDV 10 1.2.2 Căn kiểm toán Doanh thu BH&CCDV 13 1.2.3 Các sai sót thường gặp kiểm tốn khoản mục Doanh thu BH&CCDV 13 1.3 QUY TRÌNH KIỂM TỐN KHOẢN MỤC DOANH THU BH&CCDV TRONG KIỂM TOÁN BCTC DO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP THỰC HIỆN 15 1.3.1 Lập kế hoạch soạn thảo chương trình kiểm tốn 16 1.3.2 Thực kiểm toán Khoản mục Doanh thu BH&CCDV 23 1.3.3 Kết thúc kiểm toán, tổng hợp kết kiểm toán .34 SV: Nguyễn Thị Mai Như_Lớp CQ 50/22.04 Luận văn GVHD: ThS Đinh Thị Thu Hà CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUY TRÌNH KIỂM TỐN KHOẢN MỤC DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CƠNG TY TNHH KIỂM TỐN VÀ TƯ VẤN UHY ACA- CHI NHÁNH MIỀN TRUNG THỰC HIỆN 37 2.1 KHÁI QUÁT VỀ CƠNG TY TNHH KIỂM TỐN VÀ TƯ VẤN UHY ACA- CHI NHÁNH MIỀN TRUNG 37 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Cơng ty TNHH Kiểm tốn Tư vấn UHY ACA- Chi nhánh Miền Trung 37 2.1.2 Nghiệp vụ, chức năng, lĩnh vực phạm vi hoạt động Công ty TNHH Kiểm toán tư vấn UHY ACA-chi nhánh Miền Trung .38 2.1.3.Đặc điểm tổ chức kiểm toán cơng ty TNHH Kiểm tốn Tư vấn UHY ACA- chi nhánh Miền Trung .41 2.1.4 Quy trình kiểm tốn BCTC quy trình kiểm tốn khoản mục Doanh thu BH&CCDV 46 2.2 THỰC TRẠNG VỀ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU BH&CCDV TRONG KIỂM TOÁN BCTC TẠI KHÁCH HÀNG B DO CƠNG TY TNHH KIỂM TỐN VÀ TƯ VẤN UHY ACA- CHI NHÁNH MIỀN TRUNG THỰC HIỆN 51 2.2.1 Khái quát kiểm toán báo cáo tài khách hàng B 51 2.2.2.Thực trạng kiểm toán khoản mục Doanh thu BH&CCDV khách hàng B .64 2.3 NHẬN XÉT VỀ THỰC TRẠNG QUY TRÌNH KIỂM TỐN KHOẢN MỤC DOANH THU BH&CCDV TẠI CƠNG TY TNHH KIỂM TỐN VÀ TƯ VẤN UHY ACA- CHI NHÁNH MIỀN TRUNG 93 2.3.1 Ưu điểm .93 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân 99 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TỐN KHOẢN MỤC DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TRONG KIỂM TỐN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY ACA- CHI NHÁNH MIỀN TRUNG .107 SV: Nguyễn Thị Mai Như_Lớp CQ 50/22.04 Luận văn GVHD: ThS Đinh Thị Thu Hà 3.1 SỰ CẦN THIẾT, HỒN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TỐN KHOẢN MỤC DOANH THU BH&CCDV TRONG KIỂM TỐN BCTC TẠI CƠNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY ACA- CHI NHÁNH MIỀN TRUNG .107 3.2 NGUYÊN TẮC VÀ YÊU CẦU HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TỐN KHOẢN MỤC DOANH THU BH&CCDV TRONG KIỂM TỐN BCTC TẠI CƠNG TY TNHH KIỂM TỐN VÀ TƯ VẤN UHY ACA- CHI NHÁNH MIỀN TRUNG .109 3.3 GIẢI PHÁP HỒN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU BH&CCDV TRONG KIỂM TOÁN BCTC DO CƠNG TY TNHH KIỂM TỐN VÀ TƯ VẤN UHY ACA- CHI NHÁNH MIỀN TRUNG THỰC HIỆN 110 3.4 3.3.1 Hồn thiện quy trình kiểm tốn BCTC 110 3.3.2 Hồn thiện quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu BH&CCDV .111 3.3.3 Kiến nghị khác 117 ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN GIẢI PHÁP 118 3.4.1 Về phía quan Nhà nước hiệp hội nghề nghiệp 118 3.4.2 Về phía cơng ty kiểm tốn .119 3.4.3 Về phía khách hàng 120 3.4.4 Về phía KTV .121 KẾT LUẬN 122 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .123 SV: Nguyễn Thị Mai Như_Lớp CQ 50/22.04 Luận văn GVHD: ThS Đinh Thị Thu Hà DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt Viết đầy đủ BCTC Báo cáo tài BCĐKT Bảng cân đối kế toán BCKQHĐKD Báo cáo kết hoạt động kinh doanh BH&CCDV Bán hàng cung cấp dịch vụ CP Cổ phần CSDL Cơ sở dẫn liệu GTLV Giấy tờ làm việc GTGT Giá trị gia tăng UHY ACA-CN Miền Cơng ty TNHH Kiểm tốn Tư vấn UHY ACA- Trung Chi nhánh Miền Trung KSNB Kiểm soát nội KTV Kiểm toán viên VAS Chuẩn mực kế toán Việt Nam VACPA Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam BGĐ Ban Giám Đốc SV: Nguyễn Thị Mai Như_Lớp CQ 50/22.04 Luận văn GVHD: ThS Đinh Thị Thu Hà DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU, GIẤY TỜ LÀM VIỆC Sơ đồ 2.2 Các giai đoạn kiểm toán Báo cáo tài 47 GT 2.1 Trích GTLV-Thu thập thơng tin chung khách hàng (A310) 54 GT 2.2 Xác định mức độ trọng yếu kiểm toán BCTC (A710) 62 GT2.3 Kiểm soát nội bán hàng ( A410) 65 Bảng 2.1 Các tiêu sử dụng để xác định mức trọng yếu cho tồn BÁO CÁO TÀI CHÍNH 67 GT 2.4 Chương trình kiểm tốn khoản mục doanh thu (G130) 68 GT 2.5 Chính sách kế toán (G120) 75 GT 2.6 Phân tích đối chiếu số liệu tổng hợp (G110-1) 78 GT2.7 Phân tích biến động doanh thu theo hoạt động kinh doanh (G141) 79 GT 2.8 Tổng hợp doanh thu phân tích biến động theo tháng (G143) 80 GT 2.9 So sánh doanh thu hạch toán tờ khai thuế (E345) 82 GT 2.10 Kiểm tra đối ứng tài khoản (G140) .85 GT 2.11 Trích GTLV- Kiểm tra giao dịch với bên liên quan (G151) 87 Bảng 2.2 Trích biên kiểm tốn 90 GT 2.12 Tổng hợp số liệu doanh thu sau kiểm toán (G110-2) 92 SV: Nguyễn Thị Mai Như_Lớp CQ 50/22.04 Luận văn GVHD: ThS Đinh Thị Thu Hà DANH MỤC PHỤ LỤC Phụ lục 1.1: Chương trình kiểm tốn mẫu khoản mục doanh thu BH&CCDV 125 Phụ lục 2.1 Chỉ mục hồ sơ kiểm toán 128 Phụ lục 2.2: Hợp đồng kiểm toán 130 Phụ lục 2.3 Kế hoạch kiểm toán 135 Phụ lục 2.4: Báo cáo tài trước kiểm toán .144 Phụ lục 2.5 Phân tích tiêu BCĐKT năm 2015 (A510-1) 147 Phụ lục 2.6 Phân tích tiêu BCKQHĐKD năm 2015(A510-2) 150 Phụ lục 2.7 Phân tích hệ số đưa kết luận (A510-3) .151 Phụ lục 2.8 Đánh giá chung hệ thống KSNB (A610) 153 Phụ lục 2.9 Báo cáo kiểm toán 156 Phụ lục 2.10 Báo cáo tài sau kiểm toán .159 SV: Nguyễn Thị Mai Như_Lớp CQ 50/22.04 Luận văn GVHD: ThS Đinh Thị Thu Hà MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong năm gần tình hình kinh tế giới nói chung Việt Nam nói riêng gặp nhiều khó khăn Vì vậy, nhà kinh doanh, nhà đầu tư ngày thận trong việc đưa định kinh doanh, đầu tư Với mục tiêu cung cấp thơng tin hữu ích cho cấp quản lý, doanh nghiệp nhà đầu tư, BCTC tranh tổng quát thể rõ tình hình tài tổ chức như: tình hình nguồn lực kinh tế, nguồn hình thành nguồn lực này, kết hoạt động kinh doanh dòng lưu chuyển tiền tệ doanh nghiệp cho người sử dụng đưa định kinh tế, nên tính minh bạch BCTC quan trọng Chính hoạt động kiểm tốn BCTC đóng vai trò quan trọng kinh tế Tại Việt Nam nay, hoạt động tổ chức kiểm toán độc lập phát triển mạnh mẽ để phục vụ nhu cầu kiểm toán BCTC, nhiên nghiệp vụ kinh tế ngày phức tạp nên kiểm toán BCTC nói chung kiểm tốn khoản mục nói riêng nhiều tồn tại, thiếu sót cần nghiên cứu bổ sung hoàn thiện để mang lại kết cao Trong kiểm toán BCTC, khoản mục “doanh thu” khoản mục quan trọng Doanh thu vấn đề quan tâm hàng đầu nhà quản lý doanh nghiệp tham gia vào kinh tế Kết kinh doanh doanh nghiệp có tốt hay không phụ thuộc nhiều vào doanh thu, Doanh thu BH&CCDV Doanh thu BH&CCDV sở để đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp nhằm đưa định tối ưu Hơn nữa, Doanh thu BH&CCDV khoản mục quan trọng BCTC ảnh hưởng đến nhiều tiêu khác BCTC Lợi nhuận trước thuế, Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành, Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tiêu Thuế khoản phải nộp nhà nước …Sự quan SV: Nguyễn Thị Mai Như_Lớp CQ 50/22.04 Luận văn GVHD: ThS Đinh Thị Thu Hà trọng khoản mục Doanh thu BH&CCDV khiến ln đánh giá khoản mục trọng yếu kiểm tốn Vì vậy, việc thiết kế thực quy trình kiểm toán khoản mục Doanh thu BH&CCDV cho khoa học, thích hợp hiệu trở thành vấn đề quan trọng kiểm toán Nhận thức tầm quan trọng vấn đề, q trình thực tập Cơng ty TNHH Kiểm tốn Tư vấn UHY ACA- Chi nhánh Miền Trung em chọn đề tài: “Hồn thiện quy trình kiểm tốn khoản mục doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ kiểm tốn báo cáo tài Cơng ty TNHH Kiểm toán Tư vấn UHY ACA- chi nhánh Miền Trung thực hiện” cho luận văn tốt nghiệp Mục đích nghiên cứu đề tài Mục đích hệ thống hóa vấn đề lý luận quy trình khoản mục Doanh thu BH&CCDV đồng thời nghiên cứu, đánh giá thực trạng kiểm toán quy trình Cơng ty TNHH Kiểm tốn Tư vấn UHY ACA- Chi nhánh Miền Trung, từ nhằm đưa giải pháp để hồn thiện quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu BH&CCDV UHY ACA- CN Miền Trung Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng đề tài: lý luận thực trạng quy trình kiểm tốn khoản mục Doanh thu BH&CCDV kiểm toán BCTC kiểm toán độc lập thực - Phạm vi đề tài: nghiên cứu đánh giá thực trạng quy trình kiểm tốn khoản mục Doanh thu BH&CCDV kiểm toán BCTC khách hàng Cơng ty TNHH Kiểm tốn Tư vấn UHY ACA-Chi nhánh Miền Trung thực SV: Nguyễn Thị Mai Như_Lớp CQ 50/22.04 Luận văn GVHD: ThS Đinh Thị Thu Hà Ý nghĩa khoa học thực tiễn Về khoa học: luận văn hệ thống vấn đề lý luận quy trình kiểm tốn khoản mục Doanh thu BH&CCDV Cơng ty TNHH Kiểm toán Tư vấn UHY ACA- CN Miền Trung thực Về thực tiễn: luận văn nghiên cứu đánh giá thực trạng về quy trình kiểm tốn khoản mục Doanh thu BH&CCDV Cơng ty TNHH Kiểm toán Tư vấn UHY ACA- CN Miền Trung, mô tả vận dụng lý luận vào thực tiễn cơng tác kiểm tốn BCTC cơng ty Cơ Phần B đưa số giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm tốn khoản mục Doanh thu BH&CCDV Phương pháp nghiên cứu đề tài - Về phương pháp luận: Luận văn nghiên cứu thực dựa phép vật biện chứng, vật lịch sử kết hợp với tư khoa học logic - Về kỹ thuật: Luận văn sử dụng kết hợp phương pháp khảo sát trực tiếp, quan sát, phân tích, tổng hợp, so sánh, đối chiếu… Kết cấu đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận danh mục sơ đồ, bảng biểu, luận văn em gồm chương: Chương 1: Những vấn đề lý luận quy trình kiểm tốn khoản mục Doanh thu BH&CCDV kiểm tốn BCTC cơng ty kiểm toán độc lập thực Chương 2: Thực trạng quy trình kiểm tốn khoản mục Doanh thu BH&CCDV kiểm tốn BCTC cơng ty TNHH kiểm tốn tư vấn UHY ACA- Chi nhánh Miền Trung thực Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình kiểm tốn khoản mục Doanh thu BH&CCDV kiểm tốn BCTC cơng ty TNHH kiểm tốn tư vấn UHY ACA- Chi nhánh Miền Trung thực SV: Nguyễn Thị Mai Như_Lớp CQ 50/22.04 Luận văn GVHD: ThS Đinh Thị Thu Hà Phụ lục 2.5 Phân tích tiêu BCĐKT năm 2015 (A510-1) CHI NHÁNH MIỀN TRUNG Họ tên Khách hàng: CÔNG TY CP B Thực NDTo Kỳ kế toán: Từ 01/01/2015 đến 31/12/2015 Sốt xét ĐTHH Nội dung: Phân tích sơ Báo cáo tài Sốt xét Tài sản A TÀI SẢN NGẮN HẠN I Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền II Đầu tư tài ngắn hạn Chứng khốn kinh doanh Dự phòng giảm giá chứng khốn kinh doanh Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu ngắn hạn khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Phải thu cho vay ngắn hạn Phải thu ngắn hạn khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho 31/12/2015 31/12/2014 Trước KT Sau KT 3.050.022.767 2.314.768.314 814.768.314 1.500.000.000 - 3.027.074.891 444.400.490 444.400.490 - 229.084.401 82.398.300 24.166.347 122.519.754 1.942.972.209 469.618.191 52.425.300 1.420.928.718 NAD Đơn vị tính: VNĐ Biến động VN D 22.947.87 1.870.367.825 370.367.825 1.500.000.00 - % 1% 421% 83% 100% 0% 0% 0% 0% (1.713.887.808) (387.219.891) (28.258.953) (1.298.408.964) -88% -82% -54% 0% 0% 0% -91% 181.139.661 181.139.661 328.341.164 328.341.164 (147.201.503) (147.201503(147.20 (147.201.503) Dự phòng giảm giá hàng tồn kho V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 325.030.391 - 311.361.029 - 13.669.362 13.669.362 - 0% 4% 0% 0% 0% Giao dịch mua bán trái phiếu phủ Tài sản ngắn hạn khác 325.030.391 311.361.029 0% 4% 35.657.472.855 - 36.338.268.480 - 13.669.362 13.669.362 (680.795.62 5) - -2% 0% 0% 0% 0% 24.933.754.623 24.933.754.623 42.150.579.548 (17.216.824.925) 24.158.556.108 24.158.556.108 40.305.877.641 (16.147.321.533) 775.198.515 775.198.515 1.844.701.907 (1.069.503.392) 0% 0% 5% 5% 2% 2% B TÀI SẢN DÀI HẠN I Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu cho vay dài hạn Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế Tài sản cố định thuê tài - SV: Nguyễn Thị Mai Như_Lớp CQ 50/22.04 - - -45% -45% 0% 147 Luận văn GVHD: ThS Đinh Thị Thu Hà - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế Tài sản cố định vơ hình - Ngun giá - Giá trị hao mòn luỹ kế III Bất động sản đầu tư - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế IV Tài sản dở dang dài hạn - - - 1.557.471.882 (1.557.471.882) 1.Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn - - - 2.Chi phí xây dựng dở dang V Đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào cơng ty Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết Đầu tư khác vào công cụ vốn Dự phòng đầu tư tài dài hạn Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn VI Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn 10.723.718.232 1.557.471.882 10.462.812.264 10.723.718.232 10.462.812.264 260.905.968 - - - Tài sản dài hạn khác - - - Nguồn vốn C NỢ PHẢI TRẢ I Nợ ngắn hạn Vay nợ thuê tài ngắn hạn Phải trả người bán ngắn hạn Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả ngắn hạn Phải trả nội ngắn hạn Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Doanh thu chưa thực ngắn hạn 38.707.495.622 39.365.343.371 31/12/2015 31/12/2014 Trước KT Sau KT 12.947.818.937 8.462.629.811 3.480.000.000 325.837.421 4.128.600 417.539.216 220.254.998 - 0% (1.557.471.882) -100 % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 260.905.968 2% Tài sản thuế thu nhập hoãn lại TỔNG CỘNG TÀI SẢN 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% -100% 2% 0% 0% (657.847.749) -2% Biến động VND 12.306.647.303 7.747.082.177 2.380.000.000 1.067.139.611 367.500 581.002.146 231.509.550 - % 641.171.634 1.405.982.508 (90.000.000) (741.302.190) 3.761.100 (163.462.931) (11.254.553) - -5% 0% 0% 0% - - 10 Phải trả ngắn hạn khác 11 Dự phòng phải trả ngắn hạn 12 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 13 Qũy bình ổn giá 14 Giao dịch mua bán lai trái phiếu phủ 4.012.986.450 1.883.127 2.294.130.243 2.933.127 - - 2.409.291.081 150 % 0% (1.050.000) -36% - 0% 0% II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn người bán dài hạn Chi phí phải trả dài hạn Phải trả nội vốn kinh doanh Phải trả nội dài hạn Doanh thu chưa thực dài hạn Phải trả dài hạn khác Vay nợ thuê tài dài hạn Trái phiếu chuyển đổi Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 10 Dự phòng phải trả dài hạn 11 Quỹ phát triển khoa học công nghệ 4.485.189.126 4.485.189.126 4.485.189.126- 4.559.565.126 4.559.565.126 - (764.810.874) -15% 0% 0% 0% -15% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% D VỐN CHỦ SỞ HỮU 25.759.676.685 27.058.696.068 (1.299.019.383) -5% I Vốn chủ sở hữu Vốn góp chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần 25.759.676.685 32.856.771.084 - 27.058.696.068 32.856.771.084 - (1.299.019.383) - -5% 0% 0% - SV: Nguyễn Thị Mai Như_Lớp CQ 50/22.04 - 5% 20% -3% -69% 1023 % -28% - 0% 148 Luận văn Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu tư phát triển Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp 10 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 11 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối - LNST chưa pp lũy cuối kỳ trước - LNST chưa phân phối kỳ 12 Nguồn vốn đầu tư XDCB II Nguồn kinh phí quĩ khác Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN GVHD: ThS Đinh Thị Thu Hà 95.845.361 (7.192.939.760) (7.192.939.760) - 95.845.361 (5.893.920.377) (5.893.920.377) - 38.707.495.622 - 39.365.343.371 - SV: Nguyễn Thị Mai Như_Lớp CQ 50/22.04 (1.299.019.383) (1.299.019.383) (657.847.749) - 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 22% 0% 22% 0% 0% 0% 0% -2% 149 Luận văn GVHD: ThS Đinh Thị Thu Hà Phụ lục 2.6 Phân tích tiêu BCKQHĐKD năm 2015(A510-2) CHI NHÁNH MIỀN TRUNG Họ tên Khách hàng: CÔNG TY CP B Kỳ kế toán: Từ 01/01/2015 đến 31/12/2015 Nội dung: Phân tích sơ Báo cáo tài Ngày TH NDTo Thực 24/02/2016 Soát xét ĐTHH 24/02/2016 Soát xét NAD 24/02/2016 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2015 Đơn vị tính: VND Chỉ tiêu Năm Tỷ lệ Năm trước Trước KT DT Doanh thu bán hàng Các khoản giảm trừ 13.324.002.210 Tỷ lệ Sau KT Biến động DT 14.098.480.562 - VND % (774.478.352) - G h i c -5% - Doanh thu bán hàng 13.324.002.210 Giá vốn hàng bán 12.933.071.393 97% 13.133.138.244 93% (200.066.852) -2% 390.930.818 3% 965.342.318 7% (574.411.500) -60% Lợi nhuận gộp bán hàng Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài Trong đó: chi phí lãi vay Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh 11 Thu nhập khác 14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 15 Chi phí thuế TNDN hành 16 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn 17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh 18 Lãi cổ phiếu (774.478.352) -5% 1.462.611 0% 3.382.779 0% (1.920.168) -57% 680.857.619 5% 800.839.529 6% (119.981.910) -15% 676.398.000 5% 668.207.222 5% 8.190.779 50.537.400 0% 155.164.958 1% -67% 49% 965.174.930 (1.304.176.520) 5.157.137 12 Chi phí khác 13 Lợi nhuận khác 14.098.480.562 5.157.137 (1.299.019.383) (1.299.019.383) 1% 885.859.280 6% (104.627.558 ) 79.315.650 (873.138.669) -6% (431.037.851) 0% 62.214.288 0% (57.057.152) -92% 0% 121.967.237 1% -100% 39% 7% -10% 0% (59.752.949) 0% (121.967.237 ) 64.910.085 -10% (932.891.618) -7% (366.127.766) 0% 0% - 0% - 0% -10% (932.891.618) -7% (593) SV: Nguyễn Thị Mai Như_Lớp CQ 50/22.04 9% -109% (366.127.766 39% (426) 150 Luận văn GVHD: ThS Đinh Thị Thu Hà Phụ lục 2.7 Phân tích hệ số đưa kết luận (A510-3) CHI NHÁNH MIỀN TRUNG Họ tên Ngày TH Khách hàng: CÔNG TY CP B Thực Kỳ kế toán: Từ 01/01/2015 đến 31/12/2015 Soát xét ĐTHH 24/02/2016 Nội dung: Phân tích sơ Báo cáo tài Sốt xét NDT 24/02/2016 NDTo 24/02/2016 BẢNG TỔNG HỢP PHÂN TÍCH HỆ SỐ Các hệ số thông thường sử dụng Công thức áp dụng Năm Năm trước Sau KT VND Trước Hệ số toán nhanh Hệ số toán tiền Ghi % KT Hệ số toán Hệ số toán hành Biến động TS ngắn hạn/Nợ ngắn hạn (TS ngắn hạn HTK)/ Nợ ngắn hạn Tiền/ Nợ ngắn hạn 0,360 0,429 -0,069 -16% [1.1] 0,339 0,382 -0,043 -11% [1.2] 0,274 0,063 0,211 334% [1.3] Ý kiến nhận xét khả toán: Điều cho biết 100 đồng nợ ngắn hạn có 36,04 đồng từ tài sản ngắn hạn dùng để tốn Hệ sớ toán hành giảm 0,07 lần hay giảm 16% khả tốn hành khơng đảm bảo Điều cho biết 100 đồng nợ ngắn hạn có 33,9 đồng từ tài sản ngắn hạn ( Khơng kể hàng tồn kho) dùng để tốn Hệ sớ toán nhanh giảm 0,04 lần hay giảm 12% khả tốn nhanh khơng đảm bảo Điều cho biết 100 đồng nợ ngắn hạn có 27,35 đồng tiền tương đương tiền dùng để toán Hệ sớ tốn tiền tăng 0,21 lần hay tăng 335% khả tốn tiền khơng đảm bảo Hệ số đo lường hiệu hoạt động Vòng quay khoản phải thu =(Doanh thu/Phải thu KH ) Vòng quay hàng tồn kho =(Giá vớn hàng bán/HTK) Doanh thu/ (TS ngắn hạn - Nợ NH) Vòng quay vốn lưu động 161,702 30,021 131,68 439% [2.1] 71,398 39,998 31,400 79% [2.2] -2,462 -3,499 1,037 -30% [2.3] Công ty giai đoạn đầu tư nên số hệ số đo lường hiệu hoạt động chưa thể Hệ số khả sinh lời SV: Nguyễn Thị Mai Như_Lớp CQ 50/22.04 151 Luận văn Tỷ suất lợi nhuận gộp Tỷ suất lợi nhuận Doanh thu tổng tài sản Tỷ suất sinh lời tài sản Tỷ suất sinh lời vốn CSH GVHD: ThS Đinh Thị Thu Hà Lãi gộp/ Doanh thu Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu Doanh thu thuần/ Tổng tài sản (LN trước thuế + chi phí lãi vay)/ tài (LNsản trước thuế cho CĐ thường/vốn CSH thường 0,029 0,068 -0,039 -57% [3.1] -0,097 -0,066 -0,031 47% [3.2] 0,344 0,358 -0,014 -4% [3.3] -0,016 0,017 -0,033 195 [3.4] -0,040 -0,028 -0,011 39% [3.5] Công ty giai đoạn đầu tư nên số hệ số khả sinh lời chưa thể Hệ số nợ Nợ dài hạn vốn chủ sở hữu 0,174 0,194 -0,020 -10% 4.1 Tổng nợ vốn chủ sở hữu Nợ dài hạn/ Vốn CSH Nợ phải trả/ Vốn CSH 0,503 0,455 0,048 11% 4.2 Nợ dài hạn tổng tài sản Nợ dài hạn/ Tổng TS 0,116 0,133 -0,017 -13% 4.3 Tổng nợ tổng tài sản Nợ phải trả/ Tổng TS 0,335 0,313 0,022 7% 4.4 Ý kiến: Các tỷ số cho biết Nợ dài hạn 0,1741 lần vốn chủ sỡ hữu 0,1159 lần tổng tài sản Nợ phải trả 0,5 lần vốn chủ sỡ hữu 0,3345 lần tổng tài sản KẾT LUẬN VỀ BIẾN ĐỘNG CỦA BẢNG KẾT QuẢ KINH DOANH + Doanh thu bán hàng giảm 774.478.352VND (Tương đương 5%) + Các khoản giảm trừ giảm 0.000 VND (Tương đương 0%) + Doanh thu bán hàng giảm 774.478.352 VND (Tương đương 5%) + Giá vốn hàng bán giảm 200.066852 VND (Tương đương -2%) + Lợi nhuận gộp bán hàng giảm 574.412.000 VND (Tương đương 60%) + Doanh thu hoạt động tài giảm 1.920.168 VND (Tương đương 57%) + Chi phí tài giảm 119.981.910 VND (Tương đương 15%) + Trong đó: chi phí lãi vay tăng 8.190.779 VND (Tương đương 1%) + Chi phí bán hàng giảm 104.627.558 VND (Tương đương 67%) + Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 79.315.650 VND (Tương đương 9%) + Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh giảm 431.037.850 VND (Tương đương 49%) + Thu nhập khác giảm 57.057.151VND (Tương đương 92%) + Chi phí khác giảm 121.967.237 VND (Tương đương 100%) + Lợi nhuận khác tăng 64.910.085 VND (Tương đương 109%) + Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế giảm 366.577.766 VND (Tương đương 39%) + Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành giảm 0.000 VND (Tương đương 0%) + Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại giảm 0.000 VND (Tương đương 0%) + Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp giảm 366.127.766 VND (Tương đương 39%) SV: Nguyễn Thị Mai Như_Lớp CQ 50/22.04 152 Luận văn GVHD: ThS Đinh Thị Thu Hà Phụ lục 2.8 Đánh giá chung hệ thống KSNB (A610) CHI NHÁNH MIỀN TRUNG Họ tên Ngày TH 24/02/2016 24/02/2016 Khách hàng: Kỳ kế tốn: CƠNG TY CP B Thực NDTo Từ 01/01/2015 đến 31/12/2015 Soát xét ĐTHH Nội dung: Đánh giá chung hệ thống KSNB đơn vị Soát xét NAD 24/02/2016 A MỤC TIÊU: Theo quy định hướng dẫn CMKiT Việt Nam số 315, việc đánh giá KSNB cấp độ DN giúp KTV xác định rủi ro có sai sót trọng yếu (đặc biệt rủi ro gian lận), từ đó, lập kế hoạch kiểm tốn xác định nội dung, lịch trình phạm vi thủ tục kiểm toán B NỘI DUNG CHÍNH: KSNB cấp độ DN thường có ảnh hưởng rộng khắp tới mặt hoạt động DN Do đó, KSNB cấp độ DN đặt tiêu chuẩn cho cấu phần khác KSNB Hiểu biết tốt KSNB cấp độ DN cung cấp sở quan trọng cho việc đánh giá KSNB chu trình kinh doanh quan trọng KTV sử dụng xét đốn chun mơn để đánh giá KSNB cấp độ DN cách vấn, quan sát kiểm tra tài liệu Trong biểu này, việc đánh giá giới hạn 03 thành phần KSNB: (1) Mơi trường kiểm sốt; (2) Quy trình đánh giá rủi ro; (3) Giám sát kiểm soát CÁC THÀNH PHẦN CỦA HỆ THỐNG KSNB Có Khơng N/A Mơ tả/ Ghi Tham chiếu MƠI TRƯỜNG KIỂM SỐT 1.1 Truyền đạt thơng tin yêu cầu thực thi tính trực giá trị đạo đức DN - DN có quy định giá trị đạo đức (ví dụ, Quy chế nhân viên, Nội quy lao động, Bộ quy tắc ứng xử…) giá trị có thơng tin đến phận DN khơng (ví dụ, qua đào tạo nhân viên, phổ biến định kỳ…)? - DN có quy định để giám sát việc tuân thủ nguyên tắc tính trực giá trị đạo đức khơng?   - Có quy định rõ áp dụng biện pháp xử lý sai phạm tính trực giá trị đạo đức không? 1.2 Cam kết lực trình độ nhân viên - DN có cụ thể hóa/mơ tả u cầu trình độ, kỹ vị trí nhân viên khơng (ví dụ, Quy chế nhân viên)? - DN có trọng đến trình độ, lực nhân viên tuyển dụng khơng? - DN có biện pháp xử lý kịp thời nhân viên khơng có lực không? 1.3 Sự tham gia BQT - Thành viên BQT có độc lập với BGĐ DN khơng? Quy chế tài Cơng ty  Phỏng vấn  Phỏng vấn Phỏng vấn   - BQT có bao gồm người có kinh nghiệm, vị khơng? - BQT có thường xuyên tham gia hoạt động quan trọng DN không? - Các vấn đề quan trọng sai phạm có báo cáo kịp thời với BQT khơng? - BQT có họp thường xun định kỳ biên họp có lập kịp thời khơng? - BQT có giám sát việc thực BGĐ không? SV: Nguyễn Thị Mai Như_Lớp CQ 50/22.04 153 Luận văn GVHD: ThS Đinh Thị Thu Hà - BQT có giám sát cách làm việc BGĐ với kiểm toán nội kiểm toán độc lập không? 1.4 Phong cách điều hành triết lý BGĐ   - Thái độ BGĐ KSNB (ví dụ, có quan tâm coi trọng việc thiết kế, thực KSNB hiệu không)? - Phương pháp tiếp cận BGĐ rủi ro?   - Thu nhập BGĐ có dựa vào kết hoạt động hay không? - Mức độ tham gia BGĐ vào q trình lập BCTC (thơng qua việc lựa chọn áp dụng sách kế tốn, xây dựng ước tính kế tốn …) - Quan điểm BGĐ việc lập trình bày BCTC? Tiếp cận BCTC `   Trung thực, hợp lý  - Quan điểm BGĐ việc xử lý thơng tin, cơng việc kế tốn nhân sự? 1.5 Cơ cấu tổ chức - Cơ cấu tổ chức DN có phù hợp với mục tiêu, quy mơ, hoạt động kinh doanh vị trí địa lý kinh doanh đơn vị không? - Cơ cấu tổ chức DN có khác biệt với DN có quy mô tương tự ngành không? 1.6 Phân định quyền hạn trách nhiệm - DN có sách thủ tục cho việc uỷ quyền phê duyệt nghiệp vụ mức độ phù hợp không? - DN có giám sát kiểm tra phù hợp hoạt động phân quyền cho nhân viên khơng? - Nhân viên DN có hiểu rõ nhiệm vụ cá nhân có liên quan đến cơng việc hay khơng? - Những người thực cơng tác giám sát có đủ thời gian để thực công việc giám sát khơng? - Ngun tắc bất kiêm nhiệm có thực phù hợp DN khơng? (ví dụ, tách biệt vị trí kế tốn cơng việc mua sắm tài sản) 1.7 Các sách thơng lệ nhân - DN có sách tiêu chuẩn cho việc tuyển dụng, đào tạo, đánh giá, đề bạt, sa thải nhân viên không?  - Các sách có xem xét cập nhật thường xun khơng? - Các sách có truyền đạt đến nhân viên đơn vị không? - Những nhân viên có nhận thức trách nhiệm họ kỳ vọng BGĐ không? - Kết công việc nhân viên có đánh giá sốt xét định kỳ khơng? QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ RỦI RO Rủi ro kinh doanh liên quan tới BCTC - BGĐ/BQT xây dựng quy trình đánh giá rủi ro kinh doanh liên quan tới BCTC chưa (gồm: đánh giá rủi ro, ước tính mức độ ảnh hưởng, khả xảy ra, hành động…)? - Mô tả rủi ro kinh doanh liên quan tới BCTC BGĐ xác định, ước tính mức độ ảnh hưởng, khả xảy hành động tương ứng BGĐ? GIÁM SÁT CÁC HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT 3.1 Giám sát thường xuyên định kỳ - DN có sách xem xét lại KSNB định kỳ đánh giá tính hiệu KSNB khơng? (Mơ tả việc đánh giá - có, lưu ý nguồn thông tin sử dụng để giám sát sở để BGĐ tin tưởng nguồn thông tin đáng tin cậy cho mục đích giám sát) SV: Nguyễn Thị Mai Như_Lớp CQ 50/22.04 154 Luận văn GVHD: ThS Đinh Thị Thu Hà - DN có trì phận kiểm tốn nội phù hợp khơng?   - Bộ phận kiểm tốn nội có đủ kinh nghiệm chuyên môn đào tạo đắn không? - Bộ phận kiểm tốn nội có trì hồ sơ đầy đủ KSNB kiểm tra KSNB DN khơng? - Bộ phận kiểm tốn nội có quyền tiếp cận sổ sách, chứng từ kế tốn phạm vi hoạt động họ không bị hạn chế? 3.2 Báo cáo thiếu sót KSNB - DN có sách, thủ tục để đảm bảo thực kịp thời biện pháp sửa chữa thiếu sót KSNB khơng? - BGĐ có xem xét ý kiến đề xuất liên quan đến hệ thống KSNB đưa KTV độc lập (hoặc KTV nội bộ) thực đề xuất khơng? - Bộ phận kiểm tốn nội có gửi báo cáo phát thiếu sót KSNB lên BQT Ban Kiểm sốt kịp thời khơng? - Bộ phận kiểm tốn nội có theo dõi biện pháp sửa chữa BGĐ không? - Bộ phận kiểm tốn nội có quyền tiếp cận trực tiếp BQT Ban Kiểm sốt khơng?        C KẾT LUẬN Yếu tố gây rủi ro có sai sót trọng yếu cấp độ tồn DN Các KS giúp Các thủ tục kiểm toán giảm rủi ro bổ sung Khơng có SV: Nguyễn Thị Mai Như_Lớp CQ 50/22.04 155 Luận văn GVHD: ThS Đinh Thị Thu Hà Phụ lục 2.9 Báo cáo kiểm tốn Số: /2015/BCKT-UHY ACA MT BÁO CÁO KIỂM TỐN ĐỘC LẬP Kính gửi: Các cổ đơng, Hội đồng Quản trị Ban Giám đốc Công ty CP B Chúng tơi kiểm tốn báo cáo tài kèm theo Công ty Cổ phần B (gọi tắt "Công ty"), lập ngày 02/3/2016, từ trang 04 đến trang 25, bao gồm Bảng cân đối kế toán ngày 31/12/2015, Báo cáo kết hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài kết thúc ngày Bản thuyết minh báo cáo tài Trách nhiệm Ban Giám đốc Ban Giám đốc Cơng ty chịu trách nhiệm việc lập trình bày trung thực hợp lý báo cáo tài Cơng ty theo chuẩn mực kế tốn, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam quy định pháp lý có liên quan đến việc lập trình bày báo cáo tài chịu trách nhiệm kiểm soát nội mà Ban Giám đốc xác định cần thiết để đảm bảo cho việc lập trình bày báo cáo tài khơng có sai sót trọng yếu gian lận nhầm lẫn Trách nhiệm Kiểm tốn viên Trách nhiệm chúng tơi đưa ý kiến báo cáo tài dựa kết kiểm tốn Chúng tơi tiến hành kiểm toán theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam Các chuẩn mực yêu cầu tuân thủ chuẩn mực quy định đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch thực kiểm toán để đạt đảm bảo hợp lý việc liệu báo cáo tài Cơng ty có sai sót trọng yếu hay khơng Cơng việc kiểm toán bao gồm thực thủ tục nhằm thu thập chứng kiểm toán số liệu thuyết minh báo cáo tài Các thủ tục kiểm toán lựa chọn dựa xét đoán kiểm toán viên, SV: Nguyễn Thị Mai Như_Lớp CQ 50/22.04 156 Luận văn GVHD: ThS Đinh Thị Thu Hà bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu báo cáo tài gian lận nhầm lẫn Khi thực đánh giá rủi ro này, kiểm toán viên xem xét kiểm soát nội Công ty liên quan đến việc lập trình bày báo cáo tài trung thực, hợp lý nhằm thiết kế thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, nhiên khơng nhằm mục đích đưa ý kiến hiệu kiểm sốt nội Cơng ty Cơng việc kiểm tốn bao gồm đánh giá tính thích hợp sách kế tốn áp dụng tính hợp lý ước tính kế tốn Ban Giám đốc đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài Chúng tơi tin tưởng chứng kiểm tốn mà chúng tơi thu thập đầy đủ thích hợp làm sở cho ý kiến kiểm toán ngoại trừ chúng tơi Cơ sở ý kiến kiểm tốn ngoại trừ Công ty theo dõi Tài khoản 242 – Chi phí trả trước khoản chi phí lãi vay lũy ngày 31/12/2015 4.846.207.848 đồng Trong số phát sinh tăng thêm năm 2015 348.867.615 đồng Việc hạch toán làm cho tiêu Chi phí tài năm giảm 348.867.615 đồng dẫn đến Lợi nhuận trước thuế năm tăng số tiền tương ứng, tổng tài sản ngày 31/12/2015 phản ánh cao thực tế số tiền 4.846.207.848 đồng, đồng thời số lỗ lũy kế ngày 31/12/2015 phản ánh thực tế số tiền tương ứng Ý kiến kiểm toán ngoại trừ Theo ý kiến chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng vấn đề nêu đoạn “Cơ sở ý kiến kiểm toán ngoại trừ”, Báo cáo tài phản ánh trung thực hợp lý khía cạnh trọng yếu tình hình tài Công ty Cổ phần B ngày 31 tháng 12 năm 2015, kết kinh doanh tình hình lưu chuyển tiền tệ năm tài kết thúc ngày, phù hợp với SV: Nguyễn Thị Mai Như_Lớp CQ 50/22.04 157 Luận văn GVHD: ThS Đinh Thị Thu Hà chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam quy định pháp lý có liên quan đến việc lập trình bày báo cáo tài Vấn đề cần nhấn mạnh Mặc dù khơng đưa Báo cáo tài việc ngày 31/12/2015, vốn lưu động Công ty bị thiếu hụt công nợ ngắn hạn vượt tài sản ngắn hạn với số tiền 5.412.607.044 đồng Công ty có số lỗ lũy ngày 31/12/2015 7.192.939.760 đồng (trong chưa bao gồm khoản lỗ đề cập phần ý kiến kiểm toán ngoại trừ) Những điều kiện cho thấy tồn yếu tố khơng chắn trọng yếu dẫn đến nghi ngờ đáng kể khả hoạt động liên tục Công ty Vấn đề khác Báo cáo tài Cơng ty cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2014 kiểm tốn Cơng ty Chúng đưa ý kiến chấp nhận phần báo cáo tài ngày 24/3/2015 với đoạn ngoại trừ tương tự chi phí lãi vay Cơng ty theo dõi tiêu Chi phí trả trước dài hạn Nguyễn Duy Tuấn Giám đốc Số Giấy CNĐKHN Kiểm toán 1379-2014-112-1 Thay mặt đại diện cho CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY ACA - CHI NHÁNH MIỀN TRUNG Nguyễn Anh Dũng Kiểm toán viên Số Giấy CNĐKHN Kiểm toán 1951-2014-112-1 Nghệ An, ngày tháng3 năm 2016 SV: Nguyễn Thị Mai Như_Lớp CQ 50/22.04 158 Luận văn GVHD: ThS Đinh Thị Thu Hà Phụ lục 2.10 Báo cáo tài sau kiểm tốn BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015 MẪU SỐ B 01-DN Đơn vị tính: VND Mã số TÀI SẢN 100 TÀI SẢN NGẮN HẠN 110 Tiền khoản tương đương tiền 111 Tiền 112 Các khoản tương đương tiền 130 Phải thu khách hàng 132 Trả trước cho người bán 136 Các khoản phải thu khác 140 141 Hàng tồn kho Hàng tồn kho 150 Tài sản ngắn hạn khác Tài sản ngắn hạn khác 200 TÀI SẢN DÀI HẠN 220 221 Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình 222 Nguyên giá 223 Giá trị hao mòn lũy kế 240 242 260 261 270 minh V.1 Tài sản dở dang dài hạn Chi phí xây dựng dở dang V.2 V.3 V.4 Số đầu năm 3.050.022.767 3.027.074.891 2.314.768.314 444.400.490 814.768.314 444.400.490 - 229.084.401 82.398.300 1.942.972.209 469.618.191 24.166.347 52.425.300 122.519.754 1.420.928.718 181.139.661 328.341.164 181.139.661 328.341.164 325.030.391 311.361.029 325.030.391 311.361.029 35.657.472.855 24.933.754.623 36.338.268.480 24.158.556.108 24.933.754.623 24.158.556.108 42.150.579.548 40.305.877.641 (17.216.824.925) (16.147.321.533) - 1.557.471.882 1.557.471.882 V.5 V.6 Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Số cuối năm 1.500.000.000 Các khoản phải thu ngắn hạn 131 155 Thuyết V.7 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 10.723.718.232 10.462.812.264 10.723.718.232 10.462.812.264 38.707.495.622 39.365.343.371 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo) SV: Nguyễn Thị Mai Như_Lớp CQ 50/22.04 159 Luận văn GVHD: ThS Đinh Thị Thu Hà Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015 MẪU SỐ B 01-DN Đơn vị tính: VND Mã số NGUỒN VỐN 300 NỢ PHẢI TRẢ 310 Nợ ngắn hạn 311 Vay nợ thuê tài ngắn hạn 312 Phải trả người bán ngắn hạn 313 Người mua trả tiền trước 314 Thuế khoản phải nộp Nhà nước 315 Phải trả người lao động 320 Phải trả ngắn hạn khác 322 Số cuối năm Vay nợ thuê tài dài hạn 400 VỐN CHỦ SỞ HỮU 410 Vốn chủ sở hữu 12.947.818.937 12.306.647.303 8.462.629.811 7.747.082.177 3.480.000.000 325.837.421 4.128.600 367.500 V.9 417.539.216 581.002.146 220.254.998 231.509.550 4.012.986.450 2.294.130.243 1.883.127 2.933.127 V.10 Vốn góp chủ sở hữu 418 Quỹ đầu tư phát triển - V.11 V.12 411 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN Phạm Ngọc Long Kế toán trưởng 2.380.000.000 1.067.139.611 4.485.189.126 4.559.565.126 4.485.189.126 4.559.565.126 25.759.676.685 27.058.696.068 25.759.676.685 32.856.771.084 27.058.696.068 32.856.771.084 95.845.361 95.845.361 (7.192.939.76) (7.192.939.76) (5.893.920.37) (5.893.920.37) Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối LNST chưa phân phối kỳ Nguyễn Thành Luân Người lập biểu Số đầu năm V.8 Nợ dài hạn 337 440 minh Quỹ khen thưởng, phúc lợi 330 421 421b Thuyết 38.707.495.622 39.365.343.371 Hồ Văn Đường Giám đốc Nghệ An, ngày tháng năm 2016 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2015 MẪU SỐ B 02-DN Đơn vị tính: VND SV: Nguyễn Thị Mai Như_Lớp CQ 50/22.04 160 Luận văn Mã số 01 02 10 GVHD: ThS Đinh Thị Thu Hà Thuyết Chỉ tiêu Năm Năm trước VI.1 13.302.402.210 14.098.480.562 VI.1 - - VI.1 13.302.402.210 14.098.480.562 VI.2 12.933.071.393 13.133.138.244 369.330.818 965.342.318 1.462.611 3.382.779 minh Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 11 Giá vốn hàng bán 20 Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ 21 Doanh thu hoạt động tài 22 Chi phí tài 23 24 Chi phí bán hàng 25 Chi phí quản lý doanh nghiệp 30 VI.3 Trong đó: Chi phí lãi vay VI.4 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 31 Thu nhập khác 32 Chi phí khác 40 Lợi nhuận khác 50 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 51 Chi phí thuế TNDN hành 60 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 70 Lãi cổ phiếu Nguyễn Thành Luân Người lập biểu VI.5 VI.7 Phạm Ngọc Long Kế toán trưởng 680.857.619 800.839.529 676.398.000 668.207.222 50.537.400 155.164.958 965.174.930 885.859.280 (1.325.776.520) (873.138.669) 5.157.137 62.214.288 - 121.967.237 5.157.137 (59.752.949) (1.320.619.383) (932.891.618) - - (1.320.619.383) (932.891.618) (593) (426) Hồ Văn Đường Giám đốc Nghệ An, ngày tháng năm 2016 SV: Nguyễn Thị Mai Như_Lớp CQ 50/22.04 161 ... Thị Thu Hà CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUY TRÌNH KIỂM TỐN KHOẢN MỤC DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TRONG KIỂM TỐN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CƠNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY ACA- CHI NHÁNH MIỀN TRUNG. .. TÀI CHÍNH VÀ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TRONG KIỂM TỐN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÁC CƠNG TY KIỂM TỐN ĐỘC LẬP THỰC HIỆN 1.1 KHÁI QUÁT VỀ KHOẢN MỤC DOANH THU. .. Thị Thu Hà CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KIỂM TỐN BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ QUY TRÌNH KIỂM TỐN KHOẢN MỤC DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÁC CƠNG TY
- Xem thêm -

Xem thêm: “Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY ACA chi nhánh miền trung thực hiện” , “Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY ACA chi nhánh miền trung thực hiện” , Lập kế hoạch kiểm toán tổng thể và thiết kế chương trình kiểm toán khoản mục Doanh thu BH&CCDV, NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP THỰC HIỆN, 3 QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU BH&CCDV TRONG KIỂM TOÁN BCTC DO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP THỰC HIỆN, a, Nội dung thủ tục kiểm tra chi tiết đối với Doanh thu BH&CCDV, THỰC TRẠNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY ACA- CHI NHÁNH MIỀN TRUNG THỰC HIỆN, Sơ đồ 2.1 : Cơ cấu tổ chức của UHY ACA- CN Miền Trung, Bảng 2.1 Các chỉ tiêu được sử dụng để xác định mức trọng yếu cho toàn bộ BÁO CÁO TÀI CHÍNH, Bảng 2.2 Trích biên bản kiểm toán, MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY ACA- CHI NHÁNH MIỀN TRUNG, 2 NGUYÊN TẮC VÀ YÊU CẦU HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU BH&CCDV TRONG KIỂM TOÁN BCTC TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY ACA- CHI NHÁNH MIỀN TRUNG, DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO, Phụ lục 1.1: Chương trình kiểm toán mẫu khoản mục doanh thu BH&CCDV, Phụ lục 2.2: Hợp đồng kiểm toán, Phụ lục 2.3 Kế hoạch kiểm toán, Phụ lục 2.4: Báo cáo tài chính trước kiểm toán

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn